d\ Helfrichs bevelen zijn niet opgevolgd Rotterdam krijgt nieuwe telefooncentrale WAND SCHILD ERING VRIJ, ONVERVEERD Oudere militairen moeten het veld ruimen Ackiec het nieu-ws ten Russische atoombom? De plannen van Don Juan Gebouw zal verrijzen aan de Botersloot paien zijn W bij den G. G. D. m J. p. Coeu tampa%Ht iipipipiffy Bankier; AMSTflftD. BAN-1C Tt ROTTERDAM Olro 1153 ten r.anie v*»«i AmatenSamache Ber.k HET PARCDl ADVEATENTIIS EN ÜTLÏCHTIN G ENDDSNSTl 9CHIEDAMSCHESINQEL No. ROTTERDAM TELEFOON NAS. 57839 11153 «156 «399 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEÏ. «155 INLICHTINGENDIENST UTTSL. TELEF. HIM ZESDE JAARGANG Nu. 6 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DINSDAG 8 JANUARI; 19461 Ontslag v. Oyen c.s De ontslag-actie ran officie- reu van liet Ned, Indische leger, ingeluid door de generaals van By en en Uhl, welke tot doel heeft ontevredenheid te be tuigen over-het vermijden vaii gewelddadige acties, heeft van de zijde der regëering commen- taar uitgelokt.- De reg-eering heeft ingezien; dat de persoonlij ke overtuiging van oudere amb tenaren een billijke regeling van de moeilijkheden in Indonesië-in den weg staat. Admiraal ïïel- frich verklaarde in Tn dagorder, dat er in weerwil van zijn be velen, uitspattingen voorkomen, >dïe ,de militaire waardigheid schenden. De Nederiandsche. regeering is zich ervan bewust, dat de situatie in Nedi-Indië bulten de controle van oudere Neder iandsche militairen ligt en .de bestuursautoriteïten liebben een scherpomlijnde politiek, vastgesteld.;; Volgens {welke plaats moet worden gemaakt roor de jongeren, die door nauwer contactbeter op de hoogte zijn met de situatie. Luitenant-generaal Van Oyen was van dezen gang van zaken reeds, eenige weken geleden op dé hoekte ea heeft, daarin aan leiding gevonden zijn ontslag te - nemen,: Hij. heelt zich ter e.-c h t tot de Nederiandsche regeering gewend om gepensionneerd, 'te worden. Als gevolg van de regee- ringspolitiek, m zal zij n aftreden niet een alleenstaandgeval - blijven. De regeering heeft in/ gezien, dat de persoonlijke '{overtuiging v van oudere; ambtè- naren er niet op berekend is te leiden tot de 'meest vlotte en de meest billijke regeling van de ^moeilijkheden inNed.-Indië, al dus verklaarde een zegsman van de n:g.t.s. r-v/> .Helfrichs dagorder. :->{•/• Luitenant-admiraal Heltrich heeft een dagorderuitgegeven voor alle Nederiandsche troe pen, die onder bevel slaan van den opperbevelhebber der Ne deriandsche strijdkrachten in. het Verre Oosten. ;,De waarde; wèlkè in de huidi- -gé_ phase aan ;de_b$spcekingëix tnsscheri vertegenwoordigers van de Ned. regeering en de Indo- nesiërs moeten worden gehecht, wordt kritischVbeoordeeld door /y /yelenii die belangen op het spél hebben staan ever.-is het suc ces, dat door. Nederland bereikt. kari worden'door dergelijke on derhandelingensucces voor Nederland, zoov;el als voor de weldenkende bevolking; van Ned.-Indië. .Omdat Ik in mijn positie van opperbevelhebber;, een beter in zicht kan hebben- in hetgeen wij .kunnen en moeten doen, gaf ik in een verklaring 'uit- drukking aan mijn verlangen, dat zij het ten koste van veel geduld en zelfbeheersching recht en wet zoo spoedig en zoo volledig 'mogelijk moesten wor den hersteld. Daartoe heb ik dc medewerking verzocht van burgers zoowel als van militai ren. - Sedert deze nieuwe phase is Ingegaan, schijnt het mü, dat deze' uitdrukkelijke wensch van. oxm.' Engelsche les De groote verkiezings-overwlnning, /ri" die Labour. InJuli heelt behaald, is gevolgd door een. gemeenteraadsver- Kiezing, die de overwinning nog ver. grootte. Tntusschen - ziln de groote problemen ter tafel gekomen en dc eerste pijnlijke teleurstellingen die zij .kunnen meebrengen. Maar de stroom v ten gunste van Labour houdt aan; Iedere tusschcntijdsche verkiezing be- vestigt dit, Het land. staat dus solide achter Labour, zoo solide, dat men zich afvraagt, of hier nog wel sprake - Is vaneen, „socialistisch mandaat", gelijk de linksche Labottrgroep het ln een vlaag van marxistisch optimis t/me formuleerde. Men krijgt hier dus den indruk, dat de groote massa voor Labour stamt, las'van de vraag wat Labour nu eigenlijk doet, of laat. Ook deze conclusie gaat le ,ver. En- geland bezit de vereenlging voor Mass-Observation, een,instituut voor opinie-onderzoek, 'dat, ln tegenstel ling tot gelijksoortige meur op gallut geïnspireerde instituten, hier tc'lande niet alleen antwoorden verzamelt op eng uë te-formulieren, .maar ook in massa opgenomen per- soonlijke;indrukken verwerkt. Dit In stituut heeft een onderzoek, ingesteld naar dc politieke stemming in een district waar Labour weer zoom on- verwacht groote overwinning had be haald. Het resultaat wees uit. dat de meerderheid van Labour-E lemmers uit de arbeidersklasse werd gerecru- teerd .uit dc dfrcct daarby aanslui pende technische krachten. Frlnel- pleele vragen hadden, een geringe rol gespeeld, de arbeiders prefereerden een arbeiderspartij omdat het een partij „voor hen alleen", was. Men moet met zijn conclusies voor zichtig zijn. Wanneer ,'de Labourpartlj geruinicn tijd achter elkander blijft teleurstellen, zal de arbeider onge twijfeld ophouden, in die partij zijn ..party", te zien en in zooverre )s d3 prlnctpleele. lijn; toch op den Bchter- grond aanwezig. Maar men mag er wei uit cohcludeeren, dat de groote problemen, die niet direct het arbei ders-inkomen raken: liet koloniale probleem, ,de buitentandsche politiek, i geenbeslissende toeteekenis hebben 1 gehad. Dat zal ongetwijfeld i/*ün 'Stempel drukken op de Labour-poll- //y'ttek,temeer, waar hetministerie Sf?/évenals de kamer-fractie een behoor- ;%ï:jlJJk. aantal A; vatcvereenifiicigs-leiders iVSï telt. 'Desalniettemin spreekt - ticte-rn - verschuiving 'een - belangrijke ontwikkeling uit: - het kapitalisme heeft .aan zi cnlljka nn vertrouwen im ■feïAgeboet én het sócioMsme (of de l»*Or. -iv^letarische.'polltiek) heeft vertrouweiy ;»/rfl«eironneri^-niet het: minstomdatnet tegengesteldeperspectief verdwijnt. Socialistische-' politiek .wordtmeeren ■V-meer de eenige uitweg. Eenprogres- ^piiSlfiV.é poll tl ek vïChijnt-; tefnauwernood -'inogelljk;..indiêri ,wlj -niet:dpeen: -of, -"aanknoopcn. blj de tra- t-ü'rAdltlés^yan'.h'^proietarlsch sociollsnie.- coiielu siés zljh -■ niet A a llcen..voor my;door het militaire personeel niet is uit- gevoerd. Reeds heb ben berich ten mij be- reikt van agressie, door. som- migen. uwer gepleegd, hetgeen in vólsticekte. tegenstül- ling staat töt dë 'militaire'waar digheid.; Zeker geldt dit1 in een tijd, waarin zoowel burgers als militairen niet .weten, wie, vriend cn. wie vijand is en waarin recht en orde in y dé waagschaal liggen. Ik eiscliin het vólle besef van Avat et' op. het spel staat deuiterste zelfbélieersching en discipline, zelfs, al zouden an deren fouten maken.. "Repre saille y en vergelding kunnen slechts haat brengen -en ver vreemding 'ën .-.onze reputatie schaden. -Het' geheelë niiiitaire perso neel; dat onder .mijn bevel staat moet zich in ieder opzicht verre houden van - daden, hoe gering, ook, die1 recht'en orde zouden kunnen verstoren. Noginaals beveel ik u met den meesten nadruk mijn wenschen en orders uit. te voeren. Diege nen, die desondanks zich zelf schuldig maken aan onwaardig gedrag, zullen zeer streng ge straft Worden. Ik reken er op, dat gij niét geloof in mijn ge zag zult handelen in deii geest, dien ik van u verwacht. „Nëderlandscli béste gevechts eenheid heeft een bijzondere taak." Een woordvoerder van dé iua- i'ine verklaarde:'- V:? ..Het heeftnooitinde be doel ing van dé Nederlandsche marine gelegen {mariniers te Batavia te ontschepen. Deze mariniers hebben in de, 7.S. de best mogelijke opleiding geno- Tijf Sovjct-Rus.iischa fjcUcrden, hebhtn een atoombom ontwikkeld, waartegenover de Enneheh-Ame- rikaaneckc atoombom ai weer 'veranderd lijkt. Aldn* verklaarde dr. Raphael Armattce, directeur ww. Jlef voor Anthropo logic en Biologie te Jjondondtrrg Dc Sovjct-lliinisischc atoombom kan 'm vcrxchWendc grootten in massa geproduceerd worden. Armattoc gelooft, dal dc Sovjet-Russen spoedig in staal sullen syn dc atoomkracht voor madiintbotuc- projcclen tc gebruiken. Dc expe rimenten; hiermedezullen in, _ce\i afgelegen bergstreek eind Janu ari morden voortgeftt. .'„Ik hoop liet. Het zou tc treuren zijn, indien na de in spanning van de mariniers zelf ens de onkosten, die voor hun opleiding gemaakt zijn, - deze brigade, die beschouwd kan worden als de beste gevechts-, eenheid van het Koninkrijk dér Nederlanden, gesplitst; zou wor den.. Deze; brigade 'niet \in tact te laten voor haar bijzondere, taak en diensten "staat, gelük met haar absoluut onbruikbaar maken". Indonesiërs protestecren. Naar te Batavia.verluidfc, heb ben de républikeinen een krach tig protest bij generaal Christi- son gelanceerd tegen de instel ling van. Nederiandsche militai re gerechtshoven. Hoewel de re publikeinen daarin hun onge rustheid te kennen hebben: ge geven over deze. ontwikkeling, zijn er' tot- 'nóg toé geen aanwij- zingen :van eenige - verandering- In de Britsche houding.: Hét instellen van Nederland- sche militaire gerechtshoven in gebied, dat ronder Nederlahdsch souverein gezag staat„ is volgens de Brltsche zienswijze geheel dn overeenstemming met het inter-, nationaal recht. Ramblers staken de tournée Theo tfden Masman, leider van de Ramblers heeft ons medege deeld, dat' het orkest besloten heeft de tournee stop te zetten en voorloopig niet op te treden. Binnenkort zal een persconfe rentie ln Amsterdam worden gehouden, waar alles wat ln bezettingstijd met het orkest is gebeurd, met groote openhartig heid zal worden'behandeld. Een hooggeplaatst persoon in dö omgeving van den Spaan- schw kroonpretendent heeft het politieke program der Spaansche monarchisten be kend gemaakt, pon Juan wil ten eerste een. staat stichten waarin, dc wettelijke rechten van den mensch worden geëer biedigd, en waarin zoowel regeering als onderdanen derworpen zullen zijn aan de wetten, goedgekeurd door den koning- - en door {{wetgevende li chamen, gekozen: 'door het .volk. De monarch zal;, voorts katho liek zijn, maar de. kerk zal ge scheiden van den staat be stuurd worden, zóodat niemand beletselen zal ondervinden bij het naleven vanj zijn godsdien stige overtuiging;! Groote; bezit-, tingen zu^en onteigend, worden en een rechtvaardige agrarische hervorming,, wetenschappelijk yoorbereicC en ifitgeyoerd, zal worden volvoerd-tDe oude voor rechten van deni adel zullen worden afgeschaft en "herver deeld worden op]- grond yan de diensten, .het volk bewezen. Tenslotte zal de| monarchie de leus „de priesters; terug naar de kerken en. de soldaten naar de kazernes" in pr^ctijk brengen. De spreker deelde voorts me de, dat het niet ïh., de bedoeling van Don Juan ligt, zich te Iee- nen tot hét voortzetten vande politiek van generaal Franco. ten.? Zij ,'heb.teu traluinf ;.ice- ker 'ii iet; d or kemaakt om'J&t taak^over te tierncn ~vah liet herstellenyin hét evenwicht. Wie den 'Nederiandschen /mari niers opdracht gegeven heeft te Batavia aan land te gaan, is j nog een onverklaarbare vraag. De .indruk,- dien de marinej heeft, is; dat: deze mariniers misschien tijdelijk de - diensten vervullen, die verricht zouden worden dóór; een bataljon Ne deriandsche; troepen, dat tot op heden nog! niet is aangekomen". De bijzondere correspondent van A.N.P.-Aimta vroeg den zegsman, waarde andere Ne deriandsche. mariniers, die nu de - Vereenigde Staten hebben verlaten fin 7 schepen, die dé manschappen met /hun uitrus ting vervoeren), ontscheept zouden worden. De zegsman antwoordde: „Waarschijnlijk zullen 'deze overige mariniers, die nu in vol le zee z|jn, ook ontscheept wor den in havens buiten Ned.- Indië". Op de'vraag, of hij geloofde, dat het Nederiandsche bataljon, dat nog niet te Batavia is aan gekomen, onder de tegenwoor dige omstandigheden, daar de taak van de Nederiandsche ma rine zou overnemen, antwoord de dé zegsman:; XXTA Sf Extremisten in arrest ter slechts de-resten van. - liet veri brande vliegtuig. Tan de bemanning jjBITiGBX t$d fgèlddcri kwam,. toestel - vervoerde sol- tijdens een vlucht van Batavia ^aten vond men geen enliel spoor. tf Semarang, een Dakota-.-Extremisten hadden alle inzittenden I to cp cn t raas-pa rtviieg tuig van. de gevangen genomen «7i vermoord. In R.A.F. dermate in moeilijkheden, dat totaal werden IS' extremisten, ver- de piloot, op 6 K.M. afstand van dacht van medeplichtigheid, aan ds- Batavidf een. noodlanding moestzen moord, gearresteerd. De foto maken. IJlings derwaarts gezonden brengt:een tiental gearresteerde^ in hulptroepen'vonden ter plaatse eek- beeld. ''AAROM kunnen.dé aange- geslotenen op de netten Am sterdam; "Dtrecht en Den Haag wél rechtstreeks met Rot terdam telefoneeren en waarom moet de Maasstad ditzelfde nog steeds door bemiddeling van te lefonistes doen? Het antwoord op deze. vraag is'kort en krach tig: hetrechtstreeksch telefo neeren met aangeslotenen op netten bulten Rotterdam en omgeving zal. de eerste jaren nog niet mogelijk zijn, want de stad verloor in dé Meidagen - van 1940 haar voornaamste centrale. En zoolang de tijdelij"k daarvoor in dienst gestelde een-' trale Ingeschakeld blijft, - is het een onmogelijkheid {zonder be middeling van telefonistés inter- locaal te bellen. Hoelang dit nog zal duren? Dat hangt af van den bouw van de nieuwe -centrale, waar van dezer da gen de. eerste palengeheld'zijn; Deze nieuwe centrale komt te staan naast de oude" uan de Botersloot. De bouwput, het begin, is., er. Eerst wanneer dé nleirwe centrale in ge bruik genomen lean; worden de apparataur zal tegen dien tyd ook wel geen moeüökheden opleveren r— zal de - Rotterdammer zelf interlo- caal kunnen draaien. Er wordt natuurlijk, alles gedaan óm., té. komen: tot uitgebreid, en géschböld corps Van 'tèléfo- iiistes, opdat Rotterdam dóór goede telefoonbedlening zoo wei- y idg mogellfk achterstand zal Weer" haringexport! Binnen enkele dagen zal voor het eerst ha den oorlog een- partij Hollandsche haring Y/or den geëxporteerd. De vaten met haring, die bestemd zijn voor Luxemburg, worden gepakt in Vlaardingen, Scheveningen, Katwijk en IJmuiden en wor den geëxporteerd door de stich ting „Export van Visch". rlJF jaren, geleden, maakte me eigenlijk niet zoo geheel on- MejM. A. Willebroordse mogelijk, want de wandschilde- in frescotechniek een ring van Mej. Willebroordse ïs wandschildering ln het gebouw uitstekend. Als Michel Arigelo van den G.G.D. Daarna heeft gelijk hèeffc met zijn'uitspraak, een psychopaat er een pot teer dat een schilderij maken iets. is tegen, aan gesmeten... .Nu/hbudt-my -de.vraag bezig; ■Watr.heeftvdien.man.rbezield?. voor vrouwen, maar dat een wandschildering een -man waar dig is, dan heeft Mej. Wille broordse; hier wérk geleverd, dat boven-vrouwelyk is en dus dubbel te bewonderen'. "Moder nen-als Campigli en Van der Leek weten wel wat zedoeii {met hun composities te plaatsen tegen/een wit fond: geen uit vinding trouwens van hèn; naar door oude fresco-schilders lang geleden reéds toegepast. Ook deze wandschildering "in het - gebouw van den G.G.D. preekt de triomf van' het witte vlak. waar ..klaar en sterk -met eenvoudige: contouren de figu ren. op aangebracht zjjn-het .gezin in het midden, grooter dan de anderen; links de zieken en zijdie ondensocht worden door dokters en verpleegsters en rechts dë herwonnen levens vreugde, gesymboliseerd in.stra lende kinderfiguren. - Mej. Willebroordse heeft .nu de teer eraf gebikt en zorgvul dig de beschadigde deelen{bijge schilderd;. zoodat alles '/in/ dén ouden/staat hersteld' is. Mpgën zij ,/di e.ër 1 an gs ,:debra p opgaan" Was ..héte en zw artkij k er, dieh naar d ever trekk'eh waar het on- deze zonnige, blijde ykunst/ ;ze^ derzóèkplaats 'heef 6;- haar;-T:B;C; nuwachtiglmaakte.was'" hét..niet,-,alleenleeringtrekkenuit een nijdig criticus, diev zijn' af-'' deze:-,{/{blijde^ wandsclillderiiig, keuring wenschte1;démön-T maaroók/iefcsvan,-]krachtVy»en .j^reëren%0'fy-éeh^ai2féisiSfféI^^Ö?öïi«i^^P%^t^Ê^öa^^^^ 'i de zon niet; inhët/twafcer/kon7Vi Echtpaar voor den rechter Doodstraf geëischt voor verraad Op 8 October van het vorige jaar stond het echtpaar J. de Jong en Jobanna Maria Vermeulen voor het bijzonder, gerechtshof alhier terecht, beschuldigd van verraad jegens den illegalen werker Comelis Schouwen burg, tengevolge waarvan deze later door de Duitschers werd gefusil leerd. Tot een uitspraak ishet toen niet gekomen, daar de zaak voor nader onderzoek werd aangehouden. Gisteren verscheen het verraders echtpaar weer op de-zitting van het Hof te Rotterdam. In 1941, toen deze Heden aan den Boezemsingel woonden, maakten zij kennis met Comelis. Schouwenburg, een actief illegaal werker, die vaak met hen over. zij n plannen sprak. Zoo deelde hij mee, dat hij telefoonkabels wilde, doorknippen op Woudestijn, met spiegels seinen geven aan Engelsche vliegtuigen, dat hij een revolver droeg en plattegronden bezat van vliegvelden en benzine-opslagplaat- sexi. Daar de verhouding vriend schappelijk was, nam Schouwenburg nimmer1 een blad "\oor den mond, maar later, verkoelde de vriend schap, toen De Jong in Schouwen burg een mede-minnaar .vermoedde, in Juni 1942 werd de steun, die Jo hanna Vermeulen van M. H. ge noot, ingehouden. Onmiddellijk ver dacht z|j Schouwenburg haar te hebben verraden. Met wraak stapte zij met De Jong naar. het Westplein, waar de SD, zetelde en terwijl De Jong in de gang wachtte, ging zij de kamer van den S.D. binnen en be schuldigde Schouwenburg van sabo tage. Een maand later werd S. ge arresteerd en later te- Utrecht ter dood veroordeeld - en terechtgesteld. De procureur-fiscaal - eischte tegen den 41-jarigen man en zijn. 25-ja rige vróuw, dë doodstraf. De verdedigers, mr. Schorer en r. A.. - Niessen. wezen "er op, dat Schouwenburg niet/i'oar deze daden van sabotage, maar voor een spion- nage-affaire ter. dood veroordeeld was. De procureur-fIscaa 1repllceé- rende, vond .dit van' geen .belang. Door hun veri-aad hadden yzij den dood \"an S. op hun .geweten. '{j-Vervoigehs /eischte cde'i prócureur-; fiscaal; tegen«de?N.S,K.K:;rers.'''W;^H.^ :Gerrltien-' 'v.-.vdiv.Hoop' en. M.liCr Houtsman-resp^'M/dagenen^^jaarj gëvangenisshaïiSDë£{wachtemah:./L/ Mi/"vanvyG31sfcv/hóordé;i2/jaa'r feur.vJ.rfH.'^RUs^k.trdlelyrieri'ïjaar.': vboi{/ééSDuitscHërsyin{ïBeHOttyzand7 en, 'grint, had '"gereden? {5<jaai; v.ge- Naar betere bewaleing der munitie-opslagplaatsen In verband met de ontplof fing: te Scheveningen van een groote opslagplaats van muni tie deelt, de .territoriale bevel hebber in óns land mede, dat het tót" nutoe niet mogelijk is geweest alle opslagplaatsen in ons land onder voldoende be-" waking te stellen, wegens -het ontbreken van voldoende man schappen. Bovendien is in vele gevallen;de munitie zeer ge mengd, o.a. bevindt zich soms de llcht-ontvlambare lichtspoor- munitie in de opslagplaatsen. Men is thans doende aan deze ongewenschte toestanden een einde te maken door de munitie te sorteeren en concentreeren, waarbij ook voor een afdoende bewaking en beveiligingwordt zorg gedragen. De Almanzora //./'■•.gearriveerd-/' Omstreeks half tien is gister avond de „Almanzora" voor de tweede maal in Amsterdam, ge arriveerd met repatrle erenden uit Indië. Er waren totaal 1672 personen aan boord,; van wie 482 .personen van de „Oranje" en o.a. 60 zieken van de Nieuw-, AmsterdamDe Almanzora" had helaas ook acht'dooden, af komstig van de „Oranje". Be houdens eenige gevallen zijn de zieken er'gelukkig niet ernstig aan toé. -- /:.".;.y Tegen de lamp gevlogen Ondanks het verbod om kof- Ce-surrogaat. te bereiden iii ver band met de precaire veevoe- Ket begin is gemaakt met den aan bouw van Rotterdams nieuwer 'tele fooncentrale 'aan de Botersloot ■naast de plaats waar eens de oude centrale zich bevond. vertoonen bij andere netten. Gelukkig, staat het .telefoondis trict, er hierr was.-het aantrek- ken van nieuw personeel betreft, beter voor dan andere plaatsen in ons land, die daarmede moei lijkheden hebben. Thans reeds is er een voortduren de verbetering te constateeren- NIet alleen door het aannemen van nieuw personeel, maar ook door het feit. dat het aantal lijnen toeneemt en door het herstel van 'het zoo be schadigde kabelnet, dat door den bezetter in werkelijk deplorabelea toestand isachtergelaten. Dit zijn gunstige factoren, .i die de Rotter- damsche moeilijkheden ten aanzien van 't interlocaal verkeer .weliswaar niet oplossen, maar; die er toch toe bijdragen, dat deze; zooveel mogelijk opgevangen, worden. Wijziging ouderdomswet Bij de' TweedeKamer is./ inge diend een wetsontwerp tot wijziging van i,de; Ouderdomswet. 1919. Dei uitkeerin'g bij {overlijden, be doeld in artikel 12 der Ouderdoms wet; 1919, wordt bU. overlijden van een verzekerde, die ongehuwd is en niét een persoon heeft aangewezen/ aan wien die uitkeering gedaan 'moet worden; - door het bestuur - der Rijksverzekeringsbank uitgekeerd aan heiL-die .bir.rtRn/rine .maanden na het overlijden aantoonen, dat zij voor dë begrafenis hebben ge zorgd. Met het oog opde bijzondere t/jdsomstandigheden wordt voorge steld den termijn van aangifte van drie. maanden -in een jaar te ver anderen. 'i:-: .I Bij het overlijden van verzekerde zeeliedenen bfj verzekerden, die overleden zijn als gevolg van den oorlog en in een massagrafbegra ven/zijn, waarvoor geen kosten in.' rekening werden gebracht, ging de Rijksverzekeringsbank, ook. al, ver keerden de nagelaten betrekkingen in zeer moeilijke .omstandigheden, niet {tot uitkeering' over.7 De minister van Sociale Zakén acht het billijk om in. dergelijke ge-, vallen de mogelijkheid van" uitkee ring te openen en zou daartoe het bestuur, 'der Rijksverzekeringsbank willen machtigen, opbillijkheids overwegingen té beslissen, dat. df uitkeering toch zal plaats hébben, en, zoo ja, aan wien. Aflevering van boter op toewijzingen Het komt den laatsten tijd vaak voor, dat handelaren zuivelproducten boter aan de taillisten afleveren op toewij zingen, welke nog. niet geldig zijn. Deze handelwijze is niet alleen in strijd met de'distribu tievoorschriften,: maar biedt aan detaillisten tevens de- gele genheid boter vrij te maken voor frauduleuzen verkoop. Tén- einde hieraan paal en perk te stellen is den controleurs van den C.C.D. opgedragen in voor komende gevallen krachtig op te treden en overtreders te ver-.' baliseeren. Allerlei van overal Tel territoriaal bevelhebber Ne derland ia benoemd kolonel Jr. N. Tanr. dis daarbö levens tijdelijk benoemd tot generaal-majoor. De KUT^V.C. heelt zich o.m. tot de ministers van financiën en open bare werken gewend, met bet verzoek de nog ln ons land bestaande 55 tol len met ongeveer 70 tolboomen zoo spoedig mogelijk op te heffen. De Brltsche en Araerikaansche i Sinds eenlgen tijd 13 een kwaad- aardige campagne in het l£ gaande tegen de Indonesische litiek van onze regeering. I stroom van brochures, aanplakbil jetten. telegrammen en anonieme pamfletten gaat over ons volk t en de schrijvers, die daarachter// staan, trachten ons dulclelijk te :;y»: maken, dat onze regeeriag bezig ia /J de overzeesche gebiedsdeelen van.y/j:®! ons Koninkrijk te verkwanselen ,:J£M aan een stellet jé Indonesische rel-; let j esmakers. Zij verlangen dan f"1 ook, - dat dr.. Van Mook van héfcy^a tooneel' verdwijnt .en zij: strooien het gerucht roud, dat prof.' Loge- {.;-%^ mann tot de 'overtuiging gekomen zou zijn, dat hij ln een onhoudbare. positie is gekomen en dus af zou '/s willen. treden/In feite keer en -zij JjM zich daarmede tegen het; geheële kabinet-Schermerhom. /Zij- ver]an-;y{{^^ gen,een regeering, die forsche taal spreekt tegen onze bondgenooten. wanneer deze niet bereid zijn den vooroorlogschen toestand in Indo'- .hesië te herstellen. Zij elschen, geen besprekingen meer gëvoerdv^ worden met de leiders van de In-/vj donesische volkeren en zij maken,y er geen geheim van, dat zij in In donesië het systeem van de ge- pantserde vuistop 'energieke nier -toegepast /willen rien De wijze waarop deze caihpagiia/i gevoerd wordt, doet denken aan de schandaal journalistiek, waarmedé igg men in Indië vaa oudsher de pro- blemen der koloniale gemeenschap aan de orde placht te stellen. De bladen/die dé politick van ds ré- geering steunen en stuwen, worden., bestempeld als de „gifpers" en men/i colporteert de valsche voorstelling, dat. ons blad op het, :standpunt'.y/|||«) „Indonesië los van Holland!" zouyf/^J staan. Een der woordvoerders van de oud-koloniale oppositie is zoo; vriendelijk, de voorstanders van/? een 1 royale, politiek tegenoverde^f'pdi Indonesiërs af te schüderen als „gebroed, dat den kop opsteekt".,-/'-/*/ Op bijzonder onkïësche wij ze poogt men bovendien muntte.y slaan uit, het. lijdenvan de blanke. bevolking op Java, die door de. Ja- panners vernederd, in kampen óp-;/'" gesloten en uitgehongerd werd en./.. die thans bloot staat aan het gni- -~» welijke optreden van de jeugdige ff Javaansche extremisten. De ver- 1 ontwaardlglng en de smart, diéy het terrorisme op Java, in ons land/?: verwekken, tracht /men .te. explöl-K teeren voor reactionnaire;doeleih- den. Men;stuurt er op aan, ih/het;/ land een soort van Jan' Pieterszoon1}' Coen-stemming.,' te {-;verwèkkeh/ién// allerlei heeren, die men tijdens {dft^ afgeloopen oorlogsjaren als défai-;:;.' tasten en schuilkelder-politici heef fel leeren kennen, ontpoppen y zich;y plotseling als: aanhangers van een stoutmoedige politiek, d.w.z. vanr".' een oorlog tusscben Nederland en./ Indonesië, een even onmogelijke,;/ alsonzinniga,:en;voor de,tóekomstït-.r. van beide: landén -cstastrophaletoh- dememing. derposifcie, meende een Rotter-1 ^st^- ruk als! staat te -erkennen met oe- damsche kofhebrander dit toch te. kunnen doen. Hjj had reeds meer dan 150 ton gerst ver werkt, ondanks het feit. d at zijn verzoek om koffie-surrbgaat te bereiden reeds tweemaal was af gewezen. De in twee panden te Rotterdam en Schiedam aan wezige gerst (bijna 39 tori), als mede 12 zakken gebrand pro duct, werden in beslag genomen. Er zijn sinaasappelen p__ aangekomen Vandaag ïs het s.s. Titus van Jaffa te Rotterdam ge arriveerd met 27.315;;: kisten sinaasappelen aan boord. Dit bericht zal ongetwij feld in vele honderden Ne- d érlandsche gezinnen - metj vreugd e. worde patltlwmsJpBi {Öistributiël/yai ippige. rijk als staat te' :erkennen met de zelfde grenzen. als ln .1937, in afwach ting van de uiteindelijke vaststelling, der grenzen. Tijdens het Kerstfeest, dat in de Russische orthodoxe kerk werd ge vierd,.; waren .de kerkgebouwen in dc geheele Sovjet-Unie oveiwol. Op 21 Jan. organiseert promotor Hulzenaar in de^Hivièrehal bokswed strijden. O.a. komen in den ring Jan öe Bruin—BertouIUe, Jan Nlcoiaas— Lxist en -RInus de Boer—G-ambtllon. Het Sovjet-Russisch nleuwsbur. Tass heeft gisteravondde volgende verklaring gepubliceerd: „Het Fran-, sche blad „Baris Matin" heeft; ge ruchten leugenachtige enlakenswaar- oorlogsverklarlng van de Sovjet-Unie aan Turkije en over. bloedige- botsin gen 'tusschen Sovjet-Russische en Turksche grenswachten. Tass, is ge-;, machügd., te verklaren, dai deze ge ruchten legenachttge en lakenswaar dige verzinsels.ziin'V: De harlngvisscherii in het Ka naal ia door de Engelsche autoriteiten verboden- J. M- FRAfiOE. - §p?Ienfqm Vervolg-yan. de seventh:.kolom felleverbittéring'ë ,;ten?guefilla;«v jscKé|h* '-' De conferentie op Chequers heeft nogeens bevestigd,/dat de Engeh/^ sche regeering belang heeft bij eeh'n: spoedige oplossing van hét cohflicri?.,. in Indonesië. Zij verlangt,. dat -bei-T/y de partijen aan de conferentietal'el /aan zitten en zoo snel mogelijk//.. 3t een compromis komen. Het uit- '/;y blijven van een regeling oefent eeiii'} zekeren druk uit. op Engelands eigen koloniale problemen', terwyl/1 het Londen tevens verhindert de:'-/ opgestelde. 1 demobilisatleschema'sy uit te voeren. De Britsché open-///?, bare meening vóelt er niets voor/ zich al tediep in een Indonesisch avontuur te, moeten engageerèn.-/ Daar komt nog bij, dat de Labour-y|iP regeering rekeningmoet houden V ,v" met -bepaalde stemmen in eigen huis, die het voortduren van het?y conflict zienals een gevolg van 'M den „onwil van de Nederiandsche r"-// imperialisten cm concessies te.y^ doen". De. jongste verklaring van het State Department laat daarojj niet den minsten twijfel omtrent het standpunt van de Vereenigdo Staten. Washington voert een bui- tenlandscho politiek, die vooral gebaat is bij het openen van nieuwe afzetgebieden voor de Arnerikaan- sche export-industrie en die dus gericht is op het vinden van op lossingen, waarbij een ordelijke:, administratie en een uiterst tege moetkomende houding tegenover de natinolae verlangens van de \Toegere hcelc en half koloniale landen vast staan. Het is dan ook niet zonder reden geweest dat H. M. de Koningin Haar- beroemde rede van 7 December 1942 indertijd niet in het Maleisch, ook niet/ irip het Nederlandsch, maar in het En- gelsch uitgesproken heeft! De Indonesische politiek van de regeering-Schermerhom is in- vol- komen overeenstemming met deze/] kernpunten van de Internatiónaley verhoudingen. "Wat stelt de opposi-// tie zich hiertegenover voor?: Is/het^ haar niet bekend, dat wij zelfsniet-F genoeg uniformen hebben om /vol-/; doende troepen op de been te breri gen? In een tijd, waarin wij ,in d r> a... positie van een verarmd en mach- téloos landje gebracht zijn en wij, slechts onze belangen kunnen be->/-# hartigen door in riauwe samenwer-?^/3" king met andere staten te bahdér^ lcti, maakt het verzet der kolo- niale traditionalisten den indruk- van een spook uit het museum van de Ocst-Icdische Compagnie. Deze oppositie is irreëel. Zij vindt haar aanhang dan ook min-, der onder de groote zakenlieden en financiers, die in het, algemeen;een uitstekend inzicht in de - interna-/" tionale verhoudingen hebben,dahy; wel onder hoog Indische/; gouyer-{0 nementsambtenaren e.d., die,"-de jlorie van den uitgelegden; rooden^ ooper:. verlorenzien gaanenydle 2ich eenvoudig niet voor kunnen//^, stellen,, dat een/vriéhdschappélljkë«|v5 en vmehtdragendesamenwerking/? tusschen; beide landen mogeUjk:zouA zijn, zonder .cïafc zij'bun -,, oude/- machtspositiesblijven behouder ;WÖ :h open/.-dat; deiregeeringyzici door. ïv dé^kwaadaanti^^cainflBga^ mm,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1