Geen terugkeer to koloniale verhoud acceptabel Brekers der Meistaki gehandhaafd Kamer steunt regeering voorwaardelijk VRIJ, ONVERVEERD rme 't Werd. eentonig Wij vragen: „Wie zuivert hen?" 54153 21158 243» abonksmentspbus per mtek 3i cent PER KWARTAAL J 4.— LOLSE NUMMEH9 J 0.10 Baukier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Giro 1138 ten mme van Amstcrdamxche Bank DONDERDAG 10 JANUARI 1946 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken ZESDE JAARGANG No. 8 Prof. dr. H. Kraemer De INederlandsche Marine-Voor lichtingsdienst meldt uit Batavia, dat de besprekingen tusschen de Nederlandsche Marine en de Brifc- sche Royal Navy inzake het over nemen van vier mijnenvegers thans in een vergevorderd stadium gym De schepen behooren tot de „Bathurst"-klasse en zijn in 1940 en. 1941 voor Brltsche rekening in Australië gebouwd. De waterver plaatsing is 938 ton en de bewa pening bestaat behalve uit een bat terij luchtdoelgeschut uit een ka non van 4 inch. De bemanningen zullen 70 koppen groot zijn, en ge- recrueerd worden ;i uit werkloos marinepersoneel eri vrijgelaten krijgsgevangenen. Koningin "Wil- helmina heeft de volgende nieuwe namen voorde yier mijnenvegers goedgekeurd: „Ternate". „Ttdore", Ambon" en „Banda". DE. jeep van, eën Ixipitein vit Amersfoort was i» Soest gesta- 2c». De man riep de hulp van de politie in en deze snorde a! ^auu? een jeep op, n.L in een opslagplaats te- Daam. Verheugd spoedden de agenten zich naarden kapitein, maar deze schudde mistroostig het hoofd ett zei: „Dat! m ijjeep niet.*' De politie zuchtte, 'arresteerde don dief'Van de auto, en.... ging op nieuw op speur tocht.' En hortin tijd later had zij oim'aiw succes weer icist' de politie 7t.I, de hand tc leg gen. op een gestolen 'jeep, maar toen .zij. zich rwar den JwpUein spoedde, schudde deze. andermaal mistroostig het hoofd en sci: vDat is mijn jéep niet.". ',;i Jüe .politie zuchtte én ging ppnieitta op speurtocht. Dc go'edc jccp is nog niet gevonden, maar. de dief is al vast- ingerekend, samen met cm me deplichtige, Dc'AcapUcin vacht nu geduldig, wélke jeepl de politie hem tut iccer ziil' aa-nhictlèn. Misschien is het den derden keef {'zijn rtgen jeep GjJé HANDEL A HEN, die ondanks de waarschuwingen hun onsocialc ■praktijken blijven voortzetten, voorden thans gestraft met een „verblijf" van minstens 8 maanden in V,eenhuizen. Op de foto siet men de „Zwarts Pieten" in fcet strafkamp, waar zij de titrf voor de verwarming zelf moeten steken cn vervoeren. AMEIDE LUST ZE NIET! T WEE menscheu in het dorp Ameide durven zich ternauwer nood, op straat te verioonen. De bevolking lust ze niet. Het zijn op perwachtmeester Morie en wacht meester Van Santen van het corps marechaussee. Gladdekerels allebei. De rijkszuiveraars verzuimden hen te. zuiveren. Dat gebeurt wel meer en ctafc'niet alleen in kleine dorpen. VESPLEECtSTE'H t „Asjeblieft, mijnheer, een prachtige jongen. Neem hem maar ganw mee en Iaat hem direct voor een woning inschrijven'". internationale steenkool- organisatie opgericht Te Londen is tusschen de re ge er to gen van België, Denemarken, Frank rijk, Griekenland, Luxemburg, Neder land, Noorwegen, Turkije, Groot- Brittaimië, Noord-leriand en de Ver.. Staten, een. aeeoord onderteckend waarbij de Europeesche organisatie van het steenkooibedrijf formeel op gericht werd. Dit accoord ia op I Januari voor den duur van. een. jaar van kracht geworden. De organisatie heeft tot doel de rechtvaardige bevoorrading en verdeeltog van de steenkool te bevorderen en aan de mijnen de noodzakelijke uitrusting te bezorgen, terwijl het tezelfdertijd de belangen der voortbrengers en der verbruikers wü beschermen. De organisatie heeft haar. zetel te Londen en bestaat uit een raad, waarin elke regeertog ver tegenwoordigd .i».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1