streven naar socialisme „Partij van den arbeid in het strijdperk WB VRIJ, ONVERVEERD Uitzicht en perspectief Eerste bijeenkomst der Ver. Volkeren Oproep A.Z. Q. Recht boven macht" Groentepositie moeilijk maar niet hopeloos Met het voorjaar alle leed geleden Nadeeiige gevolgen llllffi Socialisatie der productie iisaasiiBBaasaaaaf REDACTIE EN ADM. LLNDIIACHTSWZG 42 HOTTER DAM, TELEFOON 25430 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS J 0.10 Bankier: AM STER D. BANK TE ROTTERDAM Giro "IMS ten name van Amsterdamsche Bank HET PAROL ADVERTENTIES EN SCHIEDAMSCHEBINGEL No. 42, ROTTERDAM TELEFOON Nos. 27839 24155 24158 «SB9 ADVERTENTIES UITSLUITEND TEL ET. M196 HfLTCHTrWGENDTENET TJTT5L, TELEF. M1M ZESDE JAARGANG No. Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken VRIJDAG 11 JANUARI 1946 ProfSchermerhorn in de Kamer: DE minister-president, prof. ir. W. Schermerhorn, heeft gisteren in de Tweede Kamer, tijdens de debatten o'.m. medegedeeld, dat b« de kabinetsformatie ook de heer Schouten wérd geraadpleegd: de eisch der AR. om de oude -f De regeerlng aebt heVnw^akelijk Kamers, na aanvulling uit de candidatenlijsten, terstond in het leven te roepen; konden de formateurs niet inwilligen. Hoe men dit kabinet moet kenschetsen? Spr, wees er op, dat het stempel niet het belangrijkste is, maar datgene wat men Is. Het komt meer op daden dan op woorden aan. Ten aanzien van de Illegaliteit, zei spr., dat velen uit het verzet hun plaats weer hebben gevonden. Andere nog niet en! dezen zien velen, die Voor den vijand gewerkt hebben, op goede plaatsen. Dit wekt wrok en helaas, aldus spr., moet ik vast stellen, dat dit wordt gehanteerd door lieden, die onrust zoeken. De ontbinding van de gebundelde, georganiseerde Illegaliteit aal zich geleidelük voltrekken. Van dit kabinet is geen staatssocialisme te verwach ten. Voorts bestreed prof. Schermerhorn de gedachte dat het kabinet zou streven naar een opgelegde eenheid en verdoeze ling van de richtingen, welke in het volk leven. De nieuwe Partij van den Arbeid, welke gesticht wordt, is in beginsel niet dezelfde als de S.D.A.P. Zij beoogt leiding te geven tan wat-er leeft, in de'socialistische massa. Het memorandum van prof. Gerbrandy is, naar spr. mede deelde, gereed. Deze moet echter eerst nog overlég' met zijn Xondensche collega's plegen. is geenszins een-programpunt van de regeering. Op Walcherenwordt niet medewerking vande bevolking niet anders beoogd dan een herverkave ling van den grond, waarbij een groot, gedeelte weer aan de particu liere eigenaren zal worden terugge geven, Van inbreuk op de persoon lijke vrijheid op Walcheren is .geen sprake. Van dit kabinet: is geen staatsso cialisme te wachten, omdat het van meenmg is.'dat daarbij de mensche- lijke persoonlijkheid niet tot ont plooiing kan komen. Het doel van de regeling der .be drijfsorganisatie ls, een deel van de uitoefening der desbetreffende taak in handen der-bedrijven zelf te leg gen. Dé. overheid heeft -daarbij de taak het algemeen welzijn te behar tigen: inzonderheid is het de taak van den door de overheid aan te Wijzen voorzitter om voor het alge meen welzijn te waken. Wie zou den voorzitter, moeten aanwijzen dan de overheid? Het raeraorandum rau prof. Ger brandy is gereed. Ptof. Gerbrandy heeft echter den wensch te ken nen gegeven nog overleg te plegen, metzijn Londensche collega's. Het verheugt de regeering, dat prof. Gerbrandy bereid werdgevon- den,"als* vertegenwoordiger rrm -ftc- De zaak-De Geer PROF. Schermerhorn ving zijn rede aan met de mededeeilng, dat de begrooting voor 1946 ver moedelijk omstreeks 1 Maart a.s. bti de. Kamer zal kunnen worden ingediend. De kabinetsformatie besprekend, wijst spr, er op,.: dat verechillende ministersUit - de verzetslieweging zijn voortgekomen en dat andere den geest van herstel en vernieu wing, weikeu, het kabinet; als grond slag heeft genomen, onderschrijven; Tusschen' de beide formateurs be stond in dezen zin een: gelijkgericht heid van wU-. De N.V.B. heeft van den beginne af voorgestaan wel.een rol in het politieke- ..leren 'te. spelen, doch 'niet als nieuwe politieke partij op te, treden. De suggestie van den heer Tilanus.'dat het besluit van de me thode van overleg r té kiezen eerst achteraf gekozen 2ou zijr..is piet. juist. Reeds voor de bevrijding wérd .hiertoe besloten. Het N.V.B.-con- gres van September 1945 heeft slechts deze methode achteraf goedgekeurd, Een beroep op een der figuren -uit de A.R. party als verzetsleider stuitte by.de.kabinetsformatie atop den" eisch, dat"/ een bepaalde porte feuille zou worden bezet door 'een betaalden partijgenoot, welke por- -teieuüle evenwel reeds voor een an der wm' bestemd. Nationaal kabinet. Spr, liBjftdhaait do gedachte, dat dit kabinet nationaal is. Naöooaal ie niet alleen het herstel van het oude en het puinruimen, maar ook het weergeven van nieuwe gedach ten, die in het volk Je ven. De regeering staat geenszins op het. standpunt, dat rij zich heeft te beperken, tot puinruimen, straat- vegen en restauraties. Na rijf don kere jaren had ons volk behoefte tan uitzicht en perspectief Ons volk had recht op een regeering, die het een uitzicht bood naar een betere, lichtere toekomst. Daartoe deed het regecringsprogram een poging en bij de komende verkiezingen zal blijken. of ons volk dit onderschrijft. Dit is het groote onderscheid tus schen spreker en den heer Schou ten, die eerst al het oude terug wil «ten komen. De heer S c hou te n: „Waar heb ft dat gezegd?" Minister Schermerhorn w^st mr op, dat de in breede kringen levende drang naar vernieuwing zich héte tegen herstel van het oude. 'uruimen. straatvegen an herbouw noodzakelijk, maar achter dit «ÖJes is noodlg, dat er, een perspec tief geopend wordt. Welke wezenstrekken heeft dit perspectief? De opbouw van een na tionale democratie gericht op herstel *n vernieuwing, welke een socialis- tischen inslag zal verfoonen. Spr. ontkent, dat er verschil van meening ■ou bestaan tusschen de' ministers Drees en. "Van Schalk. ten aanzien V&n de nationalisatie van.' de mij tten. Het kabinet eerbiedigt de par ticuliere eigendommen, maar dit he rkent niet, dat alle bezit het best derland. bij de bijeenkomst der "Ver- eenlgde Naties te Londen op te tre den. Hij heeft daarbij tevens ge legenheid bepaalde gegevens aldaar te verifieeren. De zuk .de Geer. Wat de xaak»De Geer betreft, het zou wenschelljk zijn wegen te vinden om ook 'dit onderwerp aan de open baarheid prijs te geven. Mogelijk dat het Witboek van prof. Gerbrandy hierover licht brengt. met het doen van stappen te wach ten, totdat zij kennis heeft genomen van het Witboek-Gerbrandy. Spr. laat het aan de Kamer over, geëigen de wegen te zoeken, bijvoorbeeld door een parlementaire enquêtezich. in dezen licht te verschaffen. Hetzelf de geldt inzake hetgeen zich heeft afgespeeld rondom het ontslag aan generaal Reinders voor den oorlog, waarover een publicatie verschenen is. Ook hier staan „aan de Kamer verschillende wegen open zich he-- derheid te verschaffen. Op welke wijze de Kamer-dit zal willen doen, laat spreker aan haar over. Pas m 1947 meer sigaretten WIJ willen nu voor de laatste maal nog iets zeggen over het ta baksrantsoen voor 1946. Voor het heele jaar is een rant soen van 40 sigaretten per week geprojecteerd en eerst volgend jaar zal er aan ieder een. verhooging kunnen wor den gegeven. Er bevindt zicli nog een restant Engelsche sigaretten bij den handel; de winkeliers zouden gaarne zien, dat deze sigaretten op een gewonen bon beschikbaar werden ge steld, omdat zij -er al van verkocht hebben. De regee ring wacht echter nog tot ze- kerheid isverkregen om trent de mogelijkheid van aankoop van neg een party Engelsche sigaretten van het Roode Kruis, zoodat er dan tezamen weer voldoende is om een afzonderlijken bon aan te wijzen. ,.f particuliere handen zijn, Geraeenschapabeheer -üal in be- paalde gevallen noodzakelijk zijn. Socialisatie van den landbouwgrond grootmoeder* kispi- JRovff - tgt dit groot toondUHtet ven ewart velours, met it|'«Vgp. van flgffiefoldfflUio sa- 9 Dr. van Mook terug De hrifcenattt-gouvemeur-gfc- Reru M van Nederlandsch-Oost- Indië, dr. K. J. van Mook, fs gis termiddag por vliegtuig uit Lon den ln Nederland teruggekeerd. Uitreisvergunningen vervallen De chef staf Militair Gezag heeft besloten met ingang van 15 Januari 1946 .de uitrelflTeryunning-en voor reizen naar het buitenland af te schaffen. Tot nu toe wa« het reizen naar het buitenland vanwege de Nederlandsche regeer ing alleen toe gestaan, indien men zich van te voren had verzekerd van de toe stemming van het bureau nationale veiligheid. Deze toestemming bleek uit een uitreisvisum en een stempel met handteekenlng. Van 15 Januari 1946 af zal men j zondér eenige formaliteit van Nederlandschê zijde naar het bui tenland kunnen reizen. Noodlg blij ven voorlooplg een geldig Neder- landsch paspoort en het visum vqru' het land waar men heen wenscht te gaan, evenals voor de landen, waar men doorheen reist. Voor zakenreizen, waarvoor men deviezen wenscht, blijven .de z.g. „ordres de mission", te verkrijgen bij het ministerie van Handel en Nij verheid, Sezuldenhout 5B, noodig, Tegen den giihandel De Anti Zwart-organisatie (A. Z.O.), waarvan, het voorlooplg secretariaat gevestigd, is post bus 30, Rotterdam, zendt deze maand, per circulaire «en op roep tot bedrijven, commerci- eel-e verenigingen en instellin gen. om mede te werken aan de ■uitbanning van den gif hand el. Overal in den lande rullen Informatieposten, aldus dezen oproep, worden ingesteld, die voor het publiek open zullen staan om problemen van -den gifhandel te bespreken; de ge gevens, die daaruit ter beschik king komen der A.Z.Ö. zullen aangewend worden om de oor zaken van den gifhandel op te sporen en radicaal uit te roeien. De. bonafide bedrijven, ver- eenigingen en instellingen wor den opgeroepen aan deze actie mede te werken door zich aan te sluiten bij de Anti-Zwart-or- gantsatie. Het landelijk bestuur der A* Z.O. beslist welke bedrijven, commercieele vereenigingen of instellingen als lid worden aan genomen en kan te allen tijde het lidmaatschap doen beëindi gen, Indien blijkt, dat het be luste lid: zich schuldig maakt aanhandelingen, die niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen der a.Z.O. Een. A.Z.O.-schüd zap. op aanvrage worden uitgereikt: aani'bonafide bedrijven, ivereemgingeh; èh' :,in- s telling en.-lp, het voorloopig:: be- stour hebben. zitthag^mr^ï^B^ Engelsman, wnd:.'Vobrèifcter,^'C.\ a fir. T^Tifrp ■cprrptat-lè'H. r DE eerste vergadering van den algemeenen raad der Vereenig- de Volken ving gistermiddag in de Central Hall van Westminster aan. 'Afgevaardigden van 51 landen zullen tijdens de zittingsdagen ge legenheid krijgen tot overeenstem ming te komen over het grondves ten van de nieuwe wereldorgani satie. Bij de opening van de vergade ring sprak de Calumbia&n dr. Zu- leta Angel 'n .rede uit. Hij zei o.m.: Allen vertrouwen, dat de organi satie geheel zal beantwoorden aan zijn historisch doel, te weten: handhaving van. den vrede en de veiligheid door collectieve voorzorg en. voorts, door samenwerking op economisch, sociaal, opvoedkundig en humanitair gebied, het in-; het leven roepen van' voorwaarden van stabiliteit én welstand, die vrede lievende en vriendschappelijke be trekkingen zullen waarborgen. Rede van Attlee. Attk-fe verwelkomde de beslissing om het geheeie probleem van de controle op de atoomenergie over te dragen aan een commissie van de UNO. Ik hoop en vertrouw, dat iedere gedelegeerde, die zich thans hier bevindt, hierheen is gekomen niet alleen met den geest van vast beradenheid, doch ook met hoop. Wij hebben altüd onder one tvrijfc- laarï eix pessimisten^, gehad,dl® relden, dat er altijd oorlog Is weést en er altijd oorlog lal zijn, die wijzen op de mislukking van den Volkenbond en dat er dus ook reden is ora te twyfelan aan het succes van de organisatie der Staakt Het vuren Vertegenwoordigers van de Kwomintang en de Chineescbe communisten zijn vandaag overeengekomen, dat „alle vijandelijkheden onmiddellijk gestaakt" zullen worden. Dit nieuws, waarop geheel China wachtte, is bekend ge maakt na een bijeenkomst van de onderhandelaars met gene raal. Marshall, die als arbiter optrad. Kamerdebat Wat is socialisatie? Het was deneer Kortcnhorst, die Dinsdagmiddag als laatste spreker in de vergadering der Tweede Kamér uit zijn slof schoot. „Welke rol heeft de minister-president ge speeld bij de tot stand-koming van de Partij van den Arbeid in zijn kwali teit bij de Nederlandsche Volksbe weging. waarvan hij nog altijö voor zitter is?" luidde de eerste vraag van den katholieken afgevaardigde. „Nee, nee...." wierp Prof. Schermerhorn lachend tegen. „Meneer de voorzitter, dat is een belangrijke mededeeilng", glunderde de heer KortenliorsL. Aandringend op een duidelijke om schrijving van de maatschappelijke hervorming en. liet ingrijpen ln het productiestelsel, waarvan het voor ontwerp Organisatie Bedrijfsleven ge tuigt, wenschte dr, Kortcnliorst eerst wel eens te weten wat nu eigenlijk onder socialisatie verstaan wordt. Hem regeering draagt den naam van nationaal kabinet, verklaarde dc beer Joekes. Nietes, meende de heer Tilanus (Christ, Hist.). Zij Is ln ^ïk geval conform artikel 35 van onze 'al oude geloofsbelijdenis betoogde Ds. Zandt (Staat.k. GcreM en ieder voeg de daaraan zijn eigen verlangens en die van zön politieke vrienden toe. Ds. Zandt werd afgehamerd toen hij rijn stokpaardjes ol te hardhandig de sporen gaf door sich te begeven iu een ethisch betoog tegen de .'dans woede {„vuiligheid.: niets dan vuilig heid, meneer de voorzitter") en aan ie dringen, op het beteugelen van echtscheidingen, het uttvaardjgen. van een vloekvorbod en «en streng'ln acht nemen, van de Zondagsheiliging. Met Karei Lotsy bleek hij voorstan der van den z.g. Engelsohen. Zaterdag. De "regeering bezoldige onze mili tairen beter, vroeg de heer Joekes. Het M.G. Is .op i Januari officieel wel verdwenen, maar .rijn er geen aanwijzingen dat het personeel onder duikt in diensten, die eenvoudig een anderen naam hebben gekregen? Vereeuigde Volken. Thans echter is de wereld meer dan ooit tevoren verbonden. De constitutie van de nieuwe organisatie getuigt voorts van zeer grooten zin voor de wer kelijkheid. Teneinde deze organisatie tot een levende werkelijkheid te maken, moeten wij niet alleen- de mede werking van. de regeeringen, doch ook van de bevolkingen over de ge heeie wereld inroepen. Laten we ons tenslotte, aldus Attlee, duidelijk voor oogen stel len, wat ons uiteindelijk doel .is, Dit is niet alleen de ontkenning van den oorlog, of het scheppen van een wereld van veiligheid en vrede, van een wereld, welke ge leid wordt door rechtvaardigheid en moreele wetten. Wij wenschen den voorrang te bevestigen van recht boven macht en van het al- gemeene welzijn boven zelfzuchtige en groepsbelangen. Denkend aan de groote offers, welke in den -laatsten oorlog zijn gebracht, aldus eindig de Attlee zijn. rede, zullen wij, wanneer wij bij hen niet achter willen blijven in hét brengen van offers, slagen. Spaak voorzitter De Belgische minister van buitenlandsche zbken, Spaak, ïs mei» 38 tegen 33 stemmen tot voorzitter van de alge- meene vergadering van de Tttï.0», gekozen* Spaak nam..Jrifcn plaats, als yoorzltter Jn onder de opmer king; „Ik ben eenerzyds trotsch op de eer, welke mij en mijn land door deze on derscheiding te beurt valt, doch onderzij dfi voel Jk mij er door belast." Telefoontarieven omhoog? an onzen' parlementairen redacteur. In verband met de ge ruchten omtrent een op handen zjjnde tarlefaver- hooging bij den Telefoon dienst, vernemen wij van bevoegde zijde, dat daartoe op dit oogenblik nog niet is besloten. Wel is de aangele genheid in studie in ver band met de toegenomen lasten van den Telefoon dienst, vergeleken bij den toestand van voor den oorlog. Honderd vliegtuigen besteld Een. combinatie van Nederland se!) e technici heeft het plan opgevat "bij de Fokkerfabriek te Amsterdam een order te .plaatsen op honderd kleine vliegtuigen. Het betreft hier een éénmotorig vliegtuigje, plaats biedend aan vier personen. De kos ten ven het vliegtuigje zullen zeer laag worden gehouden. Het ligt in de bedoeling het vliegtuig te expor- teeien. Toch bananen Berichten, als zou Nederland voor- loopig geen bananen kunnen impor teeren, worden onjuist geacht. Voor den oorlog geschiedde het bananen- transport naar ons land hoofdzake lijk met Engelsche koelschepen, waarvan er thans nog zeker een 25- tal onmiddellijk voor bananenver- voer in aanmerking zouden komen. Er wordt thans over transport on derhandeld en mochten de onder handelingen slagen, dan zullen vele Nëderlandsche kinderen, die nog nooit een banaan hebben gezien, over eenigen tijd voor het eerst kun nen kennis maken niet deze heer lijke West-Indische vrucht. Internationale distributie van spoorwegmaterieel De heer E. R. Hondelink, de directeur-generaal van de Euro- peesche interne vervoersorgani satie, verklaarde in een pers- gesprek., dat alle Europeesche locomotieven en ander rollend materieel, met uitzondering van dat van Spanje en Portugal, in Februari en Maart geteld zul len worden. De cijfers zullen naar de genoemde organisatie ■worden gezonden, die zal. beslis sen aan. welk land de voertui gen op basis der behoefte zul len worden toegewezen, terwijl men, gedeeltelijk door vordering in vijandelijke landen, zal trachten het tekort aan rollend materieel aan te vullen. Een belangrijke hoeveelheid -door de Dultschers in de voormalige be zette gebieden geroofde goederen in de Britsche beZeliingszöne Dultschland teruggevonden. Hieronder bevinden,zich 600Transche vliegtuig motoren, Belgische trams, vele ton- hen machines; toenehoorende aan Frankrijk, BelgLë «n Ne d e ria nd. Drie en vijftig ton aan Fransche vtif francstukken werd reeds aan. ÏTanschen teruggegeven. De Amerfkaansche legerairtorf- teiten hebben te kennen gegeven, zelf te willen zorgen voor de drié. Ameri- Jtaansche soldetenkerkhoven in Ne derland, te Margraten, Molenhek en Son. Op Amcrikaanschc werver, worden tien xcltepen van hei nieuwe C S type, ooals de president Jacksonop bovenstaande foto, voor rekening van de NederlantUche regeering gebovwd. De ,fLimbztrg", het eerste schip van de serie, liep reeds van stapel. Volgens het bouwprogramma sullen alle tien schepen tegen September van dit jaar voltooid sign. De schepen hebben oen laadvermogen van 10.446 ton. Da snelheid bedraagt 16V2 knoop, tcrvc\jl er accommodatie is voor 18 passagiers en een be- manning «cut 60 koppen. Antithese verworpen A, de Jonge; secretaris' envidrsJ J. J, Bezem, penningmeester.'. - De Engelsch-Amerlkaansche com missie van ondera.ck naar Palestina. Is beden met baar openbare zUtingen begonnen. Volgens dr. .Schwartz, Europeesch directeur van bet „Jewish Joint Distribution Committee", prc- fereeren ca. £00.000 joden, of so pCt. van hen die de Nazi-uitroeiing hebben overjeefd, het onbestemde leven in Palestina boven de risico's, van een verblijf in 'Europa. Kobert Nathan, een van wijlen Roosevelt voornaam ste New-Dea 1"-adviseurs, zekle, dat Palestina de komende tien jnar mak kelijk 1.25D.00O Joodsche immigranten icon opnemen. In heel Turkije - ts.;, eén eind gekomen aan liet eenpartij-slelsel. Ouder voorzitterschap van den, oud premier Bayar .is officieel' 'de opriditingibekend gemaakt van een DemocratIsche i. PartiJiL/^idie /i/een ruime ^sociale .poUtiek.,e)ta<te/groots^:: van vorig jaar Bij dc gestadige verbetering van onze voedselpositie blijft de groen tevoorziening in date wintermaan den een bron van dagelfjkscbe zorgen voor de huisvrouw. Hoe zijn wij in deze moeflljkheden ge raakt? De onzekere toestond In ons land ïn het vroege voorjaar van 1943 maakte, dat de tuinbouw niet die voorbereidingen kon treffen, die noodzakelijk waren voor een maxi male opbrengst. Vele tuinders hadden zich in de eerste plaaats op de zelf verzorging toegezegd, met als gevolg, dat ze be langrijke stukken tuingrond aan de normale cultuur onttrokken en daar op granen, aardappelen enz. gingen verbouwen. Daarnaast kwamen de tekorten of wel het totale ontbreken, van meststoffen en ziektebestrij dingsmiddelen, reeds eenige jaren bestaande en steeds verergerende euvelen, waardoor de grond uitgeput raakte. Meteorologische, omstandig heden en ziekte spraken ook nog eert woordje mee, zoodat met name de koopopbrengst een groote teleur stelling-werd. Dit is van groeten In vloed op het totaal der voor een winter beschikbare bewaargroente. De totaal geïnventariseerde hoeveel heid bedraagt 122.TD0 ton, terwijl dit cijfer voor het toch ook al reeds ongunstige jaar 1943/44, voor zoover het groente betrof, die voor binnen- landsch. gebruik beschikbaar waren, 183.550 ton bedroeg. Men riet een achteruitgang van meer de 30 Slechts drie- producten hadden m 1945een hooger tonnage dan in 1943'44, n.l bieten: 13.300 ton <13.200 in 1943/44); peen: 45.640 ton (30.850 ton) ;en spruitkool: 7.300 ton (3.950 ton). Het laatste product, spruitkool, is nu: juist één van de thans zoc zeer gewilde groenten, die zeer spo radisch verkrijgbaar zijn. Er ligt derhalve schijnbaar een zekere tegen spraak tusschen die verhoogde op brengst en het geringere aanbod. Maar men make eens een eenvoudig rekensommetje. Wanneer die 7.200 ton (weliswaar ongeveer het dubbele van 1943/44, maar dit was een on gunstig bezettingsjaar) gelijk ver deeld wordt over de geheel e Neder- iandsche bevolking, dan wil dat zeg gen, dat per hoofd 0.8 kg gegeven kan worden. De Inventaris tie is ge maakt van de te velde staande ge wassen. De spruitjes moesten toen nog geplukt worden.: Dat is ln de wintermaanden met 'nat weer een zeer onaangename/arbeid, waarvoor momenteel uiterst moeilijk, ten. dee- le zelfs onmogelijk voldoende arbèids krachten fcekrijgenrijn.- Door; een vërhoogingj vant^fevplulc* van de brandstoffenschaarschte, waardoor ln de kassen niet gestookt kan worden. De zuurkool is mede als gevolg van de mislukking van van den kooloogst in geringe mate beschik baar. Wat er is, wordt reeds in dis tributie gebracht. De tijdelijke over vloed aan boonen in den afgeïoopen zomer maakte het mogelijk om een aantal fabrieken toe te staan, deze te conserveeren. Daardoor werd een voorraad gevormd van ruim 8 mil- lioen blikken. Een gedeelte daarvan moet beschikbaar worden gesteld aan ziekenhuizen' en dergelijke in stellingen. De 2lU mülloen kg inge zouten andijvie en boonen komt ge heel ten goede aan het leger, cen trale keukens en arbeiderskampen. De 'oescbeiden reserve-voorraad groente-in-blik is te klein voor een landelijke distributie, maar zal jn geval van nood in groote bevolkings centra verdeeld worden. Toch is hei geenszins zoo, dat door de groenteschaarschte een noodtoestand ontstaat. Met ecnig aanpassingsvermogen door ruimer gebruik van de na op den bon vrijgekomen peulvruchten, welke als groente gebruikt of tn soepen verwerkt kunnen worden, en niet al te groote. kieskeurig heid ten opzichte van de wel ver krijgbare groenten als peen ei bieten kan van den dagelijk- schen warmen maaJijjd nog wel iets worden gemaakt. En is het voorjaar echter eenmaal bereikt, dan is alle leed inderdaad ge leden. Er zal «neer opgeleverd worden, dan de binnenlandsche markt kan verwerken en aangezien voor den export naar nieuwe wegen gezocht moet worden, bestaat er eerder een gevaar voor een teveel dan voor een tekort, zoodat. er voorshands verzoeken van de tuinders tot uit breiding van de teeltvergunningen niet ad libitum worden toegestaan. WAT WIJ KREGEN De maandstatistiek van den in-, uit- en doorvoer over Nov, 1945, vermeldt een totalen in voer van 674.989 ton (Oct.: 980.254 ton). Belangrijke posten zijn o.a. tarwe 112.S74 ton (Oct. 149.038 ton), suiker 6.419 ton (5.367 ton), onbewerkte tabak 5.084 ton (1.787 ton), ongebran de koffie 3.555 ton (2 ton), steenkool ton), ton Het beginselprogramma van de op te ridhten Partij van den Arbeid is thans gepubliceerd en zal aan de samenwerkende par tijen en groepen ter beslissing worden voorgelegd. Vooraf wordt verklaard, dat de partij de or ganisatie van het politieke partij leven op den grondslag der godsdienstige belijdenis verwerpt. Zij gaat uit van de erkenning, dat de mensch met persoonlijke verantwoordelijkheid geplaatst is in de gemeenschap en dat hierin tevens het richtsnoer ligt eener rechtvaardige, socialisti sche maatschappij. Tegenover de krachten van steriel conser vatisme en reactie moet aan dan vemieuwlngswü klaar en duidelijk leiding worden gegeven Art. .1 van het beginselprogramma bepaalt, dat de betrokken partij be sluit, met ombinding van eigen po litieke organisatie, op te gaan in een nieuw te stichten „Partij van den Arbeid". De partij plaatst zich op den grondslag der democratie. Als kern der democratie beschouwt slj de eerbied en de verantwoordelijkheid voor den persoon -van den medc- mensch. waaruit voortvloeit, de prin cipieel gelijkgerechtigdheid van aüe. leden der gemeenschap. Zij verwerpt derhalve eiken vorm van staate- absolutisme, dictatuur of één-partij- De overheid is verantwoording schuldig aan het volk, dat 2ich op zijn. beurt verantwoordelijk behoort te weten, voor het gebruik, dat het van zijn rechten maakt. Het economisch leven behoort ge richt te zijn op een rechtvaardigt ca doelmatige voorziening in de' be hoeften, stoffeUIke en geestelijke, van allen. De party verwerpt der halve het winstbejag als richtsnoer voor het economisch leven. Zij streeft naar planmatige leiding en ordening en voortbrengingen ver- deellng. Socialisatie van de be schikkingsmacht of van den eigen dom der voortbrenglngsmlddelen be hoort te worden toegepast, met het algemeen, welzijn als richtsnoer. Ook andere methoden, die de particuliere beschikkingsmacht beperken, worden op hun beteekenls voor het alge meen welzijn getoetst. lederen arbeidenden mensch wor de een minimum aan eigen bezit ge waarborgd, noodlg voor en bevor derlijk aan de ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Rechtsorde van den arbeid. Noodzakelijk is een rechtsorde van den arbeid, waarbij de arbeid als zedelijke factor van den eer sten rang en het centrale element in het voortbrengingsproces wordt erkend. Aan alle werkers dienen arbeidsverhoudingen gewaarborgd te worden, waarin de ontplooiings mogelijkheden der persoonlijkheid zooveel mogelijk tot haar recht komen, en medezeggingscbap wordt toegepast in sociale en eco nomische aangelegenheden. De staat moet zijn een rechts staat, die zijn taak vindt in hét verwezenlijken en krachtig hand haven van het recht. Van den staat kan en mag niet worden ge vraagd, dat hij zich stelt op den grondslag van een kerkelijke be lijdenis. wel is hü mede verant- woordelijk voor ons geestelijk erf goed, behoort liij zich gebonden te achten aan zedelijke normen, en is het mede de roeping der overheid de gehoorzaamheid aan deze nor men in het volksleven tot gelding te brengen. De verkiezingen Teneinde de invloed van de Partij van den Arbeid waarvan de orga nisatie eerst na de verkiezingen definitief kan worden geregeld reeds bij de a.s, verkiezingen zoo sterk mogelijk te doen zijn, wordt besloten: l). Een voorlooplg party bestuur Zorg voor voldoende ontwikkeling Hef verschijnsel doet zich tegen woordig voor, dat er op de arbeids markt een oevrschot - is aan zooge naamde kantoorbedienden, die uit sluitend een type-examen hebben ge daan en verder voldoende aïgemeene ontwikkeling missen. Aangetrokken door de hooge loonen, welke voor kantoorpersoneel worden betaald, leeren lileastmelsjes en winkeljuf frouwen in de avonduren typen en bteuen zich dan aan als kantoorbe diende, Wegens gebrek aan alge meens ontwikkeling kunnen, zij ech ter geen promotie maken en het-feit doet zich dan ook voor. dat rij na korteren of langeren tijd door de ar-; beldsbureaux niet meer te plaatsen zijn, tenzij zb zich in haar vrijen tijd door het volgen van daartoe bestaan de cursussen verder ontwikkeld hebben. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt allen dienstmeisjes en winkel juffrouwen onder het oog gebracht, dal ook vrouwelijk kantoorpersoneel over. voldoende algemeene ontwikke ling moet beschikken om in: dit, be roep op dén duur vlot te worden gé-^ .nvolwaardige^jcantooi -indien: zU-bun^vrouwe «nisC"" J in te stellen, waarin vertegenwoor digers worden opgenomen van die., portijen en groepeeringen die dit voorstel zullen hebben aanvaard. Dit bestuur leidt de veikiezingsactie in, het geheeie land, gebruiktdaartoe de apparaten der fuseerde partijen - en groepen en roept waar mogelijk nieuwe in het teven. 2). Een candidatenlijst der partij wordt voor dit maal samengesteld door de vergadering van het voor- loopige partijbestuur met een ver- tegenwoordiging der fuseerende partijen en groepen. Er wordt naar gestreefd elk van de partijen en groepen een redelijke vertegenwoor-- diging op deze lijst te verschaf fen. Men maakt gebruik van de mogelijk reeds vastgestelde lusten van candïdaten. 3). Voor de Kamerverkiezingen wordt een later te publiceeren ur- genüie- en verkiezingsprogram vast gesteld. 4). Nadrukkelijk wordt uitgespro ken, dat ook andere dan de thans fuseerende partijen en groepen, worden uïtgenoodlgd zich hetzij vóór, hetzij na de verkiezingen, by de partij aan te sluiten. De congressen der partijen ea./ iroeoen, die tot stichting van dé Partij van den Arbeid besluiten; worden zoo mogelijk gehouden op eemelfden dag. Zoo spoedig moge-' lijk daarna vindt het oprichtings congres van dè nieuwe party plaats, -• Op grond van de eerbied en de verantwoordelijkheid voor den per-t./ soon van den medemensch erkent de partij de gelijkgerechtigdheid op politiek en economisch gebied van a.lle leden der gemeenschap, onge-ré; acht sexe, ras of levensovertuiging.:?/ Vrijheid van geweten eri van.gods- v dienst en gelijkheid voor de wet; moeten verzekerd zijn, evenala vrij- held van spreken, drukpers, ver eerd ging en vergadering, onder ver- antwoordelijkheid volgens de wet De overheid is geroepen het ze delijk en geestelijk leven van het<j| volk te beschermen-en te'bevorde-?; ren, doch is gehouden daarbij, do verdraagzaamheid te" betrachten,. de geestelijke vrijheid te eerbiedi gen en rekening te houden met de verscheidenheid van levensovertul-k ging. .et-s Aan de kerken wordt de vrijheid gewaarborgd haar roeping te ver- vüllen zoowel met betrekking tot de verkondiging van. haar bood-i'v; schap als ten aanzien van de be- tooning van haar dienst aan de->;; wereld.; De sociale en fiscale politiek be-. hoort mede op de bescherming en verheffing van het grain gericht^, te zjjn. - De partij acht handhaving van de rechten en plichten der ouders inzake onderwijs en opvoeding der kinderen noodzakelijk. Voetba'programma EERSTE KLASSE, cbstrlct I: ADO— Herme«wDVS: RFC—D« Volewijrkerf; Xeixes-Emma; Ajax—VSV; 'f Gooi— DOS. District IX: Stormvogels—DHC: DFC Nept tl ruis; Haarlem—VOC Feljenoord; Sparta—DWS. District UT: Tubantfa—Ensch. Boys; - Go AheadQuick; V.'ageningen—AGO W; Heracles—Be Quick: NEC—PEC District IV: Helmond—Eindhoven; \;T. VlisslngenWillem II;. Longa—RKTV. V: NOAD—NAC-, De Baronie DNL— BW. District V: Veloc!ta&—Veendam; :Be Quick—HSC; Achilles—GVAV; Frisia— Hcerenveen; SneekLeeuwarden. District VI: Mr-uritE—VVV: Bleijer- heide—de Spechten: Limburg la—Sport/; club Emma; PSVJuliana; Brabantia —Roermond. DISTRICT II, 2e kl. At Overmaas— cvv; Coal—HVV; ODS—Fortuna; VFC Excelsior; sw—BMT. 3e KI. C: De Musschen—Terlaak; Hoek van HollandExcelsior .'20; .vc. S—Postduiven; Concordia—Spartaan 20; BECDc Holland laan. ae Klasse D: RDMPechvogels; k? Voc—DCL; Foortugaal—EDS; DHS— Slikkerveer; Leonidas—Martlnit. 3c Klasse E: dov—Zwijndrccir.: n DGAlblüsscrdam; 'fhc Kising Hope EBOII: Dl 12— Fluks. 4e Ivlssse E: Lenig er. Snel— Zuid- clr.de; Rbsivbk—Maasstraat: USC— DJS: De^ia DVK-Wippolder: DVC —Voorburg. 4c Klasse G: St. Lodewiik—Flakkcc; DHL—HION; Biocmhof—Steeds Hoo- ger. te Klasje II: DEH—OVV; DONK- SIOD; Hlllegersberg—Florissant; GV K-AJo—NHS. 4e Klasse PTC—Ursus; Hermar.- dad—Schiedam; Hll'.csluis—Steeds Volharden: wit-Rood-wp—Aeolus. 4e Klasse J: H.ct Noorden—Sunrise: Bolnes—KSV—Pretoria; Belvedère— hov; SMV-Transvalla: Progress— Zwervers. Wintercompetitie Z.R.O. De uitslagen van de voor de win- -• tcrcotnpetlf.e van der. Zwembond voor Rotterdam en Omstreken ge speelde wedstrijden zijn: R.—Mcr- wede (dames) 6—0: RDZ—IL 0—7; SVH 2SZC 5—3: SVH lads.)—ZZPC A (ads.) 5—2SVH 3—ZPB 6—3; ZPB— R. 2—2: Me r we de 3—SZC 2 S—0; RZC 3—ZZPC 14—2: Menvede 3—ZZPC 1—3; RZC 3—SZC 3 5—0; ZZPC VS rzc 4 i—3; azc 5—Merwede -I .3—1 LAC—RCZV .0—5, Het bekende Duitschekuhatri derspaar Maxle en Ernst Baier is doc de Amerikaansche militair/«utoxltt ten op /de zwarte?lijst: geplaatst;?"- msg aan geen. enkele,.demonstrate wedstrijd deelnemen.'Ernst: BbIcj'/'„. gecn ll d va n dehazi-pa rtij.vdooh';!: stona?-/op.''Zeer,,.vriéndschoppeLyk voet ,.me t.Hl tierden JGoébbelsriOp&r mOKClJJAC:. VLJJi»=lU. JJ«I IKiUlü., 77TI "-"i j.- '_r I .wViu1 miMatieesvooi^taat^sTen>'aaiMten2va^|tejJcrygen>m./dezen:>toéatante/eMMXl.iy4.3J; de buitenlandsriie polillek hBseeri zb oÓfe.aïf èlflAgt/deze^Opeettea^yoU^i: rich, op denvgeest'Van San/TYanciseo i ^aa" nog ;Jsal^-menïzJchl slechts.eexl enCkeert;ri<A/tegert;,elteimperahané;:|eTiicélemBaldéIweêldftkimneriVveré. vflnwflar !dt"COk Komc. A4e t name zul J ^,1 nvén .cnrirft,1 pk ou hét''?meri it1'iy'té zü/rioh^oóala/alleiTurkert? veraetlen; tegen - de 'Mosko usche ;ej5ehe»^,v«8te- toelTurkiie'ïZop^aoodjg^ de y vrapen» Iwaal-groenten gerekOTd moet worden, zal apn»men".- ocdervindt- den nadeellgea Invloed jreventiiee^demiliiW^wflzeai^Si^artaoie^l^XAQ^aeêli^U dett-Aiftvoer ly héthtoég/fnjNoyemJ^rlie^ j| t^^lD9:058;^ón«Dcte|96;i75. [het^séarcfiSvmsti SoÉ^Amerlca Coolsinge) B pülp;Y vlasen radioartikelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1