l I I Analyse der Indonesische kwestie Billijke verdeeling der armoede VRIJ, ONVERVEERD Jr 'fc :M. Mm Nederlandsch voorstel ter U.N.O. aangenomen Spaak verwelkomt Mevrouw Roosebelt Minister Van Schaik stelt vordering van auto's in het vooruitzicht aaaaMmp 'fs I M i j; REDACTIE EN ADM. EENDRACHTSWEG ROTTERDAM, TELEFOON 3M30 (J LUNÏN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PER KWARTAAL LOSSE NUMMERS I 8.10 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Giro J153 ten name van Amstereiamjcfce Bank HET PARGDL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: j SCHIEDAMS CHE SINGEL No. 42. ROTTERDAM TELEFOON No». ttU» 311S5 I11H JOM ADVERTENTIES UITSLUITEND TELE!Ml» -v INLICHTINGENDIENST VITSL. TELEF. HI 44 ZESDE JAARGANG No. 10 Onalharkelijk Dagblad voor Rotterdam cn Omstreken ZATERDAG 12 JANUARI 1946s Bepaalde elementen der situatie leenen zich niet voor een discussie De lait£nant-;ouverneur-geiieraal d r. IL J.. van Mook heeft jistermor- gen in een persconferentie fle Indo nesische kwestie besproken. DU be ton met tc ezggcn, dat bepaldc elementen vanVde situatie zich niet' leenen voor een discussie. Hnn ka rakter Is soms nog te delicaat voor publicatie. Wanneer echter dc situatie zal zijn*-opgeklaard, rallen deze elementen wel voor publicatie gesc hikt z|jfL jf Er moet met Sjahrir gepraat worden Dr. Van Mook vervolgde: Max moet besef ren, dat in Indlë, toen het -door Japan werd- bezet, het grootste deel der Nederlanders werd geïnterneerd en dat sindsdien bijna 3i jaar een bezetter over Indlë heeft geheerscht, d:e wreed was en moorddadig en tegen wiea wU de bevolking geen bescherming konden verieenen. He: aantal, slachtoffers dezer terreur zou volgens ingewijden 2 inillioen bedragen. Als gevolg van bezetting en ui terneer ing is de be- voiking komen te staan tegenover een meester, die een gebrekag be stuursapparaat hanteerde, waar* door de in functie gebleven Indo nesiërs in hun wertc groote zelf standigheid verkregen. Daardoor ge beurde er veel buiten de Japaanee- zen om en geleidelijk is hierdoor ©en gevoel van nationalistisch besef «Wakker gemaakt. Aan den anderen kant kwamen de Jap an neezen met leuzen tegen het Westersch impe rialisme, tegen de koloniale struc tuur en voor onafhankelijkheid, welke leuzen oen groote aantrek kingskracht op de jeugd uitoefen den. Toen Japan besefte, dat het den oorlog niet winnen kon, is het overgegaan tot ecu tactiek van wer kelijke bevordering van het natio nalisme om uit den oorlog na te laten kiemen tot een mogelijk her stel van zyn maclit. Het riep orga nen in het leven ter voorbereiding van de2e zelfstandigheid. Nog een derde punt was van invloed. japanneezen begonnen al vroeg met de vorming van ©en' soort Hiüer- Jugend, die, geschoold op de Ja- paiisch-fascistlsche wijze, diende tot hulp van politie en leger en later tot een militante groep der natio nalistische beweging werd. Tegen over deze complexe situatie van een legitiem ontwikkelde nationa listische beweging met een geweld- dndigen inslag, welke een Japansch stempel draagt, staat in al'e landen een groeiende sympathie voor het zeifstandlgheidsstreven der z.g. af hankelijke volken, die wijdverbreid en gemakkelijk te- prikkelen Is. Daarnaast heeft men te maken met een oorlogsvermoeidheid en. con centratie der regieringen op de eigen binnenlandsche bezwaren, waardoor men de conflicten niet- al tijd zuiver waardeert.. beroering verkeerde en waarin oon- f heten niet uitbleven. Ciptaet met Sjahrir noodif De groep Sjahrir nu bestaat uit m'enschen van gematigde structuur, die vroeger, reeds bewezen hebben, goed werk: Ie kunnen doen. Zij ver tegenwoordigt op Java .een breede laag van ontwikkelden ên een nog breedere van dat deel der bevol king; dat naar rust en orde ver langt, en(\ doordrongen van hte na tionaliteitsgevoel, dien vrede zoekt in maatscnappelijken opbouw. In de groep Sjahrir kan men voor samenwerking^ en overleg een wederpartij vinden. Maar In de fei telijke situatie is':1 hel ook noodiff. met deze - groep contact te houden voor? gemeenschappelijke uitroeiing van terreur en banditlsjpe. De verwarring wordt verscherpt door et leed, dat daar geleden •wordt, maar dat mag geen reden worden voor verdactmaktngen, ge lijk deze tegjpn spr. zijn geuit. Tus- schen de regeeringsorganen in.. Ne derland en Batavia bestaat de grootste openhartigheid en hetzelf de geldt ten aanzien van de gealli eerden. V/V' v'ivV V' Wanneer men zich de toekomst vanhet Koninkrijk denkt in de termen van 1939 en menefc, dat die oudeJ situatie, hersteld moet wonden, begaat men tegenover Nederland en Indië "éen groote fout. Wanneer men er naar streeft tot een nieu- - vv ir.-wen; opbouw. ..teYkomexumet I^cmcnt—werÏ4t€>--tAtaaL ^«dschïr-^aazdeering," EaJ-^xte-rhmd. - '•«--=i-- aan prestige verhezen/,unaar een voorbeeld geven van wat met -zelfbeheersching. en door beleid kan worden bereikt door een land van onzen omvang. Hierna beantwoordde dn van Mook nog eenige vragen. In den loop.der discussie zeide hij nog, cat indien het overleg met Sjahrir mis- lukken mócht, "nog niet" noödakeujk tot geweld beboet te worden over gegaan: achter en naast de groep Sjahrirstaan velerlei andere con structieve elementen. Indlë I3 bezet, geweest en Neder land !s bezet geweest. De Indische afsluiting was echter oneindig voel scherper. Hier was eljc contact met de wereld onmogelijk. De Japan neezen hadden door drastische maatregelen elke verbinding verbro ken, zoodat het ons pas in 1943 gelukte met. enkele twee of drie punten óp Java contact te krij ger., Men leefde daardoor in Indië voort op gedachten van wat voor de bezetting bestond en van wat de bezetting- te zien gaf. Het was den heer Van Mook bij herhaling ge bleken, dat men daar nagenoeg niets wist over wat„buiten" ge beurde. Dit verklaart grooten deels fcet wantrouwen, waarméde men op het oogcnbllk tegenover elkander slaat. Dit wantrouwen Ls ïn de bui tengewesten doorbroken er» een ba sis tot samenwerking Is hier moge lijk geworden. Öp 15 Augustus 1945 kwamIndië onder commando, van Mountbatten te staan. Tot dien datum was de invasie op Malakkavoorbereid en 'allekrachten warengeconcentreerd voor een aanval op Japan. Voorbe reidingen voor hetgevat van een overgave waren geenszins getroffen. Van onzen kant .was weinig be- schikbaar, De geweldige .troepenverplaatsing over deheèle wereld na de bevrij ding heeft den opbouw, van. militaire en civiele organisaties, die het wei'k der geallieerden zouden kunnen overnemen, aanzienlijk vertraagd. Een periode van zes .weken ont stond; waarin op Java ongeveer niets gebeurde. Toen- de geallleer- den te Batavia verschenen, kwamen zjl met een troepenmacht, die te gering was om.de toegewezen taak te volvoeren. Tezelfdertijd had-de nationale beweging zich georgani seerd in een bestuur en was de uit roeping der republiek door Japan bevorderd. Daarna heeft zich een. ontwikkeling voltrokken, warabij de militaire vleugel der nationalisten steeds meer op .den voorgrond trad. In deze periode stonden wij voor het feit, dat een groot aantal Ne derlanders zich niet alleen nauwe lijks bevrijw bevond, maar bedreigd werd door een. maatschappij, die in Elegant etaiUmr een soepele zwart a wollen stof; gegarneerd met smsart i&iïfljiwecl ^'g^tiksMf^:fra(ue:)cnooz iifji; Hardhit./--k. Opvallend is de pret^cz.zgp-adebijuisto- i :!eiiTofer. "itilxlifk was:'De ïokkeru warden "~$:2!99*t&teeiibrij" kort 'gedragen,de ^pgtJe^tarielvk^mg.-Ken groote mof 0i$S&.Wam;vo88ébontï completeert, lift. r' geheel.: Ontworp... Charles liontiiigne Internationalisatie van Rijn- en Roerland Van onzen Xondenschen correspondent)- Het schijnt, dat de Franschen voor hun internationalisatie- plannen van Roer en Rijnland bij de Engelsclien en Amerika nen meer gehoor vinden, 'Ook Moskou moet het er in beginsel mee eens zijn, mits de Sovjet- Urne aan het - bestuur deel heeft. Tevens ligt" het in' het voornemen om België, Luxem burg en N e d e r I a n d.ook bU deze taak' te betrekken. Verzekeringen ait geblok keerd tegoed Er zijn nieuwe mogellljkheden. geopend om geblokkeerd tegoed te gebruiken voor het aangaan van verzekeringsovereenkom sten. Dé beperking tot verzeke ring van niet-periodieke uitkee- ringen is vervallen. Ook perio dieke uitkeermgen welke vol gens de „Beschikking Levens- verzekeringsuitkeerin gen - 1945 normaal in vrij geld zouden mo gen worden uitgekeerd kun nen thans worden verzekerd niet behulp van geblokkeerd tegoed. Het beschikken, over-geblok keerd tegoed tot het aangaan van een overeenkomst van lijf rente zal echter pas mógelijk zijn, nadat.het secretariaat van de bedrijfsgroep lévensverzeke ring heeft verklaard, ,dat na -25 September 1945.ten behoeve van denzelfden begunstigde - geen overeenkomst (en) yan lijfrente met geblokkeerd tegoed is (zijn) gesloten, welke tezamen met de te sluiten overeenkomst een' be drag in het. uitzicht stelt (stel len) van meer -dan f 3000 per jaar. V"j geld voor Spatr- certificaten Officieel wordt medegedeeld, dat de* 2f/s procent spaarcertlfl- catèn ter. beurze tegen vrij "geld zullen; kunnen worden verhan deld,".ongeacht of ze aanvanke- lij k uit geblokkeerd tegoed tot een maximumvan f300.— per geblokkeerde rekening) of met vrij geld werden aangekocht: Hij vertrouwde het niet. 'BN -banJcier' in een Teraansch utadje kreeg een oiutc Pavajo- Indiaan op bezoek, die een tette bankrekening )md. Achter de Navajo slenterde een tweede rijn privék'antoor hin/.en, rijn tolk. De bankier offreerde hun stoelen en sigaretten en cju gotten tcare* een kwartier lang in diep gepeins ver zonken. Toen sprak de tolk: „liy zegt, gezin öh<:ntyyl ziek, schapen allemaal stervende, oogst heel slecht, hoop geld noodig'K. 7 "V Op een* toenk van den bankier werd - het geheele tegoed van. de Na vajo in vijf dollarbiljetten op de tafel opgestapeld. Nieuwe sigaretten werden opgestoken'en voor een kwar tier waren de stapels bankbiljetten het aUUe middelpunt van de belang stelling. Toen mompelde, de oude Na vajo wat tegen, den tolk en deze vertaaldet „Eyzegt, heek gezin' weer beter, gehopen. prachtig gezond, oogst rijpatteit ó.k. - Eh met indrukwekkende luaardtVj1- Ueid rezen beiden op en verdwenen* Weer kollie- en thee Nog geen regelmatige <fisfri6uh*e Pandit Nehroe Java naar Volgens raededeelingen van Indonesische zijde, zal de Op 18 Januari zal een nieuweEntscli-ludische leider Taudit Nehroe op 20 Januari te Bata via arriveeren. bon voor 100 gram koffie wor den aangewezen. Op 1 Februari wordt wederom een rantsoen van 50 gram thee beschikbaar gesteld.. Er is nü eenige malen met een tusschenperiode van vier weken resp. een rantsoen koffie en een rantsoen thee verstrekt. Daaruit de conclusie,te trekken, dat de distributie van deze ar tikelen, in' dit tempo voortgezet zal -wórden, is voorbarig. Zoo veel mogelijk wordt er naar ge streefd-deze regelmaat te be reiken, maar voorshands zijn we nog zoo 4 afhankelijk van de grootte" van den aanvoer van thee' en-vooral koffie, dat niet Verder dan een óf twee perlo den vooruit kan worden gezien. MINISTEK SP A AF De publieke belangstelling op den tweeden dag van de vergadering der "UNO, waarin door den Donder dag gekozen president, Spaak, de eerste officieels redevoering als president Is gehouden, aanzienlijk verminderd te zijn.'Spaak, die zijn in hd Fmnsch hield, richtte een by~ woord van welkom tot mevr. Roosevelt waarmede de vergadering met luid applaus haar instem ming- betuigde. Het is onze taak, aldus betoogde Spaak verder, de belangen yan onze landennaar voren te brengen doch wti zullen niet alagen ten zij wij deze belangen weten te plaatsen in het ruimer kader van het algemeen belang. W(j moéten het gevoel hebben,'dat wij 51 dele gaties zijn uit 51 verschillende lan den op dezelfde vergadering, welke tezamen de belangen van het geheel vertegenwoordigen. Dé president eindigde zijn toespraak met de volgende woorden: „Jarenlang hebr ben millioenen menschen geleden ea geofferd. Wij vragen thans hun belooning: vréde." Het hoofd van de*Nederlandsche 'derérp;strér"miHüwr"v«a\' Taeffens, diende gisteren ter TJ.N.O. hét voorstel in, dat. vertegenwoordigers van Clilna, deSowjet-Unle, de Vereenlgde Staten, Groot-Brittaa- nië. Frankrijk, Venezuela en Zuid- Afrika zouden gekozen -Worden /als de zeven toegevoegde leden van het bureau van de algemeene ver gadering. De andere zeven leden van het bureau zuilen zijn de Voor- De bon voor sinaasappelen -Ter voorkoming van misver stand zij er nog eens, op gewe zen, dat ln de distributiekringen Botterdam, Capelle a/d. IJssel, Ridderkerk, Zoetermeer, Schie dam, Vlaardingen, Maassluis, Roozenburg,. Pijnacker, Dor drecht, Zwijndrecht, Alblasser- dam, Hardinxveld, Nieuwpoort, Siiedrecht, 's Gravenhage, Leid- schendam,Rijswijk, Voorburg, Wassenaar, Delft, Monster en Naaldwijk (uitsluitend,de in De cember ingeleverde bon F 03 voor 500 gram sinaasappelen geldig is. 1 In alle andere dlstributiekrin- gen vani Nederland is bon F 04 daarvoor aangewezen, ook al was in sommige van deze krin gen eveneens bon F 03 'eerder aangekondigd. Bon F 03 vervalt voor deze laatste kringen. De bonnen zijn 7 uitsluitend geldig in. den distributiekring, welks nummer op den bon ver meld staat. V: Gevaarlijk gezel- Door de Amsteröamsche recherche zjjn. thans; tweeovervaileh opgehel- derdr opItallaansche ysbercldcral GebleJcenJ Is. dnf vJeri rallllalren, o.a. een sergeant, ejj een soldaat van dé Gezagstroepen te lA'damzljn gearres- teerd. Een::.h.u!sz»eklng by alle leden yan - de'.: compagnie -brachtSolni/'ïeeh' groot/ aantalwapensiaanShet-Ucht.: De. sergeant4blecfcïaLljëèn«:welgëvuld: slrafhlfld te,';..bezJtten.:4'4.0ii.denbcJit? wordt :in ihöeverre^.de-. gearresteerdenr' medeplichtig zij n^aani:'een?oVervai:;Op: ëcn i iialtannschénVIJsbereiderJ!aan;:aea: Nleüwendfjk. *dle daarbij'.!, om het^, leven kwam. Direct na de capitulatie in 1940 kaapten de Duitschers een Scheveningschen logger. De loi ger .werd mijnenveger, maar keerde na een nieuwe capitula tie, ditmaal van. de kapers, weer in Scheveningen terug. Weer werd de schuit omgebouwd en. de-bemanning ging ermee op de haringjacht.. 'Een grondige schoonmaak leverde dezer dagen een explosieve verrassing op. Op den bodem van den logger, vond men,, geklemd tussclien een. balk 'en de huid. een Duitsche bom, De veer zat. geknelden. het is een wonder, dat het onding niet tot: ontploffing is gekomen.' -Verliezen yan :onzé.:: .luchtmacht Tusschen Mei 1940 en het. ein de .yan den oorlog hébben 247 van het 521 man sterke vliegend personeel der Nederlandsche Luchtmacht, opereerend vanuit Engeland, den dood gevonden Nog 13 vliegers werden als ver mist opgegeven, doch moeten nu-, eveneens, geacht worden den dood tehebben gevonden. Deze cijfers omvatten niet de verlie- zenlonder de mannen die naar Engeland vlogen én later naar het Verre Oosten zijn gegaan. Evenminzijn:p: hierin begrepen de .verliezen onder het^personeel van z vïiegdeksch epen. RADIOFEILSTAjrrONVVi.VERPLAATST. vaav'dévSCheepVa^t^öattvrpéèe^'Sés, v«stigd:-vv^>ln.S4é. bomvryé'Xazern^ite vilsftlnf éh;iviMl mie t n joude 'jyer-; bUjfplaots ,-:;t e ruigkée reJils.Men;; I s^t hans 'beilg;ïte.i-.WestkapeneSééh?!nleuw/;staA Hbn/ln'ïtéiirtchiën-v^iÜRs.ffa'vVérbeudï plaats ;aan de Noorcjzee.' zitter yan de vergadering en de vooralttere van de zes commissies. Dit voorstel werd b(j acclamatie aangenomen. Tevoren had men over deze.verkiezing een langdurige discussie verwacht. Rumoer om Spaak. De verkiezing van Spaak tot voorzitter der UNO is niet zoo glad verloopén als men verwachtte, seint onze Londensche correspondent. De verrassing kwam, toen als eerste spreker de Russische afgevaardigde Gromyko den Noor Lie voorstelde. Zij weid nog grooter, toen de Polen daarop voorstelden, de verkiezing bij acclamatie te doen,', hetgeen door de Russen gesteund werd. Het Poolsche voorstel kreeg 9 stemmen, terwijl 15 stemmen zich uitspraken voor verkiezing bij geheime stem ming.. Spaak won het toen met 28 tegen23stemmen. Het groote aantal stemmen op Lie bewijst; dat de verrassing meer wasdansalleen een Russische ma- noeüvre.' Een groot deel der Ame- rikaéuische delegatie moet de can- dldatuin: van Lie gesteund hebben. Wat- hééft de Vereenlgde Staten bewogen, om het Russische voorstel te steunen?. Van New York uit ge- zién is tusschen een Belg en een Noor niét zoo heel veel verschil. Wellicht oordeelden de Amerikanen het "nletl onverstandig om op dit niet zoo heel belangrijke punt eens met dé: Russen mee.' te gaan. Men doet goed, de beteekenis van deze verkiezingsverrassing als incident niet te overschatten. Dé aanblik van het geheel was overigens niet *00 indrukwekkend ala, men .h*d mogen hopen. Hr dring eenr^kérertmriBt-'en rommeligheid in de kaal. Het wa» droevig te aten, hoe het Frknsch als conferentletaal bealg is te ven-allen r naar de Fran- sche vertalingen luisterde bijna niemand. Gunstig verloop van lusie- bespreking N.V.V.-Ë.V.C. Tusschen. de vertegenwoordi gers yan het N.V.V. en de E.V.C. werd dezer dagen principieele overeenstemming bereikt ;over de noodzakelijkheid van perma nente samenwerking- tusschen werkgevers en de regeering. Met het doel in een volgende confe rentie tot een gemeenschappe lijk standpunt in zake de stich ting van den Arbeid, als permanent instituut voor de gewensclite samenwerking te geraken, werd besloten dat de E.V.C. een antwoordnota zal op stellen over een desbetreffende nota van het N.V.V. - Voorts werden, mede aan de hand van het voorontwerp van wet op de bedrijfsschappen, be sprekingen gevoerd over de ge leide, economie, waarbij men tot de conclusie kwam dat dit ont werp inderdaad; uitgangspunt kan zijn om tot een gelelde economie ,te komen. Nog één toewijzing roomboter Voor de periode van 20 Ja nuari tot 2 Februari zal, behal ve de gewone 250 gram boter voor de kinderen-van 0-4 jaar, nog 125 gram - boter kunnen worden toegewezen aan perso enen van .4 jaar én ouder.' Bovendien zullen -veehouders en hun gezinsleden op hun margarinebonnen, geldend voor deze periode, boter ontvangen op de wijze, zooals die voor 25 November J.l. gebruikelijk was. Na 2 Februari zullen de vee houders zoowel als de gewone consumenten van 4 jaar én ouder voorloopig weer met mar garine genoegen moeten némen. ZUIVERINGSRADEN Er zijn "elfzuiveringsraden voor detailhandel en ambacht ingesteld. Secretaris yan den zuiverings raad vopr de- provincie Zuid- Holland (behalve het gebied yan de plaatselijke kantoren te 's Oravenhage, Leiden en Gouda van de Kamer van Koophandel en Fabriekenvooc Zuid-Holland) Noorcajk-^te-Ho'tteT- dani. Het secretariaat, waar de klachten kunnen worden inge diend, is gevestigd Karei de Stouteplein 9, Rotterdam. i.Bö dc bevrijding van Nederland brvond het verkeersapparaat aicb l een deplorabelen toestand. Ais men op eenl^; gebied van een volstrek ten chaos mag, spreken, dan 'was het wel. op het terrein van de torvoertul^en. Van het wagenpark, dat wij voor den oorlog bezaten, was slechts een klein gedeelte overgebleven", aldus sprak gisteravond minister Tij, S. G.J. M. van Schaik ln een praatje„Op dé brug"; Zoowel over het aantal, de soort als de conditie, waarin de wagens ver keerden, tastte men volslagenIn het duister. Niemand wist,: over!: hoe veel wagens Nederland nog beschikte en hoeveel van deze wagens nol bruikbaar waren of bruikbaar gemaakt konden worden. 3^;.. a 1 -1 geTcosen om den luchtdruk tot ècn Atoomnuis minimum te beperken..Onder 't huis is een kelder, voorzien van een tJA, de practisehe Amerikanen fychtdicht af tè sluiten vertrek, als- hebben er cich, directna dé' mede- met zit-en slaapkamers, een aanwending van de atoombom badkamer en cm keuken. Installaties m Japa,,. OTmiMetijjl" tmt am 'Ml. elealrielteit. op tc mWoftt mt- tets te ceastr.ir.rrn, dat de vcrnieti- breken evenmin als dicnoor r.pchnp penile, uitwerking eraan kan vtec der Inchtoircnlotae Jacques Xartinl staan. Dc rato brengt >t model tan Itabert C. Scull te New lork een „atoómhuis "in beeld. De. miiren- wierpen het. - - zijn van gewapend beion, bedekt met Zal .het werkelijk: voldoen? .Dat is een' speciale, fiitte-werende slof cn de vraag, waarop de practisehe Avje- vast binnen bekleed snetdikke csbest-rikaan spordig «ntwoord hoopt lt platen. De eigenaardige vormen rijn krijge-ri Amerikaansche hulp aan Holland Tot: dusverre stuurde het American., Relief for Holland voor een bedrag van vier mil- lioen dollar aan geld -en goede ren naar Nederland. Vooral veel levensmiddelen werden gézom- den, in het bijzonder naar de zwaartst getroffen gebied en in ons land. Onder inschakeling van de H.A.R.K. werd, en wordt nog steeds,, getracht het' gezon dene zoo eerlijk mogelijk, te yer- deelen. Binnenkort zal dit Ameri kaansche comité 190.000 paar nieuwe schoenen voor mannen en vrouwen naar ons land stu ren; Voor de eerste drié maan den van 1946 luidt het program ma-van de te verleenen hulp als volgt: 125.000 dollar kleeren, 125.000 dollar schoenen, 100.000 dollar huishoudelijkeartikelen, 75.000 dollar voedingsmiddelen, alsmede 42.000 dollar voorspe ciale gevallene:1 1 Daarna/zal een niéuw pro1 gramma weer worden opgesteld. Het spreekt vanzelf, dat ook Nederlandsch-Indié niet wordt vergeten: Voor/; de hulpverlee ning aldaar zijn voorloopig 200,000 dollar uitgetrokken, ten einde dé ongeveer.^50.000 rèpa- trieereridéii) tè kunnen helped; in De bewaarder bewaring" - 't Kan oerkeeren fs dit/ïeld nog .wat waard?", vroeg, in September de politieke geyan- aon den Naar' U' Zweectscbe. bJad Alton- blndetviV', ul t'.A tnerlkaa nsche.: bron'. gene Pikaar ln zijn Noordsingel aan den hulpgevangen bewaarder D. y. Baarsel, en "nil toon de héro eenige bankbiljetten. „Geef maar. op", antwoordde van Buarsel, „ik zal wel eens zien, In teder gevat- zal ik zorgen dat. ie een extra schep eten krijgt" en hij srak de ioa gulden bij zich., Dezer dogen kwam aan -het-. licht darhij her geld niet aan den hoofd bewaarder had afgedragen. -- voor dit feit moest hijzich fj&rtereh voor den Pfilitiereeh'er, tnr. van Vollenhoven, verantwoorden. - 3 Als getuige verklaarde de directeur Van het Huls van Bewaring, de heer De; Jonge, dat de. politieke gevange nen, den bewaarders vaak verleidelijke aanbiedingen doen. Menige bewaarder ls voor die, verleiding bezweken., en ln September en October van het vor r!ge jaar zijn velen ontslagen. DelPolltiereehter vond het een zeer ernstig feit. Verwonderlijk noemde h(i het ook, dat de .gevangenen ln hun cel nóg over geld beschikten. lü-het Huls van Bewaring schijnen verschll- lónde dingen niet iri den haak te zijp. „Het: is er zoo tek als mandje". Van Baarsel heeft den stand dei- bewaarders wel schade: ge bewaarder mag geen .'.gemeene maken', metgedetineerden. HtJ moet, möjea-yer bovenhen.;staap-if^r-s/Ar?..*: Iv'Dc Of f Iel er -tnèéndé 7 een^^prbeèid; "tè^móètcn'vStéllëniAHet;.;;moetynu,^ttlti züalmetiriezedgeyanen.^HU-.e.i^ht^. J^a'anden^gevan^aifsWaf^;m.eRa^-Vbh: Aan personenauto's groot tekort Ook op het terrein van de amb telijke bemoeiingen met het verkeer ontbrak het chaotische element geenszins.De ambtelijke verketrs- en vervoers ins tan tics hadden uit den aard der zaak In den bezet tingstijd in het brandpunt van de Duitscbe belangstellinggestaan en hadden met lüfwaardigenijverge tracht de hun opgelegde taak zoo Slecht mogelijk te vervullen. Zij wa ren bovendien voor een groot ge deelte voor die taak nooit bestemd geweest en daarvoor ook niet vol doende geëquipeerd en zoo ook voor het nog veel moeilijker én ingewik kelder werk na de bevrijding. D geldt zoowel voor de centrale in stanties van de regeering als voor de buitendiensten, zooals de rijks verkeersinspecties,. de autobevrach- tingsdienst e.d- Ik\doe aan den ijver ende bekwaamheid van al deze ambtenaren volstrekt niet te kort, maar het was voor hen allen een vofetrekte onmogelijkheid om ook maar iets meer te doen dan nood- banden aanleggen en van een stel selmatige ordening van den chaos kan geen sprake zijn. Toch moest er op korten termijn iets gedaan worden, omdat ,het herstel van het leven in Nederland en vooral de hulp aan de zwaar-geteisterde nood- gebieden allereerst herstel van het verkeer en vervoer dringend nood zakelijk maakten. De minister behandelde vervol gens die twee categorieën, die er vrij bevredigend uitzien, zU. die der motorrijwielen en vrachtauto's. Van de motorrijwielen, waarvan er Jin 1939 circa 65.000 op den weg waren, zijn ér nu al weer omstreeks 30.000 in bedrijf; 15.000 zijn. nog wel niet in bedrijf, maarkunnen bij aan voer van banden en onderdeden ge bruiksklaar gemaakt worden. Tegenover een aantal vrachtwa gens van 48.000 in 1938 staat op het oogenblikeen aantal van 37.000, wat te danken is aan een belang rijken 'import varn deze motorvoer tuigen. De situatie echter is vooral voor de toekomst nog niet bevredigend. Op dè'eerste pi aats zat: by de. op- reviiig van" de industfièeleT'activi-" telt meer per vrachtauto vervoerd worden en zullen wij dus in de naaste^ toekomst zeker een - groo ter aantal vrachtauto's noodig - hebben -dan in. 1939. Bovendien rijn de wagens,.die ingevoerd zijn, niet geheel overeenkomstig de elschen. die voor den oorlog in Nederland gesteld wérden. Erlrüden Wéér duizend autobussen. Vooreerst het aantal autchussen. Dit bedroeg in 1939 circa.-4500, waarin opgenomen een duizendtal toeringcars, die voor. ontspanning en gedeeltelijk voor verkeer naar het buitenland gebruikt werden. Tlx aas blijkt, dat er ongeveer 1000 auto bussen weer een rijvergunning heb ben. Te verwachten is, dat binnen kort nog enkele honderden autobus sen na noodige' herstellingen af levering, van banden rijraardlg te maken zijn. j Over de volgende categorie- van i motorvoertuigen kan de minister eenige cijfers verstrekken, die min der opwekkend zijn dan. de al eer der genoemde. Tegenover de behoefte is het aan tal beschikbare autobussen nog wel wat teleurstellend; gedeeltelijk, moet: als noodmaatregel het tekort Wor den opgevangen met ongeveer 1000 vrachtauto's." die min of nxeer voor het personenvervoer zf]n. Ingericht. Tragisch staat het met het aantal, personenwagens. Hiervan warener in 1939 ongeveer 100.000 ln gebruik: Thans is. dat aantal ten hoogste 50.000, dus minder dan de helft van wat er voor den oorlog was. Maar 'dit aantalalleen geeft nog niet een voldoende beeld. Men' moet zich er bij reallseeren, dat eenzeer groot gedeelte van deze 50.000 wagens vol gens de normen, die voor den oor log- werden aangelegd, reeds lang bij den slooper had moeten zlJm Dit jaar meer dan 10.000 nieuwe wagens. Het inkoopprogram voor dit jaar zal, zooals het zich thans laat ana- zlen, nieP veel meer dan 10.000 nieuwe wagens opleveren, wat nau welijks voldoende zal zijn cm. de wagens, die in den loop van dit jaar volstrekt onbruikbaar zullen wor den,, te Vervangen. v - Wij staan voor het weinig opwek kende vooruitzicht, dat de tegen woordige schaarsebte aan perso nenwagens nog zeer lang zal moe ten. duren. Het zal noodig zijn, r.gevjjpscn- ■eciaaH» Een. iésn?zoaky -.traie,'landen om ..nen/de/i^angrU^ste; -- ifeuir- - v"-w™ xvgik Nog weinig versohe yisch Vjui volKntiQveï^m,ofcW.e5.rtne ndwiv,,. r .>injieXMaam;)n l noman.^'. nu Aanvoer van. versche vlsch uit zee blijft nog zeer onbevre digend, en de vischliandel is niet in staat, de vele. orders, uit te voerèn. De kustvisscherij ligt nog geheelstil, hoofdzaitelijk tengevolge, van de slechte weers omstandigheden. Slechtseenige kustschépén zij n buitehg aats. De yangs ten van deze bootj es bestaan hoofd zakelijk uit platvisch. o.a. schol "eiiv schar. Fijne j visch, zooals tong en .tarbot,' wordt weinig: of geheel niet gezien.; De aanvoer zal beter worden .wanneer de loggers aan 'de treilvisscKefij gaan^deelnémén.CÖngeyéeri^èr1;! tIg.;vandëze;Schépeii;;zullen^ten|;Maa^^a^o^Mfhvj versche^ischvari^^tyawn^J^^^^^^b,. DóÓrhéttgeb'réfc;aan-:^aterialem/ïe'ató^r,':-^'^'/K',^'JiK I Jgg dat In verschillende gevalles, waarin wagens rijden vuor n Uiterst dringende behoeften, d g-evorderd worden, teneinde ze I te wijzen voor gevallen van drl gender noodzakelijkheid- Deze vordering; is, zooale Ik J uiterst py nlljk ea de slachtorit die het treft, zullen er: zeker ver-S ontwaardigd over zijn. Ikacht möj| echter alet verantwoord den teg< woordlgen* toestand te laten beste en. minstens nog een jaar lang 1U-.' delijk toe tte zien, dat vele takken'^ van wederopbouw geremd door een gebrek aan vervoer, terwijl''-' een groot aantal wagens voor 2' veel minder nuttige doeleinden i bruikt wordt.Eet particuliere I lang zaL hier moeten wijken vi hét algemeen belang, al Is dit vi de betrokkenen ook nog zoo genaam. Tenslotte sprak de minister de voorziening van motorvoertuigen Van de medici, daar dezen riahftf; aldus de minister, nog steeds met^s voldaan voelen. r'W'y.V-.; EU de toewijzing van auto's, ali de minister, gaat het niet om 1 rechtvaardige verdeellng van dom, maar om een zoo billijk m 11 gelijke verclceüng yan onse; moede.■-■-'••X'j Hoe dringend uw behoefte aan én vervoermiddel ook is, objectief g zien kunnen er gev^ien zijn, dié?': nog veel dringender rijn dan i uwe en. met dien objectleven mai staf moet. de overheid rekening ho den. Wie rieh openstelt Yoor deae)'- gedachte, zal den nood van dea ,- tijd minder drukkend ondervinden en het meewerken aan de absoluut noodzakelijke overheldsmaatregeÜMo. minder pijnlijk voelen. berechting van land- verraders Voortaan twee zittingen per week - Mijn "pleidooi dreigt eeatbaig.;! te winden als do gescincdeaia van:?,; Saidja' en 'Adinda, zri inr. Verheul, - die gisteren op de' van: bet Bgzouder. Gei-eclitabof aüiierlj| ©eb ócbttól V lieiléii tó J vêrdëdïgen' - kréég, 'die aÜed dun"' vijand - in «te.;! öorlogBjaren haddcii gedx'énd. Dèza Kamer van het Hof werd'--, Jeerd door mr; yari Vollen,^! den bekenden politierechter^^ mr. J. C. Donker ook. hier:'als5| procureur-fiscaal optrad. Inderdaad zat er een groote c-en:i. toniglieid in debehandelde. xaktiriS: De verdachten hadden-J&Uën: - yoorl d»;e; moffen per auto levensmiddel en en/i dergelijke vervoerd. - De 50-jurige< N.S.B.-er K. kamp, hoorde hiervoor 5 jaar gévam" genisstraf togen rich eischen;! de35-^1 jarige 11. de V'aaL G jaar.' J.- 4f- jarige J. Lus»e 4 joar,;;cie 32-jarigéf' KI. Fót; een N.S.B.-ér,5 jaar;jfde: 25-jarige P. H. de Grauw .6 jaar^EjÜ ■Vette, eveneens N.S.B.-er, .7 jaarien^ doj .19-jarige J. C, Vermeulen, lëónM ventje zonder ouders/ dieN.S.%; Iv.K.-er geworden vvixs om den:- kó8t5J| voor zgn broertje en '.'-EÜajëJteS-wéE^ dienon, 1 jaar. ifr. Donker eischte;ï tegen M. de Eijke, een25-jarigal| N.S.KJL-er, zoon uxt een coiamiini/-'"ii tisch gezin, die dienst genomen had^ om ziju vader, door de ihoffenï pakt, vrij te krijgen, I jaar gevan-. r getiisstraf. Tenslotte -hoorde de50-jarige;JC^$ Versfeit, bedrijfsleider hy de firn" ITnitas, dio beschuldigd werd ,pyi collaboratie en voorra'ad van zrjm b dergeschiktc, J. TV. de Keizer, .S jft«.rc| tegen zich eischéh; - Uitspraak over 14 li R. F.C. ontvangt De-'-; Volewijckers Sparta voor. een lastigej opgave DE aamrekkeltjkste wedstrijd la Zondag a.s. d'.e tusschen R.F.C. en De VolcwlJckcrs. Zeils' dunks het telt, da: de uitslag van voren vast staat, ook al omdat landskampioenen niet achter willen'v:$ roken by Ajax. dut thuis natuurlijk.»; van v.s.v. wint, zat men er van ver-,''.' zeket-d kunnen rijn dat de groen-wit-(: ten krachtig tegenstand zullen ble-.,. den. Hermes-DVS gaat op bezoek bU A.D.O. en kan twee punten rijker utt Der. Haag terug ke«-ren. Xerxes ont-.'. vangt Emma uit Dordrecht, waarbij opn'.euw het zoet der cverwinning.-.;^ door dc Rotterdammers gesmaakt,» kan worden D.O.S. gaat tenslotte naac Hilversum, waarbij wij dpn geeltjesv- de beste kansen op de overw-lr.nihg). geven. Tenzij .'t Gooi. flink van'ZlcKM atbljt. f - 1 in District II staatSparta yoor; lastige iopgave, nu öWS. eert; bezaekie1. aan' Spangen brengt. De. uItriftg..zal;/U vermoedelijk niet ver van een, geiy spet liggen. Misschien heeft de over rtijf' winning: op Feijenoord Spart a20a vee lv:-; zelfvertrouwengegeven.datookhd©!®, Amsterdammers liet slachtoffér zuller/f; worden. Ncptunus gaat de .'utóe reis naar Dordrecht maken. Öm;X tebekampen: Het- is te '„-yérwaehtètf^ dat de Rotterdsmsche club het er nïeth# zander, kleerscheuren atzal'" brengenjy^. Met 'oengeiyk spei-zouden: wljitevNs-i^ den zijn.Felicnoord H.B.S, wel-: niet verder von den 'gflevti® dën'- wag.'laten'; brengen.1éni.mrtl.beldeM' punten' naar Rotterdamterugkeener Ook D.H;C:: -kanmet'f góëd.^vertrfa. wen den: uitslag Yvan'; den-Avedstrljd:?. tégen 'StormvogelsIn IJmiüden 'tege^fe moet:"zlen:V;Bij ■HaarIem.;'dBt';:.V,U>.C^ op bezoekI krijgt,' houden- wy" he; rop"? een v'gelijk -I -'De haven':,van ^Leilh?«c;is>tb2riii^ !iooifl»»ügt5béi^W£<;«ik^^j^^ppMi§r ocf.'sapschep_én;\yvéero;:kun'ni^^a.nlw vi!»ch«<i.lsnRer<m IU.I dan fnf iiiórmalecdmstandigh^en.^jSY- i I üi:'cJer;diverse;vl£sclicryplaatRen a®CSSWIHig||$!@6BWS^ i nnaS; ln hèti' binnen:and irzter ■.vresahV is; dat, deze liarliig.'ga aien de houdbaarheid, deren ■.vlnter 'fferulmd wordt. Cool..o«d|@J (voor;oudé'. Passage) ;h'*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1