v: II m r VRIJ. ONVERVEERD Nederland lid van den Veiligheidsraad Schërmerhorn in Londen Hoe zit Onafhankelijkheid in de pen De rechtskracht der Koninklijke Besluiten Gegn Rotterdèmsche nederlaag D Van Schiphol Zfl iil «lil -:'4 (M FOSTZÊGELSï. fsdissmmu RXDACTlZ EM A Tl El. EZNDRA CHTSWEG M ROTTERDAM. TELEFOON 2S430 O LIJNEN) ABONNEMENTSPEM S PER WEEK 31 CENT. PER KWARTAAL J 4 LOSSE JTUMMER8 I 0.10 Bankier: AMSTERD. BAJ7K TE ROTTERDAM Giro 1153 ten name van Amstrrrtamsche BanK RGOL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDlENSTl: SCirFDAMSCHESTNOEL No. 42, ROTTERDAM TELEFOON Nos. 278» 241S5 .'*15# 243» ADVERTENTIES UITSLUITEND TEL EI24150 INLICHTINGENDIENST UIT3L. TELER. 2«M ZESDH JAARGANG No. 11 Onafhankelijk Dagblad voor" Rotterdam en Omstreken .MAANDAG 14 JANUARI 1S4S Ak vertegenwoordiger van' de West- Europeesche landen Nederland is op de conferentie der Vereenigde Volken te Lon- den gekozen ala lid vnn den veiligbeidsrand voor de periode van één jaar. Nederland 2al dientén gevolge dc 7Vcst-Europeesche landen in dezen raad vertegen woordlgen. Een aantal afge vaardigden w.o.deRnssen stem de voor'Noorwegen; Amerika» Engeland en Frankrijk waren Voor de Ncderlandsch e candida- /'inur, Tevoren was het Russische voorstel tót verdaging van de verkiezingen "der niet-perma- nente leden van den Veiligheids raad, door Grcmyko te berde gebracht, verworpen met 34 te gen .9 stemmen. De Nederland sche delegatie stemde tegen het voorstel. Behalve Nederland zijn Egyp- te en Mexico vófi- een sittings; periode vanéén- j aar aangewe- .sen. Australië, Brazilië en Polen 'werden gekozen voor een perio de van twee jaren. Terstond na de verkiezing van Nederland gaf een. woord- .voerder van de .Nederlandsche delegatie uiting aan zijn vol doening, over dit feit. „Wij heb ben er niet paar gestreeld, ver kozen te worden", zéide hij, „doch nu liet geschied is, zullen wij ons uiterste best doen op zoo goed mogelijke wijze van dienst te zijn. Wij beschouwen den ons op gelegden, taak als een dienst, dien wij den Ver- «enigden Vólkeren zullen kun nen bewijzen". Minister: Van Kleffens,: werd door vele gedelegeerden geluk- gewenscht. Hij zal, als hoofd van de delegatie,deelnemen aan de besprekingen van den Veiligheidsraad; doch bij tijd en- wijle zal hij, zijn taak. door een ander lid van de delegatie laten waarnemen. ,r Venvacht wordt, dat deverkie- jring van Nederland de kan sen op. het secretaris-generaal schap van den Nederlandgchen minister van buiterilandsche za ken xal verminderen. Veiligheidsraad deze week bijeen. De alfcemeene commissie van ld der U.N.O. heelt Zondag avond besloten, dat de eerste bijeenkomst van den Veilig- heldsraad niet voor.de helft van deze week, zal„kurmgn. Rla^s vinden. Er worden nog eonigc dagen vereischt voor het opstel len van de agenda rrari dezen raad. Voorts zijn eemge der be langrijkste delegatl» s nogniet Vragen over geld en Indonesië Palar en d. Weyden in de Tweede Kamer I - De heer Van der Weijden vroeg aan den, minister van Fl- nanciënv v 1. is het den minister békend, 'dat. vele burgers, onder, wie een groot- deel van onze boeren- en tuindersbevolking, ten gevolge van de blokkeeringsmaatregelen niet meer aan hun financieele - verplichtingen kunnen voldoen? is het den minister bekend, dat een geheel verschillende be handeling plaats heeft tusschen hen, die contant hebben ver kocht en bij de geldsaneering het grootste deel van de aldus ontvangen gelden zagen geblok keerd, eenexzijds en hen, die op termijn hebben verkocht tegen betaling na. dien datum der geldsaneering,, anderzijds? 3. ia de minister «bereid te be vorderen, dat de bedragen, wel ke zijn ontvangen of te goed ge schreven zuiver als gevolg van normalen verkoop van produc- - ten, welke een bedrij f in 1945 heeft opgeleverd, worden vrijge geven aan de rechthebbenden, om hun noodzakelijke betalin gen te kunnen verrichten er daardoor lvun bedrijven te kun nen voortzetten? De heer Palar- heelt aan den minister van Oorlog gevraagd: Is het: waar,; dat de. minister van Oorlog in een toespraak tot de Nederlandsche troepen, die ter opleiding in Engeland zijn, gezegd heeft':' -'//////:- ./■„Gij allen, zooals ik u hier voor 'mij zie, hebt een zware taak op u genomen. In feite komt op uw schouders voor een groot deel de plicht: te rusten onze overzeesche rijksgebieden voor Nederland te behouden. Driehonderd jaar - geleden maakten onze voorouders zich op oni dit prachtige gebied te veroveren.In hun kleine-: sche^ pen"; maakten zij jarenlange tochten omkoloniën te verwer ven".' en verder: „het is voor ons land er op'of er onder. Verliezen wij Indië, zoo zlin wij gedegradeerd tot een kleir\e onbelangrijke natie", voorts: „Getroost u -offers, zet door, ondanks het feit, dat gij het liever ln een andere richting zoudt willen". Zoo ja, acht de minister deze gedachten in overeenstemming met. de doelstellingen, die blij kens verschillende "uitingen - de regeering zich. voor haar Indi sche/politiek /gesteld -r heeft en -acht; hü hét'juist, de Neder- ^aihds'che^niiiitiireh met inten ties.'; als hier-?; opgewekt,': .naar i^erlandsch-Indië^e^doen óp. volle sterkte vertegenwoor digd. De ./algemeene commissie van de algemeene vergade ring. der. Vereenigde Volkeren heeft besloten, dat de .con- trölë op de atoomenergie en dé werkzaamheden van de U.N.R.A. agendapunten zullen zijn, welke op de bijeenkom sten van de. algemeene verga dering der U.N.O, deze week besproken zullen worden. De volgende landen zijn ge kozen tot "lid. van den economi sch en en socialen raad van de U.N.O.: Noorwegen, de Sowjet- Unie,; .Frankrijk,- België, :~3?sje- cho-Slowakije, Griekenland, En geland, de V.S., Libanon, Oekraïne, Chili, China, Canada, Peru, .-''Columbia, Cuba en Britsch-Indië. Voor de bezetting van. den 18en zetel, zal nog ge stemd worden tusschen Nieuw- Zeeiand en Joego-Siavië. Ministër-presiden.t Scliermer- horn werd gisteren te Londen verwacht. Tijdens zijn verblijf, dat;waarschijnlijk tot Woens dag zal; duren, zal: de eerste, mi nister optreden alshoofd van de Nederlandsche delegatie voor de algemeene vergadering van de U.N.O. v D, E oneindig, langetclex-rol, door hrit A.N.P. eli&iï dog in be- •viiWMi'lyfc 'opliiitisme aan dlti dagbladen in\ons laiul verstrekt. o, hadden wij. slerfits ruimte vOgr de dring etidsic zakenliévatte Zaler- dag' ïicee berichtjes, wonrihede ".de. redactie, ra»; >,P<trool 'yem tvey weet. Heide gijn gedateerd ig. Jomir ari, 't..een afkomstig vit Den. Maag, 't ander vit Amsterdam. Wij 'tragen nujj&ae sit datt V;Wie de aplos- sinp'WGet segge Tict ons t Hier is, in 't kort, da btkóuA van 't eewte be-. r-.' „Bouwarbeiders,' werkzaam bij den wederopbouw in Arn- hem en' Ömgevlngv Over-Betu- we, Eist en omgeving Tiel, worden op groote schaal ontslagen Bij één firma werd aan ongeveer 1000 arbeiders ontslag aangezegd en.'t Gew> Arbeidsbureau vond geen ter men óm de gevraagde-ver gunning te weigeren. De Be drij fsunie voor het' Bouwbe drijf heeft zich in verband hiermede -met' telegrammen tot de ministers van Openbare Werken en Wedero-pbouw, als- mede: Sociale Zaken ge,wend waarin opheldering wordt ge-" vraagd, alsmede om 't treffen, van maatregelen inzake het opvangen, van de financieels schade voor de arbeiders". Sn nu 't tweede her\cht, getiteld „Oproep tot bouwvakarbeiders dm ln geteisterde, gebieden te' gaan vier- fcwt'V: v-. „De Stichting „Bouw", het lichaam, waarin 'alle instan ties. op eenlgerlei wijze bij-het bouwen betrokken, samenwer ken {Overheid. bedrijfsleven, werknemers en -gevers enz. enz.), doet in 't Jongste num mer van het weekblad „Bouw'' een beroep'op de groote bouw arbeidersbonden om onder hun leden een energieke pro- paganda te beginnen voor het zich v r ij will i g:melden van ieder om een tijdinde, zwaarst geteisterde gebieden te gaan werken. De noodzaak en de plicht.van" deze melding, dient, alus „Bouw", als een nationale t«ak te worden ,be- schouwd". Men bedenke bij de eventueele - be antwoording, dat de redactie van TarooV'Arnhem en omgeving, Orcr-JJetuwc. Slit en omgeving Tiet, tot de geteisterde gebieden rekent. U oolcf Tja, dan doeke P een'andere oplossing 'mChristiansen I E voormalige „Wehr- machtsbefehlshaber ln den Nlederlnndcn", Friedrich CbrifttiaJisen zou heden als oorlogsmisdadiger van Bad Oehlhansen naar Den Haag worden getransporteerd. Hij wordt ervan verdacht q.a. het bevel te hebben gegeven (Oct. *44) Putten plat te branden en de mannelijke bevolking te fnsilleeren als repressaille tegen het dood schieten van twee Duitache officieren, Duitschers in Holland Nog geen deportatie op x,;/y groote achaaï Tot dusver is ér van de de portatie op groote schaal, zoo- als destijds aangekondigd, van Duitschers nog niet veel gekp- men. De Vreemdelingendienst, hiernaar .gevraagd, verklaarde, dat de huidige toestand in Duitschiand van dien aard is, dat de Geallieerde bezetter thans onmogelijk groote contin genten gedeporteerden kan. ont vangen. Elk geval zal afzonder lijk worden bekeken, .zei. mén. Hoeveel Duitschers er uiteinde lijk gedeporteerd zullen worden valt moeilijk te zeggen/pok om dat hier tijdens de bezetting nog veel Duitschers zijn gekomen, wier registratie niet'nauwkeurig geschiedde. 1 Bouwen alleen met goedkeuring Het college van algemeene commissarissen voor den weder-, opbouw waarschuwt een ieder, dat' het verbcöen is, op straffe van een gevangenisstraf van;ten hoogste zés jaren, te bouwen zonder zijn goedkeuring. Tegen overtreders zal proces-verbaal worden opgemaakt, terwijl .dat gene, wat zonder goedkeuring is gebouwd, op last van voornoemd college kan worden afgebroken. Onthouders en AJ.C. 'fuseeren De Jeugdbond voor Onthouding heeft hier Zondag een congres ge houden, dat meer dan löoo deeï- nemers(sters) telde. Zaterdagavond hield dr. Garmt Stuiveling een rede. i"j 'gl V-'1V' „De oorlog heeft ons geleerd", zei dr. Stuiveling, dat de wereld een eenheid Is en de. jeugd heeft vandaag grooter kansen dan .na den vorigen', wereldoorlog. De jeugd kan.-nietv opnleuW-.haar. ondergang in 'soldaterij tegemoet gaan, aldus 'spreker.' v'/ ïn de Zondag gehouden congres- zitting heette de bondsvoorzitter Rein Kruk, o.a. de vertegenwoordi gers van de Nederlandsche Veree- niging tot Afschaffing van alcohol houdende dranken, een. delegatie van de Arbeiders Jeugdcentrale en den vertegenwoordiger van het de partement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, den heer Roos- winkel, welkom. Na eenigé discus sie besloot het congres dat de J. V. O. zich zal aansluiten by de Nederlandsche Jeugd Gemeenschap. Een tweede voorstel van het hoofdbestuur béhelsde de fusie met de A. J. C. waartoe in principe werd besloten. Ds grootste- benzinetank tan 13A00. kilo die ooit over dan weg vervoerd is','op fiên terrein aan de Havenstraat te Schiedam. De tank gaat een deser dagen per auto naar Tilburg Nieuw Nederldndsch voorstel aan "Sjahrir? Mazelen belemmert evacuatie van kinderen uit Indonesië Van Mooks missie Een Amerikaahsche corres- pondent, meldt, üat de Neder landsche regeering-zeer binnen kort een nieuw belangrijk door de Britéche regeering goedge keurd aanbod aan de Indonesi sche nationalisten zal doen. Van Mook, aldus de corres pondent, heeft het aanbod bij zich en zal onmiddellijk na aan komst in Batavia, op Dinsdag a,s.,*een bespreking voeren met Sjahrir. - •/•':- De voorstellen zouden het vol gende inhouden:.;;''' Een spoedige algemeene ver kiezing in Indonesië, 'misschien .al binnen twee maanden; fV de gebeurtenissen tn Indië heeft dit meisje, uit Finrang (Makassar) nog' maar weinig begrip. Fen Nederlandseh officier zette haar op zijn auto en met diens sten-gun. in dc htind werd ee „geno men". Een plaatje, sooals er den laatsieh tijd oiet uit Indonesië tot ons kwamen TWEEDE KAMER: £v Ss een commerciceie modus Vivendi tusschen Spanje en Denemar ken geteekend. Spaansche avereen- komsten met zweden, Nederland en aejgitf. worden voorbereid. WAT ZIE IK VOOS MIJN '.VEN- STEE Öudei negatieven van ,'Eönt- ge nfotft nu alsfadhffUn'opfgêp^ van het EooderKruisijgevolg i wordt- gegeven; in wordm^geug^ wt^o^dat^aan^dd- Wat zal er gebeuren Wanneer een soldaat zich onttrekt aan uitzending en zich beroept op de Grondwet? rammel met den sleutelketücg. Wel iswaar antwoordde de minister van Justitie, den heer Joekes op diens desbetreffende vraag, dat aan deze uitlating geen. pregnante- beteekenis behoefde te worden toegekend, maar het was dan toch maar gezegd. De heer Donker opperde nog een twee tal wijzigingen Van zijn motfe, betoogend, dat de regeering door te verklaren, dat -de rechtspraak van sommige besluiten twijfelachtig is, haar eigen stelling ondergraaft. Ook de heer Joekes meende er 'n reden in te zien om aan te nemen, datde moreele grondslagen van deze rege lingen op zijn minst gesproken aan vechtbaar zyn. De minister bleef onvermurwbaar en de Kamer zette deh aanval niet door.j Men moet afwachten welke conse quenties dit besluit, analoog aan de in België gevoerde procedure, voor onze rechtspraak zal hebben. Reeds is er een 'arrest van den Bijzonderen Raad van Cassatie, waarin de wet tigheid van het Besluit Bijzonder Strafrecht wordt getoetst enbeves tigd/Wat- zal straks het Hoog Mili tair .Gerechtshof doen wanneer een dienstplichtige, die zicïv aan uitzen ding naar de tropen onttrekt, zich beroept op de Grondwet? Welk standpunt zal de Hooge Raad in nemen wanneer hij, uit 'zUn lethar gie ontwaakt, in oiviele kwesties uit spraak moet doen? Een uur lang is de Kamer nog aan het.zuiveren geweest. De be raadslagingenwerden toen; gesloten tot'Dinsdagmiddag, voor wanneer hetregeeringsbeleid in Indië aan de orde is gesteld. Weliswaar is de spreektijdvoor dit onderwerp be perkt tot drie kwartier, maar het laat zich aanzien, dat. dit. debat nog.wel een dag of drie zal duren. Tot zoolang willen wij liever de door de. heeren Roosje (axj, Heertjes (c.h.) en Wendelaar (lib.) gemaakte opmerkingen over de zuivering laten rusten. Volledigheidshalve vermelden wy, dat'de motie'Donker (s.d.a.p.)on dersteund werd doori'zijn partijge noot IJzerman en /de/nieuw,, be noemde-, leden Burger, Ploeg, en Hofs tra. Ohder/dé; motie/Joekes' prijkten', de;namen; van/de/heerén, -Schouten f(aj-.)^em; T^str^^r.) j Pres Ment"- Lexcot :-ïyan,..i-lHaW»l-S.Is ;vj^dog;.by./^/door,:heWleger;uJtg^ voerden j&tèigtagnvp;-ïtSn.;' huis?Se-: iv'o ngea/gèzet/sDe ;j>resf deht(«:h.aö^.ger: 'welscrd;-4n l« -nari:op een .verroek omj Geen legalisatie (Van ónsen, parlement, redacteur.) Twee moties, ingediend door de heeren Joekes c.s, en Donker c.5„ vormden den inzet van de Kamer debatten van Vrijdag. Beide gvoe-' pen wenschten, ieder op, eigen wijze, de rechtskracht der vóór 20 November 1945. uitgevaardigde Ko ninklijke. Besluiten aan hetbordeel aer wetgevende vergadering te toet sen. Maarminister Kolfschoten hield voet. bij stuk, zoodat de frac tieleiders van S.D.A.P. en R.K. Volksparty zich haastten te verkla ren, dat van hun partü geen steun kon worden verwacht. Daarmede was het lot der beide moties be zegeld: met 17 tegen 49stemmen (voor: de Vrijzinnig Democraten, de Anti-Revolutionnairen, de- Christe lijk Democratische Unie ep één Li beraal) sneuvelde die van den heer Joekes: met 24 fegen 49 stemmen (zelfde verhouding; enkele Soc.- DsrtL stemmen) ging die van den kafitDonkter ten onder. .Mmister Kolfschoten had betoogd, dat het legaliseeren van een 7 k 800 wetsbesluiten door de Kamer een Slsyphus-werk, zou zijn. De omstan digheid, dat het/ Besluit Buiten gewoon Strafrecht en de Bijzóndere. Rechtspleging daartoe behooren, ge ven den doorsjag. Bij wijze van uiterste tegemoetkoming zou de re geering wetsbesluiten, waarvan men kan betwijfelen of zij steunden op het Staatsnoodrecht; ter bekrachti ging aan de Kamerwillenvoor leggen. De regeering heeft'de ver antwoordelijkheid voor de doodstraf «anvaard op grond van het wets besluit. welks rechtskracht door nie mand wordt betwist Tegen een heen en weer kaatsen vandeze verant woordelijkheid tusschen regeering.'en parlement had de Minister overwe-, gende bezwaren; uitstel, van executie ware onmenschelUlc. De motle-Don- fer- bergt bovendien het bezwaar in zich, dat de Kamer wetsbesluiten.zal moeten legal iseerenwaarmédezij zich waarschijnlijk/niet zal kunnen vereenigen. De regeering zou de.vér- antwoordeiijkheld voor ae in de wets besluiten vastgelegde /materie/dan ook, niet kunnenaanvaarden, riudien de - Kamer. de motie-Donker aannahi; aldus;'demlnis|«rv,.van/j^ütlfct\ niét* 'de-:'portefeullie- kwestie was, ünn begon-het toep wel «enigszins1.;, telkens opi/een/lichtLge^; Benauwde, onverdiende zege van Sparta E eerste compctitiedag in 1946 heeft een daverend succes voor dc Bottcrdamsche le klasse rs opgeleverd: 3 ovenvinnlngen, een ge lijk spel en geen enkele nederlaag. Het ILF.C.-terrein werd afgekeurd, zoodat RJ.C.-De Volewfjckors niet kon doorgaan. Was het terrein nu ■werkelijk wel onbespeelbaar? De achterstand ln de competitie is toch j waarlijk grootgenoeg. Xerxes heeft haar eerste succes prompt laten volgen door een nieu we zegen: 3—2 op Emma: de eerste thuisoverwinning dus; Een uitstekende prestatie verricht te H-D.aV-S. door A.D.O. met 53 haar eerste thuisnederlaag' te bezor gen na een 3—2 voorsprong bij rust. Midvoor Moolenaar bewees met drie doelpunten wel zijn huidige groote productiviteit. Aan beide zijden werd een strafschop gemist, terwijl H.D. V.S. een seconde na tijd nóg een zesde doelpunt maakte. De AJax-doeipuctenmachifie hield zich tegen "V.S.V. aan haar gemid delde van S per wedstrijd: het werd D.O.S. doet het in de eerste klasse uitstekend: nu weer werd 't Gooi met 3—2 in Hilversum, geklopt. Da stand in district' I luidt: Voordat de k verkiezingen plaats vinden, zal een uitvoe rende raad van door. Nederland sche zijde gewilde Indonesiërs gevormd worden; De Indonesische kiezers zullen hun eigen parlenient kiezen; waaraan de uitvoerende raad verantwoording verschuldigd is. De raad vertegenwoordigt het opperste blnnénlandsche gezag, terwijl de internationale ecano- mlsche betrekkingen^en de de fensie in handen van de regee ring van. het Nederlandsche ge- meenebest zullen berusten; Een belofte voor onafhanke lijkheid van Indonesië binnen een nader te bepalen aantal ja ren.-: De correspondent- zegt, dat de Nederlandsche regeering" voor het laatste punt 20 a 25. jaar in gedachten héeffc. Dit plan zou het resultaatzijn geweest van de bijeenkomst te; Chequers, Hoéwei de bevoegdheden van de Nederlandsche rijksregeérmg niet in het plan zijn vermeld, is het bekend, dat de Nederlanders het idee voorstaan Indonesië, Suriname, Curacao en Neder land in een Jïjksregeering voor buiten] andsche betrekkingen; in ternationalen handel en defen sie op basis van 'n gemeenebest te doen vertegenwoordigen. Droevige maatregel Dé medische dienst van de Rapwi zag zich verplicht een droevigen harden maatregel te treffen.- - - - Kinderen onder de vijftien Jaar, die zich reeds aan boord van de „Johan van Oldenbarne- veldt" bevonden en die met dit schip naar Nederland zouden terugkeeren, moesten te Tand jong Priok weer van boord. Ajax Volewijckers H.D.V.S. D.O.S. AD. O. R.F.C. Emma Xerxes- 't Gooi v.s.v. E.D.O. 7 S- De aanleiding was het opzien barende aantal gevallen van mazelpn, die zich aan boord van de „Nieuw Amsterdam" voorde den. Blijkbaar werkt de klima tologische overgang een zeer ge vaarlijken vorm van mazelen: in de hand. Aan boord van de 1 0 33 i o li 0 2 10 0 3 8 35—11 27—16 27—17 20—1B 21—22 11—14 19—22 16-20 17—23 .16—33 U—25 Het is met Sparta een eigenaardig geval. Men is bet er roerend over eens, dat de rood-witten een heel matig elftal bezitten en toch staan zij na hun Jongste 2—1 zege op D. W.S. op de derde plaats. In den anderen Haagschen' wed strijd waren de doelpunten nog iets goedkooper. Fe'Jenoord, in een da nig gewijzigde opstelling, probeerde het tegen dat onder de mentale training van ir. Van Em- menes eri mei Herklots en Lange- laan weer in. de gelederen sterker is geworden, met het stopperspel-sys- teem. Het dreigde 'een 'debacle tt worden. Binnen korten tijd stonden de rood -witten met 3—0 ach ter J Toen wèrd.het oude systeem in eere hersteld en het eindresultaat was een 54 overwinning. 7 Neptunus veroverde in Dordrecht tegen D.P.C. 'n kostbaar pimt: 2—2. Haarlem is nog steeds Haarlem: grillig als een jonge vrouw; Met 6-0 werd V.U.C. afgestraft en dan te weten, dat de Haagsche doelman in de laatste vier vredstriiden geen 7èn- kele maai was gepasseerd. zeer matige Dordtsche keeper ov;r- heen viel (2—1). Wilkes moge dan. door zijn gepingel veel bedorven» hebben, fclj had toch een belangrijk aandeel m ale drie de doelpunten. Hiervan was het laatste van bijzon dere kwaliteit:- een productvaa - Wilkes zeil, in' samenwêridng met Rijshauwer, die evenals spil v.; d. Leeuw een uitstekenden wedstrijd/-; speelde. 7 './.•'7..7/; Een scherpe voorzet van F. y, tb- Gijp, dien Koers, de plaatsvervanger van Fontein, vant richtingverander-:',.?, de. leverde, het tweede fegenpunt o|ï.: Benauwde Sparta-zege Door hard zwoegen heeft' Sparta de overwinning ,in de wacht ge sleept, maar verdiend was zij niet D.W.S. is sterker geweest en vorm de een -beter geheel, wat vooral in het - begin tot uiting, kwam. Sparta had het toen heel moeilijk, doch Laudegem wist voorlooplg in den hem eigen, stijl en met veel geluk - zfjn doel sciioon te houden.; Bij een schot .van Wiertz viel hij echter te vroeg uit en het-was 0—1. De Anrsterdamsche, .achterhoede bleektatusschen minder sterk. Van Blokken is niet meer de oude en. Caidenhove stelde rich wel goed op. maar hijmiste snelheid. En nadat Kliffentegen den paal had geschoten, kwam de bal bij dé Spar- ta-voorhoede terecht, waar Weber door fouten van Van Stokken en Kleinden gelijkmaker kon scoren. In de tweede helft profiteerde Weber opnieuw van een falen van Van Stokken en schoot van grooten afstand in (2—1). Een doelpunt van Den Boer werd terecht gean nuleerd- "Sparta -kreeg nog meer scoringskansen, die echter onbenut bleven. D.W.S., met rechtshalf v. d. Hoeven als uitblinker, kwam hu weer aan bod. maar het geluk bleef bij Laudegetni dle niet meer gepas seerd werd. Voetbaluitslagen Eerste klasse. District i: AX>o— HLVS 3—i; BFC—De Volewijckers, algek.; Xerxes—Emma 3—2: Ajax— VSV s—1: *t Goól—DOS 2—3. Distriet II: storvogelsDHC 1—3; DFC—Neptunus 22; Haarlem—VU.C e—0; HBS—Fclienoord 4—3; Sparta— DWS 2—1. District TH: Tubantia—Ensch., Boys 2—2; Go Ahead—QuickM—1; Wageoin- Een—AGOW 14; Heracles—Be Quick 1—2; NEC—PSC 4—1. District .IV: Helmond—Eindhoven I—J: VUssingen—Willem Tl 3—3;' LONGA—RKTVV S—1; NO AD—NAC 0—3; De Baronie DNL—BVV 2—4. District V:: Velocitas—Veendam.af- pek.; Be Quick—HSC 3—0; Achilles—;: GVAV afgek.: FrisiS—Keerenveon, af- gek.; 'Sneek—Leeuwarden 1—4. District VT: Maurlts—VVV 0—3; Bleijerheldé—De Spechten 45; Lim- burgla—Sportclub Emma 3—0; .PSV— Juliana 2—t; BrabanCia—Roermond 3—1. 17/ District n. 2e klasse Aovermans—!. CW 4—3.ODS—Fortune 5—2; ATC— Excelsior 3—3; SVV—BMT 6—1. Derde klasse C: De MussVhen—Ter~7 Tenslotte ZOr^Se D.H.C. er voor j laak 63; VCS—Postduiven 4—°; BEC aan. den kóp te blijven door zege op Stormvogels. De stand in district IX luidt: D.H.C. Feijenoord Sparta Haarlem Bi. Wit V.U.C. D.WJ5.-" *""r Neptunus D.F.C. Stormvogels H.B.S. 7 4 1 7 3 2 ■1 4 0 7-1-3 1 1 3 7 1/2 6 2 0 1 12 29—15 2 1 10 24—13 0 3 10 13—14 2 9 32—14 2 81 14 3 8 12—15 3^-5 nil- 3 5 10—18 4 4 16—26 4 4 11—22 5 3 17—24 Nieuw Xerxes' Zooals zoo dikwijls succes waren oe blauw-witten technisch de meerde ren, doch hun. aanvallen stierven aanvankeiyit in schoonheid. Daarbij lieten zij zich het tempo door hun tegenstanders opdringen en was het pjaa Lsen slecht verzorgd, terwijl de verdediging een zwakken indruk maakte. Hier was v. d.. Toom er heelemaai uit en toonde Verploegen, die, de. plaats innam van Louwe, die het goed maakt, maar dien wij dit seizoen toch niet meer in actie zul- xt,-.,™ len zien, eens te meer geen fuil- „Nieuw Amsterdam \ras_ een bacfe te zyn>tïet was dan ook door aantal gevallen met doodehjken 1 fout van de Xerxes-achtexhoe- afloDp. Voortaan zullen kinderen, die nog geen mazelen hebben ge had, niet op evacuatieschepen worden toegelaten. Van Mook vertrokken Dr. Van Mook, is Zaterdag van Schiphol vertrokken métbe-, stemming Caïro. ..Vandaar zhl hij naar Indië doorreizen. naar Amerika Naar Zwitserland per Op 20 Januari wordt een nieuwe luchtlijn geopend en wel. naar Zwitserland (Zurich) v/v. De vliegtuigen zullen eiken werkdag verfc ,/kken; Verder wordt een dienst begonnen op Spanje en Portugal drie maal per week, benevens een naar Praag, ingaande 4 Februari. Per DC 4 landde op Schiphol de vice-president der „American' Overseas Airways" Flynn met- elf deskundigen. Besprekingen zijn geopend over een regelma- tlgen luchtlijn New-York—Am sterdam. v//:/.:;- Fiynn deelde mede, dat xeer vermoedelijk midden Februari of begin Maart een regelmatige vlïegdienst op bovengenoemd traject zal worden geopend met doorverbinding via Frankfurt naar Berlijn. HU sprak de hoop uit. dat de K.LJVI. spoedig een eigen dienst op New York mi kunnen bewerkstelligen. Schiphol wordt dus naar alic waarschijiilijkheid (en spoedig) transatlantische luchthaven. De Spaansche minister v. belten- 'landsche xaken heeftontkend, dat tusschen Franco en Don Juan een overeenkomst tot stand rau zijl»-ge komen. Engeland en Java Een geheim rapport ."•;/- voor Attlee volgens den correspondent; ivaii de Daily.. Sketcli;;in.: Ba-, .tavia- zal voor den Brifcschën ?mlnisterfj>rê^dent&i^|ivAfctlee^ •(^'?gèhèW:»pportloyB(^J,a^. worden o'pges teldd/dóon/heri ^liabouri-LagerhüisUdl Divics; die.-mef'dat'doei In Ratayla^periiVIIegtuls'Js)ak" -- de, dat Emma op het oogenblik, dat haar rechtsbuiten J. v. :d. Gijp ge^ blesseerd aan den kant stónd, de leiding kon nemen, indirectdoor toedoen van Ockenburg, die weer was opgesteld, maar geen schaduw meer van vroeger was. Ook vart.de rest der Dordtsche - ploeg ging wei nig uit, behalve van F. v. d. Gijp, die ver boven zijn medespelers uit stak en in.de eerste helft de beste man van het veld was. Toen Wilkes bij uitzondering niet zelfzuchtig deed, maar netjes naar Rijshouwer plaatste, was diens pun ter v. d. Koogh te machtig (1—1). Ook van het tweede doelpunt, na de pauze gescoord, was Wilkes de inleider. Zijn pass belandde bij Koo ning, die een schuiver loste,waar, de Nederland klopt België - d. Pot en v. Vliet in (o^üorm Vermoedelijk zal geen enkele bil- jartliefhebber verwacht hebben, dat de Nederlandei's zich tegen de Belgische, ploeg (op papier zeer sterk) zoo kranig zouden - houden, dat bet tenslotte op een verdiende zege. voor ons land (26 tegen 22 punten) uitliep. De Belg Vingcr- hoedtwas de eenige, die al zijn par tijen drie banden won. Gabriels en van Belle vielen tegen. Van de Pol en Van Vliet, die beiden drie par-, tücn wonnen, leverden In cadre 45/2 topprestaties. De eindstanden rijn: Cadre 45/2: 1. v. d. Pol (N.) 3 gew., h.s. 178, alg. gem. 40,23; 2.: v. Vliet (N.) resp. 3. 163, 39,20 3. Ga briels (B.) 1, 247, 31,65; 4. v. d. Woestljne (B.) 1. 114, 21,S3. België 4, Nederland 12 punten. Driebanden: 1. Vingerhocüt (B.) 1, 7, 0,719: 2. Sengers (N.) 2, 8, 0,632; 3. Verbeek (N.) 1, 4, 0.5S7; 4. Faucotmier (B.) 1. 5, 0,563. Bel gië 10, Nederland 6 punten. Cadre -71/2: .1. Sweering (N.) 2, 107. 11.62 2. Baudart (B.) 2. 79. 10,73: 3. v. Bello (B.) 2. 86. 10.56: 4. De Leeuw (N.) 2, 90, 9,52. België en Nederland 8 punten; Drie-landenwedstryd Do overwinning op de Belgische ploeg geelt reden om optimistisch te zyn voor den waarschymyk dóór- gaanden wedstrijd Nederland-BeJgië- Franfcrljk. Na afloop van den wed strijd België—Frankrijk te Luik zal de beslissing over het doorgaan van i i vsnem r val en <Tat> te notterdam gecpeeld, 'waartoe. de'.:Rlrièrahal|T^dt^ing^«^^^, |:ivówts»I«i^én'/da.;I^Bri)Jefh^bc^:lÉ^? nietdlbelan^tellingfekeimls §£riëmen[||£ ES^/wyarfpfof/^dóór/iden/iBelgl// SChehlBond swoervto^amatèuri^er^j .;HaArd.;£ls,tOir^ dering ;zöI België - voorstellen 7 j De Holiandlasn .2—4. 3e kl.' D: RDM Pec'avogels 1D—3; Pcartugaal—ED3-: 2—5; Leonldas—Martlnit 3—4. 3e kl. E: 7 DDC—Albïssserdam 1—li The Risslngb Hope—EBOH 2—2; DHZ—Fluks 1— Vierde' klasse E: Rijswijk—Maasstr. 7—1. 4e kl. G- DRL—Hlon 7—47 Bloem- hof—St. Hooger 2—S. 4e KI. H: DEH— OVV 3—0; Hlllegersberg—Florissant.. 8-3;ponk-5:od 5-0. ,4e kl. I:7FFC/ Urstis 32; HermandadSchiedam. ^Bölries^V'Prëfori^ J—5; Belvédère—HOV I—4: - SMV— Tranvalla 3—1; Progress—Zwerver» 12—3. Het; Zuiden verliest van zijn Gymnasiasten Het Zuiden, dat onvolledig ver scheen, verloor- met 53 van Gymna siasten.. Hoewel onze stadgenooten;/: nog steeds de derde plaats op de/: ranglijst innemen, zijn de kansen op v een kampioenschap vrijwel tot nut- gereduceerd: .GKV wist. vrij spoedig; een. voorsprong te verwerven. Van de;; vijf voor de rust gescoorde doelpun-r ten waren er drie voor Gymnasiasien. •Na de rust was hst dra 4—2. in de-v beginopstelling tvist De "Waal nog eenmaal voor Het Zuiden te. scoren,.;-; doch Gymnasiasten maakte een eind// aan de, Hotterdamsche hoop cm al- thans een'punt mee naar de 'Maasstad./^ ie brengen, door er- 5—3 v&a te maken. Achilles won met 5—1van HSV, waardoor" laatstgenoemde ploeg voor-/ looplg etevlg op de laatste plaats van. de ranglijst Is genageld- Euwe wil catastrophe/ voorkomen De deelnemers aan het Interna- 'd ttonale schaaktournool' te Londen, y. zyn verdeeld ln vier groepen:.;/ De Russische groep: Boleslavsky,;- Flolir, Kotov, Rochlln en Smysloy;, de gereputeerde meesters:- Bern-;/ stein. Denker, Euwe, Stelner en Tartakower; de nieuwelingen: Christoffel (Zwitserland), Koenig/ (joego-Slavlë), List (Dultsch .emir'.., grant)Lup i (Portugal)Medina en Pomar (Spanje) en Opoeensky (Tsjecho-Slowakyelde Engel- schen: Abrahams, Broadbent,. Fair-, hurst. Golombek, Newman. Tbomaa en G. Wood. Van de'Russen is Botwinnik niet gekomen, maar er zijn geen groote verschillen tusschen de Russen on derling. Van Tartakower, kan men moeilijkaannemen, dat hij zijn prestatie van Hastings zal herhalen.1 Hij zal op veel meer tegenstand stuiten, ln de eerste plaate, omdat// de' aandacht óm hem is gevestigd. Mijn voornaamste taak, aldus- dr.. Euwe, zal zijn een catastrophe te voorkomen en daartoe zal vooral rijn, mijnte Hastings toege- paste tactiek-remise te laten, varen. Belangwekknd is verder hefc.// medespelen van den Spaanschen kampioen Medina en van het vtjf-// tien-jarige wonderkind Pomar.: Volgens dr. Euwe zijn de kansen./' der groepen onderling die der/Rus-, sen en der gereputeerde meesters ongeveer gelijkwaardig, evenals dl« der beide andere groepen. 7/ |l De NeC. Dsmbomi heeft plannen m tn 1946 ln Nederland de were.fl- xampiocnscbappen te organ lïter en. Hiertoe is contact gezocht met; dlve.5e^;r.. landen. Van.België Is reeds toezegging.;^?, vejor deze kampioenschappen.'- ontvan-7 7- gen. AU voorlooplg Uiüstlp voor het tournooi U September -1944 vastge steld. - -'-'V; In Nederland zullen nog eenige wedstrjden worden georgarlseerd. In. Augustus a.s. het - persoonlijk dnm- k.imploenschap van Nederland, en in ï-i- Februari en Maart a.s. een tweekamp tusschen Piet Roorenburg van IMS en/ 'den hujdlgen kampioen. .Keiler.- (resde. negende en tiendrpartp op L 9 en lfl Maart te Rotterdam).'Voort» wordt ook de'- oud-wereldKamploen^ SpringernlBe'en'der^eqlnefne^^ betf;wet*]üksmpJoe»iRehap_/^schou^ •S; TORZAMRONGEN.i! ppSSSfiOSiCZEG— fmmmi MWI ■'.■T ;staat«tó:!jhergëveü^|,f§'^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1