pr Vandaag spreekt Schermerhom min. AeMes bet nieuws Sjahrir wil vriendschappelijk onderhandelen j De aanslag in Dordrecht Regeering en Parlement Duizenden kloppen aan bij „oog en oor' Revue der meeningen REDACTIE" EN ADM. KEMDRACKTSWEG 42 ROTTERDAM. TELEFOON C5430 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CBNT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS S »->0 Bankier: AMSTEKD. BANK TE ROTTERDAM.' Glra 1153 téti name van Amsterdamsche Bank - VRIJ. ONVERVEERD ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; SCKTEDAMSCHESINGEL No. 42. ROTTERDAM TELEFOON NOS. 27839 24155 «158 24389 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELE*. «15» INLICHTINGENDIENST UTTSL. TELEF. «158 LL. iDE JAARGANG No. 12 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DINSDAG 15 JANUARI 1946 DE U.N.O. VERGADERING Waarom Rusland ons niet in den Veiligheidsraad wilde hebben Delegaties nog niet compleet De voorzitter van de U.N.O.- vergadering, Paul Spaak, heeft officieel medegedeeld, 'dat'" prof. Schermerhom Dinsdagmiddag de vergadering zal toespreken. Prof. Schermerhom was onder de' eerste afgevaardigden, die gisteren voor de zitting van de UN.O. aankwam. Hij betrad de lobby met Van Klef fens-. De New-York Times' bericht, dat de Sow jet-Unie liever Noor wegen, dan Nederland in den Veiligheidsraad zag gekozen, om dat de Russen tegenstanders ,zÜn;van de Nederlandsche poli tiek in Indonesië. De landen, die voor de zetels van den socialen en economi- schen raad verkozen werden zijn: Voor drie jaar: China, Peru. Frankrijk,' Chili, Canada, België. Voor twee jaar: Sowjet-Rus- land, Engeland, Britsch-Indië, Noorwegen, Cuba en Tsjecho- Slowakije, Vooreen jaar: Oekraïne, Grie kenland, Libanon, de V.S., Joe- go-Blavië en. Columbia: D e al gemeen e - commissie stel de gistermiddag de toevoeging van twee agendapunten voor, namelijk een discussie over het werk van de U.N.R.R-A. en een discussieover .de Moskoüsche verklaring over de atoomener gie. Deze voorstellen .werden aanvaard. De vergadering wordt heden middag hervat! Nog geen practisch werk. Men verwacht, dat het prac tise h e werk van de U.N.O. twee of drie dagen stil zal staan, nl. tot aan de eerste bij eenkomst van den veiligheids raad. Deze zal waarschijnlijk niet eerder worden gehouden dan wanneer "de Fransche mi nister van buïtenlandsche za ken, George Bidault, in Londen terugkeert en de Sowjet-afge vaardigde, Wisjmski, aangeko men is. Komt ook Azerbeidsjan ter sprake? Volgens welingelichte kringen zal het probleem-Azerbeidsjan tusschen Pérzië eri de~ Sowjet- Unie aan de algemeene verga dering van de Vereenigde Vol ken worden voorgelegd. De Sowjet-regeerlng heeft echter laten blijken, dat zij wenscht, dat. de kwestie inzake Azerbeidsjan door rechtstreek- sche onderhandelingen, zal wor den geregeld, op voorwaarde, dat als Perzisch minister-presi dent een persoonlijkheid zal op treden, die het vertrouwen van de Sowjet-Unie zal genieten. Rechtspolitieke kringen in Perzië zijn niettemin van mee ning, dat het vraagstuk van Azerbeidsjan een Internationaal probleem vormt en dat men daarom aezè aangelegenheid aan de algemeene vergadering der Vereenigde Volken moet voorleggen. .-■( jyv.;--;: Syrië en de Libanon. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Vereenigde Staten en Rusland de Libaneesche dele gatie steunen, wanneer die het Engelsch-Fransche verdrag over Syrië en de Libanon in de vergadering der U.N.O. ter spra ke zal brengen. Churchill secretaris-generaal? Volgens de Daily Mail warden de laatste dagen de.namen van Winston Churchill en van den Amerikaanschenrepublikein Harold Stassen genoemd als eventueele candidaten voor de benoeming tot secretaris-gene raal van de organisatie der Ver eenigde Volkeren. Proefvlucht naar West-indië De K.L.M. koestert,naar wij vernemen, het plan om op 14 Fe bruari a.s. een proefvlucht naar West-Indië te laten maken, waarschijnlijk onder commando van den heer Viruly. Tierrë Dnpuy, Canadeesche gezant in, Nederland, schudt minister Spaak de hand vlak voor de opening van dg eerste bijeenkomst-'van da Ver- -- eenigde Volken - Een haven voor vlag vertoon Zoo la dan de nieuwe volkenbond bijeengekomen met elie hoopvolle en mismoedige kanten van dten. Hoop vol ls het -gevoel, dat .eraan ten grondslag ligt, het gevoel van inter nationale verbondenheid. dat bij de menschbetd zoo leeft, dat het hard nekkig naar vorm zoekt, alle teleur- «telllngen ten spijt. Het vofkenbonds- Idse heeft het bankroet der volken bondspartij overleefd. Niet dat een herhaling ..van de volkenbonds-cata- «trophe ls te verwachten: de geschie denis herhaalt zich nooit geheel. De ottde volkenbond ging ten gronde, omdat de groote mogendheden, die er de kern van vormden, niet Jn staat bleken den vrede te beschermen. Oorlogsmoe capituleerden zij voor de brutaliteit en het geweld der dictatoren. Onder de groote mogendheden, die thans den vrede kunnen maken (en breken) zijn er tenminste twee geen last hebben van dc oorlogsmoe heid. noch van de daaruit voort komende Bociflatlsehe sentimentali teit: Amerika cn Rusland. Daar. staat tegenover,; dat de verhouding tus schen de Groote Drie - dezen keer slechter is dan tusschen de Groote Vier van 1918. Dat alles gast een beetje schub Bchter de enorme beweging, die de kleine naties maken met hun optre den en hun uitgebreide delegaties, te zamen meer dan 2000 man tellend. Ten deeJe moet dit alles tegemoet komen aan de behoelte aan politieke sensaties en politiek decorum, die door de conferenties der Groote Drie slechts matig werden bevredigd. Ten deele is de bedoeling echter ook po litiek: de U.N.O. geeft den grooien de gelegenheid hun aanhang te mon steren, de kleinen hebben vandaag hun dag. ■Engeland, de zwakste van de Groote Drie, heeft het meest den steun der kleinen noodig en aangezien het aan gewezen is op democratische midde len. d.w.z. Op medewerking in dé vormen der vrijwilligheid, gebruikt het de U-N.o. om de wereldopinie te moblliseeren voor hun politiek. Ame rika heeft daarbij Slechts een twee- derangsbelang via het Angelsaksische blok. En Rusland, dat „zijn" staten op nog geheel andere wijze aan zich weet te binden, heelt bü de U.N.O. nauwelijks belang, hetgeen het door het wegblijven van Molotof en diens eersten plaatsvervanger onverholen 'demonstreert. Voor en na ls de werkelijke macht bij de grooten, wier discussies dan Dok iedere openbaarheid ontberen, de wereldpolitiek zult ge niet halen uit de verslagen der U.N.O.. uit telegrammen, als die, welke ver melden, dat Amerika in de Mlddej- landsche zee een vloot gaat statlon- neeren. En de kleinenf Zoolang de grooten de gelegenheid geven op hun natio nale souvereinitelt. d.i. hun üdeiheld te speculeeren, zullen rij het niet verder brengen dan tot soldaten van het diplomatieke huurleger. Zcodra zij ln gesloten lractles optreden wor den zij een macht, .tenminste wan neer zoo'n fractie berust op een af gesloten economisch en politiek blok. De, grooten weten het goed, dat de macht van de U.N,0. op hun kracht berust, zij zullen niet wijken voor •Juridische formolismen. iv-:'Eerst als een gesloten blok ont- staat van contlnentalen omvang, zul len: zij da ..fracties een gelijkwaardige stem toekennen, eerst dan ook wordt •de; U.N.O.een werkelijke wereld organisatie voor den vrede. Tot zoo lang is die wereldorganisatie voor\dc kleine stBteirinJet veel meer dan een haven voor véef diplomatiek en een kleine beetje - ideëel vlagvertoon. Tuinbouwproducten naar Engeland - Er zullen spoedig besprekin gen. worden gehouden tusschen het Engelsche ministerie vóór de voedselvoorziening en de Ne- derlandsche regeering, welke betrekking zullen hebben op den invoer, uit Nederland van versche groente, versch fruit, Iruitpulp en andere tuinbouw producten. Volgens de Daily He rald wenscht Nederland dit jaar aan Engeland te leveren: onge veer 20.0QD ton tomaten, onge veer 15ÖV00 ton vroege sla, komkommers, bloemkool, uien en andere groente; voorts groo te hoeveelheden gesneden bloe men,-. -boomen,heesters -en- bloembollen; verder nog. 20.000 ton yêrulven, alsmede fruitpulp en ëen kleine hoeveelheid versch zacht fruit. Nederland hoopt ook, volgens de Daily Herald, in staat te zijn een beperkte hoeveelheid vol vette kaas te leveren, doch de prijskwestie zal het voornaam ste struikelblok blijken- te zijn. Allerlei van overal Uit hot onderzoek van het Ame- rikaanschG GaHup-instituut bleek, dat de Scacdinnriers in Amerika ala de meest gewenschte immigranten worden beschouwd, in de tweede plaats komen de Nederlanders en vervolgens de Belgen, 'Engelsehen, Franscben en verder do andere Euro- ueesche volken. Da Italianen- het> laatst, De Ameriktiansehe vlootcom- mandant, admiraal Nimitz, heeft ver klaard, dat do Amerikaansche marine 1070 schepen zou behouden, hetgeen overeenkomst met SO pet. van de sterkte in oorlogstijd. 319 Schepen zuilen de vloot vormen, waarmede wordt geopereerd, 73 schepen zullen deel uitmaken van een reservevloot, on 687 schepen zullen worden opge legd, doch deel blijven uitmaken van con reserve. In 1947 rallen in totaal een millloen manschappen op de Amerikaansche vloot dienst doen. - Do ArneTikaanscho minister van marine heaft meegedeeld, dat a.a. zomer en samenwerking met militaire en civiele autoriteiten proeven zullen worden genomen met atoombommen. Binnenkort zullen uit Engeland 1000 en uit Zweden 500 noodwonin gen worden geïmporteerd. Het groot ste deel is bestemd voor industrie gebieden, w&ar exportproducten wor-, don voortgebracht, zooals Eindhoven. gchillen voor do koeien betee- kenen melk voor de kindoren. Huis- vTonvren, bewaart de schillen apart, Nederland echter een vreemde doch welbekendemogendheid Sjarir heeft hedenmorgen opnieuw een beroep gedaan op de Vereenigde Volkeren. Wij willen,aldus reide hij, „dr. Van Mook beschouwen en ontvangen, als den voornaamsten afge vaardigde van een vreemde, doch welbekende mogendheid, om, naar wij hopen, op de vriend schappelijks te wijze besprekingen te voeren over de Nederlandsche belangen en het; Nederland- sche standpunt. Verder verklaarde hij: „Geen definitieve op lossing van onze problemen kan in de gegeven omstandighe den tot stand komen zonder overeenstemming tusschen de Vereenigde Volkeren en ons, althans tusschen de-voornaamste mogendheden van deze wereldorganisatie en ons, met name de Vereenigde Staten en Groot -Brittan ie." voor ons bindend! beschouwen, tenzij wij zelf aan'het opstellen daarvan actief hebben deelge nomen, Niettemin erkennen wij de noodzakelijkheid van tot over eenstemming te komen met alle partijen, die belang hebben bij het lot yan Indonesië. Wij wil len een vredelievende regeling van al de moeilijkheden, die ge rezen zijn door onzen strijd voor vrijheid. W$j zien gaarne iederen stap van toenadering tot ons als vrije natie tegemoet. Maar wü achten het noodzakelijk er op te wijzen, dat wij -'in', de toekomst als vrije natie tusschen alle an dere vrije naties van de wereld, geen fundamenteel verschil kunnen en mogen maken tus schen Nederland én de andere volkeren der aarde"- „Wij zijn een vrije natie Tijdens een van de kortste persconferenties met republi- keinsche persoonlijkheden, ooit gehouden zij duurde nog geen vijf minuten^heeft Sja- rir, aldus meldt Robert; Kiek nader uit Batavia, met" bewogen stem de volgende verklaring voorgelezen: „Aan den voor avond van de komende gebeur tenissen meen ik enkele woor den te moeten zeggen om onze positie duidelijk te maken. Te Londen zijn tusschen 'Britsehe en-Nederlandsche instanties be sprekingen gehouden over Indo nesië. Over de2e besprekingen is reeds veel gezegd. Doch een iederrmoet duidelijk weten, dat wij, Indonesiërs, niet veel acht kunnen slaan op beslissingen over ons, die buiten ons om ge nomen zijn. Wij hebben onze, onafhankelij kheid uitgeroepen en wij beschouwen onze repU7 bliek als de getromde uitdruk king van den wil van ons volk. Wij kunnen geen overeenkomst over 'de positie van ons land als Zo worden opgehaald, aldus de af cl. Voorlichting van' „Landbouw". Ir, J. YV. Boncbakker van de N.V, C. van dor Giesseas Scheeps werven te Krimpen aan den ÏJkcI en ir. H. E. Jaeger van de Konink lijke Maatschappij „De Schelde" tc Vlïssingeii zijn beaoamd tot gewoon hooKleernar in do afdeeliug der werktuigbouwkunde, scheepsbouw- kunde en vlicgtuigbouwkunde nau de Technische Hoogcschool te Delft. Compromitteerend verzoek Seyss Inquart heeft volgens het A.N.P. het gerechtshof te Neurenberg verzocht dr. Hirsch- feld, voormalig secretaris-gene raal van de departementen van handel en nijverheid, in persoon als getuige A decharge te dag vaarden. Voorts verzocht hij óm schriftelijke getuigenissen van professor van Dam, voormalig secretaris-generaal van het de partement van opvoeding, van mr. Woltersom, voorzitter van den raad voor het bedrijfsleven en van dr. Hannema, voormalig directeur van het museum Boymans. Geen instemming van 1 1 ex-itlegalen In tegenstelling tot ons be licht van 2 Januari 1946 met betrekking tot den moord op J. van Dyk te Dordrecht, doelen WÜ mede, dat in Dordrecht door geen enkelen vooraanstaanden oud-illegalen werker, met name niet door den. Illegalen Raad, ingestemd wordt met den moord op J. van Dök. Deze aanslag wordt door bedoelde oud-illegale werkers ten scherpste afgekeurd. Ons bericht van Z Januari j.l., arkomstlg van een jong verslag gever van het A.N.P., buiten voorkennis der hoofdredactie van dit bureau doorgegeven, was op dit. punt ondoordacht en ongegrond; wij nemen het hiermede gaarne terug. Niet uit de school geklapt? 'Volgens het A.N.P. ls het uitge sloten, dat van overheidswege mede delingen ztln gedaan aan een Ame rikaanschen correspondent Inzake qen voorstel aan Sjahrlra kabinet. Duitsche herstelbetalingen Op da conferentie te Parijs in be sloten tot het vaststellen van de per centages volgens welke de herptel- leveranties van DuitschJand zaden plaats vinden. Men hoeft daarbij tiree categorieën vaa goederen onfc- vrorpen, n.l. b: industrieele en kapi- fcai-uitrusting alsmede koopvaardij schepen en. binnenschepen en a: .de overige herstenoveranties. Drie lan den, n.l. Engeland, de Vereenigde Staten en Frankrijk komen op de eerste plaats met resp. voor de cate gorieën a en b £S en 27.8, 28 en 11.8 en 16 en 22.3 pet. Nederland komt na Yoego Slavia op de 5e plaats met 3.9 en 5.6 pet.- „De leider'voor den raad Anton Mussert, die door het Bijzonder Gerechtshof te 's Gra- venhage ter dood is veroordeeld, zal op ZO Februari terecht staan voor den Bijzonderen raad van cassatie. Frederiks krijgt eervol ontslag Van bevoegde zijde wordt aan het A.N.P. medegedeeld, dat de minister van. Binnenlandsche Zaken op 11 Jan. 1946, overeen komstig het advies van de com missie, bedoeld in art. 5, vierde lid van het Zuiveringsbesluit van 1945 (voorzitter prof. mr. Paul Scholten}met toepassing van het besluit van 10 October 1945 (Staatsblad nr. F. 221) eer vol ontslag met wachtgeld heeft toegekend aan mr. dr. K. J. Fre deriks, oud-secretaris-generaal van het departement van Bin nenlandsche zaken. De minister heeft daarbij overwogen, dat uit een ter zake ingesteld onderzoek, mede naar het .oordeel van vo rengenoemde commissie, is ge bleken, dat mr. dr. K. J. Frede riks, hoewel aan zijn trouw aan de Koningin en het vaderland niet valt te twijfelen emhij In derdaad door zijn aanblijven ook veel leed 'en schade heeft weten te voorkomen, niettemin door te veel toegeven aan de eischen van' den bezetter en het verlee- nen van medewerking, waar een stellige weigering op haar plaats ware geweest, een verslappenden invloed uitoefende op den weer stand tegen den vijand en hij het vertrouwen verloor van hen, die zich onvoorwaardelijk principieel tegen den bezetter en alle door deze gepropageerde be ginselen te weer stelde. Eerste perszuivering De Ooromissie voor de Perszuive ring maakt bekend, dat de volgende personen zijn ontzet van bet recht om bij een dagbladonderneming werkzaam te zijn in eenige journa listieke functie, gedurende de ter mijnen, vermeld achter hun naam, met ingang van 31 December 1945: A. de Koster, commissaris N.V. LeJdscb Dagblad, Leiden, 1 maand; A. D, de Koster, commissaris N.V. LeldscbDagblad, Oegstgeest, 1 maand; mevr. A. C. Sijthoff-Plemp, commissaresse N.V. Leldsch Dag blad, Leiden. 1 maand; J. W. Hen- ny, directeur N.V. Leldsch Dagblad, tévens commissaris Uitgeversraaat- schapppU Arnhem N.V., Oegstgeest, 8 maanden; A. Poortman, adver tentiechef N.V. Leldsch Dagblad, Leiden, 1 maand; E. W. Menkhorst, hoofdredacteur N.V. Leldsch Dag blad, Lelden, l maand; J. Brouwer, redacteur stadsnieuws N.V. Leldsch Dagblad, Leiden, 1 maand. De taal van het verzet in de Tweede; Kamer HEX is een merkwaardige ver houding, welke op het oogen- blïk tusschen regeering en volksvertegenwoordiging bestaat. Het ■noadpaTlement telt onder cijn leden een groot aantal personen, die over eenige maanden niet trullen terug- Tceeren. Nolens volens zal de ver nieuwingsdrang ook in den boezem der blijvende partijen tot uiting komen. Desondanks wenschtdit ■noodparlement voor vol te worden aangezien. Het beschouwt sich in •meerderheid als de werkélijks ver tegenwoordiging can het volk en wenscht geen enkele van zijn prero gatieven als zoodanig prijs te geven. Daartegenover staat een regee ring, die zich uitput ia hoffelijk heden tegenover de Kamer, maar die niettemin laat merken, dat zij heel goed beseft met welk een par lement zij te' doen heeft. Ais forum om de regeerlngspolitiek te wetten sun de crltiek van geschoolde po litici, ls zij haar welkom. Als ge deeltelijke klankbodem der opposi tie biedt zij haar een veerkrachtige afzetplank. Het is echter duidelijk, dat minister Schermerahom en de zijnen er op het oogenblik niet aan denken staatsrechtelijke conse quenties te trekken uit de debatten op het Binnenhof. Het mogen de vinnige Interrupties zijn van de heeren Schouten en Ruiter of de moties van de afgevaardigden Joe- kes en Donker, in Olympische rust legt de regeering deze naast zich neer en vervolgt haar weg. De kabinetsformatie. Premier Schermerhom heeft er in zijn laatste parlementsrede geen twijfel over laten bestaan: de Kroon heeft hem en Drees op overwegingen, waarop het hem niet past in te gaan met de ka binetsformatie belast op grond van hun aandeel in het verzet tegen de onderdrukkers. Tusschen de leden van het mi nisterie bestaat een gelukkige ge lijkgerichtheid van wil, die tijdens het optreden gestadig ls toege nomen. Minister Schermerhom heeft in d& Kamer een tipje opgelicht van den sluier, die over de wieg vEn dit kabinet heeft, gehangen. Toen wij onze opdracht aanvaarde' zoo zeide hij, was er van fracties geen sprake. Het was geenszins de bedoeling der formateurs om een bepaalde signature op het kabinet to drukken. Aanvankelijk wilden zij twee anti-revolutionnaire figu ren in het kabinet opnemen. Het eerste contact stuitte echter af op den eifich, dat de oude Staten-Ge- neraal zouden worden hersteld en aangevuld. Uit de candidatenU! sten van 1937 is daarna een beroep ge daan op de personen uit deaj beweging in hun kwaliteit van ver zetsleiders. Deze verlangden dat een bepaalde portefeuille zou wor den bezet door een bepaalden man en aangezien deze reeds was toe gezegd aan een ander, leed ook deze tweede poging schipbreuk. Niette min zUn öe formateurs verheugd, „W\j willen dr. Van Hook beschou wen als den voornaamsten afgevaar digde van een vreemde, doch welbekende mogendheid". Een aantal gedetineer den van het Bewarlngs- kamp aan den Kanaal- weg wendde alch tot den minister van Oorlog met het verzoek hen als oorlogsvrijwilligers aan. te nemen „totbehoud van Nederlandsch Indltt. ZIJ vree zen het ergste indien deie kostelijke bezitting voor ons volk verloren zou gaan". - De minister zal niet weifelen, dunkt ors. Het ontbrak er nog maar aan, dat NSB'ersen stamverwante verraders straka als de helden van ons volk- bestempeld zouden' worden, Hun vrees voor- het behoud van ons 'land-, en volk kunnen :wij - niet 'hoog. aanslaan.-;, i. Onder w|jz« rxlo o u. Een gehuwdeonder- wijzer op. .Oo5tvoorn<y met h oo fd akte,; Wvijf dienstjaren en - een Iklodi. ontving - (verdlende'u ls; onjuist) f 135 per rriaand,:; toen de toestagi ;vanv35/:; pet.werd bekend ge- y maakt Tegelijkertijd/ king te stellen van de rechtmatige eigenaars, voor zoover deze te achterhalen zijn.- werd échter de kinder toeslag van 1200 op f 160 per jaar teruggebracht. 'zoodat 't resultaat voor den onderwijzer werd: een inkomstenverlaging fnnatie? - van £2 per Jaar. i, De uitlating van Min. Het - te onbegrijpelijk, mdtlnck, dat het g&- 7 dergelijke geval- vaar voor Inflatie is be ien niet js voorzien, los zworen, noopt een onzer nog,van het feit, dat lezers tot de opmerking, een zoo karige salarl- dat. er allang inflatie ls cerlng niet bepaald zal en dat men hoogstens Jnspireoren lot het kle~ kan spreken over be zen van het, voor onze perking der verdere ln- opvoeding zoo uStenn /laüe. Dc prijzen, aldus belangrijke, onderwij- <je schrijver, zijn immers zersvak, verdubbeld. Mijn vroc- De radio's, gore spaarzaamheid ls slecht beloond en zoo- Naar aanleiding van lang. hel huidige finan- het lelt, dat P.T.T. over- cieele beleid wordt gegaan is tot-den ver- voortgezet langs den koop van de tijdens dc weg 'van den minsten bezetting ingeleverde weerstand; zul;men goed radiotoestellen, spreken doen deze eigenschap de Rotterdamsche koop.-, overboord te werpen. Heden, die dezer dagen,-; Dé s ch a a 1 .va nd c. Joon- ln' vergadering!', bijeen-.,belasting, dlent.Hnu.i.het: kwamen "hun afkeurtn&wgcld!;zoominwaarde:':t da ar over-iul ZIJ !r':ver"ijSeci a al d ,She rz len vt sjwoi;^ zoeken ólanóg'jjstappchT.v den :--.:'M;cnscli en m la - te. ondernemcnom :'dc; .:gere lnkorr.ens,';, betalen radlo's.'.dlê; r.reeds'.®ln>,nij "!mniers';.'cie^'iperccn-; handenzhn. van'jdöhan-i.'iasês.Vj.ille'-oorBpronkc-; ;;ijélaréhi:-dlréct:"terug té. llJJJr jyöor.'de...hoogere..ln-; -rtëmeht ch-.. ter;/beschik^ kpmchs^bedoQid:;waTen.-, Wenschen. en grieven van stadgenooten WAAROM kom Ik nooit in aanmerking voor een schoenenbon? Waarom krijgt mijn con current, die een kleinere zaak heeft dan ik, wel een vergunning voor een auto en ik niet? Waarom loopt die zwart handelaar en collaborateur nog 'op vrije voeten cn zit myn neef de N.S.K.K.-er, achter slot en grendel? Waarom komt er nog geen derde postbestelling? WaaromWaarom.... Waarom. Wa&roms komen af op het perso neel van den Regeeringsdienst „Oog en Oor", die gevestigd is in een groot heerenhuls aan den Heem- raadsslngei 194. Honderden waaroms per dag, duizenden per maand.... waarom vraagt de bezoeker, de brief, het telefoontje. En al die waaroms eenvoudig, ingewikkeld of onbegrij pelijk vragen om een antwoord, liefst direct I maar als het niet anders kan töch graag henzelf den. dag, doch dat is lang niet altyd mogelijk. Maar het antwoord, het „daarom" op het „waarom" kömt en dat te al een heel belangrijk ding! Alle deuren gaan open De dienst „Oog en Oor" voorziet in een groote behoefte althans ln dezen tijd, die nog zóó boordevol is van Ingewikkelde problemen, dat een gewoon mensch er nauwelijks een lijn In kan ontdekken. Uit alle lagen van onze bevolking worden er aan Oog en Oor vragen gesteld, zoowel directeuren -van groote bedrijven leggen hun moeilijkheden aan den regeeringsdlenst voor, als de venters in tijdschriften en kranten. Geen probleem is zoo groat of bijna steeds binnen twee dagen komt er. een schriftelijk geargumenteerd' ant woord op. Vragen en klachten, die niet alleen op Rotterdam betrekking hebben,: maar die. van. aJgemeenen aard zijn. worden, overgebracht naar het-lanüelijk bureau,- dat -in .Amster dam is gevestigd.' Zoodoende krijgt mendaary.wekelijks een.;'overzicht van wat-, er ieeft: iri.'de harten. en.:tn; de hoofden vanons;, volk.; Deze r Oog enOor-dienstheeftdittgroote/voor- deeb boven;'de: partIculleie of. Roestam Effendi geroyeerd In de huishoudelijke zlttirig van het congres, der C.PJï. ..De Waarheid'' is het Tweede Kamer lid Roestam Effendi, die reeds eerder door het partijbestuur ge schorst was, als resultaat van een geheime stemming uit de C.PJ7. geroyeerd. Onbeleefd wegblijven der Russen De Engelschen zijn verontwaardigd Dr, M. Eu we seinde gisteravond uit Londen: De Engelschen zijn verontwaardigd. De Russen zijn niet gekomen. Een vroeger bericht, dat de Russen reeds In Londen zouden zijn, dat afkomstig was van een Russlschen correspon dent te Londen, ls onjuist gebleken. Werd. te Hastings luttele uren voor het begin afgezegd, ditmaal vond de afzegging eerst plaats, nadat de eer ste partijen in het Londensche tour- nooi reeds begonnen waren. in de plaats der Russen koos -het comité voor sectie A, Friedmann, Stone en Prins, voor sectie B, Winter en Devos. Een lichtpuntje, een pleister op de wonde beteekent voor Nederland het meespelen van Prins. In de eerste rende won Tartakower van het Spaansche wonderkind Po- mar. Opocensky forceerde remise tegen Steiner. Merkwaardig was ech ter. dat belde spelers pas na een aan tal 2etten van weerskanten bemerk ten, dat het bord verkeerd lag. Golombek—List werd afgebroken ln een voor List gewonnen stelling. In sectie A werden uitgesteld partijen Broadbent—Prins, Bernstein— Friedmann en Stone—Falrhurst. Euwe won een lange partij tegen den Portugeeschen kampioen Lupi, Thomas—Denker werd remise na een Interessanten strijd, waarin beide partijen elkaar niets toegaven. Newman versloeg den Londenschen kampioen Wood in een goed gespeel de partij. Abrahamschristoffel werd afge broken ln een stelling, welke voor den Zwltserschen kampioen een Ietsje gunstiger is. In sectie B werden departijen Dcvos—Koenlg en Medina—Winter uitgesteld. zoo verklaarde de premier in zijn betoog, in den persoon van (den minister van Oorlog, althans', een vertegenwoordiger te hebben ..van. het gereformeerde voIksdeeL De onderhandelingen met dé cominii- - nisten, zoo verklaarde hij verder, mislukten op den. etech hunnerzijd» zekere zetels in het kabinet te be zetten. Hun eisch kon niet worden ingewilligd. f. '"L;-.:.. Geen scheidsiyn. - Us wü met alle middelen-, voor komen, zoo zeide de minister-pre sident verder, dat langs 1 delijn legaal-illegaal zich een scheiding in ons volk voltrekt Juist daarom wil ik mijn bezorgdheid uitdrukken over allerlei verschijnselen, die on dergronds woelen. De verzetslieden hebben het ta vele opzichten na de bevrijding niet gemakkelijk gehad. Hun pro motiekansen in de jaren van ver zet zjjn vaak benut door lieden, die bleven zitten. Teleurstelling en ontstemming hebben zich meester gemaakt van hen, wlrn de zuivering niet heeft bevredigd. Helaas moet ik vaststellen, aldus de premier, dat deze ontevreden heid op het oogenblik geëxploi teerd wordt door menschen, dia onrust wenschen om der wille van de onrust. 'v..-' De regeering weet vrij behoor lijk hoe de kaarten liggen en is niet van zins zich deze kaarten uit handen te laten nemén. Dat was de centrale knokploeg- leider, die sprak en zeker niet de gepolijste politicus. Hun, die aan het verzet deelnamen, klinkt deze taal vertrouwd ln de ooren. Zij 'be luisteren er de echo in van hun eigen verlangens en idealen be proefd In het vuur van vaderlands liefde en doodsverachting.Maar ook de rest van ons volk, de négen- tig procent, die als camouflage, fungeerde voor onze verzetslieden, moeten deze woorden Iets zeggen. In den oorlogswinter 1944—'45 ont- stond er een eenheid enlotsver bondenheid in ons volk, die ln'dB" geschiedenis zijn weerga nauwelijks vindt. Ook aan deze eenheid epr pelleerde de regeeringslelder met een klem, die tot nadenken stemt Oude vrouw bij de S.D. aangegeven 1 De wekeiijksche atrchcning U ontmoette dus daar óp de Beijerlandschelaan, toen'f'U met uw dochter wandelde, deze vrouw, sprak de president van het Bijzonder Gerechtshof gis teren op de zitting alhier, tot de getuige en hij wees naar. de bé- - klaagdehbank, waar E. van. der Graaf, huisvrouw van T. de Winter, zich verantwoorden instellingen, era. Het visitekaartje Regeerlngsdlenst „Oog en Oor" opent vele deuren, welke anders her metisch gesloten blijven I Geboekte successen Dank zij de adviezen en de sug gesties welke uit het publiek zijn voortgekomen, heeft de Regeering reeds verscheidene beschikkingen uitgevaardigd, zoo o.a. op het gebied der deblokkeering betreffende pen sioengelden en kinderbijslag, ls de Rotterdamsche Tram ertoe overge gaan om wat aanvankelijk niet in de bedoeling gelegen had— de bus sen naar Overschle te laten rijden in de achter ons liggende feestdagen, Er zijn zakenmenschen uit hun fi- nancieele moeilijkheden geholpen, er zijn contacten gelegd tusschen werk nemers en -gevers, kortom er zijn vele dingen door bemiddeling van dit bureau ten goede gekeerd. Er blijven natuurlijk vragen over, waarop, geen antwoord gegeven kan worden, maar de ambtenaren van dezen dienst, die tegen hun taak zijn opgewassen, leggen dan uit, waarom dit of dat niet kan, en dat is op zichzelf alweer verdienstelijk. In een waarachtige democratie, zoo beklemtoonde de directeur van den Rotterdamschen dienst, de heer J. van Keulen, moet het rechtsgevoel van de massa be vredigd. worden. Daarom ls onze taak: menschen helpen, opbeuren, den weg wijzen, inzicht geven in het wezen van ons staatsbestel en.... de officieele instanties op de hoogte brengen van de wenschen en de grieven der bevolking. Wanneer het bureau hierin slaagt, mag het rich verzekerd weten van den dank van ons volk. Groote gebeurtenissen In Drente De exploitatie van oliebronnen in Zuidoost-Drente breidt zich steeds meer uit. Nu blUkt, dat de acht hoorplaatsen in Schoonebeekgun stige resultaten hebben opgeleverd, heeft de B.LM. in Den Haag ook concessies voor andere. Drentsche 2nu zooais «rns geneeie vus&. gemeenten aangevraagd, lw.s^Coe- „eestelljk vergiftigd.". DeDuit^ STj sdJers ^nSvehIagenSs!^E^Ii^Si^HlQ! ^LOSSE"POS „Strijdt" De Ruinistenvereeniging der Oud-IUegaliteit (R.O.I.) deed het eerste nummer van een kloek blad uitkomen, genaamd „Strijdt", waarin o.a. over de bestraffing van landverraders, over de Hitier-vereer mg in En geland, over de UNRRA, over den aanslag in Dordrecht wordt geschreven, waarin een rubriek „In 't zonnetje" en „Wij herden ken" opvalt. In de beginselver-, klaring heet het ondermeer:' „Wij willen, de beginselen die ons tot den strijd dreven ln ons zelf vernieuwen en daarnaast willenwij ze uitdragen.' in de gemeenschap":, en verder: „Wij zijn,/zooals ons :^geheeIe;-:voIIcr Nee Edelachtbare, ontmoe ten niet, wij passeerden haar. zei de 60-jarlge 'getuige," mej! A. Plaisler-de Zeeuw met heldere zelfbewuste stem, Inderdaad, passeerden,.-gaf de verbeterde president- glimla chend en gul toe, want u enïuffi: dochter haalden haar in: - En - toen hebt u in het voorbijgaan tegen juffrouw de Winter' ge zegd: „Daar gaat die moffen- hoer, die militaire stinkerd?":- Geen kwestie van Edel- achtbare, we hebben niets ge zegd, we kenden het 'mensch;:' nauwelijks. - 7 "'V Beklaagde beweerde ran wel Zij was destijds, in 1943, naar de S.D. geloopen en had daar;: aangifte van de beleedigtog gé--; daan, met het gevolg dat de 60-jarige rnej. Plaisierrde Zeeuw 9 m aandenin degevan- genis had moeten- zitten. De procureur-fiscaal, Mr. Don ker, vond het een-ergerlijk feit.: iemand bij den SD. aan te ge- ven. Teder wist destijds.watdat voor gevolgen kón hebben. HU eischte dan ook 4-jaar gevange nis straf. De verdediger, mr. Niessen noemde de vrouw het slachtoffer van haar man, di« bij de S.S. was en zich later niet meer om haar bekommerde. Spr. pleitte clementie. Vervolgens hoorde de N.SKJK- era J. J. Uitenbroek, K. van de Noort en L. Hartog resp. 3, 2V» en 2Jaar tegen zich eischen; de wachtsman en W.A.-roan HL C. van Weelden 6 Jaar, M. C. Terlauw. die als chauffeurbij de moffen had dienst gedaan tot in Rusland toe, 4 Jaar en-J. Huisman, die 4 jaar in Dultsch- land voor de Wchrmacht had gewerkt. 2 jaar. - De wachtsman W. A. X* Scholz, die in een kamp t.b.c. had gekregen, werd op verzoek van zijn advisseur, mr. Niessen.:; onmiddellijk gevonnist: 1 j.Lmet een proeftijd van 3 jaar. Dr straf behoeft h3J niet te onder gaan. - Nog geen interlocal® telefoongids In aansluiting op het bericht, dat binnen afzienbaren tijd een nieuwe naamlijst voor den in- terlocalen telefoondienst zal verschijnen, vernemen wlj; na der, dat op het oogenbiik wel voorbereidingen worden getrof fen voor een dergelijke uitgifte. Gezien het buitengewoon groote aantal mutaties, de vele .druk technische moeilijkheden .en vooral het papiergebrek,.' kan zulk een naamlijst nog niet 'op korten termen aan het publiek ter beschikking worden, gesteld. Het blijft niettemin de vraag bf hij dit jaar nog wel .gereed, zal V' kunnen komen. Uitsluitend voor ;.-, dienstgebruik op,de P.T.T.-kan-.;L' toren 2al een nood-uiti den., (nterlocalen verschijnen. C-.-,',-<i vooreen■T&rjmaaenj^^je:;iui yvijueucnjbcujw,i•?- ;vanShe^6eé®föbep^^6ti^j^^l1y^eMró?is$de9pótttléB^w6s^if^^S888^5$S!S» imeèritélijlce^bureaux::,yan ;denzelfden. pyplridtafYoIkiwlIlehLwij aartf;ftöat;«:dlreefc; toegang-heert;nHa^het^ .;tót-;alle departemeuten. vryks-',/'pm- |'magai^n-;op;net ^oqrwegÊmplace- i vinclalev en-:igemeentelUke.ïbumauxHment >;y i brekenü Strlj dt-l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1