H mmmmmmêy Legerzi eken huis voor Rotterd a m BRUNETTE m VRIJ. ONVERVEERD "TS Goed nieuws uit de Oost Verbetering van de houding der Indonesiërs tegenover Europeanen Aehiec hei nieuws Nieuwe bonnen Een aanwinst van ÏOOO bedden Prachtig materiaal Van een onverschillige en een sloome bigamist !®l mSm tm. Jladta-cace ï>mumm mm. - ,~i REDACTIE EN ADM. EENDRA CHTSWEG 42 ROTTERDAM. TELEFOON 25430 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS J 0.13 Bankier: AMSTERD. BANK Ti» BOTTERDAM Giro 1193 ten name van Am?terdam?che Bank O ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST I- SCHTEDAMSCHESINGEL NO. 42. ROTTERDAM TELEFOON NOS. 27839 2415S 24I5« 343W riv ADVERTENTIES UITSLUITEND TEL Et. 241E4- INLICHTINGENDIENST UTTSL. TELEF. 24153 ZESDE JAARGANG No. 14 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DONDERDAG 17: JANÜARIfl946| Toestand op Sumatra normaal De heropening van vijf van de aea markten, te Batavia is een nieuwe aanwijzing'voor de ver betering van den. toestand in de ze plaats. De laatste 24~uur zijn uit Batavia geen incidénten gé- meld. Ook in Buitenzorg worden de toestanden- meer en' meer normaal na de zuivering, die kortgeleden heeft plaatsgevon den en na de reorganisatie van de T.K.R., die vroeger veel ex tremistische elementen telde. Te Bandoeng wordt- de zuivering ondanks Indonesischen tegen- stand, nog steeds.' voortgezet. Zoowel in de gebieden, die niet onder geallieerde controle staan, als .in: Tjimahischijnt de hou ding van de Indonesiërs tegen-, over de Europeanen, echter beter te worden. Te Semarang heeft de vijfde brigade parachutisten het gezag overgenomenen alles is daar rustig::In het Zuiden en Westen van Soerabaja vallen de extre.-r misten, nog steeds geallieerde patrouilles aan, maar ondanks het vuur 'van verborgen schut ters, .wordt het onderzoek van de kampongs voortgezet. De toestand op Sumatra wordt als „normaal" beschreven. In tegenstelling- tot de oor spronkelijke plannen, .zal Pa- dang niet door de Europeanen worden verlaten. Sjahrir en Soekarno gaan confereeren. Sjahrir £ceft Soekarno's „Re sidentie" te Batavia betrokken. Soekarno maakt op het oogen- blik een tocht door Midden-Java en zal, naar men verwacht, aan staande Zaterdag te Djokjakar ta terug zijn. Sjuhrir zal dan naar Djokjakarta reizen .voor het voeren van besprekingen met Soekarno. Oprichting van „Democratische liga". Zeer binnenkort zal te Bata via' de .„Democratische liga" („democratie league") worden opgericht. .De ligais een .nieuwe politieke groepeering van intel- lëctueele Indonesiërs. De Liga stelt zich de uiteinde lijke onafhankelijkheid van ?In-- donesie ten .döél, maar is scherp gekant tegen de republiek van Soekarno. Een van de belangrijkste -punten -uit het werkschema der Liga is, dat het aannemen of weigeren der Nederlandsche voorstellen niet bepaald be hoort te worden door „het dic tatorschap van Soekarno, maar voorgelegd moet worden aan een competent lichaam dat een werkelijke vertegen woordiging is van het Indone sische volk". Een zoodanig lichaam zal sa mengesteld 'moeten'worden bij vrij e verkiezingen, metstem- Positie kiezen Een AmerUcaansch Journalist heeft gepubliceerd; wat naar zijn meening üis voorstellen zijn, die Van Mook naar Indlë heeft meegenomen. Dc regeering ontkende, dat zij zelfdeze voorstellen: openbaar heeft' gemaakt met voorbijgaan van de vraag of de inhoud ervan juist ls. 'Sjahrir heeft dan ook,'het^zekere voor. het onzekere nemend, alvast een gereserveerde ver klaring afgelegd.: De gepubliceerde voorstellen blijken vrij plausibel: zij geven den Indonesiërs een parlement en een ministerraad plUB het opperste gezag In binrerJandsche aangelegen heden. De garanties van Nederland be staan daarin, dat de ministers voor ons acceptabel moeten zijn, dat de internationale economische betrekkin gen en de defensie in handen van het gemeenebes: blijven, terwijl de vol ledige onafhankelijkheid eerst na 25 jaar aan de orde kemt, :r.a die eene generatie, waarover Van iviook reeds In Nederland had gesproken. De tact volle formuieerlog omtrent de „Inter nationale economische belangen" zal niemand doen vergeten, dat hier een waarborg gevraagd wordt voor de be langen oer koloniale ondernemingen; dot de defensie aan 'net gemeenebest zal worden opgedragen betcckent. dat Nederland de feitelijke macht uitein delijk in handen houdt, want ln het gemeenebest zal het.,volwaardige Ne derland natuurlek een overwicht heb ben op, Indonesië, dat immers pas na 25 jaar aan' volwaardigheid toe Is. Deze beide punten, mochten zij juist zijn, zijn'voor* de .regeering Sjahrir onaanvaardbaar, maar - dat ':behóeft volstrekt nog niet te beteékenen.' dat de onderhandelingen moeten - misluk ken. Ook: Sjahrir overvraagt in- zijn verklaring van 'gisteren; het Is., dui delijk,Taan den vooravond van eerste ror.de kiezen ,wij positie. indien, binnen', enkelemaanden, in' Indonesië, verkiezingen .worden gehou den dok soekarno opperde deze mogelijkheid daarvan moet men. natuurlijk niet aan een Nederlandsche verKIeringscampagrie. denken.Organi satorisch.staat in Indonesië alles nog op losse schroeven en waarschijnlijk zal de verkiezlngscampagneizelf eerst, den grondslag .leggen voor een poli tiek organisatieleven. inmiddels kaïi het? zeer., goed tot een,, volksuitspraak komen;, alleen-zalveer-rminder- dan bU ons de nadruk valler. op de appa raten' en veel meer de nadruk op het persoontijk prestige, is het prestige van Sjahrir groot genoeg, dan zullen zijn aanhangers zijn reputatie in de dessa dragen. Wat dat betreft late men zich niet misleider, door uitingen van extremis ten aan den eer.eii. van v. Mook aan den anderen kant. Het- extremisme kan-SJahrir voorioopig niet -ten vel brengen en. geen nationalist kan zich /Veroorloven.; bulten sjahrir om met van: Mook te onderhandelen,: zonder zich geheel, bulten de nationalistische beweging te plaatsen./ ne oplossing ligt niet ln cle -manoeuvre, dié thans plaats vindt, j Zij ligt veeleer: in den geest 'van de woorden,- die Prof. schermerhorn' in Londen heef+ge- aproken: „Iniden deNederlandsche. regeering dit probleem aanpakt in radlcaal-progressleven zin, en. daarbij doordrongen van de eischen der men- r'séh eiljke - waard!gh eid, is rij '.'niet "ge-" bohden- aan economische belangen, die voor.fde tragische koloniale; yerhou-.. dingen verantwoordelijk: zijn.'Zij". Is. dan.oolclniet'aangewezen :op militaire ga ran tl es; omdat: zö^zlch 1 een and ere :garantlèS:.tiouwtt!ihet;vertroüwen;;van dc zuivere nationalisten"»'.-:.vr~ recht voor iedereen, onafhanke lijk van ras of geloof, die „een zekeren graad van ontwikkeling heeft". De Liga is van meennig, dat hét nöodlg 'is4de gemeenschap van fascistische en misdadige élementente zuiveren, voordat overgegaan kan worden tot het vestigen van toestanden, waarin wet en orde geëerbiedigd worden Dé Liga is verlangend mede te werken aan het bereiken van zulke toestanden. i Troepen aan land op Borneo De mijnenvegerAbraham Crijnssen - heeft soldaten en ma riniers aanland. gezet in Koemai op de zuidkust van Borneo.. Een Nederlandsche marinier en ver scheidene Indonesiërs z-ijn daar^ bij gedood. Beroep'van N.V.V. op Australië - De':Australische raad van vak- vereenigingen heeft een confe rentie bijeengeroepen tegen as. Dinsdag omzich herig'tëhouden met het ophouden 'van 11 Ned. •schepen -in Australische havens ais; gevolg! vain: de ..weigering 'van dehavenarbeiders om rdeze met goederen voor Java te laden. Ongeveer 40.000 ton vcedsel, kieeding, rcoce kruis-pakketten, medicijnen, huisraad en and-ere goederen liggen sinds September in Australische pakhuizen opge stapeld. De havenarbeiders wei gerden Nederlandsche goederen le laden als gevolg van bewerin gen, dat de Nederlanders wape nen naar Indonesië zouden smokkelen. De Nederlanders ont kenden dit.- De.conferentie der vakvereenigingen is een gevolg van de ontvangst van een 'tele gram van E. Kupers, voorzitter van het Nederlandsche Verbond van. Vakvereenïgingenwaarin deze verklaarC dat een'ernstige hongersnood er. een bedenkelijk tekort aan medicijnen Indonesië bedreigen. Indonesisch beroep De technische detailieering van het beroep, dat door de ln*^ donesische republikeinen gericht zal worden aan de Vereenigde Volkeren, wordt thans uitge werkt, aldus deelde Sjahrir mede. Waarschijnlijk wordt het be roep telegrafisch of telefonisch rechtstreeks naar Londen ver zonden. Christison wil meer begrip Luit:-generaal. Christison, gealli eerd opperbevelhebber in Indonesië, heeft zich in een' brief gewend tot- alle .Britscheen Britsch-Indlsehe officieren van den rang van majoor1 of hooger, dienende in Indonesië,; waarin hij hen opwekt een toegeef- lijker houding aan te nemen tegen-1 over de-' Nederlandsche bevolking, i Christison zégt, dat hem ter. kennis isgeko men; dat dë Britsche critiek op de Nederlandsche bondgenooten in ernstige, mate is toegenomen, ,!hetgeen: duidt "op een volkomen gebrek aan dankbaarheid, voorhet deel,-: dat de 'Nederlanders hebben genomen ln de, 'geallieerde oorlogs- insp anning, hetgeen geleid heeft tot het "verlies van alies, .wat rij In In donesië bezaten". De. opperbevel hebber wijatop.het lijden, der Ne derlandsche mannen,; vrouwen en kinderen en vervolgt- „WIJ moeten voortdurend fn gedachten houden, dat het meerendeel der ongelukkige Nederlanders hier; tijdelijk. geeste lijk ziek ls". Christison verontschuldigt vervol gens demoedwilligeaanvallen van Nederlanders op de - Indonesiërs, zeggende: Menschen in een onsta- bielen geestestoestand en. dorstende naar wraak, kunnen en willen geen onderscheid maken tusschen ge ma tigden en terroristen. Repatrieerihg door de lucht Binnenkort zal een begin wor den gemaakt met een dageiyk- schen luchtdienst tusschen Ne derland en Indonesië vice-versa. Dit zal de repatrieering zeer ze ker bespoedigen. Het wonderkind won De uitslagen van de gisteravond ln de derde ronde gespeelde partijen van het schaaktournool t« Londen lulden als volgt: Romar (het Spaansche wonderkind) —Stone (Engeland) 1—0. na 39 zetten. Broadbent (Engeland)—Erledmanr. (TsJccho-SIowakije) 1—0. na 39 zetten. Golombck (Engeland)—Tartakower (Frankrijk) remise, na 25 zetten. Newman (Engeland)—Win ter .{Enge land) l—o, na 43 zetten: Wood (Engeland)—Koenlg (Joego slavië) 0—1. na 37 zetten. Medina (Spanje)—Chilstoffel (Zwit serland) o—i, na 27 zetten. De andere partijen ln 'de derde rende werden gisteravond niet be ëindigd en zullen vandaag worden voortgezet. De pariben van de tweede ronde, dJe Dinsdagavond werden afgebroken, venden glsterenochtend reeds vrij vlug een einde. Dc uitslagen hiervan lulden: Falrhurst (Engeland)—P r 1 h s (Ne derland) 9—1, na 53 zetten. Stone (Engeland)—Opocensky (TsJ.- Slowaklje; remise, na: »l zetten.v ,Voor de eerste helft van de 2e periode 1946 (20 Jan. tm. 2 Febr. 1946). Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopenvan: Bonkaarten KA, KB, KC -602. 700 t.m. 706 800 gram brood 707, 708 200 gram bloem 709 ""^*- 400 gram suiker 710 1 tablet Eng. choc. 55 g.) 711 125 gram boter 712 250 gram margar. 713 ,125 gram margar. 714 100 gram kaas B 61, B 62 400 gram brood B G3 I kg. aardapp. Bonkaarten LA, LB, LC 602. T 005,006,007 100 gram vleesch - 0012 kg. aardapp. A 01 1'/: liter melk B 01, C 01 3 liter melk Bonkaarten KD, KE 602. 800, 801 800 gram brood 802, 803. 200 gram bloem 804 250 gram rftst of. kindermeel. 805 500 gram suiker 806 1 tablet Eng. i choc. 55 g-). 807 -•• 250.gram-boter, 80S 125'gram margar. 809 100 'gram kaas t D 61,! D 62 400 gram brood ;E ,61 250 gram röst of kindermeel Bonkaarten LD, LE 602. 505, 506,507. 100 gram vleesch 501 1 kg. aardapp. D01, E01 5 liter melk Tahakskaartcn enz. T 09 2 rants, tabaksart. {geen import-sig.) V 09 - 100 gram choc, of suikerwerken X 09 2 rants, tabaksart. (geen import-sig.) De bonnen voor melk en aardappelen zün geldig tot én met Zaterdag 26 Jan. a.s. Het meikrantsoen moet ge handhaafd blijven.Het, is daarom; strikt noodzakelijk dat een ieder zijn aardappel schillen aan den schillenboer geeft. De koe geeft er melk voor terug. Verkoop op; de bonnen Vrijdagmorgen 8 uur Sinds 2 Januari is een be langrijk aantal artikelen niet langer aan „verkoop op bon" gebonden. In verband hier mede is met ingang van mor gen een nieuwe regeling ge troffen ten aanzien van den verkoop der op !bon gedistri bueerde artikelen, welke tot nog toe niet eerder dan des Vrijdags 12 uur 's middags mochten worden afgeleverd aan het publiek; Dit tijdstip is met ingang Ivan morgen gesteld op 8 uur 's morgens. Tevens wordt thans, nu de hevoorradingsmoeilijkheden daarvoor geèn bezwaar meer opleveren, overgegaan tot bekendmaking van de offi- cieele bonnenlyst op Don derdagavond, zoodat ieder een in de gelegenheid wordt gesteld tijdig van de nieuwe bonnummers kennis te ne- Op de" bonnen; voor kaas zal voor dc helft magere of 20+ kaas en voor dej'helft volvette of 40+ kaas (waaronder even tueel begrepenjjuitenlandsche kaas)wordengeléverd. Ter aanvuliïng van het tijde lijk verlaagde &ardappeïrant- so en kan 1 kg. ui£ den gevorm- den voorraad -woiden gebruikt. Voor de week v& 27 Jan. t.m. 2 Febr. a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor. melk, aardappelen, koCKe, 'jam, tabak en versnaperingen. Bovengencemde; bonnen kun nen reeds op Vrijdag 18 Jan. a.s. van 's morgéns 8 uur af worden gebruikt, met uitzon de ring van de bonnen voor vleesch, melk eni aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 21 Jan! mag worden afgeleverd. - Bij deelneming aan maaltij den) van de centrale keukens moeten* aldaar de bonnei» „005 of 505 vleesch" voor vleesch. en „001 aardappelen"; voor aardap pelen worden ingeleverd. In de week van 27 Jan! tjn 2 Febr. moet by 'de centrale keukens bon ,;006 of 50C vleesch" worden ingeleverd voor vleesch. +.- ET gemeentebestuur van onze stad ls'zoo gelukkig ge weest de band te leggen op dc complets inventaris van een Amerikaans ch legerziekcn- huls, dat in 1944, door de regee ring Gerbrandy Sn Londen is aangekocht. Dit ziekenhuis, dat oorspronkelijk eenïgo mijlen ach ter het front dienst had moeten doen, bevatte een volledige medi sche, sanitaire, administratieve en huishoudelijke nïtrnsting; cm enkele voorbeelden te noemen: een locomobiel ter opwekking van elcctische stroom, tandarts- installaties (zes stuks!), schrijf machines, een uitvoerige linnen kast met spullen van vóór-oorlog» sche kwaliteit, pyama's, closet papier en wat dies meer zjj, ge schikt voor niet minder dan dui zend personen! Een lange reis! Wat er thans nog van al dit moois over is, valt moeilijk te zeg gen. aangezien deze ziekenhuisuit rusting al een heele reis achter den rug heeft; van Amerika is zij vervoerd naar Afrika, van Afrika naar Marseille, van Marseille naar hier. De kisten zitten weliswaar goed dichtgespijkerd, maar de err varing heeft geleerd, dat er zelfs goederen uit hermetisch gesloten ruimten spoorloos verdwijnen Evenwel, de wethouder van onder wijs, Van der Vlerk, is vol goeden moed. In een onderhoud, dat wij dezer dagen met hem mochten hebben, vertelde hij,- dat hij al meer bij deze uitrusting ontdekt had, dan hy ooit in zijn meest op timistische bui had vermoed!In een der veemen ligt de geheele in stallatie opgeslagen, waar zij geïn ventariseerd'wordt. Gebrek "aan gebouwen. Het mooiste zou natuurlijk zijn, als de geheele uitrusting in een daarvoor geschikt gebouw zou wor den ondergebracht, waardoor dan Lipt G F R nppm+afscKeicI Personeel, geen' :clingen gedaan,- die t-tel (jr.c.D. neemt aiscneia iiet:iüter zou.hebben -betreurd. Ka- van zijn directeur mens het personeel werden dan;koer en 'mevrouw Bomer albums met Gisteren nam het personeelvaa -.foto flö.anecdotes'- benevens een het Gemeefatelyk Electrïciteitsbcdrijf fraai ril véren theeserviés .aangc- afseheid van den directeur,' ir. M. J. boden.' Bomer, dïo op .1 Augustus 1912 in De "heer Kamer motiveerde 2ijn dienst van hot GEB kwam als in^e- weggaan bij het GEB, hetgeen hént, nieur, waarna op 1 October 1924 zjjn zooals. hij zeide, niet gemakkelijk benoeming' tot adjunct-directeur en' viel. Het gemeentebestuur kon niet op 5 Juli 1935 tot directeur volgde, ingaan op enkele door hem wensche- Gedurende 33 jaar heeftdo thans 1^'k-geachte wijzigingen, oro welke 60-jarige zyn beste krochten aan het reden hij zijn benoeming/tot dircc- GEB gewijd, zooals: duidelijk bleek tenr +an de werf Wilton-Feyenoörd uit Cit waardeerende woardon, doipr waar lig sedert 1 Mei *1945 tot den adjunct-directeur ir. Hoenkamp beheerder was aangesteld heeft en. de verschillende hoogere en lagere, aanvaard. De heer Èëmcr wijdde nog ambtenaren tot hemgericht. O.m. ;enkele woorden aan het ónderworp werd zijn houding in den bazettings-. der stadsycrwarming, waarvan lig tijd gemémoreerd. Door: zgn' stand- do doorvoering economisch, volkomen vastig voorbeeld gesterkt, heeft het verantwoord achtte. Evordina. In de beklaagdenbank heeft zij niet gezeten, gcca minuutje.Ever- dina IC, een 22-jurige brunette, naaister van beroep (zij droeg een chic bruin pakje, onwaarschijnlijk degelijk van- stof), stapte logeliecut voor het hekje .bij den Politierechter en stond daar: schoon, verontwaar digd en zeer. onwelwillend. Haar glanzende xeoën-oogen drukten beurtelings toorn en laatdunkendheid uit. Zij to on du niot bet geringste respect voor de heereu in toga en speelde dc vermoorde onschuld. Zij was het een noch hot under. Vooral het ander. niet. In Juni uit Duitsch- land komcr.de, had zij op h:mr reis naur Nederland byverschillende fa milies gelogeerd en tot dank voor 't uangcnuftriverpoozen ran deze goede zielen diverse zaken meegenomen. Waarom hebt u d!e dingen weggenomen! vroeg do politierechter, mr. Van Vollenboven, beleefd. Kunt u iu do atuklccu lozen, klonk het bits, terwyl de schoone scliouders dor brunette gemelijke be wegingen maakten. - +0MruiJ!; n or zoo gant aanslnnn, zullen we bet kort mnken, zei de oifider. rk vraag ccn manr.d gevan genisstraf. Air. Van Vollenhovon besloot' do zaak in handen der reehwecring tc stollen.; Geen"spoor van dankbaarheid by ;Everdiua. j; :;1 •■—".Mij. een'zorg, :al "geven zo rno drie ni aan den Zóó.!heupwiegde, zo weg. De .sloom'e. Too-.: was hetdo. beurt- van Ma- rihnkïtï^cën'.h DoérinanvHètS zalówol" cm-per-K wanfcöhyvr cchtolhéai. ^ifiirihus hier. oog';niet' g hij naar zyn vaderstad terug ge komen. yTaarom! vroeg de politie rechter. Ik wilde rnyu vrouw ec kind daar niet achterlaten. Ja, maar u wus toch getrouwd hier. Dan ga ja toch niet maar weer eens met een ;indor trouwen. Dat zou wat mooia worden. Maar ik had een kind bij mijn tweedo ttouw. Och ja, in Bergen regent bet 300 dagen in het jaar en don zit je natuurlijk veel binnen...., maar hoe zit het nu eigenlijk met* uw echt scheiding hier! Die schiet lunur niet op. T\*io is-itw advocaat! Ik kun niet op z'n naam komen. "Wuar woont hy dan! Aan do Meent. liet adres? Weet ik niet. .Ta, hoor eens hier, als je dc zaak zoo sioora cn futloos behandelt kom jo nooit gescheiden. Ik zal je tot 27 -Februari gclegonlieid geven om go scheiding in ordo te maken. Dan moet j« opnieuw hier verschij nen en als jo niet gauw zorgt dat jo je sloome houding in deze wijzigt, zit er een zware straf voor jo op. .Marinus beloof do. het: Amsterd. groentenhande! in slaking De bedeesde. Seyss De meedoogenlooze wreedheid van Seyss Inquart werd giteren te Neurenberg door der. Amerikaan- schen aanklager Atherton aan de kaak gesteld. Na diens misdaden In Oostenrijk en Polen onder de loupe genomen te hebben, verklaarde de aanklager, aldus U.P.," dat Seyss Tn- quart ln Nederland zijn laatste en meest begeerde, taak op rich cam, nl. het tot slavernij brengen - van dit land. Door zijn gezag over de SS-politie ris hij verantwoordelijk voor de verrichte daden, van \deze misdadigers in Nederland.- Athérton .beschuldigde Seyssvlhquart verder ran. plunderingvan Nederlandsen bezit en het oppertoezicht: over de deportatie.,van. bijna;een half mil- lloeapislaven-arbeiders:.,,Zijn. „pro? gramma culmineerde;, 'inde7 öepor- tatie- van 117:000 Joodsche Neder landers. Volgens zijn eigen woorden ver anderde Seyss Inquart van een be deesd „eenzelvige" ln Wccncn tot een mcedoogcnloos moordenaar ui Amsterdam. Augustus 1939 schreef Seyss Inquart, zichzelf verontschul digend, in een brief aan Himraler „Een van mijn voornaamste eigen- acbappcn, welke ik als nadeel be schouw, is mijn bescheidenheid, die bijna bedeesdheid is. Ik kan mij eenvoudig niet naar voren brengen In Maart 1941 zeide de „Rijks commissaris van Nederland" in. een rede te Amsterdam: „Wil .'zullende Joden neerslaan, waar wij 'ze ook ontmoeten en zij, die zichbij hen voegen; moeten de gevolgen, dragen." In Januari 1943 zeide Seyss In quart ln een réde tc 's-Gravenhage: „Wij moeten hard zijn en zelfs .nog harder worden tegen onze tegen standers. "Wij blijven menscheltJk, omdat wü onze tegenstanders niet martelen. Wij blijven "echter hard, omdat, wij .ze. m^ten vernietigen". Het probleem - Iran De toestand In lran, dat in het Noorden door een groote Rus sische troepenmacht en in. het Zuiden door de Engelschcn is be zet, zal, blijkens de berichten, het eerste proef geval - voor de UNO worden, waarin het ondcr- houden van vriendschappelijke betrekkingen van het kleine land met zijn grooten huur ter sprake zal komen. Men "zal zich herinneren, dat. er onlangs in de Noordelijke Iraan- sche provincie Azerbeidsjan een op stand uitbrak, die. eindigde met de instelling van een onafhankelijk regiem in deze provincie. De regee- ring te Teheran beschuldigt de Russische troepen er nu van dat zij de rebellen ln bescherming heb ben genomen door contra-revolu- tionnaire maatregelen der Iraan- sche legerpolitie te verijdelen. De Iraansche gedelegeerde bij de UNO, Nasroullah Entezam. heeft te Londen medegedeeld, dat het aan tal Sovjet-Russische soldaten in de Noordelijke provincie wordt geschat op 700.000, welk aantal met den dag nog grooter zal worden. Htj wees erop, dat de Russen en Brit ten overeen gekomen zijn om hun troepen voor 2 Maart terug te trek ken, maar elke dag die-voorbij gaat maakt den toestand ernstiger en moeilijker., Hij zou. dan ook gedaan willen krijgen, dat de datum vanhet terugtrekken der buitenlandsche troepen vervroegd werd. Hij' noemde: het absoluut nood zakelijk,, dat de Veiligheidsraad terstond die maaterelen neemt, welke dienen om te voorkomen/ dat het effectieve der buitenlandsche troepen in Iran ls toegenomen. Ge heel in overeenstemming met .deze uitlatingen-heeft de Iraansche de legatie Woensdag 'uit, Teheran op dracht gekregen, om het geschil met de Sovjet-Unie Inzake Azer beidsjan bij de U.N.O. aanhangig te maken. Het wordt aan de delegatie overgelaten: of zij ;de zaak ter Alge-' meene Vergadering of.iby; den ,f"' ligheidsraad vvil indieneiL?:^ Volgens - het /Handvest+zar; partijen dan; tezi? eerste Wórden onze stad tevens weer een zieken huis rijker zou rijn, wat op zich zelf ook weer geen overbodige weelde ;ls. Honderden patiënten loopen immers rond, die by gebrek aan bedden niet opgenomen wor den. Het ziekenhuismateriaal zal nu verdeeld worden al naar de behoefte en de plaatsingsmogelijk heden ln de gemeentelijke en par ticuliere ziekenhuizen van onze stad. Onze ziekenhuizen zullen dus eenige uitbreiding ondergaan, veel is het wel niet, maar ook hier hel pen alle kleine beetjes. De uitrus ting welks niet direct gebruikt kan worden, wordt toch zoo spoedig mogelijk benut, zoodra daarvoor een oplossing is gevonden. Kard. De Jong niet naar Rome? Ten Vaticane versvacht men, dat practisch het geheele college der 79 kardinalen Eet op IS Februari te houden, pauselijk consistorie, prelaten uit zes landen prinsen der kerk zullen worden, zal rijwonen. Van de nieuw benoemde kardi nalen zal, naar men meent, alleen Mgr. De Jong aartsbisschop van Utrecht, wegens ziekte niet aanwe zig zijn. Het Vaticaan hoopt, dat hij tijdig voldoende hersteld zal zijn om toch naar Rome te komen. Zou een der toekomstige kardi nalen niet in staat zijn naar Rome te gaan. dan zal hem de suchetta worden gebracht door een van de pauselijke edelgarden, terwijl de kardinaalshoed hem zal warden overhandigd door eeh pauselijk le gaat. De nieuwe kerkprins moet dan onder eede en op straffe van ongeldigheid van zyn verheffing beloven, dat hy binnen het jaar naar Rome zal gaan voor de overige ceremoniën. De kardinaal b|j de Koningin H.M. de Koningin heeft gister morgen inhet paleis Lange Voorhout te 's Gravenhage mgr. Johannes Kardinaal de. Jong in particuliere audiëntie ontvan gen. Na deze ontvangst bood H.M. de Koningin den. kardinaal eenno.enmaal 'aan, waarbij te vens eenige genoodigden, waar onder de minister-president, prof. Ir. W. Schermerhorn, aan zaten. ~o Nederlandsche koopen in Engeland Naar dc Machinery Lloyd meldt zijn door „Nederland bij Britsche fabrikanten orders ge plaatst voor 1300 automobielen, ongeveer 500 vrachtauto's er bus-chassis en verscheidene dut- jenden jij wielen. i,Deze,_: orders ■zij'n geplaatst ihadat "deTNedèf-" landsche; regeering besloten had ongeveer 400 millioen gulden!be schikbaar te stellen voor aan- koopen in Engeland in de perio de van 1 Juli 1945 tot en met 30 Juni 1946. De orderszijn ge plaatst door het algemeen Ned. aankoopbureau. Nieuwe Canadeesche credieten De Nederlandsche gezant te Ottawa is gemachtigd een over eenkomst met Canada te onder teekenen betreffende nieuwe' belangrijke credieten voor Ne derland, welke - zullen dienen voor de aankoop van Canadee sche goederen en -het transport daarvan naar ons land. Het nieuwe accoord vormt een aan zienlijke verruiming der reeds bestaande credletafspraken. „Veendam" in ons land terug De „Veendam".'het 15.450 br. reg. tan metende stoomschip van de Holland-Amerika Lijn, dat tijdens de bezetting door de Duitschers in beslag werd genomen em naar Duitschland 'gesleept, is gisteren uit Hamburg te IJmuiden aangekomen. Het schip werd gesleept door de sleepbooten .Amsterdam" (firma Welsmuller) en „Tyne" (Smits Sleepdienst). Het 'ligt thans in de uitrustingshaven van de Nederland sche Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam. In Hamburg heeft het schip tij dens den oorlog tallooze bombarde menten moeten doorstaan, waarbij het zwaar beschadigd werd. Na voorlooplge herstellingen ris het nu in ons land teruggekeerd; er zuilen nog uitgebreide reparaties aande „Veendam" moeten worden ver richt, en wel op .de werf van de Ne derlandsche Dokmaatschappy. De „Noordpleiri" terug Langzamerhand begint de Ne derlandsche vloot! weer op krachten te komen, doordat de schepen, welke de Duitschers. van onze reederij en!roofden, ;te- rugkeeren. Zoo is Dinsdag de vloot" van de N.V. Scheepvaart Mij. Millingen te Rotterdam ver groot door den terugkeer van de „Noordplein", die in St. Malo werd teruggevonden en per sleepboot „Ebro" naar Rotter dam. werdgebracht. Het schip is voor hoog noodige reparatie naar de werf Waalhaven ge sleept. Beperkte geldigheidsduur schoenenbonnen Er -worden maatregelen; getroffen om binnenkort tot.de uitgifte van een nieuw type schoenenbon over te gaan.' Deze bon.: zal .slechts een beperkten geldigheidsduur hebben In verband' hiermede zullen de thans aan-hel,: pu-i bliek; uItgerelkte :- '-£choenenbonnen, u-elke' tot dusverre onbeperkt :geldlg ;btooéii+ïifziénb8ren|JUdj|óaS De AVRO hervat haar taak in den omroep. Ook VARA,KRO, NO, RV en,VPRO keeren terug. Nog deze maand als datum is 20. Ja-g< nuari vastgesteld gaan de pud.6 omroepvereenigingen weer .ultzen-/" den. Voor voorstanders van de>'tot-: standkoming van een nationalea omroep een teleurstellend', bericht, Heeft „herstel" bij de radio defini- tief en volledig over „vernieuwing*-* gezegevierd? Is de toekomst van-.het omroepwezen in Nederland weer.-- -'-k- voorgoed aan de schotjes-radio uit- geleverd? Het is alles wel erg. ■maar;'' zóó erg is het toch nog- met... Bij den wedloop ln de radiotus-| schen herstel en vernieuwing1- heeft,; de regeering besloten een lange- baandraverij te organiseeren. Wi] hadden liever de beslissing op de korte baan gehad; wij hebben daar- voor gepleit, maar napleiten heeft nu geen zin meer. Uit het feit,1 dat;s! de regeering nu de lange baan heeft; gekozen, moet men echter vooral,: niet. concludeeren. dat de regeering den natlonalen omroep Uit de bami: genomen heeft. De situatie'is-zooiy de regeering heeft,uit eerbied o-k te veel eerbied voor wettig verkregen rechten en vroegere ver- i diens ten van de oude dravers der vroegere omroepvereenigingen, aany;, het kampioenspaard van den jon.-.--; gen nationalen omroep een handl++, cap opgelegd, zoo dat dit vurige.;; paard bij den start even achter-ligt!::; Dit behoeft echter volstrekt -. geen:-+j reden te rijn om aan den goeden; afloop te gaan twijfelen. De xace|^ wordt niet door de handicap,- raaar.;::; door. de kwaliteit der paaiden be+?.j;.., slist! En als de wedstrijd, lets':.ver-;»§& der gevorderd zal rijn. en als'de*.+ paarden bij de bocht in het richt komen en op de'' finish „afstormen^;?®* kunnen de wedstrydbe.zoekers- ea';v radioluisteraars er verzekerd -.'van.;"" zijn, dat het kampioenspaard ajn kans nog ten volie zal waamemerü Wij moeten ook deze -'gewichtige^ aangelegenheid van de rad'.o vooral^f niet te tragisch bekijken. Ook deze1 sport sluit humor en verrassingen';":? niet Uit. Laten de wedders ,op; oudé omroeppaarden zich vooral. niet te vroeg rijk rekenen. Het zou- wel eens kunnenzijn, dat deoudeJ dravers straks langer in den. stal"- dan op de renbaan te vinden zul- ps len zijn! Maar nu zonder beeldspraak. Aaa. dè bedoeling van de regeering felen wij niet. De regeering ziet als^ri ideaal^ een nationalen omroep. Mi-;../., nister Van der Leeuw, heeft dlt nog:!;'- onl angs met zooveelwoordenin-' zy n M lezing te' Groningen gezegd.-:Waar-.:+ om heeft de. regeering dit. dan:niet terstond doorgezet enüezeri?tengcn;:| en voorziebtigen weg van de "radio'. race gekozen? Wij mecncn. dat'dit door twee feiten begrijpelijk wordt.-; In de eerste plaats had de regoe- ring rekening te houden met de +e-u actior.nalre .strooming en waar- schljniijk wel reactlonnaire meerder; held van het noodparlcment,dat ten opzichte van de radio) zo" ook ten opzichte van zichzelf,;;u_ uit is op herstel dan op vemieuTOpg^ Doorzetten van den omroep zou dan ook del rep waarschijnlijk een conflict noodpariement hebben.bezorgo.hw oogenblik schijnt de -regeering»Sb reid te zijn- geweestdit; conflicts in dé" ""daaraan verkiezingente aanvaarden.'.'!; keme tusschen nationalen+omrc of s chotjes-radio zou-'n aantrèkl lijken en prihcipieelen verkiezings-1; strijd hebben gebracht. Dat:-derij;è->.„ geering dit v conflict tenslotte,; tochri uit den weg is gegaan em radioher-; steltijdeiyk .en .tegen haar! zin-heèft aanvaard, is,"'dunkt ons./ een'lgevf1 van het tweede feit. n.l. jlndones Met name, toen hét accoordimetïè omroepvereenigingen tot standi kwam, elschte' Indonesië--(zoozeer; alle aandacht, en verantwoordelijk^' heidder regeering, dat zU de^yer-" nieu wing van het - radiobeste+ tijde- lijk moest laten-rusten.: Aan ditvbi sef van verantwoordeiykheid!'Ahe.l. ben de oude omroepvereeniglngen -j; thans haar tydeiyk.Lerstei;.te".dan-;+ ken. Er ls naarr onze meaning F op zichzelf vreemd - lijkend-- m werkelijk bestaand verband;tx schenhet belei d inzake radlok Indonesië: Een ty deiyk conservatie! radiobeleid in Nederland is de prijs) die betaald wordt-voor een vooruit^ strevend beleid inzake Indonesië.;!^ Met ingang van'20 Januari1 ricr'yg Stichting „Radio Nederlandf-.-it den overgangstijd"., diis de. radioi-ii handen.„Herrijzend Nederland"» een orgaan van Militair Gezag,'exitw;.;'i De oude omroepvereenigingen (kee-k? ren tydeiyk terug.TydeUjk :zittea+ wij dus met de gebakken" peren:: De radio-race Is begonnen. Toch'hebk-<. ben wy goede hoop opde toekomst:-?. Uit- protest .tegen den slechten aanvoer ende ondoelmatige ver- dëelingAvahigroentenen,fruit door de:overheidslr)stantle3:!besloten'::de;i^--.-y-—-^-1-Tr--—p,.-. AnritferdaiiischëF woentehandelaren bevolen/onaCTkvr^dCTme-imdde)ra;||n'Iet^hono^r^«dej^ordW V-- v-i'viu'Wjjl Deze op de mode van het oude ,G kerdand geinspireerdey^Toóm'i^ witte wollen} ffeórgétte;v^ digt '.met - alhaoriigeréffiMémp^dcu!^ gébrachte hoeveelheid aéóndje"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1