m i Mili: Britsche missie naar Indonesië eind Februari in Batavia AcUec kei nieuws Leopold wil stemming Wederopbou w van Rotterdam gaat beginnen „Plan Kralingen" Duidelijke richtlijnen voor zuivering gewenscht Je moet maar boffen. Gen. De Gaulle treedt af '-t! '-/I I I '-$11 ggpt REDACTIE EN ADK. EENDRACHTSWEG ROTTERDAM. TELEFOON 25430 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f4.— LOSSE NUMMERS f9J9 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Giro 3153 ten name van Air. ster damache Bank ET PAROOL VRIJ, ONVERVEERD ADVERTENTIES EN INLTCHTINGENDtENSTl SCTLTF-DAMSCHESINGEL No. 41, ROTTERDAM TELEFOON Nos. 77630 1415» 341M «SM ADVERTENTIES UITSLUTTEND TEL ET. f413» INLICHTINGENDIENST UITSL. TELET. M1M ZESDE JAARGANG Nó. 17. J Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken MAANDAG 21 JANUARI 1946 Voor het herstel van den vrede in Z.O. Azië Het Engèlsche ministerie van bultenlandsche zaken heeft Zaterdagavond het volgende communiqué uitgegeven: Zoo al sbek endis Zji. regeering verlangend behulpzaam te zijn bü het bevorderen van een spoedige regeling van de huidige politieke moeilijkheden- in.!, Nederlandsch-Oost-Indië. Een dergelijke regeling is zeer wenischelijk, niet slechts voor een bevredigende uitvoering van de militaire taak, die zij op zich heeft genomen namens tie geallieerden ten tijde van de Japansche overgave, doch ook in het belang van het alge- meene welzijn van de volken van Nederlandsch-Oost-Indie en voor het herstel van vrede, stabiliteit ende welvaart in Zuid- Oost-Azie in het algemeen. Te dien einde heeft Z. M. regee ring onlangs te Londen verdere besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de Nederlandsche regeering, onder wie, dr. Van Mook, den luit.-gouvemeur-generaal. die nu op weg is naar Java: 'Met toestemming'van de Nederlandsche regeering heeft Z. M, regeering -nu als een spéciale 'maatregel besloten, dat de riglit hon. sir'Archibald Clark Kerr,"Z. -M. ambassadeur te Moskou, zich naar Batavia zal begeven als een speciale am bassadeur, ten einde Z. M. regeeriiig in te lichten over de ont wikkelingen' en om op alle mogélijke, wijzen behulpzaam te zijn in het bereiken.van een vriendschappelijke en bevredigen-, de regeling. *'!C*j. -01 rige Indonesische crisis nu een beslissend moment is ingetre den, "en dat de kansen op het bereiken; van'overeenstemming thans grooter zijn-dan ooit te voren", Verder schrijft de cor respondent: „Overeenstemming tusschen de;Nederlanders;en de Indonesiërs op basis van de nu voorgestelde punten, zal waar schijnlijk vérgaande consequen ties met - zich brengen in Zuid Oost Azië, ver buiten de gren zen van Java" Wie is sir Clark Kerr Sir Archibald Clark Kerr, 'is sinds 1942 Engelsch ambassa deur te Moskou geweest en werd in Januari van dit jaar benoemd tot een der drie leden der com missie, die in Moskou werd in gesteld-om den weg te banen voor de erkenning van de Roe- meensche regeeriüg. Voor .1842 was hU. gedurende vier jaar ambassadeur in Chinageweest. Sir Archibald is nu 62 jaar, hij heeft, zich gedurende zijn ge- heèle actieve leven bezig gehou den, met" de internationale di plomatie. Sir Archibald Clark Kerr, de Britsche ambassadeur te Mos- :kou, die den Engelsehen opper bevelhebber te Batavia zal advi- seeren en bijstaan, is' vorige v week te Londen aangekomen, om aanwezig te zijn bij de algemee- ne vergadering van de Vereenig- de Volken. Hij zal nu binnen eenige dagen naar Moskou te^ rugkeeren en hij zal zich dan di rect van de Russische hoofdstad naar Batavia begeven. Hij wordt tegen het einde van de volgedde maand te Batavia verwacht. Te Londen legt men er- den na druk op, dat sir Archibald Clark Kerr zeker niet naar Batavia gaat als scheidsrechter. Hij gaat om te zien welk advies en welke hulp hij kan bieden" bij het re gelen van 'n probleem, dat En geland in het bijzonder wehscht te zien opgelost, gezien het bijna dagelijksch verlies van 'Engel- sche levens, welke dit met.zich brengt. - Het bezoek, dat-sir Archibald Kerr als - buitengewoon gezant aan Java zal brengen, wordt in alle Britsche Zondagsbladen vermeld „De Observer" wijdt er zelfseenhoofdartikelaan. De diplomatiekecorrespondent van het blad schrijft: ,J3e mis sie van sir Archibald weerspie gelt de overtuiging, die in Lon den bestaat, dat in de langdu- Sjabnr Nadat de .extremisten verklaard hadden, dat zij 'SJahrir slechts voor een overgangsperiode steunden. fceb- tweo stroomingen, die van Mas Slamet en die van Camln rich, tegen de po litiek van SJahrir uitgesproken. Schijnbaar wordt hierdoor zijn., positie aangevochten, in werkelijkheid wordt zij er eer sterker door. De partJJ van Slamet heeft zich tot Christison ge wend om steun; zij staat dus zoover rechts, dat zij vrijwel -bulten de na tion» ustische beweging terecht komt. En hoezeer deze beweging ook ver deeld mag zijn, zij heeft één grootste -gemeene deeier: dat zij de orde uit eigen kracht wil handhaven., want wie de orde handhaaft heeft de macht. De groep Yamin zoekt het In de ge- weldleer van het -meest verstokte marxisme, een gedachtenwereld, die het Javaansehe volk volstrekt vreemd is en dan ook alleen dient, om de gewelddaden der extremisten te recht vaardigen. Want achter: dit zonder linge Trotzklsme verbergen zich een paar van de ergste collaborateurs, die dor hun extremistisch gedrag van vandaag hun troebele verleden van gisteren willen uitwlsaehen. Wanneer ■uiterst rechts en ultem links zich legen SJahrir uitspreken, beteekent dit.','dat de. bonafide nationalistische beweging geheel ach ter'zijn regeering staat en !n- de. uitlatingen der extre misten leest men ook den nijd over het'feit. dat deze SJahrir voor ieder een, zelfs voor de extremisten, een onmisbare figuur geworden is. M.a.w.: SJahrir is. thans fn den waren zin van het woord' een nationale figuur. De be teekenis hiervan wordt .nog eens onderstreept door den itap, dien SJahrir heeft gedaan. In ant woord op: het besluit der Tweede Kamer om een commissie te sturen, heeft hij medegedeeld, dat. hU alleen met Van'Mook wil praten. In het "al gemeen is voor het zenden van een commissie naar Indonesië Iets te Zeg gen: Engeland heeft ook een Kamer commissie naar India gezonden. Maar in India, is de situatie niet zoo cp de spits gedreven als ln Indonesië, men heeft er minder haast. Dat echter de commissie, welke onze Kamer ver langd heeft. - deonderhandelingen .zal bespoedigen. Is meer dan twijfelach tig, aangezien het voorstel in feite een. afkeuring Inhield van het beleid van Logeroann en Van Mook. De be langrijkste ltnksche elementen uit de commissie zullen door het contact met de realiteit misschien tot de overtui ging komen, dat de grootste haast geboden !s. maar de reehtachen zulten onder alle omstandigheden, o.a. dcor htm gesprekken met een bepaald soort Hollanders daar (hetzelfde soert Hol landers. over wie Christison onlargs een nauw verhuld vernietigend oor deel uitsprak) tot de overtuiging ko men. dat er geremd moet worden. Intusschen 'spitst de situatie 2lch tce. ten nadeeie- van ons, .misschien ook ten nadeeie .van SJahrir, maar ook dat Is een nadeel voor ons; want als SJahrir als gevolg van een' of andere geweldultbaretirtg zou vallen,: komt-er zeker .iemand voor in de plaats, die ons mindergoed gezind „is. In' die sltuatl©: heeft, SJahrir. zich - tegenover dc cammlsRle. en:-. naast Van Mook .geplaatst; HIJ weet, dat ln het conflict tusschen Van Mook en de Kamer commissie, het buitenland Aan den kant van Van Mook zal staan; door zich haast Van Mook te plaatsen krijgt SJahrir. mocht' Van Mook ver- slagen, dus zUn arbelo onmogelijk gemaakt worden, het buitenland aan zlJn kant. - Men kan hieruit twee dingen leeren. Ten eerste: dat de natlonalls.en ln SJahrir een leider hebben, tegenover W!en wij ternauwernood Iemand van gelijk formaat kunnen plaatsen. Ten tweede: dat het, minder dan ooit het momentls;om dezen man' -Hn den .tegenover ons liggen denhoek .te3 a- gen.L-De kracht": van Sjahrlrs pOHtiek flgt; daarin,; dat het er.'eeh fs zooder dubbelen bodem,.: een ,dle door. rijn oprechtheid even krachtig tot-uqjn eigen vol ka] s -tot -hot buitenland spreekt. Wij s.moeten Iets, gelljkwaar- digs daartegenover stellen. Drie din gen kunnenons iredden:- Oprechtheid, Onjuist inzicht, De regeeringsvoorliclitirigs- dienst deelt het volgende mede: Bhjkena persberichten maakt men zich in Ned.-Indië een on- J uiste voorstellin g .van öe strak- king van de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van Poll. De strekking van de zending eener commissie uit beide Ka mers der Staten-Genreaal is geen andere dan om deze door eigen waarneming de voorlich ting te verschaffen, waaraan zij behoefte gevoelen. De gedachte Is dan ook onjuist, dat de uit zending dézer commissie het door de regeering en namens haar door den It.-gouverneur- generaal te voeren beleid zou gaan.doorkruisen. De cabaret- en dansavond, die door een Rotterdamsch comité wordt georganiseerd ten behoeve van Wezep, dat slachtoffers van de razzia op 30 Nov. 1944 zeer gastvrij ontving, wordt op 8 Febr. gehouden ln. dc R'Vlèrahal.' Onze troepen geprezen In een brief aan admiraal Kei- frich pryst luitenant-generaal Christisonhet gedrag van', de soldaten van hetKederlandscTt- Indische leger. Christison schreef Ó.C-: V ■- ,Jh zou gaarne zoowel het mt- stehende werk, dat door Neder landsche soldatenverrichtis in: de gebieden van Vassarminggae en Jiabajoran bij het herstel van wet en orde als het vertrouwen, dat zij genieten onder .de plaatse lijke bevolking, onder wv can-' dacht willen brengen. De daden van deze soldaten zijn voorbeeldig geweest en ïk zou hen en hun bevelhebber willen fcliciteeren. De commandant van. deze troe pen was majoor U. F. Óhï. - Regèering niet Volgens een mededeeling van den eersten minister van België heeft koning Leopold, een-brief gericht tot de regeering om haar voor te stellen, op een datum, dien het parlement zou bepalen,- een referendum te houden over zijn persoon, nadat' beide dos siers, die van het; secretariaat van den koning en van de re geering, gelijktijdig aouden ge publiceerd worden.;.; -.; i. - ,In haar antwoord heeft de regeering verklaard, dat zij niét kan ingaan, op het'.voorstel van een volksreferendum,'daar het parlement de wettelijke weer-, gave is van den souveretnen wil der natie. De régeéring voegt er aan toe, dat het beginsel, van het koningsschap niet ter, spra ke komt, noch dat van het vor stenhuis. Eerste vuurproef van de U.N.O. Geschil Perzië-Rusland iln een aan.den 'waarnemend secretaris van de U.N.O., ter hand gestelde mede deeling heeft Seyed Hassan Takizadeh, het hoofd van de Perzische delega tie besloten, den,secretaris-gene raal van de U.N.O., in overeen stemming met de. bepalingen van artikel 35 Cl) van het char ter, te verzoeken, de kwestie van Perzië's geschil met de. Sowjet- Unie, in verband met haar tus- schenkomst. in binnenlanüsche aangelegenheden van Perzie, on der de aandacht van den .Vei ligheidsraad, te brengen .ter on derzoek en de noodige aanbeve ling van passende voorwaarden eer regeling van; deze kwestie, .tie"'.-Ji"} Aldus is de U.N.O. voor .de eer ste ernstige vuurproef, ten .be wijze van haar geschiktheid als internationaal bemiddelaarster, gesteld. Elk van de big live, Sowjet- Rusland inbegrepen," heeft thans 'fc recht'zijn véto: uit te spreken, ter voorkoming van eenige actie na den door Perzië ondernomen stap.-,* PHHiIPP EXAL OVERLEDEN Te Rotterdam overleed dezer da gen. de schrijver Philipp Exal, auteur van vele historische! Jon gensboeken als: „De 'lotgevallen van Jan PersJjn", „Rutger Maxi, de TrommeiÜLger van Manhattan".- Na zijn debuut in 1923 met.de historische roman „De Incabruid" volgden o.m. het „Eeuwige Evange lie" en „Danse Macabre". Rotterdam bouwt XVI Bouw 1550 woningen neemt dezen zomer een aanvang HET Asro heefteen bebou wingsplan gereed, het plan „Kralingen". Dezer dagen is het door het Asro(als Rijksbureau) overgedragen aan den Dienst van Volkshuisvesting, waarbij een com missie, bestaande uit vertegenwoorr dlgers van alle afdeelingen van den Dienst van Openbare Werken en van. het College van Algemeene Commissarissen voor den "Wederop bouw, de technische uitvoering zal verzorgen! -■:■■■ ï-- Stedebouwkundig leverde dit stadsgedeelte groote moeüijkhedeix op. £h: ls veel verwoest maar toch ook weer zooveel gespaard geble ven, dat aanpassing .van het alsnog i bestaande ge- 'boden was zulks terne© waar de kwa liteit van de bebouwing nos vrij goed ls.- Behouden bleven o.a.' de gas- reservoirs aan dé' Lusthof straat en een vrij groot Israëlietisch kerkhof, waaraan, op grond van. joodsch- godsdienstige wenscheh, niet ge roerd werd. Tenslote moest gedacht worden aan een goede aansluiting met het hoogé dljkllchaam van den Oosfczeeüijk. - Dit detallplan moet bezien wor den in samenhang met het nieuwe stadsplan, waarvan bespreking nu helaas nog - niet mogelijk is. Vol staan we thans met de mededee- Ung, dat weliswaar het groen van de Plantage ten deele vervallen Is, doch dat daar tegenover een orga nisch in het stadsplan passende groenader is geprojecteerd, loopcn- de ongeveer van Oost naar West. Eenerzijds sluit - dat aan bij heb park Rozenburg, anderzijds voert het naar de groenstrook, ge naamd de "Warande, die achter het reeds gebouwde complex woningen aan den Goudschesingel komt. Het bebouwingsplan, waaraan een twintigtal architecten mede werken, moet gezien worden als re sultaat van een breed overleg tus- scben het Asro. den Dienst van Volkshuisvesting, de architecten, onderling en de. bouwondernemers. jV-VBét" woningtype Het: zal in hoofdzaakzijn een woningtype met drie woonlagen en een onderverdieping,liggende om een centraal trappenhuis en afge sloten met een schuine kap. Bi] de Indeeling zijn,' wat afmetingen van de kamers en distributie van de vertrekken betreft, de maatstaven aangehouden die als gevolg van omvangrijke studies-op woongebied, zfjn gesteld. De ontwerpen zijn thans ln be werking cn mem streeft, ernaar reeds JtmiJnll met den bouw aan te vangen. Over het geheel is een differentiatie toege past, zoodat er zullen komen pet. woningen met 1, 35 pet. met 3,45 pet, met 3, 11 pet. met 4 en 4 pet. met 5 slaapvertrekken, ter wijl het totaal circa 1550 wonin gen zal omvatten. Staaf staking! in V. S. nnen Eén minuut na midder nacht (6 uur Nederi. tijd) is de grootste staking in een bedrijfstak in de Vereenigde Staten begonnen, toen. de 800.000 arbeiders van de Amerikaansche staalindus trie hét iwerk hebben neer gelegd. Verkeerd aangepakt begin af van (Van onzen parlement.redacteur.) Zuivering ls 'de allerindividueelste ettpressie eener allerindividueelste emotie.' Tot .'.deze conclusie moesten wij. KlooS vergeve het ons wel komen na het aaahooren- van de litanie, door liefst zeventien afge vaardigden in de Tweede Kamer over dit onderwerp aangeheven. Het is een uiterstondankbare taak om daarover lets to schrijven. WE men alle grieven tot haar recht laten komen,1 dan zou de gehede krant van vandaag niet genoeg ruimte bieden.:Ondankbaarder nog Hikt ons de taak van de ministers Beel, Van der Leeuw, Vos an Kolf schoten, die morgenmiddag de spre kers tot in details zullen moeten antwoorden. Dankbaar daarentegen zal ds Kamer, en met haar het hee- le Nederlandsche volk zijn, wanneer de bewindslieden van de geboden gelegenheid gebruik maken, duide lijke richtlijnen te verstrekken, •waarbinnen het zuiveringsproces zich ln den kortst mogehJken tijd kan voltrekken. Een definitie Zij zouden daarbij kunnen uit gaan van de definitie, die de beer Van der Goes van Naters (S.D.AP.) gaf, toen hij dit proces omschreef als een maatregel van geestelijke hygiène en van respect of straf. Het eerste achtte, hjj verreweg het be langrijkste. Algemeen was de Kamer van gevoelen, dat 'de aan tc leggen maatstaf strenger dient te-rijn, naar mate ;'de aangeklaagde - een meer verantwoordelijke postbekleedde. Hoogleeraar en student i mogenniet op één iyn wordengesteld.Even min .-inag mén de gedragingen van een zakenman afmeten naar den norm. dien men bij een ambtenaar of kunstenaar aanlegd. Dat de ge ilede materie der zuivering van den aanvang af verkeerd is aangepakt, kwam tot uiting in de vele malen herhaalde vraag, waarom men niet is begonnen bij een aantalpromi nente persoonlijkheden, wier geval dan als. leidraad had kunnen dienen voor: de lagere goden ln denzelfden sector. Eindëltik;isfórfdanj.dèzer.da- gen een 'ri-Ojdoprtalvan leden! on- bevrëdigend T, geachte f-H- ..-uitspraak gepubli oeerd over^'de .iVgêdraglngejQ van dr.Frederiks 'als eerste!!der, se-': cmtarlssen^genéraal^Méeri! éeimeid;' Oud-minister Burger (SD.A.P.) om op interessante wijze den ach tergrond te belichten van het con-. Xlict met prof. Gerbrandy, dat tot kabinetswisseling ln het' begin van dit Jaar heeft geleld. Nog. steeds stelt hij zich op het standpunt van.de gewraakte radio- réde, welke „tot zUn aftreden leid de", dat het niet gaat om het vin den van "fouten, maar om het vin den van hen, die fout zijn geweest. Hij wenschte een streng onderscheid te zien gemaakt tusschen zuivering van ontrouwen en verwijdering van ruggegraatioozen uit verantwoorde lijke openbare, functies. ;::c.;'!,"!'.;De 'doorslag De heer Kortenhorst (r.k.) vond deze zienswijze te clement, terwlj] de heer. Goedhart (Verzetsbew.) be toogde, dat lieden, die hun persoon lijk belang hebben gesteld boven het "gemeenschapsbelang, aan het korste einde dienen te trekken. De vraag, of de betrokkenen zelf een zuiver, geweten meenen te hebben, mag daarbij niet als doorslaggevend worden beschouwd. Leden van. de rechterlijke macht, dagbladirecteuren en journalisten, hoogleeraren en studenten, ambte naren, kunstenaars en zakenlieden zy allen wachten thans met scanning af, of het kabinet-Scher- merhorn er ln zal slagen een ver lossend woord te doen spreken door de woordvoerders der regeering, tot wier ambtsgebied de onderscheidene sectoren der zuivering behooren. Met hen hoopt het geheele Neder landsche volk, dat het mogelijk zal zijn een formule te vinden om het riekende cadaver uit den tijd der onderdrukking zoo snelmogelijk te begraven. Het wordt nu zoetjesaan tjjd, de aandacht te concentreeren op positieve zaken. ALS JE KLEIN EN MA GEE JSN ONDEEVOED iu orisgeteisterd landje vijf jaar lang deDuitscke bezetting hebt meegemaakt en je viorat' op een goë- den dag op een schip gezet ■on naar Engeland', ge- braoht, waar y je heelemeal „bijspij- hert" tot je weer een flink, gezond kind bent,, dan Aeb je geluk gehad. Maar den X Hol- lanischen meisjes Carrie Pits (links) en Fineke Zijde i» tijdens haar vacan- tie in Engeland nog iets veel fy- ■ners overkomen. Corrie ..is ».Z. door bemiddeling van AfSv-.vAmeri kaansche „Foster-. Comité voor oor-, logskxndercn. 'A ge adopteerd door de fümactrice Kelen JTayesen-jPinefte door iden acteur* Bób Tïöpe-if.: J ÏTe>« l&ègihjtagrfgtojsjk kit.iii'Aj7Unka0f~ 'stüunl&wbntj;ld.a ■aHjnj:.eetxpanv dew r~h f i T - Dank zij het prijzenswaardig Ini tiatief van de Commissie voor den Woningbouw (Asro) is aan enkele inzenders van de Tentoonstelling „Werk jonge architecten", onlangs in Museum Boymans gehouden, door het i-College van Algemeene Commissarissen voor den "Wederop bouw een meervoudige opdracht verstrekt voor het ontwerpen van een complex kleine woningen langs den Oostzeedijk. Wij constateer en hierin de venvezehjjdne van het streven om ook de jongeren een eerlijke kans te geven. FQ. Seys met een boekske Een speciale verslaggever van het A.N.P. seint Seyss In quart bezorgt de ge- vangenisbibliotheek de grootste moeilijkheden doordat er ln. de heele collectie bijna geen boek meer is- dat hij niet gelezen heeft, In. totaal zijn er zeshon derd banden. Seyss verdiept zich thans in zijn vrije uren in reisverhalen van den Noorschen ontdekkingsreiziger Amundsén en in wetenschappelijk-geologi- sche verhandelingen, Von Papen, die na Seyss de meest harts tochtelijke lezer is, houdt zich bézig met theologische werken en dichtbundels. Naarmate'het proces langer duurt, toonen de verdachten meer belangstelling voor boeken. Meer schepen voor de repatrieering Sommige van de 15 Neder landsche troepentransportsche pen, die door het ministerie van oorlog der Ver. Staten, zijn vrij gegeven, zullen worden gebruikt voor de repatrieering van eva cuees uit N.O. Indië. Deze sche pen, die tot nu toe onder het charter van de „War Shipping Administration" vielen, zullen aan de Nederlandsche regeering worden overgedragen. Sommige zijn in reparatie, terwijl andere zich op zee bevinden. De sche pen behooren tot de Holland- Amerika-Iijri, de Stoomvaart maatschappij „Nederland", de Java-China-Japan-lijn en de Rotterdamsche Lloyd. Bij infor matie te bevoegder plaatse in Den Haag kon men het A.N.P. geen bevestiging van boven staand bericht geven. Onder sloopershamer Duitschlands oorlogsmachine werd onder den sloopershamer genomen, toen Zaterdag nabij Intolstadt in Beieren geweldige ontplof ïingenrw eerklonken. >;Het eerste van een serie van acht groote gebouwen van het bedrijf der I. G, Farben te Ebenhausen werd opgeblazen. De fabriek heeft dienst gedaan voor de ver vaardiging van munitie. Het tweede gebouw van deze reeks is ook in de lucht geblazen en in de volgende drie dagen zullen telkens twee kolossen worden vernietigd. Van het L C. Farben complex te Ebenhausen zijn 160 gebouwen reeds vroeger vernield. Volgens een mededeeling van het militair bestuur .zijn. thans in Beleren zeventig fabrieken van vliegtuigen en munitie defi nitief gesloten. De gebouwen die niet opge blazen behoeven te worden zul len voor. een vreedzaam doel worden bestemd. Kabeljauw uit Canada Zonder bon! Dezer dagen wordt in Rotter dam verwacht een lading van ongeveer 1.500 ton. bevforen ka beljauw uit Canada. Terstond na aankomst zal de partij worden gedistribueerd. Teneinde.het publiek in de.ge- legenheid te stellen deze sma kelijke visch zoo spoedig moge lijk op tafel .te brengen, zal de kabeljauw zonder inlevering van bonnen In de winkels verkrijg baar zijn. Dit gerecht vormt een welkome aanvulling op het vleeschrantsoen eri zal als af wisseling ln het dagelijksche menu veel aftrek vinden. De ka beljauw is gesneden en gefileerd en in gedroogden toestand Inge vroren.- -v' Bij het ontdooien zal derhalve weinig of geen gewichtsverlies optreden. Verkoop van N,S.B goederen - Het. komt denlaats ten tij d nog we! eens voor, .dat goederen van N.S.B.-ers, welke onder beheer zijn gesteld van het Nederlandsche Be heers Instituut, bureau Rotterdam omstreken, Matthenesseriaan door onbevoegden (vrouwen van N.S.B.-ers e.a.) wórden ver kocht. Daar staat een gevangenis straf van maximum vier jaar op. Proces-verbaal ls reeds opgemaakt tegen mevrouw L. aan den Goud- scherijweg. Na-oorlogsche scheeps- verliezen Volgens het jaarlljkscbe verslag van de vereeniging van assuradeurs te Liverpool zijn sinds het, einde van den oorlog in Europa en het Verre Oosten 45 schepen met een totalen .Inhoud van 247.811 ton ver loren gegaan ofbeschadigd door mijnen. Zestien van - deze schepen met een totalen inhoud van .71.182 ton gingen geheel verloren. On danks de wetenschappelijke, voor uitgang- ten aanzien „van de waar- schuwings-, en' vemlefcJgingstoestel-' len. verwacht;men datnogjige?' .iruimen'ittld; geva-- Llosge5]agen;'myn De Nederlandsche delegatie op de UN.O. te Londen. V.l.n.r.i Ger- brandy, Klef fens, Schermerhom en jhr. Michiele Verduynen (Ned. gezant te Londen). De generaal definitief uit de politiek De heer Palewski, chef van het kabinet van generaal De Gaulle heeft Zondagavond medegedeeld, dat generaal De Gaulle zich de finitief uit het politieke leven zal terugtrekken. Zondagavond om half 10 heeft Palewski een boodschap van De Gaulle naar den president van de constitucerende vergadering, Felix Gouin gebracht. Men neemt aan, dat Palewski toen het besluit van den generaal aan Gonin heeft meegedeeld. In de kringen der politieke par tijen heeft deze stap van De Gaulle groote verwondering gewekt. Do vergadering van hedenmorgen was geen kabinetszitting, doch een sa menkomst op Initiatief van De Guulte belegd met het doel er een persoonlijke verklaring ln af te leggen. De aankondiging, aldus een hoogwaardigheidsbckleeder. „was niet onderworpen aan eenige con ditie en liet de deur niet open voor vandaag te Parijs loopende onderhandelingen." Volpens dezelfde bron moet De Gaulle's beslissing niet worden ge zien ln het licht van eenige der politieke incidenten uit dc laatste dagen. Ook zou de oorzaak niet liggen ln eenig meeningsverschü over de buitenlandschc politiek met uiterst links. Ervaren Fransche politieke waar nemers zijn van meening, dat hoewel zij ln het duister tosten omtrent de exacte beslissing van generaal De Gaulle, deze tot den slotsom gekomen ls. dat na ccn proeftijd van drie maanden de drie-partijen-regeering niet vol doet Een van de voorwaarden, waarop hij verleden jaar October stond, was dat het kabinet niet slechts collectieve verantwoordelbkheld zou dragen, inaar ook dat de ministers van steun aan de regeeringspolftiek blijk zonden geven. In de praktijk bleek dit niet het geval te zijn. Aorlol tijdelijk president. Vincent Aurlol, de socialistische vice-president onder generaal De Gaulle, wordt nu hoofd der regee- ring tot een nieuwe president ls ge- kozen. Naar te Parijs verluidt zal dé minister van bultenlandsche zaken, BidauJt, niet naar de ver- gaderlng van de UNO te Londen te rugkeeren voor de huidige crisis. is opgelost. m De pensioenen van x oorlogsweduwen Het lid der Tweede Kamer Goedhart heeft aan den. minister van oorlog" gevraagd, of het den minister bekend is, dat de mees te vrouwen van- Nederlandsche soldaten, die In 1S40 gesneuveld zijm met haar. gezin ln armoede leven, daar aan weduwen een pensioen uitgekeerd wordt van 500 per, jaar en aan weduwen, met drie of meer kinderen een maximum pensioen van 800 per jaar. Of dfi minister bereid; is te be vorderen, dat deze pensioenuit- •Leeringen, in het vervolg belas tingvrij uitgekeerd worden en of de -minister nog andere maatre gelen. wil nemen om.de positie van deze categorieën van oor logsslachtoffers te verbeteren. Tenslotte heeft de heer Goed hart gevraagd of de minister weet dat invalide militairen, die door eigen arbeid in hun, ónder- houd trachten te voorzien, door de A.V.O. op zeer. gebrekkige wij ze ter zijde worden gestaan en of de minister niet van. oordeel .Is, dat het een nationale eere zaak is, dat deze militaire oor- slaefttoffers met hulp 'van de. overheid aan een redelijke bestaansmogelijkheid geholpen worden.!'-.''-'-".: v;: Twee soorten N.S.K.K -ers Iemand, dio uit wanhoop een brood stoelt om rijn hongeren do kinderen te voeden cn ecu „zwaro.; jongen'' die een lade licht, maken zieti bei den schuldig aan diefstal. In do strafmaat zal echter: wel uitkomen dat het den eerste minder zwaar wordt aangerekend dan den tweéde." Zoo gaat het ook.by do beoordeeling van lieden, die in. de oorlogsjaren N.S.K.K.-er rijn geworden of op andera wy'ze den vijand hebben ge diend. De motieven tot hun.daad zijn zeer versehillend en. in do straf maat komt dat oek^uit. ;0:V Zoo éiocutö ds prccïireur-fiscatil, op de zitting van hot Bijzonder Ge rechtshofalhier gisteren.togen dan NB.B.-er en N.s!ÈK,-er Jac. Olree 5. jaar gevangenisstraf. J. Roodhorst, dienit groots moedo ten eihfle rand N.S.KK.-er was geworden, hoordedaarentegen S maanden tegen zich eischcc. Do 24-jarige J. J. Zwanp werd DcHscMnnd zwaar riek, toen hij daar sjs arbeider werkte. Zyn arts raadde hem nan qua*i dimst to no men bq de Kriegsmarine, dan zou hij ccn goede verzorging krijgen en wellicht beter worden. Daarna kon hij dan. wel weer desertecren. Zoo deed- Zwaap. Mr. Donker eischte 5 maanden,- maar do verdediger, mr. Boon, vroeg, vrijspraak. Na Raadka mer luidde de uitspraak 1 week ge vangenisstraf.' Dê N.S.K.K.-ers! J. C. Wittekoëk, N. J. F, Rengers, M.: Verkammen, Jac. Loekcmeycr en. A- H. Schilders hoorden reap. 2 jaar, 2^naar, :3%. j tt jaar^5i.en;Tj:;eischoii.Tégon:H.^ L. .Rijcken, ecu .pantoffelheld....'die- doorA'Zqn:! vranWj^era.J.^N.SrB.-stcr,-. naar-.-Frankiiik.::,.\v&s^;gestDürö^'enj ■dftar!voor,!:den&,vëtmdghad^^werkt,v doortastendheid, vcrbcclciln^tkrscnL dell CfCUUBUCI), bwm OOI,. OJUUCIU-; ,.«B' -.'C, 'STT-i, verlangens', y.d ie SS;véneenis;^«atérkiróp! tl maakte van :de igelëgeïibeldhgebnJlk; f den voorgrond jtraden.!: haar cyulrzp Nederlandsche renners in - ZwiiserJand. v>t--i: Op de wielerbaan te Zürich wer den Zondagmiddag wielerwedstrij den gehouden, waaraan van Neder- landsche rijde Van der Voort, Pel- lenacrs en Arle van Vliet deelna men. In een achtervolging voor ploegen veroverden onze landge noot en de eerste plaats. Fellenaers—Van der Voort start ten ook ln een koppel wedstrijd 3 over 100 K.M. waarin zy minder gelukkig waren, zy moesten met twee renden achterstand ende vj)fde plaats genoegen nemen. J Boeyen wint in Brussel De Nederlandsche wielrenner Boeyen won gisteren in Brussel A de eerste manche, over vijftien kilometers in vijftien minuten en elf seconden. Euwe staat gewonnen in de zesde ronde Z3e belangrijkste uitslagen van dê zesCe ronde in bet Londeusch scbaak- tournooi lulden: Tanskower—List 1—0; Falrburst— rr.edmann 1—0; Opocensky—Golom- bex 1—0; potnat—Bernstein StoneBrofidbcnt, .afgebroken ln ge- UJRe stelling; Stelrer—P r i n s, afge broken fn voor Stelner gewonnen stelling. HangFartlj vierde ronde Stone —Bernstein 0— 1. Chrlsloffel—Wood 1—0: Denketv-Koe- nJg 1—0: Lupl—Winter 0—I; Abrahams Devos l0; Thomas—Medina l—o; Euwe—Newman, afgebroken ln voor Euwe gewonnen stelling. BangpartU uit de vijfde ronde Koenlg—Winter 0—L SPORT IX T; KORT Allerlei van overa De retel van de N.v. Philips--: Gloeilampenfabrieken, die In verband met de oorlogsomstandigheden" naar Willemstad. Curagao. werd verplaatst. - is weder overgebracht naar Eindhoven. De veerdienst Enkhulzen—Stavo- v ren !s Zondag wegens Ijsgang ge- staakt, 'in den trelnenloop-^ls?. gecn'i wljzlgi ns gekomen. yt, .j Het ministerie!' van Ha'ftder'';en Nijverheid deelt me'da, 'datytotfj order de hoofd-, bedrljfs-,V:vak pllchtingente'; worden'nageleefd.^/?^ Mr. Th omas jJt :v,Wa t30n,^eeh;-he-| kend AmerlkaansclifphnBntxoop.yhgëfts cen,becrrag;-vac"r2M.0CC,—";aanïHUtS^ ftvanï^eêaNÖêHa'nidi 'eëhiXbd^jeSiiérvemdfjjK^d,. venjJerjige wél '-'con ■eigen.-'"- a\itd\ofd:too\Jirtweet, het \npoit*s bedrag- nood ",van jheevNétlerli it oorlog: de 5 oeeangn1^ S. Cl'em- feeaUieerC-n dienst. l.wét^T(»r|Itotterdairi^l)'epa^ voeMérèjrsdleedeVibeiangettï^gh^ behartigen.jW""

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1