ONZE VORSTIN DECOREERT VRIJ, ONVERVEERD Zeelieden bij Margrietje W. 1fagt voet Al todia ■REDACTIE EN ADM: EENDHACHTbWeO 42 ROTTERDAM, TELEFOON iSm (3 U/NEN) aSONNEUENTSPRIJS PER week JL CENT PEK" KWARTAAL LOSSS riTJMMKSS fi.u.1 PC'3TGIRO No. »J614 BanWer: AM-TERD. BANK TE ROTTERDAM OTUCHTENGENDIEN'ST VTTGL.. TELEF. :JUW Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DINSDAG 22 JANUARI 1946;: £en deputatie van de Nederlandse koopvaardij, be- staande uit 'zee- 2-', lieden, die m der. Fi j&ï jf*?* 1 - oorlog voor de. ge- miMi l i ,-ï allieerden hebben gevaren, is Zaler- dag op liet Paleis Soes Wijt cntvan- ^VvvPHi gen. zy kwamen "Jhfx*M J-j s prinsesje Margriet. MDH|^Pu 'n> geluk.wenschen fj-'A met. haar derden. v y-, verjaardag en ka- ■KlJKfl^HHLlH" 1 ■teI "^Sü plteln A. J. Graf- felrnan bood als -ffiPr -°-/t >;-J voorzitter de jarf- ge en haar zusjes- f, 11 ieder een pop aan, WËÊBÊBÊBSSk^ïWB&SZimSÊBmX1 ..die een koopvaar- 1 dij-matroos voor- -. stelde. Deprinses- "r5 jes wanen erg ver- ''fi rukt met het ge- ~^Kr 11 schenk en toen 't dochtertje van ka- /'- -1 -^SB pltein Graffelman tgs, jS^Xsl f. jl&aka de prinselij ke 'J^^éSBs! hand teekenin gen voor haar poëzie- album, vroeg,,.was Beatrix volgaarne t ■**- .i.- c--,,; bereid de hand van. •- - V 1 -V zusje Margriet vast te houden. Dat het niet zoo mooiwerd, kwam, zooals Beatrix hzei: „omdat Margriet zoo tegenwerkte......1" „Wij zijn er weer, klein en arm- zalig bijvroeger vergeleken, maar. 'Y<Jg met het voornemen de hindernissen,1 w? die directe ontplooiing belemmeren. .vis? uit den weg te ruimen." Aldus W. -- SÜsl V(ogt) in de laatste Radiobode. :i Op welke wijze de heer Vogt een •- „directe ontplooiing" bot stand.-, wil brengen, is Zondag gebleken- Om -12 uur zou het AVRO-programmabe- - .'-V- ginnen met een gramofoonplaat D« ,yv?S$ AVRO begon echter, in afwijking. y. van het programma, met een toa-- M spraak van den neer ..Vogt,- Zijn' fjp naam werd niet aangekondigd, maar -''M wie geluisterd heeft; hoorde, de stem van den heer Vogt. Een „directe- t'%> ontplooiing" vindt de-heer Vogt dit misschien. Wij vinden het een ouga-,'. hoorde brutaliteit en een slag in het - -'-'"M aangezicht. De volgende feiten en vragen leggen wy voor aan de over- beid en aan de openbare meeuing 1. Over den heer Vogt bestaat vol- g-ens een nimmer ontkend gerucht een advies van een officieele Instan- .iV' tie, dat hij op grond van zijn hou- - ding In. den bezettingstijd niet weer tV: aan den omroep behoort mee te werken. In leder -geval zijn tairijke .'Ml bezwaren volkomen terecht tegen 'M den heer Vogt ingebracht. Kan de M heer. Vogt dat alles aan zijn laars -■ lappen? Nemen de.regeering en.het 3; bestuur van de Stichting. Radio Ne- 'r'i' derland in Overgangstijd daar ge- §S$ noegen mee? 2. Alle programmastof van uitzen- 1 - dingen, die de omroepvereenigingen p voorbereiden, wordt van te voren ter '.-.vS kennis gebracht en ter goedkeuring voorgelegd aan de' PCC (programma-, coördinatie-commissie). Kan de AV HO buiten voorkennis van de PCC- een toespraak van den heer Vogt in- - voegen? Nemen de regeering enz. - 3. Volgens de nieuwe bepalingen bereiden de omroepvereenlgingen het A-j f4 programma voor. maar de Stichting -<■„ voert het uit. Voor ongerechtigheden -1 bU de uitvoering is dus niet een om- - - Jj'J roepvereeniglng, maar de stichting zelf verantwoordelijk. Of is dit een wassen neus? En doen de omroep- - VB vereenigingen bij de uitvoering wat - zij willen? Nemen de regeering. enz.1.. Al: 4. Aanvaarding van een opdracht en een bevoegdheid in een door de regeering in het leven geroepen §j stichting behoort ten minste in. te houden, om het met de woorden van. den heer Vogt in de laatste Radio- f ,'^i bode te zeggen, dat men bereid is;;- jj „by haar pogingen het land er weer boven op te helpen", de regeering „te steunen daar, waar het maar. -.t kan". Houdt dit niettevens de ma- "-ffii reele verplichting in, dat omroep vereenlgingen aan haar bestuurs- .1-.^ leden en medewerkers en zeker aan V-: haar dlrecteurèn en hoofdredacteu- - Ten'ten minste dezelfde eischen stel- len als de regeering getoond heeft te stelien aar. haar omroepperso- reel? Kunnen de omrocp^-ercenigin- .fc gen maling hebben aan deze eischen? J Nemen de regeering enz. "'v'^c De heer Vogt heeft met zijn op- treden een duidelijk incident ge- schaoen, dat de gelegenheid ver schaft en de noodzakelijkheid op- roept om het Nederl&ndsche volk te ..f? laten merken, wie baas is ln de ra- v| dio. „Onze zaak te rechtvaardig'. ;f schrijft W. V(ogt) to de laatste Ra- dlobode. Hoe rechtvaardig dew .»aak ic, blijkt uit de' volgende feiienr_De gfjSfffi heer Vogt-berdachtiZoödag-to- oJtivf .i ',;- korte toespraak twae AVHO-medé- (tég0 werkers, die' Öoor deh oorlog-om- >_■-? kwamen, Han Hollander en Jacob s*}j Hamel. Deze belde populaire radio- medewerkers hadden er zeker recht op, voor de microfoon te .worden herdacht. Maar een herdenking door .ff ;y den heer Vogt doet denken aanikno-oV^s kodihentranea met terugwerkende f kracht. Waarom? Omdat het juist de AVRO .was, metden heer)Vogt als directeur, dte in- bijzondere' fijn- ;n; gevoeligheid voor wat komen zou, -f$& deze beide en vele- andere Joodsche Z, medewerkers ontslag gaf,-zelfs nog vóór de Duitschers daartoe dwongen.; Dat, dit. ontslag niet gesctoedde;om;;./!^M dezebedreigdeJoodsche landgenoo-; 5 ten: voorverdere moeilijkheden te bewaren en evenmin, omdat;de-AV RO-er aan 'dacht eenig-principieel verzet te bieden, blijkt, ultr een'brief ',-h- van 25 Nov. 1940 aan de -Rundfunk Betremmgsstelle, to welk:schrijven (onöerteekend door G. de" dercq,'v destijds voorzittervan-.de- AVRO.^'en pater Dito van den- KRO) W. Vogt werdaanbevolen als „Geceraldirek- tor" (de brief was to het Duitsch) ska voor to gecentraHseerden omroep to '.>r;l den geest van den', nieuwen tijd om j „den Forderungen dleser... Zeit ger recht zu werden". Na da bevrijding schreef W. Vogt twee brochures, men 152 bladzijden, over wat er metIvT^® den omroep gebeurde. - Dezen - Dolt-k->;-3 schen brieg zocht men er echter te-,'\- vergeefs'to..- Toen het luisterennaar den Ea - •- gelschen zender verboden- werd, - 5 schreef W. Vogt in de' Radiobodc van 12 Juli 1940 zeer onderdanig: - -/.-.t; „onze persoonlijkheid is buiten -ge-' ding geplaatst, wijl immers dat. wafc'';>£fec| 1 allen geldt, één niet vermag;te ver-:-'ï'M nederen". Ka hij besloot zijn serviele artikel met het oneervolle „gehoor»gm zaamheid niet onteert, eer leert!" --':p wy kunnen een dergelijk beleid ..;<5 geen rechtvaardige zaak vinden. ^Wlj hunkeren naardeH genade;, van het oogenbükdér vergeldiiiR*,."'/''Vfe schrijft W. Vogt In één van zfjn -«j brochures. Wij hunkeren daar ook '-;V' naar. En daarom wensc^en -wil den -- heer Vogt niet'voor de Nederland- sche microfoonterug. Wat Piet van.Egmond. de Ram-.y;L~^-v! blers en de Tosca-medewerkets mis- dreven, is kinderspel bij wat de heer >'.y Vogt heeft gepresteerd in de bezet- tingsjaren en Zondag JJ. Euwe en Ch istoffel le'den De uitslagen ven de zevende ron de to het Gchaaktouniooi te Londen. luiden: i. Groep A: Broadbent—Opocensky -^M 9—1; Friedmann—Tartakower V&~11 ■Palrhurst—Bemstein 01 Prins— "A\ Stone afgebroken to gelijke stelltog; v List—Steiner - afgebroken" to gelijke 1 stelling; Goiombek—Pomar afgebro- ken in een voor Golombekrgewon- nenstellingafgebroken partijen vi vijfde ronde: Bernstein—Opocensky^iï^s, J—J-; Pomar—Fairhurst 10; uitge-: i stelde partij uit de eente ronde: SI Broadbent—Prins 01. vjeJ'v'S® Groep B: Newman—Abraham?0 —It Wood—Euwe.0—it^KoenigT-i-^^M Chris toffe!I—O-Devofr-Thomes -0 l; Lupl—Medina. 0—1; Woté^rS» Denker afgebrokento; voor Denker, y® betere stelling; uitgestelde: party uit- ..--—•."dl de eerste ronde: Devos—Koenig-,;JrJ.- De Sowjet-republiek Oekraïne heeft door haar delegatie ter D.N.O.-vergaderiitg gevraagd het Indonesische probleem voor den Veilighéldsraad te brengen.' 'r' De brief: vanden. .Oekrainschen afgevaardigde.- dr. Manuilski. luiüfc als volgt: v „Dé: delegatie van de Oekrain- sche Sowjet-sóciaüstlsché republiek bij de eerste zitting van.de., alge- meene vergadering der Vereenigde Volken vestigt, in opdracht van haar regeering de. aandacht' 'van den Veiligheidsraad, gezien artikel 35 (1) van het handvest van de or ganisatie, op de situatie, die ta-In donesië gerezen is, Zobals bekend is, worden in' dat land reeds gedurende eenigé maaiiden militaire acties onder- nomen, welke gericht zyn. tegen de plaatselijke bevolking, waar aan zoowel Engelsche 1 stójd- krachten ais Japansqhe gewapen de strijdkrachten 5 .deelnemen. Naar het oordeel van de Oekrain- 'sche -regeering schept deze situa- tteeen staat van bedreiging De C.C.D.oogst 18Ö.000 k.g. levensmid delen in December 'Reeds verscheidenemaanden voeren: de C.CtD.lén dé politie een sclierpe - actie tégen den zwarter, handel. Zij neemt daarbij, middel en fcè -baat- als razzia's; .het afzetten van-steden, stations; café's, 'straten eidi' In sommige, plaatsen is zoo doende een einde gemaakt aan het openbaar verhnhdeien van zwarte goederen en zyn in:December enor me hoeveelheden goederen aan de zwarte, markt onttrokken, ito totaal werden, byna 45.000 personen gecontroleerd.. Ruim 3000 kregen een proces-verbaal. 'Onge veer -180.000 - k.g. levensmiddelen werd in beslag enomem Controleurs van dén C.CJ0. cori- fiskeerden bovendien ongeveer, 600 stuks ongeregistreerd vee.Naast veelt a^eré artikel^ .kvrnwAa- ón- dér)dê~to "béslag^èhomm^go^éï-èh nog (voor: 44.204 sigaretten" en siga- rén, rüim 1000 k.g. 'tabak, .245 pak ken lucifers, en 13.000 "stuks textiel. Nieuw schooltype Een groot aantal onderne mingen in Nederland Interes seert zich op het opgenbUk voor een nieuw schooltype dat geheel op de practijk is ingesteld -en aansluit aan het middelbaar onderwijs, zonder echter hoo- ger onderwijs t€ zijn. Deze school zal in karakter veel ge meen hebben met het Angel saksische onderwijs. Registratie volkstuinen Bij beschikking van den minister van Landbouw, Visscheöj en Voed- selvoaretening ~d-d. -20 Dec. - 1945 (Ned. Stscrt. 21 Dec. 1945) is aan lederen volkstutoder de verplich ting opgelegd. zich jaariyks voor 1 Mc! ter registratie aan te melden by het Algemeen Verbond van Volkstuinders Vereenigingen in Nederland, kantoor:Centrale Markt hallen- te Amsterdam, Deze regis tratie moét worden aangevraagd op een formulier, dat tegen 25.cent bij het Algemeen Verbond of by de plaafcseiyke, by het".verbond aan gesloten vereeniging van volkstuin ders- verkrijgbaar ,15. Dezelfde ver plichting tot registratie geldt ook voor den verhuurder van gronden voor volkstuinen. - De regeeringscrisis in Frankrijk Gaan communisten en socialisten samen? Uit den tekst van den brief, welke De Gaulle aan den pre sident .van de assemblee zond. komt 'de werkelijke reden van zijn aftreden niet tot uiting.' Het is nog niet bekend, wie zijn opvolger zal worden; de communistische partij stelde Felix Gouin candldaat. Er Worden onderhandelingen, ge voerd tusschen de drie grootste Fransche partijen, de commu nisten, de socialisten en de M.R. P. De socialisten zijn bereid met de belde andere groepen aan de regeering deel te nemen, doch de katholieke M.R.P. weigerde met de communisten samen te gaan. De kansen van een combinatie tusschen communisten en socia listen worden hierdoor vergroot. Aan onze afconné's en adverteerders Het Parool heeft van he den- af een eigen giroreke ning, té weten:-'.'. -".-..;.:". No. 398.644. 'f Alle betalingen teh;. guri- ,stevan Het Parool kunnen dus op dit nummer, geschie den. DE DIRECTIE. TINBAGGERMOLENS VOOB -t-;, indie. vv Zaterdag zijn op de scheeps werf van J. en K. Smit .te Kin derdijk d e kielen gelegd voor 6 emmerbaggermolens, bestemd voor.lNederlandsch Indië. Deze. molens 'zullen van het bekende Karlmata-type zijn en t.z.fc. naar Indië worden gesleept. „Schijnverkoop" van textiel Maakt Uw wenschen kenbaar! „De Bijenkorf" organiseert in haar magazijnen, in Amsterdam. Den Haag en Botterdam een yeertiendaagscheu 43 chijny er- koop" van textielproducten, die ■In 1946 op punten verkrijgbaar zullen - zijn; met het doel, beter 'öp de hoogte té komen van de meest dringende textielbehoef- ten van het:publiek eri.op déze wij ze richtlijnen te helpen vast stellen-voor de -fabricage en den buitenlandschen.'aankoop van textieigoederen voor/ons land. Eenwarenhuismét. zyn ver scheidenheid- van .klanten- is hiervoor, wel góéd in de gelegen- heid. Op de vierde étage van onzen Bijenkorf-Is een verkoop ruimte ingericht met op punten verkrij gbare artikelen. Iéder krijgt 100 punten om te: „beste den". De bedoelingis,; dat; men serieus overweegt, aan welke artikelen, men het meeste gebrek heeft. Wanneermen zijn "keus gedaan heeft;.vult een juffrouw, het textielformuller voorU in .en knipt Uw punten af. Voorde beste bestedingen worden prij zen van t lOOO tot f100 ter be- .3chlkktog gesteld, Het;was interessant om waar te nemen, hoe;reeds den eersten dag de' „koopers" zich voor de artikelen verdrongen én;het spel volkomen reëel speelden: er.wa ren weifelenden, vlnnigen, gre- tigen, rustig' overieggendehen ook kwaden, die meenden, niet vlug genoeg geholpen te worden. „Nouwille wekoope en nou kenne we nóg niet"i merkte: een juffrouw, 'die even moest wach ten,.. geméénd sarcastisch op. Haar hadhetspel ook te pak ken; evenals het personeel, dat zich even. geduldig, en voorbeel dig; gedroeg, als gold hét den besten klant. DoéfcVU ook mee? In elk géval is het spannend. Demontage van een meteoorsteen SN dame komt 0nt redactie- w f' bureau binnen met een mele- r» oorifee* t» de hand: „moet u - "tens rien, letoam. met vëel Ia- viaai «t'f den hemel vallen, het was gloeiend heet.mijn vingers helt ik eraan verbrand!" TTy vlogen er in doch dit tot troost de'Ster- rehicaoht :in 77*recht ook! Want fantasie Karen bet lawaai, dp gloei ende hitte en dè verbrande vin^eraf. Een ambtenaar 'j van denP.OJJ. vond «en öude. meteoorsteen tusschen in beslag genomen goederen. S{j klom met gyn mysterieuze vondst op hei dakvan hét P.ÖJ).-geboiiW aan den Pinnènw'eg' vandaar werd de „bomgp 7/Ét plaveiselgettorpen. Het projectielontplofte niet weffféM- teleurstelling _ZTo«i bestaat j het"-/ sou y edn''straat- Jongen aoggent^.-De ambténaar ,De -grossiero;toivie«rCb''.zulJet*ï •w«r iInBéschakeJd worden ln;;fle .re-,: geüng.der;. vlwscadlstribiltlev;;:';;;;;-^^ '-••• TnvAprll' zal1 te Londen -Vej'gaiierd worden ter hestudeerlng van,de>op- - richting (van :.-eeh; vcrhlndinHSboreau voor aüe. -.soclalistlscheparUJerir in Europa;. 'AUt socinlisUsChe ^partijen, inclusief de OostenriJkerÈ, 'dochr.rilet de.DxtitSchers,: Kcniden'jccn^,Uitnoodl- fiing krijgen ikfijépri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1