Betere vooruitzichten in Indonesië? HENDRIK DE VIJFDE'' inkleur r VRIJ, ONVERVEERD Geweldpartij is verzwakt Gouin opvolger van De Gaulle Crisis niet opgelost Minister .Beet oordeelt: Parlement moet zich over persordening uitspreken Wetsontwerp in voor bereiding Achiec Uei nieuws De zuivering Ministers verweren zich tegen klachten der Kamer Leden critiseeren pers beleid Dè financiering van de .oorlogsschade Nieuwe bonnen. Lieftincks plan in de kamer Von Papen en Voh Neitrath verdédigen ziek De radio vanavond ssbiimbSmimhSwc REDACTIE EN ADM. EENDRACHTSWEG 42 - ROTTERDAM. TELEFOON 25430 <3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT' PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS 0.09 'POSTGIRO** No.'398614 Bankier; AMSTEKD. DANK TE ROTTERDAM HET PARGDL ADVERTENTIES EN HfLICKTINCENTHENST: SCHHCD AMSCHXSIN O EL No. 42. ROTTERDAM TELEFOON NOS. 37S39 24156 24156 34399 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELE?; 3415» INLICHTINGENDIENST OITSL TELEF. 34155 £ESDE JAARGANG No. 20 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DONDERDAG 24 JANUARI 1946 BATAVIA, Januari 1946 DK eerste week van 1946 heeft een aantal gebeurtenissen ge bracht, die ten deele van zeer verheugender), ten deeie echter van tot bezorgdheid stemmenden aard zijn. De vraag is. of men zich in Nederland bewust is hoezeer het noodig is, niet alleen in de goede richting, maar vooral ook snel in de goede richting te gaan. Verheugend en ook hoopgevend is het, verdwijnen, op weike wijze dan ook, van de geweldpartij. Men kan misschien bezwaar maken tegen dit weg-organteeeren en weg-promovee- ren, dit aandringen op verzoek om eervol «ontslag, omdat een andere methode meer klaarheid gebracht had. Men kan er bezwaar tegen ma ken. dat luitenant-generaal Heifrich, na ontheven te zijn van zjjn Indi sche 'functie, in Nederland de ma rine gaat leider. Maar het verheu gende feit ls ten slotte, dat deze fi guur uit de gevarenzone verdwijnt en dat zijn verdwijning in de kiïn gen van de aanhangers van het ge weld terecht beschouwd wordt als een slag. die niet alleen een persoon, doch ook een stelsel en een menta liteit tot op de grondvesten heeft doen tr-llen. Ilelfrich Is niet alleen de man van Not geweld, hij Is ook de man van de anti-Britsche en anti-internationale politick en de man, die de particu- uere geweldsdaden, zooals'die in Ba tavia. de laatste weken zijn begon nen, op zijn zachtst gezegd onvol doende heeft tegengegaan. En daar om heeft de NederLindsche regee ring door zfjn heengaan de kans op conflicten met de wereld en met de Indonesiërs veel geringer gemaakt. Ik kan dit optreden van de Neder- landsche regeering dan ook vnn har te toejuichen. Hoe noodig het was, dat het ge beurde. blijkt uit reacties, die er op gevolgd zUn. Vermoedelijk weet men in Nederland niet, dat in veel Neder lands che kringen hier met woede en met verslagenheid het verdwijnen van hun „sterken man" is ontvan-' gen. „Nu gaan ze toch weer praten" of „zegaan weer water in den wjjn doen". Dat waren zoo de vriende lijkste commentaren. Er waren ook andere. Inmiddels kwamen, de ver klaringen. die Helfrlclv ®h generaal Van Oyen na hun ontslagneming hebben gedaan en die „Hef Dag blad" hier „rondborstig" noemde. Het waren nauw verholen politieke manifestaties van antl-Britschen. anti-Indonesiachen en anli-democra- tlschen aard. Ten slotte is het niet belangrijk, dat de heer Van Oyen meent, dat Java, als het aan zichzelf j wordt overgelaten (d.w.z. aan het vrije verkeer met de geheete wereld), binnen een half jaar in den toestand xni verkeeren, waarin bet zich 200 jaar geleden bevond, maar men be denke. dat iemand, die zulke poli tieke vreemdheden beweert, dan toch behoort tot ben", wier woord tot voor kort bö-den G.G. en' den Raad van .Indiërwaar woog. Dat rif heengaan an in Nederland een Illustratie «uilen vormen van Multatuli's regels: ,,Doar gaat een candidaat voor d'oppositie. voorwaar een groot verlies voor de oppositie", mag men verwachten. Zal. er nu ook een grondige zuive ring en democratiseering van de mi litaire ambtenarenwereld volgen? Slag In het gezicht Intusschen spitstde situatie zich hier toe. Er is Singapore geweest, daarna kwamen verklaringen, weike vaag en algemeen bleven, en nu kreeg men in -Batavia incidenten als entwoord op de bovenmenschelljke pogiriffen van de regeerins-SJabrir om hét Indonesisch terrorisme te be dwingen. Men heeft dat-klaarblijke lijk in sommige kringen voor een symptoom van zwakte aangezien terwijl deze Indonesische regeering ons op vriendschappelijke wijze tege moet komt, beeft men haar in den letterlijken zin dee woords ln het ge zicht geslagen. Dit alles heeft zijn gevolgen gehad. Het vertrek van Soekamo en Hat- ta naar Djokjakarta is van niet ge ringe beteeken Is. Reeds maandenlang hebben uit Djokja de vraag cn de eiach geklonken: de regeering moet hier, in het hart van Java, komen. Djokja is het centrum van- vele belangrijke, maar voor de progressie ven zeker niet aantrekkelijke strco- mingen in de nationalistische be weging. Wij denken bij het noemen van: Djokja in de eerste plaats aan den sultan, d.i. aan de „zelfbestur- ders", aan- de heele .adeigroep, die zich zoo goed vóelde ln 'fc koloniale bestuur; de regenten en vérdere ledenvan1 het „Inheemsch Binnen- landsch Bestuur" eri.aau- alles,., wat zich" daaromheen schaarde,- gedreven door het verlangen naar behoud en vergraoting van bezit, weelde, macht. Deze groep is in den loop der. ja ren ook al .tijdens!het Neder- landsch bewind steeds meer ih het nationalistische' kampgekomen. Op het oogenblik is de sultan van Djokja een van -de meest resolute" nationa listen. .Hij .heeft reedsherhaaldelijk té -kennen gegeven, 'toen. de positie van Soekamo wankel kwam te staan endie'van Sjahxir nog niet gevestigd was; dat'hij bereid wasde leiding dér-nationalistische Indonesische be weging op zich te nemen en alle ver antwoordelijkheid tc aanvaarden. Maar het ls duidelijk, dat een natio nalistische beweging onder een der gelijke leiding v.oór alles de ontwik keling van een .bezittersklasse zou be nogen. ook al noemen de politieke propagandisten van die groepen zich „socialisten"* en -al hebben zij een partij met een radicaal klinkend program opgericht.- Wat' ln Djokja eveneens: aanwezig Ls, vaak weer vereenigd met het reeds genoemde, is de Islambeweging, die even fel en fanatiek nationalis tisch als antl-Wesiersch,- ^anti-pro gressief en' dus A2iaüsch-fasdstisch is; Deze lieden zijn in 'wezen' tegen iedere' overeenstemming,; niet. slechts met Nederland, maar ook met het Westen. Ze willen .een geïsoleerd be staan, onbesmet door democratische en dergelijke, (de-traditie en de po sitie der. oude gezagsgrqepen onder gravende) krachten. Ten slotteis Djokja het centrum van het zich vormende nationalisti sche leger. En. de strijd om dë leger leiding is nog altijd niet volkomen beslist, al heeft- ook in dezen- strijd de richting Sjahrir-Sjarifoedin in den laatsten tijd-belangrijke vorde ringen-gemaakt tegen het zonderlin ge mengsel van traditionalisten en terroristen'ln. Maar vóór alles ls Djokja het cen trum van het gebied, waar de Indo nesiërzich thuis voelt-, waar geen Europeanen zijn;, die de Indonesiërs uit de gebouwen Jagen, die zij, Jaar moet men.zich nu eenmaai bij neer- Voorbereidingen te Batavia Er worden thans voorbe reidende besprekingen ge voerd voor de komende ge beurtenissen te Batavia. De adjudant-generaal Sir' Ro nald Adain, bracht een be zoek aan Batavia cn sprak met generaal- Christison in aanwezigheid van graaf Van Bylandt, diplomatiek advi seur van dr.. Van Móok, als- mede vandeni Amerikaïin- ?chen consul-generaal -Footë. Laatstgenoemde sprkk ook rnet-officiecl met Sjahrir. AI deze besprekingen vormen 'slechts -n voorbereiding'voor de. belangrijke discussies, dié onmiddellijk na de aankomst van dr. Van IMook en Sir Ar chibald Clark Kerr zullen be ginnen, meldt Ü.P. leggen, ais him gebouwen beschou wen. -v Nu zUu Soekamo en Hatta naar Djokja, op verzoek van Sjabrir, die aan de pers heeft medegedeeld, dat hij in Batavia het leven eu de veilig heid.-vanden president niet kan ga- randëeren. Anders gezegd: Sjahrir plaatst zich op het standpunt:,:,/Wij willenpraten, maar niet in de positie van opgejaagd .wild, wij willen onder handelen maar tijdens die onderhan delingen moet men niet trachten de eene strategische positie' na de an dere tc bezetten". Dit is var. fcelcng 'met het oog op de komende onderhandelingen. Zou men Sjahrir het te moetijlk maken, dan gaat de heele regeering naar Djokja en dan wordt alles oneindig veel moeilijker. Sjarifoedin gaat naar Djokja om het-leger te organiseeren en .om te voorkomen, dat in dat leger en in hét vrije gebied, de reactionnaire ele menten de overhand krijgen, waarbij hét duidelijk behoort, te .zijn,., dat de reactie tegelijkertijd het centrum van, „extremisme'terrorisme en fascisme is. Gelukkig is de positie van Sjahrir- Sjarifoedin: zoo- sterk geworden, dat de gezonde progressieve elementen, zoowelin de legerleidingals in de Djókjasché wereld met den dag. aan krachttoenemen.Alleeneen volko men1, mislukking. der onderhandelin gen in. Batavia.en een gelijktijdig ge welddadig optreden van Neder- landsch-Britschen kant- zou do re-, actie de overhand kunnen bezorgen.. De toestand isnog altij d ernstig, maar ét, zijn veel hoopgevende facto ren, Een snelle overeenstemming op progresslèvengrondslag kan alles redden; J. DE KADT. Felix Gonin ia tot hoofd van de Fransche regeering gekozen en zal dientengevolge generaal De.Gaulle opvolgen, Gouin is socialist. Hij schaar de zich onder.de 80 opposanten, die na de Frarische capitulatie weigerden de republiek aan de regeering Laval uit te leveren. TUdeiis het proces te Riom trad hij op als advocaat.v van Xcon Blum. Later bracht hij drie maanden if door in een Spaansch concentratiekamp en wist daarna Londen te bereiken. Bü de stemming in de Assem blee verkreeg Gouin 497 stem men en De GaulJe 3. Ondanks zUn verkiezing is er nog steeds geen overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk pro gram, dat dé Mouvement Repu blicans Populaire in staat zou stellen tot een coalitie met de socialisten en communisten toe te treden. 1" In een radiorede zeide de nieuw, gekozen président, dat hij zijn. - taak aanvaardde niet slechts als een;plicht; ten op zichte .van de republiek, maar in; het -bijzonder,;als een plicht ten: - opzichte van Frankrijk, waarvoor men niet alleen zijn leven moet, offeren, maar :ook zijn; populariteit. 'Hij deed een Felix Gouin beroep op. partijen en personen den huldigen toestand van Frankrijk met de noodlge ernst en moed onder het oog te zien. „Het is slechts op deze voor waarde dat', ik de taak, die mij is opgedragen, zal uitvoeren. een taak die alleen- dan kan worden uitgevoerd, wanneer ik het noodige begrip en de noodl ge overeenstemming-vind". Gouin heeft medegedeeld, dat liij dè bedoeling had den minis ter van, buitenlandsche zaken, Georges Bidault, te vragen om zijn functie te blijven waarne men, zoodat hij zoo spoedig mogelijk naar: Londen zou kun nen terugkeer en:- Indonesië en hel buitenland Het-verzoek van <3e Oekraïne (du! "Rusland Manocllsky had in het groot-Russisch* apparaat een functie, voor de Oekraïne tot „onafhankelijke" republiek werd benoemd), om de Indonesische kwestie op de agenda 'van de U.N.O. te plaatsen, kan een nieuwe fase be teekenen ln de :>nt» 'wlkkeftng van het conflict, ril bet ee kent dat zeker itt de ontwikkeling van de U.N.O. De Indonesische kwestie ligt thans ln de handen van den driehoek Nederland-IndoneslC-Engeiand. Enge land heeft in dezen driehoek een delicate positie, die het niet. kan op- Beven zonder zijn prestige ernstig te schaden. Noch Rusland, noch Amerika deelt het koloniale gezichtspunt van Engeland, zoodat ln de Groote Drie, het dngeUiksche bestuur der huidige wereldorde, Engeland op (Ut punt ge ïsoleerd staat, hetgeen zijn animo om ln te grjpen niet bepaald vergroot. Hoe geringer de animo der Engelschcn wordt, hoe geschikter partners rij worden voor de Indonesiërs, en eiken keer dat wij de Engelschen van ons afduwen, doet Sjahrir een stap naar hen toe. Een dergelijke duw was de motie* Van Poll, een domheid, die ln het buitenland zijn kwade werking al heeft gedaan, zoools telegrammen en persoverzichten overduidelijk aantoo- nen. Het kwaad ls inmiddels at gedaan en kan alleen goed gemaakt worden, door een duidelijke regeeringsverkla- rlng. De regeerirjg kan er niet meer mee volstaande motie te vergeten. zJJ zou er beter aan doen onomwonden mee te deelen, dat rij weigert er uit voering aan te geven. Daarmee dwingt zij de Kamer het ir.ltlatlef tot den aanval te nemen, maar de rechter zijde ral zich.nog wel even bedenken, iedereen weet,, dat dit overblijfsel van 1937 In-.het volk geen prestige geniet en nog slechts vergadert bij de gratie van de regeerSog. Als deze Kamer het wsast tusscheo -Het Nederlandaom» en net inrionesiscT»e;voik-te'"gaan staan? moet zij verdwijnen. De eerstvolgende verkiezingen, zullen een parlement en dus een regeering brengen," die ln leder geval Unks zal staan van -de huidige, cok ln de Indonesische kwes tie. Dit nu moet Amerika. ;EngeJand en Indonesië -duidelijk gemaakt wor den. en snel,- want intusschen moet onze onderhandelaar in. Batavia; Van Mook, aan de besprekingen beginnen met een .gedaald prestige. Dat - kan kwalijk'ln; het belang zijn van-ons land. Vergeten wij njet dat Engeland, door een specialen gezant. Clark Kerr. naar Batavia te sturen, zUn druk ver groot, d.w.z., onze beteekenls ln de 'onderhandelingen verkleind heeft. AUeuitingen vanSjahrir verraden een gematigdheid, een bereidheid om met het Westen samen te werken, dfe .hoop geef., wij moeten het Incident- Van Poll snel" ilquldceren.: PAELEMEXTSCOMMTSSIE KAAK IXDOXFÏIF. Van Mooie lot Sjahrir: „Op eoo'n manier hun je je e.igem, woord os niet meer verslaan. De Kamercommissie voor Indonesië Naar wii .van doorgaans goed, ingelichte zijde verne men, zal de parlementaire commissie welke ingevolge het besluit van de Tweede Kamer1 naar Indonesië zal vertrekken, «ii zeven leden bestaan. Hiertoe zonden in ieder geval behooren het Eerste-Kamerlid prof. dr. J. A. J. Barge (r.k.) en de Tweede-Kamerleden H. J. W. II. Meyerink (a.r.), J. E. Stokvis (s'.d.a.p.), M. J. M. v. PolKrJt.) en. mr. A. M. Joe- kes (v.d.). Nederljand snapt het niet Kivestie-Indië geen be dreiging voor den vrede? Naar aanleiding van de stap pen die -t.a-.v. Indonesië door de Oekraïne zijn ondernomen is van qfflcleele Nederlandsche zij de medegedeeld: •„De stappen van de Oekr'ain- sche.delegatie- hebben betrek king op .de aanwezigheid van Engelsche en Japansche strijd krachten JnNederlandacIi-Ihdiè' en op militaire acties/ welkezij zouden- ondernemen. 'Vtegen de plaatselijke bevolking; Naar mag worden' aangenomen, zaL 'de Britsch'eregeering -. haar ziens wijze hieromtrent kenbaar: ma ken.- Zooals bekend-': is aan ,de.Brit- sche strlj dkrachten, namens de Veréenigdé Naties;, de. taak: óp- georagen, 'om;: ae:: oyer gavevau de Japansche troepen in Neder- lands'ch-Indië .té verwezenlijken. Zij oefenen deze taak uit met volledig begrip voor de bijzonde re omstandigheden, welke in Ne- derlandscli-Indië hëerschen. In verband met" hetboven- staandeéisAïhet^nièt 'duidelijk, hoe fn^Nedeiiandsch-Indië dieh- tengeyölgë; ëen^situatie zóu;kuh- nen ontstaan, ■welke; een bedrei ging zou kunnen vormen voor.de handhavlhg.:yan intematlonale' vrede en veiligheid; gelijk;in ar tikel 34 van het;Handvest wordt omschreven".if-'-Z l Allerlei van overal Jack Hilton heeft met de Wair.a's een engagement voor twee jaar afge sloten. Zij verterkken half April hnar Engeland. Aan het Zweedsche volk zal ais blijk van erkentelijkheid voor de hulp bij de voedselvoorziening- in den win ter 1944—'45, een schilderij van Lizzy Anslngh worden aangeboden. -Dit schilderij. De gulle Bakkerln, stelt voor het ultdeelen van.het Zweedsche brood aan de Nederlandsehe bevol king. In Amerilcadreigt: een staking van 215.000 spoorwegarbeiders. Naar de vakvereeniging van spoorwegarbei ders mededeelde, hebben de betrok ken arbeiders reeds voor een, staking gestemd. *.-■■ De vleeschverwerkende fabrieken zullen Zaterdag door, de. regeering ln beslag worden genomen. Een woord voerder van het witte Huls heeft ihe- i denmorgen verklaard, dat-Öeynbeslag- nenüng zal:geschieden door',het'dep. 0 van landbouw, zoo noodig met steun 1917 haar blad aan. het Tsaristische van het dep. van oorlog. - Rusland aanbood en 4n" 19I« aan dé ^Van onzen parlementairen redacteur) MINISTER BEEL beeft In de Twee de Kamer verklaard, binnenkort een wetsontwerp te zullen Indienen, waarin aan verschillende bezwaren te gen *t.Tijdelijk' Persbesluit 1S« wordt tegemoet gekomen. De regeertng houdt zoowel rekenit.;. met de belangen van de. ex-lUesale peis als "me: de in*-deze bladen zcif geuite verklaring, dat'zij geen beloo ning verlangen voer- 't verrichte werk. tijdens de bezetting, aldus de minister. Tegen persmagr.aten enconjunctuur- ridders moet worden opgetreden, doch thvna wordt de indruk gewekt, dat de,pers. in .Nederland onder invloed stond van grootindustrie cn- groot* kapitaal. Dat-ls niet juist. Ik wil aUennlnst beweren, dat Ik de houding van -de dagbladdlrecties be wonder, zoo ging minister Beet voort. Integendeel,: maar:,waarom moest:het Lopdensche Persbesluit van 1944 ver-, vangen worden? NJ^t omdat de winst- 'wljheid/'deiv.'pers^ veiligTge^ steld' moest worden. Het geheele' ka binet was echter Van oordeel,: dat'men zuivering -en. ordening scherp moest onderscheiden. Het was onJuiSL dat de perscommissie, tegelijk moest-zui veren en ordenen. De persordening !s een - zoo belangrijke zaak, dat de- volksvertegenwoordiging er zich over za! moeten uitspreken. De voorstelling, als zou rie collabo- reerende rpers nu weer vroolljk aan den gang kunnen gaan, is beslist on juist, ,zoo. betoogde de -minister ver der. Tk sla hier niet als pleitbezorger van de Voormalige Telegraaf, maar *t- Persbeslult zuivert alleen personen, geen: ondernemingen. "Welnu, over: de aan „De Telegraaf"-verbonden journa listen'zal de coramlBsie'voor de pers zuivering oordeelen, zooals over allen, die aan dit concern verbonden waren,' tot' de executeurs-testamentair toe, voor zoover z{j verantwoordelijk wa ren. De uitspraak, gepubliceerd ln de'Staatscourant, wordt medegedeeld aan den Raad voor Rechtsherstel cn den Officier van Justitie. Deze laatste Ie ambtshalve verplicht 'n zaak, die, daarvoor In de termen valt, bij het tribunaal aan te brengen. Inmiddels rijn reeds 1200 voorloo pt ge certificaten van geen bezwaar .uitgereikt. Wanneer de zuivering-ach ter den rug is, moeten de verschillen tusèchen de oude en nieuwe pers. ver dwenen zijn. Een gezonde pers, ge speend van sensatie, zich haar /roeping in dienst van het volk bewust, heeft de belangrijke, taak om In de.toekomst ons volk te leiden op den weg naar herstel en vernieuwing- - - VERKEERD GEDAAN? Moeten de directeuren en redacteu ren, die reeds in IDiO tot het besluit waren gekomen,dat zij tijdens de bezetting niet zouden werken, uit de woorden- van den minis Ier afleiden, dat zij verkeerd hebben gedaan, vroeg de afgevaardigde Kuilenburg daarop. Hij noemde de zaak van het Holdert- concern een „geval" in de Nederland- schepers en weidde uit over de hou ding vanr.deze -onderneming, die ln S.D.A.F. Toen de. oorlog uitbrak was hett.Hang de N.S-B.7ers op, maar kor ten ,tüd later wérd dermate vleiend over Seyss-Incuart geschreven, dot deZezich in' de maling genomen voelde en het; blad een boete oplegde. De heer Goedhart sloot ..zich bij de woorden van zijn voorganger aan, hoewel hij niet inzag, waarom zuive ring en ordening niet'hand ln hand kunnen gaan. Beiden'drongen er b£J den 'minister op aan, 'het: onbegrijpe lijke verbod van de ..Leidsche Kro niek" spoedig ongedaan te maken. Dat: zyn 'Duitschc - maatregelen, ,be- (oogde. Jaatstgenoemüe spreker. In het Persbesluit is nimmer, aprake- geweest van bladen,, die als overJcoë- pelingsorganen edn tijdeiijke verschij- ningsvergunning' zouden krijgen. He: verbod van dit blad heteekent een vboruiïloopcn'op een beslissing, wélke de-Kamer zal moeten nemen, aldus de heer Kuilenburg. (Van onzen parlement, redacteur.) ADAT - minister.. Beel, gerian- {VI keerd door den als ztesds be- ,X1 minneljjlc glimlachOTden pre mier^ eenlofwaardige poging had gedaan, het zuiyeringsbeleid der xe- geering van een omschrijving te vooreden, hebben hj} en zjjn ambt- genooten Dinsdag moedig den aan val ondernomen op het. aaneenge sloten front van klachten, dat de Tweede Kamer hun in de afgeloo- pen week had voorgezet. Daarbij viel te constateeren, dat het formu leeren van voor de meerderheid der bevolking aanvaardbare richtlijnen heel wat eenvoudiger schijnt te zijn. dan het toïpassen daarvan door derzei ver samenstellers, gezagsdra gers en, niet in de laatste plaats, door het verbijsterend groot aantal commissies, dat wjj in: dit verband hoorden noemen. Het debaf over de perszuivering, al spoedig ontaardend in een debat over een bepaalde onderneming, het Holderfc-concem, verzandde tij dens de replieken volkomen in een hevlgen aanval; van de afgevaardig den Kuipers en Goedhart op 's ministers beleid Inzake het plotselinge verbodvan de-„Leidsche Kroniek".. Het 'betoog van minister v. d. Leeuw, hoe indrukwekkend ook, door de vaste lijn, welke het kenmerkte, konden heer Roos jes (aj.) blijkbaar al evenmin be vredigen ala een aantal studenten op de publieke tribune, die den mi nister met hoongelach onderbraken. De uit den mond van den be windsman xoo redelijk klinkende normen, aangelegd bjj de zuivering van hooge ambtenaren, verloren veel van haar waarde, toen de heer Goedhart wees op de consequen ties, dat een In zijn ambt hersteld burgemeester die Van Bameveld zich straks voor het Bijzonder Gerechtshof te verantwoorden krijgt wegens ajjo misdrijven tegen het leven van Iandgenootcn, waarvoor hem de doodstraf kan worden opge legd. Mét dat al beijverden de minis ters zich stuk voor stuk aan te -too- nen, dat het, zuiveringsproces ln hun ambtsgebied goeden voortgang maakt en in vele gevallen bijkans tot' het verleden behoort. Binnen kort .zullen wij dus in staat zijn, de balans'op te maken en vast te stel len ophoeveel- verliezen dezedoor- tochtdoor het moeras van landver raad,, ontrouw enbeginselloosheid ons als natie is. komen testaan, En.de secretarissen-generaal? Waarom niét .éérst de secretaris sen-generaal gezuiverd en daarna ln denzelfden geest de overige amb tenaren? had de Tweede - Kamer, den minister gevraagd. En de heer Beel antwoordde:- Omdat het laat ste advies ten deze mjj pas einde December bereikte. Had de ambte-; narenzuiyeiing daarop moeten wach ten? Op dat oogenblik waren er {al mefer dan 250D dossiers behandeld. Het eerste rapport, dat van de com-- missie onder voorzitterschap van staatsraad mr. dr. Rut,: -wasop:: 6 September binnengekomen. Bij het onderzoek .was echter uitgegaan van de brochure van dr.Frederiks „pp": de bres". - v-V Over dezen functionnaris zegtde commissie: Op een dergehjken post Iaat zich vooral een principieelbe- leid verdedigen.. De heer Frederiks is een overtuigd opportunist.- Slechts één beginsel hangt; Wj aan: het. be- stuursapparaat. zooveel mogelijk ln- tact te houden. De hei Frederiks heeft te goeder trouw ln zijn beleid - gefaald. Hjj ls nietIe handhaven." omdat hij het noodzakelijk ;vertrou- i wen van zijn ambtenaren heeft ver loren.' - De minister zal overleg plegen met de commissie inzake het ver zoek van dr. Kortenhorst om 'de raooorten aan de Kamer over te 'ièg- gen.. Het rapport-Hirschfeld. is over eenige dagen con^leet. Aanvulling bonnenlijst voor de eerste helft van de 2de pe riode 1946 (20 Jan. t.m. 2 Febr. 1946). ELk der volgende bonnen- geeft recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 602.' 125 250' gr. jam; stroop, boterhampast enz. 726 100 gram koffie 727 plm. 112 gr. huls-; houdzecp 728 V-V- 250 gram xeep B 69 1 kg. aardapp. B 70, C 70 1 ei Bonkaarten LA, LB, LC 602. A 02 melk V/s I. melk - B 02, C 02 3 I. melk melk 002 aardapp. 1 kg. aardapp. Bonkaarten KD, KE 602. 825 250 gr. jam, stroop, enz. 826 1 ei 827 plm. 112 gr. huis houdzeep - 828 250 gram z. xeep Bonkaarten LD, LE 602. D 02, E 02 5 liter melk melk 502 aardapp. 1 kg. aardapp. Tabakskaarten enz. - (Van onzen parlement, redacteur.) Het voornaamste bezwaar tegen minister Lieftincks financieringsplan van de oorlogsschade was, blJjkens de uitlatingen der: -verschillende sprekers, die hierover aan het'woord kwaznen, de uitkeering op basis van de waarde per 9 Mei 1940. Algemeen vvenschte men; vergoeding volgens de vervangingswaarde/ althans bij on roerend goed (Schilthuis),althans bij „total löss" (Droesen), althans bij huisraad' (Hofstra), althans nu ja/althans voor elke groep, voor welker belang een spreker gistermid dag op de bres'stond. De argumen ten, hiervoor aangevoerd, waren ver schillend van aard, hetgeen ook ge zegd' kan worden van de Tnotieven, op grond waarvan. sommige - afge vaardigden" den grondslag van de huurwaarde vervangen -willen zien door dien van de personeel e belas ting. Opmerkelijk washet, hoezeer de Kamer begrip aan den daglegde voor -den deplorabelen- toestand, van ft Meer foto dan film. In samenwerking met de Kunststichting gaat de Volks universiteit voorstellingen geven yan de film, die de groote En-; - gelsche filmregisseur en. -speler, Laurence Olivier, heeft vérvaar- dlgd: naar; Shakespeare's ko ningsdrama, Hendrik de Vijfde. Ieder, die belangstelt;in hefon- sterfelijke werk van Engeland: grootsten dichter, zal voor dit - initiatief zeer erkentelijk, zijn. Er is overt dit filmwerk al vee te do en geweest; Radicale-film- vrienden, en .wij deelen vdeze meenihg, achten dë rolprent'.: in zijn; geheel als film thiet/vge-; slaagd.; Veel té groote 'deelen zijn „gefotografeerd" zij hèt dai ook prachtig-, gefotografeerd Vorm en-inhoud dienen in dt film één te zijn. Nochtans wor den wij op uniekewijze nader gebracht, tot. deze grootsclie schepping. De beste Shakêspca- re-vertolkers -brengen in een reeks bonte cn kleurige taferee- len het drama van den- konig- veroveraar tót leven. Olivier plcatste de handeling tegen wn te „a ^ers kiljgt de «Um- decor, on leend aan vet i n te gemeten eeuwsche schilderijen. Deze vondst van gëstyleerde'.hchter-. -iïMaar. hoeveel schóóns :;er in gróndeh'gefët aan'het; werk'een .dit--mooiste :allerprentènh'peken met onderbroken:vo'omaamheid.v'oök, .tef bekijken valt,-..vflj- voor heel bijzonder cachet en 'n nim-. ons; hebben het meestegenoten In .typisch contrast hiermede is -vah; wat":erjhi déze film;té"hbóA óp zeer; reëele (en filmisch ren "is: de onverbeterlijk ver- prhóhtigëïwljze^;,'desïagVbÜ ^ólktóïteksijëhïde^ifiïjüi^ cöiirt. uitgebeeld.Indezen rid-., houding in gevoegde'ihuziekivan derUjkeh strijd van boogschut-^William Walton. A.R. en G H U. gaan samen - In ...een. geheel gevulde Tivoli- zaal te Utrecht is; een deputa- tenvergaderinggehouden van het centraal comité .van A.R. klesvereenigingen, In de namiddagvergadering werd na eenige discussie een stemmig het voorstelaangeno men tot federatieve1 samenwer king met de Christ. Hist. Unie. Als nieuwe partijleider werd de heer J. Schouten gekozen. Euwe heeft de leiding - De .14-jarige Spaansche jongen, Pomar, oogste gisteravond ophet achaaktournooi te Load een- luid applaus,: toen hjj in een partij, die uur had geduurd,in 36 .zetten van onzen landgenoot Prins won. In groep B won Euwe met zwart van Winter, terwijl Christoffel, eveneens-met zwart, van: Denker verloor. Hierdoor heeft Euwe de lei ding -veroverde met 7A-- punt uit- 9 partijen tegen Chrlstoflel 7'en'Den ker 6} punt met nog één te-spelen partij. - De uitslagen van de. partij' ter negende ronde luiden:- Groep A: Prins—Pomar 0—1; Fntdmann—Swme 0—1;Tartako- werStelner 0lBroadbent won na 74 'zetten een- haneparty uit de zesde ronde tegen-Stone; de'afge broken partij uit de derde ronde tusschen Fatrhurst en Opocensky werd door eerstgeno?"*-1".'.na 74 zet ten gewonnen. Groep B: Newman—Medina y— Wood—Thomas l'. Koemg— Abrahams i—0; Winter—Euwe 0-1 uenkefCm iStonc: ~~I*; 3; ~r"— Lupi 1—0. - In 'groep A heeft Tartakower. nog steeds de leiding met 6i punt en .2 afgebroken partijen. Gewone voetbalcompetitiè 'Naar het A-NT5.' verneemt hf^ft hef bestmir Van :den -.vNederlanöschen. voetbal' Bond besloten' de wed strij den van.: dit-seizoen (1945-2946) te beschou wen als dntmoétlngen;t:lni- hetV kadee, vaneen'; normale ïcompetitie.;.: Aani3ie.t einde van he t;. M Izqen zal/ dan ook promotie en degradatie; plaate enden. Omtrent de wljze waarop de proinoue- en'r degradatiewedstrijden'jZuUen/wor- öen.:gespeeld,J.zèf' hét.- bestuuu} yèn^en bond zich nog nader beramen.»/-)",* b Rijks financiën. Men aou gaarne zien. dat de oorlogsschade inderdaad werd bekostigd uit de opbrengst van Vermogensaanwasbelastlhg en hef fing ineens, en wilde slechte van ge dachten wisselen over de bülijkste verdeelingvan .,de oorlogsramp over h'et .geheele volk. Sommige leden be twijfelden echter gelijk de heer Hor stra (S.DJLP.) of de fiscus tot dit doel voldoende bij elkaar zal kunnen harken. Dan moet er geleend wor den; hetgeen beteekent,; dat de ko-, mende generatie zal moeten meebe- tajen;-r:':.VX- Vergeleken bij de vurige gedach- tenwteeling over Indonesië en de zuivering vormde' de koel-zakeiyke middag van gisteren een anticlimax. Slechts ministerLieftlnck. vereen zaamd achter de regee rings taf el, zat koortsachtig .te pennen, de vellen met aanteekeningen om zich. heen zaaiend gelijk de landman 'fc koren strooit.i (Ongecorrigeerd) Dr. Banning benoemd tot hoogteeraar (Van onzen parlementairen; redacteur) Van bevoegde zUde wordt ons bevestigd, dat dr. J. Banning, Her vormd. predikant te Naaldwijk, ls benoemd tot buitengewoon hooglee- raar aan de universiteit te Leiden. Dr. Banning is voorzitter van de yereeniging „Kerk en Wereld" en volgde onlangs prof. Schermerhom op als voorzitter van de Nederland- sche volksbeweging. Duitsche diplomaten voor den rechter In. plaats van Hess kwam gisteren de diplomaten Von Papen en Von Neurath aan de beurt en behandei- dde Al win Jones: en sir ïDav-ri Max well Tyfes van .de Am«r:kaansche prosecu tie hunaandeél in de voor bereiding van de agressie. Van te voren waren zy aan hun verdediging begonnen en lieten zjj lange verkla ringen afleggen, dat zij tegen hun zin in het nazi-vaarwater geraakt waren en dat de hun verleende hooge onderscheidingen hun verre van welkom waren geweest. Von Papen werd zelfs in de nazi-kliek vaak teruggeroepen en reeds voor 1933 haalde hy zich Hitiers haat op den hals, toen 'hU een ontmoeting arrangeerde tusschen Von Hinden burg en Hitler,omdat Hitler iets anders van Von Hindenburg ver wacht had dan de woorden: „Wij zullen samen praten, maar gij wordt nooit rijkskanselier". Verder werd de duistere rol aan het licht ge bracht, die Von Papen gespeeld heeft in heel de Duitschc politiek na 1933 tot het oogenblik, dat hf] zich in 1944 ln Westfalen vestigde. Von Neurath was sinds 1937 par tijlid cn ondanks het feit, dat hij later SS-generaoI werd, beweerde hij. dal ïrel -ccrêvcckcii hem tegen zjjn zm gegeven was. Von Neurath bleef- rijksminister, tot het einde. - - Vrij auiorijcJeni ïn; België T 10 TM x ie 2 rants, rook- óf ihagtabok (geen cigarett, of lljwjv 100 - gr.- chocolade of suikerwerken y 100 gr. chocolade of suikerwerken' Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 25 Jan. sjs. van des morgens 8 uur af worden gebruikt, met -uitzonde ring van de bonnen voor melk f en aardappelen, waarop -eerst met Ingang van.; Maandag 28 5,-v.f Jan. mag worden afgeleverd- De eieren op de bonnen' B 70^^ C 70 en 826 ztjn verkrijgbaar bij een detaillist, die gewoon - is j; eieren op rantsoenbonnen voor zieken te verkoopen. - j Ter aanvulling van het door de weersomstandigheden tijde lijk verlaagde aardappel-rant soen voor personen van 4 Jaar n en ouder kan 2 kg. uit dé eer- der verstrekte voorschotten v worden genomen- BJj deelneming aan de maal- tijden van de centrale keukens moeten aldaar ;de bonnen -„006 of 506 vleesch"voor vleesch en - „002 aardappelen" voor aard-p appelen worden Ingeleverd. Shag of rooktabak op bon T 10 Op bon T 10 van de tabakskaart zal alleen shag- of rooktabak mo gen worden afgeleverd en derhalve mogen op dezen bon geeu sigaren, rigarillos of sigaretten worden ver-;. kocht.Doordat .de vraag van het.,^/41 publiek naar sigaretten, sigaren' en>'Q;'vj:v slgarillos grooter was dan .de be-,,jr,;,;; voorrading'van den winkelier liet, ls bij den detailhandeleen-;abé'/^® normale voorraad shag- en rook- 7 tabak, ontstaan, zoodat het th'-Zis noodzakelijk ls een bon aan'te'wil-- U", zen, waarop uitsluitend rook- of y>r>. shagtabak mag worden afgeleverd. Post naar Indië Met, ingang van IFebruari''zal ook des Vrijdags een vliegtuig "van. Amsterdam naar Batavia, vertrek-: ken. Dientengevolge zal van 29.Ja--/\i; nuari af dus viermaal per week post - naar Batavia kunnen worden ver-:;'/'«; zonden.- Van Batavia zal de eerste Vrijdag- ,i%P sche- vlucht naar Holland plaats vinden op 8 Februari. v Waarschljniyk zal met/Ingang van 1 April het'autorijden in. België vrijkomen; vó.w^.dat;;de^Bel gen dan::/óeenv;apeciale/;vergi,inningen meer noodig zullen hebb^o./,;?." Schotland-Be'gie 2-2 Glatéren',/speelde ^j'.Scbotiand:/°èn Bèïglë;Vïptén:Glasgow,./teen:;:.onl>êsIlste vóetbalrnatohV"Mist: ensneeuw, belern?' merden- het-spej. De:- ruststand /ging met blankecijfers ln. TU,% UILVEFSUM li S01 M.: IS.00 Gr. musnolc; 18£0 Cor Fee, v; orgel; 19.00 Nieuws; 19£0 Ass. des A Concerts' lamoureux; 19:40, De-vaart^ der volken; SO DO Gedeelten uit r. De Messias Nieuws;-,. 88J.5LondenscH; phiUmrir/:fM orkest; ;.85.S0 ^Schoolverzet;?;:t3:450>è, ApoJlo-ensemble88.S0 Gr.: muziek;*. SSJïO Schriftlezing. t'F-i/êSfÉsé hilyehsl-zi n, its M. - 18.00 --Nieuws; l:18U5fSettovaZsfit^¥i$ 18.45 {Sport; 19.00 hed!; 19.05 Gr.muziek; 19,Z5fiLi-orrf' 'Óü£ërén§ en]'jongeren ;\88JOfipops0rkd^fMillgx Kbit's -v tS.OO. Nieuws;S&jfös Gr- POSTZEGEL ,^|pOSS^^T2EG|fe; Coolslngel -B,' 5^'--* ^-fjTe]ef!^23774 (voor. oude' Passage) W&éjm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1