- Oppositie? ai m Parade van de gezagstroepen VRIJ, ONVERVEERD PolitiékV-aardvérsch u i vin g Executie van - landgenooten Stakingsgolf in Amerika Grootscheepsch«eherverdee|irig van volksvermogen en-inkomen Ackiec hel nieuws 2500 kSëren gedupeerd Wachtmeester op het Hoogere loonen!| gevraagd sis:// M SCHIEDAMSCHESINGEL No. BOTnSDJIl^J^ TtaJEEOONNOS- 278Ï3 MÜ5 24156-'— 241» ROTTERDAM. -V TELEFOON. 254M(3 LUMEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NDMMEK3 0 POSTGIRO No. 358544 Bankier:' AMSTERdT BANK TE ROTTERDAM ADVERTENTIES. UITSLUIT END TELETJ/rMlSS INLICHTINGENDIENST OITSL. TELEF. 24356/ 'H- F'-1 *5*^ ssSS'iqBSrsf'ï VRIJDAG :25 5 ^ANÜARt|1946 Onafliarkelijk Dagblad yooj^I^fter^mjI^'Omsttckén ZESDE JAARGANG No. 21 Zes groate.rpdthj^ti^of, „Geen slag dieper gevoeld" Aanklager Dubost' heelt in* de rite ting van- het gerechtshof te Neuren-, berg aanhalingen gedaan -uit- maand rapporten van den Wehrm'achts- - kommandant in Nederland. In het rapport over de. maand" Augustus ;,19$2 wordfc^ geschreven over het doodschieten? van- gijzelaars. Dit rapport vermeldt, dat als repres- saile' voor een poging 'tót.: aanslag op een trein-met verlof gangers te Rotterdam de volgende gijzelaars, .die reeds verscheidene weken- in ar rest waren geweest, - waren doodge schoten: Willem -Ruys, .- directeur van 'een scheepvaartmaatschappij te Rotterdam; graaf C. O. G. van- Limburg Stiramuit Arnhem; Ro bert Baeider, Jurist uit, Rotterdam; Christoffel Bennkers,.gew. hoofd inspecteur van politie te Rotterdam, en baron Alexander Schimmelpen- ninck van der Oye uit Noordgouwe 'in Zeeland. Dubost verklaarde, dat door deze executie .van gijzelaars grooten In druk op de publieke opinie wasge maakt. Aangehechte rapporten doen blijken,'dat sinds den aanvang van de bezetting geen andere door de Duitschers toegebrachte, slag dieper was gevoeld. Gevoelensvan grooten haat werden in brieven gelucht, maar t sojmnige bevatten ook roeren de pleidooien om niet tot dergelijke uiterste maatregelen'eenj toevlucht te nemen, en andere brieven ge- tuigden'.weer. van; de verwarring, te weeggebracht bij idealisten, die nog .steèds in de mogelijkheid van be~ grip tusschen deDul tschers en de - Nederlanders haddengeloofd, doch die thans al hun verwachtingen in ruines' verkeerd zagen.-'Kyl\ De aanklager Dubost toonde aan, hoe de nazi's Nederlanders, Belgen en Franschen, die hulp verleenden aan Britsche en Amerikaansche pl- loten. hebben- vermoord. Hij las een openbare proclamatie .voor .van ge neraal. Christiansen in Nederland, waarin werd afgekondigd, dat vijf personen ter dood warenveroordeeld en drie andere tot levenslange ge vangenisstraf wegens het. helpen van de bemanning van' een: En- gelsch gevechtsvliegtuig, dat op Ne- derlandsch grondgebied op ,1 - Aug. 1941 een noodlanding-had gemaakt Minstens 4000 mooren ///•..'ïn. een aanvullende verklaring is voortsmededeeling gedaan over een aantal andere Dultsche moordenin Den Haag gepleegd. Hierin '.wordt ook vermeld, dat de vernietiging van de „Haagwhe Courant" door Dltmar, perschef van den Reïchs- kommissar, zelf, was bevolen om an dere kranten te intimldeeren. De destructie was onder leiding-van Dltmar persoonlijk gescWed. Na. een groot aantal bekendmakingen _en waarschuwingen van Rauter, Chris tiansen en Seyss, waarin mededee- üng van nieuwe executies wordt ge- daan, .bevat een document een over zicht van de door den. dienst inden- Ufïcatie cn berging opgespoorde lijken van slachtoffers der;Duitoche lerretir./'De dienist schat-het.iaantal vermoorden in' -Nédiéxland - op vier-* duizend, waarbij evenwel wordt op gemerkt, dat het totaal.der gestor venen van Vught, - Amersfoort, en Westerbork niet bekend is- In Tiet eerste kamp werden de slachtoffers verbrand, ïoodat opgravingen geen uitsluitsel kunnen geven. geeririg ligt binnenkort een ont werp van wet bij de Stateri-Ge-, neraal In te dienen, waarbij de documentatie over dezen oorlog wordt opgedragen, aan e'en. „hiSr torische staatscommissie voor de geschiedschrijving van Neder land gedurende den tweeden wereldoorlog". - Dezestaatscommissie zal de bevoegdheid hebben getuigen onder eede, te. hoorëp. Het ligt in* de bedoeling naast, juristen en historici ook Te enige .medici iri de commissie op te nemen, teneinde de martelingen en mis-, handelingen -aan medisch, in zicht te toetsen. Ruhr- en Rijnland van Duitschland af? Geen springplank voor agressie Burggraaf' Stansgate, Britsch. minister van luchtvaart, - heeft in het Hoogerhuis op een sug gestie van den conservatieven Burggraaf Elibari om het Rijn en .Ruhrgebied tot aparte staten te maken(-^gezegd; dat men, wel ke politiek ook- gevolgd werd, Duitschland de mogelijkhied zou afsnijden het Rijnland ooit weeri als- springplank te gebruiken voor agressie. Het arsenaal van de Ruhr mag niet in Duitsch bezit zijn en het Rijnland mag hooit; meer voor' hetzelfde doel door Duitschlandworden - ge bruikt. Behalve de vier landen van de 'cöntrólécömmissie zijn: ook België, Nederland en Luxem- burg. bij deze, kwestie geïnterres- seerd, maar het initiatief ligt bij Frankrijk.; Eliban hadvoorge steld, dat. het Rijnland, en het Ruhrgebied gemeenschappelijk gecontroleerd en bestuurd zou den worden "door Engeland, Frankrijk: en de andere landen, die* aan hun westgrens liggen, onder auspiciën van de U.N.O. Overeenstemming in Frankrijk Reuter meldt,"dat de.'verte genwoordigers der drie voor naamste partij eri (communis ten, socialisten enM.R.P.)over het programma en de vorming eener uit deze drie: partijen be staande v cbalitieregeering over eenstemming/hebben bereikt en thans de voorwaarden aan haar respectieve parlementaire 'groe pen voorleggen. De .verwachting overheerscht/ dat men! hierover tot een accoord zal geraken. ;ln h et pro grajhjha^Avprdtr.-'aauS^ri, drongen op hét verbreken van; de diplomatieke betrekkingen met het Spanje van Franco. b.-h-i Geen Am. materiaal voor Franco Naar 'aanleiding van een be richt van de New York Post, als zouden Amerikaansche surplus-, legervoorraden tot een bedrag van 3.000.000 dollar aan de Fran- co-rege eringzijn verkocht, - wordt van officleele'zijde mede samenstelling van een witboek gedeeld, dat een dergelijke yer- Gèraamd wordt dat van het totaal aan arbeidskrach ten van ruim 50;.milUoen man in Amerika moméntèel 1.600,000 in staking zijn. Tus schen de dertig en veertig inillioen arbeidskrachten zijn niet géorganiseerd." Van de georganiseerden is, er nul op de 15 in staking. Waaroin B S.'ers werden te eurgesleld Op'vragen van het lid .der Twee- de Kamer Heertjes, betreffende de niet-nakomihg van., aan B.S.-leden I gedane beloften .omtrent - plaatsing by het Nederlandsche leger, heeft; dat noch de rmnister, noch eemge r^ i. Oosten in 'ftctie1^ ter. *- ónsDoring andere tot. het doen van beloften ,raT, .orv h»,iniwWénfiïr -*ah .-Nederw Repatnee'ring uit.. Rusland Drie missies, doen na-7'-. SS sporif^en-v^^SS Op vragenvahSïvètTweede7 Ka merlid De Poolei-betreffeiide cte ire- p atrieèringvan -j Nederianders,zich bevindende; in "door .Rusland ber' zette deel van'Duitschlarid^en in Rusland zelf, hebben de heeren Van Royen en Dre^frhet^ volgéruie;ee-; antwoord:' r Het is: niet bekend, hoeveel Neder landers 'zich rh'ogï in; hët-:dogr?. Rus land bezette dwij van; Dültóchland of in Ruslarid:i^zelf v bevindenu»? Ret ovërgroote deel ^^'reëdè^-gérepatri-, eerd/ volgens tof ficieéle ^Russische; opgave m; tótaa-:;33:i22^jjerponeni; Gegevensómtrentv '-npg -^yèriniste, personen, die -r-'izoo'zij-no? in leven zijn'zich infüe^ U.SB.R.zouden bevinden, wordeh; ain de. regèerihk der U.S.S.R. verstrekt, 'dle terzake mderzoekingen Jdóet"--, instellen':en 't resultaat daaryanybekend., maakt: -rienv 'iaJaUeriil ybeke: f'drie tob. Neder- en/of toezeggingen bevoegde autori teit aan, B.S.-ledën beloften -heeft fedaan, zonder deze beloften na;1 te omen. Het is den minister echter bekend, dat' het doen van beloften en/óf,: toezeggingen ..Thet~bevoegden, zooals bijv.commandanten van onf derdeelcn of hoofden van aanmel ding sbureaux, wèl somtijds zoodani ge beloften hebben gedaan; zonder zich van tevoren' van de juistheid hunner beloften- en mededeelicgen te overtuigen. Later konden dan zoodanige beloften niet worden in gelost. De minister heeft er.steeds haar gestreefd, gemaakte fouten te herstellen, voor zoover, dit in ver-, band met de 'omstandigheden nog mogelijk was,, van en hulpverlening aan.-Neder landers. iX i-- r De Sovjet-reg«rihg>;heeft "ih ,-den beginne.' behalve/:peraoiien.- die; vry- willig in 'dienst."yan! den:,vijajid Iwërk hebben verricht:: öok -cdé.- vreemde arbeidskrachten;'.^' die gedwongen voor de Duitschers' hebbend gewerkt, soms te'werk., gesteld. ?Ziiwerden dan echter behandeld: «n gfevoed als' Sovjet-arbelders^lAamdeze^tewerk-,! stelling is eeneinde gekomen. ;?;- Het is mo^efUki '.- dat vólgende, maand een nleuró concordaat tutwehen het Vatlcaanenapanje tot stand zal komen.: Hooge i regeerlng*v«rt«fen- woordigers zullen Op -S Telaraari de drie kardinalen iiit. spanja'naar Rome begeleiden. i Tweede Kamer Een beeld van dè verschrikkingen Op vragen van het Eerste Ka merlid Van Rappard Inzake de omtrent de door Duitschers en N.S.B.-ers bedreven gruwelen heeft minister Schermerhorn, --voorzitter van den.Raad van. Ministers, tevens belast met de algemeene oorlogvoering van het koninkrijk o.m. geantwoord: Het is inderdaad gewenscht om aan hét nageslacht een vol ledig beeld van de verschrikkin gen van den bezettingstijd te verschaffen. De vraag, of de regeering be reid is, een commissie te benoe men, die het recht zal. hebben getuigen onder, eede hver de gru welen te hooren, moet ontken nend worden beantwoord. Wel kan worden medegedeeld, dat het in de bedoeling van de re- U.N.O.tweede phase E»« proote poloiiaire, -die allcrt deel- ncmenden, staten gelegenheid gaf voor het oog van- de wereld teposeeren, Is voorbüschier verborgen achter ;de festoenen dec weliprekendneld zun ae .commissies hun - werk begonnen en reeds hebben de eerste narren^ met .hunsarcastische grappen.- öe .feest vierénden aan de grauwe werkeiijKr held van den gewonen da^ herinnerd. De wittebroodsweken zon onher roepelijk voorbij. Een week lang wa- ■5 rén wij allen gelijk en wü hebben erin. gèzWelgd;'net als -in: Genève, maar nu moet de :U.N.O, zich uitsprekenover Iran en over Indonesië en Grieken land. Ook In Genève kwamen derge- lijke gênante scènes voor en ook daar. 'werden zij véwezen naar een. com missie,1 dis- de werkelijke machtsbe- zltters dezer - aarde ^vertegenwoordig- de. 'doch de geheime - besprekingen kwamen toch; pas aan de orde'- als andere maatregelen hadden1 gefaald. Men heelt de.U.N.O. realistischer; op- gej-et, maar.de leden ervan .worden dan -ook- eiken .dag', brutaler, dan^tn. Genève, aan dè werkelijke -maent- - hebbers, de - Grootc Drie, 'herinnerd. Wat dat betreft Is "thans de yerhou- dlng omgekeerd: de U.N.O.V ziet^er meer uit als.een losse bekleeding der Groote Drie dan de Groote :Drtevals de executieve der U.N.O. Het pollteke leven In;.-de U.N.O. maakt- een half- slachtlgen Indruk; Dat de zeggenschap .'zou toevallen'aan hen, die de werke lijke macht ulloefenjBh, is zonder; twlj- fel realistisch gedacht: Maar helaas ''•;zljn' üe grootenhet. niet: geheei eens-, De U.N.O. :wordt daardoor vanzelf n instrument-' waarmee, men óf de; een- ^r*;held in de: Groote -Drie:-hoopt .te hfifr 'j,-3teUén' öf- de..recalcitrante ;gr-oep:uit if^de-SGrodtq. .Drie.-tot- rede; te brengen. Belde mislukten echter: amdat- RuE-, land ln'.'-geen-enkel opzlcht voor-de VolkenbondslUusie.'.'het./hoofd wilde buigen.'.De Kussen: gebruIken. de;stel-. regel 'der-U.N.Ö; ;om:op .leder oogen- blik de .naakte machtsverhoudingen maar voren te halen. Zij'beschouwen dat klaarblijkelijk alswlrist?en ln het >- kader-eerier realistSsohe GrooteDrle- ?;'polltlekpolltlek l.is3"het-dgtook:De; vr a a gisech t e r en, hier. ligt.; het.: v'mèénrngsversclül'tusschen'eommunU-: ten -er. nlci-communlsten,. -:ook - in-, rrankrUk of de werelrl.nlet van,een ^ï'Groate '..Drle,-poUttek.-;naor?Mn£jneer. 'omv att end e po 111 lek".of-h li niet :van. een naakte machhpoiltlek-na.ar^n mee r ge I-es e rveerdeo f me*r l^pólltlek toèVmoefwant Mi' ben .tri elkg e val }èr,^w/n 1 ;-.een, ItoekómstverwachtirigcultsprMten, waarnaar,wlj - onze werkzaamheden iCkunnen richtehil'Het .conflictdusschen V'; deze be ide.Vppl Itieken; Is v 0P.e 'Ujossen,1'maar zoolang zij. met elkaar wonlelen ls er h sop kóóp niet heeft plaats gehad. A toomcom missie in geste I d De algemeene/ vergadering heeft eenstemmig, rü; met 47 stemmen, het rapport van de commissie voor politieke en vei ligheidsaangelegenheden voor 't instellen van een commissie voor de atoomenergie goedgekeurd. De commissie zal bestaan uit een.vertegenwoordiger van elk der staten, welke in den Veilig heidsraad vertegenwoordigd zijn, en Canada. Dit beteekent, dat tot September, van dit jaar.Ne derland ook vertegenwoordigd zal zijn In deze allerbelangrijk ste commissie. Alle rapporten en voorstellen van deze commissie zullen aan den Veiligheidsraad worden voorgelegdengepubli ceerd, tenzij de Veiligheidsraad in het belang van den" vrede en de veiligheid anders beschikt. De Nederlandsche vertegen woordiger bij de sub-commissie, welke het! talenprobleem behan delt, Is de voormalige eerste mi nister, prof: Gerbrandy. 'Moord-orgie in Polen Naar de Poolsche vice-minis ter van buitenlandschezaken heeft medegedeeld, zijn in Polen in/de afgeloopen maanden meer dan duizend politieke moorden gepleegd. De slachtoffers komen uit verschillende/politieke groe peeringen: van de- communisti sche partij tot de Poolsche boerenpartij.,' Onderzoekingen hebben uitge wezen dat deze moorden.begaan zijn door qndergrondsche, natio nalistische groepen, die door het buitenland gesteund worden.. Euwe wint van Denker De uitslagen vari/de partijen,ge speeld in de 'tiende ronde van het toumooi te Londen', luiden:'.,/' Groep A: - Golombek—Broadbent 1—0Pomar—List 1—0iOpocensky —Fried mann 1—0; Stane—Tarta- kower 1—0de beideandere par tijen werden afgebroken; afgebro ken partij 7e ronde; Steiner-Lisfc J- iafgebroken' party 9e ronde: Go-" iombek—Fairhurst 1—0. 's ■tGroep iBr'Devos—NewTnan 1—0; Thomas—KoenigJ—ï ri Abrahanis-- Winter 1—0; Euwe—Denker 1—0 Lupi—Christoffel* 0—1afgebroken partij 8e ronde: Denker—Lupi 4—5. ;De stand luidt: S Groep Ai-' Tartakower 61-, plus-2 afgebr..:;2Steiner - 6- plus 2;;,afgebri Golombek:'i 6,;. ■Bernstetó;5Rplu5:3 afgebr., Opocerisky5plus--A afge-; br.;1 Pomar 5i; List- 4/plus l afgebr., Fairhurst;; 3J-plus ^lrafgebr^'/Frins 3 plu's/3iafgebr.;<Bróadbentr> 3:, plus 1' afgebr.:'"Stone ,2^ plus" 1;-.afgebr.,1 Friedmann -1' plus. 2 afgebr. sifc Groep. BEuwe ;8J'Christoffel;-8,; IDehlro^^BSw^S^AbrahaniS^C^ .Thomasleder5}^ Medtoaf:3i $;Plus l"a fgebr.;^Devc^.£Winter en :man ieder'- 3Wood 2i,plus L af- gebr.,;:Lui^w2j;- Jongleerend tnefcmilliarden als waren het hoep>els: in handen van een goochelaar, heeft Minister Lief- tinck gisteren in de 'i Tweede Ka mer een/uiteenzetting gegeven van wat hij noemde der grootscheepsche herverdeeling van volksvermogen en -inkomen, die: zich dit jaar gaat voltrekken en zich. nog generaties na dezen zal doen gevoelen. Van het volksvermogen, dat bij het uit-, breken van den oorlog op ;15- 20 milliard geschat werd, zal rond 8 milliard .door bijzondere heffingen worden overgeheveld van de bezit ters" naar- de niet-bezitters. De staatsschuld' zal geleidelijk, stijgen van 20 milliard tot 25 a 30 milliard. In-het hésef vanhaargroote ver antwóórdelijkheid zal- de regeering zich? by het uitvoeren vandeze operatie; moeten laten, leiden door warm gemeenschapsgevoel en; koel- nuchterenwerk^tóeldarln.'- den zich "eigenlijk wel voorstellen hoeveel een milliard: is? vroeg de minister bU den aanvang van zijn' betoog. Overtuigd, dat rij het niet konden, begonde bewinds manzijn voorstelling, en als gebio logeerd keek en hoorde deKamer toe, hoe de milliarden door het luchtruim /suisden, met 'vaardigen greep werden opgevangen om,op nieuw gegroepeerd, een oogwenk later hun duizel in gwekkenden dans voor de oogen der geboeide volks vertegenwoordigers te. hervatten. Draagt i elkanders - lasten dat is,, zooals prof. Lieftinck het uit-, drukte, het moreelaspect van de oorlogsscbadeyergoeding, - die zulk een drastische' verschuiving in het nationaal' bezitzal meebrengen. Men mag daarbij niet uit het oog verliezen, dat de materieele oor logsschadeeen V erzek e r b ar* e schade is. Op 1 Mei 1945 was bij do onderlinge molestverzekeringmaat schappijen 25.8 milliard onderge bracht.. De verzekerden hebben groote offers gebracht aan premies en omslagen., De. bij de maatschap pijen aangegeven schade beloopt ca. 21/1 milliard, die bij de Schade- enquêtecommissies omstreeks 4 milliard, zou men op moreele over wegingen van rijkswege integrale vergoeding geven, dan verliest het stuk zelfvoorziening, dat in de mo- lestverzekering ligt besloten, allen zin. Het probleem heeft een tweede aspect, dat van den wederopbouw. De regeeringspolitiek is gericht op een /krachtige ondersteuning van het herstel der welvaartsbronnen. De regeering wijst vergoeding/op basis van de vervangingswaarde .al. Zou men,'zich, baseerend op de hm- dige bouwkosten, de verkoopwaarde van 9 Mei. 1940 volgens - een ver menigvuldigingsfactor willen ver- hoogen,1 dan zou- deze factorthans 2i a 3 moeten bedragen, hetgeen beteekent, /dat men alle - hierboven, genoemde rschade- en uitkeenngs-. cijfers met een gelijkgetal zou moeten vermenigvuldigen. v Evenmin kan deminister ertoe besluiten,: het element van de huis waarde, dat een zeker plafond, in de schaderegeling vormt. te 1 ftten ver- vallen. Men gaat: er nietv&n- mt, wat er in een: huis aanwedg was, maar welke inventarisnoodlg is,om een liuis, met een. bepaalde, hu^r. waarde redelijk te meubüeer^L Niettemin is .de regeenng kwestie derhulsraadschade, - welke 21 f *hvan hét totaal uitmaakt, op nieuw' ju overweging te nemen aan de hand van.de in' tie.'.Kamer; tot uiting gekomen. wenschen. -,/ Het beginsel •van.' 'de. 'schadsysr- goe^ngsregelihg/-js tduit, r;dftt; de re-, geering het vraagttuk wenacht bezien .tegen dén'achtergrond; zoo wel van de totale door ons land ge-: leden 'schade - alè den ;r algemeenen economischèn.toestand v des lands. De dekkingwordt gezochtin de al gemeene middelen/:, wasrby niet ge speculeerdwordt: op ;mo«UJke/her stelbetalingen uit" Dultichland.-' :Het programma/ van thans,/ waarin ter completeering eèn spaarcampagne .H opgenomen, vt^t;/«en: minimum,, waarmee,.-.naar/ de -minister' bü,.de opstelling/ hadverondersteld, de huidige Staten-rGcneraaL-ï rich/ a>u- den kurinen/Tereenlgea. /De - dennl-;. tfeveregehng:»l;;.in/den-, vorm-, van een .wetsontwerp,/-aan'./ de ;gek<c*n volksvertegel" voorgelegtiU:; (Van ^'tól^en'tjUVei^redacteuri CÏeó e filiele''wekeaj'is-è.r Z^roor :un4 ;>Jn:ybU(I«ho? aaxdVö<U>OlVlnr aan;ae^:ian*,Afliè/-.ai">«ft?ravre»;:yae aifé-pa rt ®Je*ri*roe-. t escB cureiSJi"éert.s v^opréaakt.;Jn: ;de Xomendf/ w^rdea-"" op get^oklcen-Jp^cb è-jaood cyöjrttucfi e* ▼a» 'sèinPpermanéatéji. 'otj dè:Fé^péars/i^/dé^voetk*ur'>an jèvènlrbuh-AOUio^/kuLitoft^* ^«oïlèópl g wter-op;Jv;T£ppa^.of?3Milto/fit, lill bouwtj;ea caaLnibiila^n^Anaer^/cpa^Sö; ken Stak/öf /z»;froote'/paEtt)feni:*©!.:wij noottljtejvo/ei»-In'.oorie.i, j»«rle'i^€«»iayr "i'ppTdlt «ogenblik-,nog seen jaar. vóór <ten èerstvolgeiïd«rl",V*E*leaii^S»<Sar turó/iS'-dé'ülüanè^deimaiéJ^coMplir c'eerd,i datiheb"'haakt; órtöoénllji /hX«r eén'ovecileht/van;:tè ."/Wihneer 'wijdit dèaond anks' proheerén,. aan ,:.la het onflerr't/vwrbehcu'di/öat er?reeds voor,het dit«Jaariadch sn duldelUbe- o MwlkkeU»g->,lii3eèn£-yan ;béidè riehtl ngèn - .kend. 0$. r /- De; drang naarl- vernieuwing '/enVpo- lltleke -"herorléateeriTUI. :tot- ulül)ï.^- komeh: tlhtom-'de^beretting,/1* parüjèn 'aanVekighèt. minst' In uitejet links/,eri',uItërat,:,rechti,-;6Mrk«^Tvaar/ .maté ;ihen ,:het,?mlddèh/? mutojb^pea marnien' - van v, de - N-V Jiü'liémh. öe /©er. toe^aani-dews^vemieuwing, .'votón-nie, hebben, ge gèV en '.dóór' besprekingen ln "to leiden, welke ;haar tweede stadium reèdsi hebben betfelkt 'en hu/vebt/het derde besllaaende :sUd I um sta»n.;or .de /.Pertij '■;Van den/'Arbeld"'/za!/:alagBn. hangt ln hoofdtaak' -af fVan «en-'dëtail. dat ran óogensehUnhJk bn^ergeéchlkle beteckenls :'.ü./'Ket> gaaf ;hIerVnJ:,jom, '(Of de - commlasje -..belast.met -. hét/,on derwerp vande/ nleüwe partij blenièn/ met - een^/Voor /alle ^groepen 'aanvaardbaar denkbeeld/yoor/denirdag eal komen/; --i- 'In deiaT>.AP.,U'mem .hulyerig vaor een baslsverbreeding, -dlè- het'veryrut van verburgeilJkPvgzoü r kunnen op- roepen 'en"groepen/ klesers M*r cdnunurilstenrzou. Jagen. 'Aan den-'anr- deren' kant beueft/'tnen." dat-: een/deel van-het- verleden/ verzaaktmjoeyw,or den, wil-het. loo/.moeiMam tgt.fttana ge'komen coni t mèt/Protestantach en Katholiek' gelljkdenkenden nlet/ver- loren. gaan. Deee-jaatsten/zouden zlcn sfelllff niet ïaten/lncèrporeeren ln-.een 've cwaterde S'.D;A ,y".- Er. moét,dt«!.y.;er-. Tcélük lète nieuws"komen. ook in-^e •ulterlUke'/^ei^hyidngwonti^.^DIt laatste ls *-■ gteUlg/evpn /beLangrilkNa» het urgentieprógramr dat.xeer, spoedig uit dè bus zalko men:. D© Chris WfOOr- groep meent althens/voorlooplg nog In de -Katholieke '/Staatspartij^ie-nvoet«l ilOJJvinfin elk/geval'/tot/blijkt. /daVAe. oude partijverhouding-definitief :dOon* thojieke'i kringen,i -/seri pogingen, gaande "om te^kpmen.tot;;de vomilng van' een C^rtste^k Soetole-/Volka- party, w«artóè;'oofc,:;de: protosWhten .louden./kunnen "-/! -'i.^«'""ïscktiche';boek .Oe t vormtog- '.vaü/sen\ Cohaètyatieve .'VMka jFartö iaouJookidoor^ePAtegenen 'vanTreehto rt<>egejmcht{.»yrd^;dto.*a •til fowmtoi; "T*11 ren 'vah^de'-.politieke afeer. Hóewei het besstuür^dar.Liberale Staatsparty bij: öese.-pogingen niet betrokken ,ls,lijdt hel v'gèèpi twyfel- een dergelijke party ,"-aah groote/ a antrekkingskracht, uitoefènenVopal/dlegenen uit ambte lijk ehvzakenleven,, wier. liberale op- vattlngen.hun thans meer dan ooit tot,£'iègen*Staü<3ërs vah, -socialisatie maakt. /D Christelijk" lÜstorlscheTJni e valt^ulteen. lh- 8 .stroomingen: le.' zij dip willen/ breken -met de oude anti these ^n.'dus/naar de Partij van den Arbeidiwèhkëo2e. /zijdiemet de Antf-Pevóiutlohnairen tot een fusie willèiivgeraken: te. zy./dle geen en kele,, verandejrtog 'Wenscheri. Onder deze. laatsten, zijn er dan', weer. die,. Itoi/V'qen/; federatief samengaan- met A.jRr.' wéi/bereld zijn en deze'hebben imhldtfetoite; Dtrccht hun zin gekre- geïn/''■-;. -.' .v///!;/.-/,//"/ '•/Téhslottë.v^nèmën 'wil nóg, öat het v*n/d«» -ultslag-drr thans loopende be»pr«kto6eo"'j zal. arbangen ol de N.V,B.f -mét/ een eigen program aan dé /y «rkle elh gen zal d eeln e men. Maar gêtlen/dèn-korten t|jd, welke nog Test voor den'aahyang der verkiezingscam pagne,' ."wprtt/thani ln ons land, met Dé»:" Haag als. centrum,een koorts achtige^ politieke activiteit achter; de •cherme»/ontwikkeld./ 'g i-'tllti-dieze.heschouwlngen"ziet men, dat-nogj-allei mogeiyk ls. Slagen de afsluitende; besprek!ngén op, 29-l2-*45 voprdg /vormiug van de Party van den?'JRfbéid, ;danzal dit een belang- riUk'é^stlmuUns zlln: voor alle naar yirnleuwlng/atrevende elementen bU de/ polltlek^andersdenkenden. Wan neer-echter deze pogingen.schipbreuk HJden,. dan'zijn alle factoren aanwezig -voor/ een?/ongebreidelde nitbrelding van.het aantal partijen met de daar- aan'-ïj JnhaèréijteverbrokkéUng van volkskracht. nieuwe derge-iyi kunotrtl ^pirty;»U/-rto«i^titon'ra©eM,; Ofi^én - .-doen/cp klh- - MÉÉS 'Sm .middag _.doof._.,uo_staa.\.g. ttHèa -wissnwf:der-Eo- iag l&otSte leërd en moot hei ta-sZwd-SdVa^mr^esperi deerd. Ect.ms desondanks stonde* dmsenden^oUev- dammen Geëagsiroèpw~'^::*^^^ ^^r - behoefde*omr< leidden:, voor, de) a/«öi»;:fcre(rfl i0stó>eii goed. de - groefendh*id{$oto,. onee «iteraérd „Zuster Carola'; •T\i;/f:n DAKES 1«»:! u "Vs Mgelitcim$]ótv<ï C"™'". i /ë-Z "dróóm rant lUfdt. j en yehik).. Be» hierliiU-Uel^crh-^BeVmeyie f» m goéd en reinBelaas, haar moeder nróoi achter. ;J)an:ner*chvnt de .noc kcruar.'clie, fin. 'de finamnede Dat is gra'ar.lyt; doch gdultsg lomt te rechter tijdt een jonletnan,; cisw*(, dehMniel i/fèa^én, Belam, .toenÉe drie afleveringen .ean lt> fag.,it- ween Vie DapnrüCfa'er-ajdCjdtaomt-tam büitenlcarvsie \h6bbeU[,j,f^ desondanks stonde*duiscitden Hotter dammen langs tdr oofc aangetrokken district 's-Gravenhcge. Vit défilé,-Aoo^veriiaWd» v»è, tóci Voor het stadhuis, rials bevelhebber ik Nederland, gè*.- majoor ir.K. Ta n s, in gezelschap leger. ;vele barakken^/ïijrii binnenkort ie betrekken en daar zUn' dé'.po- ntieke:/gevfliigërien/- ook^/beter :gejid£syëst.':' déf.lét(ze!s'op| l> Mei de - s^olenrlviij'' besloot;*spr. ^n^be|oö^,r,7^ De tweede! spr. Va£:> dè; direc teur .vari /dé/ide/ H.B^S.vtevens ■hoo f dbestuursli d!- .'-van/^Yol ksón-; dërwij s tde/Kefer?^ C^tieSlópï^r, ;i41e; Gprak/najB^riSfdetóiaderis /en lë ërkrachten,.' dlè /yereèniEldvaijn •lüiV 01ksbrideSffls.V"DNs^o^össlng; waarióhèt^Ji^^ity,geyai|X)^8^t; lsyn^atstiafgeyend/voor/soort- gelijke'geYMéri^en^^t^erd^- 'Zuid Szal d^ óplosfllrig/i ".bë^èrk- ëtelIlgeri/*We/^ri"ac^it.;maanden ;devi1J]ieid: In,/ aldüBspr.^en^nög ;h.efebea/j£j*9(w bèzettër f hebben/» bewi*enr^He t 'schöörgetiöuwen?.,iotJ senomjte/bouwéfó^anrie^^lt; .ar| blnriëzikdrtfcl^üw^i^ange-; ,ópèhb'aTë^sd^bt^/ón4®^fl411 kn*-lèerkrax^^ bareischolëiraIlljd^/>tód:/vaii; De school moet vrij DeI- samenwerkende onder commissies van Het: -scholen complex I HÜleyUijtv jhebben; gis- tèravandeèri;Si."gröó'té protest-, vergadering in bet/vFéyenoord- stadion belegd,/ naar aanleiding van het feit dat-; het;/ mooie scholencomplex .na ^e; ^eyjfU" ding reeds inbeslag is-genomen endat het naac het zieh laat aanzien voorlooplg;- nog.nïet vrijgegeven zal'^worden.',?. De eerate spretór;^,dt.e':hëer G. van Doom, hoofd?vari: dé; Mulo- school Hilleylièt';:2èldë?van:;>oor- deel te ;znijdatvhet/Milltair ,Ge-^ zag. een: ruimheid "van'ylsle mis te - om - de verschillendev^ belan gen tegen 'elkaar//af^tëv.w^en, waardoor de; scholen-"Jih-!v {1945. niet vrijgegeven De N.S.B.: gevangeni»; ywaar 'spr. school' toe-ingericht.ia,":gaat nu worden gebriilkt^alsvjeugd-. gevangenis/Hóé? kari;hü;/i vraagt spr./d e .best emmlng. .'van/hét/ge-. bouw,- een"/ and e rew orden zon der. dat ...het//:,gemeentebestuur daarin u-gèkénd^wQ^t^^w^: cerhber toen" lïét ven lag, heeft>* het"Mi", *G. [dèae beslissing;,-.;. .genomeni-::/DIe.//be-; schikking ;/is/pnj uist, .'/voldoende; rechtsgrond^is/iriiét/^afmwezig,! én bovendien ia? zijj i^èni:Vergrijp 'tég;:^endèj/jéugd^^ónB^sc^ bouw moet/vrij dftt;/i-kainj zóndèrydat"^tidev-pplitiék^dëliri-; qu enten da ardoo r-schade/riiUen leideMDe/SÓplóssmffi^^^w^W; aan hét problèénif-«gegeven^is, deugfcrüet.-dièh^lt/zèlfs./alle; poësle., iiit.rhëtr^l^effi^nxhet-' K a mè ri id bèdankl voor In d on es ië- Co m missie (Vtó/onzch- parlementairen redacteur) Naar;'.wij vernemen, heeft, de heer Stokvis om gezondheidsre4- denen bedankt voor de benoe- nairig/in: de parlementaire com missie, vdie naar Indonesië zal vertrekken. Waarschijnlij k zal een,;"gecombineerde zitting van de;,,'Éérsteen Tweede Kamer hoodig zijn voor het .verkiezen van de leden der commissie, die dan 'als volgt zal zijn samenge steld;':jhr. prof. mr, B, C. de Savorin - Lbhman (chr.-h.)jhr. mr.M.-: v." d: Goes van Nat ers (sri a/p.); drs.' H. A. Korthals (radlcaal-llb.)en voorts, zooals wijreeds meldden, de heeren Meyeririk,Joekes, Barge en Van Poll!. Prof: De Savomin Lohman bëh'oórt tot de Clir.-Hist. Eerste- Kamërfractie die onlangs ad- haésie/betuigde met de politiek Vari'ioud.-mlnister .Weiter. - Auslraliërs'laden nog niet voor Jndië "/Het /bericht! I dat het verbód' yail/idè' .vakvereeniging tot het- laderi van j'Nederlandsche sche pen.'varidkagzou worden' opge- tegengesproken 'dóórsdep ;heer /Tj-Nelson^-voor- ^tter Vandiéri vakbond 'van ha- rènarbéiders te Sydney. Hij ver- klaarde wel, dat bjj deonder handelingen-voortgan g werd ge maakt. Dijkgat geblokkeerd v ,C-n Bij Rammekens t Nadat": al op 1 Decembet 1945 ëen mislukte poging'tot sluiting 'werd gedaan, is gistermiddag om 16.37= het laatste Walcheren- •che dykgat bij Rammekens op- xüeiiwmet/een groo te betonnen caisson feblokkeerd, r'i 'De marióeuvre/verliep gunstïg, doch om tot volledige sluiting te komen aal iin-'de' komende(dagén 'wéer/hard/Smoéten -worden;/ ge- w.ërkt,' terwyi dè gehëelè. situatie nog. aamleniyke -risico'si$öpr; levefi. - -/ slechte pad 'Toen-dé 24-jarige wachtmeester bij 'dé politie J. Doef, die te Schalkhaar zijn opleiding genoten had.Vin verband, met de zuivering geschorst was, 'ging hy in den tijd, noodigom zy u betrouwbaarheid vast te stellen, daadwerkelijkbe wijzen. dat, bij nu niet: bepaald, den aangewezeri;' rnan was om de*'goede 'orde tei bewaren. Hy 'sloot zich namelijk! aan! bU een stelletje avon- tiiürlij kéiV Vlieden, fc.een „zekere de Frau-tf, Kunst./en .den* politieman ■Korterink. Deze -wisten; dat er bij 'RomJjn/in de Pijperstraat wel wat te'halen was. In den nacht van 10 Óp '11;'Juni van het vorige .jaar vermomden rij zich als B.S.-ers engewapend met stengun en ;re- volvers'trok, het;;/viertalnaar, de Pijperstraat, jDé-Fmuw .opende de deur? met èeri. valschen .- sleutelen'; Doef hield Bt-sf. mils loyaal' De oatwUJtellng Ttn de Ka- merdebatten' doet. vretwr.. dat de oppositie tegen npr-isMr Schermerhorn en aUE 3 aïieên maareen 2ahehjite,; ';:eep'j ,.mostvloyaI.oppMitlonftterg^; steekt in deze nauw ïimhólenionwelwUlfh^S*.?:; dat er. buiten;*<»rklank.rln^-in, de wrarvso. ParK'n"-cr/S'Ti..,5: v schoüwlhgen,yan Nationale .Hot«tdamsche Cou rant:Kan:deae„iWlfjïteiSitó' niet rerkipppen, da±: .de Jgd^, der règeering; is nisten b^een jnan, «Ue»' rer eêh '«eémde ,waa inhet,pOj. litleke^'jèruzalêm?.;Of dera ddboosei' ultvaKen SS£i van Man.; het oordeel van: de .regwrag, rtvpT de -Partij;vandfinr /Arbei^., vragen en maken, wanneer minister. Brawsr.vn m^borfede ^dentoegd® van 'dié pariÖ. verklaart Tft^i'/te/ S^«n? Het. oféfemM gdedkoope tarUeU oni Ier-president voortdyreiyU.: kén tusschen de becneU aooien Veel ir inee:beiete'i:^lB! de'oppositie r-:et'.'nf'^t ^Kk-ls merbom een SeSe binnen «dolUïe'peri^g teTOlen. zoohairtteaas^^i op het o'erheidsheMddsvZool"^ zy niet door .'„politieke ?en miar door iremABireerd; zoo i^et/.b^«^tó@op;|nËare; And t rr nplouilij i. ~-rrröïi'~ - .JM&pK VoorildéiopvoedingijdeK-kinr- dèrèh5ahèbhehsJ.weS}eeiiSeigen; Boo-digMténf^de$to^5Mi!.MiïJ 250Ö/I^orllnBeh-idih|erhstigjger( dspe-rd/ en ,dat?magin!et' lan- ger.i üén ahdêne/oplpMlngfci» !r.oiielijic,"veel 'srooie hiiia-n zijn verlatenvdwr;5de|^^e^nfi s:s:pns)- dit 'gevent b ehóbrlrikë|g éboriweriv^h/Wftri-; .vcrii/die^klndeteri^o^^R^ duffrohW; Romljn'met /een stengun Iri '.bedwang./ De bult was de moeite 'waard:;',12.000 aan-,;gelden een gróote partij tabak en cigaretten. Al3:""zijii deel kreeg de. wacht- 'meesteri 2500 envflink wat Took- warcu ,i!Gistéféri^had|.hij zich/:voor£de .ArimdÖserfiéritsrechtbank- alhier/te. •verantwoorden. Zijn:.mede-pseudo ■B.S.-ers zijn eenlgen^tyd- geleden al"tot 2 'en 2Vi Jaar; gevangenisstraf WroordeekL' Tegen de ex-wacht meester/; eisch te de- officier 1 jaar gevangenisstraf. r r -b ti i-1/ d' L ■- '//Vrienden van de filrn ^föUtSeritifeb'beri^ wé. melding r,ge- maakt/Zvant' de oprichting: vah~. de ;VereeniglnB/'" „Vrienden1-: ,van de Thans bereikt/ ons/wederom 'eeh/circulaire;van/ de pasopgerich- tè^FUmltea/'R. 45, secretanaat FAeiri^DendragtTöb;'/ Schiedam,'die rich/, voorstelt f gedurende/ het/win- te'fsëlzoen/éeh/Vij ftri~voorstfelhngeA te/'ariungeeren^van.xm,.^ onbékendetöf in, dé vergetelheid ge raakte' films van hoog gehalte. Men ;b'fvan/méening/ dat sinds de ;,be^: iffi wordt ■denkelijk is onder de omstandiêhedcii aüe ..opptStiioo quaIld'-nlême',. oppositie behoort te: E«lenf5?-. i dat de regeerihg voor ken staat, waarvan medé' afhangt van het cr?r5, dat zi) huiten de grenieii bHM;- Dat. geldt waarlüh van het Indonesische ten aanzien waarvan^ in en biriten de 'Kariiér?;ya» S den RaÜi '.'hn State)'vaK, geen maat houden W^:Ö nationaal vertrouwen:_ins^^« ais Sr'r.ormerhorn. Logoxatu Van Moot 'te ondenniltMni zljn méér problemen,idla{thaii»^ niet 'op zuiver nationale, baal^trt^ oplossing kunnentomen. Sng- dehuidige,i vermoed^ga toch ook naar eigen eerl^C;«ogS deel niet „representatieve! mer nog niet Is. alfdaMg^JSlil werkelijké voli«erUge^^™jA ging, hehoorfhaaroppo^tei^J méér, nog dan-roaersjjigMg^ .nnrm^...vcrhOT«n^mW^^/i| gshala .een:, oCaS „in de minderheid* ajn.Vj eii 'bij'Jiaar critlc-kzakelijk:,ó«jra|g v?n^ St: besef-: csJre omstandigheden. /waanKH^ der wij nog leven/ens:vangg»S behoefteaan het buiben en naar binnen, die regeerlng thans uw dan.|p™^ ■heeft.- 1 ~g| Op de vergaderinB van electrl-// cierÊ; welke was helegd;door idejg samenwerkende"tetaalbewer- kersbonden, ls een, mottefaange® nomen waarin wordt; r, gezegd,W dat de loonen te laaB zUn. davte het maximum voor/hulpmon^ teurs. monteurs en'eerste teurs dientte vervallen. :Jdas|s het maximum. iu ae gctiLlssterk-.. te eveneens; dient dat de lcmnminima, .tot,.ulta^iEr| king komend in de loondjfera/ van de -bedrljfsunle voor roe- taalbewerkers, zeer laag gest«la|| zlln en als .de uiterstenuBUn*|$ moeten worden beschouwd.ea^ waarin wordt, verzocht laan-jdes bedrijfsunle voor tme.taalbewm^ kersten .dé bij,,haar aangeslotga| hoofdbesturen binnen -zeer,»kpr^ ten tij d dé' éelectrictóns^^tof vergaderln g by een te 'daar te laten besl^en. ultimatum,' om zoo noodig een staking de hoog .noodigej^J dringendgewenschte .;loon-rege^ ling dooi^evoerdte/.krijgen,;^||g Uwnummerbord in ord©^ Gedurende dé: be£rriineiykeredeiien;iüet:.Wrte-^Sg stJ e rekening gehouden met de vopiv^ sKer^mtrent kenteekenen van de op/ fleb^^g aanwezige niotorvoerteigen;i^/W«3l Keredrazon'der .numjnerborden.^of| Kel opzicht aan de voorschriften^ëM deden. Ook na/ de/bevi1)S^irhSl men het niet al.te nauv,/ met staande voorschriften en. treft men op /.de motorvoertuig' gestelde eischen Met ingang van 1 zal door het gehee:e '.land^p/^vna|i leving ervanconteOle./worden nummerborden knorde ^«^msken^. Delft 700 laren stad: .15 syM»l lUCuiU' 'lil l'ii - 11 ,r, r! M,i rii o, m;->v -,ir (uifcflïnl I1»t .1 fWBffifWidÜf^- ./iOokaaUófvcÖbélTi nmondMiné mmi' dcn/rdniAfgriast: TVvcPoYm' /oorsttr Udon/met J^r^ftlj^^lvert^emehtlllMffii^oui^r ilvr^im/bi^ afkunnen/de /Filmliga J^^énVdè/bovenKtmoemdei.yrieo-. 'aamafilük t trachten:'" hetzelfdé^do.eh Ltóïbefëlkén?/J,iHoë5gri»ter5ledmtM;t yp /u- /-o;;j o Deiit* maakt r zich]/ öp'a 5 6 en? 7. Met/feesteiytLte::he^| denken.'dat ten verkreeg.. Gelijktijdig met/ deze fééstén-.;zuKen;fde:ahevrid?J dingsfeestén worden igeyfeaSDS oude Markt:,;'met.#^Jhistori£| schè Kebouwen,/ nlinhet/stadnui*» eSe^ëuwë/Kerk^teh^ tlerom - het middelpunt.,;van|i^ feestelijkheden zijn j MkMAND OP^DEiBKOffiï Heden zal het'-sg'ehralkelU^ XOSSESJlWTZE /.Br J. DE HFE 'Coolsicjel BS.* ///vooi^ouatl - V f,.-,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1