Twee millioen mmm lü iü a Veiligheidsraad start met Indonesië Birma-spoorweg VRIJ. ONVERVEERD Bevin is de aantijgingen van de Sovjets beu Russen verwerpen Perzië's beroep Droomerig debat in de Tweede Kamer j Acktec het nieuws Nationale feestdag op 4 Mei kostte 150.000 menschènlevens Prijzen voor musici Opdracht aan Van Lier - Euwe wint Ss: Eereraad voor Driemanschap stak erf: De radio vanavond en morgen Koninklijke beleefdheid.. I t/Ss IIS (m |Ss! 'Wi REDACTIE EN ADM. EEND HACHTS WEG ■42-.. ROTTERDAM. TELEFOON =5«0 O -LJJTTCN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT •PER KWARTAAL I 4.- LOSSE NUMMERS f 0.02 /posTGlRO/No.'SS8Ö4I/: - Bankier:: AA1STEÜD. BANK .TK. ROTTERDAM, HET PAROL ADVERTENTIES EN INUCHTTNGENDUNST:^; SCHIEDAMS CRESTNGEL Wo:V«." ROTTERDAM I TELEFOON NOS. S783S 24155 24158 34SOT; ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEP 21155* INLICHTINGENDIENST 0TTSL TELEF 24 M ZESDE JAARGANG No. 22 Onafhankelijk Dagblad vobr Rotterdam ën Omstreken ZATE^AGJ26 JANUARI! 19 De veiligheidsraad heeft be sloten, zoowel do Perzische als dc Indonesische en :de Griek-, sche kwestie op zijn agenda voor de volgende vergadering: te plaatsen. Ook de toelating van Albanië tot de U.N.O. zal behandeld worden. Het hoofd van de Sowjet-dele-J gatie, Wisjlnsky, 2ei, dat de^ow- jet-delègatie de gelegenheid i •- boorde te-krijgen, een voorstel ni te dienen, dat de Perzische kwes tie niet door den. veiligheidsraad in behandeling zou worden geno men. De Britsche minister van bui- tenlandsche zaken, Bevin, drong aan op volledige en openliartige behandeling van deIndonesische en Griekschë kwestie. „Al die uantiigingen van dc Sowjet-regeering in besloten bij eenkomst ben ik beu. Niemand zal meer blij zijn dan ik deze kwesties in openbaarheid "ge bracht te zien,: opdat aan de Britsche rëgecring de kans gege ven zal worden, opheldering te geven over haar optreden. De Britsche regeering is f In de Grieksehe kwestie in dc eerste v plaats verantwoordelijk. Indone- sië is échter een aangelegenheid, welke in de eerste plaats de Ne derlandsche regecring aangaat, aldus verklaarde hij. Slecht weerJ Stettlnius heeft in den veilig heidsraad voorgesteld, dat nog voor 1 Februari een bijeenkomst 'van een gezamenljjkeri militairen öttïf te Londen gehouden zou wor den. Wlsjinski verklaarde geen be zwaren tegen dit voorstel te heb ben, vooropgezet, dat de aan te wijzen Sowjei-functionarissen voor dien datum in'Lenden zouden kun nen zijn. Bevin zeide te hopen, dat; deze menschen voor 1 Februari in Lon- V".' den zouden kunnenzijn. Wisjiaskl merkte: in 'antwoord op, dat het vaak slecht weer was tusschen Moskou en Londen, zoodat zij mls- Bchien niet op tijd zouden komen. En de iieele raad lachte -hartelijk. Het Amerikaanache voorstel, werd aanvaard. - Van Kleffens Verklaarde, dat de lv-:^'v'situatie in Indonesia en op Java een aangelegenheid is', welke de eerste plaats de Nederlandsche re- geering" aangaat. «Ik wil hierbij verklaren, dat wijer geen bezwaar tegen.hebben, -dat deze kwestie, zooalarij ia geformuleerd;.sijo ^agendAs soor^4o&vnl«ende.,xet8a4< Ttn« wórdt- geplaatst". In den aan de pers overhandig den brief van da Sowjet-delegatie, waarin zij zich tegen de behande ling van de Perzische kwestie door den veiligheidsraad keert, wordt het volgende gezegd: „De bewering van de rerzische delegatie, dat de Sowjet-Uuie zich met kaar ambtenaren en gewapen de strijdkrachten gemengd heeft in de binnenlandsche aangelegenhe den van Perziè, is in strijd met de werkelijkheid én mist eiken grond. De desbetreffende" .bewering der Perzische xégeêring was reeds door deSowjet-ambassade teTeheran, weerlegd, /en de; Perzische regee ring heeft in haar antwoord op deze nota haar voldoening er. over geuit, dat de Sow jet-ambtenaren de drtemogendh edenovereenkoms t volledig respecteeren. De Perzische regeering probeert van de aanwezigheid van vreemde V troepen gebruik- te maken, om dit feit als een schending voor te stel len. Uiteraaard. is de aanwezigheid van Sowjettroepen op het grondge bied van Perzië volkomen wettig. De So wjet-regeer in g ls van mee ning. dat dergelijke kwesties' tus schen twee nabuurstuten door bila terale onderhandelingen geregeld worden. Rust in Batavia Een maand, nadat generaal Christison in Batavia zijn. actie om „krachtiger maatregelen te ne-, men ten einde orde en rust te ver zekeren" was begonnen, ls het uiterlijk van de stad belangrijk veranderd. Het Wild West karak ter der stad is verdwenen en met den dag worden de omstandighe den normaler. Cfcristisons bevel, dat alle opschriften van welke strekking ook, verwijderd moeten worden van treinen, trams, per rons, straten en.huizen, vormt het slot van zijn campagne, die zeer effectief is gebleken. Ja pansche banken geliquideerd Te Eahdoeng is een commissie van vooraanstaande Nederlanders uit bankkringen gevormd, die de Japansche banken in Bandoeng zal liquideeren. Gurkha's bezetten Xiromgebuuw Gurkha-troepen hebben tijdelijk het radiostation ven de Hirom te Bandoeng bezet. Het gebouw-werd tot nog toe door Japamieezen be waakt. De radio-installaties zijn zendklaar en binnenkort kunnen uitzendingen In het Nederlandsch verwacht worden. Nederlandsche vlag boven vliegveld van Bandoeng By een bezoek van een hoögge- plaatsten '.vliegerofficier- aan het vliegveld Andlr te Bandoeng, ls van Britsche zijde verklaard dat binnenkortde Nederlandsche vlag boven hét -vliegveld zal worden ge- heschen. Parool correspondent vergezelt Siabrir DeParoolcorrespondent Veen- stra, opvolger van De Kadt, heeft van het Indonesische departement van voorlichting toestemming ge kregen Sjahrir op zijn reis naar Djokjakarta to vergezellen. Aan de andere ..Nederlandsche corres pondenten werd gééntoestemming verleend, aangezien de bevolking nogllcht7ontvlambaar. is.'.xs,' Alle kranten èn het radiostation Batavia zijn. op 24 Januari onder geallieerde supervisie: gesteld. Van Möok.is 1 Woensdag van Caïro vertrokken. m ■fSiïJnG^'°F0L? rAN BEfP7,E' öia steeds in Zwitserland J?l tt 5 r vrouw cn hinderen een wintercacanfv? door in Ostand. Het koninklijk gezin in een slee op weg van het station naar z-jn chalet .Laaft toning Leopold eijn echtgenoote, de prinses De Rcthv, ötr hun driejarig zoontje Jlczandf.r ov den am houdt. Tegenover haar vaoer dc achttienjarige Josephine Charlotte en achter op de slee kroon prins Boudewijr., 'vijftien jaar oud. Bloemlezing uit het verlanglijsije aan minister Manshott ^lanonrJ IUnU !om d- wellen en btólnilcn in een Jiapeng pUOntfK voor de boeren meer'begrijpelijken [vona te gieten, zal .beantwoorden (Van onzen panement. redacteur.) met een verzoek zijnerzijds, name- Gist era vond omstreeks zes u ur,Ibk om verstaanbaar te spreken, toen de heer Jan Schilthuls (V.D.)Wanneer wjj moetcu reronder- als "laatste-van de elf afgévaardlg-•5teU®ïl- dafc de belangstelling .van den aan het woord was over het'vopr. het onderdeel .van on hoofdstuk Landbouw, Visscherij en- Voedselvoorziening van de - regee- ringsno te, merk ten wij de navolgen de aanwezigen in de zittingszaal-op: Leden: twee; voorzitter: één; mi nisters: 'één;- boden: vier;griffiers: ééncommies -griffierstwee;.steno grafen driejournalisten veer tién publiek: één. Omtrent het publiek 'kan- nóg ver teld: worden, dat dit bestónduit een bejaarden heer. met kalen schedel, die. zijn hoofd op'de balus trade had neergevlijd, en' In 'deze ze volkshuishouding evenredig was aan een belangstelling, welke de Kamer gistermiddag jaan den dag. legde, zouden wij ons": ontslagen kunnen achten van den plicht er verder nogmet een- woord van te reppen. Wü we ten. echter wel beter. Daarom hieronder: een bloemlezing uit heo verlangenlijstje,dat de Ka mer den minister gistermiddag .voorlegde." Maximumprijzen v. vóór:: tuinbou w- producten moeten vervallen en 'voor sommige producten 'vervangen door minimumprijzen v.d/Jïeuvel A.R.) ietwat ongema.-ikelijie houding hmg'aantah grasdrogerijeni en stikstof- te slaiwn. Tot ziju verontschuldiging fabrieken moet worden uitgebreid, dient gezegd, dat hij niet de eerste ïocnen m den D.U.W. aangepast slaper was 'in de vergadering van J Ba3 landbouwloonen óf omgekeerd; dezen middag. vakonderwijs \x>or veehouders ver- Ln hiermede is aan de. sfeer ge-;beterd (De Ruiter, Chr. Hist.); pro- kenschetst, waarin net puikje der duct'.ckoston boter dienen verlaagd; agratusche deskundigen onder- onze huidige ruilverkaveling uitgebreid; volksvertegenwoordigers de verlan gens van onze landbouwers, veehou ders en-tuinders ónder; de'aandacht van den' minister heelt;gebracht. Minister Mansholt, die er Dinsdag op. zal terugkomen; zat ze plichtsge trouw' te notperen, al had hij soms kennelijk, moeite een glimlach te onderdrukken om de wijze, waarop zij werden .voorgedragen. Dat was namelijk niet altijd even indruk wekkend en wij kunnen ons voor stellen, dat de minister het uiter mate' redelijke- verzoek van. der. -S.D. A.PT afgevaardigde--W. -vr dr-ShJiaV Nationale eenheid ln zijn ontslagbrief aan Gouir. heett De Gautlle mcacgedeeld, dat Frankrijk hem niet meer noodJg bad. Het argu ment wordt door niemand aanvaard. Weeleer neemt men aan, dat hij teleur- gesteld was over hetfalen van zijn 'regeeringssy'steem,"het 'systeem van de: 3-pardjen-regeertng zonder oppositie. Men heeft bij het formeeren van. déze- rogeeringveel gepraat over nationale eenheid en het voorbeeld opgeroepen van den strijd tegen den. bezetter. De vergelijking ging mank: de Dultache bezetting .-trof. allen gelijkelijk, .want hl] maakte een nationaal bestaan on- mogelijk BIJ dit groote gevaar, ver bleekten de irfteme meeningsverschil-" len;. Thans moest' men den at rijd "aan binden. tegen chaos, inflatie.'- corruptie luiheid, weerloosheid,., kapitalistisch egoïsme enz".;-: maar. dat 'zïjn alïen bïn- ncnlandseh.e,: vijanden,, d.-w.z. euvelen, die tèn. nauvvste samehhangehzrief üe interne meenlngsverschllleh zeïfën - ten deele zelfs aan de politieke struc- tuur vorm hebben gegeven, i Wat dé een kapitalistisch egoïsme vindt .noemt de ander Frahschei:werklust op. zijn best. .-.Men' kan.r:.met deze kwelen sléchts afrekenen, Indien men gebruik;, maakt van de politieke krachten, die1, ln afweer ertegen .zijn,ontstaan, an-'. aers gezegd: men kan; alleen vodr- waarts gaan Indien men parUj kiest. r.'Iïet; bezwaar-van hel 3-partijeri5tëlsel - was" nu,::dat men, door aEe partyen le -'. .Idezen, -ln':J!elte geen partij koos het.gavólg'daaxn'an; was, dat de- mee-, hlngsveritdJill^n^.dle'Nand.ers 5n. het parlement to tv uiting 'waren gekomen,: - thans ln bet .parlement ztvegen, daar- entcgen de "regeering gedragen wertion.-'; Een" krampachtige eenheid moest vroeg of laat bezwijken. De ,te- - gonstelhng tusschen.: communisten en d.M.R.R. ls ^In wezenvonoverbrugbaar: ;vDevkathoUèkèh';zlJn>'traditionalisten, niet ...slechts' qua vprogrom -maar--wat V veel, belangrijker :'fs, qua:; mentelltelt. De: communlRteni^ljh: revaHUionairen: ;v eyenmip-. qua.:;program;:' maar .evenzeer qua vnfentalltéit,Jvzij. iëulle».^rigëtwlJ s feldjvan.'alle parlemenioire gewoonten ffcbrulJc- rh a ken sis -Tn rsang democra- ten, degeHjkertijd ve'chterv.-dJe-vpsde- geesa, aie -.er ..ec/its-'- van eenenergiek: jropportunismefvdat-.óhtb.lnden ü:s werkt^ op-ieaereu tradibeenvde.'tmrmlng-vim ^a.een sioblel .democratl&ch bcstel inlden weg.-.steat;;: 1 1 -vvr ^•ïji^^-.-i-Vbert.een 'democratie niet- In '-Jjij Wftfirepubltëk. ~ls De regeerlng: heeft besloten, den natlonalcu feestdag-, waar voor als datum dc 5e Mei was vastgesteld/ dit jaar op den 4en SIcI te vieren, zulks in verband m«* bet feit, dat 5 Mei op een Zondag valt. - Een ontbrekende schakel Dé onverwacht snelle vorderingen der Japansche legers ln 1342 schie pen vele verkeersproblemen voor het land van de Rijzende Zon. De on zekerheid van den weg over zee, alsmede het gebrek aan schecps- rulmte deden de Japansche legerlei ding besluiten een verbinding over land te maken van Korea raar Sin gapore en Birma. De spoorweg nam in deze verbinding een voorname plaats in en gedeeltelijk kon daarbij gebruikt worden gemaakt van reeds bestaande lijnen. Van Bangkok naar Birma ontbrak echter een verkeer.s- schakel,- zoodat men besloot met be-- hulp van krijgsgevangenen en dwang arbeiders een spoorweg tebouwen. Het Japansche woord krijgSgevange- ne beteekent, in het Nederlandsch vertaald, zooveel ala slaaf. Duizen den Nederlanders hebben onder deze slavernij geleden •"•'il".-': .Reeds vroeger was het tracé van den spoorweg onderzocht. Het was echter in vredestijd niet mogelijk het werk uit .te voeren door gebrek aan arbeidskrachten. De Japanners kre gen échter een goede gelegenheid,, toen tienduizenden Indische en Eu- ropeesche soldaten in krijgsgevan-, genschap-'geraaktea Hét. werk werd van twee kanten ter hand genomen. De Birmagroep werkte van Thanbui- zajat uit naar den Drie Pagodenpas, de waterscheiding engrens tusschen Birma en Thailand: en de Thailand- grwp van Kan chtiaa Boen uit naar denDrieFagodenpas. - Onbeschrijfeiyiré toestanden In OctóJier'1943 was het werk ten einde, en de Japanners .hebben tóen met. veel i tam-tam een „feestelijke" opening'"van de spoorlijn, gevierd, waarbij zelfs een getienkteeken voor de gevallen" krygsgevar.genenen dwangarbeiders niet1 werd vergeten'. Onder onbeschrijfelijk,sléchte'om standigheden moest Chét werk wor den "verricht. Als toevoerlijnen dien den verbreedè olifantspacleh, waar langs - vrachtauto's' voedselvoorraden en materiaal aanvoerden.' Geduren de den hatten moesson moést ge bruik worden 'gemaakt van de Koe- wei Soewi-rivier, die dan voor-kleine booten- bevaarbaar is. Oebrel:aan matêriaalnoodzaakte de Japanners zooveel; mogelijk van houtconstruc ties gebruik te, maken, die. ter:.plaató. se:;:werden vervaardigd." De - uitvoe-1 ring van de Railroad" zooals: ;de spoorweg algemeen werd C-genoemd,, 'geschiedde\-byna^geheel-zonder' me- ehaniséhe'jhulpmiddelen;,r bulldozers, scmpers;#Tooipuller5:en"draglihérs notbrakeh vólkomen.; Alles werd .Ujt- govoerd'-raet." Bpaüen .-.plkhouweelen, Tuhner v.«wiw;jun(ifschm |ï!,bÖstandX ter atvereid geRomen,^maar! Wijricn' ltidë>:Kamerr mandjas/enz. iels:;werden.;niot M.i-parjcmcnsleren üoodt èn dë maii; iivS^f ^^Xlë.Tnnd anders i de- oude. eeft:;thans :.z-e !fe cu; ié^IT?|5f^hgswjFZ«Ungen;.mge-" kegeeElna;:lang.er;z4l,ievcn'daT>de mag,betwijreltt',worden/. v-.V--' iebbérMSDó?-spoorlll a\>hëeftxdaarórh'" veel/bochten^: waarvan 'destraab soms; zóo kl elnl^fdatsslechtexiangzaaili W"as vhet gebrek'» aah;matèriaal,, de rails' betrokken:1 werden-.-van gebroken spoorlijnen van Malakka en dat een noodzakelijke stalen vak- werkbrugvan Java (Madióen) moest worden overgebracht. Eén doode per twee meter Niet minder dan GO.000. krijgsge vangenen, Engehcben, Amerikanen, Australiërs en Nederlanders, hebben aan den bouw vande railroad" meegewerkt; circa 20.000 dus een derde deel van deze blanken zijn als gevolg van het zware werk be zweken. Van dehonderdduizenden z.g. „vrije" Aziaten, die:: niet beter werden behandeld- dan deblanken, worden de verliezen geschat op 150.300 a 250.000 man. Men-zeide ons, dat elke:dwarsligger.;;van.dezen spoorweg één doode heeft gekost. Als men, nagaat,üdat de totale lengte der spoorbaan pljn/420 km is, blijkt deze bewering niet ver bezij den waarheid. Andere groote werken, die in. de wereld zijn ondernomen, heb ben eveneens groote offers aan men- schen gekost, zoo b.v. de aanleg van het Panama-kanaal. De verliezen bi] den aanleg van den Birma- spoorweg hebben echter alles over troffen. Het groote aantal dooden is te wijten aan de slechte organisatie, het groote gebrek aan voedsel, hte nagenoeg geheel ontbreken van. me dicijnen, de slechte legering en de onhygiënische omstandigheden, de groote uitputting der werkers, die voor een deel ongeschikt waren vóór het verrichten 'van handenarbeid;in de tropen ën last butnot laest - de sadistische wreedheden, waaraan de Japanners en meer. nog -dé-1 Korea- nen zich schuldig hebben gemaakt. Dysenterie. malaria en.-.1, cholera eischten de meeste slachtoffers, 'ter wijl-' ook de -.geallieerde bombarde- inenten somshebbenhuisgehouden. Dezer dagen spraken wij .nog een terugkeerenden; krijgsgevangene,' die ons - mededeelde, - niet minder. dan 30.003 mènschen te hebben zien steriëia. Het is haast niet..tegeiöoveii, dat riog zopvelen hetin deze ellénde hebben kunnen .uithouden/ 2-Hët?'ls vooral de r. goede", geestgeweest;x die hen er bovenop gehouden heeft; Niet., één- enkele Eiuopeaan -twijfelde: aah'öë'ïéindóverwmning: Wel mawt™. "të ;rneh; er' zichfzorgèn' óver: huailofc; als ;''dé/bordjeszouden/ wórden>ver- hahgén/; De Japanners hadden n.1. om verschillende - kampen wallen opgëworpen/en - slootengegraran/Tn.- de-: wallen'; werden, mitrailleursnesten gélxjuwdz-met' '.- deopeningen /maan het|;kamp;>;Wonderboy^woMe^ hieIden;dé/Japamscbe/;Wldaten;:.zich echter bij V de1; capitulatie;-aand&:or- .d^'^böa:^e«^8«8fyaïwen^ nog? éê'n|:extra|bIoedb^?böï^ ^bespa^^gette^iD^ln^ pachtbarr.ers weer ingeschake'.d bij, .vervreemding .en pacbtprijsbepaüng Cv. d.- Sluis, S.D-A.P.)versnippe ring van groote perceelcn bij boedel scheiding moet worden voorkomen (v. d. Wijden, R.K.); tu.nbouwbe- langen moeten beter .tot hun recht komen la -de. organisatie van den landbouwproductie-overschot moet door de regeering uit'; dé markt wor den genomen en gedroogd of ver duurzaamd; deugdelijke exportbasis dient geschapen (Groen, R.K.); een .einde, dient semaakMiAn- de. ber- - stigende kwetsbaarheid der. be ven als gevolg van eeri te hoogen .invoer van landbouwproducten; be ëindigd dient ook de .j-egecring van den anonicmen ambtenaar" (Weit- kamp, Chr. Histj: meer boter en vet voor de eigen bevolking (Ebeis, VXL, en Amelink. A.R.); betere be staansmogelijkheden dienen gescha- Ern voor de kleine boeren (B.erema, 1b.) Koor van ailen: mëer kunstmest stoffen. In zijn. helder betoog docu menteerde dr. if. W. J. Droesen. CR. K.) dezen laatster, wensch nog met de - mededeeüng, dat de gemiddelde bodemopbrengst aan akkerbouwpro ducten van 2S7T kg in-1939 is ge daald tot. 950 kg per ha. in 1945. Ziedaar de wenschdroomen, waar aan de Kamer zich dezen middag heeft overgegeven. Zalde minister do afgevaardigden Dinsdag uit den droom helpen.) Spel van gen heid Voordracht Nel Oosthout "De dichter - Klabund heeft' den KrHtkriiig naar Li IHug Tas be werkt ear do Nederlandsclie vertaler Ed.' Vdtennan' heeftdeze Duitsche tekst, j opnieuw: wijzigiagen doen onr dergaan. yandacr dut dit Chineeselio spel ecu i sterk West - Ënropecschcn inslag heeft gekregen, vooral wat tie structuur betreft. Speelbaar is dit spel Tan gerechtigheid alleen nog by een sublieme aankleeding,. waar door het tevens doattractie van kijk- iol krijgt. De -Krytkritig behoort tót n der:ou,ilsto ropertoirostukken van NelOosthóut,die .bier gelcgenlieid krygt'om naar/ typèértaléntea x te tooueu, welke het-boste tót uitmg kwamen-by de beelding van den .theehuishooder Tong /en prins Pao. Als. geheel was do uitvoering -ia de Blauwe Zaal cenigszins mat. "Wel licht hetgevolg run liet geringe be zoek. Maar ook is bet niet uitgcslo ton, dat do voordracht 'door de jaren, sen krocht heeft ingeboet. Kn. Een aantal prijzen is bij bcsdük- king van den minister van Onder- wiia/Tumaten on Wetenschappen. ;toe- gCEohfl aan;-; Ncderlanösehe musici. Deze prijzen ?.jjn een erkenning .vim dó muzikale - waardo van /werken, d io gö'dure'ndo den /.bézettin'gstqd :z\)n gom n akt. B ekroondwérden Te Deüm vim Hendrik: Andricssen," Ilyimio van 7?illem;'r Pb"p5r(het hveedo stryk- kwartet van Guillaurae' LandrS: én.de pitmosonate ven Johanna" Bordewijk- K-oeprcan, Voorts isvBerius van/Lier opdracht gegovra .'tot. het ebmpoTire- ren van 'eon ^y-mplionisch werk, Leider R.V.D, naar Indie In.; verband i met/heli aanvaarden vftn/een"" aan hem./ln /overleg met de regeering,/; door): den luit-/ gou- vemeur-generaftl; verstrekte ;;'op-" dracht/is aanden heer. P,A.Wan- sink' met: ingang /van /i/Februari, ëcrvbb ontslag"//verlèend- als? 'direc* teimD.^ah/;dén s/Regeeringsvoorlich-, fcIhggdienst^:Dë/heer/Wansink..zal vandaag: ptr vliegtuig naar ^Bata via vertrekken/ s- Marleen tegen ouden koers Welwillend gebaar van Financiën Krachtens een nieuwe roiniste- rleele- beschikkii^ zal de tegen waarde van de - rijksmarken, welke doorrepatrieerenden aan de grens werden ingeleverd, niettegen een markenkoersvan 0,265. maar van 0,7536- worden berekend. Aanvankelijk v.ii 0.265, geko zen, omdat dit ch> koers Is, waar tegen de z.g.; bezettingsmarken door de geallieerde legers in om loop zijn gebracht. Anderzijds wenscht de overheid de betrokken Nederlanders, die een bewijs van politieke betrouwbaarheid hebben en die destijds onvrijwillig naar Dultschland gingen, niet onver diend te dupeeren, dit- té minder daar inmiddels Is kómen vast-te staan,, dat in' menig geval, op de. ingeleverde gelden, reeds, voorschot ten rijn verstrekt. Om deze redenen heefL de mins ter dan ook besloten ln dit geval niet vast te houden aan den lage- ren koers. Tankscheepsruimte is voldoende In Scandinavische scheepvaart kringen raamt men de wereldscheeps ruimte aan tankschepen op 22,2 mil- liocn ton d.w. tegen 17 niillioen ton d.w. vóór den oorlog, Daarvan be zitten de V.s. 63 togen 23,5 vóór den oorlog. De vervoerscapaci teit der tankschepen is bovendien nog toegenomen, omdat de snelheid gemiddeld met 50 is verhoogd. Amerikaan schenkt een ton Prinses Juliana zorgi voor verdeeling Mr. Thomas :j. "Watson, een be kend Amerikaansch pfcilantroop, heeft een bedrag, van 100.000 aan H.K.H, Prinses Juliana ter be schikking gesteld als bijdrage tot leniging van den nood van het Né- derlandsche,/volk./ H.K.H. heeft dit bedrag, overeenkomstig de be doeling van den schenker verdeeld onder de daarvoor in aanmerking komende Instellingen. Cristoffel in taatsie ronde verslagen Euwe. heeft door van Chris tof fel te winnen in de elfde en laatste ronde van sectie B. den eersten prijs van die groep gewonnen, be staande uit een zilveren beker en een bedrag in geld. Ongeve«r.2500 paarden uit Canada helpen reeds mefle aan het herstel van. <4e landbouwproductie, in. Frankrijk en fi .ti-^edjerlarid-iheefti^rliL. toegestemd nog SOOO paarden van Ca nada te koopen. - Achtergrond en gevolgen -J» MERÏKA, het land der onbe- f\ grensde inogelfjkh eden. Dit x x nog steeas te zijn, heeft het bewezen ln de afgeloopên oorlogs jaren. Het waren voor de Ver. Sta/ ten jaren van een phenomenale economische' ontwikkeling. De pro ductie onderging er ln enkele jaren tijds een verdubbeling. Daardoor kon aan de eischen der oorlogvoe ring worden voldaan zónder, dat dit ten koste van het dagelijksche ver bruik ging en zónder dat ook het totaal der ih1- herinnering/vTmt.yele/Nederlanders. 6ëgrht|bU^éh-/ala/eén^yanv,de - '""-^-^'liaclftmerrles ri-vanh iSlnt./Kctcrekcrk-rrfc/I^ë/autöenïfo- Irt het ver baud van den-r^ri; -Begin October heeft bet drie manschap van de voormalige Nederlandsche Dnie zich tot den minister-president gewend, ten einde te. geraken tot, de benoe ming van een commissie, die een objectieve in het licht der-feite-' Hjke omstandigheden/ geplaatste beoordeeling zou /moeten - geven over de gegrondheid van .de, be schuldigingen, die. in enkele pu blicaties werden geuit. Professor Schermerhóm per soonlijk heeft aan dit verzoek willen voldoen.. Hij beeft de na volgende personen bereid gevon den in de commissie zitting te nemen: jhr. mr. W. M de Brauw, advocaat te Den Haag; H/M. J. Dassen, adj.-dir. Gew. Arbeidsbureau te Heerlendr. J; P, Fockema Andreae, oud-comm. der Koningin te Groningen, Bllt- bovenmr. W. A. Offerhaus, n<y taris te Groningen; prof.; dr. F. L. R. Sassen, dir.-gen. van he onderwijs te Den Haagdr. L. W. G. Schol ten, dir. -Bijzondere Kweekschool te Dtrecht; rur.; L. I/ A. Trip, dir. Nederlandsche Bank te Amsterdam;, mr.J„ in 't Veld, burgemeester van Zaan dam.' Secretaris: mr. J. de Visser, Plein .1813 nr. 4, Den Haag. Stakingen in Amerika ves teeringen belangrijk verminderde. Slechts in de /.voorziening met een aan tal duurzame gebruiksgoe deren (auto's, radio's, koel kasten ed.) ontstond ook daarginds een aanmerkelijke achterstand. Intusschen is de vrede weerge keerd. Dat het allerwego en ln ieder opzicht werkelijk vrede is,, niemand zal het willen beweren. De Ver. Staten vormen ten deze geen uitzondering, Het economisch leven:dreigt er ml. volkomen te worden ontwricht door een steèds verder om zich .heen grijpende sta- biruterir/fi zakeliJk/ST; gedeelte^ Het centrale probleem der eco nomische politiek voor de huidige overganpsfese ls voor de Ver. Sta ten, het optreden van- massale werkloosheid te voorkomen, nu eenerzijds de producten voor oor logsdoeleinden (die ln het laatste oorlogsjaar een kleine 100 milliard dollar beliep) ls weggevallen en an derzijds de soldaten in snel tempo worden gedemobiliseerd. Het gaat er om, de overschakeling van oor- logs- op vredesproductie zoo soepel mogelijk te doen verloopen. Ter voorkoming van een gevoei.gen terugslag in de bedrijvigheid kan in de Ver. Staten anders dan ;ln vrijwel alle overige landen ter we reld nietmetinstandhouding van het aanwezige koopkrachtvo lume, worden volstaan; daarnaast Kan Omroep-compromis worden uitqevoerd? Minister Schermerhom heeft op een vergadering, welke de N.VJ3. te Hilversum hield, zijn meening als minister-president over het omroep- vraagstuk gegeven. Hij zeide te be twijfelen, of er bonafide personen te vinden zijn met zulk een sterk' ka rakter, dat zij aan dit omroep-com promis de juiste uitvoering kunnen geven. Blijken, de betrokkenen niet aan de gestelde eischen te beantwoorden, dan zal de regeering genoodzaakt zijn, hoezeer zij dat ook zou betreu ren, de zaak weer in het oorspron kelijke spoor te brengen. Als lrN.V.B.-tnan", zeide, prof. Schermerhom, ben ik een vurig voorstander van eén natlonalen om- roep en ik zal hlervoor tot het uiter- om, de geestelijke waarde: van ons volk tot uiting te laten korrfbn, - UITSPRAKEN EN EISCHEN Het Bjjzcudcr GérechtiShoX te R'dain is een. stimuleering der bir land5Che consumptie/ noodzakol wil niet een aanzienlijkgedee van het enorm toegenomenpro-;:* ductievermogenzonder ëmplooi.':.: bUjven. Aldusbetoogen ook dé Ameri-:- kaansche vakveréenigingen. Van-/-: daar, dat zij, mede ter compensatie/ van de weggevallen extra-ontvang- sten uit hoofde van overwerkt en-/ ook gezien de prijsstijgihg,een loonsverhooging vangemiddeld/; procent eischen. Niet-inwilligir van deze eischen had bereids ten"/ gevolge, dat bij vele. ondememlri- gen stakingen uitbraken. F meest geruchtmakende conflict dat bij; de General Motors, 'i 180.000 arbeiders zijn betrok] Sindsdien wordt 'het echter hog in/, de schaduw gesteld door dë staking iix de staalindustrie, die 800:000; a beiders omvat Het totale aant stakers bedraagt thans reeds ca. 2/ millioen; vele andere bedrijven;»'1-1 Zen eerlang stilkamen te ligg wegens stagnatie in den staalaan- voer. (In een volgend artikel rr* óver dezen gigantischen macl. strijd) Etr.rF.r.suu i, sot M..- 18.00 Lichte gr. muziek; 18J0 Week overzicht; 18.46 Lichte Gr. mvziek; 10.00 Nieuws; 19J5 Gr. muziek; 19.30 Sylvester-trio80.60 Nieuwe; 80.05 A. v. <L Uorsi, orgel; 80.10 Lichtbaken; 20.85 Marcel Dupré, orgel; 20.30 Drs. L. de Jong; 20J5 - Operette muziek; 21-10 Philh. orkest tn.m.v. JJërjo Tal, piano; 22.00 Nieuws; 22J5 Gr. muziek; 22.30 Avondgebed; 23.00 Yroólyk progr. HILVERSUM II, 415 M.r" v/-? 18,00. Nieuws; 18.15 Novelty 'Se// renadérs; 18.46 - Lezing.- .19X10':^ Eamcnnuciclc; 19JO Bijbelvertelling y' ds. Aris; 201)0 NieuwsSQ.OS.-Reg. Voort., orgel; 20.15 Ensemble Jgn:£ Corduwener20.45 Muzikale :maand- f< revue; 21.15 Raie da Cosia;21.80'f Binn. - oversickt;: 81.45 Jokan Joijg, orgel, Albertdc- Booy eang';) 223.S& Ylagmsche voordracht; 22JÖ.;.Gr. y: muziek; 23.00 Nieuws; 23.15 Geva'.-, rieerdr programma. HILVERSUM I, 301 M.: Nieuws;. 8.15 f.Gew.ymm.ffJJp-fLit^i kalender; 8.45 Gew. ,^mus.;if:..9.00';J Chopin-redtat:'9A5 yyVan man9J0-: Nieitws;:/-9A5^yWiUèrn.^i Weyland, orgel10J0. Doopsgez. s kerkdiènst 11. '45 - - Geur/ mus. iJSitSp^ Vertelling =van Teirlin(ik;: ï2J0:Flor y Refers, orgel; ISjOO 'Nieuws; ;13J.5N Gram.jmuz.; ÏSJO'Ninei:Dolce;'i4AOf K.R.O. h>or;- 14JB5:isKërkélï^ktmstjtë 14.45 K-R.O. koor;': 15.00 Apologie;jy 16JO Ttuss.' koot;~l5J5^MinistrëVsj'^ 16.00Zielcenlof; 16:80 JHck de Reus,'f viool,' IskarAritso; piarto; ^17J0 y Rr'ot. kerkdienst-18.15 Gew.jnu^, 19.00 Bijbellezing//2.9J5Gram'. muz.;:ig 19.45 Kath. gezovAheidsmrgj^tOl^M Teriauweveneens tot ..3 Jaar" gevan genisstraf, .waarvan 2 Jaar door te torengen ln -een Rijkswerkinrichting; J. J. Ulttenbroek, N.S.K.K.-er,:. tot 2 jaar, waarvan Jaor Rijkswerkinrich ting i/.K,: van: Voort,' L. den Hartog, H. c.v. Weel den, J. J. H. Koenen,-J.' Huisman .en j. Ruedessueli. allen N.S.K.K.-efs, tot resp. I'/i jaar (l jaar Rljkswerkim-lchting), 1 Jaar,4 jaar (2 jaar Rijkswerkinrichting), 3 jaar (2; jaar lUjkswerkinrichtLxig), l Jaar en 8 dagen. De N.S.K.IC-em KL Pot. E. Vette, en M. de Rijke - werden veroordeeld tot resp. 2 Jaar (eisch 5 jaar), 4 Jaar (eisch 7 jaar) en l jaar gevangenis straf. i K. "Witkamp, B. H. dé VaaL J. P. Lusse en J.'/C/; Vermeulen, die vóóir den. vijand hadden gewerkt, veroor deelde het-hoi !tot resp. 4 jaar, 3 Jaar eisch 6 Jaar), 1 jaar (eisch 4 Jaar) en- l'/t jaar (eisch 1 jaar), waarvan 1 jaar. 'door te brengen in een JUJkswerkin- richtlng. 'Tegen de "Wachtsmarmén T>. Brom mer, W. Bösselaar/ J. de Bruin, A. C. van Son, P. Post eisclite de procureur fiscaal resp. 4 jaar, 4.Jaar, 5 Jaar, 3 jaar en S Jaar gevangenisstraf. De 3Ó-; jarige/betonwerker, die voor-de Duit-, schers barakken had gebouwd hoorde .1 jaar tegen zich eischen. Tegen de 44-Jarigen scheepscontroleur D. Ncor:- hoven, een N.S.B.-er, die dienst ge-, daan had als sorteerder bij de "sche. Dlenst-Poststelle, eischte de procureur-fiscaal 3 Jaar. Twee Jaar hoorde de keukenhulp ln nuitschen dienst. A. Bona, eischen en de 37-jar. N.S.K.K.-er J. A. Verdick niet min der dan 10 Jaar gevangenisstraf. ACCURATESSE dezen chaotisch en lijd dat haar toevallig aar- c'est la politesfè nog veel meer dan ooit, diger lijkt en moeder des rois, stipt' en dus dienen wij eer- heid is een koninklijke bied te hebben voor- beleefdheid, zegt den tijd, zóóvjeel eerbied altlans, dat wtj de kos- télyke en. kostbare mi nuten met: wilen „ver doen" in achteloos heden. Als in zoovele* geval een-oiid-Fransph; spréék woord en aU we dat tegenwoordigecri ènke- Ic maal hoc-ren, glim lachen we, ietwat wee- jhaedigl. TTctwt bestódt en f rióg'stiptheid? Ziét :êcns om u Ttren: afsprco- Iceri worden 'gemaakt en-... niet nageleefd.' Beloften- wprdehygrif gedaan en ttooif i'<a- gekomen! yBehoolhindCj. renkómen: te (laat. of, verzuim en de lessen;7 zo nder ditt 'eif: óok maar oa» ://ëè^önf«cKuMipi%: Wórdtgedacht. „Hef pleiaièr is voti het .les geven af l teerJ dezer, dagen verzucht ■jnyhet- orgaan; tan denABönd van v Leerkrachten -: "by,: 7ist - :.-Nijverhndsond0rr ■'wijs ".voor: Meisjes,-(ml' sou - dat, i oor een deti,' "óók-m iètfkomm: omdat:: alle stiptheid vit den o ingang vari y locrlingeiï. tóf. leerkyachtchv-ver~r dwenen isT T.Toóh'. <en gom, maats ch a pp olijk -ley en mag het eckcr niet ter- goclijkeu, als 't eerste vriendinnetje voor niets komt eh met een zielig snuitje meer "wegtrekt. Voor de -vrouw Jon: kon - oak hier de moeder iri het gezin een kracht Jen - goede: oyn Laat:. e\j beginnen net te, eyn/éetthvgorbeeld:: van stiptheid, want 'aU :.zij dat doetjicdn zij tem;1 - de j huisffcnoolen jy oók(: vergen dat het voor beeld wordegevo Igd. .Niet-alleenten opzichte vm:W:Kifai#ke.-dib- •- (gek, v .zogals '{ctehitifd$ vïfypóiwtifdjVopstaans-;- (lgl'.eynjdie natuur-:- hikbelangrijk, maar-vooraf./,öofc:' ■ténl iaanhtenu/Bém--'. Tiet-feh-' :naal;:0egevëKKoora,hoe: AlsTiet s\)'n oma- be loofd heeft na school tijd te 'sullen (komen houthakken,moet htj dat dóen, al ligt er misschien ook ijs! En als moeder self zich had voorgenomen 'iets: ie doen: voor eenander, doch er'; misschien toé verleid, wordt niet te gaan door één 'dier dvi- cend-en-êén dingen, die inelke V AuwJioutfin# sich öa^eïtfLs voordoen, laat s\j. danden kant der stiptheid kiezen én paan. behooren 'tot. de bletJi e groep -eort tnón- schén, Aïe-erfgehikkig toch óók nog is, en van 'wié 'anderendankbaar seggéji-houden altijd hm-.- woord/-*/• 'Inleenwereld, als (de ■oiüie,:: waarin--nög::zéó--. veel temeérf ligty(jwat{ fcècropgericht sdKmae- ten,'(worden,; beteekent xéólMméirM^n0illèm:' (béZeefa''' "- '- vestrctrio tl(55 Uitslag -luistenoed# stryd; 22DO Nieuws;L 2215 - Gremi k mus.;; 22JO Avondgebed; tSJOlf Gc" D. Cunningham, .orgel23.00 '-,fSn tenslotte.... - HILVERSUM ir, :41S"'M.: StöWM Nieuwe; 8.20 .Bekende; orkestwerken 9.00Voor: dén ';Juin';lT9JW 7&2fèH»MsM Beek, vooi&racht, Johan Jong, orgel; V";vv 9.45. Waarom léven wijl' 10.Ofl '-'Grdpii'é viusl; 10£0FoSzie; lOAOhCantaieÊ No. 100, (Bach rllA0,.iJiofö*&Spi&,!& harp-11:30 Bddg WaliègyAgiÖOJQmjÉ rocporkcst; 12.30 (Voor: de vrouwen 12AO Omroeporkest'0tSDO jNieuws ;Sj '1 S.15 De Romancersr: 13150-'Spoorweg gen, spreken 14.00 (Pwnowerkm}. vaiiji Schubert; 14.00 DrNP-AHSpittér'^ 14:30 Coneertgcbouwork^jBoWAiBerzAj nard' Shorei alt-viool;16(15;De;mw$& nestreelen ie£5( -Gramsnuei;P:16A0:^ De minnestreelen; fs:16%0ii Capf*^ Suite; 17.00 Palestina; l?JO::Oomcr( Keesje; 18.00 Nieuws; (18.15 Char-(~. les Pansêre; 18.30; VoorA\r$pcre(; jeugd;f19.00-Prat. kerkdifjtost tjSO.OO'lJ Nieuws;; 20£5 Wande f 20£5 De Kamerm-unekspeIersf20JO;( Hoórspet);:ï(;2lA5A(^:AetiiéUteitm;^ 22.00 MetropoU-ork.'; 23D0 (NieurÓsjVi 23A 5 Rossini-Bespighi-progr.yi Ons": Zwi' sersche achterland „ZwiteCrland en' - dé./ vaart", heette de lezing," dia: Dr/v/ Bchallor, op een zeer driikka .byeèn-'; komst vun «le Havenverocniging Botterdam 'gehouden heeft. Na in V het kort ae historio van do Rijn-/«*yi scheepvaart te hebben behandeld, het spr. uitkomen, hoezeer Zwitserland/ afhankelijk is van import en .welke-.'/.;/ belangrijke functie de Rjjn indoze import vervult. In 1937 werd voorb een in- en uitvoer van negon millioen ton, één derde deel via den Bqn .bo-s//^ handelcL Na 19D0 heeft Zwitsorland../ '- eon eigen Rijnvloot gebouwd,-van'/ 240 grootendecLs msmotoriseer Je/ schepen met een iohoud van 130.000 ton. Het verkeer in dehavenvap./ri? Bazel is echter ?eer internationaal Nederland heeft een belangrijk: aa deel daarin. -,•»■ Uitvoerig ging Dr. Schalier op de/ moeilgkheaen van dezen oorlog ;,in/y. De groote stuwdam by/Kambs ia verwoest en hot Ehöne-Bgnkanaal is al evenmin te gebruiken: Mén/b«öjE>t|| -ecJïter in Maart de stuw - 2Óodanigv to^ï hebben herstelddat'; hét/véfkcèr^nelii^h, 2000' tons schepen:tet/Bazd,mogeIijk/f}'j| zal zijn.., Zwitserland beeft/gro(R«a:|ïi;j/' behoefte aan kole n/yloribare.;btendf//^ stoffen; .graan"/ ractaali(ëifc^qi^HëÉ^.w^ zaldel'- >goédfcdéni^'%Mportwogët^^p kiezen 'eh daarbij is/de?weg:/yia)den!/i^ Bun denfnatnoTlijkfitó--:'RoedsKZun enkelekolenveidte gen: m ét/Franfepjk] België en Nederland: ge3lo.ten/:I>r/?i^. Schaliereindigde zyn'.vbói^riicht^mèfc^ een bcroep op .'do vri<mdsChappëli]kó/! betrekkingen^'tusschen"" Zwitser!and/x/j cn Nedcrlai|d.' '-«x - 1 -*•»&&£ Maandag gua teén /nléuweï;cÖ«as<t^ regellnE:tovoor\de?JSed;/Spaorwegéh/| De .belangrijkste:: vcrandcriq'g iln^ dcrii :;di enstregel ing: is-<fe/.operiteg.,/yan/5ërtti| autobusdiénsttusschen//Ge Identi aisén^.|' 'eri//JsrHeftegcni»teh^/ivaarddal^dep A'crblndingimethètruldéUjk/deePvan,# óns lande an zl enl lj k/wordt/ yerbc tcrdXË V«ïoi^jzijh/.t<melnde/deri/rc.lsdi DereHaag enjRotterdam Inaar.^ to'.verko rten/Zdé/aa odul tlnga'tijöeï .Utrecht.- naar;elkaar.toegebrf'*-" v; ^lljkëre.vt&rugkèérJdèr/ntaMije/JhsteRin^ |gen^iRt;^ngeland/n«ari?W6<tei3énd^zi.b ^qörï^eéfSte/imiItMte«yormlng^^^^ J^S&SSSOSSBfSBÊ „;y.ortnlng/.,v .arischapp.enïdér::Komnkl«ké,;Marine; :té£örendovvvrïingWëles,,&v^«lèn>}Oye^ ï-apljacn, nacr Loosdrechf. u em lewm;\uv "«.fcitipwaf ff;. aaedj v hiartetspdnne-tijdé,'veel'f-denJ (kan aapgaan-\dau"w\e«n',eindtatt» - H... £j,k «oerset- moetJw^djjGyinlQ\vict-'': V: «PU l»h IIFMt Coohtegd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1