zesde jaargang no.23 Regeering streeft naar decentralisatie entieprogram van van den Arbeid" 'abonnementsprijs- per; week "ai cent VRIJ, ONVERVEERD Onze belangen in Duitschland Prinselijk paar op reis Acbtec het nieuws Onze goede naam bedreigd Laatste eer aan vier -illegalen w-èSin*--» a Christison gaat weg Max van Poll sust Een gigantische machtsstrijd R' in/Ki'1 Amerika il Keizer wint kampioenschap Nederland Een verlangen naar Kunst van Zuid-Duitsch er s ter stembus - Frankrijks nieuwe ministers Seyss vond Colijn „einsatzbereit" aEDACTIL EN ADM UE %'DK.ACli fSWEG t? ROTTERDAM. TELEFOON 25430 (3 LLTNEN) PES KWARTAAL J 4.-LOSSE -NT MMERS D.C9 POSTGIRO No. 393544 Bankier: AMSTEP.D BANK /B ROTTERDAM, ADVERTEN J I ES~LN JNlJCHTINCENOrENST;^ SCHIEDAMSCIIESINGÈL No. >A2?; ROTTERDAM TELEFOON NOS® 27039 24155 24166^- 2*M9 ADVERTENTIES - UITSLUITEND TELEl^'illM L L-'..' INLICHTINGENDIENST UITSL.' v TELEFSr'.J4l38 OnafhankelijkDagblad voor Rotterdam -en Omstreken", MAANDAG 28 JANUARI 1046 SCHERMERHORN De achtergrond dér organisatie van het. bedrijfsleven; Probléem-lndië alleen op te lossen door óverleg, en herstel der openbare orde naar voren se brengen'. Van deze gelegenheid maakte o m. Ir. Fr. Phi lips uit Eindhoven gebruik, om de teleurstelling van het bedrijfsleven uil'te. opreken over de houding, .die ten opzichte van Dnltschland wordt aangenomen, en over de. vergelen De minister-president heeft op een Vergadering van de t rol.' die Néder land spelen moet. WIJ, schappij van. nandei en Nijverheid,aj^u« 'oreker. willen medewerken J4. Mrnrri. Rrahrtn! T._. „I departement Oost. Ncord-Brabant - %veik departement zijn tienjarig bes te and e vierde een re^e. ge houden voor een aantal Brabant- sche Industrieelen. Hierin zei prof. Schermerhom o.m. een sterk tegenstander van centralisatie te rijn. Achter het geheel der centra- liseerende krochten schuilt het ge vaar. dat de menschelijke persoon lijkheid in de knel komt. daar tezeer. volgens den minister/ alle' actie tot Centralisatie geilragcn wordt door de doelmatiaheidsge- daclite. Maar ook de tegenwerken de krfcchtm uit dc sfeer van het zedelijke moeten worden pen: chili- aeerd en hij. die leiding heeft te geven, moet anderen, die dit niet zien, zulks duidelijk maken. De m- uister demonstreerde dit op heli terrein van drie levensgebieden: dat van het bedrijfsleven, dat van het gewest en dat van hei ko ninkrijk. Wat het. bedrijfsleven betreit ze! de mln.-president, dat .voor het evenwicht tusschen centralisatie, eii decentralisatie hem het best leek de vorm. waarin de! functie-verdeeling tusschen bedrijfsleven aanwezig is. een Instituut, roet aan het hoofd een voorzitter, door de regcermg aan te wijzen, en wiens bevoegdhe den zich in hoofdzaak beperken lot een publiekrechterlijke functie van de bedrijfsorganisatie. Om naast en met het provinciaal bestuur de ztem van het gewest aan de over heid te doen hooren was volgens den min.-pre£ldcut de taak van.de Stichting Herstel, die een goede decentrailseeronde werking hebben kan. Over de decentrallsaticsecachte op de constitutie van het konink rijk sprekend zei de minister, dat ook het geheele Indische vraagstuk om de vormgeving draait van de zelfde decentralisatie, welke ook leeft in de eigen gewesten. Herstel aal moeten komen door een wijze van samenleven, die bij de nieuwe verhoudingen niet meer psychische en politieke spanningen in zich bergt, dan voor den oorlog het geval was, toen Nederland dit wereldrijk roet een minimum aan militaire macht kon besturen. Dat probleem is alleen op te lossen doer het gelijktijdig bewandelen van den weg van overleg cn van dien van herstel der openbare orde. Alleen door »oo te handelen ral «r ook internationaal perspectief zijn. Principieel Volgtde -rogeering-den- weg der decentralisatie. De minis- <ter-preatöent concludeerde, dat men thans geon opportunistische politiek mag voeren, doch dat men een weg moet volgen, die naar het herstel van evenwicht in de verhoudingen leidt. IR. PHILIPS ONTEVREDEN* Na deze rede werd de gelegenheid geboden vragen te Stellen en grieven Officieus bezoek aan Denemarken en Zioetien Primes Juliana en prins Bernhard «uUen eind Februari een officieus be zoek brengen aan Denemarken en Zweden, teneinde den dank van Ne derland te vertolken voor de door de ze landen georganiseerde hulpacties. 'Aan deze reis zat tevens een beleefd heidsbezoek «au Noorwegen worden verbonden.". De koning als spelbreker Op'het ooccr.blUc dat de verschillen de partijen hun-verkiezingscampagne Inzetten, begint Leopold plotseling 'n briefwisseling met v. Acker. Leopold geeft zijn standpunt weer met de nu langzamerhand wel bekende argumen ten. Hij wenscht de verkiezingen niet te vertroebelen en «telt daarom voor, 7vn de verkiezingen onder het volk een referendum te houden over de vraag, of hij in zijn oude functie hersteld moet worden. Zoodra de. ver- kiezingen achter den rug zijn. zullen de documenten gepubliceerd worden, die op zijn gedrag tijdens de bezetting betrekking hebben. TerwijlLeopold beweert, dat zijn blijven in België 'net land voor tal van rompen behoed hoeft, betoogt Van Acker, dat de regeertrvg in absentie van den koning-het land zijn econo misch evenwicht hergeven geeft. Iedere discussie over den koming. al dus de regeering, moet het herstel belemmeren. De regcorlng verwerpt het plebisciet, dat in d«' Belgische grondwet geen plaats heeft en trou wens een Bonapcrt'stlsch karakter draagt. Dat is in hoofdzaak de. stand. De kening kan wti verzoeken van zijn persoon geen partljzaak te maken, door zUn gedrag is hij het. Het par lement heeft zich in meerderheid 'te gen hem uitgebroken en het volgende •parlement zal dat.zeker ook doen. Hij kan wel beweren geen verkiezings- obiect te willen zijn, door zijn brief wordt HIJ het. Waarom heeft hij an ders zijn .verzoek nu gedaan en riet tot r.n de verkiezingen gewacht? Het. onderscheid tusschen eer. refe rendum cn een plebiscietTs wel heel subtiel, als de kor.lng zelf aankondigt zijn prerogratieven te hernemen, zoo dra de meerderheid van de kiezers zich -voor l»em. uitspreekt. Klaarblij kelijk kent hij het referendum dan toch dwingende kracht'toe. Men kan lang discussieeren over de vraag of eon referendum democratisch is of niet. Mcnr het 1b een feit. dat het referendum vrijwel altijd wordt voor gesteld. als. de politieke problemen een persoonlijk karakter aannemen, of-op andere wijze .met sentiment vertroebeld worden. In Teder .geval staat .dit vast: uit het referendum komt op zijn best de koning van «en meerderheid te voorschijn, er blijft altijd ccn sterke en verbitterde mln- - derheid. Het. symbolische nut der monarchie gaat teloor. Maar er. Is meer.-Dc koning ls zaak geweest van'een partij en wel van ccn .recht- schc, die dit sentimentele probleem gebruikt om haar gebrek aan sociale. politiek.erachter te verbergen. Wan- referendum den koning tc- rugbrengt, wordt onvermijdelijk oet or het wèRiiemeri van het, minder waardigheidscomplex, dat men ons toedicht:' toonen. dat wU voldoende zelfvertrouwen hebben, om naar Duitschland de specialisten te zen den, dié er goéd wérk doen.' Maar de -Neder!andschetodustrieelen mo gen .er geen machines gaanhalen, terwijl Amerikanen en Engeischen de vrije hand hebben; vdj.mogen er zelfs 'niet naar ham. eigen ..bedrijven, aaan en; nu is het. rèeds zoover, dat ■Éngeland heeft'voorgesteld .'een Düitsclier alsbeheerder overde. 'Ne- derlandsche bedrijven in Duitsch land aan te stellen.' Hot :s noodig, 'dfttr. de regeeririr zich in d;t opricht oen?" rerdeee iaat hooren. - ®- Van verschillende zijden ko men uit het buitenland erger lijke staaltjes aan het jicht van een nieuw .soort bedelary.. Hier bij, worden de bedelaars niet gevonden uitsluitend in den kring, waaruit deze lieden door gaans voortkomen, doch ook uit andere, o.a.; van ambtenaren en zelfs hoogere- ambtenaren schrijven ih het/wilde weg aan personen iri liet buitenland clic hun.volstrekt onbekend zijn (burgemeesters van groote ste den of personen, van wie zij zich de collega wanen) en vra gen. al of niet met belofte van latere betaling geschenk- pakketten. Dit euvel dreigt zulk een omvang aan te nemen, dat de Nederlandsche naam in het buitenland er ernstig,, door bè- dreigd wordt.. Wijspreken de wenscli uit, -dat dezebedelpar tijen spoedig' eeri einde zullen nemén. Onder groote belangstelling zijn Zaterdagmiddag te 'a-Gra- venhage vier; illegale werkers der C.P.N. De Waarheid, die verleden jaar Maart werden ge fusilleerd-. ter-aardehbesteld. Op Nieuw Elk en Duinen wer den de baren vanHarry van 'dér Logt, Jacques Chef. d'Hotel, Hans van 't Veenen Herman Holstege in de aula opgesteld.' Verschillende sprekers voerden het woord; zij wezen er op, dat het offer, dat deze lE©dgenoo- ten gebracht.hebben, -niét doel loos is geweest en legden de ge lofte af, verder tc strijden voor de idealen, waarvoor deze vier illegale werkers gestorven wa ren: vrijheid, recht en waar heid. Aan de groeve speelde een militaire kapel treurmuziek. Onder zang van de Vereeniging „Morgenrood" werden de kisten een voor een in de groeve neer gelaten. Nadat een detachement militairen een salvo had gelost en de militaire kapel „Het Wil helmus" had gespeeld, dankte een familielid voor de beiang- stellinj -i. De nieuwe 1 Fratiscbe etgeerlng lieeft besl-oten een. weuKurtwerp tot 'nationalisatie ..van de verzekerings maatschappijen op te. steUen. Door een dikke laag ijsschotsen In de Waddenzee luaschen het eiland en dei rdesche kust :1a' Am-eland .nu reeds zeven dagen van leder contact met. het-vaste land verstoken. De be woners bereiden zich «hans voor op een langdurige Isolatie. - 5I?sti^'.vw,(3e linkerzijde. aanget.«t, van rechts opge- rOm nl'dezeTédenen DK STARIXGEy JN AMERIKA nemen ontzaglijke oïniétinacn can en het getal der stakers heeft de Ucee millioen al gepasséerd. De politie neemt straffe maatregelen. Bij de „ünited State* Motori 2'lrnt" ging hel b'jzondcr «om tormen' gooide traan gasbommen en ari de ontstane verwarring werden .vele burgers en politie agenten gewon.dl Verscheidens arrestatie* toerden verricht De secretaris van. het politiek over leg der „l'artij van den Arbeid" schrijft aan. het A.N.P.: l»v politieke studiecommissie heeft liet ontwerp gereed van het urgcntleprogram, dat aan het partijbestuur van de te stich ten „Party van den Arbeid" zal wor den voorgelegd. Het program, dat te zijner tüd door eeo oproep /al wor den voorafgegaan, luidt als volgt: 1. Ir.zet van alle krachten tot her stel van de door don oor'.og aange richte materieele cn mcreele schade. Krachtige voortzetting van den we deropbouw en de vernieuwing op'eco nomisch. socla3'. en cultureel* gebied. ,2. Herstel en uitbouw van dén rechtsstaat.^ Overdracht vnn" bevoegd heden naar nieuwe organen voer het beroeps- en bedrijfsleven, op derao- eratisehêh grondslag, zoodanig ..dat de leiding bei-uot bij: de overheid, onder-, •nemers - en arbeiders gezamenlijk.. 'A'ettelijke waarborgen voor. de open baarheid van - de werkzaamheid y der politieke partijen, het beheer; van, haat" geldmiddelen en' van de •demo cratie binnen de partijen. .3. Erkenning van het_- zelfbeschik kingsrecht der bevolking, van .."de overzeesche- gebiédsdeelcn. -Vooh. de r,r.ar.te toekomst, ter liquidatie van de koloniale vex-houdingen, het. snel tot stand brengen,in vrijwillige sa-, menwerking, eeher staatkundige her vorming, op den.;grondslag,vani zclf- règeerlng, op voet ,van getij kw-aardig- held, in gecoördineerd rllksverband, mét andere gebledsdeelen .van het koninkrijk. j 'fi' 4. Bescheniiinff tegen -ambtelijke, willekeur: .tegengaan van bureaucra-, tie; /krachtige bestrijding dör cor ruptie. Snelle enrechtvixardlKe af handeling van ...de berechting var, po litieke delinquenten én; vaxi de zulve- rihg. j-: 5. Nationaal "Welvaartsplan- ter be vordering van bestaanszekerheid bij een behoorlijk-bestaanspell voor allen, socialisatie van het mijnbedrijf, van de. circulatiebank, va» Openbure.nuts- bedrUvcn. zoo mede van daarvoor In aanmerking komende monopolistische bedrijven, overheidscontrole op het crpdictwezen. Detnocratlseering van de ondcrncmlnc- Bescherming van he: consumentenbelang. Binnen bet raam der np het algemeen belang gerichte welvaartspolltlck, speciale zorg voor de bescherming en bevordering van het gezonde kleinbedrijf. VOOR DEN' LANDBOUW «7-Blanmatlger-productie-en ófzet- polltiek ln" den landbouw. Bevorde ring ven loonende prijzen voor boer en tuinder: redelijke belooning van den landarbeider. Een grondpolitiek, die de grond- eti pachtprijzen stabili seert,. die zorgt voordeed goede ver deeling van den grond over de .be- clrljveh en die Jn'handen van de ge meenschap brengt ontginningen en nieuwe inpolderingen, .zoomede onge bruikte'' gronden en',' gronden van groote verpachters voor- zoover net algemeen weizijn dat vereischt. Tn- tensleve bebössehlngs- erx herhebos-. schlngspolitlek.: Bevordering van cul- tureelc '.uitwisseling tusschen stad en platteland. 7. Invoering yam één bet geheele volk omvattende stelsel' van - sociale verzekering. -Een toereikend.ouderv domspénsioeni Bevordering van werk- gelegenlield voor alle daarvoor-^ ge schikte-mannen en. vrouwen. Gelxjk- aerechtigdheld van mannen en vrou wen.-Spoedige en bevredigende fxnan- cieele en maatschappelijke voorzle- nlng voor de slochtollers van. oorlog eh verzet. Blijvende regeling' van het ontslagrecht, veipltchte vacantierege- ling. Verbetering, .van den zorg voor de volksgezondheid. - l 8.. Nationaal plan voor de lilke ordening, 'mede gericht op be vordering van landschapssehoon. Bij zondere' maatregel en .tothulpvecleo- nlng en wederopbouw der geteisterde gebieden. Woningbouw op schaal: Ordening van heT bouwbedrijf. Bescherming van huurders,onder-, 9^'VeSbgetóhSI^ffiteöe jgffiS' van gedurende den. oorlog verkregen mot de groote gezinnen. Vcr.<.jyng 'progressieve be- van de belastingen op "öe eerste le- Stopford volgt hem op VrJUtlag a.fl. legt generaal Chris- - lisan hét commando neer. Hu wordt opgevolgd door tult.-gen." Sir Montague Slopfortl. v.. - Geen onderzoek naar het optreden van Van Mook Max van Poll, lid van de Tweede Kamer, schreèï in...de Daily Tele graph over het plan om een parle mentaire. commissie' naar. Ned.-tndië te sturen.HIJ oefent daarin critiek op nieuwsberichten;welker, onnauw keurigheid, naar hij zegt, „niet zon der gevaar, ia voor mijn land".- De heer Van Poll zégt,, dat er geen sprake" is van een koninklijke commissie of van eenig door de regeerjng dienaangaande genomen besluit; Ook ontkent hij, dat de commissie tot taak zou krijgen een onderzoek Ln te stellen naar het optreden van den heer Van Mook.- Hü voegt hieraan toe, dat er voor laatstgenoemde geen reden is.cm af te treden,. -• ■.y..'Lv.vv Ncd. Indische leger heeft nieuwen commandant Kolonel Spoor is benoemd, tot commandant van het Ned, In dische leger met den; rang van genera'al-maj oor. Dr. Van. Mook houdt té.Bata via regelmatig besprekingen met -vooraanstaande - autoriteiten.. Sjalirir arriveerde in de stad. Sir'Archibald Clark Kerr is van uit Moskou met bestemming Batavia vertrokken. Dr. J. Hi Spiegelenberg;Hv*."/33j Einde nog niet in zicht] OCfèEVELT'S opvolger moet tegen sterke machten op tomen, in en buiten het buiten hef congres.'De Amerikaan- sche ondernemers, die niets liever wenschen dan zoo spoedig mogelijk iederoverheidsingrijpen kwijf te rijn, en die, dank, zij de oorlogsSe- drijvigheid,milliarden verdienden, zoodat zij geen haast, hebben, .de eischen der stakende' arbeiders in te willigen, zijn niet' gediend van de wijze, waarop Truman de, ar- wederopbouwproces vertraging oürff dérvindt. Straks zal - ook binnen-:/' lands in de Ver.Staten.'; hef :goè£^ "derenaanbod moeten inkrimpen.";. alt werkt inflationistisch/ metaUe"" gevaren van dien, met name 'na-;-": tuurlijk voor de; loontrekkers. v.-".:' Een duidelijke illustratie, dat een: staking, zeker lnde" huidige - om-*£ etandigheden,op.zijn/ minsteén tweesnij dend zwaard is.Wat 'moet échter het zwaarst wegen/een groo- ter aandeel in het maatschappelijk product nü (gepaard met een. door- - breking van het niets ontziende particularisme der Amerikaansche beidsconflleten meent te kunnen ondernemers), ófwel een gedeelte- veixibehocften. Verhooglng cn herzie ning van het successierecht. Vorgroo- ting van de financleeie bewegings vrijheid der gemeenten. Vergoeding van geleden oorlogsschade binnen het bereik der* mogelijkheden. 10. Moreéle en materieele bescher ming: van lxet'gezin. Staatsburgerlijke vorming in onderwijs, jeugdorganisa tie. Teger en- volkshogeschool. Instel ling blj de wet. vani een Onderwijs raad niéf.verordenende bevoegdheid, waarinverlegenwoortligd behoor en te' zijn.-alle-takken- en3 richtingen van het onderwijs, 'de - (iverheid en de ouders. Vernieuwiijgi van ons onder wijs,'. zoodanig, dat), dit dienstbaar wordt gemaakt aan. jdc karaktervor ming ,en het vindenvan de juiste plaats in de maatschappij. Versterking van dé /aesthetische; Vorming ln - het onderwijs: grooter. plaats voor de li chamelijke opvoediiig. Rechtstreek- schc Invloed van- da ouders, ook bij het openbaar onderwijs. Hervorming van de opleiding exiLverbetering van debezoldiging der onderwijzers. Krachtige bevordering van 'het nijver, hcidsonöerwijs en het. lager land- bouwondemvijs.'Uitbreiding -van het leerlingstelsel. .Eigen] bestuursorganen voor de unlversSteltqn. -• .11; Actieve cultuuróolltiek.- bij vrije ontwikkeling der kunst-richtlngcn^ - EéN OMROEP. Bevorderlngvan lietctütürèelé le ventin de'; gewestenimet. inschakeling van:olie gewesten: mhet nationale cultureele loven. Nationale Hadlo- Omroép met z-lfstan'dlge uitlngsmoge- lijkheid voor de belangrijke geeste lijke enmaatschappelijke stroomln- "gen.; Sttmuleêring van en steun aan <le Jeugdorganisaties. Raadplcgln; van de kerken In zaken, die tot haar --- bevoegdheid behoorext en eventueel bouw van Europa: krachtige oevorcc- ook van andere <liar.*oor In aanmer- I ring van tic-n terugkeer van door Icing komende organisaties. I Dultscnland geroofde goederen. Stakingen 12. -.Versterkkig. van het bestel der véreenfgde naties, op den grondslag van het internationale -récht, als or gaan der international e rechtsorde ning cii. tot uitbanning vatx den oor log. Bevordering van de ontwikkeling naar, een internationaal orgaan op democratischen grondslag.. Bereidheid tot het sluiten van regionale verdra gen met landen, die tot den zelfden cultuurkring behooren. Democrati- seéring van dén" öipïomatiélten dienst, Democratiseering van het militaire apparaat, dat bescherming :.van de nationale, veiligheid en van de inter- nat io nat c' re'cht'sóra'e' 't'ch 'doel heeft. ECficlent en -financieel verantwoord beheer van dit apparaat. Herstel van geleden oorlogsschade binnen het kader van de cconomlcchen' wcdcrop- oplossen, n.l. door het Instellen van cofhmissie5 van onderzoek. Traman ziet dan ook wel in, dat dcze. com- mLssles slechts dan werkelijk efféc- Uef kunnen zijn, indien rij 'dé macht Tiebben om ondernemingen te dwingen tot openlegging van hun boeken, teneinde te kunnen bëoordeelen, in hoeverre bepaalde looneischen voor een bedrijf al dan niet objectief aanvaardbaar zyn en Indien vérvolgens aan. de- uitsprak ken der commissies bindende kracht wordt toegekend. Nu heeft echter het Congres, in December geweigerd, een daartoe strekkend - - - - wetsvoorstel vóór; het 1 Kerstrecès in behandeling te nemen en deze uitge steld tot. de tweede helft van Januari, zoodatzij binnenkort, aan de orde komt. Zonder dit uit stel zou men de staking in de. staalindustrie weUïchr hebben kun nen voorkomen en ook aan de el ders bestaande conflicten van overheidswege bereids langs wetti gen weg een einde hebben kunnen maken, gesteld -dat het wetsvoor stel door het,Congres zou rijn.aan vaard.: De vakbeweging wordt In haar looneischen gesterkt door het feit, dat de oorlcgswinstbelasting voor maatschappijen in de Ver. Staten per 1 Januari belangrijk werd ver laagd. Het einde der conflicten is voor alsnog niet in zicht. Toch zou een lang voortduren ypn den huldigen toestand funeste gevolgen kdnnen hebben. Reeds moeten de versche- pingen naar overzee van verschil lende goederen worden; beperkt, waardoor aldaar het herstel- en SCHAATSEN Uit en naar den vreemde Er ixeerscht na den oorlog een waro gceuwkongor naar kunst. Soms vergaat ons do honger .en blyft alleen de geeuw, als we sommige tentoon stellingen zion, maar Jat is ecu ander chapiter. Niét te,loochenen, valt, dat cr; eon algemeen- verlangen: ia om kunst te zien, 'vooral buitcnlandsehe khnstl' Bij de regoeringboétaat het -streven aan dit verlangen te voldoen en als gevolg hiervan is de intéllectueele samenwerking tusschen ons land. en België, die in 1927 tot stand kwam, uitgebreid tot een samenwerking op het. gebied der schoono kunsten. Een permanente commissie, waarin cenige jongere figuren op kunstgebied zit ting hebben (we noemen hier den dicht er-criticus Jan Engelmau), is daarvoor aangewezen. Ale eerste manifestatie van dit Belgiech-Hol- landaèh contact was in het Ameter- dömech> Stedelyk Museum eon ten toonstelling: van-, moderne :Vlaainsebe sclnlderBRtraks komt ex eon groote verzameling - Vlaamsche primitieven, Wg antwoorden met het zenden van een. collectie kunst uit onze Gouden Eeuw naar Brussel, een collectie, die in omvang en belangTgkhèid het „Weerzien der meesters" zoi over treffen. -Een,; verzamelingmoderne religieuze kunst :enkleine kunstnq- vcrheidpróductcn. wórdt hieraan ./toe gevoerd. Echter, niet alleen- Bèlgiij stelt .belang in onze kunst: er ;iiggeu ten dopartcmento ^clc aanvragen, txar. 'uit Amerika-Pretoria en "Dene marken -; :i v AJ« er. numog wat tc. vorlangeix zou. zu'n, ;is r;<lit het: ]nnt xnen dezo groole belangstelling bcimttèn en hot bui tenland kennis doennxoken' met bnzc 39nS?.^acriandsc)iG kunst. Lnat men zuivering on ccn eind maken aan een tweespalt en onzekerheid, w.anr ieder allang genoeg van heeft cn die rem mend werkt bij het bijeenbrengen van een waarlijk representatieve ten toonstelling. Nóg een wensch: laat Amsterdam niet Alles hebben! Waarom 2agen vro hier Braquo niet en de Tlanin- goh niet straks komt. Picasso, zullen, we [dió' ook bijv. in Bovmanakunnen, rient Nu het Haagscne: Gemeonte- jnusüuin voorloopig uitgeschakeld is, zou een/ verhbogdó activiteit in Rotterdam/' do belang»,tellenden in Rotterdam én cén H»iag dankbaar stemmen. J. M. PRANGE. Duizenden op weg naar huis Dé „Johan van oidenDarnevelflt" m«t 2034 en d« ,^ohan de .Wltt" met 100S evacué'» aan tioord wot- den binnenkort, op ia en 22 Febr., te Amsterdam Verwacht, verder is oolc nog bet s.s. „Bolssevaln" met 183S repatrlëerenden op we* naar Nederland. Prachtige strijd tegen gyyg), Het is Buyen in Hcerenveen niet - gelukt voor de derde achtereen volgende maal beslag- te leggen op den titel van - Nederlandsch kampioen op de lange baan voor amateurs. Keyzer, dc sterke kerel nit ;De Ef-. wist in een strijd van man n .man op o:vcrtui- gende w'Üi.j iiet nationale kain- pioensriiap te belxaleiu "y 'Na deii eersten dag van liet ijs- festijn had Keyzer de leiding met èlechts gering puntenverschil cp. den titelhouder Buyen. Deze bezet te - overigens tezamen met Boos, Zaterdagmorgen op den korten af stand de eerste plaats met een tijd van 48 sec. terwijl Keyzer er 0.02 sec. langer over. deed.. Op de 5000 meter, evenwel; welke Zaterdagmiddag werd gereden, plaatste De Lierenaar zich eerste in 9 min. 12,9 sec, slechts iets meer dan 8 sec. boven het 17 jaar oude Nederlandsche record van Van der Scheer. Buyèn legde /den afstand in 9 min. 15 sec, af met het. gevolg, dat Keyzer na de 500 en de 5000 meter 103.49 punten had tegen Buyen 103.50. - V Zondagmorgen Had, Buyen .de 1500 meter ge wonnen, waardoor^de Amsterdam mer in het algemeen klassement de leidingr had met een verschil van 0.49 punten, hetgeen' wilde, zeggen, dat Keyzer met meer' Öan '9.B. sec. dp 10.000 meter sneller moest rij den dan zjjn. rivaal om toch nog den titelte behalen, nu wilde het toeval, dat' Keyzer en Buyen op de 10.000 meter tegen elkaar uitkwa men.:.-,:-"'- /-v.;:,; Het werd -een prachtige rit Buyen wilde van het begin af aan zijn tegenstander blijven hangen en Keyzer daarentegen probeerde zich zoo snel mogelijk los te raakem Het tempo, dat Keyzer aangaf, was. onmiddellijk zeer hoog, en Buyen moest van den aanvang af zich ge heel geven om zijn tegenstander bij te houden. Dit moest- op den duur. te veel van zijn krachten ver gen. Na tien ronden bedroeg het verschil 3,5 sec. De zware klap kwam drie ronden later, toen:Key zer, die. zeer. regelmatig reed, een voorsprong van 7.4 sec. noteerde en toen er 6000 meter waren afgelegd, noteerden de tijdopnemers voor Keyzer 11,38 en voor Buyen 11.49,3, een verschil van 11,3 sec. Op dat oogenblik was Keyzer- dus kam pioen van Nederland.., Buyen reed een verloren wedstrijd/ Zijn tegen stander vergrootte zijn voorsprong tegelijkertijd en werd ten slotte winnaar met 36.8 sec. verschil en in een totaal tijd van 19 min. 42,2 noot van Keyzer, deed vriend en tegenstander verbaasd staan, ln zijn rittegen Van Hoorn op de 10.000"meter, 'een afstand." welke' hij voor het eerst aflegde en waar- Jin hij 20 min. 3,6 sec. noteerde, ecri tUd, voldoende voor de tweede plaats op dezen afstand en di« hem tevens van. de tiende plaats in de algemeene klasseering (na drie afstanden) op de vijfde bracht. De uitslagen luiden: 1500 meter: 1.. Buyen 2 min. 34,9 sec. 2. Keyzer 2 min. 36,5. sec. 3; en 4. Van- Hoom en Jonker, 2 min. 38 sec, ,5hBe5te- breurtje, 2 min. 38,4 sec. 6. Verbie- sen 2 min. 38,6. sec. -7,.-. Roos 2 min. Broekman, de 18-jarige, clubge- Dc stakingen in de -WS. en,Frankrijk Alhoewel eenige Amerikaansche arbeidersgeschillcn werden op geheven, o.a. bij de Fordfabrie ken, waar een deel der loon eischen werden ingewilligd, drei gen er nieuwe massastakingen in de kolenmijnen en ln de rub ber- en textielindustrieën. De loonverliezen per dag worden geraamd op twaalf millioen dollar. ~t irrParijs -verschenen -Zaterdag geen kranten,- omdat het druk- kerspersoneel het-werk neerleg de. Men wenscht eèn loonsver- hooging van ca. 30 pefc. Am. vleeschindnstrie draait weer; Meer dan 209.000 arbeiders in de vleeschvenverkendeindustrie z(jn in dienst van de Amerikaansche rejreerinir .weer aan het werk ge gaan, De regeering- heeft Zaterdag 135 door de slaking- getroffen fa brieken overgenomen, teneinde: de militaire vleesch lijke ontwaarding van het;: geld- loon, ten koste van het toekomstig levenspeil in goederen? Voor de Amerikaansche- arbeiders .weegt kennelijk het eerste voorloopig het zwaarst. Metspanning -ziet men. 'T den afloop van dezen gigantischen machtsstrijd (in „vredes" tijd!) tegemoet Katholieken en socialisten leiden 4 In Beieren. Würtembeig, Hessen,.; en Groot-Hessen zijn Zondag vier- millioen kiezers naar de stembus T getogen, voor het kiezen van ge-T- meenteraden in 9500 gemeenten. Volgens de. eerste uitslagen heeft de katholieke, partij der christen-de- 4 mocraten de leiding, op den voet ge-':." volgd door de sociaal-democraten/// Hetresultaat der communisten was •- onbeteekenend. Te middernacht wa- ren voor hen slechts 400 stemmen geteld.. In de 36 gemeenten van het'dis trict Darmstadt hebben de sociaal? democraten de leiding. Zij kregen 224 zetels, tegen de christen-demo- craten 40 en de communisten22 andere groepen kregen 45 zetels. De eerste uitslagen uit Baden duidden op de waarschijnlijkheid; dat de v' christen-democraten bijna tweeder de van de uitgebrachte stemmen' cp zich hadden vereenigd. Hier en daar hebben rich lichte..:: Incidenten voorgedaan. In 't Noord- Be/ersche stadje Memmingen waren nazi-leuzeri en swastika's op dé mu- 3 ren gekladderd. - Het nieuwe Fransche miniEte- rie-Gouin besteat ,uit; twlntigL/ ministers, waarvan zevën socia- r listen, zes communisten, zes le-. den van de M.R.P. en: een onaf-!";- hankelijke. Het is als volgt samengesteldi Felix Gouin, ministerrprësident/ï en ministervan nationale, vér^ dediglng;: ylce minister-presl-^ denten en ministers zonder portefeuille Gay en Thorez; buié! tenlandscbe. zaken George* 1 39.1 sec. 8. "i v. d. Kommer 2-min. 39,9 sec., 9. Broekman' 2 min. 42 sec. burg-erlyke 10.000 meterI. Keyzer' 19 min. voorziening- te verzekeren; 42.2 sec. 2. Broekman 120 min. 3,6 Een hooge officieele regeerings- sec. 3) Verbiesen 20 min. 11,7 sec. persoon heeft te Washington voor- 4. Buyen 20 min. 19 sec.-5. Strijbis speld, dat de staalstaJdng „binnen 20 min. 20,9 sec. 6.' Ven Hoom 20 ongeveer een week" zou eindigen, min. 24,7 sec. 7. Breed 21 rato. 10 8. Kortenoever 21 min. 11,3 sec. 9. Havekotte: 21 min.- 15,1 sec. 10. Helden 21 min. 23,6 sec, Algemeen klassement;:: 1., en kampioen van NederlandKeyzer (De Lier) 214,767. 2. Buyen (Am sterdam) 216,117. 3. Van Hoorn (Zaandijk) 221,312. 4. Verbiesen (Eindhoven) 221.922. 5. Broekman (De Lier) 222..900. 6. S tril bis (Ha renkarspel)' 223.022. 7. Koos (Am sterdam) 224.183.- 8. Jonker (W> menhuizen) 225.112. 9. Havekotte (Amsterdam) 225.155, 10. 'Breed (Amsterdam) 226.593. 11. Beste- breurtje (Zürich): 227.165, 12. Hei den (Rotterdam) 229.413.: Van Dam. weer in: den - ring Op 5 Febru ari - bokst Luc van Dam -In de Rivièra-hal tegen den B el gis chen raiddengewicht Miny. Op 18 Februari bokst hij eveneens te Rotterdam tegen den sterken Anneet. Ook Jo de Groot komt hier np 5 Februari in den ring en wel tegen Al Dufour. Op 9 Februari bokst in Carré te Amsterdam Giel de Roode tegen den Belg Lucidarme. Dienzelfden dag zal Wlro te Nuyl een revanche boksen tegen De Ridder, van wien hy in België op-punten verloor.. op 15 Febru.ari bokst in liet Concertgebouw 'te Amsterdam de Nederlandsche welter Jan de Bruin tegen den Belgischen welterkam- pioen Femand dej Meyer. Tevens komtdan Nicoïaas in den ring tegen den Belg Eduardo, Lefèbre tegen Ratajezack en Jan: de:Pauw tegen. Al Berry. Bokskampioenschappen amateurs De Nederlandsche boks kam pioenschappen voor amateurs zijn thans definitief vastgesteld cp Zaterdag 13 en Zondag 14 April ln de groote zaal van den pierentuin in Den Haag. Seyss-Inquarts rapport, dat te Neurenberg gepubliceerd is, houdt vele pluimpjes in voor de Nederlandsche nazi's. Van de lei ders kreeg Rost van Tonningen de meeste lof toegezwaaid. Seyss vond Colijn den besten politicus/ HJJ was volgens hem „Herrisch und einsatzbereit". 'Colljns bro chure' over liet toekomstbeeld: van Europa, dat door Duitsch land beheerscht. wordt, werd ge schreven na een onderhoud tus schen hen beiden. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt. Over de Nederlandsche ambte naren. schreef Seyss, dat zij er allemaal behoefte aan hebben zich ergens achter te verschui len. Euwe cn Steincr winnen in Londen Dr.M. Eu wéseinde Zondag uit Londen: Stelner heeft, het volbracht. Wells- waar zag het er aanvankelijk niet. naar uit, dat hij Stone zou verslaan, maar na urenlang sehulven gelukte het hem toch Stone murw te. male en en tot een minder goede manoeuvre te bewegen, welke direct tot verlies leidde. Bernstein had het evenmin gemakkelijk. Longen tijd had hij zich tegen den kortingsaanval van List te verdedigen. Hij slaagde daar echter in en kwam 'ln een gelijkstaand eindspel, dat na veel wederwaardig heden remise werd.' Hierdoor won Bernstein den tweeden prijs. De partij Tartakawer—Opocensky werd door een pijnlijk Incident be- "slist; Opocensky's vlag viel en Tarta- kower reclameerde daarop tijdsover schrijding. Opocerxsky 'beriep er zich echter op, dat Tartakower onmoge lijk kon weten, dat de 43e zet nog niet/gemaakt-was, daar déze niet ge noteerd had. Na reconstructie der zetten,bleek,: dat Opocenskyv inder daad zijn 43cn zet nog niet had ge maakt, zooiat Tartakower een winst punt boekte, en daarmee beslag legde op den dcrden'prijs, terwijl Opoccns- ky zich met dfn vierden prijs tevre den moest stellen. De strijd om den vijfden prijs was minder spnnnend. Golombek won deze door zijn party te verliezen. Zijn concurrent Pomar verloor nJ. ook en wel tegen Fried- roann. die vandaag een bijzonder goeden dag had. Prins speelde ook kelde keurig af. 'Jammer - van zljnl, versmade remise tegen Bernstein, j. -: .h.rf SH fw,f nnff a nrttc. I Aiidré Philip;birmenlandsèlië'S^ zaRen LéTroquer/ jiistitie Teiit^;/.^ '- gen;' Léger Miehelet. De communistische partij-;; heeft aan Gouin medegedeeld,:;;I datzij bereid Is volledig en zon der eenig voorbehoud; samen téP werken met den nieuwen regee- - ringspresident ,om -mêdé? pen:aan het uit den weg- ruimen,. van den moeilijken financieeléiïa toestand,; waarvan "men /tot dus-:! verre niet. den moed-heef had om het land in kennis te stellen. - Nieuwe bankbiljetten t: Do directie van de -Nederland-; seho Bank maakt hekend,'dat z|j,v.; naast de thans cfrctxlcerenfle biljet- ten van I HL—f23.— én', f overgaat tot de nltglfte - van bjink-Sf biljetten van r-2fl.—f ;m—en/i! 11000.—Zü dragen den datum 7 Melig .1915 en zUn voorzien van de hand- teckenlngcn van mr. L. A/Aj-Trlpif en "rar. J. Westerman Holstijn. Lcgexgocderen aangckocüt Nederland heeft -j'lln i-twrèef; maanden tijds voor/.drie mil^ i lioen dollar aan Amerikaahsch?//: legergoederen gekocht- Onder de goederen, die ons bij dezen uitverkoop ten .deel/yielen-ff* rijn 3X00 ziekenhuisbedden, chi-1 rurgische instrumenten, spij-/ kers, draad, vezeltouw,tien transportvliegtuigen, oud:papler|§" oud katoen, -18.000/ kisten fers, en 20.000 banden/ —"De regeeringheeft ln verband m etonze omvangrljké bem Delingenln- "ast buitenland op het gebied van; deh'v-l; landbouw en de vodselvoorzleulng, besloten een regeerlngcommlssariaatl in tt stellen voor buitenlandsche:/ agrarische betrekkingen.- - De AmerikaanscfiekoL Coundd'/; heeft twee vliegrecords gebroken/ I bereikte een snelheid van 1.120 K/M.': per uur en. vloog óp. I3.B0O: M. hoogte/: Het Perzische parlementheeftT Ghavam Sultanah .met'..: eén kleine meerderheid van stemmen- tot president gekozen. Sultan ahTs ;grogt- grondbezitter uit Noorü-Perzië wordt door velen als „de sterke man'! beschouwd. .v. u' orjv I1 door hvdsfand >5-3n"?gröep^ MEUN17É nmatapmv^ ri:/s Fa I rhur?t.-;/e: TxsïrÖRpéxi?&0obdt; r :oon "u.'-e éuc', •CtT.rl"iotX'il S i mtóaham^KócnigiSexdl&Ih i iaïk- jiigojpkk'l'Tonnen isonÜc'ërA.faljhkkècr. ïni JhmmeTien* hm 'groot? edi' Oat Leopold i-APJSt:;yc}pr^ofcna:"<ie'. verkiezingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1