Christison verlaat Indie Thara mü Grootsche plannen der Spoorwegen bataat !S3SiS®IS^Slii®lft VRIJ, ONVERVEERD J' Sjah Achter kei nieuws Vliegveld bij Rotterdam Groot tekort aan arbeiders Limbürgsche mijnen in Franco zendt ons wijn en vruchten Uitslag Oudejaarsprijsvraag POSTZEGEI 'S/wfii lil il RTD ACTIE EN ADM. EENDRACHTSWXG^ 41; HOTTERDAMv'/tÊleFÖON »430 <3 IJJ2VXK) - A 8 O N NETvTENTS P HI JS PER WEEK 31 CENT -PER KWARTAAL 1 4.- LOSSE NUMMERS 9.W POSTGIRO NO. 358614 1- Ban icier: AMSTERD. BANKTE ROTTERDAM HET PARCDL ADVERTETiriEïi: LN r JN LICHTINGENDIEN8Ti.,., scïriT:oAMScïinsmGEL no. -A3, Rotterdam TELEFOON Nos. 27833 24125 24135--- 2439* ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEÏ,34155 INLICHTINGENDIENST UITSL, TELEF. 24155 ZESDE JAARGANG No. 24 Onafhankelijk Dagblad voor,; Rotterdam en Omstreken DINSDAG 29 JANUARI ,1946 Geallieerde militairen maken plaats voor geallieerde politici Nieuw plan voor nr In den. loop van de volgende week zal, naar Reuter verneemt, luitenant-generaal sir Philip Christison.opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrach ten in Ncderlandsch Oost-Indlë, Java verlaten, teneinde zich naar Engeland te begeven, waar hij in den rang van generaal het opperbevel heeft gekregen over het Britsche noordelijke commando. Zijn vertrek is kenmerkend voor de jongste mutaties in het opperbevel. Binnenkort wordt een tweede wijziging verwacht, daar, naar gemeld wordt, de heer Mabërly Denning,, politiek adviseur van lord Louis Muunt- batten, naar Tokio zal vertrek ken om een andere functie in den Britschen buitenlandschen dienst te bekleeden. Dientenge volge zal er practisch een nieuwe geallieerde combinatie in functie zijn, als sir Archibald Clark Kerr als bijzondere afge zant van de Britsche regecring in den loop van deze week te Batavia" aankomt, nieuwe op perbevelhebbers van het Briv- sche en het Nederlaudsche leger en een .nieuwe Britsche diplo matieke adviseur. Er zal een nieuw plan met Sjahrir besproken worden, ter wijl een nieuwe, belangrijke kwestie zich misschien vroeg of laat zal ontwikkelen uit de toe nemende tegenstellingen binnen de repubiikeinsche partij. De benoeming van luitenant- generaal Stopford in .plaats vHfi Christisonvolgens Reu- ter een aanwijzing voor, dat de Britten hun militaire taak op Rusland vonnist Doodstraf tegen Duitschc officieren Radio-Moskou meldt, dat de openbare aanklager in het pro ces te Kief tegen 15 Duitsche officieren, beschuldigd van wreedheden, gezegd- heeft, dat de - Düitscliers meer dan vier milMoen .Sowj et-burgers tijdens hun bezetting vans-de Oekraïne hebben gedood of doodgemar teld. Hij eischte de -doodstraf voor allebeschuldigden -.en zei- de, dat de Duitschera nóg twee millioeh burgers.;ltot/ slavernij. -haddétf1 tg^racht; ••van'^wieveeh" ■'aan^eïïljk^aan tal v^_ fipng"efv door marteling en -arbeid,welke het" menschel!jke uithoudinga- vermogen te boven ging, waren omgekomen. Aardbeving ia Zwitserland Zwitserland is geteisterd door eeii aardbeving. Te Bern en Lou- sane vluchtten de menschen de straat op.* Velen werden ter aar de geworpen. In Sltten ontstond ernstige schade. Een aantal per sonen werd gewond en een vrouw werd gedood. y Onthullende crisis Het regeeringsprosram. dat Dinsdag «-»- door Couln waarschijnlijk offici eel bekend zal vvoixlon genftakt oni- hult een crisis, dte veel dieper gaat dan men ln Frankrijk tot nu loe had aanKenometi. De flnanclëele debacle, waarover al zooveel gesproken ls. schijnt nu dan toch voor de <Jcur te staan;, anders kan mén de Ingrijpende maatregelen niet... verklaren. Zeer drastisch tvordt het leger aangepakt. De wapenindustrie wordt gesloten lichtingen gedemobiliseerd, andere lichtingen nietopgeroepen, de-trot- *che politiek van Dc Gaulle ruw afgebroken. Tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met "net besnoeien van den octopus der bureaucratie, eon fenomeen, dat we! geruimen tijd het, mikpunt zal worden van de <vooral burgerlijke) pers. net plan. door den radicaal Mcndes France ontworpen, aal worden uitgevoerd door Antiré Philip, een bekend econoom, tevens specialist voor arbeidsrecht en vak- beweging?kwesties, ln welke hoeda nigheid hij ook studie heeft gemaakt van Er.gelsche economische en poli tieke verhoudingen. Phlüp ls dus een econoom met een sterk polltleken ins.ag: hij heeft na de bevrijding in de Kransche socialistische partij een vooraans'.aande positie veroverd, als plc.ter voor cen^ energieke socialist!- sche poll.lek. Men zou zijn positie «enigszins kunnen vergelijken met dte vsn minister Vos bij ons. maar meer nog met d!e van Hendrik de Man in het vooroorlegsche Belgie, want ook deze botste kreeg de politieke leiding, teneinde zijn economische politiek te gran realiseeren. Voorlooplg zal »van 'n bnede en vruchtbare socialistische PClItJck niet veel komen; wat aan economische maatregelen ln het re- gceringsprogram wordt voorgesteld, draag: duidelijk het kenmerk van een Riehel van.afwccrmootregelen: bezui niging,-raneerlng en tenslotte stimu- leeriti-?. Burgerlijke promoties worden stopgezet, verzekerincs bedrijver, ge- natipnallseerd, salarissen gestabili seerd. gebouwen en activa te gelde gemaakt. Prijsverhooging wordt toe- P*.-?'3An voor de twee bedrijfstakken, die v-oor het herstel het meeste noot'lg zlln: vervoer en kolenbedrijf. Het af- treden van De Gaulle komt thans ln een aeder licht te staan, evenals de formatie van de> drte-partljen- rcjcer:nc. Men zou deze dbmbinatie terecht nv>t een oorlogskabinet kun nen vergelijken. Ken dergelijk geheel van ortiank- ;.b,ire maatregelen, kan alleen--de medewerking van het volk verwerven Indien het «nel en doortastend wordt ull-jcvoerd. Men verzoent zich met de onaar-cnaamheden. indien^ men een 'ferme en zeer bekwame hand bóven zif ii voelt. De onvermijdelijke m»sèm wordt draaglijker indien - dc gunstige resultaten het einde ervan in zicht stellen. Java als büna geëindigd be schouwen en dat het eerste ver- 'eischte opdit oogenblik. ïs de politieke moeilijkheden te. over winnen. Het is duidelijk, dat in de ko mende; weken te Batavia het zwaartepunt verlegd zal worden van de geallieerde militairen naar de geallieerde politici: Van Mook cn Clark Kerr. Sjahrir over Christison. 'Soetan Sjahrir.'heeft in. zijn commentaar op hêfc aanstaande vertrek 'van Christisonver klaard, dat deze 'zich in zijn be trekkingen met hem als een heel eerlijk en prettigmensch heeft doen kennen. Voor wat er op Java gebeurd is, tref t,hem per soonlijk geen schuld. Repatrieerenden onderweg Met 'de schepen .Tjitjllenka, Staffordshire en Eritlirea komen wederom een aantal - Nederlan den uit Jndië: De lijsten met de namen kunnen worden geraad pleegd on het bureau van onze inlichtingendienst, Schiedam- schesingel 42. Kwestie-lran in den Veiligheidsraad Moskou - xoil, onderling overleg Gistermiddag kwam de Veilig heidsraad der Vereenigdp Volken bijeen ter "bespreking van het mee- ningsyerschih tusschen de .Sowjet- Unie eu Iran. inzake 'Azerbeidzjan. 'De Iraansche gedelegeerde Seyed I-Iassan TjRdizedeli werdultgenoo- digd zelf de Iraansche klachten In de vergadering uit. te; spreken. Ta- dlzadeh gaf daarop een overzicht van het verloop der kv,<estie-Azer- beidzjan en sprak er zijn misnoe gen over uit, dat de'.Sowjet-Unie de Iraansche verzoeken om de on derhandelingen voort te zetten ge negeerd had, zoodat Iran geen an deren, weg overbleef de zaak ln de U.NO. ter sprake te brengen. Hij verzocht cm liet terugtrekken der Sowjet-Russische troepen op 2 Maart in overeenstemming met het drlemogendhedenverdrag en vroeg den .Veïligheidsraad toe te zien," dat dit'verzoek-ingewilligd'werd. Wysjinsky -antwoordde namens de. .SowJet-Unie. Hij drong erop aan,-dat, alvorens de. raad zich met deze kwestie izou bezighouden,, te beslissen'of deze zaak inderdaad in de Veiligheidsraad thuis hoorde, hetgeen volgens hem alleen kon, wanneer r het betreffende verdrag VOS: vgeschonden. Hij maakte er worts-melding-vaiï.fcdai^Iran^ het "ttarr-DeëfefhBer niét Jooodig had" ge oordeeld nadere' gégevehs voor be sprekingen -te verschaffen. Deson danks bleef - Moskou; bereid de be sprekingen voort te zetten. HU veriocht den Veiligheidsraad de kwestie te laten rusten en open te laten' voor overleg en onderhan deling tnsschen de betrokken par tijen. Morgenmiddag wordt de behan deling der kwestie Azerbeidzjan voortgezet. Spoedig einde der U.N'.O.- ▼ergadering te Londen. Men verwacht, dat de eerste helft van de vergadering der Vor- eenigde, Volken op 13 Februari zal eindigen. Nara men aanneemt zal de tweede helft'der zitting der al- gemeene vergadering omstreeks April in de V. plaats \dnden. T Naar aanleiding' vatihet bericht, dat de Nederlandsche Hond -van Huis- en'l Grónd- eigenaren zich met een adres tot den Ministerraadheeft gewend, waarin voor een huurverhooging met 25 pet. •wordt gepleit, hd^ft bij som-» migen de meening post gevat, dat de verwezenlijking van zulk éen verhooging slechts' een kwestie van dagen zou zijn, Van bevoegde zijde bereikt ons de mededeeüng, dat op" ieën-;* verhoóging dér i huren boven het peil van Mei 1940 thans niet gerekend -. kan worden. Het vraagstuk der stijgende onderhoudskosten heeft dé aandacht van de overheid. Onrust onder arbeiders van de „Schelde"-werf Het feit, dat de directeuren van de scheepswerf „De schel de" te yiissingen, de heef en Vïn Tijèn enWesseling, die aanvan kelijk waren gearresteerd all verdacht van "collaboratie, later öp last van den; chef staf mill-: tah*ge2ag wéér' in vrjjh.eid .wer- deii gesteld/ blijft dé gemoede ren in Vlissingen 'bezighouden, i De plaatselijke Unie van me taalbewerkers heeft op 5 Novem ber den chef staf .van het M.G. verzocht de motieven; waaróp deze vrijlating geschiedde,'; te willen publiceeren. Op 21 Dec. is dit verzoek nog eens herhaald, met de mededeellng, dat'''..indien, geen publicatie geschiedde, aan den minister-president zou wor den medegedeeld, dat de Unie, gezien de toenemende ontevre denheid onder üe arbeiders, de verantwoordelijkheid voor/den gang van zaken niet langer zou kunnen dragen. '-f: l,-; Aangezien van het M.G. geen antwoord is ontvangen heeft de Unie thans den minister-presi dent van een en andejMn kennis gesteld; v De Deenscbc gezant; ie .Washing ton, Henrlck Kauftmann, is, volgens den diplom atieken co rrc spon-de n t van de Dally Telegraph, de laatste, die als mogelijke candldaat voor- de post van,"secretaris-generaal van de U.N.O, wordt genoemd.1'.7.*'4'y- Een half milioen fietsbanden Dit /aar bijna nor male productie De Nederlaudsche fabrieken van - fietsbanden/ zullen gedu rende dit jaar in/ staat zijn, haar. productie weer opbij na het normale peil te bréngen. Een; Nederlandscheautoriteit te Washington 'deelde, mede, dat' de toewijzingen en aankoo- pen van - natuurlij jse;-zoowelals synthetisch e rubbervoor 1946 voldoende, zouden]zijn om aan. de tegenwoordige/behoefte aan grondstof te voldoen. Hij deelde mede, dat in de Vereenigde Staten; 500,000 fiets banden. zijn gekocht, welke dit jaar moeten worden afgeleverd. 'Hij /gaf uiting aan de hoop, dat gedurende /1946 'ook 500.000 banden voor.vracht-'en perso nenauto's"-alsmede voor motor- gekochtZ0Ude" 1"!nnen WOrrten |Jfe«'e»/7cr vUestvtig, 3let ingang fa» 1 Jan. m i» En- geland het verbod voor sportvliegers opgeheven. Een toekomstige pilote krijgt haar opleiding in een Miles Noordelijk van Overschie B. en W. van- Rotterdam hebben aan den tydeiyken/raad medege deeld, dater planijen bestaan tot aanlegvan een nieuwen luchthaven én een tijdelijk 'vliegveld bij Rot terdam, aangezien; Waalhaven zoo danig is - verwoest;/ 'dat het nlcï meer tc herstellen 'is. De keuze, isjnu gevallen op een teiTein, in 'dén polder Schieveen, die voor dit .doel. zeer gunstig ge legen wordt geacht.,Hij grenst aan den rijksweg-. Rotterda^n Den Haag, onmiddellijk/ ten Noorden van Overschie. terwijl de plaats, waar de belangrijkste gebouwen van het vliegterrein zullen worden gevestigd, slechts 910 k.xn. van het centrum van Rotterdam en slechts weinig verder van Dén Haag is verwijderd.; Dc regeering heeft voor deze plannen naar medewerkingtoege zegd ,-. en de mogelijkheid bestaat, alsdan tot ontwikkelingvan een luchthaven te -komen, die gelijk is aan' Öie van Schiphol. Zulks betee-, kent, dat een luchthaven tot stand kan .worden gebracht; geschikt voor internationaal. - verkeer, terwijl reeds bij den aanleg rekening zal worden gehouden tnet de mogelijk heid, dat de haven te T.tijd ook voor het wereldverkeer ge schiktheid zal moeten bezitten: Do houding van de regeering "wordt door, B., en W. uiteraard op boogen prijs gesteld, vooral omdat- rij een bevestiging inhoudt. dat 'Rotterdam; - recht-/'heeft op .-'een luchthaven^ gelijkwaardig aan. die .van Amsterdam., Intusschen zijnmet de ultyoe-„ iririg/ymaxhe^LK^te'/praject eentge j aren gëmp'éid- en;j:id*arom-1- is -het ...plaii gerezen, Rotterdam voorloopig «en/ tydeUJk/ luchtvaartterrein - te geven. Hiervoor* hééftmen de' ber ochikkihg óver een -terrein in de polders.. „De -Kiesheid" Ten/'„Bou- Door een prachtige race op de 10.000 If. won Piet Keyset, vit De Lier, Zondag het kampioenschap va» Ne derland. Keyzcr in de bocht Productie moet worden opgevoerd WEERBERICHT Krachtige, tijde- j .deli'.k. /.stormach- ;/tké //Z.'-Westelljké. i ,'wln'i//2Vaar be- ^plktj/tnetnu en dan'"- éénige^fè'gén. Iets/rnhi^CTjkóud/' hJ:_'2,36;;;2e\tij^.so.-• In een te Heerlen gehouden pers conferentie heeft dr. ir. Ch. Th. Groothoff met de beheerders van de L.tmburg6Che mijnen de resul taten-van het vorige Jaar bespro ken en dc plannen voor het nieu we jaar tnedegedeeld. De resul taten in de tweede helft van 1945 gaven reden'tot dankbaarheid, ai kan men nog lang niet voldaan zijn. Weliswaar is1 de dagproduc- tie met. 9300 ton gestegen, maar zU is nog altUd 5800ton beneden ,i de hoeveelheid, die bij de huidige bezettingder mijnen redelijker- wijze mag wordenverwacht. Vergroóting van, de productie zal ip 1946 het eerste punt van het programma zijn. Allereerst is hier voor /noodig, dat -het ondergrond- sche' personeel der mijnen aanzienr UJk; wordt uitgebreid. Uitbreiding van het aantal werkkrachten met minstens 4000 man is dringend noo- dig. Op het oogenblik ia er een wer vingscampagne aan den gangv in Noord-Limburg en deze .zal .spoedig door ;;eenmet zorg opgezette cam pagne v worden gevolgd/ welke 'Tin Noord-Brabant/-begint, en die zal worden.: voortgezet in alle andere streken van het land, welke daar- V00I aanmerking komen. Dege- werteiykftT" arbeidsbureaus in net land-zullen worden ingeschakeld /Het i probleem, dat in dit verband ut .de mlinstxeek. de grootste moei-' iljkheden baart, is het huisvestings probleem/Vandaar - dat de leiding van het, mijnbedrijf begonnen is met de werving ln Noord-Limburg omdat deze, arbeiders nog. 'per. auto^ bus naar de mynen' kunnen worden vervoerd. -.'JMagazUnen geplunderd 'iNiët /aUeen ;het" huisvestingspro bleem is tot nu. toe een stérke Tem. geweest voor het' in dienst nemen van meer-;werkkrachten, ook. hst gebrékaanmaterialen, en 'behoo- digdheden om nieuwe kolenpyiers lnbedrijf te.', kunnen nemen, als mede een onvoldoende' vooiTaad mijnlampen hebben de indienststei- ling /a'an V/nieuwe arbeidskrachten bemoeilijkt. Dat/de DuiLschen? jn staat zijn geweest*; om/ bjjna alle -magazijnen der-/mUnen://leeg teplunderen, wreekt zich.;,thans, op; vollédige' wJJze. Deze plunderingen^ konden .zoo' gron dig; plaats hebben,/omdat onzevmJj-. nen zoo centraal ;.en zoo gunstig;' ten opzichte /-.van Duits chland T riJn ge- Behalve -hetvin/diénst^hetnén/van nieuwe werkkrachten,' zal/men/hèt: vraagstuk der productie i in ^e"=mUr/ nen ook trachten op te lossen door nogmaals een ernstig beroep te doen op de mijnwerkers, om over de - ge- heele linie een prestatie te leveren, die redelijkerwijze kan en mag wor den verwacht.'. Met medewerking van dev arbeiders. het toezichthou dend personeel en de leiding ln de bedrijven is zeker ook in deze rich ting' nog veel te bereiken. Tuschen Spanje en - Nederland vis een handelsovereenkomst tot stand gekomen, waarbij Spanje aan Ne derland Iwijn en vruchten zal leve ren, tegen een- waarde van: 9/mll- lioen - pesetas, ln ruil voor - aardap pelen, suikerbieten, hennepzaad: en machines,, aldus; deelt het Spaan- sche ministerie v an buiten] nrvdsche zaken - mede. Dit acoord is geldig voor een duur- van zesmaanden, met/ de raogeiyidield van eén verlenging voor "nog zes maanden. Deheer A. H,weekenstroo1 her denkt opM Februarizijn',40-j arig 'blleiimi bU de PoUtle,'-terwijl hij óp 8 Februari-12»/* Jaar: voorzitter, van den R.V.BIis. ,Op. dien- zelfden dag hetv denktde heer W. M. Viergever èven- eehs/'Zön koperen jubileum als-"ibe-. stuursiid, Johansén Noórsch schaats- kampioen Tn hot Bi,Ioi firrMion tn 0-=Io zyn de Nöórsché kampi oenscbapp en go- houden, ';-./•; J Na'twee dogen van. buitengewoon paÉnënde' wedstrijden' gelukte - bet obansen den favoriet Mathisen 'tc slaan en daarmede den kampioens titel: te veroveren. X»c wedstrijden werden door 22.000 toeschouwers bij gewoond. Ook de koninklijke familie was aanwezig. T, .//'••-•• Be door Johansen gemaakte tijden luiden als volgt:./500 meter: 43.9 see.;; 15.00/meter: 2 min. 22,3 sec.; 5000 meter: 8 min. 47,5 sec.; 10.000 meter: 18 min? 11.7- see. Nederlandsche rijders naar -Noorwegen 1 Naar het A.N.P. verneemt, allen de rijders KeUzer, Buj'en en Lahgc-> ^jk naarNoorwegen vertrckkèn, om; daar deel te nemen aan wed strijden, welke tusschen 1 en 15, Februarionder auspiciën van den Noorschen schaatsenrtjdereb'jnd ge organiseerd worden. „Tjerk Hiddes" aan- gekbmen Maandagmiddag ia te Rotterdam aangekomen de torpedojager G 10 „Tjerk Hiddes", welke éenigeu tyd geleden door de Néderlandsclte re gecring van de Engelscbe autoritei ten; is overgenomen.:Hat, ooriogsscliip heeft, 'ligpinttts gekozen aan dc Parkkade., v. - „Johan de Witt" op 21 Februari.thuis' Be Skfdeeling pers en publiciteit van den /Dienst der repatrieering be richt/ dat hot B.B.AJomui de -. "Wiity op weg is naar Nederland, mot in totaal 1023 - iepa trioeren den uit No- dcrlandsch-Indie", n.L "853 mannen, 4ö3 vrouwen en 207 kinderen bene den 12 jaar. Omstreeks21 Februari, wordt" do „Johan-.de iu de haven van Amstefdam .verwacht.. Geslaagd ts Leiden voor het can- didaatsexamen geneeskunde de hee- ren H,. Hengevald en F. 'de - Boer, belde te Rotterdam. Amsterdam-Rotterdam in minder dan een half uur Ondergrondsche stations dewjjns hartsland", ten Zuiden van den Vondelir.genweg en ten Westen van het oude Waalhaven. Op dit terrein - zullen tijdelijke startbanen worden aangelegd, sa-i mengesteld uit stalenplaten. B. en W, stellen zich voor de uoodigè voorstellen te zijner tijd bij. den raad in te dienen. Prinses Julia na herstellende •Van officleele zijde verneemt /bet A.N.P., dat prinses Juliana een niet ernstige mazelen heeft doorgemaakt, waarvan zij thans herstellende is. De ziekte heeft een gunstig verloop gehad en de patiente mocht Maandag voor het eerst eenigen tijd het heel verlaten.' Moord door ongelukkige liefde Zondagmorgen om half 12 heeft zich .in ^de Schietbaansfcraab Sa te Rotterdam een liefdesdrama afge speeld. .De 2S-jarige bankwerker P. V. heeft n.l. het meisje,- niet wie hij ging/ op het oogenblik dat zij een eind - aan de relatie wilde maken, door een messteek ln den rug van het leven beroofd. De dader was als kostganger bij de familie van het slanh toffer in huis. en 1 gingreeds geruimen tijd met: haai'. Het meisje, de 20-jarige H. M. A. v.. G. had 's -morgens aan V/meegedeeld, dat. htf- maar niet meer .op haar moest rekenen; /o';.-.// Omstreeks half" 12 was het meis je van de- achterkamer,. waar de familiezichbevond/ naar "de voor kamer,- gegaan.Op dat moment is "V. naar de keuken geioopen,/waar hU wist, dat een breed tweesnijdend mes ia"g- Met cUt/niês.is bij naar: de .voorkamer geloopen - waarhlihet voorwerp met zooveel; kracht in den rug /van - het .."meisje/ stak,? dat zij neerviel en spoedig daarna over leed. De dader heeft zich op de Kruiskade aan een polieagent aan gegeven. In een dezer, dagen 'dóór üe/ Ned. Spoorwegen belegde pers-/ Conferentie heeft "ir. YV. Hupkes," president der Ncd. Spoorwegen, het een en ander verteld over de huidige situatie/ den weder opbouw en de plannen voor de /toekomst//., Uit dit overzicht van den heer Hupkes bleek, dat de Spoorwegen in de jaren vóór 1914, niettegenstaan de dat er hier in -Nederland een watemet van twee en een half keer de grootte van het spoorwegnet is, toch steeds een redelijk bestaan hebben Na 1918 vormae het zeer snel opgekomen wegvervoer met autobussen" en vrachtauto's een nieuwe concurrentie/ In 1939 heeft de regeering, mede door de beken de. wilde bussen-affaire, hierin orde geschept. Ofschoon voor het goede renvervoer nog geen vaste regeling werd getroffen, zou het jaar 1940 weer een gewoon jaar zijn geweest met een sluitende rekening., Deexploitatie-uitgaven per k.m. waren in - Nederland het laagst, wat natuurlijk verband houdt met de in tensiviteit van ons spoorwegverkeer, "waarbij wij op de derde plaats ko men, slechts overtroffen door Enge land en Belgiè. Niettegenstaande onze in vergelijking met het buitenland kleine: stations, waarin zich. een veel intensievere treinenloop samenperst, neemtde N.S. wat betreft de veilig heid de eerste plaats in. Op elke 10 mtllJoen-treinkilometers kwam slechts drie en. een halve botsing of ontspo ring voor. Met slechts i'gedoode-rei ziger op 1 milUard-reizigersktlometers slaan de Ned. Spoorwegenopnieuw het beste figuur, gevolgd door Zwit serland; Voor het personeel had de heer Hupkes niets dan lof. De direc tie is trotsch op zijn voorbeeldig ge drag, ook nu. Ten tijde van de lucht aanvallen op treinen zijn daaraan .80 man personeel ten offer gevallen en nooit heeft ook maar 1 man gewei gerd te rijden. In dc laatste twee jaar zijn 180 man personeel gevallen als slachtoffer van hun plicht. Toen in September- 1ÖM 'de staking kwam en het Seyss-Inquart niet gelukte ze te breken, hebben de Duitschers uit wraak alles vernield of weggeroofd, zoodat dc Spoorwegen een oorlogs schade hebben van 330 mlllioen gul den, naar de, waarde berekend van voor 1940.. Wat vernield en geroofd werd. Aan.compleet spoor werd opge broken eri weggevoerd 913 k.m. (ong. 20 pet.) met 550.000 dwai-s- liggers. Uit den voorraad werden bovendien nog weggevoerd 10.000 ton spoorstaven en 230.000 dwars liggers. 1000 .fissels - werden opge broken of, vernield, -200 werden uit voorraad weggevoerd.1 Van het 566 km. lange geëlectrificeerde traject werd '50 km. van de bovenleiding door oorlogsgeweld beschadigd. De. overige 520 km. bovenleiding is of totaal vernield of weggevoerd. Van de: 37 onderstations en 49 schakel- stations..vpor voeding van het .elec- trisch net werd 2ót. :'pct.7., geheel leeggehaald;-' Vernield of zwaar >be- :schadigd werden 72, stations,25 goederenloodsen, 63 seinhuizen, 1.4 locomotieflood5en, 14 werkplaatsen eri 76 wachtposten. Van de bruggen over de groote rivieren \varen er in. Mei 1945 vijftien onberijdbaar, waarvan 'die bij Buggenum. Nij- Beste'Jotigena ec,Meisje». 7 - 1 - Zooals jullie -wéten geven -wijoqk voorstellingen van -,Dokife Durf en: Kételblrtieió; voor. onzevjcugthge'; lezers ln: - Maassluis, Vlaardlngen,; Oostvoorne,. Brlelle en Mlddelharnlfl. ./De' entreeprijs bedraagtsöeöits f, 4.23; voor.kinderen .tot; M baar, ter- wijl eert'beperkt aantal -kaarten, beschikbaar ls „tegen f B.40 voor .vol- yvassenen/(geleldersb - v Hieronder yoigen de datums waarop dé vóorstellihgen worden gegeven :eri'/de adressen waar jullie de kaar.ten. kunnen, koopeti: V LAAR DINGEN2 Voorstellngën"/"op 2atèrdWgrni(ldag 2 - Febr., om kwart voor /twee' én - om< kwart over. drie ln Gebouw- Tivo UMar kt0Kamrten verkrijgbaar bij den agent van/,,Het Parool". C. y, d. Laan, Baljuwstr. 37 OpSTVpÓHNE"IVoorsteiring"'o"p 2atermorgen 9Febr. kwart voor tien :-ln:.;dei zaaI :Bultenlust./Kaarten/ ver krbgbaar "bijden /agent van ..ffet Parool", H./Langen doen, "Hoflaan A .409. BRIELLE:;2iVoórstclllngcn:-op"zater dagmid<iag;9 rebr, óm-half/twee:«n V om balf -/vier- lh Hotel: den ,:Doele. ;Kaarten i verkrijgbaar} bij /den agent van „Het Parool"/ K Nleuwland, Markt 3.,. J J. MIDDELHAKNIS: at- Vooratemngèn. op ^terdag^tidagi;lfi-FebrJoin,-tw.eé... *uur;en.om.half„vierin-de>'zaal-,van.'Hotel^-RIey.er.TKearten,iYerkrbgbaBri; bij den'agfintiV. v;Het ParoolVr;PaB-&T,<k»V;/dejKuytérsria3tj^ «h ;.teyen^T MblJr:deTbe2orgeri.-''van-f%HetóPliro6l^ln'l^'^3i|,onUlggënd&feplaastenj^«iiï^; i'MAAssLTrisr^iëvóoratëilingTó^i&^térdagmarwitóa^èbn^ta^^M^A ^üxó'rJKaarteri^èTkt^gbaan7bb.Tderi.',aaënt:jyM/,;iHetiPareol.tidetiaiegt,ij Onze oudejaarspuzzle is een groot succes geworden. Ruim 9500 puzzle-Uefhcbbers hebben meege- dongen en door dit groot aantal inzendingenstond, dé Jury/ die de prijswinnaarsmoest vaststellen, niet voor een eenvoudige taak. Uit «drie rijen meters lange oplossingen werden volgens een bepaald sys teem op de meest neutrale wijze.de 413 -prij swinnaars uitverkoren. Hét spreekt vanzelf, dat ettelijke puzzIe-liefhebbersT bij de oplossing, hun artistieke aanleg hebben ge demonstreerd en wij zeggen dezen- inzenders dank- voor de moeite die zij zich hebben getroost. Doch: ge lijke monniken, gelijke kappen was het parool, dus boden wij inzendin gen van klein tot groot evenveel kans/ 'Laten nlet-prij swinnaars zich niet ontmoedigd voelen. Een volgende keer beter. prijswinnaars zlln: ie-prils 75.-: r. Vreugüenhil, Burg. Melneszpleln 21, Rotierdam: 2e prüs 50.—: P- Jongbloed, Sln(,rl no. 182, Schiedam; 3c prijs 25.—: Me}, dc Koon, Nijver heidstraat 52, "Rotterdam. Vooroorl. rljwlelslot: J. w. Ba-en, Math.weg 431; lampekap: O. -'5°en- woud. Cl- <ie Vrleselaan 57a; armband. J. Hilkemeljer, W. v. HUdegaerd^berg- 8tr. 49,-milegersberg; yerzUv. lepvltje. J. Kroesbergen, Croosw\sir. 33a^b; jlu iltsu-lö: Jf. Mus», danscursus-v. 1 mn4. J. F. Koster, BerithuizerstT. 04b; flesch wijn. H. F. tie With. SandelingesU-. 37; taart. L. clè Witte-Steegman, Gr. .Visscherdstr. 12b; T permanent A 7>5a: Mej. A. van Wezel. Henegouwerlaan 60a, -zr.-O- Mijesbeyd, Westersingel 107, inej. M. -W. -Muurling,Berkendaal 157,^ mej. Plera, Bergscheiaan 3S2d, mej. B. Ger- xitse, Azaieastr. 20b, H-'berg. J- zestienhovenschekade 308, P. v-_Doom, Leopoldstr. 30d,; M. Strietman, Staten- we"R 147c,. A- A, Hoppenbrouwer. Vol- SS. 1M; w. fit. Almondestr. 31b!roDttstel: muj. C. VtrkatU B„H,n -iaveuwsE ScWcdam; rïï"^g1„''i- „scUba*: M. dan la, K. van Braak. Gr. .Visscherijstt. 8Ea- schemerlampje: C- BaUdwiven, Havenstraat 140; permanent, fcimes Luyk, Bultenhofstr.' Tb, B-W-yscha- 'pers, 'Jenizalemstr,12, H. V. van Walsum, Pr. Julianalaan,8b,.mevr. C. Heus den. Calandstraat^ 34a. Bruyn. v. Lennepstr. 31; 6 foto s aan huis gemaakt: - c. Ouwerkerk, Sam. Muuerpl. 9b; wartrG. v. Tussenbroek, .Werkersdbk 71,- Rhoon, J. Ltnklaar, Vcrmaatstr. 127e, Spijkenlsse, Huysmans, Paetsstr.;,Sb; .heer.aadö, C. L. WHlenburg. Plantageweg lla; kooK- worat; S. Bruines, Woel wij kstr. 3bc, bon voor geschenk: J. J- de Vr,es, Gr v. prlnsteierstr.- 39b, T. J. v./^.Bin den, Croosw^tr. 133. F. H. .Dekker, Tredenkatr. variété-gezelschap, v d Berge, Atir. Mildersstr. 10a; sche- nWr'lampje: T» H: Luyendijk.-Hyacinth str. 35a; handsm. IJzeren aschbak: J. Verwey, Baronlestr. 2Sa, H berg; I verrassing: ir.ej. B. Slommers, Scherm laan 37b, C. J. Hekewerth, Doe^sti. 27b, M. Miedema. Noorderhavcnkade 25c: radlogidsomsUg: A. mans. Oude iwadhulslaan 45b^ ITberg. H W. poulie, Frederikstr. 176a, N. C. Gudde, Naehtegaalstr. 7a,. A. J. van Ancr, Gouveracstr.-96b. J. v. Bokkum, Randweg-79. D. A. Kool, SchicdJingel 150; abonnemenb Diergaarde: mevr.,. J. v." TdI-Mar. stationssingel 41. (G^: 'A.: Kieboom. Seheffcrstr. ^ü^Dlck - Schiedam; ontbljtlcoek: C-. v. Steenis, Westerbeekstr. 28b; - Honigblok:A. :-v. cl. Griend-Vaandragen, Nachtegaal-' str. lb; "pot Jam: A. Konltigs,..Marta- str./90, Schiedam; plated bonbonstel, T. Heykoóp, Maurltsstr. 8, Capelle a. d. JJssel: drcssoirlampjE: 'Nel Stoel, v, Oldenabrueveltstr. 129b; iotóbóx m. -film: 'Hilda POSSel, Vierambachtestr. 40a; 1 llfcsch aalbessen; J._ rtoelfsema, Vdorde 150; j. v. Verre-v. d. Ban, P. Postlaaa 75, .Overschie,E. v, d. Hoe ven, oostsingel 74, Schiedam, - Maria Collee, Frans Eekkeistr. 3a, mej. J. Hoelofsen, W. v. Hildegaersb^tr. 72b, W. Wickers, .Rolt. Rijweg- 112, Over- .sch'ie; pot bramen, P. J. Cornellssen, Noordsingel 230, A, Nugteren, Dordt- schcstr.weg 705. R'dam, F. Noordhoek, Ringdijfc 120, Schlebroek, A- J. Krone, Navanderstr. 15b, R'dam, Wlm Kok, Pr- MargrieUaan 12b, H'berg, C- de Bloois, L, Verschuierstr. 32a, R'dam; gratis permanent,. J- Schelling-de Zeeuw, Ben. Havendijk 89, 's Graven deel, Zr. A- W. van Dijk, Nassaulaan 75, Schiedam; steenen slerpot, F. Hof man, Insulhidest.r 273a. R'dam; trap leer: de Bie,. Zijdewindes tr.-7a, R'dam; strijkplank, C. van Opijnen, Strljen- schestr. 40, Schiedam; 1 nachtlamp, G Oudenaarden, Frederikspad 46, R'dam, J. J. den Outer, Adamshofstr. 9Zb;fle&ehje Am- naalm.olie: mevr. C, Lagendijk, Rozenlaan 5,' H'berg, T.v. Santen. Zuidhoek 219, R'dam, D. Ooms. VRlaistr. 86, Schiedam,/ 3. H. van Dijk, Nobelstr. 85a,. R'dam, C.' H, de Jong, Burg. Meineszlaan 101a, Rot terdam, F. W. Suttorp,' Veelzichtstraat 23a, R'dam, H, Suvaal, - Westvarken-; oordscheweg lb, R'dam, L Veldman, Sparrendaal 75, R'dam, P, a. van Baarsel, Schled.weg loib, R'dam, J, A. 'v, Loén, Moerkerkestr. 27b, R'dam, J Noordergraaf, Zijstraat 23c, R'dam, A. W. den Houtingh, 's Graven wég ux> R'dam, P. spruit Jr., Schled-weg 131, R'dam, mej.H. de Boer, Boergoen- schevliet 203b, R'dam, T. van de Schee Darpstr. 68, Poortusaal, T. Noomen, Kwarteliaan -42, Vlaardlngen, J- Luy- kenaar, Breedehof 19, R'dam-Z, M, Steenhagen, Josephstr. 72, R'dam, J. M. Naercbout, W- Buytewechstr. 163b, R'dam, C. P. Vel. J. v/ Avennesstr. 19, R'dam; blikje gebrt vischgehakt:. mej. R Krijgsman, Kleiweg 39S, Schiebroek, H. *.t; Hart,Jasmijnstr, 6, R'dam, J.'.J. Kelger, KL Visscherljstr. Bb... R'dam, W. de Ruiter. Doesbürgstr. 25, R'dam, Nelly van den Bos. Schled.weg 224, Ketheï; zeemenlap: X Schipper, Zink- weg 6, Oud-BcijcrIand; lD0-watt lamp: P. van Tours, St. Andrlesstr. 35a,Rot terdam, T. Verhoeff, Ma then.weg 61c, Rotterdam. De gelukkige winnaars ontvan gen eerstdaags een bon met -ver melding van naam en adres van den adverteerder, bij wien op ver toon van deze bon en overleg van persoonbewijs de beschikbaar ge- steldeprijs kan-worden afgehaald. Van 5taats- naar Gemeenle-politie Bij K.B. van' Zaterdag is be- kend gemaakt, dat de politie in vele gemeenten van ons land, ook in Rotterdam/-uit gemeen- tepolltie zai bestaan. Tot nog toe was in onze stad een staats politie, tengevolge .van een .-Jn déri/b ezëttlngs tij d huitgeyaardi g- 'de^Wiririaënlrig^De^ri^t^ megen, Oosterbeek en Deventer in- middels zijn hersteld. Van deove-///;///// rige brugge»; overde - groote rivie- V ren zullen vermoedelijk; gereed zijn; by Venlo op 1 Maart 1946. -Mook- /.'-ti/S 1 Juni 1946, Hedel 1 November l946, Moerdijk 1 Augustus 1946,:Zait-''//./ bommel 1 Januari 1947, Sliedrecht onbekend, Rhenen onbekend. Dor-, drecht 1 Juni 1946, Zwolle 1 April, 1946, Zutphen 1 September. 1946,-;; Westervoort October'1946. Men moet/weer eennieuwmo=-/' dern bedrijf opbouwen, dat, rijn taak in de toekomst naar behooren kan vervullen. Door den oorlog be- -/./ staat nu de gelegenheid om plan- nen tot uitvoering te brengen, die/ anders nooit verwezenlijkt hadden kunnen worden. Het moet echter snél gebeuren en- met zeer groote frequentie. Wanneer de vrije hand gelaten wordt, verwacht, /men de moüemlseering in vier vijf jaar tot stand te kunnen brengen. Voor het nationale verkeer, met zijn be- treltirehjk korte afstanden zal geen ernstige concurrentie van de lucht-/ - vaart te vreezen-rijn. De snelheden moeten belangrijk - opgevoerd worden,met, <?P /'//r' zoo'n korten termijn als maar - mogelijk is, electrificecring van het geheele - spoorwegnet.Er moeten treinen komen met 160 kin. snelheid per uur, voorzien van alle comfort. Dus met. keu kens, eetwagens, schrijfgelegen- held enz. Over afstanden van bijv. Amsterdam naar Gronin gen en Groningen—Maastricht zal dan ongeveer resp. twee uur en ruim drie uur gedaan wor den. Amsterdam-Rotterdam zal ïn minder dan een half uur af- gelegd wotden. We hebben een goed wegenriëtj/;-;; We moeten krijgen een groot auto- park met bussen die 100km. en vrachtauto's die 80 km," per uur rijden. Dit natuurlijk -bedoeld over kleinere afstanden. Ook aan dc stations met omgeving,moet aan- dacht worden besteed wat betreft het aanleggen van parkeerterreinen en au toh er stel plaatsen, v Ondergrondsche stations. In de toekomst krijgen we ook de ondergrondsche stations, met/ ge- deeltelijk ondergrondsche lijnen. Het een en ander, is 'noodzakelijk/, om bij de sterke uitbreiding/dié de ,-,// groote/steden ongetwijfeld zuilen- ondergaan, ln deze stedenmet de.;./-// spoorlijnen te. kunnen doordringen/:-»/"/./ Zoo'is het station.: den Haag _.B.S, bestemd om in de toekomst eeri on-- dergrondsch station tc :worden..--' VoorAmsterdam bestaat hetplan//y jn de omgeving van het Leidsche? plein een ondergrondsch. station te - stichten, als ultgangspimt voor; eeri/f// gedeeltelijk ondergrondsche spoor:-:/ï;/k lijn rechtstreeks richting Schiphol-/ over Lelden naar den Haag,' Planri^ nen bestaan eveneens- .om hol-een ondergrondsch bonwen.'Al -deze/toekomBt4)lannenri;^; eischen .in dej eerste-plaatA_y<^-£:-;i maar vooral ook zwaarder mate,- rlaaL Zooveel als «maar mogelijk is//-/ zal dit uit Nederland- worden- be-"in trokken. 'Kwalitatief is -dat zeer •- goed mogelijk,/ het /is alleen. vraag oh-.de hoeveelheid niet tc/f groot voor. onze landelijke Industrie. zal blijken. - Diesel're:n iri brand Maandagmiddag .geraaktehet'f j- achterbalcon.van den eersten//wa;|^g^ gen van den Dleseltrein, 'die om,- 12.30- uur uit" Leiden wasvertrok-//-,/■ ken, tengevolge van kortsluiting in- brand. Aanvankelijk dreigde,bij het rien van den- "riiurglocd, eeu./;'/--- panlek onder de 'reizigers/ breken. Door het bezagdigde optre-/. den van enkele reizigers werd de' onrust .spoedig bedwongen.- De twee in den trein, aanwezlge„ brandbluschapparaten waren ".niet voldoende, om den brand'geheel te blusschen, Toevallig passeerde een <-4 Dleselproeftrein met* ingenieurs en-/,/;, personeel van. den Ni .S". - Met een in dezen* trein aanwezig brand- -/v; bluschapparaat kon de' brand spoc- dig worden bedwongen. Het treinverkeer ondervond - in,; belde richtingen' een vertraging van drie kwartier,, Persoonlijke on-' gelukken vielen niet voor. Noord-Zuid verb:nding v aanzienlijk bekort In de thans van kracht ge worden nieuwe .dienstregeling der. Ned. Spoorwegen is de oper//-'^ hing van een autobusdiénst, s^tien Geldermalsem en Den Bosch een aanzienlijke verbete- ring te noemen. Amsterdam; Den Haag en Rotterdam eener- zljds en Den Bosch, Eindhoven en Maastricht ln het Zuiden ko- men nu zoo gemiddeld twee uren dichterbij elkaar te liggen. r. Op het bovenvermelde autobus- traject zullen voldoende wagens rijden om all e passagiers /të./-//| vervoeren. /Van - Rotterdam - uit heeft men in Utrecht aanslui-""-;;i ting op een trein, die. reeds om - /-/i 12.45 uur in Maastricht arri- veert. Op de tüchtstreeksche hus- s/ï dienst Zwijndrecht—Breda /zal nu de trein, die om 20.08/; in plaats van: 19,14 uur; uit/Rotter-/ dam vertrekt, aansluiten,, waar door men nog aansluiting- heelt naar Tilburg én DenBosch.' \;/v' Ten einde" dé reisdtiur. Den Haag/Rotterdam—Arnhem te.v..a verkorten, heeft men de tsei- - nenloop op deze baanvakken zoodanig gewijzigd, dat men te, Utrecht bij het overstappen min- der lang behoeft te wachten. Op het baanvak Utrecht—Arnhem - komt yendien één paar Diesel- electrisme treinen méér terij- - den. Uit Rotterdam zal voorts nog om 23.00 uur een trein/naar Z^vijndrecht vertrekken, dle,,om/ 23.30 uit Z wij ndr echt'. terug-/; keert--,- li //-:® roracning.;:> De mUitalre ranBen^nlnusqffideel'^gfel^^^^ -.fV: Sa. I gcos blijft ancs ijct3eyaé. - 'r°

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1