Sjfaüwsimm m L Van Hook's terugkeer in Indonesië Groente in het voorjaar van de bon '//feil 'WÉ VRIJ, ONVERVEERD iichtec kei nieuws iSSfSIKBSl^SSir; s Beatrix morgen acht jaar Gif handel bloeit nog steeds DE Radar - contact met de zon ff Pë.' ACTTF Bil '\L KÏÏ^D^ACHTBWE<3- '- ^ROTTERDAM, TELEFOON: 28430-.(I"UOTfeN);»!; /aho.^nkmkktsppjjs PïR WEEK- 11.'CENT 'PEK KWARTAAL'f 4.— LOSSE-NUMMER* ».09~ FosTarno Su Jfit» Bankier: AMSTEUD.■■BANK1 TE, ROTTERDAM HET PARGDl AD VBSRTENTI—S SCHTEDAMSCHEaWOÊL No! «ft. ROTTERDAM ÏELEFOON NOS. 27839 24153 .MLM W» ADVERTENTIES UITSLUITEND TELESMIN INLICHTINGENDIENST UTTSL. TBLEF. MIM ZESDE JAARGANG'No. 25 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken WOENSDAG 30 JANUARI 1946 „Onder den indtuk van de verbetering in den algemeenen toestand" Openhartige rede In een korte persconferentie heeft dr. Van Mook in Batavia de indrukken samengevat, die htf in Holland heeft opgedaan. "..Na mijn aankomst in Holland ontmoette ik daar heftige crltiek, zoowel op de Nederland sche regeerin<?. als op mij pcr- soonlfjk, voorzoover het recht en orde betrof, niet echter op mijn beleid." - a - Htj deelde mede, dat hu tot dusverre nog'geen contact met de Innonesiërs had gehad en dat - hij nu de komst van sir Archi bald Clark Kerr afwachtte. I1Ü besloot met te verklaren, dat- hij onder den indruk was van de verbetering in den algemeenou toestand en van het feit dat de bevolking weer in veiligheid leefde. Vau.Mook's rede. In een radiorede, die dr. Van Mook'over den zender van Batavia heeft gehouden, zei hU o.m., dat een politieke strijd het- land overscha duwt. waarin veel menschen var. 'goeden wille verhinderd worden om tot overeenstemming te komen en «en toestand van terreur nog iedere Trite gedachtenwisséüng belet. Gevolgen van afzondering en Ja- pansche overheersching, ongegron de vrees voor hernieuwing van de koloniale verhoudingen ecnersyds en reacties, op den aanhoudender, toestand van leed en bedreiging an derzijds belemmeren de samenwer- ving en waar deze samenwerking reeds tot stand is gekomen in de bui tengewesten, is men goed gevorderd in de richting van een juisre ver standhouding. Over Nederland zei dr. Vau Mook, dat zij. die het ergst den weersiag ondervinden van de berichten over bun naasten en verwanten, overtuigd aljn. van de noodzaak, een nieuwe verhouding te scheppen en de kolo niale gedachte uit te bannen. Ook vond tir. Vau Mook een klaar beklip van de wijze, waarop -Veutr- buiu en ïniuè nun eeuwenoude be- treuiungen moeien hanauaven ei dat uien ei van-overtuigd aai men Via overleg en weaerzyobcn begrip 'u situatie kan achcppeu voor nerstei vau liet koaiiikruk. we Neaeriauaers heooeu flen kotonialeu gcaacmcn- gaog verworpen om hei volledige uetigenooiscmip voor te bcruoen en wtnacnen, au Uaiae partyen loyaai «O zona er geweiupiesuig uit aeuk- beeia aaüvaaraen en out aan oen Suojuiuü van terreur cn iwocUvw- gieien een einde wwdt gooakMst. ut utoeti, geeautcacu* an i&- zicnt vuur .&óodig om oat o«ok- ootad van vjrywunae «ünwmer*öj« tvdftcnaii fcwoe vo*-.ey yyer ue ae- vcwiaas vttn faet «&n»4t te q.i>en "zfigevifcxën."* VeideT'~z©i' "dr. —van iAook, dat langzaam maar «ester iiim d-j ©vefiuyjiUg i»«ri iHêWfct, wuv eva T'|'tj a.t'1 iu-rM. yuvfetu iacèü küU WQïücii gevoaoéfl, uuuu aai ten. oy&rsunui van oe wwua wy geauuucAi 4yn oöu opidseiiig it minviiaraen, cue onze - voucen een i^u.v' ca oa&c «/ockuuia., VCrt/i- Aciv. v.at ue samenwerking met a« bOuut,cnoOvea oetrcit (k. Vaa ïkituub. uöji. iaj cVciiwisr l«a1 utui keft vaa uOiü>iruww»cvca upuuuw ue voui- ktur itcauen kc&e /ca, win, voiyèiu» ar. van rayotv. «.s,u;ecr-eCa W«tuuai tf 'vnk Ge kuivcuae.u Oer Ure ue r«eaci.iauuscne a. TQJminen overee.Qfi6emm.Ht, mm naar van 't uonóuiLruiC neeit Oi^eoia^ea. Uv v't.t b»mv nat, caaD dan vooiv~liuu acacu, auuéa 00 vuuw i te 1 tac.mfoca il>. UCaVOw» null üeia'jïcacU naar voren, mogen brengen, tn er za» evu—iin-o i.ti.ucu gcuou- don met ue rauüOênen, cue recos uiu Wet» bamenweixuuB gcuL-<,cn ueooen. ui vonetug uegiu. um «.v/oacveüuueia worueii u«uw...i Voor a*.cs wat UOor upgczweepvc uaixsLucui en aicpsvnui.bciu inn- vc.'öuuau mus Z\|a b£ScuivU. ëuu geuaciue «nu. witói ea lancuuc tuoet. oy ae rccntsplégaig tot uc- Itxyauig tan de misdaad, die alieen op aigemeen herstel is gericht. achterwege blijven. Aan hefc slot van zijn rede deed dr. Van Mook namens de regeering een beroep op 2hn hoorders om in. de komende dagen in: opbouwenden geest te denken en te handelen en aldua aan liet proces van verwording en ontbinding, dot de toekomst van, Indlë en Necerland ln gelijke mate bedreigt, een einde te maken. Volgens een bericht van het Engelsche persbureau Reuter «al dr. Van Mook aan Sjahrir een plan in 15 pun ten overhandigen, dat hij uit Nederland heeft meegebracht. Deze overhandiging zal ge schieden in de eerste week van Februari, terstond na de aankomst van sir Archibald Clark Kerr te Batavia. De nieuwe functie van Christlson. Door het Britsche ministerie van Oorlog is bekend gemaakt, dat Sir-Philip Chrlstison is be noemd tot algemeen opperbe velhebber van het noordelijk commando (Britsche eilanden) Góuin gunstig ontvangen Regeeringsprogram oot bezuinigingen De nieuwe Fransche-regeeringis. door de nationale constitueereude vergadering, waarin Goulh het pro gramma, voorlas, waarin de toekom stige binnen!andschepolitiek wordt uiteengezet,gunstig ontvangen. Een verrassing vormde .in deze rede de aankondiging vkri deuitbreidingder nationalisatie "tot meerindustrieën, dan men zich aanvankelijk had voor- gerteld en tot eenige handelsbanken. X.óuin.% bracht zijn ëcononilsche maatregelen ln :drie punten samen: ,ten, eerste .massale -vermindeilng. van burgerlijke..en -.militaire uitgaven op kor ten term IJn: ten tweede „bevrie zen" der salarissen en Iconen en van de prijzen" -dér landbouwproducten en. alle', artikelen.die 1 voor de vfer- kende klassen noodzakelijk.; zijn; ten derde rationah'.seering .<en dlenten- Duitschland stemt Langzaam, met vermomde aanklach ten en in juridische iormules gegoten bezweringen, ontwikkelt zich de U.N. O. langs den weg, die haar voorgang ster, de Volkenbond reeds was ge gaan. aien bevrijdt zich niet zoo ge makkelijk van een historisch voor beeld. Tegelijkertijd vinden ln Dultschiond de eerste verkiezingen plaats, de eerste pogingen ook om het Dultsche volk los tc maken van het natlonaal-soeialistlsche fantoom, door het een nieuwe politieke visie te geven. En ook hier greep men terug op de historische voorbeelden. RIen mag wel zeggen, dat in dc uit gesproken katholieke streken de chvisteUjk-democraten lees Cen trum de overhand hebben en dat in bet ove-Jge Duitschlsnc! de sociaal democratie voorop gaat. Het commu nisme in 1933, he: jsar der tot het uiterste opgevoerde Inwendige crisis, een gevaarlijke concurrent van de E.P.D. I's thans ingekrompen; alles wat aan crisis en opwinding herin nert, wordt op het oogenbllk ln Dultschlcnd gemeden. Ook het natio nale mement spgclt rocc: de Russen behooren tot de overwinnaars en hun 2óne wordt niet bepaald op dc zacht ste manier beheerd. Voor wat dat be treft behoeft men noch dc aanklach ten der katholieke pers In ons land, noch do tegenspraak van „De Waar heid" te gelooven; het is voldoende het.slot te zien van de Russische pro pagandafilm „De Regenboog;dan weet men al genoeg. O.ngótwijfeld zr.1 in de Russische zOne he; communistische percentage wat hooger zijn, evenals In de Engel- sche z6ne de sociaal-democratie wat mevr wind jneekrijgt; de Dultschcr zoekt aansluiting bij het regime, dat zijn overheid verwant Is. Maar dut geeft toeb slechts een verandering van enkele percenten. Wat moet men van de heropvoeding dezer Duitschers denken? ne Diiltschers zijn vnor alles moe. verljljaterent'. moe. ln den chaos, die ztj thans doorleven, domlnceren de pr'tr.alre levensvragen:- voedset, wurmtc: hulsvesting en daarna, eerst daarna arbeid. In een normale geor dende maatschappij worden al deiu primaire eischen opgelost door arbeid, door bet „broodverdlcnen", maar aan gevolge bezuiniging ln de exploitatie kosten) ln alle genationaliseerde in- dustriebed rijven. Door de Frausche Assemblee is een motte Tan - vertrouwen :n. de nieuwe regeering aangenomen met 514 tegen 51 stemmen, bU een totaal aantal uitgebrachte, stemmen van 366. Belgische stad Lier stemt voor Leopold „La libre Belgique" meldt het -völgender In^denrloop der laat ste weken heeft de stad Lier een volksstemming gehouden over de koningskwestie. Alle meerderjarige inwoners werden geraadpleegd, vrouwen zoowel als mannen. Zij, die op den stemdag afwezig of ziek waren; hebben hun stem kunnen uit brengen op formulieren, die tlruisbesteld waren. Op '17.585 'uitgebrachte stem men, zijn er 14,857 voor den ko ning. Dit getal bevat 6.998 man nen en 7.889 vrouwen. 1.476 Kiezers hebben zich te gen den koning uitgesproken, te weten 775 mannén en 701 vrouwen. Er waren 991 blanco formulieren en 201 ongeldige. Het percentage voor den ko ning bedraagt 84.42. „TJIBADAX" TE MELBOURNE Tot en. met het ruim gevuld, arri veerde te Melbourne, op den 2?sten Januari, het 11.000 ton metende «.3. „Tjlbadak". dat normaal accommoda tie heeft voor dertig passagiers, met 310 evacué'» van'Java. .deze orde. aan dezen norm !s Duitsch- '■■■rtliland.nog niet toe. Bedelen bij de j-.V;boercn, bij de overheid Is thans Van. meer nut dan werken. De her- Dultscbtand moet dus Gehak f\ l'f .is het. begin! jubelde ik,. f J to&n de rubberhakken „vrij" werden verklaard. W.edervp- bauw vau onderen af. Morgen de schoenen, overmogen de eohkehyr'vol gende week de-eerstepuntenvrije '»H- terlocks, met FaacJien een niewu? boordje en tegen Pinksteren een bon- loose hoed. 'En vrooïijk ^neuriënd huppelde ik iw«r den schoenmaker, dien- ik naarstig; hamèrend op een lap .Iéder in a\jn werkplaatsaantrof v „Mag ik.;-; see rulberlïaJskcn?.". vroegUi met dat achte loose inmijn stem, waarmee toe voor den oorlog, stofzuigersi .piano;s én-: paarleneol-_ tiers beitelden. 'Ee jndn gromde, iets dn-; bleef doarltamereh. Ten slofte keeh hy óp; en oei/met iets: dreigends 'Tv cyn stemt „Pubberhakkenni" jrja, -ees alstublieft. Of .maakt-.Ai er maar ew dozijn van ah u dat ge- maTdhelylcer-is.'!.:^ hebree»'verstemdigen schoen' maker, dt èj my -z i lees fen pikmald niet. naar het yhoofd'■smeet,, doch Qlecnta moMend^ter: neder xat en het' hoofd .senmae. over zooveel onver- stard. Maar sè zijn took van den bont" „Daaróm juist,grauwde: dé man. „DocM u, dot het metdie., hakken anders ging dan met al die spullen, die-ije.«if-; vrij Jcmt koopenf ik heb geen', hakken, Niemand heefijhdMceiK fln ieilereen w i l hakken, ÏKëérénlidky •li-en, domeshakken; kinderholcbeh. A U man tait: fict-, vak vraogj ik' -mij af; u?dt~ ;ze toch ;xcillen ..met'al die hokken;-..j ,iZe maten-er" schijngelukt; van'*. vero)iderstelde":ikf „gelardeerd mei. emkbon G 0,1-en een. 'smfjcpeper. tu' t n,/ A, WËERBERIcFiT .E ':n;yrzmét-stormt ach tl gen- Wee- Hardere «politiek in Oostenrijk Volgens de Observer wordt een drastische wijziging ver wacht in de Sowjet-polihek je gens Oostenrijk. De Sowjet-Rus- sen hebben geweigerd hun be zettingsleger in Oostenrijk te verminderen en*een algomeene verkleining der geallieerde strijdkrachten die meer dan een half millioen man bedra gen mogelijk te maken. ZIJ verlangen- voorts de herbenoe ming-van een groot aantal communisten, die Ingevolge den. uitslag der jongste verkiezingen hun. openbare bestuursfuncties hadden neergelegd. De houding der Sqwjet-Unie schijnt te zijn dat Oostenrijk,ondanks bijna 50. procent stemmen voor de so cialisten, als een verslagen fas cistisch land behandeld moet worden. De eisch tot inlijving van het Duitsche Berchtesgaden bij Oos tenrijk heeft sterke verbazing gewekt. Lie secretaris-generaal van de-U.N.O. -v Dc Noorscho minister van Buitenlandschc Zaken Trygve Lie is Dinsdag op een onofficiee- le bijeenkomst van den Veilig heidsraad totsecretaris-gene raal van de U.N.O. benoemd. De benoeming geschiedde door middel van een geheime stem ming en was unaniem. Snelle scheepsbouw in Engeland De News Chronicle, vermeldt een top-prestatie in den Engel- schenscheepsbouw, waaruit blijkt dat deze zich' snel weet aani te passen aan den sectie- en sëriebomv zooals deze. inde. Vereenigde Staten wordt -:tbégè- past. Bij den bouw.van hei.29.000 brt.groote mailschip Orcades van. de Orient Line, heeft -men een vooraf gemaaktstuk van 2-7a/i' ton aan den scheepsromp gelascht, een werk dat nu vijf minuten tijd kostte tegenover twee en een halven dag vóór den oorlóg, toen fcet klinkpro-; cédé nog algemeen werd toe- i epast. Reuzen autobussen voor de N.S. De Nederlar.dsche economische" missie te Washington heeft'een or der geplaatst voor 150 trailers, welke 75 tot 80 passagiers kunnen vervoe ren. Deze trailers worden ln de V.S. veel gebruikt voor het transport van arbeiders naar de fabrieken. Hier zullen zij als aanvulling van .het materieel van do. N.S. dienst doen. De trailers-xuüen,. naar d^.- A. van Wagenberg, lid van deze missie, ver klaarde. voor de maand Junhin- af gewerkte onderdeden worden afge leverd. i Verder Is een order voor 500 auto- bussen geplaatst. D^ze bussen kun nen 30 passagiers bevatten...De chas sis,v die gemaakt zijn. door de. Ford-; fabrieken in Canada, en de carros serieën, die in Amerika gebouwd zijn, zullen in de komende drie maanden naar Nederland worden verscheept en-daar- gemonteerd.' f De 4800 trucks, die de regeering ln Canada, en de 700 trucks, die rij in Amerika heeft, gekocht, zijn voor het meerer.dpel reeds naar Neder land verxonden. Minister Mansholt naar Engeland Tegen het einde van deze week zal de minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening een bezoek van eenige dagen aan Enge land brengen, teneinde belangrijke besprekingen te voeren met zijn'.En- gelschen collega voor voedselvoorzie ning, sir Ben Smith. De besprekin gen zullen over voor ons land zeer belangrijke onderworpen gaan, o.o. over den export van land- en tuin bouwproducten en de veevoederpad- H: SIit morgens. weer acht jaar geleden, dat, om tien mi- nvten voor tién des morgens, dhr, me. C. Deiel, de;particuliere te- trretdri* van Frms - Bernard, den in het Badhotel te Soe^tdyk verzamel- den journalisten tete/om'scb de blij de boodêohap .bracht met de woor den Thans kan tfcj mededeehn, dat esn prinses geboren w". ■£r «ftóa disti l beugelden dag heel ivat gebeurd waten het oKen. Maar toen ap;f Augustus van het vorige jaar ophet vliegveld Teu- ge bij Apeldoorn het B.AP. toestel neerstreek, en onse Beatrix veilig oo i-ödfriondiolit;/! loctem eette, woa olte leed spoedig op den achtergrond ge raakt en verheugde heel Nederland zich over den welstand van Prinses Julia-no'» oudste dochtertje. Nu is Trix al een 'schoolmeisje. Zooals men tpeet,] gaat se. motA,w ens je Irene in- Mithoven '■■•éhöèlf - op .de werk plaats van 7r. C.. PcsW. De UeerB van ons blad weten, ;octt -de prinses- jee daar,te midden,, wnhaar kame raadjes/keen: heerlijke onbezorgde jeugd;g(meten. En; ti; dat 'niet het mooiste watmen eeé'. kind fcon toe- wenschën, gedurig. en n« nog eens speciaal óphaag verjaardag! Werk op feestdagen Op 30 April,; den verjaardag van prinses Juliaöa, op 1 Mei en den nationalen feestdag 4 Mei, zou men uiteraard zooveel mogelijk werknemers in de ge legenheid moeten steden om vrij af te nemen. Deze kwestie is in den ministerraad even aan de orde geweest. Men moet er nameUjk mee rekenen, dat Nederland voorlooplg nog een grooten achterstand heeft. Om die reden zal het Kabinet waarschijnlijk adviseerep dit jaar! ook op - de - feestdagen te werken, misschién? uitgezonderd den"- nationalen feestdag, op' 4 Mei. (Vaa onzen parlement, redacteur:) Het waren geen; onverdeeld op wekkende klanken, welke de minis ter .van Landbouw, Visscherij -en Voedselvoorziening gisteren in de Kamer deed hooren over de toe komst van onzen landbouw. Onze bestaande exportmarkten ziji\ groo- tendeels weggevallen en de voor den corlog reeds ntoeiüjke positie, waar- In onze agrarische bedrijven ver keerden, is thans .zoodanig gewor den, dat wellicht zelfs koerswijzi ging noodzakelijk zal zijn. Als lichtpunt ziet de minister het gestegen prijspeilin hetbuitenland en de toegenomen vraag maar kwa liteitsproducten, met name .in toe komstige afzetgebieden als Noord en Zuid-Amerika. Deze tendens past volkomen hij de structuur van onzen landbouw, die in de kleinbe drijven hier van ouds intensief be oefend wordt. Intensivieering van de bedrijven, voortgezette inpoldering, industriali satie van het platteland en. tenslot te. emigratie'riet de minister als ra-, dicale geneesmiddelen voor de kwaal, waaraan óns land in agra risch opzicht lijdende is. Herverkave ling is een gebiedende eisch. De binnenkort in te dienen noodwet- Rotterdammers naar Veenhuizen E jifhandei bloeit ondanks alles nog welig. Dc gelri- saneering- heeft niet deu minsten invloed gehad, aldus deel de ons één der Inspecteurs van de economische recherche mede. De ongeoorloofde handel op straat is ln Rotterdam practisch tot nul gereduceerd, wat voornamelijk te danken Is aan de-,omstandigheid, dat liier tamelijk veel razzia's zijn uitgevoerd, waardoor de angst er een klein beetje is Ingekomen. -"■ Maar. overigens.Me economi sche recherche heeft ons een buk Minister Mansholt zal vergezeld worden door den heer Ir. A. H: Boerma, regeeringscommissaris voor de bultenlandsche agrarische aan gelegenheden. Nederland de vierde zeemogendheid De V.S. aan den top Ondanks dc groote oorlogsverliezen van de Nederl andsche koopvaardij is Nederland van öe vijfde naar de yierdè plaats onder de zeevarende, mogendheden opgeklommen.. Voor deniooriog- had het Britsche rijk. een. koopvaardijvloot van 2892 schepen met een totale tonnage \*an17 mil lioen - brutotón.r Daarop - volgden de Ver. Statenmet een vloot 'van *1301: schepen-metiruim 84 millioen br.t., Noorwegen met 803 schepen (ruim 4 millioen - br.t.),' - Frankrijk 'met 497 schepen (2.6 'millioen ton) en Neder land meb 461 schepen (ruim 3.5 mil- Hoenbr.ton)Thans - staan: de -V-Sl" aandentop met 5529schepen (40 millioen tón),, dan het Britsche Rijt met 2347 schepen (bijna 15 mlUijen ton),. Noorwegen met-:;465 schepen (2.6 millioen ton),: Nederland met 272 schepen. (1.5 millioen.. tón): Frankrijk is .tiians gedaald tot de zevende plaats; na Nederland komen n.1. Zweden en deSovjet-Unie.'p:. \!f- De post op 31 Januari In verband métdenverjaar dag van prinses Beatrix zullen d e P.T.T.-kantoren, 'wat. den postdienst betreft, Donderdag 31 Januari na 12 uur gesloten rijn. - e of«lagplaats v ;,de in beslagj duizenden clgaretten, rljwlelban dén, vet, lèêr, klompen, militaire goederen en -kleeren, burgerklec- ren, textiel kortom, teveel om op t© noemen. Dan rijn er nog talrijke goederen, die hier niet komen, zoo- al» steenkolen. Gisternacht zijn door de opmerk zaamheid ven een agent van poli tie eenige vrachtauto's met clan destiene kolen aangehouden. Naar Veenhuizen Dezer dagen zijn .eenige Rotter dammers achter slot en grendel gezet, die vermoedelijk, naar -Veen- hulzen zullen gaan om daar te leer en, hoe een behoorlijk Neder lander aan de- kost moet komen. Dit edele drietal kocht Engels che ponden^; naar rij beweerden, op de beurs vóór 22 gulden per pond. Met dit geld gingen rij naar Hoek van Holland en als er een schip bin nen kwamen, waren rij er bij en kochten wat van hun gading was. Om één enkel ding te noemen: vier rijwielbanden voor, in Neder- landsch geld omgerekend, 190 gul den. Wanneer een zwarthandelaar Trawler gestrand Elfkoppige bemanning met Wippertoestel gered Dinsdagmorgen ls de trawler IJ M 97, genaamd „Briiinvisch'.', gestrand: tuscchen de eerste en- tweedebank, ongeveer 1 km bezuiden de Koog. De motorreddingboot vDorus Rij kers" uit Den Helder,werdUitge zonden, doch kon niet dicht genoeg naderen,' ook in verband met de vlak voor de kust liggende mijnen. De reddingboot van het station, de Koog van de N.Z.H.R-M. kón niet worden uitgezonden, aangezien er -nog velé palen'op het strand en in-de bran ding staan, w&ardoor''de:boot gevaar liep te verongelukken. ..Daarom-werd een Hjnvuurpül- over de IJM 97 ge schoten en verbindinggemaakt met het-wippertoestel. De tut elf koppen bestaande bemanning, - welke eerst- getracht had zich met "n eigen sloep te redden,, hetgeen mislukte,; omdat de "sloep direct vol: water stond, werd een voor een naar den wal ge bracht, met de reddingbroek; De IJM 97 was geladen met visch. Het schip ligt ongeveer. 150 m van den duin rand. SLEEPT DE „Virginia" - Het Deemche ss. Virginia" 5343brt. groot/ Tan Kopenhagen naar .New-York, geraakte tijdens stormweer - op den Noord-Atlanti sch en Oceaan ln moeilijkheden. Hoe- wel de reederiJ de hulp van 'n Ame rika ansche sleepboot geaccepteerd had, la het schip vastgemaakt aan de Nederlandsche sleepboot „Theems", die op 24 Januari van Queens town -was: vertrokken, en de „Virginia": nu naar de -Clyde zal wordt gepakt, wordt de gemeente lijke dienst voor sociale zaken ge waarschuwd. Trekt l\ij steun, dan wordt die steun onmiddellijk inge houden en reeds uitgekeerde steun wordt zco mogelijk op den man verhaald. Verder wordt de belas ting-recherche gewaarschuwd, die een fiscale boete oplegt, zoodat aangenomen mag, worden, dat "de zwart -verdiende, geldén daarmede tévens „op" zullen zijn. Alle goe deren, die de zwarthandelaar" in huis heeft, en waarvan de ..belas ting-recherche vermoedt, dat hij ér niet langs den normalen,, weg is aangekomen, worden ln beslag ge- nomen. Hieniit: :vóigt dus - wel, - dat een' gepakt 'gifhandelaax zoo- kaal geplukt wordt als een kip. Gedu rende de maand Januari-werden in Rotterdam 200 man gearresteerd; het aantal processen-vertaal is veel en veel grooter. Congres ex- politieke gevangenen De landelijke verecniging van ex- politieke gevangenen deelt mede: op 3 en 4 Februari zal te Warciiau een congres gehouden worden van de Pcolsche ex-politiekc gevange nen, onder voorzitterschapvan president Bierut. België. Tsjecho-Slowakije, Dene marken, Frankrijk, Nederland,';Z.- Siavië, Luxemburg, Noorwegen, Italië. de U.SH.R. en het republi- keinsche. Spanje 'zijn uitgenoodigc zich. op--het congres te laten ver tegenwoordigen. De Nederlandsche delegatie door de landelijke vereeniging van ex-politiekegevangenen samenge steld "uit zes; heeren.: mri B. W. Stomps, W. Bakker en G. Veldhui- sen (alle drie dageljjksche bestuur ders der vereenimng), prof. Van Bemmeien, hoDgleeraar aan de Leldsche universiteit,v majoor w. Van Lanschot van denstafvan Prins Rerohard, en. de heer; Pot. Deze delegatie, 'die zich in groote belangstelling der,, regeering mag verheugen, vertegenwoordigt -de meest uiteenloopende richtingen. Iniensiüeering van de bedrijven, voortgezette inpoldering industrialisatie van het platteland en emigratie De toekomst van onzen landbouw i-é t/m/l kan 15 van Australische natunrkondigen op rartiogebied hebben voor de eerste maal radar-contact met de zón tot', stand gebracht. *,,Het leven van. ieder mensch op aarde kan materieel beïnvloed worden als resulHafc. van deze unieka prestatie",deelde eenvan de onderzoekers mede. De echo's, welke de zon terug kaatste, waren van een speciaal karakter en' totaal verschalend van de echo's,, welke vernomen werden,toen radar contact met de maan werd verkregen. Het Ware» geluidsgolven, ontstaan aan de oppervlakte van de -zon. De laatste nasporingen hebben dén gelee--"en.in staat gesteld, de. temperatnnr van dé zon te be palen. Men scbat ze op LGOO.OOO graden absoluut en van tUd tot tot tot l0.0.*"v graden stijgend. Het fs mogetijk, dat vele belang rijke en nieuwe ontdekkingen zullen volgen. Weer tién textiel punten geldig Andere verrassingen van de nieuwe bonnenlijst Met ingang van 1 Februari zullen de punten 18 t/m 25 van de textiel- kaói-t geldig verklaard worden. Op deze punten zijn dezelfde artikelen verkrijgbaar, welke men op de pun ten 1. t/m 15 van deze kaart betrekken. De bonnen 1 de textielkaart blijven De volgende week zal nogmaals een bon voor 100 gram- zuidvruch.- t«n voor alle leeftijdsgroepen wor- den.aangewezen. Voorts is het mogelijk, --aien- kórt voor jeugdige personen van. .14 tot 21 jaar een potje van 370 gram ?®dakaas beschikbaar te stellen. Op. 10 Februari zal een voorinleverings- bon bekend worden gemaakt, welke tevens alskoopbon zal: gelden, Op de komende nieuwe bonnen- lüst komt wederom een bon'voor een el voor. Ook ditmaal rdtsiuitend voor Jeugdige personen tot en mee. 20 jaar.:.- "H -v Op bon V-U der versnaperingen- kaart kan uitsluitend 100 gram sui kerwerk worden gekocht. Chocolade is,op desen bon niet rerkrijgbaar. Meer lucifers .Dé'-'pródueüe "Van;lucifers 3n'-."ons !ard kan nog steeds niet op volie toeren komen, als gevolg van' het gebrek aan voldoende arbeidskrach ten, terwijl ook populierenhout nog niet in voldoende mate beschikbaar kan worden gesteld. In 1946 zal ce kap van popui-e.enhout echter wor den verhoogd en vermoedelijk zal er dan 12.000 m3 populierenhout. ter beschikking van de Nederlandsche lucifersfabrieken kunnen worden ge steld. Ook zal waarschijnlijk, bin nenkort voor het arbeidersvraagstuk een bevredigende oplossing worden gevonden. Daartegenover-staat echter, dat de vraag naar. lucifers ten behoeve van. de verschillende nutsbedrijven en instellingen nog steeds toeneemt. Om een beter overzicht van. de behoefte te krijgen, is. men er toe overleg- te plegen met en bedrijfsorganisaties, die geacht worden een groei aantal gebruikers te vertegenwoordigen, o.a. de Ned. Spoorwegen, P.T.T.. de vakgroepen gas- en waterleidingsbedrijven, Ho reca enz. Bigamisten in soorten Bigamie, het tegelijkertijd ge trouwd zijn met twee vrouwen, schijnt tegenwoordig aan de órde van den dag te rijn. Daaraan is de oorlog natuurlijk niet vreemd. Hij heeft degezinnenuitelkaar ge slagen en de echtgenoot, vaak voor jaren, ver van zijn - huis en haard vastgehouden. Hoewel dit vergrijp tegen de goede zeden altijd afkeu renswaardig en strafbaar is,' houdt de rechtbank toch wel degelijk re kening met deomstandigheden: en de wijze waarop het misdrijf wórdt gepleegd. Zoo kon .het gebeuren, dat onlangs een bigamist, die uit edelmoedige motleven gehandeld had, een voorwaardelijke straf kreeg;v, Eenigszins anders stond het met den gisteren voor de Arr. Recht bank alhier verschenen bigamist, den 46-jarigen stoker David Rikaart. Toen; Rikaart lm 1940 in Londen voet aan wal zette, was,hij reeds voor de derdë maal getrouwd. Zijn eerste vrouw was gestorven, van zijn tweede was hij gescheiden, en zijn derde echtgenoote had hfj in Rotr terdam achtergelaten. Spoedig maakte hij kennis met de in. Oslo geboren Engels che, Maud Davis. Toen deze yan hem een kind ver wachtte, trouwde hij haar. Met de echtscheidinwspapleren van .-zijn tweede- huwelijk ging hij naar den Hollandschen «consul in Londen. Deze waren natuurlijk in orde, zoo dat de consul geenenkel bezwaar maakte tegen het huwelijk rr-t Miss Davis. Daay verdachte echter bechlegelijk verzwegen had, dat hij nog stevig; getrouwd was met' rijn derde vrouw- in Rotterdam, vond dè Officier dit een zeer afkeurens waardige en slinksclie wijze van handelen enelschte een jaar ge vangenisstraf, - Walcheren zal het experiment rijn, waaraan de geheel© wettelijke rege ling ten deze kan warden getoetst: De eenige mogelijkheid om te ont komen &an de gehate dorschbrlefjes en veeboekjes is het invoeren vaa -1- een stelsel van richtprijzen. In sa menwerking met de Stichting voor den Landbouw wordt op het oogen- i blik nog gezocht naar het Juiste systeem hiervoor. Voor graan is al een redelijke oplossing mogelijk: de import kan als prijsregubteur dienst >en. Het tuinbouw-aereaal is thans 5000 ha. grooter dan in 1939. Daar om zullen alie bijzondere teeltver- gunningen worden ingetrokken. Met alle macht zal worden gestreefd- naar het opbouwen van een export--":: markt voor kwaliteitsproducten, ook v al hebben wij van die producten zelf te weinig. Ook het verduurza-' men volgens moderne methoden, (invriezen, zouten) zal krachtig be-:/ vorderd worden; de industrie-zal- zich in dienst moeten. - stellen van den consument zoowel als .van den tuinbouw. In het voorjaar gaat groente van den bon af. Er zal op het gebied der prijzen grootere vrij heid worden gegeven. Het. eenigszins versleten ,ambte--*.r.«vssi narenapparaat' dat overigens ln, ;>«|g de komende twee jaren nog goede diensten zal moeten bewijzen is.V. reeds verminderd van 20,000 tot 16.000. In die 4.000man zaten nog al wat onderduikers, onthulde de minister lachend, zooals' bijvoor- beeld de voormalige griffier van de Tweede Kamer. In het eerste kwar- -gii taal van dit jaar zullen er nog 4.000 afvloeien. Hij ontkende met nadruk, dat dit apparaat den Duit-.' schers handlangersdiehsten zou heb- V ben bewezen. Integendeel da ambtenaren van voedselvoorziening en landbouw hebben een feilen ;v. strijd tegen de Duitschers gevoerd en ontzaglijk veel voor de bevolking en de boeren gedaan. - :"i Na 1 April melkvoorBchot! Terwijl wij op het oogenblik nd^ melkpoeder importeeren. zullen wU s in de periode na 1 April een export- overschothebben van 400.000 ton melk. De uitvoer zal worden gecon.- centreerd op kaas. - - M Voor den oorlog bedroeg het ge- middeid kaasgebruik inNederland/::* 125 gram per hoofd per week; ;.ge- -;4 streefd wordt thans naar een week- raatsoen van 100 gram.Wh zullen' >,v ons dus in den letterlijken zin des woords - de kaas van het brood - moeten laten eten." De aanvankelijke hoop,het-; r vleeschrantsoeh te kunnen doen S stijgen tot 400 gram per week, moest de regeering laten varen;wij konden tenslotte sléchts den van 25.000 tonvleesch betalen In-'j plaats van, zooals hetplan-4 was," 69.000 ton. -- r, -Minister Mansholfc beklaagde xtch/ over het weinige initiatief, dat-van:.-;; reeders - en visschexs uitgaat' oplossen van -de moeltiJkheden, ;'/"i 'welke"rich~vöor"dezen'--bedriitoteic^:':--. voordoen.De./Tooxxiaamst^tei^w^../:#"' dat rij met een verouderd apparaat - zitten, dat -geheel -vernieuwdmoet - -/i worden. Hfj vervecht daarom ger*" heü van het ia het buitanlar aankoopen van verouderde schepe De repatrieering van onze trawie uit Engeland het zijn er. II'1'- wordt bevorderd. Tenslotte zegt hij toe, den sporfcvisschers me' armslag'té zullen geven dan c verordening van 1941 hun toestas want, zoo besloot hy, ook dc ovet- heid is zeer gesteld op deze rustige burgers. - (OngecorriaeerdJ- Laffe verrader Eisch; levenslang Het bijzonder gerechtshof te, Am-;; sterdam, heeft uitspraak gedaan ■•iag de zaak P., WeiN Conform den eisch ni werd Weij veroordeeld tot levens-/, lange gevangenisstraf en ontzeg-., ging uit de beide kiesrechten,: met het recht tot:cassatie. Veroordeelde was een bekende Haarlemsche beroëpssteuntrekker, en had reeds negen veroordeelin- gen achter den rug wegens dief- stal en oplichting.-Voor /faefc:"yer-^ krijgen van bonkaarten .voor, joden, en onderduikeré, had "men hem, in het voorjaar; 1943, verwezen' naar.;; den ondergxondschen strijder''Regr»'3 ter. Regteri die vertrouwen 'm -hem had gekregen, vroeg of hy bereid'v was een aanslag te: plegen op den:^ bemchten t N.S .B.-er Nederk^orn, Bauleiter b{jde W.A. Welj krêeg:; j van Regter een.revolveren verried^; de zaak aan den SP. In opdracht j van den s.D. werd besloten. schjjnaanval op Nederkoom -te5,1 doen,- waarbij Wey de rol van,";- moordenaar zou spelen.''Aldus- raakten Regter en andere illegale^ werkers in Duitsche gevangenschap. Schapenscnurft-breidtï^jf zich uit Het aantal gevallen van - schurft S onder de ^schapen, is den laats ten tijd zeer vermeerderd. Hoewel deze ziek- te, die zeer besmettelijk is, ook Voor-:;; heen veelvuldig voorkwam, heeft deze v; zich de laatste jaren dermate, ultge/ breid, dat er raden is. tot ernstige hè-:;-; zorgdheld. De groote oorzaak is het - gebrek;Z aan bestrijdingsmiddelen,:/;'waarvóór'.;} de grondstoffen (o.a. zwavel, zeep):; _uit het buitenland moeten .worden!.'-; 'aangevoerd. Het ministerievan Landbouw, 'vVis-:-:.. scherf) en Voedselvoorziening:: dóet 4 alle moeite- om verbetering :.;.ln v de-^; situatle/.te verkrijgen. Zoo kan" nog-,./ wórden medegedeeld, dat de -veeart- sehijkundJge-dienstuit''.1 •Atóérlka/'eeh^ hoeveelheid 'van een hier te lande" nog onbekend bestrijdingsmiddel ivéti4Kic wacht,; waarvan echter hoevëelhèltLfj en datum van aankomst - nog onbe-; kend. zijn.' In leder geval zal "er Veén.;';'': oplossing; dienen tev worden :'gevou->4''' den, daar de kwaal.zich voortdurend uitbreiötó'en. zonder, bestijj dlngsnild^? delen het. ophokken^ en afslafchtei£« van, debesmette dieren,fiélss/eéhigS redmiddel" overblijft.,- 1 Van tic drie mtlI|ói>u m-b OPNIEUW AARDS CHOSKEN IN ZWITSERLAND De Zwltsersche radio heeft deeld, dat Maandag den geheel en afag aardschokken van lichten, aard Zwiteerland, speciaal: ln >het kanton wallis, zijn waargenomen.- Dc schade, veroorzaakt door -^0'--0 ■»,t.AT.Tv«.'/L deaardschokken^ verleden Vrij dag(begonneni*^ishet hevigst te slerre ln;^de 'Tïhö Zijbedraagt.ongeveer-325. ot» 1 hoóden een"goede,; kanhrie süï momenteel "fdï'bankbi! •■vaor; een/goede, 'honderd' p-x-id. (v-.S-T-r c 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1