I victor ld Assurantie -verkoopers Rotieed. phdhaeman. ÓcUest STENO-TYPIST(Ê) FLINKE JONGEMAN Donderdag 31 Januari Wigleven - Rotterdam BETER BRIEFONDERWIJS DIRECTIEKEET SCHIEDAM jongste Bediende VLEUGEL Won ngruil ctorientjel Koninklijke Marinevloot Luchtstrijdkrachten VRAAG op uw bon DE GELE PU! tneexi, dn; Luxor ook véle malen moest gebruiken, komt de eer. tóe,, dötr i*J bet geweest is,- die de plannen op nieuw heeft "opgevat om lot stichting van een vereerügingsgebouw te komen. Het Nutsdepartement voerde be- relds besprekingen met het bestuur van de Vereerviglng tot Stichting en Instandhouding van een Vereeniglngs- geböuw, alsmede 'mei verschillende personen, die eveneenk pogingen In het werk willen stellen'een vereeni- gings-gebouw in; Maassluis te stichten- Aangenomen hiag worden, dat op de stichting van een nieuw vereenlsings— gebouw in onze gemeente, in de na bije toekomst met redelijke kans van slagen, gerekend mag worden. TOO NKUNST- CON CKHT X«n uitvoêring van een düettars- tenoTkest U altijd een hachelijk iet*. Verwend" als wti rijn'; door de" vele goede orkesten <üe om land tijk 1*. Het Toonkunst-Symphoni* Orkest heeft echter zijn bestaansrecht bewe zen. Niet alleen geeft het aan am*- -teürmuslci öc gelegenheid de orkest- - werkon zelf te spelen een paectago- gtscho factor tl!e niet te. vefwaarioo- zen I* doch het aanftooren van het spel van dit orkest bevredigt ook den crltiachen luisteraar. Xen woord van lof voor den dirigent, Hendrik B. van Sijn. die met dit orkest buitengewoon hard heeft gewerkt. Het programma bracht werken .die, niet zoo dikwijls uitgevóerd warden, hetgeen ook te waarde*ren ls. Na de symphanie van Leo speelde de pUnlst Jan de Pelnder het planoconcert in t>. van Hay dn. Op den oppervlnkJcJgen toehoorder maakt zijn «pel den indruk van eenige koel- bel en onbewogenheid, dqch het. i* van «en prachtige beheerachthrfd en roet een Juist gevoel voor d«n stijl van Haydn, dl-e romanitshce uitwassen niet verdraagt. Ook de toegift, nocturne In Ia van Chopln, werd gespeeld zon der de Lgn."„ ge voel volle'' rubato!s. die We van too vele pianisten hooren en etle de eenheid en gaafheid van het werk zoo grondig kunnen bederven. Wie apeelt als De Felnder geeft blijk vati grondig vakmanschap en is een kunstenaar! De SQlte van Berghout voor strijk orkest een vriéndelijk werk «ischt nóg wat nadere studie van het orkest. Het programma werd besloten met de ■ymphonle In O. van Hay dn. die éen werkelijk «er goede vertolking kreeg onder de berieleode leiding van den dirigent, Hendrik B. van. SijB. Het publiek, dat de aula van het Museum geheel vulde, waa »er dank baar voor het geboden B. MAASSLUIS YÖOK MUZIEKLIEFHEBBERS MbtenwedihUd op - Zèn Paaachdag Do'.-" Oir. Muriekvereenlglng „De Maasalulsche Harmonie" bealoot op Zaterdag 20 en Maandag 22 April (2en Paoschdag)een groo- ten nationalen wedstrijd voor so listen, duo's, trio's en kw artetten te organiseeren. Gezien het succes van den onlangs gehouden onder gingen solisten wedstrijd en door de vele toezeggingen, van bekende so listen, mag aangenomen worden, dat er tijdens deren wedstrijd voor muziekliefhebbers een aantrekke lijk programma zal worden aange- wen vxRrrNiGiNOSGKBorrwT Bet-, ontbreken van «en Vareeni- glngsgebouw ta waanehiJnlijk de laat ste maanden, meer dan ooit als een belemmering in 4e ontwikkeling van het plaatselijke vereenlgtngsleven ge voeld-. dv De «nipt zaal ter plaatse ia Jset Luxor-Theater, doch dit gebouw .1* destijda verrezen, uitsluitend, voor de vertooning van filmvoorstellingen. Bovendien biedt het Interieur piet het minste comfort. Voor andere doelein den dan Dim voo ra tellingen ia het dan ook ongeschikt i Het departement Maassluis e. van de Maatschappij tot, Nut van 'tAlge- RKSTAXTEN PUNTEND ONNXN Tot éiit met 9 Febr. kunnen de. rea ls nten pun i en bonnen worden, Ingele verd, indien voor de daarvoor ln aan merking komende artikelen toewijzin gen wordenuitgereikt v;._- KLOMPEKAANVRAOBN Op "Woensdag en Donderdag 30 en 31 Januari kunnen aan Bureau Broers- vest m klompenformulieren worden aangevraagd, alleen voor die beroepen welke eerrige dagen geleden in een algemeen persbericht genoemd zijn. Een Spaarbrief tm da VLAARDINGÜN ff/Bral m Hl 0011 «oliede belegging Voor aan vc locator to gpaaxbriaf van 5UU.— 1 KJÜ0-— 3600.— betaalde men otf toetreding ƒ890.- 780.—1S6CL— Dltkeering kas 192S: hoogate f 878.60 1757.» 1 *£&-— laagste ƒ661.14 T13U2J3 «256 Looptijd-14 Jaar. Storting vanaf t- pat- maand Nadere Inl.. mede omtrent een vertegen*., verstrekt de N.C.V. Spaar ver*^ Zaeatr. 68. a-Haga. XERKNIEUW» la ren stampvolle Groote Kerk.deed Ds. P. van der Vloed Zondagavond zijn intrede In onze gemeente, 's Mor gens Is hi} ln zijn «nht bevestigd door Dv. D. Tromp van Amsterdam. STRU&I SCHIEDAM ONPRETTIG ONTWAKEN Toen mej, C. van Buren 's morgen* om zes uur wakker werd, "bemerkte zij dat de schoorsteen In brand stond- 2ij bracht de kinderen in veiligheid, ter wijl haar 'man door kordaat Ingrijpen erger kon voorkomen. De mondaccordeonv«reeni<ting „De Kleine Bazuin" "hield Oen zeer goed gestaagde uitvoering, Ben uitge breid muxlekprogram werd in vlot tempo afgewerkt, terwijl tooneel van vrij goed gehalte de noodige. afwisse ling bracht. KAMP „DE KtTYPER" BLIJFT VOORLOOPIG Naar aanleiding.van de loopende geruchten betreffende het verttwUnen van" het interneeringskanp t>c Kuy- per". kunnen wij. na Informatie bti de bevoegde instanties, berichten, dat al daar bericht Is ontvangen, dat het kamp voorloop! g gehandhaafd blijft. De ontslagen van het kamppersontei zijn eveneens Ingetrokken, FEEST VOOR OUDEN VAN DAGEN Vrijdagavond is er voorde ln wanen den van aJta tehuizen van. ouden van dagen la gebouw „Irene" een feest avond. Opgevoerd zal worden het loo- neelstuk „Gebra, Kalkoen", terwijl verder medewerking wordt verleend doorxh«t mandoUnegezeBchap O .NX en de Haftkert Band. BURGERLIJKE STAND Geboren: Irma J. d. v. A. van Zoo do Jong en E. H. W. Brandt, Rot- rerd.dijk ZI8; Bast la an z. v. C. L. Aloermara en C. Ladape, Edlsotietr. S7;.'i Cornells.*, v. A; v. d. Kruit en H. 3. van Leeuwen, Nassaulaan IS; Rudolf 3. H. Z. v. L. 3. EnalJtg en L, Hoge- weg, Boerhavetaan 1; Cathsrinji W. G. I M d v C suijker en C M Slee,-Waran de W: Margaretha c. J. d. v. L. J. HeUdro en A. C. Janssen. Joppetam 5; levenl kind v. M. Struik en J. M. y. Pelt, Nassaulaan 7J, Overleden.: L Advokaat, 61 wed. v. D. Taimon, Vlaard.dijk Wb, OPROEP P.O.D. "Wil de persoon, die op Maandag 13 October 1S44 op een damearijwlel ge zeten, van Rotterdam komende, op den Hottertfamsehen Dijk nabij de Ooster- kerk te Schiedam om omstreeks 8^5 uur .y.m, door een lid van de N.S.K.K. aangehouden werd. waarna tUn rijwtel gevorderd werd teren afplf'e van eri eigenhandig geschreven briefje Van bedoelden N-S.K.K.-er. zich zo» spoe- d!e mogelijk melden bij den PóliÖeken Opsporingsdienst te Schiedam. p. BoónsMA t Glsiermorgen Js te zijnen, huize overleden de heer P. Boorxna. in leven cud-leeraac «an de BB.B.S. te .Schiedam." Scheepstijdingen Te Rotterdam aangekomen 23 Jan.! J8.30 ALDO, bijleggen H, v. Holland; II.» IDA, terug uit zee voor slecht weer; 13.20 HASKERLAND. Londen; 14,20 WOLFCREEK, New York; 17.40 EBRO, ijmuiden n. MaaB&lUlo; M-I5 EGRE8, LlverpooL Te Rotterdam oangekomen, 30 Jan.: s.20 ORANJE NASSAU, Londen; ALDO, opgestoomd v. H- v. Holland naar Rotterdam. Van Rotterdam vertrokken SS Jan.: 12.10 RAM/V VA, Rouaan; 16.15 TILLY CROSBY, Rouaan; 18.30 ALT, Goole; 22.50 PRAGUE, Harwich. De wind is N.W-i krachtige wind, veel zee, bewolkte lucht, Algemcc'ne berichten.: DE "WELTEVREDEN. M te Criato- bae eangekomen, van cristobae vertrokken, 13-2 ie Napeta verwacht.; VLAAR DINGEN vertrokken ter trawlvistcherü Vla ar dinged 130 van A. y. Boon. Voor spoedige indiensttreding GEVRAAGD energieke jongeman leeft. ca. 18 Jaar. Bekend met machl- ncsehrljven en beginselen Van bock- houden. Gegadigden moeten het voor nemen hebben ztch spoedig in te werken om zelfst. te kunnen optreden. Br. m. volt. bijzonderheden en opgaaf van verl. salaris onder lett. 2.W.H. NUgh van Ditmor, Rotterdam gevr. door ass. kantoor r. geh. Ncd. Vast sal. en prov. Ultv. br. met le- venal.. ref. etc. onder No. 4752. Adv. Bur. Gebr. Gevers. Zaagmoicndrift 55. Rotterdam De radio vanavond Hötieraütn Z.*~ 7.00 Ifieuw* 17.S5 Belcanto; 19.00 Kiciiws; 19J20 Gitaarmuziek; 19.S0 Eng. I«£0.00 Nieuws; £0.05 Brahms concert m.m.v. Annie tfoui er. Herman Scheg; {£1.00 declamatie)ttJÖQ Niéuws; ££.35 A C. Schuurman, orgelHSJ.5 Qr.v\'iz.; £S.50 Schriftlezing. Hilversum II: 7.00 Nieuvu; 18.00 Nieuws; 18.£p Gr.muz.; 18.80 Liedjes ven vroeger en nu; 18.4$ Lezing over staatsnoodwet19.00 Men vraagt..,, en wig draaien; 19 £0 Voor Vrijs, prot.; £OHO Nieuws;- £0.00 Nieuws; £0.05 Veer tig jaar N.V.V.; S1.1S Da patriot; 21.30 Cantarr, 'ensemble; SSJ.0 l"Mtr. soli; 22.10 Omroep a caprdlakocr 2S.S0 Geestelijk leven; 22.4$ Beken- VAST 1VERK GEZOCHT voor 4-tona vrachtwagen. Pap leren en chauffeur aanwezig. Br. ander no. 2720 bureau van rilt blad. ■bbgreeD, dat'de aap met hejn meer moeite zou hebben. Ik herinner me nog-, hoe Bobbclman éeng dwars door {n steen en muur heen celoopen was, toen hg zich kwaad maakte. En nu was hq wóór kwaad en erg ook, In een machtigen sprong gooide hg rich tegen den aap en omklemde diens keel. Eén oocenblii was de aap over bluft. toen rukte hq den veldwachter los en- zwaaide hem boven zqa kop. „Daar gaat Bobbelman'^ hqgdo ik en hij ging. Met geweldige kracht werd hg tegen den grond gesmakt en nog verder ook. Hq verdween een heel: eind in den_ zachten bodem, óreel zou er wel niet van' hem over zyn SU. Nee, de aap werd «.«maal niet bang voor die Bobbelmannen met hun opgestroopte in ouwen. "Hq keek nieuwsgierig om zich neen en grómde geestdrif tig. „Val aan lschreeuwde Bobbelman en zijn broers etortten zich op den aap. Teominste, dat waren ze van plan. Hierboven zie jo wel hoe het ver-er ging. De aap trapte er een de lucht in en sloeg «r twee met do koppen tegen elkaar, dat het knalde. rHet klonk erg hol, tobd*ik. De broers gaven een diepe zucht en gingen, rustig op den grond zitten. In vochten schenen ze geen rin meer te hebben. Nu was het de beurt san Bobbelnum zelf. ÏJp Ik ter overname gevraagd Onverschillig welke branche. Br. cnet volledige inlichtingen ouder no. 4783 Adv. Bur. Qebr. Gevers, Zaagmolendrift 35a, Rotterdam,- de ouvertures; £3HO Nieuws; %3J$ 2'ango en wc Is; £3.30 Dansmuziek füiUy Cotton). Gevraagdbekwame Schrijfmachinemonteur en SCHRIJFMACHINE^ MONTEUR en Aank, SCHRIJFMACHINE MONTEUR D. Treure, Mauritsweg 37, telefoon 28061. Familieberichten - 35 ct. per ajn. ZATERDAG 2 EEBRUARI 1946 KONfNGINNEKERK 3 UUR SERIES A EN Bk Dirigent; GYUIA, .'bAOTÖ-.;''" Solist: HXRMAN KHUYT, piano Programma: C. M. von "Weber, Ouverturo FrelschUtz; W. A- Mozart, Symphonl* No. 40 (K.V. 5S0> O kleine terts; Schostakowltskh, concert voor piano en orkest; M. Ravel, La Valse. Toegangskaarten ad f 2-50 vanaf heden verkrijgbaar bij de administratie R. Ph. O., SchledaTnschesingél SS. f:1 o ot d: IgÜ! CORRIX CHEFIN JAN GHOOTVELD Receptie Zondag 3 Tebr. 3—3 li^sSSLlbimon'Btev. 'Sa die ook brieven te Ehselsclt, Franseh ert Emitsch vlot kan opnemen en -uitwerken. Sollicitaties met vermel ding van leeftijd en verL sal. onder nr. 1982 aan Adv. Bur. D, v. -Sljn en Zonen, le MlddelLandstr. 5«b, R'dam. Gevraagd nette LEERLING-KAPSTER -Maisoa IkNOLL", Bergweg 334b. v'-.-ï»'ankbbtuigino SwHlennede .ïeggen" wij recht fefjiartelijfc. dank aan HJL'Pro- ^.feasorèn» Doctoren, Hoofde :;.!.vtiusters en Zusters van het jgptSt. iPrands cus Gasthuis voor ®^4e'liefde volle verzorging öj- ii!V:'4ens de ziekte aan onze lieve |0;4peht4Mf: bewezen. - W?}-'-? .3. T. BOTZEN I>" *>-B' BOTZEN-PIugge. -:;-:-Rot5erd«in,: W Januari iRfl. ^,'Kw. Btanenweg - Hf®. - met H.B.S. opleiding en liefst eenlge kantooreagaring. Leeftijd ca. 15—22 Jaar. Ketinl* van stenogralle «i han delscorrespondentie verelscht. Csndidaten moeten be reid rijn rich aan eén psychotechn. onderzoek te on derwerpen. solilcitaUes m. vermelding van veel. Ml. - onder nr. 1981 aan Adv. Bur. D. v, Sijn eh.Zones, lc Middellandstraat w b. Botterdam. Dameskaptolon MAISON FE Ml vraagt bekwaam kapster Matheneseerweg 58, fcelef. no. 31273. GUITARIST •VRAAGT PLAATSING ln goede axoateursband. Br. oo. - 2350 Het ParooL 0 Wegen» sterigeval zullen onze kantoren en fabrieken gesloten zijn SPIRITUALISTISCH tijdschrift «dé .Scheel" ver schijnt 2 maal pér - maacd. Abona prijs F. 2,50 per Jaar. Vraagt proefnummer. Redactie, Cv/'d Engel Qostetogel 153-Delft ENGELSCH voor baglnnera en opleiding prac tijk-examens. Vlot en prsctisch VILLEN* Vk, HKNKGOU- WKRLAAH 72 H'llAM-C. INLEVERING VAN COUPON- EN DIVIDEND DL AD EN IN VERBAND MET DB EFFECTENREGISTRATTB Texwlnda-eau vlot varloop~v«n de komaads aftecten- ivgislratla te -bevorderen - la het gawcructit, dat d* coupon- en dividendbUdan van alia ln BederUnd ba- rustende effecten reed* na worden ingeleverd bij de loden van'de Bedrijfsgroep Effectenhandel, Ta Rotter dam zijn dit de leden van de Vereeniglng van Effecten hand els ren, waartoe mede behooren de handelsbanken, die lid dezer Vereenlging zijn, Sechts van dol effecten, waarbij geen coupon- of dividendbladen zijn uitgegeven, zullen do mantel* mod tea worden ingeleverd. BIJ alle ieden zljn.nsdere inlichtingen verkrijgbaar. Vereenlgtaf van Fff act enhan delaren. BIJ beschikking van bet Ned.r ;r'f> Beheersinstituut te i«-Gra-: 2%:*enhage ü.d. 21 Januari me $£-;'la- onget. benoemd tot be- iMwindv. .over ELISABETH ^.'VanKOPPELEN, 'laatstelijk Msverblljfhoudende te Haarlem, ^'•voordien wanende te .'s-Gra,- Venhage:-'- aan -de Sumatra» Ira a t sssi': HIJ zoept allen op, gelden,: goederen- en/of andere waarden cn beschel- |®den «onder huri berusting hébbenvan. of voor of. ver-: ffeachuldigd rijn aan i,ot in Sfe.winlgerlel rechtsbetrekking iSfö'ataan, tothaar, dan. wel InL «|?.ltuimen verstrekken omtrent ^pjaarï ,v.v«rblljfplaats,ve rmo- ïlh'tèri,; belangen of. zaken, .daar» ^.van'.vAór m April 19*6 schr. j^Opgave ïof meded. te.,,, doen gg: aan. ondergeteekende, 0<K'-: Mr. -A. JT. .VERSTEGEN- ^•ffi-.'.Rotterdam ^iPla.-Rochtissenstraat. 83 c ®£eER;NU.::, P^hct]::v vak der toekomst. - V Ked. Ged. Chlropoaistle) Pedicure,- - Manicure Ê;:THEOHIE EN PRAKTIJK ponder.Medische .leiding. ËC.TEBRÜARI nariv. niéuwe MEDDAGCURSUS. ?..:;.Schrifteajké aanmelding ÖifPhys. "Hydr. Therapeut. I^lnstitüut. Dir. P. J- Ma- Igderii, Bergschplaan i54a. ®|Röttêfdam-N, j Versdienen: CHURCHILL. Het portret van een staatsman doorGuy Edea. Vertaald en ingeleid door H. A. Lunshof. Dit boek over Engeland» grootst ai staatsman van dezen wertldooriog, dat geïllustreerd is met tal van foto's en gebonden In geheel .linnen band. is voor ieder een waardevol cexit. PRIJS f 4^0 Naam: Adres: - wenscht te ontvangen exemplaren Churchill ft f 4.50 Te zenden aan: VAN BUUL's BOEKHANDEL Goud»chesingel 503 Telefoon 20666 GEVRAAGD op éen kan toor te Schiedam r Jongste bediende imnL of vr.} Aankomend bediende fmnL of vr.) Typiste Steno-typiste Br. met op «ave van loef-. tUd, mnL of vr. en achool- cplelding onder no. 2596 Adv. Bur. B. KNOL, Math*nes*erL Jio. R'dam VERLOVINGS RINGEN mtUtXAAT* GOUD THUISWERKERS gevraagd "<oor licht werk. Verdienste plm. f30 p. Brieven met postz. voor antwoord. Bouwbedrijf „ECONOOM", Amscerd. Veerkade 6, Den Haag. O verhem denstrijka^er gevraagd voor 2 A 3 dagen per week. 11 v. d. MUN, Heer Vnuikenstraat 62b. JOURNALISTIEK .n PUBUCITEIT Utrgangen o. Lv. jftgb!ad-dir«eta«r Dr. Wornifw. m F. d«: Slndfttr. Engdt, Frwrt, DuHi, N«d. •n Corr«tpT tmdil«Mi. diploma, sioïtOa bóalchoiidaht opï. Practljkaxamoiu. ACADEMIE; VOOR INDIVIDUEEL SCHR. ONDERWIJS 'vStcraUriMt: Luslhofttraat 6 - Rotterdam. CÖifON ~ÏJrati* proeflo* leérveltt <W. *éf«4 III h-1 HM «Mll Te koop gevraagd HOUTEN DUBBELWANDIGE KEET, liefst verplaatsbaar, breedte tot circa 7 M., lengte tot circa 20 M-, aanbieding onder no. 6304, Adv.Bur. J. Grljaeela Jr., Nwe. Binnenweg 166, Rotterdam. NW£ BINNENWEG 397 WONTNGRUIL Gevraagd ruime moderne woning in Sdiiedam of om streken,Jn ruil- voor .een gelijkwaardige woning in Den Haag. Brjeven aai, GLASINDUSTRIE PIETER MAN N.V., Weeri/est 17, Schiedam Gevraagdaankomende en |ongsle bediende Staalkaatoor Boelsums Beker Schiedam M«ih«n*tt«,pietn 6 RonerJ»m. 7eJ. 37808 Gevraagd: voor lichte administratieve werkzaamheden, Br. onder no. 1002 adv. bur. Benja min, Bergweg 353a. HEERENKAPFER gevraagd K. Visser, Schleweg 130c, telefoon 48939. Pracht Collectie Schepwerlc mérk ■£*- Llpp dit Sohii,. zoo goed al* nieuw en eiken eetkameramzublé- mtnt ih prima staat. Br, onder no. 1040 adv. bur.- Benjamin, Bergweg 333 a TE KOOP GEVRAAGD Reserve-wiel en/of buiten band en/of binnenband, -400 IS Fiat 600. Brieven onder No. 2392 Bur. Het Parool MMREPARATIES' V- KUNSTGE- ïMz'mTTEH ln ééndag gereed. |lw;ciaes::de'.' Vrleseiaan 21b,V TeL M^:.np'.;s7S18- - 5^"-' l.tsa \jvt KOr.EN •ï-afhalén. dom* Mm besteldienst „NT7RMT' - Rave:, te in ZaaKmolendrlTt 17, Te taf'<3616 ^^fe;^: vHUWELTJK' ®iSajRé«d8' vele gaede huwelijken zijn door onze: bemiddeling stand gekomen. "Wenscht ook kenntamaking om later huwenr:Wendt U dan met -hfetvolste vertrouwen tot - BUREAU SEARCH, ^Diérgaardesingel; 79C, R'dam, {Kantooruren-.van.'9—9 'Benedenhuis m. grooten tute Bergscbelaan ra.p.) te rullen tiêgen' huis te BergpoMer, RlUdorp of ïTberg. Br. *-• 1 .Ho. 6339 Adv. Bur. j. 'J-i sect* Jr-.-Nw. Binnenweg i- j Rotterdam DIRECT VAN stoffeerder -"Wij-hebben soli wie Mcube- g^'-vlen. Huis- 'en Slaapkamers. 'Komt U eei'.s kijken? Tevens ®5,-fe"-''Tep a réeren va n alle meube- ten, loopers. gordijnen, y^i "- Telefoon 23565 ÉS>|'f.'-MOLENDIJK, Boezemsingel 48. nabij Boezemstraat) ^^^ïïaogélüL'S'" die wenschen te ^^fetrouweriiióékeiz «en gedeelte B&fe vBh iem hui*, ook genegen P^p'aammt 1 tav-'wónrir. .LiefstBlij - ijgffdorp'ofBergpolder. A.. M. j^Bt-HHÊms^-TaUnastf aat8B b, py^Tel. 4M9fl^ - ^^3T-:,':KObp aangeb. "'.enkele Èg/l:-. JarenJacgarage- gebruikt - ^®ajé?'-;3^Yasté;""h'ürëRur.''Vaste I XD00.— contant. Te i s^siéVx.-'K^-Rtiiwa.':, :b. Dorps- i ^^■tó'at|-|2a;.VHiber&iTe!.''49ö43' Aanhiedlngca onder no. 4661 Adv. Bur. Gebr. Gevers, Zaagmoier.drlft 35a, Rotterdam. Huiskamers Slaapkamers Salon meubelen Kteinmeübelén tondtrr vrsoiiiting 'BstfckSgl 58o*nwm 8«ij»rl. laan 27 MÉUBELMAGAZUN Gevraagd; Bekwame Mantejnaaisters Japoaseaaaaisters en Afwerksters, ii'de Jen's" Mode.aielisr Liochstraxt 46 Toekomat voor een NETTEN JONGEN - Leeftijd 14—18 Jaar. Brie ven letters S-CD bur. v. d. -lTBta TÏL73WI Ongehuwde Juffrouw plm. 40. J., N.H., nette verschijning,' b. z. a, als-bekw. huishoud ster bijheer klleen (liefst zakenman), goed milieu. Uit voerige br. no. 2flB8 bur. Het Parool.-O.-.7 Eenlge damesmantels te koop, o. ktv. Te, bëvr. ld. O Laan 152 b, 2e étage Jonr«nsJas 17-18 jr.', aangeb. tegen theeservies, of lakens, of te -.' koop. vroon.Aleida- slraat 60a Biedt zich aan chef-machinist uitstekend op de hoogte: met kranen, sleepbooten, .bagger-- molens en motoren, sprceki Engelsch en Maleisen; Bereid naar het buitenland te gaan en.zich aan;een psychotech nisch onderzoek té onder werpen. 5 Jaar tropenerva- rlng, ;Bp.' No. s 1823, bui: Hei Parool- - OOSTVOORNK Bledtizieh aan vsrg. leerlihg- horlogemaker, {liefstbij.1?*;-'' kwaam '.vakman. .Br,--' no. 489 agént-van dlt bl., Oostvoóm-e DIltICSLAND - Gevraagd ln doktersgezin (chirurg, geen, praktijk aan huls),Hlnke hulp in.:-..da, hutshaudinx.':-::',Mevri'-,Sto«tv-, 'Stnnlwec;-63. Dirksland;Goe- j.i'ec-Ovetflakkeer. GEVRAAGD tegen 1 Maart a.s. voor In. te richten rust huis voor ouden van dagen, te Almelo, uitgoande van dn Ned. Herv. Gemeente te Almelo, een DIRECTRICE Leeftijd pl.ra- 3!w Jaar. Godsdienst K. H. Verelsehte .-tennis van maatschappelijk werk. Hoog saiarls. Brie ven te richten aan den .•■"•mmlbtroteur F. Edelij n. r.mlurnPtrsat 38, Almelo COSTUUMS voor-oorl. kw. aangeboden, m. 62, ln ruil voor, damesjaponnen, m. 40-43. HeemraadasLngel 312 a A&rtiuélding als O.V.-er weer open gesteld, ln de eerste plaats voor: XOKS, BAKKERS, SLAGERS, XELLNERS, KRUIDENIERS, BE DIENDEN UIT KLEEDLVGBE- DRIJF etc. Geen bril dragende. Leeftijdsgrens van 18 tot 28 Jaar. Fa. M. DIRKZWAGER Az. Distillateur, Noordve^t 23 vraagt -< jongste bediende (m) ^PHILIPS" RADIO 990 A, vol automatisch, het modernste toestel ter wereld (nieuw); ln ruil aangeboden voor LUX E AUTO Moet beslist prima rijn. Niet ouder- dan 1335. Eventueel met bijbetaling- mljnerzljds.: Br. onder no. 4730, Adv. Bur. Gebr. GEVERS, Znagmolendrlft 35 a, Rotterdam C. Wegens omstandigheden ter overname aangeboden een gedeelte van.. ADMINISTRATIE- en ASSURANTIEKANTOOR verdienste netto plus minus 1150.f 200.—p. maand met zeer goede perspectie ven. Br. no..„26B7 bur, v, d; blad. Gevraagd: FINEER-PRESSER en MEUBELMAKERS voorprima werk door Meubelfabriek te Schiedam. Br. letters S-üE bur. - van dit blad. Gevraagd: CHEF BONTWERKER Aanmelding als O.V.-er voor den GRONDDIENST weer opengesteld, leeftijdsgrens van 18 tot 32 Jaar. - Zich zoo spoedig mogelijk te melden bJJ de bureaux SCHIEKADE 45 en BEUKEND AAL 19L Zelfs kusje hoe jong ook .herkent 002e Marict/es „in den blin "He"! Wèl een bewijs, hoe éénig van smaak en.... hoe heerlijk bros ze zijn! Ie Bontwerker» Hoog loon t Aanmelden: C. OORDKALKMAN. Gr. Florisstraot 12 a. Rotter dam, telefoon 37345. W5 r/HJMENUH 6E SCHIK BAA8 Gevraagd nette WERKSTER voor 's morgen» van 7—10 uur en 's avonds van 70 uur. Aanmelden: des mor- k'ens j iusschen i 10-^U uur, ChefarD, Keilewcg .-'S,R'dam Te koop gevraagd: BOEKEN op elk gebied. Firma A. VERLOOY. Pijuackerplein 12a Telefoon no. 40843'- Rotterdam 5f OOBSIHGf 17MEL47330

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2