1 m sis U.N.G.-trusteeship Indonesië? over Alarmklok luidt over het kolenvraagstuk VRIJ. ONVERVEERD Merkwaardige berichten over uitlatingen van Clark Kerr' iig waardeering voor R.V.D. en „Oog en Oor" Kamerleden achten propaganda voor het regeeringsbeleid onjuist 1 Begooting komt in AcMec Uet nieuws Bombardement van Rotterdam ter in iNeure Liberty-schepen Poging tot aankoop in Amerika Ernstige productiedaling msmm Vrouwen in de U, N. O. Voor de vrouw WÈSSm REDACTIE EN ADM. WEWDRACHTSWEG ROTTERDAM. TT^FFOON 3M30 (3 IIJNEN ABONNEMENTSPRIJS PER V WEEK 31 CENT PER KWARTAAL- J i.~ LOSSE NUMMERS C.O» postgiro No. wasm Bankier:' AMSTERD.BANKTE ROTTERDAM HET PARGDL ADVERTENTIES EN INLJCHTINGENDIZNSTV SCHEED AMSCHES1N DEL. No. 43, ROTTERDAM/ ■TELEFOON. N08. 37M9 - «1» - 31158 »3M ADVERTENTIES UTTS LUITEN D TELEF. 24186 INLICHTINGENDIENST TJITSL. TELEF. 24154 ZESDE JAARGANG No. 27 O 'aHjarheiijk bagblsd voor Rotterdam en Omstreken Indonesisch vollssirojit Sir Archibald Clark Kerr heef t Donderdagmiddag in het Go vernment House te'Singapore een persconferentie geïiouden. Hi er werd hem de vraag gesteld of het waar was, dat de'Britsche en Nederlandsche regeerïngen 'overeenstemming hadden be reikt omtrent een plan, dat aan het Indonesische vólk zou wor den voorgelegd endat een op lossing zou moeten bieden voor de hangende problemen. Sir - -Archibald antwoordde, dat hij van een dergelijk plan geen kennis droeg. In. antwoord op. de vraag, óf hij. naar Java was gekomen als toemiddelaar of als onderhande laar, zeide Sir. Archibald, dat.hefc doel van zijn missie bekend was en dat tot zijn reis was beslo ten bij overeenkomst tusschen de Britsche en Nederlandsche regeenngen. Hij deelde mede Vrijdag te 13.30 uur uit "Singapore naar Batavia te zullen vertrekken. In antwoord,.op'de vraag of een overeenkomst, welke op. Java voor - Java eri Sumatra eventueel zal worden bereikt, tevens van toepassing zou zijn op het overige gedeelte van i Nederlandsch-Indië, zeide sir Archibald: „welke overeenkomst op Java ook zal worden bejeikt, zij zal van toepassing zijn op geheel Nederlandscli-Oost- Indl'é". Hierop werd hem de vraag gesteld of zijn misiie zou worden beïnvloed door de. behandeling van het Indonesi sche, probleem' op de vergade ring van de U.N.O. Sir Archi bald gaf hieromtrent evenwel geen meening te kennen en volstond met te zeggen: „Ik meen, 'dat de heer Bevin in de U.N.O. vergadering heeft blij te zijn, dat de aan. do orde-zal worden gesteld. Een volgende vraag, beant woordde sir Archibald door Ie erkennen, dat; ér een ernstige 'mogelijkheid bestaat, dat Jn- donesië" ónder trusteeship van de U.N.O. zal worden gesteld. Men vroeg hem, of hij een dergelijke ontwikkeling voor stond, hierop antwoordde sir Archibald: „Ik ben van mee nïng, dat ook dit een Neder landsche en niet een Britsche aangélegehhëid lE. -Het moeder land moet in alle omstandighe den de peet zijn over zijn doch-' ter of zoon. Ik geloof niet, dat wtf over deze aangelegenheid zelfs maar geraadpleegd Kullen worden voor zij aan de,U.N.O. vergadering fs voorgelegd. Sir Archibald, die In een uit stekende stemming verkeerde, gaf tenslotte nog uiting aan zijn optimisme omtrent het welslagen van zijn missie. legd, en ook moeilijk. te kunnen gelooven, dat hij een dergelijke ver klaring zou hebben afgelegd. Officleele Engelsche - kringen hadden evenmin bevestiging ont vangen. De „Times" correspondent te Singapore bericht over de pers conferentie hetr volgende:Op een vraag, of hij er voorstander van is, dat Indonesië onder trusteeship van de U.N.O. zou komen, ant woordde Clark Kerr, dat dit een. zaak van het moederland-Is. HJj gaf toe, dat het mogelijk was, dat dat de gegevens, die hij in Java zal verzamelen, aan de U.N.O., waar Indonesië spoedig tér/sprake zal komen,- zouden kunnen worden voorgelegd. Clark ;Kerr wilde niet in een discussie aangaande de ko mende Nederlandsch-ïndonesische onderhandelingen treden en her haalde nog eens, dat de Engelsche regeering niet, van plan was, zich te bemoeien met constitutioneele kwesties, die kennelijk door de Ne derlanders ~en Indonesiërs zelf moeten-worden geregeld. Zijn mis sie naar Java had tot doel, de En gelsche regeering op de hoogte te houden van de politiekeontwikke ling in. Indonesië en zijn goede diensten aan te wenden voor- de regeling van de huidige politieke moeilijkheden tusschen Nederland en de Indonesteche-nationalisten. Het verschil, tusschen deze lezing begin Maart eïl hot A-P.-bericht is dus,' dat vol" Aen Ke^eeringsvoorliclrtmes- rfSh Times-correspondent i di3nst (de_ en den Dienst c Onzekerheid (Van onzen Londenschen correspondent) Er' heerscht hier (Donderdag avond) onzekerheid over wat Sir Archibald Clark Kerr op zijn pers conferentie te Singapore 'nu pre cies heeft gezegd. Van de' zijde der Nederlandsche ambassade ver klaart men geen bevestiging te hebben, ontvangen, dat Sir Archi bald een verklaring, zooals die hem door A.P. werd toegeschreven, nJ. dat er - een groote mogelijkheid was, - dat Indonesiëónder het trusteeship, der Vereenlgde Naties zou worden geplaatst, heeft af ge-. gens den Clark Kerr. zich over de mogelijk heid van een trusteeship heelemaal niet heeft uitgelaten. Indonesisch Volksfront Volgens het blad „Merdeka" hebben zich. 141 Indonesische veréenigingeii en organisaties bij elkaar aangesloten tot een „volksfront", met een „mini mum-arbeidsprogram". Dit'ar beidsprogram is den 23sten Ja nuari door het werkcomité vol tooid en zal door een speciale delegatie binnenkort aan de „republikeinsche rëgéering" wordenanageboden.; Het minlmum-arbeidsprogram vraagt o.a. „het instellen van een volksregeering, van -.een volksleger - ^overeenkomstig de wenschen van het •.volk", „het ontwapenen der Japanneezen, oplossing vanhet; probleem der Europeesche krijgsgevangenen" cn het belangrijkste „op-- vordering en. voortzetting, van de' exploitatie der culture® en industrieën,- welke, aanden vij and behoor en". Een anderbelangrijk ken merk vanhet volksfront -is, dat o.a.. Sudlrman (hoofd van dè Republikcihsche-T.K.R,)-enTAt-. madji (hoofd van de zeestrijd- krachten:'der' Ï.K.K.) gehooren tot degenen, die dit.minimum arbeidsprogram hebben opge steld. De Assemblee vaa de Vereenlgde Volken heeft, zooals bekend, twee commissies „ad hoe" ingesteld, n.l. een: volkenbondseommlssle en een commissie voor den. zetel van liet per manente hoofdkwartier van de Ver eenlgde Volken, in fle volkenbonds commissie zal de'Nederlandsche dele gatie worden vertegeftwoordlgd. door den heer A. Pelt en lnde commissie voor den 'zetél van het permanente hoofdkwartier, der UJS.Ö: door Jhr. mr. F. M- van Kamebeek. Volgens een bericht uit Praag aan het Sowjet nieuwsagentschap la een aantal vrouwen, dte gevangenen in concentratiekampen folterden, door de Tsjecho Slowaaksc'ne autoriteiten gearresteerd. Den van devrouwen heeft verklaard, datzij tijdens haar opleiding 50 vrouwen hal gedood. „Oog en Oor" bleek weinig waar-' -decring te bestaan bij de Tweede Kamerleden, die Donderdagmiddag b(j de behandeling v5ïi: dit deel der reffecringsnola aan het woord kwamen. In zijn antwoord dealde de'mi nister-president o.m. medé, dat de begrootingen der onderscheidene departementen begin Maart tege moet kunnen wordên gezien. De' heer Van. Kuilenburg (s.cl.a.p.) meende, dat deR.V.D. alles heeft gedaan en niets nage laten heeft om een zooslecht mo gelijke verstandhouding te schep pen met iedereen. De' diénst is de schoolmeester ende criticaster van de pers. Een onhebbelijke bezigheid, waartoe niemand opdracht .gaf. Voorts crltlseerde hij; verschillende Uitlatingen vanden-, regeringscom missaris. die buiten zijn bevoegd- heden'.treedt. De heer S c li aépman'(r.t) wèes er op, dat, terwijl men in andere landen is, voorgegaan tot. sterke be perking van diensten als de R.VJD., men hem. daarentegen hier heeft uitgebreid. Uit: den booze is,, dat de' regeerlnsscommissGrls hier.' een po litiek persoon is. "Er bestaat naast den R.V.D. nog een groot aantal persdiensten, dienaast én tegen elkaar werken. Kan de minteter een - overzicht geven van. de geza menlijke kosten dezer diensten? Ö5F~dé Dienst ,',Ob'g~en Oor"heèït geen sympathie bij de bevolking. De heer D e Wildé' (a,r.j be toogde, dat het met de organisatie deroverheidsdiensten nietInorde is. De Indruk bestaat, dat - er met geld wordt gesmeten. Spr.vroeg zich af, of de R.V.D. wel bestendigd moet worden. In 1940 hadden wij een pers, die op zeer hoog péÜ stond. Er was-nooit een regeerings-, orgaan, - dat hier een rol van/ bs- teekenis speelde. De regeering zou alleen geestelijken invloed kunnen uitoefenen door middel van karak- terlooze mannen, die een' soort eierdans zouden moeten uitvoeren; en dat zal wel niet haar bedoeling zijn, De heer Roosjen- (ar,) meen de, dat de R.VD. in en kort na den oorlog goede diensten .heeft bewezen Thans ls de toestand anders. „Oog en Oor" achtte spreker geheel over bodig. Perzië verdaagd Hct.fiesthü lusschen Pcrzie en Rus land is verwezen naar den Veilig heidsraad cn de Veiligheidsraad heelt het verwezen -nter de twistenden zelf. Meer had men niet kunnen verwach ten, -want bij gebrek aan eenstemmig heid In/den Velligsheldsraad was /het conflict/voor U.N.O., onoplosbaar. De werkwijze te Londen is trouwens voor ditsoort confilcten .niet erg geschikt. •VTot.hu toe diende de U.N.O. als een diplomatiek Clearing-house, een soort centraal gelegen wereldambassade. De bulteniandsche politiek van Rusland draagt echter een zeer weinig diplo matiek karakter; daarentegen is zij sterk sociaal gekleurd. Ieder land ver dedigt de economische belangen van* zijn buigers, maar terwijl dit bij de Westei-sche landen soms den schijn (en meet- dan d-at) kan wekken, alsof de vegeerlng de belttngen van. een bepaalde groep dient, Ss in Rusland economisch belang en staats belang totaal versmolten. Iedere machisüi tbreldlng van Rusland bctee- kent dus onvermijdelijk een sociale omwenteling en een diepgaande eca- nomische reorganisatie,, wat ln de bankroete landen van het Oosten met een begin van saneering gelijk staat, Indien, men tegen deze politiek wil optomen, heeft men esn. dlplomatïeke clearing .niet noodig; men zou de 'overéénkomst "van Brgtton Woods ln de InlcmaUonate bank mnelen In schakelen om eer. U.N.O.-pollUek te krijgen van gelijke portuur. De U.N.O. zou zijn Invloed kunnen verbreiden op grond van een democratisch her vormingsplan met een socioal-econo- mlschen inhoud. Indien men ln de U.N.O. deze ver andering voorstelde, zou Rusland voor een ernstig dilemma geplaatst worden Het wantrouwen der Russen zou waarschijnlijk ul«t direct afnemen, maar het zou veel van 2ijn agitatori sche kracht verliezen, tenminste voor hun aanhangers in Europa. De proble men zouden minder drukkend worden, omdat het accent mtr.der zou vallen op den diplomatieken kant (die tevens de .machtspolitieke kant is) en meer op den socialen kant,, die ook de. meer algemeen roenscheltjke (en dus meer Internationalistische) Is. 4000 Nederlanders slacht offer van Duitsche terreur WEERBERICHT Krachtige •vwlnd uit Zuidelijke .tot Z.-Wes telijke" rich" ting. Over wegend zwaar -'--'bé" wolkt; tyde- delijk regen." »- Zacht weer. WalerstanÓ,^Rotterdam 2 Febr.- le :tü 3.33, Se tij uw. - Een speciale correspondent van A.NP.. seint uit.'Neurenberg: Seyss Inquart, die- nog steeds ziek is, werd Donderdagmiddag door den Pranschen aanklager Du- bost aangewezen als schuldig: aan vergrijpen .door de Gestapo ge pleegd. Van het, grootste belang achtte hij Seyss' decreet, waarin deze de politie tot justitie proda: meerde en" Hij wees tal van geval len aan, waarin Nederlanders op grond van dit decreet door de Duit sche Gestapo werden'ter dood ge bracht zonder eenigen vorm Van proces of na een veroordeeling, door schJjntribunalert die uitslui tend uit S.S.-lieden beetonden. Du- bost las een verklaring van de Ne< derlandsche regeering voor, waar uit blijkt, dat op deze wijze min stens vierduizend Nederlanders slachtoffer'van den Dultachen ter- reurn werden. Kort maakte hU mel ding" van de beruchte Waalsdorp- sche. vlakte. Dit alles vormt even wel een slechts zeer fragmentarisch aspect van het^HJden, waardoor Holland zUn bijdrage in 'menschen- levenstieeft gegeven aan. den ge meenscha ppelijken strijd, zoo zei Dubost. Dubost behandelde dit: ln het verloop van zijn aanklacht van onmenschelijke misdaden, door de Gestapo tegen: verzetsbewegingen begaan. Hij gaf ook voorbeelden uit België, Luxemburg, Noorwegen, Denemarken en vele uit -Frankrijk. Het toppunt van wreedheid bereik ten de Dultschers wel tn een Fran- sche stad, waar zij een moeder in het aangezicht van haar vüfkin deren martelden en tevens ver_ brandden, omdat zij/het verblijf van haar man niet wilde vertellen. De kinderen werden vervolgens met den dood bedreigd als zij hun vader niet verrieden.; Ofschoon zij wisten waar hij was, zwegen zij,., waarop de Dultschers hen opsloten In den kelder en het huls in brand staken. Ook het Nederlandsche drama, van Putten' liet. Dubost-, volgen 'in de sombere reeks,/ die tientallen van deze misdaden omvat. In liet verloop van zjjn verhan deling wees hij uitdrukkelijk Keitel aan. als een van de hoofdschuldi gen, omdat 'vele .van. deze onmen schelijke daden werdén begaan als uitvoering van door - hem - gegeven orders.- -¥-* Dubost maakte/vérvólgehsvmëï- ding van den /misdaad - ldjorï/'de Duitschers tegen".het';/ Neder!and- sche volk begaan; door. liet aAnrlch- ii verwoestingen /én" inunda ties, die niet door oorlogshandRlin- gen gerechtvaardigd waren. In het bijzonder stelde hij aan de hand van Nederlandsche documenten de verantwoordelijkheid van de Dult schers voor het bombardement van Rotterdam vast.In het verdere ver loop van zijn aanklacht uitte Du bost speciale beschuldigingen' aan het adres van vele beschuldigden. Goering hoorde als zwaarste aan klacht het oprichten vanconcen tratiekampen en het uitleveren van deze aan de Gestapo, het-, toelaten van de beruchte experimenten, op levende menschen door. dr. Rascher in Dachau. Keitel werd persoonlijk verantwoordelijk gesteld: voor de beruchte „Nacht und Nebel'-arres- tatles en Jodl voor de deportatie der Deensche Joden naar Dultsch- iand. Tezamen werd. dit drietal door den. aanklager verantwoorde- «^™r' Mt be' De heer tWendelaar Oib.) stelde -de vraag, of de voortzetting van den dienst nog: wel gewenscht is, nu .de volksvertegenwoordiging er weer is en de pers weer vrij kan schrijven.Ook had-'spreker critiek Zoo was de voorlichting over Indië in-het buitenland geheel onvol doende. Het bezwaar van spreker tegen den R.V.D. was, dat hij pro paganda voert en propaganda voor regeeringsbeleid kan' spreker niet waardeeren.; Regeeringspropaganda is Dulfcsclu De heer-Teulings (r.k.) noem de den R.V.D. tendentieus, staats rechtelijk een onding/ en een gevaar in de practijk. Spreker gunde de regeering gaarne'haar „praatje op de brug", mits dit geen verant woording, maar alleen ^toelichting is. En voorts moefc dé regeering door de radio niet discusstee ren met het parlement, zooals gebeurd te. Antwoord dar regeering De min 1stex-presideht, de heer Schermerhom, kon zich nief aan den Indrukonttrekken, dal vele bezwaren zich eigenlijk richten tegen den - regeeringscommissaris. Men moet de 'dingen echter scherp onderscheiden. Van bet begin af heeft de gedachte voorgezeten,dat het'noodig was; hetrbeleid der re geering toe te lichten, i Nii laat zich de grens van toelichting naar, ver dediging gemakkeiyk: overschrijden en dit is inderdaad gebeurd. Tot heden bestaat, hier geen cen traal geleid;,voorlichttngsinstjtuufe. Zoo ressorteert de voorlichting van het buitenland onder het ministerie van. Bulteniandsche Zaken. De po litieke zijde, der voorlichting in het buitenland behoort'.Jcrt-de werkings sfeer "van BiütenlÊhöséliëZak'eü' Er" bestaan echter plannen, voor een nauwere verbinding tusschen bin nen- en bulteniandsche -voorlich ting. :/>/'-. De minister zal probeer em eer staat van kosten van de verschil lende diensten samen te stellen. De afdeeling binnenlandsche campag nes beoogt een centrale technische leiding b(J campagnes tegen gif-, handel, op het gebied der economi sche: voorlichting, inzake hetspa-' ren enzl.v'/.'.'" '".V./ -• Wat het begrip propaganda aan gaat, merkte de minister ,.op,' dat elke voorlichting met een bepaald doel gegeven' wordt. Volstrekte, ob jectiviteit Is een fictie. De: regeerhg wensebt: echter geen enkele inbiouk ■te maken op haar verantwoorde lijkheid tegenover de Sta ten- Gene raal. maar zij wenscht wel-een',g initiatief in de voorlichtingte blij ven h anteeren. Nogmaals gaf de minister toe, dat 'er. fouten gemaakt rijn. maar ditpleit niet tegen.het instituut op zichzelf. /■/.■;-: - Met den regeerlngsdienst „Oog en Oor" (die van til delijken aard is) te het een vreemdezaak. Aan den eenenkant wordt hi) veraf schuwd, aan den anderen kant be reiken de regeering steeds verlan gens, ook van de. zijde der gemeen ten, nieuwe bureaux te vestigen. Wat de kosten betreft, .deelde de minister mede, dat die voor den "R. V.D. begroot rijn op 7 ton, die voor den dienst „Oog en Oor"- op 6 ton. Wat de overige diensten betreft, die onder verschillende departementen ressor teerenzal de/ beg rooting licht geren. De begroetingen kunnen begin Maart tegemoet worden gezien. By de beantwoording van de re plieken deelde de ministerop een vraag- van - den heer Wendelaar mede, dat op brieven uit Indië geen censuur wordt uitgeoefend. Alle brieven, worden .doorgezonden. Er is alleenhier- endaar militaire Inde avondvergadering van de Tweede Kamer van Donderdag sprak de heer Schil thuis (v.d.) bij het hoofdstuk scheepvaart van de regeerüigsnota over de mogelijk heid, dat onze' koopvaardijvloot de zeevrachtvaart van- Duitschland en Japan, die thans is uitgevallen, overneemt.. De heer K i e v i t (s;d.a.p.) juich te de veemsfcnicüeplannen van de regeering toe, doch achtte een in ternationale regeling noodzakelijk. Voorts achtte .spr. het, noodig,. dat nieuwe sociale voorzieningen door de overheid en de reedera worden getroffen ten behoeve van het per soneel der vloot, o.a. een pensioen regeling.. De minister van Scheep vaart, de heer De Booy, zeide in zijn beantwoording, dat, wat, het overnemen van de Japansché en Duitsche scheepvaartiynen betreft, de regeering deliguent is. De regee ring tracht in Amerika een aantal inden oorlog gebouwde Liberty- schepen te koopen./ Aan de beloofde pensioenregeling voor de zeevarenden wordt gewerkt. Binnenkort zal een commissie be noemd worden, die deze zaak zal onderzoeken.: Verschillende reëde- rijen zijn reeds in onderhandeling met Nederlandsche scheepsbouwers voor de reconstructie van hun vloot." Het ligt niet op den weg der regee ring om reconstructieplannen té ontwerpen. De vergadering werd hierop ver daagd tot Vrijdagmiddag 1 uur. Britsch leger binnenkort naar Japan Een officieele verklaring uit Don- den zegt, dat de voorbereidingen voor het aanvaarden van de be- zetting5taak door de strijdkrachten i van het Britsche imperium nu in "een vergevorderd stadium rijn. De strijdkrachten, bestaande uit troe pen van het Vereenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw Zeeland en Britsch-Indië zullen onder com mando van luit-gen. Northcott van 'Australië staan. Zij zullen deel uit maken. van he bezettingstroepen in Japan ondei: het opperbevel van generaal Mac Arthur. Deze legermachtwordt gelegerd in de prefectuur Hirosjima en zal verantwoordelijk zijn voor de mili- tariseering'en de liquidatie van ja pansché installaties en krijgstoe rusting. Zij zal militaire controle over het gebied, uitoefenen, echter geen militair bestuur, dat n.1. door vertegenwoördigers van de Ver. Staten zal worden waargenomen. Geen Russen Het- departement van bulten iandsche zaken heeft bekend ge maakt,, dat de Soyj et-regeering te kennen heeft gegeven, dafzy geen troepen naar Japan wenscht te voor bezettingsdoeleinden. Intusschen heelt de Sovjet-regee ring aan den geallieerden raad voor - Japan medegedeeld;-dab - de volgende personen de Sovjet-Unie in den raad zouden vertegenwoor digen: luit.-generaal K. Derevyan- ko, Yamalik, L. A. Razin, econo misch adviseur Generaal Derevyan. ko heeft onder generaal Mac Arthur gediend. Het gezelschap is thans op Weg naar VRIJDAG 1 FEBRUARI 1946:^ Zeven mud kolen ge garandeerd! lijk geacht voorde executies ,van gijzelaars. '/•..-/. './/V,/ Nederlandsche saldi inV.S. binnenkort gedeblokkeerd De Amerikaansche schatkist deelt mede, dat verwacht kan worden, dat Nederland binnen kort zalvallén onder de alge meens licentie no. 95. Om te beschikken over. de activa moe ten de houders in het bezit zijn. van een verklaring van de Ne derlandsche Bank, dat' de acti va het bezit - zijn van bonafide Nederlanders of bonafide on derdanen van een .land, dat niet is uitgesloten van de voordeelen van licentie' no. 95. De deblokkeering heeft niet alleenbetrekking op Nederland, doch ook op de overzeeschë ge- biedsdeelen van het koninkrijk. Wëst-Indië genoot in verband met zijn ligging* op het .weste lijk halfrond, gedurende .het grootste gedeelte van den oor log reeds bepaalde •handelsfaci- liteitën "én verwacht wordt,:, dat in een zeei-: nabije toekomst dit gebiedgeheel en al bevrijd zal worden van controle door., de Amerikaansche schatkist. /-' paalde conclusies - te komen. Berucht S.D.-agent in 't gevang De beruchte S.D.-agent "Harten dorp, wonendeaan-; de, Deurninger- sfcraat te Enschede, "is. .door den P.O.D. opgespoord en op het poli tiebureau aldaar vingesloten. - Tot kort na de Meidagen wan. 1940 was Hartenöorp voorman der N.Ö3. in Enschede.Daarna trad- hij in 'dienst van de Gestapo, in welke functie hij ln Twente bui- tengewtKKi 'veel onheil heeft ge sticht. Slaking bij drukkerij Van -Boekhoven He: mannenkoor ,Dlo Haghe.Snn: re'i'SölrecteuVi^Jbs^y^nken^^'j-: heeft/hetPvoornemtuj/om-/ op/^.Uen;!:..^ 'Tweeden-iPaaschdag/naar/Zwlt^riand te'yerlrekkeri://tenejride:daajr::to..l^°^ Het personeel van de bekende drukkerij J. van Boekhoven te Utrecht is Donderdagmorgen in staking gegaan. 'De oorzaak van deze stakingis een princlpleele. Na de bevriidlng zijn twee van de drie directeuren, nl.- de heet-en Gerlings (N.S.B.-ers) 'niet: meer in functie, zoo dathet personeel verwachtte dat het derde directielid, de heer Offerman, die tijdens debezetting in samenwerking met een kem uit het personeel prachtig illegaal werk heeft geleverd," als, beheerder zou worden'aangesteld.' l_ -■ Daart dit' niet. te geschied,; meent hét personeel den iwensch den heer Offemian" tot leider, van: het bedrijf --y té'jizieii"benoemd, dooreen vstaMng {kracht/ to/mDetenïbyzettén.'f^'-''1 '1:'- Perzen naarMoskou De Perzische: bladen bevestigen het bericht, dat de nieuwe minis ter-president besloten heeft een delegatie/naar Moskou te sturen om het geschil met de Sowjet- Unie te regelen. Hierover wordt'nog het volgende vernomen: Sultaneh heeft den am bassadeur in Moskou opdracht ge geven in contact te treden met Moto tof voor het vinden van mid delen en wegen om de geschillen tusschen belde landen uit den weg te ruimen. Handelsbesprekingen met België Donderdagmiddag werd to Bma- sel een begin gemaakt met Neder- landsch-Beiglsche handelsbespre_ kingen. Hieraan ging bö het begin dezer week te Den Haag een con tact-bespreking vooraf. Van. Bel gische rijde zullen deze besprekin gen worden gevoerd doar.de hee- ren Suetens, directeur-generaal van buitenlandschen handel en Ver- boomen, hoofd van de sectie Ne derland in de algemeene directie van buitenlandschen handeL bfjhet ministerie van Bulteniandsche Za ken. Van Nederlandsche rijde zul len de besprekingen waarschijnlijk worden gevoerd door den he er Lam ping, hoofd van den dienst han- delsaccoordën bij het Nederlandsch ministerie van Bulteniandsche Za ken. -'• Ue Franache aviatrice MKryse Büsz te bij oen vliegtuigongeluk ln de buur van Villemoutier om het leven, gekomen. (J?an onsen Jlaagsclum re da deur Een onverwachte daling van de Limburgsche productie, als mede het uitblijven, van toege zegde scheepsladingen uit de Vereenisde Staten en Duitsch land, hebben het Nederlandsch voorzieningsprogramma in de war gebracht De eerste factor baart zulk een groote zorg, dat de minister van Verkeer en Energie, ir. Van Schaïk, zoowel als de beheerder der Nederland sche Steenkolenmijnen, ir. Groothoff, zich in ernstige en zelfs 'krachtige bewoordingen tot de mijnwerkers hebben ge- richt. De cijfers spreken duidelijke, edoch sombere taal. In Novem ber bedroeg de productLe per dag 24.459 ton, in December met zijn tien.vnje dagen! 24.037 ton, in januari 23.812 ton. En dat, terwijl 26.000 tori het absolute, minimum is, waarop,onze industrie voor- ca. 50% kan draaien en de bevol king voor' dood vriezen gevrij waard is. Gevoegd bij een te kort aan toegezegden import uit Duitschland over December van 24.000 ton, en een dito te kort uit de V.S. van 105.600 ton over December en Januari, schetst dit wel heel duidelijk waaraan wij toe zijn. Dé voor raad bij de mijnen is als gevolg hiervan practisch afgevoerd en bedraagt thans 50.000 ton, d.w.z. de productie van niet meer dan twee dagen. Geen wonder, dat minister Van Schalk, na zijn teleurstel ling over dezen gang van zaken te hebben geuit,^een waarschu wend woord spreekt: „Den mijn werkers werd voorkeur gegeven bij de verstrekking van allerlei goederen op het motief, dat daardoor een ruimer en spoedi ger voorziening van het geheele volk mogelijk zou worden", zoo zegt hij. „Wanneer de mijnwer kers evenwel de; redelijke ver wachtingen van de rest der Ne derlanders teleurstellen kunnen zij moeilijk verwachten, dat hun landgenooten bereid zullen blij ven, aan^hen de goederen af ;te staan, die zijzelf even dringend noodig hebben en waarop zij evenveel recht kunnen laten gelden". En ir. Groothoff'gaat in op de oorzaken van de pro ductiedaling wanneer hij segt: „Als lk met de klompen kan aanvoelen, dat er sómmige irien- schen in onze bedrijven zijn onverschillig welken, rang zij bekleeden die tégen zitten en nog. niet mee willen werken, en hierdoor den bloei yan ons mooie bedrijf tegenhouden en dus. ook de verbetering van de welvaart onzer arbeiders, dan eischt mijn veraritwoórdelljk- heid tegenover U allen en:tegen over het geheele land, dat ik daartegen maatregelen neem. Dat klinkt hard, maar het is tenminste duidelijke taal. Ik duld geen jaagsysteem, maar ik duld ook geen rerasysteem op onze, productie". Voor eiken bon huisbrandis 250.000 ton brandstof noodig. (Van onzen Haagschen redacteur)- -,h Hoe alarmeerend onzekolen-"' positie in het algemeen /thans, ook moge zijn, de zeven mud hutebrand, te verstrekken vóór 1 Mei, zijn gegarandeerd; Deze mededeeling deed de heer Wem- mers, directeur van hetRyks- kolenbureau. gistermorgen op het ministerie van Handel en Nijverheid. Of nog een achtsto bon wordt aangewezen hangt af: van twee factoren: zoowel de invoer uit de, Vereenlgde Staten: en Duitschland als de eigen productie moeten worden opge-; voerd. v De klantenbinding zal vermoe delijk na afloop van dit stook- seizoen worden afgeschaft. Men zal in de zomermaanden de helft van. het totale kolenrant- 6oen kunnen betrekken bij den handelaar zijner keus, met dien verstande,' dat het sj-steem der voorlnle vering wordt gehand haafd. De heer Wemmen ontkende, dat de groote handelaren beter worden bevoorraad dan de klei ne. Hij gaf toe, dat zy soms wat meer armslag hebben; een kleine, handelaar, die achter is met af levering aan zl)n klanten, .kan echter steeds de tusschenkomst van de Brandstoffencommissie inroepen voor het in versneld tempo Inhalen van dezen achter stand. - V Op de verschillende oorzaken, welke tot de huidige acute huls- brandschaarschte hebben 'geleid,; komen wij afzonderlijk terug. i Mil: Het Rijkskolenbureau had geré- kend, hiervoor beschikbaar te kuniien stellen 70.000 ton an- thracletnootj es 2 en 3/ 40.000 ton eierbriketten, 70.000 ton cokes en 70.000 ton turf, bruinkoolbriket- ten en Amerikaansche kolen. Nu 3 de aanvoer 15% beneden de ver- wachting blijft moet dit voor.'/j^J ongeveer de helft verhaald wor- den op het tempo van aflevering van den huisbrand. Het gevolg is dat, zooais minister Van Sóhaik i/Jt het in zijn toespraak tot', "'de mijnwerkers uitdrukt, ,zleken.-/^lf|| hulzen geen verwarming meer hebben, in verschillende bedrij-- ven niet meer gestookt kan wor den en het personeel naar huis gezonden moet worden, vele menschen thuis geen verwanrid vertrek meer vinden. Déze Jiood-:... toestand had voorkomen kun nen worden indien hetkwan- tum kolen, waarop redelijker- wijs gerekend mocht worden, in- - derdaad ter beschikking van; de-^ISa distributie was gekomen". Voor de productiedaling zijn verschillende oorzaken aan te 7oeren, meestvan psychischeri//.' aard. Wij komen Merop In ;een::::V afzonderlij ke beschouwing terug.- Pikzwart boertje zwaar gestraft - X Set Uehteehip „Goeree", dat zoo- toU schepen voor gevaren heeft be- hoed met eyn waarschuwend licht, geraaide zelf »n gevaar toen liet tijdenstransport Ulem liep in de doorvadrtopening van de brug over de Coaïhaven. De. „Goeroe" vastgeklemd. Waarom niet! J. V. E. te E derveen, •die/, e groot eierbedrijf :heeft, hadzi voor een groot aantal feitenvoor;# den tuchtrechter voor de prijzen te s- verantwoorden. Hy. had in den --\,i oorlog veel tabak verbouwd en daar//J" zwaar aan verdiend. Zoobadhy sigaren van eigen teelt voor f3.- per stuk verkocht. Verdachte: ont- kende cüt en beweerde, dat hü niet- meer dan f 1.25 had v gerekend,/;; Maar dit was slechts een inleiden- de schermutseling. Er was h.1. het een en ander by hem in; beslag ge- r - nomen en al deze goederen had ixj x voornamelijk door ruiling emiswarT^ ten handeL verkregen. Zoo vond"/? men by hem .een aantal knotten wol enkatoen,: .coupons flanel eri-fê coupons overhemdstof, 4 coupons':;/: heerenstof, l coupon zijde, I coupóni-i voering, 1 coupon pyamastof, 2 cou-' l'xfH pons costuumstof, I coupon. schor-«?i tenstof ,en 1 coupon manchester, -it. Hy had het. echter niet by n textiel#?! alleen gelaten, en zich verder 44 pakhutewagentjes, 20.000 rollagers;.'?. 2 luxe auto's (een Renault en een Chevrolet) alsmede een platte aan-: hangwagen en vier losse banden aangeschaft. De man had.reeds 15 veroordeellngen „wegensovertr edln-?//| gen tegen de voedselvoorziening op.£i-f zijn kerfstok. De boete van flO.OOO. met verbeurdverklaring van alle- in beslag genomen zwarte goederen.?? zal wel'de zwaarste zijn, die. hij tot nu toe gekregen heeft.; De vracht- auto's, die hy tot vrachtwagens voor zijn bedrijf had omgebouwd,/ werden hem teruggegeven,. selfs vóór jen deel ,wel belangrijk, dat de de- hoofdsakelrjk, der vrouv> mocratische vrouwen- z^jn F, der wereld gevraagd Set te nöjaürlyfc óók een/' stem hebben.' wel een beetje de schuld Waarom hebben de van de vroutcen-aelfvrouwen in het alge- Tn theorie waren ze meen zoo weinig recht- cretariaat van de VNO - wel blij, toen ee inder- van-meepraten als het een resolutie doen toe- tijd het kiesrecht ver- hebben in de UNO te Sen klein berichtje IIit de pars: ,JTet In ternationaal Vrouwen- verbond' heeft het se- komen, waarin opne ming i» de UNO ge vraagd wordt." Vrouwen in de UNO? Inderdaad:waarom nietf Waarom zouden géén vrouwen zitting hebben in 's werelds hoogste eoUeget 0, ja, we weten wel dat mrs Eleanor Boosevelt-: door Amerika mede te afge vaardigd- in de- United mogen worden opgeno men! Daarom te 7<et zoo goed, dat de vrouw eens over deze dingen nadenkt. Sr is imviefs vóel' wat wijanders zouden willen, anders zouden doen, als we er de -macht maar tóe haddenDenk eens aan. hetomslachtige,traag- 'werkende, dikwijls ont- welijk-onredhtvaardtge celden-bevredigende wierven (wat zijn we op dit punt' niet veel verder dan 6yt?;'de/Be 1- gische vrouwen, die selfs bij de komende verkiezingen n og niet apparaatder. iextieldis- mogen ■-meestemmen^ tributie. Is daar óóit maar in ,üe practijk vrouwelijk advies f toegezonden, op de :persto heeft de -overgrootc/y gevraagd. ,f-\ En/J>ü'|Na.een >fwerighrid./yan/een/ hfiid tii/it. h*nra.' - anrpii taakomaiiam .urn- HTTtvtnt«V"cIriinrtfi Ex-illegale „Kroniek" mag weer verschijnen (Van onzen Saagschen'redacteur f$£3 Naar wy vernemenheeft.-/ het'g^ Leidsche: dagblad „de Kroniek"' naJ -> tusschenkomst 'van hooger gezag de in toezegging gekregen, dat op een onmiddellijk in te dienen verzoek:// om verschijningsvergimning gunstig- zal worden béschikh Voorwaarde?is:/*? slechts, dat in deze aanvraag wordt-';'', erkend,; dat detusschëntUds) leende vergunning, van' voorloopigen 7è aai-d was. Deze mededeeling van denvoór-j^; Zitter van den Persraad, //drv-'/Béé^f kenkamp aan de .directie. ;van /..de;? Kroniek'vol gde enkele %ureri een ingrypen van? ambténaren/ de Amsterdamschc drukkery/,ë dit blad, waar zij namens den voór-J zitter van den Persraad den drukker kwamen verbieden? de/3teid^hé/^di-M tie van de Patriot", .welke/stads Januari aan de Kroniek-lezers w „de-.Kron lek"/, dus kunnen/f ren.vdi tnuial /in'haar/ou deft 'dën''>dank"^^Nedèrteódfte;?betÜ£gen*<f^^uttil^^n? aan- dè':Ziidt5ctecI^::bevollting/vTiote/de|.teVaarschalfc./Mqntgomery-^tg^.b*^°gï?g: niafëriceiejhuiöy i" d«;:bevrtltüng xiój?j/-tdr .cheCivaniden Britscïiem Generalcn Nations Organisation, maar mag dat mfc- èc7iien niet eer xwordèn b Gfchöuw d dis een gef baar. van- hulde -aan- - t.t- J.iieritoV grootste» r.rr-iiVn^ nan dat n.en t!Cn '°at -e mat r-En-bij j r. .Waarbvt. "Sf^'/wian;Aé«-énfde: soak was|.ler,yöntvmlgm'";heeft,/:te.;r-*-,-,-•■6-•* Mogen 'we'zóó 'verder ygat-nemen'in de-her- Noorwegen:. -4Wlnte gaan?Wij-jfeloov'enivan J 3 n ietDaaro mte;?i et'zaa wen vTue- .^wnj/ ua -jvttyit, ut» t.«i: i,7.rv.rv vond.'voof/k/jWfieTe7i$opb<A p:, ,$[an/'-'.*fcnde::'ï. 7 I den n «türchJ: .fao'o.j c lleges v,i-n Mvxe- ivagrin^gp^^.vrvu wén gaat:- óm.idingen,Tdic toc!ï óók,en m isscJneuJ terg heelt J.taderdaad/niedepUchtigj/te'l^rifi J. .de Bcr-ca* Stricn. wecsL.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1