Scherp Seyss' verdediger Nieuwe nederlaag van Feijenoord mm VRIJ, ONVERVEERD Vi .J Achtec hei nieuws Lie beëedigd Sjahrir Massale Indonesische betppölnglsSS!|S^fc^S te Amsterdam REDACTTE FN AW FUNTSRACHTfiWDG 42 ROTTERDAM, TELEFOON 3MM (J LIJNEN ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK SI C*NT PER KWARTAAL J LCS5E NUMMERS f.M POSTGIRO.No. «eCH Riukler: AM STER D BANK TE SOTTEHDA M HETPARGDI ADVERTS?1 '*iLh l~i IN LI CHT1N G-ENDIEJfST: 5CHTTOAMSCHESINGEL No. it ROTTERDAM TELEFOON NOS. 3783S 24I5S HIM MM* ADVERTENTIES UITSLUITEND TELE F. MM INLICHTINGENDIENST UITSL. TOLKT. *11» ZESDE JAARGANG No. 29 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam én Omstreken MAANDAG 4 FEBRUARI 1946 De Nedèrlaniische setuige Vorrink lieeft Zalertor een tochtig ge luid laten hoeren, toen hem doordcn Frmuchen aanklager Faure eétutecnis werd afsenomen en In het bijlander toen de verdediger van Seyss Inquart hem in' kniisveriioor, nam. Op veraoek van den raf Vorrink eerst een overzicht van de politieke situatie, 31111 Dultscheb^zcttihff verkeerde. HU legde »Un waarin Nederland na ine in het Duitsch af. De situatie was zoo, aldus. Vorrink, dat T\Vdnrnaclit" zeWe rust cn orde te willen bewaren. Direct kwamen evenwel de eigenlijk nazi's mee urn tc pogen bet openbare leven van htm gezichtspunt uit tc leiden en te organiseeren. Nazificeering va Nederland aan de kaak gesteld Br- 'Ts-aren' di-Jè belangrijke rich tingen te onderecheicien. De eerste was die van „Blut imcl Boden" geloovlgen, die heel Holland voor hun r geloof wilden, winnen. De tweed e groep waren de politiek ge- informeer den, die zeer goéd. wisten dat de nationaal-socialistenin Nederland-.slechts- een- kleine ge-, hate groep vormde. Deze lieden waren de meest t'actloo2en.'; Zij 'heb-; /ben, hét. bestaan om, terwijl de ruïnes van Rotterdam nog rookten, een „Kundgebung" te houden, waarin hun leider Mussertaan Doering een metalen klok ten ge- 3chenke gaf alsdankbetuiging. De derde, groep waren de intriganten, ■JJeden die de nationale eenheid van Nederland, liefst vernietigen wilden. Zij hebben via Seyss Inquart ln .de eerste plaats getracht het Nederlandschevolkdoor - huiche larij te overwinnen.Zij wilden uiterlijk samenwerking en achter 4e coulissen het uitspelen van de ver schillende. nazigroepên tegenover elkaar. Zij hebben' zich tenslotte "geheel op de N.S.B.' vastgelegd. DeN.S.B. kreeg de. sleutelstellin gen in het. staatsapparaat, zooals de functies van. secretaris-ge en commissaris der -provincie én burgemeester. Bovendien werden N.S.B.-ers Vërwalterin organisa- ties en bedrijven en ih deze machtsposities hebben Zij zichals laffe .naziknechten gedragen. - In' September 1942, zoo giiig; Vor rink verder, verklaarde Seyss de N.S:B. tot- draagster der politieke ontwikkeling in Nederland. Was de zaak niet zoo treuriggeweest dan had men erom moeten lachen. Mussert werd, .benoemd tot leider van het Nederlandsche volk. Tot dan toe had de N.S.B. in politie leen zin eigenlijknog slechts een schaduwbestaangevoerd, uitgezon derd -dan* haar-macht ~onr -zielr-Sn- personeelszaken, te bemoeien. Zij .hebben vele duizenden jonge Ne derlanders bet hoofd, op hol - ge bracht en enkele duizenden zelfs doen dienstnemen in de. S.B. De laatste jaren was het zelfs zoo, dat minderjarigen werden geprest- tot dienstneming iri' de S.S. Men- moet in kampen der Hollandsche S.S.- mannen met: deze jongensgespro ken hebben, om te weten, welk; een vergrijp' tegenover hen begëan. is. JODEN- EN KERKVERVOLGING Getuige sprak naar aanleiding van een. vraag vanv denaanklager ook- over de jodenvervolging in Neder- land. Dit was een Lyari- de-verschrik kelijkste hoofdstukken. U weet dat Nederland,cn bijzonder Amsterdam, een. sterke joodsche minderheid had den.De joden, hadden groote ver diensten in het openbare en eultu- reele leven. Antisemitisme bestond er in Nederland niet. Toen - de Duit schers Nederland binnenvielen, be-, weerden ze dat den. joden htvti, zou gebeuren, doch desondanks ging er reeds de eerste/ weken een golf van zelfmoorden door het land. In vol gende maanden' kwamen de maatre gelen. legon de, joden. Professoren en de voorzitter van het hoogste ge rechtshof werden a/gezet. Daarna volgde een registratieplicht en ten slotte eindeifjk de deportatfe.Mk ben er trotsch op dat de Nederlandsche Steenkolen Stap voor stap - zet liabour zUn politiek door; verleden -week werd 't verzekeringsplan aangekondigd/ deze week werd der wet tot nationalisatie van de mijnen behandeld. Het mijn.- conflict heeft een geschiedenis in de Engelsche politiek. Steenkool, was eens Engelands voornaamste exportartikel;' .de mijnen hielpen Engeland 'aan'zij*, industrieelen voorsprong/ - die* de grondslag werd van zijn wereldheer schappij, maar-ge-en industrie is.dan ook zoo met tnaditiea beladen, door conventies gehandicapt als. het steenkolenbedriji.Versplinterd in kleine bedrijven (meer dan de helft ;der 3000 mijnen, gebruikt minder dan 100 man), belast met hypotheken en erfpachten (het kwam voor, dat opstal. grond., en ondergrond aan verschillen de .eigenaarstoebehoorden) kan de industrie de concurrentie tegen het buitenland niet. meer aan. Loondruk en prijsverhóoging moesten 't caduke systeem op do been hoiiden, maar- door "het laatste werden -eigen Indus trieën benadeeld en door het eerste een sociaal conflict geschapen, .dat -onophoudelijk de gemoederen inbe weging bracht. Loonsverlagingen en. werkloosheid maaktende jongere generatie afkeerig;van'-het mijnbedrijf, hetgeen, voor Engeland niet 'alleen economische, maar ook militaire doelen meebracht. - Aan het einde ven tten vorigen oor- log werd denmijnwerkers een goede sociale..regeling beloofd, maar. de be lofte werd, nietj' gehouden en deze trouwbreuk, werd tenslotte aanleiding tot'de algemeen-e i staking, die een oo gen bilkheel Engelan inrep en roer: bracht. Ook nu zijn den mtjnr .werkei-s beloften gedaan, maar deze .regeering kan zich op cöt punt. geen /.trouwbreuk; veroorloven. De nattona- jllsatSé. reeds door vorige, regeeglngs- repporten aanbevolen; zal thans door gang vinden. Er komt eenapart be stuurslichaam, waarin experts zitting krijgen, oók vertegenwoordigers- van de rejjeering, het peifcnecl, de.' in- /.düsirlëelen en parwculleré consumcn- -/ten. Het bedrijfwordt in een groote /organisatie; opgenomen, gemoderni seerd en technisch uitgebreid, want nu fin de; slecnkolengebieden de), dank- 'baarstë iagenuitgebuit zijn» moet men 'nieuwe.' diepere .lagen, aanboren. Daar. de .myneri' lriv een'centraal-orgaan rijn opgenomen, kunnen ook in de min der /rendabele dezelfde sociale zorgen toe~- gepast; worden als in de/andere.' De kotenproQuctie is aanzienlijk achteruit gegaan.': Voor een deel lag :dat .ean de slechte organisatie der- mijnen. voor een belangrijk, deel ook Oan de arbeldsonlust der-mijnwerkers. Het programma-dat. demljnwerkers- bond zich heert gesteld kan slechts gerealiseerd worden, Ar dien de kolcn- producüe: zelf stijgt. .De arbeiders, .zullen de, regeering een, .niet te klein 'j.crediet'moeten-: .geven eni door./ een stijging vanhun- productiviteit natio- wdiiatie steunen-- .:"-s - bevolking dat alles niet zonder pro-, test heeft laten voorbijgaan.' Studen ten hebben gestaakt toen professoren werden weggejaagd. De arbeiders te Amsterdam hebben verscheidene da gen gestaakt uit protest tegen de /de portatie der joden. Maar mlschien moet men, zooals lk, met elgen.oogen, dé'zc razzia gezien hebben om te weten wat voor barbaarsch 'systeem het nazidom is. De Grilne Polizei zeiic' öe stadskwartieren af en nestelt dé zich zelfs op dedaken.. Daarna gingen zij in. de hulzen en haalden, iedereen er uit zonder eenig onder-' scheid/-naar. jong of oud. Da volgende vraag betrof de kerk- ver\'Olging. V'aji het begin, af aan hebben de Duitschers getracht de kerken In hun macht te krijgen, al dus getuige: Alle. kerken gezamenlijk hebben nooit' verzuimd te, protestee ren als de, Duitschera zich aan men- schelijke rechten vergrepen. Zij /pro testeerden tegen, willekeurige arresta ties en deportaties en zij zijn vastbe sloten voor üe joden in het vuur.ge treden. vele kerkelijke waardigheids- bekleeders hebben daarvoor- moeten ■boeten,'- j ;*-•,/ Missch ien was liet mogelijk weest eeh soort vau correcte ver houding tegenover de bezettings- autoriteiten te doen, bewaren, aU het de Duitschers niet erom te doen was geweest ons niet allen militair, doch ook geestelijk en; moreel .te onderdrukken, aldus VoiTink.' Daarom konden ze niet nalaten zich-met alle vormen van cultuur tebemoeien. Onze pers 'dwongen Zij zelfs 'door Duitschers geschreven hoofdartikelen te plaatsen, alsof ze door de hoofdredactie zelf geschre ven waren: Deze maatregelen wer dén/het. uitgangspunt voor de zeer uitgebreide illegale pers iri Neder land. Wij wilden een pers die de waarheid sprak. Precies zoo ging het met de'radio. Zeer snel werd het verboden 'naar buitenlandsche zenders teluisteren. Ook' op het gebied van de kunst ging de nazi- invloed door. Kunstenaars werden gedwongen zich In gilden teorga niseeren. Een schrijver kon geen boek uitgeven zonder het eerst ter goedkeuring aan den nazi-analfa beet voor te leggen. Vorrink oontra. verdediger Voor- hefc-króUvcrhoör- trad eerst de verdediger van Seyss, dr. Stein- bauer, 'naar voren. Het werd het meest levendige kruisverhoor dat tot nog toe in-de zaal gevoerd is. Steinbauer begon met de vraag of de Koningin of de. regeering bij de -capitulatie nog in Nederland waren, waarop uiteraard een korte ontkenning volgde. Hij vroeg voorts of Seyss de Nederlandsche ambte naren in dienst heeft gelaten, of bekend was dat van de negen se cretarissen-generaal slechts een ontslagen werd, of het juist was dat slechts, vier l commissarissen der provincie om. politieke redenen zijn afgezet en aan het einde der bezetting/nog meer dan de helft' van de vroegere burgemeesters in functie waren. Vorrink antwoord de hierop met „mogelijk". steinbauer vroeg vervolgens welke partijen bij den inval, der Duitschers in het parlement vertegenwoordigd waren. Voorrink: de katholieke; twee christelijke, twee liberale, de sociaal democraten, de communisten en. en kele splinterpartijen./ Steinbayer:. Is het waar dat het schoolwezen tijdens Seyss steeds onder toezicht van den Nederlander Van Datn gestaan heêftï Vorrink: Dat was een Hollander, msar wij beschouwen hem thans niet meer als zoodanig, want hij 2it we gens verraad in de gevangenis, stein bauer: is het waar dat Seyss zich voor het- schoolwezen bijzonder ge ïnteresseerd heeft? Vorrink: dat kan ik me niet herinneren. Steinbauer: breide hU de lagere schoot niet uit met het achtste leerjaar? Vorrink: ja. Steinbauer: heeft hii daarmee be reikt dat dcjeugd later ln den Ar beidsdienst kwam? Vorrink: dat is juist, steinbauer: heeft Seyss ook de oude Hollandsche wensch naar een. taairegeling'gediend door een'etudie- commlsaie, te "benoemen? Vorrink:. dat is een kwestie, waar Seyss niets van af wist en waarin hij 2ieh door ver keerde Heden heelt laten voorlichten. Als hijzich hiermee bemoeid heeft, dan alleen in .verkeerden zin. Stein bauer: streefde - Seyss, er niet naar jonge Leeraren in het onderwijs te brengen? Vorrink: Juist daarmee poogde hij invloed op de Nederland sche. jeugd te krijgen; Steinbauer: heeft Seyss niet maatregelen tegen de Rotterdamschc Hoogeschool tegen gehouden? Vorrink:. daarvan is mij niets bekend. Steinbauer: was het uitoefenen van religie mdëilljkhaden in den weg" gelegd? vorrink: ja, zeer groote, de D uitschers hebben bijvoor beeld waarnemers naar de. gods dienstoefeningen. gestuurd om de pre dikaties te noteeren. steinbauer: maar kon een geestelijke niet gods dienstoefeningen houden zooals, bij dit zelf wensehtè? Vorrink: neen, zeer zeker niet.'Steinbauer: la.het bekend dat tijdens de gchecte bezetting'in de kerken geen gebed voor de Koningin was toegestaan? Vürrlnte: dat was zeer zeker niet toegestaan en vele geestelijken zijn daarvoor gearres teerd. Steinbauer: is het u bekend dat Seyss - 37 kloosters heelt gevrlj- waard voor. beslagname ten behoeve van Dultsche vluchtelingen? Vorrink: neen. steinbauer: cn dat hij getracht lïeeft .devemlclLng dersynagogen! van Rotterdam en Den Haag te ver hinderen?. Vorrink: dat weet ik niet. ik weet alleen dat deze*synagogen vernietigd zijn en dax de daders, die aan de ergste jodenvervolging mee werkten,ongestraft zijn gebleven. Stelnboucrt.weet u dkt Seyss voor komen heeft dat waardevol Neder landsen kunstbezit en. bibliotheken, die,, reeds voor transport naar Duitsch- land gereed lagen, werden wegge stuurd? Vorrink: dat weet lk niét en Uc/kan alleen, zeggen dat ongehoorde messa's kunstbezit- zijn 'weggevoerd. Stdnbaucr-.^au a in de positie van bezetter toelaten dat er naar de vij- andelijlte radio geluisterd werd? .Vor rink:/ zonder twijfel» ecri ménsch kan. slechts? tot qen het menschetijk verstand /waardig oordeel komen als hij zoowel /voor alstegen.wil hoo-'- reti. Steinbauer:. js Mussert met de ,vo tmj ng ,van de r egeeritig-b et ast": of gebeurde dat/ niet - omdat seyss'. er legen ,\vas? Vorrink; rk ,weet nlet-Wat zicli -aclTter/dé/conllKsenheef t 'afgc-/ speeld. Misschien hebt u. in zóóverre gelijk dat. Mussert en-. seyssgeen vrienden waren. Ik ben' izelf ln den nacht uit. de t gevangenis!'gehaald bm mijn meening'over Mussert /opschrift; te. stellen en daarbij 'werd/ mij gezégd dat ik hem moeiïijkr te/'.zwart kon, afschilderen. Dat was een/strijd /.vah nazi-klieken onder elkaar.' VOSBINK Na seyss' verdediger, meetide ook dr. Babel, de verdedlegr der SS en SD den getuige in kruisverhoor te moe ten nemén. Op een vraag deelde Vorrink mede, dat hem persoonlijk vele gevallen bekend zijn waarin jonge Nederlanders onder bedreiging met 'gevangenis naar de SS gedreven Zijn. Babel stelde ook de vraag waar om de joden tot zelfmoord overgin gen op. bet moment dat de Duitschers beloofden dat hun niets zou gebeu ren....... „deze joden, zijn misschien nog het verstandigste geweest", aldus antwoordde Vorrink./ "Wij leefden in Holland, niet op een eiland en wij yvisten wat er in Duitschland met de joden gebeurd was. Babel? waren de zelfmoorden--ln grooten omvang? Vor rink: als het er maar dertig of vijftig geweest waren dan zou dat voor Hol landsche begrippenzeer veelzijn. omdat wij het menschenlcven. hoog schatten. Er was nu, bijzonder op de-pers tribune, groote belangstelling voor Vorrinks verklaringen en zijn pun tige antwoorden brachten-zelfs af en toe zekeredeining teweeg. Ze kér, is, dat Vorrink met zijn levend getuigenis, een goede illustratie heeft gegeven bij heb Nederland sche materiaal, dat bij het hoofd stuk. germaniseering Maandag nog zal worden aangevuld. Vorrink is aanstonds' na zitting weer naar Nederland vértrokken. Hollandsche Raring naar Palestina De stichting export van visch heeft wederom een groot kwan tum' liarihg verkocht voor ex port near Palestina'.en'wel 2750 schótsche-vaten, met een netto- Inhoud van 120kilogram. Dit kwantum zalworden: afgeleverd in heele en halve schotschë ton nen en worden gepakt, door ex porteurs te Vlaardingen, Sche- veningen en Katwijk. ^DêT-^vaarae^hèdraagt"* "36^)00 pond/sterling. Don Juan in Lissabon aangekomen Franco's broer verwelkomt hem Don Juan, dc Spaansche kroonpretendent/ is Zaterdag vergezeld van zijn echtqenoote en een klein g^volg^, op het vlieg-veld'. bij Lissabon aange komen. Hü zal zijn intrek ne men in een villa in, de bad plaats Estoril bij Lissabon. Bij zijn aankomst werd Dón Juan begroet door Nicolaas Franco, de Spaansche ambassa deur in Lissabon en broeder van generaal Frajico.. Een groep Spaansche monarchisten was ook aanwezig. Zetel der U.N.O. in Connecticut? De speciale, cordmissie van de Vereehigde Volken, die naar de Vereenigde Staten was gezon den om een plaats voor defini tieve vestiging voor de organi satie.te zoeken, beveelt het ge- bted'V van North-Greenwich- Stamfordiri het! uiterste wes ten van Connecticut als zetel aam New York Citywordt aanbe volen als tijdelijke plaats "van vestiging, totdat/ voldoende.- ac commodatie in de permanente plaats^ van vestiging verkregen 'is.'--v - !-!.•/'.?• '-'/ Stamford ligt ruim dertig km. ten NNO van Nèw York en op den2elfden afstand tën ,W van de Hudsonrivier.' Het ls een kléine stad - in de uitetstewest-' punt van Connecticut aan de spoorlijn langsde. kust van de Long Island Sound. Greenwich ligt zeven, kmten ZW. van Stamford aan denselfden spoor weg, een kwartier loopen van de grens vanden.'s|aat New York. '.-■/ Inwoners prótesteeren. Dertig inwoners van Green wich- Stamford, de plaatsdie door de U.N.O.-cómraissie is uit gekozen. als 'zetel der U.N.O.. hebben in een petitie verklaard, dat de U.N.O: de „schitterende/* atmosfeer van de streek zou be derven. ,jWij koesteren geen vijandschapjegens de; U.N.O.,' maar wij zijn van, meening dat het vestigen van de U-N-O ir Greenwich het landelijke karak ter van de streek ernstig zou .schaden".-;v.-?■ De burgemeester verklaarde echter/ dat die -óppbsitie„vol komen ongeorganiseerd" is, en dat hü het voorstel van de com missie .toejuicht, 'cy NadÉr wordt gemeld, dat dui zenden inwon^ 'van- Green- wich-Sfamförd^ë' pétitïë' heb ben onderteekend. De'secretaris van de" Vereenig de Volken, Trygve Lie, is Zater dagmorgen beëedigd: Hij stond voor de voltalligevergadering, terwijl de president, dë heer SpaaK en de zeven vice-voorzit- ters achter hem gezeten waren. De heer Lie legde den volgenden eed af: „Ik Trygvë Lie, zweer plech- Xerxes deed het beter Het vlot niet met de afwerking van» het nog zeer Ijjvïffc programma. Nu wierp het bar-slechte weer roet t-trr ,in bet voetbal-eten, waardoor voor- tig om in alle loyaiiien, aiscre- i a{ iö de ]asere af deelingen tal van tie naar myn geweten üe aan 1 wed<,-trUden weer afgelat moesten tuy toevertrouw dë tuneties als i worden. Blijkbaar onder invloed van sqcretaris-generaal van de Ver- j eenigde. Volken te vervullen, mijn gedragslijn uitsluitend te zullen richten op het belang van de Vereenigde Volken en met het oog op het uitoefenen van mijn plichten van geen en kele regeering of andere autori teit buiten dc organisatie in structies te zoeken of te aan vaarden". In zijn daaropvolgende rede verklaarde hij, dat men op zijn onpartijdige toenadering tot allen /kon rekenen. Hij noem de het, de taak van den lecretaris-generaal „alle orga nen van de U.N.Ó. bijte staan bij de voorbereiding en uitvoering van alle beslissingen, die door hen worden genomen om- de. politiek van het charter tot een levende werkelijkheid te maken". Onze heilige op dracht houdt in een hechten grondslag te leggen voor den wereldvrede. Sovjet-voogdij over Tripolis? Rusland heeft zijn eiseh be treffende een Sovj et-trusteeship over de Italiaansche kolonie Tri polis tijdens de. besprekingen, over het vredesverdrag met Italië te Londen opnieuw ar n orde gesteld. (A.P.) V/eerwolven in Neurenberg? Een Duitscher heeft dë geal lieerde autoriteiten te Neuren- i de heide Westelijke Ie klassen ver scheidene verrassingen voor. Op merkelijk was het geringe succes der thuisclubs,, die uit. 10 wedstrijden slechts 3 punten haalden. De staart- clubs boekten vrijwel allen punten- winst. 1 - In af deeling I was het meest op merkelijke feit de eerste nederlaag van De Volewijckers. op eigen-ter rein- nog wel, tegen hun voorgan gers -landkampïoenen A.D.O. Hier van profiteerde H.D.V.S., door met een normale 3—1 zege op 't Gooi de tweede plaats te veroveren, AJax kwam meteen 31 overwinning maar net met de hakken over de sloot, uit het Utrechtsche stadion. Xerxes met Westerink weer in de gelederen won met de fantastische cijfers 1—5 van V.S.V., maar R.F.C. stelde erg teletir door een nieuwe nederlaag, met 2—0, tegen E.D.O., welke stand reeds bij de rust ver kregen was. Het tweede doelpunt werd ln eigen doel getrapt, doch 'de debutant-keeper heeft R.F.C.. voor een graotere nederlaag behoed. Door deze resultaten.is Xerxes reeds naar' de zesde plaats opgeklommen, ter wijl RJF.C, naar de achtste plaats is gedaald, zooals blijkt uit onder-, staanden stand: Ajax H.D.V.S. Volewijckers A.D.O. D.O..S. Xerxes Emma' R.P.C. 't Gooi V.S.V. E.D.O. 8 1 0 15 2 12 1 11 3 10 4 38—13 39—18 28—18 23—23 -21 8 22- 6 23—25 6 19—22 6 11—16 4 18—26 4 21—40 .4 13—25 berg ingelicht over een hoeveel heid explosieve stoffen, welke op kortén afstand, vande ge rechtszaal waren begraven. Bij een onderzoek werd 45'kg, FNT en twee springbussen gevonden: Feijenoord verloor opnieuw1, met 43, ditmaal van Haarlem, waar door de achterhoede voor de derde achtereenvolgende maai .viermaal gepasseerd werd en de kampioens kansen een geduchten knauw heb ben gekregen, terwijl Haarlem haar. productieve reputatie handhaafde en naar de tweede plaats opschoof. D.H.C. maakte het nog ergerJ. Op eigen terrein leden de Delftenaren hun eerste nederlaag-, met liefst 4—0 tegen Blauw-Wit; Het gedrang aan den kop wordt hierhevig. Atr j: jx Neptanus heeft haar kais niet l^lark Nerr ontmOGt goed benut door zich tegen Stormvo gels met een gelijk spel tevreden te stellen. Dit telt extra zwaar, daar K.B.S.haar protest heeft toege wezen gekregen, waarmede het ge lijke :spel tegen Neptunus veranderd Werd in een 3—2 overwinning voor (Het protest van Uit Batavia wordt officieel ge meld, dat Sir Archibald Clark Kerr gistermiddag in de Ambas sade een onderhoud heeft ge had-mét 13 jahriri Sjahrir scheen van 'deze eer ste informeeie ontmoeting zeer i I a I j ave nu uimesic uuwuuci/iiiy xeei Manifestatie van historische beteekenis 20.000 Nederlanders betu gen instemming Vrijwel onbegrensde hulpverlee- tilng aan de politiek van de Neder landsche rcgecring (en opzichte van Indonesië en fanatieke weer stand tegen die der tegenstanders van de vcreeniging Nederland-ln- doneslc vormden Zaterdagavond tijdens de door de vereenigïrig Ne derland-Indonesië in de markthal- leai te Amsterdam georganiseerde massale manifestatie, wel den grondslag van de door vier spre kers gebonden betoogen. X Achtereenvolgens spraken dr. J. A. Van Doorn, 1W van hefc lande lijk bestuur der vereeniging „Ne- derland-Indonesië", ds. J. J. Bus- kes Jr., Ned. Hen/ predikant te Amsterdam, mêj. G. Eveline Poe- ttraij,hoofdbeetuurslicl van d< Perhimpoenan Indonesia cn mr. dr. G. J. van Heuven Goedhart, hoofdredacteur van Het Parool. De laatste spreker noemde deze mani festatie oen historische bijéén komst.. De-reactie heeft /wel den mond vol met- vooruitgang, maar wil in wezen slechts achteruit. „Zij verwijt ons", "aldus de heer Van Heuven Goedhart, „dat- wij ondes kundig .zijn op. het gebied van het Indonesische' vraagstuk.omdat, wij niet onder de tropenzon hebben gewoond, maar 'ook zij zijn daar voor" het grootste gedeelte de laat ste tien jaren niet geweest en kun nen dus over de verandering, die er heeft plaats gevonden, niet oor- deelen. Bovendien heeft de zaak van Indonesië met deskundigheid niets té maken. Het gaat hier om de groote politieke, lijn. De orde van de .reactie is de orde van het kerkhof. ,De orde- van dé vrijheid is de arde, die den moed heeft onder deze moeilijke omstan digheden op democratische wijze om een ronde tafel de zaak tot een goed einde te brengen. Na de pauzebetuigden ó.a. nir. B. O. Franke naméns" de S.D.A.P., P. de Groot namens de C.P.N., H. J.. Lankhorst, voorzitter, van het Nedr Clir. Jongerengil de. namens de. jeugd, B. Blokzijl namens de Eenheidsvakcentrale en C. van der Nederlandsch motor schip vergaan A lie opvarenden zijn gered De geheele .uifc zes koppen be staande bemanning van hefe Ne derlandsche motorvaartuig „Rian", van '232 ton is gered, na dat' het: schip, gisteren' na een aanvaring ter hoogte, .vanRani- sey.(eiland Man), was gezonken. Bij deze aanvaring was! nog een ander i Nederlandsch schip be trokken nl. hetmarineva'artuig de „Jan vaii. Gelder",- dat slechts, oppervlakkige schade kreeg./!pe hem ahriing van .de .-Riani werd 'door dé _Jarii.";van /Gèlder-/aan boord -gcriomen/'eh Ramsey v-De^Rïan'^zöriiYanq^atypwfc' kolen De1 bagage 'der V' beman ning 'ging ;ver]oren/i Lende n?/uens het N.V.V. htua ad- haesic. Resolutie 'aaugeuomen De oufe?veer 20.000 aanwezigen betuigden over het algemeen ent housiaste instemming met hst ge sprokene. Een door den heer Van Heuven Goedhart voorgelezen ontwerp voor een resolutie werd aangenomen. De inhoud hiervan luidt: „Ongeveer 20.000 Nederlanders, op 2 Februari 1946 bijeen ia de markthallen te Amsterdam, beslui ten het OP deze manifestatie ge sprokene te ondersteunen en het manifest van de vereeniging ,,Ne- derland-Xndoneslë" te onderstree- pen. De vergadering brengt tot uit drukking, dat het Indonesische conflict opgelost moet worden, niet door gewapend geweld, doch door vreedzaam overleg met de regee ring Sjahrir, waarbij door de Ne derlandsche regeering als uit gangspunten moeten worden aan vaard het recht van Indonesië op een eigen bewind en de vrijwillige samenwerking tussehen Nederland! en Indonesië. Het is slechts politiek, welke een oorlog, van'volk tegen volk kan voorkomen, een oorlog, die door vrijwel het geheele Indonesische volk zal .worden 'ge zien als een strijd voor vrijheid en recht. Deze resolutie zal worden gestuurd aan den minister-presi dent prof. ir. \V. Schermerhorn, deit minister van overzeesche ge- biedsdeelen, prof. dr. Logemaan, aan den luit. gouverneur-generaal dr. H. j. Van Mook en aan de re geering Sjahrir". De heer Van Gessel,' deelde mede dat 80 pet. der militairen, achter de politiek der regeering staan. In dit verband kan /nog warden, meegedeeld/ dat de/territoriale be velhebber in Nederland, op last van den minister van Oorlog, aanvan kelijk een order had uitgevaardigd, waarbij het voor alle militairen ten strengste was verboden dé betoo- ging in de markthallen bij te wo nen. Later, evenwel; deelde het mi nisterie van Oorlog mede, dat dit verbod gebaseerd was gewèest op misleidende inlichtingen en dat een naderonderzoek had uitgewe zen, dat yoor het verbod geen aan leiding bestond, waarop dit ter stond is ingetrokken/ Póst rechtstreeks', haar West-lndië Speciale vluchten. Amsterdam— Paramaribo—.Curasaoen -terug zullen op 14 en 25 Februari en. vervolgens om de elf dagen Worden uitgevoerd, ter voorbereiding v&n een regelmatige luehtverbinding tusscheri Nederland en de overzeesche gebiedsdeelen ln Amerika. Mot deze vluchten kan voorlooplg. liichtpostcorTespondentle bestemd voor Suriname en de Ned. Antillen, u-or der. verzonden. .-' -j 'De stukken moeten; voorzien zljiv van/bet -opschrift „per speciale vlucht AmsterdamCurasao" en moeten uiterUjlc den dag- vóór het vertrek vah Het -,vliegtuig In.' Amsterdam -'zijn.; Bóven dé gewone porten- en; réclJtcn: 1 '.ls.'. een -;J u ch t ree h. h :-ve mch uldigd/Z/van, 5.") ct. per 5 gram. ;i;«Tn/verband/m^t'-;.<Ie:'-.b.eperkte'-laact^ ."rul mie-/kon/ niet' .de-, eerstel vluch t-.-al> •leèh'cwrrespondéjrtie'//; nlet'-i.-kiv^a Cder, i ö-aft/;so l gram/wórden ïmêQg*fSé*£Bi$e$?i '"•-Dé 'overtocht 'zaf;/opseveer.; 3,/daBenv -rfufcxil yDe eerafe - terugvlucht/uit? Cu? ;rèéajï;:ls' bèpaald:'op/.-20-Febr-::pe? grootdiplomaat zijn, j-uist om dat hij heelemaal niet den in druk gaf, een diplomaat te zijn" aldus Sjahrir. „Ik geloof, dat dat de ware diplomatie is". De fcrmeele besprekingen over het Indonesische probleem zul len niet aanvangen, voordat Sjahrir Zaterdag van zijn reis naar midden-Java, welke hij deze week van plan was te ma ken, is teruggekeerd. Het is mo gelijk, dat Sir Archibald Clark Kerr intusschen een bezoek brengt aan Soerabaja, Ban doeng en andere punten op Ja va, welke,in handen der Britten zijn. j. In een. voprstad van Batavia zijn Zaterdagavond twee Indo- ne.sïsche ambtenaren tijdens een schietpartij gedood. Twee Ne derlandsche mariniers zijn in verband *met dit incident gear resteerd. Aantrekkelijke spaar- methode ontworpen Medetrierfemg uan werk gevers verzócht Medewerking ^werkgevers, verzoekt.' Onze régceriug moedigt terecht het sparen aan, omdat ona volk al leen door soberheid en hard werkeu weer tot welvaart kan komen. Boven dien is het thans nog zoo gesteld, dat men van zijn inkomen in hoofd zaak .slechts levensmiddelen kan kóopen, .terwijl denoodzakelijke ver vanging van Ideeding, schoeisel en huisraad op de lange baan moet warden geschoven. .Hot is dus zaak dat nu geld'opzU wordt gelégd-om straks de noodige uitgaven te kunnen doen. •-■/'• In verband hiermede heeft de Spaarbaiik te Rotterdam een aan- trekkelqke spaanncthodé1 voor.alle, werkers oatworpon. waarbij de me- dewerlöng van de/ werkgeyers wrordt ingèroêpeni "J dc' Hagenaars. Xerxes tegen De Volewfjckers werd afgewezen); Het/ was een gloriedag voor, de Hou trust-dub,-want ze kwam verder met een 2—1 zege op D.W.S. terug en -ls door een en an der. van de elfde op de - zevende plaats gekomen. D.F.C. deed onze voorspelling eer' aan en klopte V.U. C. met 3—2, zoodat liet ook onder aan de lijst uitermate spannend be looft te worden. D.H.C. Haarlem Blauw-Wit Feijenoord Sparta v.u.c, H.B.S. DJRC.v- D.WJ5. Neptunus Stormvogels 9 5 8 5 8 4 8 4 8 5 8 -'.'.4" 3 2 2,12 20—19 .1 2'U 36—17 2 3 10 I8-- R 2 .2 10. 26—17 3 10 16—14' 0 4 8 0 5 2 2 4 13 4 1 3' 4 2 14 14—18 19—26 19—28 12—15 11—19 12—23 Enerveerende strijd in het Stadion Den elementen ten spijt was een groote menigte naar het stadion ge trokken, die haar moeivamen tocht beloond heeft gezien. Het Is weer één van die enerveerende wedstrij den geworden, waarvan Feijenoord tegenwoordig het recept heeft en waarbij, trots de moeilijke omstan digheden, herhaaldelijk uitstekend voetbal werd vertoond. Het begon. bij den eersten Haarlem-aan val, waarbij keeper v. d. Water, een broer van den Bparta-spil, een fraaien kopbal van Roozen eerst op de doellijn kon stoppen. Roozen had zich hierbij dermate aan het hoofd gewond, dat hij het veld moest' ver laten. Zijn terugkomst werd met groote vreugde door de talrijke, Haarlem-aanhangers ontvangen, maar Roozen was toch niet fit, het geen vóór hem geen beletsel was, rijn groote productiviteit te - bevesti gen. Dit bleek al ras bij-het eerste doelpunt, nadat aan de andere zijde fraaie kopballen van invaller Bens en Vrauwdeunt op een haar na hun. doel gemist hadden. Een afgemeter pass van Smit belandde .bij aan voerder De Winter, diens welbe rekende through-pass bereikte Roo zen, die het hoofd koel hield, even doorliep en zuiver in den uitersten linkerhoek plaatste (0—1). En toen invaller Koning, na een mlsfcrap van Oldenburg, flink doorzette en den 1 op 0—2 bracht, zag het er somber voor Feijenoord uit, te- daar ook bij de rood-witten hun jnidvoor Van Munster gewond geraakte. Hij werd vervangen door I. Baiendregt, waardoor Bens op de middenvoorplaats kwam, doch- juist door een combinatie van laatstge noemd tweetal een prachtigen kopbal vgn Bens uit een. voorzet van Barendregt ontstond het eer ste tegenpunt. De Haarlemsché ver dediging kreeg bet hard te verant woorden. Een zwakken indruk maakte hier'v. d. Hulst, die van. de middenvoorplaats via de spllplaats naar de achterhoede is verhuisd.. Dan deden Kluit-, de lange doel man, en da jeugdige spil Van Daa- len, een 2O0n van den oud-inter nationaal, het beter. Een zeldzaam mooie kogel van Linssen van.flm- uiucuu stand - weer'&c riteer Phi Hips Oppen he irr» overleden lömd^rèéatëiai!.' waaróp /lig hot/.béd luvüli:!!Bat kg èr)'at^"3'Rëgolinaüig!/iyordt:/d^ vék/i het-'loou :afj^gadobjIvwaarvoDV J wordfcibngesciuevcn,/in/,dicna.spaar- ,C*%. n T t Id|< 1 1 11 1 wordengemaakt., - 'besemkt. - ken afstand leverde den gelijkma ker op. Van Hlisdonk wilde voor rijn buurman niet onderdoen cn rijn schuiver, eveneens van grooten af- stand, bezorgde Feijenoord zelfs In korten tijd «en voorsprong (3—2). Een kogel van Smit bracht echter de balans bij de ruxt weer in even wicht. De tweede helft was minder aan trekkelijk. pe vermoeidheid op het zware, doch nog uitstekend bespeel bare terrein deed 2lch gelden. Na dat Paauwe en Oldenburg elkaar fn den weg hadden geloopen. kon Roo zen daardoor vrij gemakkelijk den bezoekers opnieuw een voorsprong bezorgen (3-4) Feijenoord spande zich geducht in voor een beter re sultaat. Haar achterhoede, waarin v. d. Heide weer na geruimen tijd van de partij was. liet nu geen steek meer vallen, doch de voorhoede kon het niet verder brengen dan tot een buitenspeldoelpur.t van Benz, terwijl een handsgeval ln het Haarlemsche strafschopgebied door scheidsrech ter v. d. Meer met een vrijen schop werd bestraft, die geen resultaat op leverde. En in de spannende slotfase hield de Haarlem-elf, met Kick Smit. die weer 'n uitermate tactische party speelde, aan het hoofd, braaf stand. Kraak voorkwam nederlaag Storm en regen gierden over een doordrenkt veld. Was het wonder, dat het spel van Neptunus en Stormvogels op &Ucs leek behalve op voetbal? Dat de weinige toeschou wers. die het slechte weer durfden trotseeren. zich desondanks nog best geamuseerd hebben, was te danken het fenomenale keepen van Kraak. Een fantastisch keeper is dat! HJ) liet eens zien. dat een kee per het desnoods alléén tegen een elftal kan opnemen! In de eerste helft speelde Neptu- mis *-">gen den van doel tot doel s taanden feilen wind nog een vrij aardige partij, de omstandigheden !n aanmerking genomen. Een aar zeling in tie IJmuidensche achter hoede leverde zelfs een doelpunt op. Dit door middenvoor Kok. gefabri ceerde goaltje werd echter spoedig gevolgd door den gelijkmaker, het resultaat -van eer. mooi schot van den IJmuldenschen centervoor Van - Pel. Het spel var. Stormvogels maak te over het geheel genomen slechts een soberen indruk, zoodat men mocht verwachten, dat Neptunus in de tweede helft het windvoordeel zou ur.bmten en den bij dc ruat be- reikten stand van 11 in een over winning zou omzetten. De blauw- witten zetten inderdaad blL het, tweede startsein onmiddellijk een. hevig offensief in, dat op enkele onderbrekingen na bijna de geheele tweede helft voortduurde. Het was somwijlen een complete' belegering van Kraaks heiligdom, doch sprin gend en vallend, den bal stompend en slaand, als een duivel uit een doosje, hield bil rijn doel schoon. Ongelooflijk was het. Toen scheids rechter Vervoort- het rioisein bllcfi, had Kraak zijn club voor een sekev schijnende nederlaag behoed. Voetbaluitslagen District I. Ie Klasse: ed Volewii-'keni —ADO 1—2: EDO—RFC >—0: YSV— Xerxes S—7; DOS—AJax 7-3; 't Goot— HD VS 3. District H. i« Klaise: DHC—Bl*uw Wit 04; NeptunusStormvogels 1—1; VUC—DFC 2—3; Feijenoord—Haanetn 3—4; DWSKB 5 1—2. District IU. Ie Klasse: Xnachedeschc Bovs—Co Abend 2—2; Quick—AGOW- 1—2; Be Qiuctc—Tubantla 3—2: PEC— Enschede 1—3 WagenIngea—NEC 1—2. District IV. le Klasse: de Banor.le/ DNL—NOAD 1—3; NAC—V/iUem U 4Q; Longs—Helmond S—0; BVV— Eindhoven 0—1; VHsslngeiv-RBC afgd. District V. lc Klasse: Veendara— GVAV 2—8: Velocltts—'FTLria 0—1; He*- renvecn—LSC 3X; HSC—Steek 2—3; District VI. Ie Klasse: PSV—Roer- mom» 3—0; BJeyerheldo—MW 33; Sportclub EmmaMaurlts 34; VW Brabantla 1—3 gestaakt; de xSp«fr- len—Juliana afgelost. District IT. 2e Klasse A: HW—Over maas afgeL; FortunaCoal 3—3; Ex celsior—oDS afgeU; VDLVFC a—2; SX~V— cw 3—0. 3e- Klasse C; De Muwchen—BEC 7—2. 3e Klasse D: Poortugal—Slikkerveer 3—1. So Klasse E: The Rising Hope—Fluks aX;vij-n<Srecht^Alblas«erdare 1—1. *e Kiasee E: DHS—Hljswljk 1—2; VoorburgDelf ia DVK 2—0. Vriendschappelijk: Sparta-Emma M. Jeugdtouraool „de Achr*. op Zater- dag 20 April vindt op rte Sparta-vel- rten bet Jcugdtioumool ,.t)e AcM plaats, een voortzettiag van he'. vroegere1 Corinthian-tournooL De be doeling Is dit toumool, waarvan de, lcefUjderena maxintaal 16 Jaar ls. eik jaar met dezelfde deelnemers: DFC. HBS, HFC, HW, Kampong. Quick (K). Sparta en VOC op Paaach-Xaterdag te houden. In Belfast won Schotland den lan- denwedstrijd tegen lerlana met 3—8. Wielrennen. Do wielrennersver. „De Rotterdamsche Leeuw" Is voornemens dit Jaar het seizoen te openen m« ..de Ror.de van üe Oude plantage Behalve bekende Rotterd.imsche ame- tours rullen zoo mogelijk ook profs van naam aan den start verschijnen. Boksen. Zaterdag zijn de gebroeders Willy en Rudi Quentemeyer per vlieg tuig naar Denemarken vertrokken. waar ze op 8 F*br. te Kopenhagen zullen boksen tegen resp. Christiansen en Nielsen. De tegenstander vfln WtUy - Quentemeyer, Christiansen, was o^. Europeesch kampioen In net naL- zwaargewlcht als amateur. Op 12 Februari bokst <5« zwaargewlchtkamploen Dorus rtitón te Londen tegen den Schot Jack Porter. El ten zal op 1 Maart «^Go thenburg in den ring komen tegen OUc Tandberg. Op 1 Maart hokst ook Nico messen te Gothenburg tegen John Nelson. Rartu Scrvo heeft het w-ereld- kampioenschap in het we'.tergcwlcnt gewonnen door Freddie Cochrane üi de Madison Square Graden te New- Vork k.o. te staar- t".'i De radio vanavond niLVEüsrir i. »oi jr.- IS.CO Bedelaars; 1S.4S Sportf raatje 13.00 Nieuw; 13 SO Marschnuatek; 19.30 J ctuèét half imr.30,00 M.^iOSlx- SO.OS'.Jirquiém van Verd\;:'£0.5&: ,Jndië"i SISO Trmttrr-s^mpTioTus;, Locatelli31.25 Tweede db Berju*#m;i 21.45, De fox; 23M, Kimivrn pMASy Brandenb urgséfi Concert no: 5;-Bdch <w--»-r mLrÉBSvii£?n;£4is$iL;. QTS^S^èwatfan^sr Sömtmdevjdle^rJeestf^lBsO: -tfmx - Dé beroem de s ciirU ver van avontuurlijke/V/romaias lips Oppénheim is op tachtigjaë' rigenl e ef tijd l'iri:;zyn huisste 'St.; -v./': Afin rlen werknemer «ordt een in-,I. itemrtijd achteruit.* Kort? na "el- j d&^'2fodelrpelki't,B^ ,de oris;riand /Isp miischiéh/:zyn!-he^ 1 i6or;eS£.SO.'Dè !ktüïnfflh»)jélert succes had. Nieuws.2345 Gr. platan mötièt/m*' 'ina;:,Z0.<K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1