VRIJ, ONVERVEERD West - Europa moest worden gegermaniseerd Achter. hei nieuws "wberbÊrïcht Verraderlijke politiemannen Grieksche kwestie nog niet opgelost De Partij van den Arbeid Revue der meeningen U«5ACTI* BN ADM.: BWTDRACHTSVnCG nOTTBRDA*C. TKI.rFOOH 16999 ft;. LTTN"EW) ft ABOJWBMENTSPBIJS..-PER WEEK,31 CENT ftpSK KWARTAAL 14,- LOfiSE NUMMERS O.BS &£v, V-Y.T; POSTGHtO TY'lr' Y" ftiy Biniti«r; AMETEED. BANK TEHOTT6BDAM HET PARGDL ADravrarna nr dvijchti n okndikweti *cgi*DAMScH»smaEL no. hototidam rsLErooN no*, mat hjm - tuts -. urn ADVERTENTIES CTTSLDTTRCD TtLH; HU» TNEICHnrfOETTDlENfT UXT8L. TEL**'. .'MM Y J ZESPn JAARGANG No. 30 Onafhankelijk Dogblad voor Rotterdam en Omitteken DINSDAG S FEBRUARI 1846 NEURENBERG Nederlands tegenstand toegelicht Seyss weer present Te Neurenberg werden gisteren de Duitsche poginseu» om landen too West-Europa te gemxanïswren, opnieuw W«k<» J**. kWh aanldas» Faure. Een te Sfelasen Tan rijn belwr vormde |ct reeds vromer ui hel proces ter sprake eekomen rapport van he- sprctdngen van de commissie uit de SS ter bestndeeripe van vraag stukken van de eermaansche ruim te vraarin de S.S. zich keert tesen dê door commissaris-ken.' Schmidt toUepnste methode, Mussert te ea- Ttoi-er.ren en hem eerst daarna te ISrXlSvM S.S. eischt in het „.eori vSr Nederland rle eer- Suehe rtitópolillek De Franihe SSklarer concludeerde hieruit, dat de S S Noorwegen, Denemarken, Nederland en Vlaanderen in de ger maansehe ruimte wilde opnemen. Over Nederland sprekende, zeide p'auré dat, hoewel hier de natipar- til niet de regeering was inge- iahftkeld,*-43 toch; een officieel©. be- krachtiing, kreeg. Htf haalde in dit verband Seyss mquarts decreet van 30 januari 1943'aan, waarbij de N. SJ3. als „draagster van den politie- 'jgn.wfl van. 't Nederiandsche volk' werd aangewezen. Fa wé behandelde voorts de wijze, Traaiup de Duitschers hebben ge tracht; Noorwegen en Nederland aan den oorlog aan Duitsche zijde te doen deelnemen en tot. recruteering arergingen, om de, Duitsche legers te versterken. j- In Nederland, zoo zei de hij. moes ten- de -Duitschers de bestaande .wetgeving uit den weg ruimen om dezerecruteering mogelijk te ma len/Daar hier geen regeering was gevórmd en de wettige regeertng in oorlog was met het „Reich", vielen 'vrijwilligers, onder -bepalingen van bet strafrecht, die dienstnemen bij de "vijandelijkemacht en' hulpver- feening aan den vijand'verbieden. Fauré noemde het. zeer 'merkwaar dig.' dat Seyss bij decreet van .25 -Juli 1941 - deze bepalingen buiten werking wilde stellen door te ver- klaren, dat dienstneming in het Duitsche leger, de Waffen S.S. of het Vrijwillieerslegioen Nederland er buiten viel. Hij las ook het decreet, voor, waarin bepaald was, dat dienstneming ln het Duitsche leger weenverlies van' het Nederlander schap tengevolge, bou hebben. YtTalvan decreten van Seyss .In-, quart aisbewijsstukkenoverleggend, besprak ra uré vervolgens-de wijze, waarop hi) V de ln Nederland be- Btêande vrijheden 'heeft'afgeschaft ebfop alle gebieden het „Fdteer- jjiincipe" invoerde: de ophefBng der werkzaamheden ran. de gekwen volksver te genwoordigtngde ophef fing der politieke partijen,, de schep - Tijdelijk. Meiaardappelen Verleden week hebben de huis moeders tot hun verrassing ge makt, dat zij bij deni grpentenboer «m- góede Tcwallteit klei-aardappe len ontvingen in plaats yan de ge bruikelijke zandaardappeleri van mindere kwaliteit. De oorzaak is, dat door de' vorst de a any oer uit bet Oosten werd belemmerd et men voorraden van de., Zuid-Hol- iandsche eilanden heeft moeten aanspreken. Helaas was deze voor raad zoo klein, tengevolge Y van de inundatie van verleden jaar winter dat de voorziening met klelaardappelen slechts nog deze week kan voortduren. Komende week-zullen weer uitsluitend zand- aardappelen worden gedistribueerd. Het is tehter zeer wel mogelijk,, dat v?y dit voorjaar nog enkele .malen met klelaardappelen uit de Hoek- ache Waard zullen "worden1 verrast. Ifaliaansche malaise Nog altijd zweedt Italië tusschan nederlaag en vrede. Hoewel 'de gealli eerden den steun van ItaHaansehe jwrtisanen hebben aanvaard en na de capitulatie-cok de hum van de ïtaii- aansche regeering, maken zij met het afsluiten van hy-t vredesverdrag vel- strekt geen .haast.- Bet gevolg daarran 1*. dat <te democratlseertng van bet hmd stokt- Want de democratie ken ta IiaÜë niet.p<^>tilatr worden, zoolang dj tódh nüet beroeper, kan op de ■vriendschap der groot* democratieën. De politieke heropvoeding van Italië is toch al verre van gemakkelijk, aan gezien het land, voor MtissoBni. het ln tascistische eenvormigheid aarneiiper- st», een zeer aanvechtbaar openbaar Ytevezt had. De poHMek was toen het -' Jachtterrein van een handvol juristen, grootgrondbezitters en. ltidustrleelcn. 5«n vernieuwing is alleen denkbaar, doordat Jideuwe groote partijen tot stand komen, maai- daarvoor zouden nieuwe Weeën Ingang moeten vinden, «n daartoe heeft de tijd Trog ontbro ken. Alleen de arbeidersklasse heeft ttCh opnieuw georganiseerd, maar langs traditioneels Mjncn. De midden klasse, die het. eigenlijke steunpunt ran het fascisme vormde, is door de nederlaag zwaar geschokt en politiek volstrekt apathisch. Daarbijkomt, dat het Engelsche bezettingsleger een con- serveerende fiinctte heeft verricht. De snönarchle, door samenwerking met Mussolini zwaar gecompromitteerd, werd doorde Engeischen beschermd. Zoolang de Italianen met de autocrati sche en reactionnaire groepen rond- om het hef niét kunnen afrekenen, is - edhter een politieke aancerlng onmo- gelijk.' Er Is geen gezag, geen prestige, geen vertrouwen. Dus ook geen arbeidslust «d ook geen verantwoord cl Ij kheiöj ge voel. De zwarte markt Is het eenige - bedrijfsleven, dat intensief functio neert, hetgeen begrijpelijk wordt als men vreet, dat de gemiddelde kantoor- bediende een derde verdient;van wat het bestaansminimum vergf.-; Na öe Y bêvrijding was ér een oógenblikeen eonjunctuur van hoop, maar -deze lichmnnige illusie verbleekte snel. Kv'toen; cle Italianen merkten/ dat de Y'oapltulatie hen nog niét tot'de tnoetel- Y: klitderen - der geallieerden had, ge- iilmaakt. .Temidden van dezen - chaos i'dringt de „partij van den' gewonen 'ft:man" naar voren, een partij, die onder activistische leuzen een door en Wdoor negatieve én defaitistische poll- ."•'Itfek verbergt. „Een partij tegen alle perttJen", Het privaatbezit beseheT- Stén .tegen öe" corrupt Ie der kapltal!»- enz. enz. /•^"De'eentge, die op. den duur uk dezen /ohaós'een weg zou-kurinen vindenl is v: .dc socialistische' partij. Maar daaivoor *1 Öj het sterk proletarLsche karakter j^moetien opgeven en teVerw begrijpen, 'ÏA«tet' in doze geestelijke, crisis -niet. eco- 'tomlsche mfear moreele factoren warotor ;der veamleuwing moeten wor- ^.dèn t z U zouden zlch dus moeten Ips- |-M*kon .van -decommunfsien..- Meest matige' wind- tusschen- Zuid en ft Zuidwestzware- be- walking Tl méttijde - JljkeV opklaringen. Plaatselijk nog tre- ,/i. genbuiea. Weinig ferandeMné lu; temperatuur, jictterdain,' waterstend - 6 .;Eebr." ».tü J.U, ie tti 15.11. Gisteren zijn Seyss Inquart en Strêicher weer op hun plaats in de rechtszaal teruggekeerd. De veiligheidsmaatregelen in en rond liet- gebouw zijn aanzienlijk uitgebreid. Brig.-generaal Wat- sou, de commander van Neuren berg, h'eeft thans ook in liet ge bouw op» diverse punten mitrail leurposten opgesteld.-'Hij heeft verklaard, dat er weliswaar geen directe redenen zijn voor uitbrei ding van* de toch reeds, zoo scherpe veiligheidsmaatregelen, doch hij wil aan alle denkbare risico's het hoofd'kunnen: bieden. ping van het Arbeidsfront en den Landstand, de instelling van .vrede-, rechters werden in dit- verband ver meld. De flerde methode, door de Duit- scbers hij de germanLseeriny ge bruikt, noemde spreker den syste- matlschen strijd tegen de elite van het land en tegen liet geestelijke leven. Het was inderdaad daar, dat de nazi's steeds de' grootste weer standskracht ontmoetten. Daarom vielen zü universiteiten en opvoe\ dihgsinsteUingen aan. Dit heeft ten slotte geleldtot de sluiting van de Leldsche Universiteit en den eisch voor een loyaliteitsverklaring van de Nederiandsche studenten. Als bewijs voor - de minderwaar digheid der Duitsche methodeten aanzien van het geestelijke, leven, haalde Fauré een protest aan. dat het gerechtshofte Leeuwarden liet hooren ;tegen het feit, dafc door Ne- derlandsche: reclitb&nken veroordeel de mannen hun straf, in' Duitsche Rampen móesten ondergaan en daardoor buiten verhouding zwaar gestraft werden, De Fransche aan klager las het - geheeleprotest, voor en ook het eenige antwoord, dat Seyss 'hierop, had: het ontslag van raadsheeren. T:vs:"- "v Nieuw massagraf óntdëkt Volgens' radio Moekoü heeft men üi Lansdorf (Süczië). massagraven ontdekt, waarvan sommigemeer dan dertig voet diep 2i}n. Zij zijn gevuld met de. Ujkeii vaii" ongeveer 19,000 Russische. Poolsche, Fran sche en Engelsche krijgsgevange nen en inrijenvantien en twaalf op eikaar, gelegd. De feitelijke ge gevens over deze massale vernieti ging zullen aam het' milltaire iribu- naalte Neurenberg worden voor- geleed. v,' ïteiMU, "<ie vléw-p resident van - dé» itóÖaamiche« laloisterraad, ïreeft Rj dnms een «dc. tel Genua ver-, khtard, &it *r op bet oOgéhbliK IV* tnllI5o*fi werlclooBen in ïtahë ztfh.' éftt ditaantoi ln" Maart »-». tot V/s mtilkwi kan optoopen,^tedlwiar j?een A-erbeterlngi.fcocnt té 'tfe ateerMtom- «m. eJ cc trie i teft3önd»5**4e>T-v u..i... De Gostenrijkschë - regeering erkend Diplomatieke betrekkingen inv..zijn hersteld: Het ministerievan buiten- landselie zaken deelt mede, dat de Nederiandsche regeering, er toe is overgegaan de tegenwoor dige Oostenrijksche administra tie te erkennen als voorloopige Oostenrijksche regeering. i In antwoord op het desbetref fende telegram heeft de Oosten rijksche bondskanselier-de groote voldoening der Oostenrükseiie regeering uitgedrukt over deie beslissing, ónder toevoeging dat het de Oostenrijksche regeering ten zeerste verheugt de diploma tieke betrekkingen te kunnen hervatten met een Jand/dat ïij te allen tyde de gr<fctste achting en sympathie heeft toegedragen, Mutaiies bij den R. V. D. Er ujordf een advies- commissie ingesteld De RegeeringsVoorlichtinge- dienst meldt':-.T l. Teneinde iéder, misverstand dienaangaande .uit den weg 'te ruimen en. het karakter van den R.Y.D. als technisch, on-politiek overheidsapparaat te onderstre pen, is de functie, van den re- geërings-cómmissaris bij dezen dienst, niet ingang van 1 Febr. beëindigd.- Dr. H. Brugmans zal den minister-president met-in gang van dien datumalssecre taris ter zijde staan., in ;hét bij zonder; voor politiekeaangele genheden.. 2. Als opvolger van den-heer P. A. Wansink,; aan wieh op zijn verzoekeervolontslag werd1 ver leend als directeur van den R.V. D.Yis benoemd mr. J. M. Landré, Deze 'zal het mede tob zijn taak rekenen, na te' gaan; ln hoever re er ln dé werkwijzevan, den dienst, wijzigingen moeten wor den aangebracht, teneinde het boven, aangegeven.karakter te verzekeren,; 3. Het ligt in de bedoeling van de regeering een deskundige commissie, te bunaemén, dié zich van de takeJë van deri R.V.D. op de hoogte stelt en op kórten ter mijn advies uitbrengt^ omtrent de gewensclite organisatléyaii. het geheele copapïwe der, vwi'. de overheid uitgaande yborlichtfng. V"eldm6arseït?ik >an.,Sriïi»U Rtnrft vwklaaixi, Cat hij v,-aartcbtjóe -vrédescoiiferèntie Parijs cvnn dit ja*r-.-jailböWDen. I De Skynwalw ia ':M. X»* ï«t aa»géRomon. Een. a«r putagïtn pri hs Karei "rem 1Z we tterC Doodstraf geëkcht tegen Van Groningen Stichters van „groep 101' Binnenkort Jutten 40 i SO msa van de beruchte „groep 10" der Rotterdamsehe politie, die in het bureau Raagsehe Veer - zetelde onnoemelljk veel leed over. de Rob; terdamsche bevolkingheeft bracht, voor den rechter moeten verschijnen. D«e rotte plek In onw politie, zooals htrL J, C. Donker, de procurcur-fiscftal van het bijzonder gerechtshof, „yroep 10 kwalifleeer- de,'»l dug spoedig uitgesneden rfjn. In de gisteren te R'd am gehouden zitting van'het Hof. had de organi sator; van' -deze verraderlijke politie- benóe, .de geweien luitenant-kolonel der staatspolitie "W. van Groningen, nicb te verantwoorden. Dit heerschap, .een typisch fana tieke n&tirmaal-socialist, had als chef van den inlichtingendienst si spoedig contact met den S.D. en uit deze innige verhouding van dief en diefjesmaat imó de beruchte ,^roep 10" geboren. Niet alleen op deze wljae had Van. GroninBon «tJn landverraden en den eed oc de Koningin gebroken. Hij nam ook dienst in het Legioen Nederland en na een korte oplei ding ging hij als SjS.-Oberstilrm- filhrer naar Rusland .en vocht o.a. by Leningrad. Een groote activiteit, een betere zaak waardig, legde hij ook in deze omgeving aan den dag. Getooid met 't Uzeren Kruis kwam hfj terug om. zijn., landsvmaderlijk werk in .Rotterdam voort te - zetten, Mr. Donker, de procureur-fiscaal, was van meenlng, dat een dergelijk individu niet. meer in de maatschap pij thuishoort en eisch te tegen dezen gevaarlijken verrader de doodstraf. '-"Y"' YNog een verrader Ook de medestichter van groep ÏO'Y de inspecteur van den inlich tingendienst, gewezen opperluite- nant der staatspolitie J. C. van Wijk, moest voorhetHof yerant-' woording afleggen van zljc verra derlijke daden. Hij werd er o.m. van beschuldigd, verscheidene menschen van hun vrijheid te hebben beroofd. Toen. de. tandarts Th. J. Smits op de tTam van zijn vertrouwen in- den goeden Afloop blijk gaf door het neuriën van het liedje:„IJ, 11. ij ,U, Nederland komt spoedig vrij", had v. Wiik zijn medepassagiergearres teerd en hem zijn. persoonsbewijs afgenomen. Hetzelfde lot onderging J. M. Kok, -die zich in het; bijzijn van. ver dachte minder enthousiast had uit gelaten over de actie met het' "V- wapeti. •Y.Y:"T'';':.;Y:Y;ftY.Y-::v;:.Y'tV'..;..' De radio vanavond JflLVEEZVM I, £01 21.Y 18.00 Mederen.'£rdnz Schuiert 18.15 Ned. Kath. Arbeiderslcweging 18.80 Medercnprógramvia t8.50 - Avonds als i'tfc;- slappii ga; -'19,00 Niéuws; 10.50 - Voer/, de jongeren £0.00 Aibnios: SOM Kartv,c.Wkv)ar letj- S0.-W }üWat sicn. jixc-.öoren".; Sl.OOyMètrogole-orV'est; 81.15^ F.Ufï- pwafiUr M.S0;Y" '1 WeiTO/Jote/prfast; £2.00\- N'ienws:S£J.5;. .VehufK en SépJiSibgh \jMênuhiv.f *S.30 AWoii3.- peled;:£S:.5ö:.GriF[nivüieU;tS.OO'ldin~ sUnêtn}88.30 yÈniZtRn slotte.'-.V; IflLrEBSUM II, 415 21.: 18.00 Nie.uk'sJS.15 Dcstem an 'dé looi- 7.8:80 -:2l9~ychofogiédfT -gs- meenschop19.00 En lm. naar led; 19.80: LeUng, Jan TTaiclt::' 19.15 The) iïi;C'''sai'tor$-; £0'.00~ N\citK8j--20:05 gS.00 Nieuws; £8.10 Symph. dansen. Van "Wijk was N.S.B:-er geweéat, maar beweerde later bedankt i te hebben voor het lidmaatschap. Mr. Donker noemde hem een rat, i die, nu hij in de val zat, nog probeerde op slinksche wijze er uit te knijpen. Ook de2e; verraderlijke .politieman moest \wjt ..langen tijd uifc de maat schappij verwijderdworden. Tien jaar gevangenisstraf- eischte" de pro cureur-fiscaal, ...- yr Jan Prins wordt 70 jaar De dichter van ^Rotterdam'' Vaadang is Jac. - Prins /pseudo- niem van G.Jm. Sekepp) r.eventig 3«ar Jan Przns Jm «ta van-oe rrejruge Nederlandeche dichters, wiens naam algemeen bekend .is geworden; ons volk, - dat in den.legel. niet van poë zie schijnt teliouden, voelde ..reed; sympathie voor de degelijke en aan sprekende verren, die m lijn eerste bundels /Tochten'. Getjjden, ywschQ- ningen.) verzameld zijn en. deze waar deering is den dichter In. tater jaren niet mi th on den.Zü 'ia bok in.elk opiieht gerechtvaardigd, want al. dit werk ie met hetzelfde rakmanBcliap en: denzelfden smaak geschreven: het sentiment is nobel en vertrouwd, 'la stijlzwierig en klankrijk- De?e eigenschappen niaaktec.; het heni mogelijk gelegenheidggediehteii tachriirén, die mooit sentimenteel ÉrjnY, Y vY r 'Y''" Jan Prins is'oi>k de'eenige Rottér- damsche diêhter, die »yn geboorte stad., op .waardige wijze gehuldigd heeft. prachtige gedicht; „Rot- terdan'dat boo' rfnmgt Vaart ge saw Sydner óf naar •Y' Y T Kaapstad, naar Kobe of naar Baltimore. Fsarfc ge onder alle' hemelsbreécltea, Waart ge alle wereldzeeën door, nooit voeli. gij u geheel 'verinten, als hier uw mensch-zijn; aanvang Y - YY "Mm, door wat van kindsbeen, eigen en lief was,ÖÜt is Rotterdam, spreekt iederen Rotterdammer aan om het heldere beeld, dat- het ópr roept: en de vrame liefde, die err-nit Yftiiiw twiia%0dui»snd beiaogen vuren XatMdagMtmd naar de Markt- freilen te Amsterdam: gekomen cm h mamftsteerm* voor de politie!: onser jegeenng inzabs Jndotiesië. Inzet: Een der sprekers was het bestuurslidder Perhimpoenan Indonesia, mej. Eveline G. Foeliray. Bevin eischt duidelijke Russische verklaring, dat de Britsche troepen geen bedreiging uoot den vrede vormen. Listig aanbod der Russen De Grieksche 'afgevaardigde verklaarde, voor den Veiligheids raad, dat dé toestand ln Grie kenland ronder twijfel het op treden yan de "Engelscben al daar wettigde. /Dat is een zuiver interne aangelegenheid: dé- Grieken denken er niet aan een van hun - buurstaten - aan te yalleri. ■- De leider, der Amerikaansche delegatie, Stettinfus, verklaar de, dat de Amerlkaahschere geering' ovërtingdi is! dat de aanwezigheid van Engelsche ek< troepen. In Griekenland geen gevaar, oplevert voor den wereld- vrede,-. en dat;:de veiligheidsraad niet juist' zou handelen, wan neer-hij .in dé«en("stappen 'zou Ondernemen;YDé Fransche ge- dëlegëëfde.YBId'au|> en deAus: tr'alische;;1 gedéleé^erde .'Makiri-, slóten Yzleh' hler. bÖYaanY; Beyin -'weës de-: jbéschuldïglng, d at' 'Éngèlarid'tnj Y'Grtek'enland deY rechterzijde steunt Van de hand. ;.:Hy wees ér r tenslotteop, dat hempersoonlijk zéker, gëeh antï-Russischë y handing "aange wreven kan wordfen. hJjY was 'akyi'" discussies, bereid was de Brit sche troepen terug te trekken. „Ik ben niet zoo,kinderlijk dat ik daar in loop", aldus Bevin. Ondank3 lange, en moeizame discussies óver de bewoordingen van. een motie kon men niet tot overeenstemming komen.He denavond half negen zal men weer bijeenkomen Öolc Soedan voor de U.N.O.? De-Egyptische, premier Mah^ moed 'Nokrasji Pasja heeft aan den Egyptisch en senaat meege deeld, dat bij de onderhandelin gen met de-Britsche regeering oyer de verwijdering van bniten- landsche:troepen uit Egypte, die binnenkort zullen beginnen, ook het verzoek van Egypte om in lijving van het Anglo-Egyptische Soedan bij het. koninkrijk Egyp te ter sprake zal komen. Nokras- Ji verklaarde, dat EgypteY be treffende de kwestie van Soedan eventueel gebruik.zou maken van.: het door de ü.:N.p. verleende recht, oneenlgheid tusschen twee leden aan den Veiligheidsraad voor te leggen. Y in 1920 een dervafev»eenigings- de ;munltie- iorten: naarlr. 3>aiiaghad- leidera geweest. d|^ delzhunttie- Yran'anorten naai^. Y den aoen jstoppen- en die daar- door,, de, Sotjet^tf^è-v vbort- den: ondergang 'bewaard hadden. Hét -warè volgens Bevin roor het vlotte regelen van interna tionale aaJceh beter, wanneer klachten, zóoals' de Russische afgevaardigde d«zs ter vergade ring. had laten hooren, vla de gewone .diplomatieke wegen ter kennis van de Britsche regee ring waren, gebracht, Y Ook de.Poolsche afgevaardig de was van meening datde Brit-sche- troepen in Grieken land geen bedreiging roor den vrede vormea.Y Wysjinricjr verklaarde, dat de Sovjet-regeering genoegen zou nemén met dt verklaring dat, in verband met de Briische ver klaring dat de Engelsche troe pen zoo spoedig mogelijk zouden worden teruggetrokken, de raad ran oordeel w dat de kwestie uitputtend behandeld in. Bevin.weigerde dit aanbod der Sovjet-delegatie, hjj eischte een duidelijke verklaring, dat de aanwezigheid van Britsche troe pen in Griekenland geen bedrei ging voor den vrede vormen. De motie, zooais H'ysjlnski die voor stelde beteekende, dat dé klacht der. Sovjet-rcgeering erkend Y is en dat Bevin, als resultaat der ja:y Fttin.s*. Wijkt". .■.Mojj'él" iiét <3en: ?«iIiÖittót,.-;; cti.i 'le laatste_ jarC-n .keer. fijne-yertarms'eii" va li de Fiauseïio Klasslékéit/publi- cë rdö 'én YT>'i ens niëuwsté rijmprëiit. voor, de RÖtterdarhsclië 'Jeugclgeaieën- ■liapY binnenkort'.:Y.vérseliyneir,."; ziil. vorgumlrijn. - siju leren^vrrk ju ".de •jgên stijl." (xYyo'tooien. Y. Binnenkort, zhl ook.., zynY.büdróft'C' ergcldjnen -in 'pen bun.dcl-profs. ,waarintltóttófdftiütodvkiuinYlndruUkyu: geven» Ynvefi jle, Lbii nr.t Ytwh artK-^ö; Vlrt»ri'ti;Y.óVpr v'.tlë.U'ïj-RoffacntS boekiYóhw!t',;unet.;.fijiir: ndjrXTHelY óopu Ion 'Y/'OeTtt-;hj»rbi nerin gY:i> vhu,'\'óur,3,1)40.-t Y Onderwijs is thans gezuiverd Houding .van het personeel kon; crüiek doorstaan Botterdam.,' 5 Febr. 101<>. Van officieele' zljöe wordt ^mede gedeeld, dat deZuiveringscommissie voor het Onderwijs in onze stad thans totafsluiting- harér, werk-, zaamheden 'Is ïgèkomén.Yln totaal werden 3 0leerkrachten; door zuive- ringsniaatregelen getroffen. Van de2e 30 .2ljn- 21 personen, die .in- middèls geschorat ztjn, voor ontslag voorgedragen, „ft Deze 21 -behoor en allen tpt de leden der N.S3, óf - van hét Opvoederfigllde. In den bezet tingstij d zijn- door dén toeumallgen burgemeester negen van hen in ge meentedienst aangesteld. Voorts- is aan één leerkracht óp grond van gemis-van het: noodzakelijke ver trouwen -ontslagonder: - toekenning van wachtgeld verleend, zijn vlei' leerkrachten gestraft, met; een of meer maanden schorsing "als- disci plinaire, straf, terwijl in drie geval len een berispingYwerd gegeven en in één geval terugplaatsing- van het ;u.Lo. naar, het g.l.o. plaats vond; "Uit deze "cijfers kan - worden afgeleid; dat.de houding van de leerkrachten .bijhet openbaar on- denvjjs.;té Rotterdam,wier aantal op plm. 1600 kan worden gesteld, zoowei;vóön alsgedurende de perio de dep vijandelijke bezetting -den toets der critiek heeft kunnen cloor- staan. V Het zuiveringsproces voor het Yopenbaar. onderwijs /.hier; ter stede kan thans als ;geeiridïgd wor den beschouwd. Van Vliet verliest van Scherens" zondaïf veerden"-te ;*zarich"Mmern. S jir iTTtwte dit rijden, t gëhoudeii aa paa rl; bëhalvë::ï'tiah^chéri'iën/Bihgen,_c'öpk;:ae( N ed ert-a'hd e rs'YArJ eYyaTi'/Vliet Yen.;:-J0Ti iriyiun .YVpn'YiVIlet Y' tegenft". dfen ."Beig, Y VLEES CHFKIJZEW V«ir3cyoDJprljzen vóór. de véiscJilüiifl- de- soorten vleesch voor deh detalTUst bb levering al wintel, die va Febr. 19«J geldenUimC.vlee«crt vlecACh van graskalveren: bielstuk en. haas *2^0 per; kg., Toastbeef en eon- tïfttUet *2,», rollade, alle soorten fop pén/- «n klapstukken t J.T5, gebokt -e»-po«let-f-l.5fiJï-rauvir-run3vet;--itf>SÖT staat «onder staartbeeh f 1.30; nuchter Inilfjprleeéeb: biefstuk. OAgtere eti fri candeau 11.95 per kg,; lappen i 1,«5, gehakt en poulet t 1.50; varkensvlees cii fricoa^leau en magere lappen f 1A5 p. kg„ corhtraade f l,tS, gehakt en pou- tet fl.w, krabjes t o.M, verach vet «pek. mager spek, kloncbaklappen en vetoe lappen f 1.90. rauw "varkensvet 11/J0, pooten C 0.05; scïuipenvlecsdh: bcut met been. ÏI.7J per kg,,-bout z. been, schouder en .rollade t.1,95, barst met been - f J.5C, barst zonder been t.l.SS. ribcarbonade f.1.75, lappen f 1.75, gehakt ;en poule t f l.75,;rauw vet f 1.30; paardenvleesch: blefcituk f 1.75 per kg„ rdastbecf 31.50, riblappen én rollade f 1.4-0, broadlappeti 11.40, gefiakt en pculet f 1.30, rauw vet f 1.40; beende- rent beenderen van runderen, kalve ren, varkens ea schapen 10.93 per kg., beenderen en vellen van paardeni 0.30 De prijzen voor vieeschwaren zijn als volgt vastgesteld (het eerste bedrag. Is de inkoopprijs per kg. voor den detail- ltst franco plaats van bestemming, 't tweede de verkoopprijs per 100 gram voor der» detaEllist bij levering af winkel).* gekookte worst {boterham-, lunch-, tafel- en: knakworst) fi.67, fo.2i; Gelderache rookworst 11.81. £0.22;. snijworst f3.73, f 0^5; bloed worst f 0.S7, 10.11; tangenworst f 1.13, f 0.14; nierkaas (nlerworsj) fl.13; f 0.14 Berliner leverworst f 1.85, £0.23; Sak sische leverworst f.1.59," f 0.20; Haag- sche leverworst 11.03,.f 0.13; leverkaas f 1.59, fo;30; zure zult £0.87, f o.ii; corned beef (niet ln blik) f 7.78, 10.23; gebraden geltakt'f 1.47, i0.19; lever- pastel" (in glas) plusstatiegeld f 1.14, f a.14; runderrookvleescli (alleen, bil) 11.97,; 10.28; rauwe ham 10.26 p. .100 gram; bacon. 1 0.3o; ontbijtspek f 0;22; hamspek f 0.24;: gezouten en gedroogd spek f 0.18; versche worst bereid van nuchtere kolveren f 0.15; ralpens f 1.73 per kg., £0.22 per. 100 grainpaarden- rookvleesch fl.48 per- kg., 0.20 .per; 100 gram.' -1 Een Parool'ideaal wordt werkel ijkhcid Toen fteY: Arb BrB.C. toont belangstelling Het hoeveel belangstelling -ran Engelsche tijde van de Zaterdag avond jJ. in de Markthallen te Am sterdam gehouden betooging kennis 'is genomen, blijkt wel uit net feit, dat de B.B.C. er in haar uitzendin gen uitvoerig aandacht aan heeft besteed. De motie, waarin de wE van een'groot deel van het Neder iandsche volk, ooi het conflict in Indonesië op vreedzame wijze te regelen, tot uitdrukking was ge bracht, werd in haar geheel roor- gélezen, Portugal bestelt schepen ft Belangrijke opdracht aan Nederiandsche werf be linna A. Vuyk en Zonen -in Capelle aan den IJssel heeft de opdracht ontvangen voor dén bouw van twee snelle passa giers- en.fruitschepen voor Por- tujfeesche rekening. De opdrachtgeefster. Is de Gompa- nhia .Oarregadores Acoreanoe te Lis sabon. jïe schepen, die 3000 ton d.w. zijn, zullen met Suler-motoren van 3400 APK worden uitgerust, die den schepen een snelheid van .15 ft 16. mijl zullen geven.De, schepen zijn speciaal ontworpen voor het vervoer van sinaasappelen en ananas, voor welk doel tij:; van een speciaal lucht- -koeÊystcenv-aulfenworden -vooralen- Achttien passaglera kunnen in /rui me hutten worden ondergebracht De Portugeeeche regeering zal voor het noodfge materiaal zorgen, zoo dat het eerste schip nog dit jaar kan worden afgeleverd. Het stemt tot voldoening, dat onze Nederiand sche scheepsbouw met deze order zijn oudetraditie kan voortzetten. Er wordt niet' gespaard In Januari heeft de Spaarbank te Rotterdam f 5.559.043 aan in leggers terugbetaald, terwijl f 2.225,482 werd ingelegd. Passagiers- lijsten De Dienst der Repatrlëermg zond ons de passagierslijst van het m.s. Johan van Oldenbame- veldt, dat eerstdaags in. Neder land wordt verwacht. Deze lijst kan door belanghebbenden wor den geraadpleegd op ons bureau Schiedatnschesingei 42-. Nieuwe havenmeester Wij vernemen, dat de kapitein- ter-zee J; van Leeuwen, thans ma rine-commandant te Amsterdam; benoemd zal worden tot havenmees ter van. Rotterdam. De vorige haven meester, de heer Kortlanfc. is in Ditltechland overleden. Vincent Aurlol (socialist).wordt de opvolger van. Felix Gouin. als voor zitter van de nationale vergadering. Oiiié opmerking, dat de Fil ml iga Tl 45 en de Frienden van je film/moesten trachten een- - combinatie te komen, lokte c7c opmer king vit, dat -dé Liga streeft- vutaT- üe absolu te filmkunstterwijl de andere een v.el l reeder terrein- tuil bestrijken ter ..ontviikkeiing en- ontspann-ingGeluk- Icig voegt de schrijver er aan 'toe, dat- noch- tam een fusie ddèrnto- wor.dtWij hopcn 'slecnts. dat verbrokke ling vermeden' zal wor den, juist in Jiet bebrig der filmvfienden.: sijde" de ïmud wordt gewerkt. Wij on derschrijven de opvat ting van IfDe Kam pioen'': openbaar on- der zoeken,grondig.cn' stoppen dit IcTcI - "''eiiYv'to i wlo.nen-..'.,Op de* vjrae -Z --r :v cue. I r,m ■u ^£-':wyJxWW!. - Hitlers Slaven Nederlanders, die ge dwongen- naar. Fuitsvh- land aijn gevoerd, ten einde daar slavenarbeid le verrichten, zullen hun gespaarde marken- weertegen den koérs van J 0.7*n- wissele/t. Foor vrijwilli gers geldt dece regeling uiet.' Nu de razzia va«- 10 en 11 November 1944 zijn' de achterblijvende gezinnen óp gebrekkige - toijse ondersteund,- Be 5400 v-ntp'a zoelc. s:g. voorschotten aan dip -7»w-ft bef if in 'Jand hébben, gespaard. gèbr'vW:djn geweest, er affrS 7400 zoeYm geraakt, ffet ili'd trinet m* op d- een ?poet,p.°penbam- gé- oiidnr-ocl. Be tn A r spaa7$ ,pe zuinige sou derlond zoo brooêno^j g f mecr de drge MHto-s -zijnby,,Jge-;van ^ijn tiental,.cn da grenzen spaarzaamheid. ovargegpan jfot Gewestelijk Ar- bandieten m? moeien heid^lweM ^kenSe dc- voodig ter. vr.mniivoor- onbiiimdteid, doch dingworden ugetyepen, Igj^^gr..mets'iiegcn^ oldns het blad. 'te kwnnèn. doen. Wordt, ÏTct'moet^ os.- goed datJer ■moffelyh zijn cen/~afddenda regeling plaats iffèho dï-iffet ;7tc eftj it aU regel toch reke nen. om) er mee uit te komen. Bat geldt voor de boter, de ruiker, do kolen, da koffie, de thee, enfin, gaat m-aar dóór. -En toch zijn er nog menschen (en mêêr dan u denktt) die dat volstrekt niet bedenken. Ze gaan re gelmatig op bezoek en drinken regelmatig el kanders thee met elkan ders suiker en elkanders biscuitjeszonder, dat het ooit in hun hersens komt zich af te vragen: Kan hét rantsoentje dat wel lydenf Er zijn 'naai-: en breiclub jes, die voor lof waar dice doel einden geregeld bijeen-, komen bij éên gast- vroutc, en deze arme -iel moet even regel matig voor "het gezellig heid-brengende. "kopje thee /zorgen - van haar éigen -rantsoentjef Er ■:ijn wel flinke vrouwen, die zooiets dadelijk be spreken, maar..;er sijn ook velen j diédit liever: overlaten aan de ■WyngeuöfiUghpAd der on- deren. En is Tiet niet .'jammer datdezulken rack zoo ..bekocht uitkomen: .gmoonl0 omdat 'dW' anderen j er. er Ini'tj-géheelynié fgver vaderiken?ft r'_-f OEN wU onlangs de gebDor- van de Party van den Arbeid -aankondigden én uiting gaven aan onze oprechte vreugde over de totstandkoming van een combinatie van democra tisch-progressieve krachten, die het begin is van een doorbreking on zer verstarde partijverhoudingen, maakten wy de opmerking, dat de nieuwe party uitermate eterk ligt in het verlengde van allerlei ver langens en wenschen, die in de periode van de Duitsche bezetting in ons land levend, zijn geworden. Die opmerking snijdt temeer hout, omdat daarmee als het ware d» verhouding van „Het Parool" tot de Party van den Arbeid met één slag gekenschetst wordt. Onder on- ze lezen zijn er stellig duizenden, die rich met dankbaarheid de „Nieuwsbrieven van Pie ter '6 Hoen" herinneren, die even moedige als ta sommige opzichten baanbreken de Btukken, waarmee de stichter van „Het Parool" een van de pio niers van het Nederiandsche verzet is geworden. Het la dien lezers ze ker niet ontgaan, dat Pleter 't Hoen ln 1940 toen de poli tieke partijen in groote verlegen heid waren met haar houding en een deel van ons volk heil en heul rocht in da Nederiandsche Unie (die zeker niet opprlncipieel-de- mocratische, zelfs niet op democra tische'basis stond).-1- de doorbre king van de oude partijverhoudin gen na het verslaan van den. vyand stelde als een der voornaamste doeleinden, waarvoor „Bet Parool" sindsdien een der trompettere te gebleven. De rechtlijnigheid van het redactioneel beleid, door „Het Parool" van den dag „van zyn stichting tot heden toe te dien aanzien gevolgd, zou onderbroken. worden, indien thans de totstand koming van de doorbraak, waar voor het al die zware: Jaren door onverzwakt is blijven strijden, in zijn kolommen niet de waardee ring, ja de toejuiching Tond,: die met de beteekenis van het'feit zelf in overeenstemming is. Van zult een onderbreking is dan ook niet de minste sprake. Integendeel nu het urgentieprogram van de Party van den Arbeid openbaar, is gemaakt en wij derhalve weten, op welken grondslag de nieuwe demo- cratisch-progressieve combinatie straks den verkiezingsstrijd zal ln- gaan, gevoelen wy behoefte om ge tuigenis af te leggen van ons ver trouwen ln de werfkracht vani haar opzet, en van onze hoop, dat de nieuwe party straks' de grootste in het parlement zai blijken te zijn. Te dien aanzien verkeeren wy niet in veel twijfeL Voor zooveel er, nog reden U tot een mate van gereser veerdheid zou die moeten liggen bó •onzekerheid- ovejrTle—vraAgpof" öe party beschikken zal over voldóan.- de middelen middelen van pu bliciteit met name om haar po litiek te verduidelijken, haar pro gram toe te lichten, en soo den band tusschea >lding en volgers te leggen - eo - te versterken. Het ie voor ieder duldeiyk» dat elke poh- tieke party, en zeke/- een die voor bestemd is om tot de grootste .te gaan behooren, een eigen' orgaan, dringend behoeft. Maar dit te slechts een punt van bykooifltigen aard; de samenwerkende- -leiders der vroegere partij en hebben Btellig" besef genoeg van de beteekenis: der publiciteit om er voor te hebben gezorgd, dat ook de Party van den Arbeid onmiddellijk na haar offl- cieele intree in ons politieke leven in dit opzicht goed en sterk toege rust zal zjjn. -."f' "Wy zien derhalve ta de nieuwe formatie in beginsel de belicha ming van die politieke verlangens, die ons blad in de periode van het verzet, telkens opnieuw kenbaar heeft gemaakt en het kan ons dan ook alleen maar verheugen, dat het verstandig beleid van da politieke commissie, waarin de fusiebespre kingen werden gehouden, tot posi tief resultaat heeft geleld. Onmid dellijk daarnaast geven wy uiting aan onze gevoelens van weemoed bij de gedachte, dat uit den Pa roolkring helaas zoovel en de door braak der politieke verhoudingen, waarvoor ook zy in de Jaren 1940 tot 1945 gestreden hebben, niet meer mochten beleren. Voor het ideaal, dat thans verwezenlijking begint te vinden, ofschoon het ln 1940 nog zoover afscheen,dat me nigeen den strijd van Pie ter 't Hoen en de zijnen als ietwat onwerkelijk meende te moeten be schouwen, voor dat ideaal streden ook onze gevallen vrienden. Hoe zouden wy dan niet ook onzakelijk gebonden zijn aan de Party van den Arbeid, waarinde kem van zoo menig Paroolbetoog uit de ille gale jaren, thans ln den vorm van politieke programpunten wordt, terugevonden? '/Y Y Politiek is de kunst van het mo gelijke, zegt men. De leiding van de Party van den, Arbeid zal er varen, dat zy een mooiiyke kunst is. In een groepeering als deze kan het niet anders of aan beide ril den, links en rechts, zal neiging bestaan om het centrum der party „mee te trekken". Waar by de bundeling de ulterst-linksche groe peeringen opzettelijk buitenshuis zijn gehouden te het gevaar van. af- zakking naar den rechtervleugel theoretisch grooter dan het andere. Toch is er onzes Inziens geen reden, om te dien aanzien ongerust .te - zijn. Immers; het deel der voor malige „rechterzijde", dat zich voor de nieuwe partij CfXeders ;7cdérs Isoeri nog 'niet/zoo groot, gV nijn vee er' zielstevreden !;v 2Hós j-p jjr6^a,azenJ''ê(at.Jmeh-: 'lAcheri, <idie-de'$ioperd 'vin ièjjCielizwensoh-enA-ïel-b e- k£iïeJSè#ï*:. èenkpónS '09#% of., v tvAfJlAmoet'èn.JCmëei "brengen om- ^voor r' dg zorgen":- lt •'Klinkt 4 mis schim niet-'"gezellig, nwnr het is nu eenmaal vóódig. Er niet alleen voor de opera in Kiel'. heeft: gegeven, is stellig een sterk poUtiek-bewust deel, datde -.be- Y ginselen yan het personalistisch ft socialisme grondig doordacht ca met hoofd en hart aanvaard heeft. Het urgentieprogram verraadt dan ook niets dat denken doet; aan schipperen. Niettemin kmrde ;fe vraag gesteld worden of niet, wenschelijt ware, dat de links-., politiek „dakloozen" grof gezegd:zü,die 'linhs van. de "'SD.'Y'ft A.P., maarrechtevan YdóYCP.N.:Y- s taan —Y inr de"Paitij;Y emsllnkéró^ .vIeugè!'-Sw»niiek^W8?aBi»«:i op ditoogenblilr-niet een» satorischentvormYvoorhanden,^ is.rmtuurllJkdeftm'oBeiykheidftop dat Y ztf;Y die:Y zicbY tot'Ydien vieUL rekénemYÉindividutelijtotT'aeY.nleuweY^ Par ty toetreden,; althanshaar steuftj>Y'f' nen, zoodoende hetïfdèiaöcxatbiiA^t^ progressieve front, "-, dat -naar wij „.'ft hopen ft straks Y den polltiekén toers YrY. des lands zal Ybepalen,1 zoovéélals; mogelijk is verbreedend en verster kend. - 'jf:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1