Smm a m Met „Klimaat" VRIJ, ONVERVEERD Komt ër wereldhongersnood? Geen Kamercomissie naar Indonesië Uitvoering motie-van Pol onwaarschijnlijk geworden „De Naamloozen 1942" VOOR PAROOL-LEZERS Speciale voorstelling en speciale prijzen z'rt vieren jarig De radio vanavond Van Dam maakt metten - ZES SCHEPEN— UIT INDIË :".n#r jUOAern® EN ADM. «CTfDRACHTSWBO «3 HOTTTODAM. TELEFOON 1M» a LIJNEN) abonnemewtsphijs per week ji cent PEK KWARTAAL J 4.- LOOSE NUMMERS 0.09 POSTGIRO No. MJW44 *RankI«r: AM5T2RU. BANK IT KOTTMDXM HET PARGOL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINOEL No. 43. ROTTERDAM TELEFOON No«. 3783» H1BB 24158 34399 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELET. 34155 INLICHTINGENDIENST UITSL. TELEF. 341M ZESDE JAARGANG No. 31 .J Onefhai-kelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken WOENSDAG fi FEBRUARI 1946 u V 1 H u 5: Pi I AH ,j BET ELAN KRA.L2N GEA kattbeschouwd worden als het terete schaap dat over den dam gekomen is. Zonder twyfel zal men sioh weldra kunnen verdiepen in de wederopbouw plannen vox onze heek stad. Zoo groot uas de- bclcngste hng voor onze ce.sle publicatie, dat icy op veler verzoek hierbij een situatie-tc.skc ninp van aai plan KraUngen afdrukken. Ah men dc cijfers nagaat krijgt mcn een goed overzicht: 1 Oud D\jk; Lusthof straat; <5. Oostsecdyk4. JJooge Boezem; 0. Bark Rozenburg; 0. gashouders Lusthof- straat; 7. oude Israëlitische begraaf plaats; 8. voormalig kontoor Gasfabriek;'9. oprit voor den hougen Oost- zecdyk; 10. Oostelyk accr.ibad met de nieuw gedachte sportgebouwen en opcnlnchlbaU. Groot tekort aan graan en rijst; Engeland gaat weer oorlogsbrood eten Beroep op Engelsche boeren Sir Ben Smith, de Engelsche mniister voor .de voedselvoor ziening. heeft in het Lagerhuis mededeelingen. verstrekt oyer de wereldgraanposltie. Hij zeide. dat de tarwevoorraden in En- - geland -uitsluitend werkvoorra- den waren en geen reserve in hielden. In 'Washington heeft men berekend, dat de graanbe- hoeften der invoerende landen in het eerste halfjaar van 1946 17 millioen ton zouden bedra gen, terwijl slechts 12 millioen ton voor export beschikbaar is. De Britsche regeeringv was een der- eersten geweest om een ver mindering van bijna een kwart millioen ton ingevoerd graan in de eerste helft van 1940 te aan vaarden. Dientengevolge zal de beschikbaar komende hoeveel heid veevoeder sterk verminde ren/hetgeen weer zal lelden tot een. verkleining van den veesta pel. Dit beteekent .minder, spek, minder gevogelte en minder eieren dan de minister gehoopt had te kunnen verstrekken. Dit beteekent ook een terugkeer 1 naar het donkerder gekleurde - ""Trorlo gsbro cf~Obk~zeI3 e'de'lni- nister 'genoodzaakt 'te rijn hét rantsoen boter, margarine en vet van 8 tot 7 ounce per week te verlagen. Voorts deed hij een beroep op de.bevolking geen brood weg te gooien. Verspilling van brood zal als een anti-sociale daad be schouwd worden. Tom Williams, de minister van landbouw, deed een beroep op de boeren om alles1 in het werk te stellen om de graan voorraden te verheogen' door een extra uitzaai dit jaar. Om de rijstetende landen helpen heeft de regeering den invoer van rijst in Engeland volkómen - stopgezet. Drie uur na de verklaring; van Sir B enSmith beloofden Engel sche boeren alles, te doen wat in hun macht lag de Engelsche voedselvoorziening op peil te houden. De vertegenwoordigers der „Big Five" var. den Veilig heidsraad kwamen in het mi nisterie van buitenlcndsche za ken bijeen om te bespreken of en hoe het wereldtekort aan tar we en rijst dour de vergaderinj kon worden behandeld. De oppositie in het Lagerhuis oefent om twee redenen critiek uit op Sir." Smith:1 ten-eerste omdat hij niet - de vooruitziende blik heeft gehad met zijn.plan nen deze. ongelukkige: ontwikke ling-voor te 20n- :én ten 'tweede, dat h de oppositie niet in het nationaal belang op de hoogte heeftgehouden van -wat er beurde.' Truman heeft het Amerikaan-- sche. kabinet voor .een speciale zitting bijeengeroepen, tijdens welke de voedselpositievan de wereld en. meermin het bijzonder de dreigingen vari hongersnood in sommige streken van het be vrijde Europa zullen 'worden, on- derzochtv;'-'' - i: Drastische beperking der militaire uitgaven -Eenstemmig heelt de Fran- schê ministerraadbesloten -tot i^n-drg^tisctie-bepe^ militaire, en civiele.;üit'gaveh en tot éen geleidelijke intrekking van de bedrijfssubsidies: - è'Deze maatregelen ,voimen een onderdeel -van het plan," 'opge steld door den minister van fi nanciën tot herstel van de fi- nancieele situatie des lands. .Tevens heeft de regeering maatregelen goedgekeurd om de inkomsten te verhoogen. Er zal een reorganisatie komen van de ambten- bij de openbare orga nen. teneinde in, overleg met de vakorganisaties bezuinigingen in te voeren. Nieuwe klachten tot U.N.O. Over Btitsche troepen in Syrië en Libanon Terwijl de ieden van den Vei ligheidsraad Maandag hun uiterste best deden om tijdens besloten besprekingen een einde te maken aan de impasse over het stemmen in de Griekscbe kwestie, verrees een nieuw vraagstuk, toen de delegaties van Syrië en Libanon den secre taris-generaal Trygve Lie geza menlijk „een klacht tegen het voortgezette verblijf van Brit sche en Fransche troepen in Syrië er. Libanon" overhandig den De deiegaties doen een beroep op den Veiligheidsraad om een beslissing te nemen, die de on middellijke ontruiming door deze troepen aanbeveelt en verklaren daarbij, dat Ue aanwezigheid de zer troepen „de souvereiniteio van de twee staten leden van de Vereenigde Volken ernstig bedreigt'en tot ernstige geschil len zou kunnen leiden. Sommige van deze troepen zouden volgens deze klacht een voortdurende bedreiging van vrede en. veilig heid in dat gebied geweest zijn. Nederlandsch standpunt wordt gedeeld. jlfajBlj- een bespreking van het' in-' ternationaie viuchtelingenvraag- stuk schijnt er algeheele over- If.eenstemming te zijninzake het, llWederlandsche standpunt, dat; ,pf'de vluchtelingen niet gedwon- gén moetenwordennaar hun 'oorspronkelijke land terug -te keeren, indien zij - zulks niet wenschen. De Britsche delega tie: was - van meenirig, "dat -het in. zulkegévallen wenschelijk zou zijn eenig internationaal ■ra vobct »ft het .eld Zwitsersche uitvoer via Nederland en België In Rotterdamsche expediteurs- en cargadoorskringen maakte men zich zorgen over de Ame- rikaansche- vrachtenpolitiek ten aanzien van de Zwitsersche ver schepingen naar de U.S.A. De voor dit verkeer vastgestelde vrachttarieven zijn nl. voor ver zending, via Le Havre aanzien lijk; lager dan die via de Belg"" sclie' en; Nederlaridsclie havens Dagblad „Scheepvaart" bericht nu. dat belanghebbenden in on- havens via de officieele in states hebben weten tc berei ken, dat de voor Antwerpen en Rotterdam vastgestelde tarie ven over eenige weken (men spreekt van vijf) met die van Le Havre gelijkgesteld zullen worden. Galg enmaal iaron Eugèrie.de BaUntely, een" 47-jarlgc Hongaarsche collabora teur. kreeg enkele dagen geleden toestemming om den ayoiul-vóór., zijn terechtstelling, welke te Nice door middel; van den kogel zou plaatsvinden, - voor het laatst een goéd'diner met champagne tB nut-, tlgen. Hü bezat* evenwel geen geld dra dit galgenmaal te betalen en liet zich daarom door een. tandarts een .gouden tand uit den mond halen, om daarmee de rekening te voldoen;;;: i'"':. Parlement bijeen geroepen Beide kamers der Staten-ge- nèraal zullen morgen in comitc- generaal bijeenkomen, de Twee de Kamer om 1 uur.-.de Eerste om 4 uur. De bijeenroeping is geschied op verzoek van den minister president. In deze vergaderin gen zullen van regeeririgswege mededeelingen worden gedaan betreffende Nederlandsch Indic. Naar wij-vernemen', is het de laatste dagen onwaarschijnlijk geworden, dat aan de motie-Van Poll ;tot uitzending eener par lementaire commissie naar In- die gevolg .zal worden -gegeven. Immers 'inde; kringen van. hen, die straks tot' de- Partij van den Arbeid zullen behoören, over- heerschtde opvatting,dat aan de tehuitvoérlegging der motie, die menvan meetat aan als hoogst inopportuun heeft be schouwd,geen medewerking mag worden verleend. Ten ge volge van deze opvatting zou de Veel olie en benzine - aangekomen Export van kolen naar Scandinavië Hetscheepvaartverkeer in dé ha ven van-.Rotter dam beeftln de maand- Januari - ..tegenover de maand December niét veel. veran dering ondergaan. Met betrekking tot de aangevoerde goederen valt op, dat ln de afgeloopen maand veel'olie en benzine ls binnen ge komen. De vergelijkende getallen zijn als volgt:. Aangekomen: Jan. 291 schepen: December 299 schepen. Aangevoerd Januari: stukgoed 125.799 t." g-raan 70.785 t. -kolen 40.691 t. hout 10.813 t. fosfaat, pek en klei,:.45.035, t. olie en benzine "192243 "totaal "485.36$ *tr Dec.f stukgoed 109.772 t. graan 110.490 t. kolen 58.822 t. hout 16.159't. fos faat, pek-en klei 32.063 t. olie en benzine 128.621 t.: totaal 4553J27 t. De uitgaande scheepvaart toon de een gunstiger beeldin Decem ber vertrokken 37 schepen met 88.412 ton kolen en in Januari 67 schepen met 154300- ton kolen. Deze kolen worden voor het groot ste deel naar Scandinavië ver scheept. Geheim verdrag Irak De besprekingen tusschen Irak en Transjordanie zijn met het ai- sluiten .van een politieke overeen komst geëindigd. De Bfitsche zaak gelastigde te Amman is per vlieg tuig naar Londen vertrokken om de Britsche regeering rekenschap tr geven van' deovereenkomst, waar van de bepalingen geheim zullen blijven, naar men zegt; tot de pro clamatie van - de 'onafhankelijkheid V3n Transjordanie". en het bezoek van Emir Abdoelah aan' Londen. Onze dapperste zee man gehuldigd Plechtigheid aan boord van de „Oranjefontein" Kapitein' A. RomiJn. gezagvoer der van hét motorschip „oranje Fontein", ls - gisteren tijdens een lunchaan boord van zijn schip ge huldigd.: - - Bh deze-■plechtigheid .waren be- Steinbauer verdedigt Seyss De verdediging van Seyss' In- quart; wordt voortaan gevoerd door dr. Steinbauer., Seyss had aanvankelijk als tweeden raads man dr, Laternser, die-speciaal de Néderlahdschë: kwestie r zou behandelen, doch heeft .thans ook het Nedërlandsche deel aan Steinbauer opgedragen. Latern ser heeft de verdediging van den Duitschen gcncralen staf op zich genomen. Bomyn en eijn- dochter, dia trotsch den békor houdt. halve de heer J. M. de Booy, mi nister van Scheepvaart, talrijke vooraanstaande' figuren uit de Nederiandsche scheepvaartwereld tegenwoordig. Bfj het begin van den oorlog heeft de. heer A. Groenenberg te Cardiff een ztlveren beker beschik baar gesteld voor den Nederland se-hen zeeman, die het meest zou uitblinken door persoonlijken moed. Vergezeld van enkele hartelijke woorden is deze; beker; door den directeur van 'de - Vereenigde Neder iandsche - Scheepvaartmaatschappij aan -kapitein Romijn overhandigd. Minister de Booy bracht in zijn. toespraak in herinnering, 'dat ka pitein Romijir reeds door de. Ko ningin was onderscheiden met den bronzen leeuw wegens het als- ge zagvoerder van het motorschip „Aagtefcerk" afslaan van een on derzeeboot-aanval in Januari 1943 waarbij deze vijandelijke onderzee boot vermoedelijk tot 2inken is ge bracht. Bovendien werd de heer Romijn voor verschillende andere feiten, waarbij; hij zich persoonlijk heeft onderscheiden, zoowel van Neder iandsche als van Engelsche zyde gedecoreerd, - zoodat hij thans geldt als de - hoogst: - gedecoreerde van "alle Nederiandsche zeelieden, die' 'in- den afgeloopen oorlog zulk. een prachtig wérk voor de geal lieerde zaak hébben verricht. commissie derhalve een eenzïj- dig-rechtsche samenstelling krijgen en het is op zijn minst genomen onwaarschijnlijk, dat de regeering de reis van een parlementaire commissie zou be vorderen, welker samenstelling 'n geheel averechtsch beeld van de stemmingen in het Neder iandsche vólk zou geven. Een aldus samengestelde commissie toch zou- de volksvertegenwoor diging niet vertegenwoordigen, hetgeen te. bedenkelijker is, nu naar zooveler oordeel de volks vertegenwoordiging (Kamer en ministerie) op haar beurt' het volk niet vertegenwoordigt. Pen Gun overtreding Op "vragen .van. het Tweede .Ka merlid Goedhart-omtrent de over treding door het weekblad Pen Gun van de door' den persraad vastge stelde bepalingen, heeft., de heer Beel, minister van Blnnenlandsche Zaken;- het. volgende - geantwoord: Hetis cjen minister bekend, dat het weekblad Pen Gun meermalen is verschenen in een formaat, dat afweek van liet door den persraad gegeven voorschrift.Hierbij - kan. nog worden aangeteekènd, dat de. voor burgersbestemde editie van de Pen Gun mag uitkomen in een formaat van vier pagina's, terwijl bij minis- terieele beschikkingde - voor militai ren bestemde edltiè van de Pen Gun (waarop duidelijk aangegeven moet'staan, dat zij niet voor. ver koop aan' particulieren bestemd is) op het dubbele -van dat formaat .is vastgesteld, dus acht pagina's. De minister acht het niet alleen gewenscht maar zelfs noodzakelijk, dat tegen - de uitgevers van bladen, die de voorschriften van den pers- raad stelselmatig overtreden, straf maatregelen worden genomen. Loon én en prijzen in deV.S In Amerika schijnteen nieuwe loon- en prijspolitiek absoluut noodzakelijk te zijn om de stakin gen. te doen eindigen. De resultaten van de besprekingen met de regee ring zijn: loonsverhoagingen en prijsverhoogingen, als; compensatie ■voor de- loonsvérhpogingen, wan neer industrieën kannen aantoonen, dat hun winst anders beneden, het 'peh van 1936—1939 zou komen.'M- les wijst op een 2ooxlsverhooging van-I7j-i pet.,, welke Truman voor de staalindustrievoorstelde. De bij de CXO. aangesloten arbeiders van de United Steelschijnen het ver trouwen te bezitten, dat de staking deze week zal; eindigen;:- Nieuwe stakingen? President Truman heeft het bu reau voor de beschermingvan het vervoer .bevolen 9.1 door de staking gëtroffeh slëepdiehstmaatschappijen te New York. over te nemen. Vertegenwoordigers van de CJ.O. hebben gedreigd met een staking van 2 uur op Maandag., waarby de Amerikaansche telegraaf-, en radio verbindingen met de rest. van de wereld volledig zullen zijn afgesne den. 'ióprtrhi >P -hmfkph m+riat de dienste van den- sehryyer.,.en^reg»s- rï^houüen, tptaat .v.ae DefrpJ;ne: dat hiieen nakkenc vVluchtellng met het: landwaar ^hlj tij elij k - on der d ak; yo nd,e en v.,öefinitief contract" -zou heb- '«•ten gemaakt. -p. EFRESNE'S kernachtig- ty'd- IJ beeld ,,Be Naamloozen van 1942" is al door velen gezien cn genoten. Daarmede Ls tegelijk het sprookje uit de wereld, dat de Rotterdammer geen belangstelling- zou hebben voor tooneel. „Het Pa rool"- mpent echter, dat dit. stuk è»i de S.T.A.R.T. (de Stichting Am- sterdainsch-Rotterdarmeh Tooneel) nog veel meer belangstelling ver dienen: Daarom organiseert or,* blad eei: speciale voorstelling van „De Naam- ioozèn van 1942'.' tegen speclalè;- prijzen. Hoewel de; kosten zeer hoog zijn, kwamen, wij met.; de directie van dé". S.T.A:R.Tovereen, dat de Parooivoorstellihg,. - die. ;op Woens dagavond 13" Fébrnari in Luxor. ge geven: zal-, worden, toegankelijk za: zijn voor den prijs van. f-1.90 per pLaats, waarbii -Jnbegrepen-' program- ma en piaatsbespreken. Hét ligt- iii. de-: bedoeling van „Het Parool", meer: dan deze eene voor- stelling te geven van dit of van an-. dere stukken.- Een beter begin dani met „De Naamloozen'; kon o.l. niet' Vk'SGIlErj}.' Een treffende jcïnê worden gemaakt.-Dit st.uk werd in «t£ „D? Naamloozen t9f£'\ de benauwds te -uren, die ons volk sinds eeuwen: heeft- gekénd,- gesóhre- in het geheugen- ligt); werd ihét \een ven, ln den tijd,?toén een groot 'deéi openbaring. Diféystuk;VmoetSJdoor- van Nederland ;getoond heeft, rug- Iedereen. 'geriehf^órdeh^sDaarpiiïSlS; ...i. .'„tin Aar*.''. i^MiJ.ttt. ■HwfTirj:-'..'t'7/."1 Bet botert best tusschen Petfin en Yishinsky! Beiden aanschouwen aan dachtig een postzegel die Visfiinsky meegebracht had; Wel schoenen, maar geen bonnen! Tijdens een te Amsterdam ge- honden contactbeurs voor fabri kanten, winkeliers en agenten in schoenen werd door verschil lende sprekers erop gewezen, dat de fabrikanten thans groote voorraden schoenen bezitten, terwijl daarentegen de winke liers een tekort aan bonnen hebben, zoodat de voorraden niet gedistribueerd kunnen wor den. In een telegram aan den mi nister van Handel en Nijverheid werd met klem aangedrongen op directe verhoogde en regel matige uitgifte van schoenen bonnen, waarvoor bij fabrikan ten en grossiers voldoende voor raden aanwezig zijn. Post uit Indië die op Het is mogelijk, dat rij., op post uit Indië. wachten, Maandag 11 en-Dinsdag 12; Fe bruari a.s. hun namen door de radio zullen ha oren. In ieder geval doet men goed op die twee dagen, tusschen 11.45 en 12.00 u. naar H'sum l te. luis: teren. Dan zendt R.N.I.O. een lijst uit van namen en adres sen van geadresseerden en, vöor zoover mogelijk, ook van afzen ders van onbestelbare brieven uit Indië - AIer directèur der lucht- strijdkrachten Naar wij vernemen, is de heer I, A: Aler, vdór den oorlog chef der K.L.M.. te Schiphol, met ingang van 1 Februari JJ. aangesteld tot direc teur der ..Nederiandsche luchtstrijd krachten, met gelijktijdige benoe- mtng tot kolonel. MEER SINAASAPPELEN Gistermiddag is het Nederiand sche s.s. Arnhem van. Jaffa te Rot terdam aangekomen. Het schip had een lading van 33.644 kisten (1.082.200 kg.) sinaasappelen, aan boord. Het ge'd voor de N.S.B. propaganda Op vragen van het Tweede Ka merlid Donker betrefter.de de her komst van de propagandaaelden der N.S.B.waarvan Mussert 'bij de openbare behandeling van zijn zaak voorhet bijz. ger e ch tshof te Den Haag heeft-'beweerd,, dah .het .geld, waarmede de.N.S.B.propaganda kon maken,niet Uit Duitschland maar uit Indiëkwam,heeft de heer Kolfschoten, ministervanJustitie, geantwoord,., dat :Mussertzulks wet heeft- beweerd; aiieen met ;dïen ver stande, dat deze bewering bij ...cte be handeling ter openbare rechtzlitting terugsloeg op een door deiv procu reur-fiscaal. gemaakte opmerking, welke betrekking had 'op: de, voor den oorlog door deN.S.B. .gevoerd propaganda.- - De' minister bevordert, dat om trent.": de herkomst van de' propa- gandagelden van de N.S.B., mede mef-het oog op-de belangen van de geschiedschrijving, eenonderzoek wordt ingesteld.Hij is bereid de re- sultateh ;t.z.t. "aan deKamer ovev te leggen. V; scur Defresne, dat hü een pakkend voor verkoop zalmplaats hebben stuk heeft geschreven '„met jeeh^Vrijdag; 8; Februamyanv5^7j:uur.ren lach en' een rtraan."i?;;MpgeUjk,;-zaï;j*Zatérdai:^'9;;:februari bèt: niet klassiek!;wordeh:;:yoori;ons,; aan 'ons. kantoor,l.Schicclamscheisin- wien de bezettingtijd nog zoo versch gel_43..;r. UiLl EllBU'M 1(SOI. AL.) ïê.OQ'ï KindèTsaiiyirt(isxe18.ZQ Ce lesla'; >,19.00 Nieuws; 19-20 Orvmy 7)1 wc..80 'Engelsche les voor bég:; tO.00 Nimws.: 2ü.G<ï—££.00 Radio Bkilharm; Ork; - 20.50 Dr. R 1<\ J. IVesterveld; -'£8.00 Nieuws; H2.15 Actueel luilf nur; fSJS AÏtzmgcres-' se»;'' S3.IS Kamermtsiek; S3.50 i BIL VERS DALII. (AIS M.) JS.D.&EI ----v, 0>:csgf;18:SOfiDe-. .waardhuizen—MaasonbesJlst, :X&tti££;$£e)nffer#tcih;-Zl9.15tADssing;l,:^^^ prd&YGUv.---<L< Berg;, IVJO De be- wielen onbeslist., <gg| ■fgivèelvd'klctviiigSO.09~A; Nietiibsj. Dc J 2$;40 vl'heEesary'; ')>£S.45 Geestelijk Iepen;.' 23.00 ■.>N£mv)6 fSfiSil6>.'Jtrn> C.ar- Vandaag is in een Zwolsch gezin esn is de eenige. jongen van hetviertal, vierdubbele feestdag. Vier kleine Rin* zemen is hij de ondeu- kleuters fij:drie juar geworden en Atte vier rijn rij heel blond ■eg sijn Baits, ..Blty; Binij en, Dikkxe pn evB% groot en alle vier zijn' zij Kiffcrs. de Zwolsche vierhng. Hans !CCTngesan(l. Weliswaar hadden zij eenige weken geleden bronchitis, maardank zy den goeden zorgen van. dokter Van Looker en' Campagne, die. eïké maand geconsulteerd wordt, zijn zij deze stekte weer volledig-te bovén gekomen De grootste, zorg is voor de ouders het ruimteprobleem.Waar vier zulke, hummels van 's morgens 7 tot des avonds- 7 ie laten ravotten 1 Een speelkamer, is er niet en in- de huis kamer. Ook bp ander -terrein is het voor vader en moeder Kiffers wel eens moeilijk de eindjes aan el kaar te knoopen, doch de Zwolsche fabrikanten 'hebben ten 'deze elkaar .goed', begrepen en bedenken het, ge- De 'jarige .vierling'te Zwolle.- zin enn; tijd tot tijd met een pakket. De Gróof^^ujfni overtuigend Onze Nederiandsche middengewicht- kampioen Luc.! van Dam heeft cis- teravond in de Rivièrahal laten dat hij serieus inaanmerking komen, voor den: Europeeschen titel. Hij: mist liet bravour en sneiheid van een "Van Klaveren,, maar zij bruik maken van geboden kansen en. vooral zijn phenomenale stootkracht zQn hiervoor een waardig substituut. Behalve eenige bliksemsnelle aan vallen van Van Dam in de eerste twee ronden verliepen deze vrij rus tig. Ook zijn. tegenstander, de Beig -Mljny, koek de kat uit den boom Tegen het einde van de derde ronde ging Mijtiy na een zuiveren stoot op oen kaak- vóór één tel neer. De scheidsrechter, .die hem ha if den rug bad toegekeerd telde Itót groote hila riteit van het publiek :tot drié, voor dat hij bemerkte, dat de Belg ge- vechtsklaar stond. Van' Dam opende de vierde ronde met eert hevig oLfen- sief. -Twee flitsende ..llnkschèén rechtse he hoeken vloerden Mij ny voor acht en een/volgende rechtsche'.voor negen tellen. Totaal - groggy kwam hij overeind .en de'handdoek van zijn heiper fladderde in den ring als tee- ken van opgave. -v: Albert Du four kon het tegen onzen halfzwaargc wicht kampioen Jo de Groot ook niet-voorV elkaar boksen. Dufour ts zoo3ls de Amerikanen het noemen een tough guy" Slechts een regelmatig bloedende neus kon ons overtuigen, dat zijn hoofd niet van een rubberachtige substantie was ln de tweede ronde ging hij„even zit ten" en ln. de vierde wankelde hij. Wat hij echter; in-hét verloop van, de tien ronden, af. en:.;, toe zelfs .lachende. Incasseerde grenst aan het ongeloofelij kei De Groot bokste een uitstekende partij Het 'was jammer, dat hij na. een.serie, -treffers niet 'doorzette.-. 1 BU de. amateurs.-vieli;v.-?; d. -Mèulen. op door een -fnooie overwinning; op Tom Gebuls,'- die - hij. -tot, ..opgave Niet minder dan zes sche pen, de Johan van Olden- bariieveldt, Jahan de Witt, Boissevain, Noordam, Alcan tara ènr Indrapoera, met in totaal circa 11000 repatriee- renden aan boord, zijn thans van Indonesië ^.onderweg naar Nederland, we Johan van Oldenbarneveïdt zal ver moedelijk 15 Februari te Am sterdam arriveeren. In de eerstkomende maan den worden met; inbegrip van dë genoemde 11Q00, in totaal 40000 repatrieerenden uit Indië in Nederland ver wacht-' T.T.-races ook in Twente? Proef ronden zijn algereden "Wanneer alles naar wensch ver loopt en toestemming van verschil lende overheidsinstanties wordt ver kregen, zal. behalve de provincie Drente en met name Assen, ook Twente nog dit jaar zijn T.T.-mo- torraces hebben Verschillende mo- torgroepen in Twente en 'den Ach terhoek hebben tot dit doel samen gewerkt', met als resultaat, dat'op hetcircuit vinden;, driehoek Alber- gen-Tubbergen-Fleringen de .eerste, próefronden reeds zyn geredenr-Na verbetering van v enkeJe weggedecL ten zullen gemiddeldesnelheden van;i30/km7;per:ïuur-mogeliik:rzyir D>e baan kan 'onge veer-.a; 5 niin.uten> worden geredenj-.zoodat/ .dumaef; £S.40Eddy JV'dlxs. j d IV OOg/'- 1 ,,.|.|..|^1I rr uw. - QM v TïïtiwLiiuiï>£r De ■randerefeuHslagenS. warear»,AK- toeschouwers de^renherst vakar .-zi .ïfiDe^spórtcommlssie/avMvjd^itN: M. V.; heef treeds;. haar.-'1 goedke uring aan;- de: plannengehecht, tzcodat i de. organisatorenhbpen, :iia ook de; of- flcieele toestemmng/te; hebben .ont vangen, op Hemelvaartsdag, van:dit jaar de -eerste. Twentsche ',T.T, -races te kunnen-'doen verrijden. S.D.A.P. en Partij dan den Arbeid ;- „Wü kunnen dien sprong in' tiet vreemde klimaat niet maken". Het is de treffendste opmerking, die Wim Thomassen, secretaris van het; „politiek overleg", dat leidde-tot de Partij van den Arbeid, en schrij ver van de daarover handelende brochure „Opening van Zaken", als afkomstig van een der deelnemers citeert. De treffendste, want inder daad ligt voor duizenden en nog eens duizenden, die gewendwaren te leven in het politieke „klimaat" van de eigen:oude, vertrouwde par tij, de moeilijkheid van het oogen- blik veel minder in het program of den grondslagder Partij van den Arbeid dan in de „klimaatwisse- ling", die van hun toetreding voor - hen de consequentie is. .Zien WÜ goed, dan doet die moeilijkheid zich bovenal voor Ln de gelederen van de S.D.A.P. Deze partij toch, met haar halve eeuw van traditie, met haar symboliek, haar strijd liederen. haar vertrouwde leiders bovenalbezit „klimaat" in de hoogste mate. Het is niet alleeu traditioneel en historisch, maar ook sentimenteel bepaald.Reeds, het loslaten van den naam, meer nog het openen van de deur van het oude vertrouwde huis, laat staan het verhuizen naar een nieuw, wijder onderdak het moet den „ouden" S.D.AR.-er weemoe dig stemmen en zwaar vallen. Te zwaarder omdat hij .nog maar zoo weinig kan weten van het nieuwe „klimaat",'waartegen hij het oude verwisselt.Hoe zal het politieke leven in de Partij van den Arbeid, het alledaagsche, van de vergade ring en het congres, verloopen.? Hoe zal het nieuwe dagblad van de party voorlichten? Het zijn vra gen, die nu zij nog geenerlei ant woord kunnen vinden, - de strekking hebben, den ouden, ln eigen par tytradities opgegroeiden, partijgan ger onzeker en gereserveerd te ma-% ken."'".- ;A':" In de komende maanden en zelfs jaren hangt buitengewoon veel af van de leiding van de Par- ty van den Arbeid, èn van de hui dige leiders der nu nog bestaande afzonderlijke partijen: De eerste'; zal een bijzondere souplesse-moeten vertaonen fortiter ln re, suaviter in modoi de tweeden zullen zich van nu af aan moeten Inspannen, om de acclimatiseering voor te be reiden en. haar een rustig verloop te,geven. 1 :- Wij deelen allerminst '.'"'de- vrees-" van- sommigen, dat vooral ln de S.D.A.P. velen den klimaatsover- gang -niet zullen aan kunnen., én hetzij buiten partijverband zullen/ gaan staan, hetzij zich tot: de c. - P. N. zullen wenden. -Partijleden, die, om in de hier aanvaarde; ter-.;, minologïe te blijven, een. sterk kli- maatsbesef hebben,- zijn actieve partijleden, bijgevolg politiek be wuste mecschen. Hun ligt het niet,; politiek dakloos te werden.Zuilen zij derhalve niet buiten blijven staan, geringer nog .is de kana, dat zij - hunpolitiek., onderdak,. bU" de-: C.P.N. zullen gaan zoeken, omdat deze, hoezeer zy zich ook thans rr -; en naar onze meaning ook volko men" oprecht voor de democra tie uitspreekt, in: die. democratie een (vervangbaar) middel,niet. een doel in zichzelf ziet. Met an dere woordenr het onprincipieel karakter, dat dedemocratie in de C.P.N. draagt, maakt dat deze. par tij voor den principieelendemo- era at hoogstens een tijdelijk on derdak, een noodwoning, .zoukun- nen zijn. Bovendien heft voor öen SJJ.A.P.-er, .die „klimatologische".- ongerustheid jegens de Partij van./'; den Arbeid gevoelt, een overgang naar de C.P.N. het bezwaar aller- minst op. Immers ook de CMtN. heeft haar eigen „klimaat" en de overgang daarheen is voor den S.DA.P.-er veel grooter dan die naar de Partij van den Arbeid, Het moet, dunkt ons. thans zoo zijn, .dat het program, waarmeede Partij van den Arbeid zee kiest, den doorslag geeft, ook bij de over weging van aanvankelijke kil-', maatsbezwaren. Dat program is een positief socialistisch program, dat verwezenlijking, beoogt van de. hooge idealen, waarvoor de S. D. A. P., meer dan eenige andere aan de nieuwe formatie, deelnemende partij, gestreden heeft. Daarom ls desprong, dien de S.D.A.P.-er - thans moet maken, allerminst een;:' sprong in een afgrond. En indien. hy er zich van bewust Is, dat thans., breede kringen, vroeger ontoegan-' kelijk voor de geöachtemvereld- e^ de idealen vari hetdemocratisch socialisme, daarvoorthansopen harten hebben gekregen, zal hij beseffen, dat in het nieuwe „kli maat" medestrijdérs zullen worden, gevonden, wier aansluitingeen reëele versterking van de socialis tische strijdmacht beteekent. Zoo dus de „oude vormen", sterven voor: den Nederlandschen sociaal-demo craat, sterven bij zijn overgang:. naar .de Partij van den Arbeid de .oude gedachten" niet. Integen- deel: nooit was hun kans op om zetting in werkelijkheden gunsti- ger dan nu. En tegenover zooveeh dat goeds belooftmag watkli-.. maats wisseling geen bezwaar van'. belang heeten. Allerlei van overal Engeland gaat bet geheim van paludrine, het nieuwe middel tegen malaria, dat ln 1943 werd ontdekt en. het vorigjaar voor het eerst werd toegepast, ter beschikking stellen. Hét middel ls tienmaal zoo: sterk als.;, kinine én: driemaal zoo" sterk als: mepacrlne. dat in dezen oorlog werd- gebruikt. Victor BOuguenon za! op 't eerst- volgende concert van het trio-Hoo- genbergh: op 21 Februari de plaats,.in nemen van den cellist Joh.:; GütUchi'w-! die reeds -eenigen tijd ziek. Is en. zich nu aan .een - operatieve behandeling't- heeft, moeten/onderwerpen.:, De-Britsche scheepsbouwers zijri .x/ alweer zoo ver met hun r.a-oorlogsche productie gevorderd.' dat. ::nanr ..men:;.: verwacht, aan /het- einde van dit ljaar.; per dag één schip te water., kan wf-" den gelaten.: Thans wordf reeds,elke.*; week één .'vrachtschip afgeleverd.. DeDeènsche réeders krijgenvan; I j- Groot Brittarmië. xo millioen pond sterling uitgekeerd ..als vschadevèrgoe^'.;;?.1 ding voor verloren-geganèDeenschev.; schepen.J' die tot 3t-■*. .Tull j945y;:cmtiézg? Sr—IHet 'Arherlkaansché Hooggerechts- '"hbf'ite Washington/heeit-'Jiet" beroep van den' Japanschen generaal Jamas- 'jita tegen het-1 tégen.hem uitgesproken 'doodvonnis cafgewèzen. i Rustiger weé'r,'". meest .ïfeÉ'ihaügé>;wtoU5Tüisischëa -ïNiVfi- fsü: Z^Aanvahu A .keiykhog 'éehigëbulèhi.% /met i ty deiy keAopkJa-;-;;/ ringen;:iater,weer-toeS;.; nemende..bewolklngv;.; Iets minder zacht:!,,...; BotterdBm," watërgtand;7:Febr,ï; le. tij7.52; 2e ty20.3ÖA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1