I I k M Democratisch-sociaiisme op breede basis I gpl^VERVEERD incident afgesloten w>- -r> 1 "SÉÉI Sa; Oostenrijk betreurt, wat Nederland aandeed Atkltt ke/ nieuws Nieuwe bonnen Eerste Kamer wi! 1 geen uitstel Hedendaagsche problemen PAROOL-LEZERS NAAR „DE NAAMLOOZEN' Si .EENDRACHTSWBG.43' ^tWOON 2MJ0ff lTTOW) PER WEEK;'3V CIBTT. SRVpcWA»lTAAl;iJ 4.—L05SE.NT7KMKJU! fttM posTGmo',i*o. Uer: ahstehö.-bank te Rotterdam fe JAARGANG No. 32 ;|7'7y M jADV ERTt-N TIES EN IK LICHTINGEN DIENST: SC7TTEDAMSCHESINGEL No. 43, ROTTERDAM 75^ TELEFOON 2^839 - 24355 241S« MS99 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELKV. 34133 tNUCHTINGENDIENST UITSL. TBTT.W. 941M Ona fhB nktlfilc Dagblad .VOOc Rott?l:*dam pn'~ Qpflistr(»kt>n DONDERDAG 7 FEBRUARI 1946 Veiligheidsraad aanvaardt compromis- voorstel der Russen Ook-' Bevin deed zou^ ikunnen worden •rklaring - wan - •dïe*7ais volgt afaedaan-zou^vKunj rapt een-verMa*}?'- *van den zoti mi %e opening; der zitting van dsteraw»* -Taa 'den Veüig- 'Ösaad,:stdde ;4e. voorzitter ïSr.d»t de'Cirieteche kwestie .afgedaan - met;,.een- i r:.-vooraÜteri eerderheid van de leden va^den raad heeft- uitdrukking - wevtóiva^f?liar ;jneei3iI1S .ten ISaenivaA^e;- aanwezigheid - wS^iiöcbe, troepenin Grie- ;ai^a;lnaan, het oordeel:.van i-sfa^ï^^örnttehiis:- de raad van - aanwezigheid ^^vaja^S'ritsche troepen t in Grle- gevaar voor ;deh s^^dvredB: oplevert, :en ?dafc de. i "iiDgelegenheid ais :af gedaan^-?- ::--g^yiiiwdmoet worden^De -raad laat #9 er tot de orde van den N" jjyysjingki verklaarde,dat' de I - &^et-Russische-delégarie.. de tribunaal -ftcNeurenberg v§S^|tó^aaring van den voorzitter doodstraf op; de oorlogsmis 'filet£011 aanvaarden. "De Spw- ,'i'is:jet-Russische-delegatie was toe- 'i.v!j;:> Teid niet' verder aan te dringen op een formeeleresolutie.; .-'over de Griekschë kwestie en wilde Ijnet -dé volgende procedure; ge- f^j'^iioegen 'nemen: §j$7 1. DeVeiligheidsraad neemt k'?' j-een fonheèle beslissing met be- rag .k'trekking tot de'situatie.in Grie- ??e' v Sowjet-Buseische déler. tatie aal tevreden rijn met een flp f? verklaring., afgelegd door,.; der 7? V.3. De-verklaring van den voor- i§3^7iitt<^ moet Inhouden dat; :de ^^^^eiUgtódaraad^aetc .genomen ;iieéffc|yaüdi!dè ^.verklaringen, af- gelegd door de Sowiét-tJnie, .het Vereenigd KoninkrÖk en Grie kenland,-en - eveneens ,-dobr de vertegenwoordigers van. de Vér- «enigdeStatcn, Frankrtfk, Chi na. Folën Egypte en" Nederland ffinèi IwtJrekklng^tdtdesituatie fjin verband met de aanwezigheid S-van Brïtsche troepen *'in Grie- Skériland, zooala deze z|jnvastge- 'ilegd'ihfde 'notulen, van; de'ver-, iv%/£DftC»&dverklaart dan dat de i^'sj^'^la^daan.^ Veiligheidsraad werd hier op- een half uur verdaagd cm den Britschen minlaterwan bui- tenlandsche. aaken, BévliW'j gele genheid té geven dé Vertaling van de verklaring ran Wysjinski te besfüdëéreri:; ^ïï-Hêrdéiienp^nsV^^^^- tlng aelde Bovin, dat hU met ge noegen geconstateerd had, dat de Sowj et-Unie niet langer bij haar oorspronkelijke eischen persisteerde; ook hij was bereid tot concessies, en zou niet lan ger op een formeele uitspraak van den Raad aandringen. Het is het verlangen van mijn land, aldus Bevin, dat het ongelukki ge incident ln de relaties tua- schen onszelf en de U.S.S.R. ge- li Prof. Verzijl n et geko'en In de gisteren door den veilig heidsraad en de algemeene verga dering gehoudeu verkiezingen voor het Internationale Hof van Justi tie, heeft prof. Verzijl niet de noo- dlge stemmen kunnen verwerven. In den veiligheidsraad verkreeg hij 5 stemmen, terwijl de noodzake lijke meerderheid 6 bedraagt. In de algemeene vergadering verkreeg hij 14 stemmen terwUl de noodzake lijke meerderheid 2G stemmen be draagt. sloten wordt-en daj de eenheid van - handelen't'usschen onze •bèlde .groote staten en tueschen dèleden van'den Veiligheidsraad als'geheel:gehandhaafd blijft en veréterkt wordt". ,-.'-WysJinskisloot 'zich bij deze Woorden; aan, waarna de Grieïc- sche. .gedelegeerde zijn instem-:' ming betüigde met deze oplos- .sing;#. 'Uruguay tegen' de doodstrai Scherpe reactie der Russen In de v' algemeene commissie 'yan de Vereenigde Natiés." w,erd gistermid dag; s ensa Ue.;;;verwékt, tóénl D r.vJVISiio éllsky, ;het hoofd yahi> de Oekraïnsche delegatie, épn door dë delegatie van Uru guay. ingediendemotie, als fas cistisch bestempelde... Indeze motie verzocht genoemde dele gatie opdirac lit te geven "aan' het de' doodstraf op;de oorlogsmisdadi gers h'i et tbè te passen; .Sprekend ^mëfc diepe- ontroe ring enkenneiyk'métingeiiou- den;:V7Öordën,' .lverklaar.des".iMsfi* noéil'sky, datdé.-moti e van -Uru-^ guay. „nietop... de. -.agën<Ja:mocht' wordénegeplaatsi;. Hij swaar- schmydë de commissie, dat^'in- dien dit\voorstel*, voor éde; alge- mëénér vergadering kwam,zulks zéér ernstige gevolgen zou hebben. r De voorzitter, Spaak,2 2eide er zeker,van 'te 'zijn, da't de/délë- gatië van .Uruguay zieh i er niet van -bewust is geweest,-welk ef fect haar motie' op Europeanen moest^.yih.akené.^'Dealgemeene vergadering wordt hiermede' in een zeer" mdeilijkepositie ge bracht. Spaak verzocht Uimguay derhalve de motie in te trekken, Grcmyko, ,de Sowjefc-Russlsche vertegenwoordiger,; steunde dit verzoek' en zëide, dat zelfs de be spreking alleen téeds van een dergelijk voorstel:'/een beïeëdl- ging zou: zijn vóór,de vergade ring, en voor alle fatsoenlijke ?e 18-jarige-' y ^LandtrMrJi-reKtüurcnt.'V'^"-, '1- i trim-'een Volgende week 2 k.g. aardappelen .t Het, aar da j pelranteoen, voor dë .volgende week is vastgesteld op Z kg voor ijersonen van 4 jaar en ouder (met 1kg- toeKlag voorde leeftijdsgroep .van' 14- tot '21 jaar): en op 1 kg-voor de kinderen, be- neden 4jair.vMeh venracht< met de thans nog beschikbare vbor-: raden aardappelen de rantsoe neer ing op dit peilte% kunnen handhavenbehoudens; onvoor ziene omstandigheden ha den -hieuwen oogst!-;De" aardap-.- pelvoorzienlng is. eeh der' moei lijkste voedingsproblemen in dét zeneersten na- oorlogschen win- •ter, omdat practiseh het .geheelc kleigebied door' ;de":inundatles gcén oogst; opleverde dean- dere gebieden een -belangrijk mindere opbrengst hadden door hetnagenoeg geheel ontbreken, van meststoffen. Ondanks het. fêlt,.. dat er iii: het geheel' geen export van consump'tie-aardappe len plaats', heeft, is' de .Ier be-: schikking staandehoeveelheid niet. toereikénd. om <een rantsoe- neerlng op basis van 3 kg. voort te zetten] r'i Valsche bankbiljetten in omloop? Yaiïi. oneifjyffatt^scfi^^redacieur/ liet medevfêteuvM; ;dë .Nederlaijd- scbe Bkttk ial naar wü yerDemen, een officieel Onderzoekgaandejnaar ^de gegronilheid vau^de ^Uaeht^r dat; val* ache V bankbiljetten' vatï:i/l2fL--v.in' btoloopzijn.Hangénde 'ait'óndérzoeb. wéiiseht.men tebevoegder plaatse geefl- afldère?'inededee'hng^:ytel ver- menschen 'over heèi de wereld, (strekken?;,, y President hoopt op hernieuwde vriendschapsbanden Gouins deficit Een van Gouln» eèrste daden was net publiceeren van een „balans van aen toestand van de openbare gelden van Frankrijk.De uitcavcn over 1945 bedragen 823 mUiiard francs cn men krijgt een beeld van de politiek der vpr.gc regeering al» men leest, dai mervan It milliard zijn besteed om verschillende' Industrieën weer op gang te brengen en 189 milliard voor militaire doeleinden. De prestlge-poll- tiek van De Gaulle verslond dus 50*.'« van de touie uitgaven. De inkomsten worde?) Geraamd op 207 milliard, zoo- dat er een deficit blijft van 325 InU- L,irf-.n0e °penbare schuld bedroeg f'"d. .'9f4 nog 16CB milliard en steeg irunlddfiB tot ibqo milliard, een toe name toonend van 251 milliard. Deze verhouding moest zich natuur lijk weerspiegelen m het buttenland- %che handels- cn geldverkeer. De han delsbalans tooide een tekort van bUna 32 milliard en dc betaUnfisbalans een tekort van 89 milliard. Inmiddels heeft men Amerlknansche credleten ver bruikt tot een bedrag van 385 miUloe'n op langen en 713 mUlioen op korten lermijn. Dat is dus de positie, waar van Coulr moet uitgaan. Cijfers zijn welsprekend, maar hun tcekens wor den pas duidelijk, als men ze „ln be weging" zfet. De Airterikaansche cre dleten zouden volstrekt draagbaar zijn. Indien men intusschen erin ge stangd was het begin van de produc tiviteit :e herstellen. Tenslotte hebben wij op het oogenbl'.k niet de meeste last van de vernielingen, die de oorlog ver orzaakt heeft, maar van de ver- war.Jng die zij heeft nagelaten, en die een krachtige hervatting vnn den ar beid belet. Op dit punt laat «Ie Frnnschmsn verstek gaan Orgonisatlefouten. cor ruptie enz. hebben ongetwijfeld tot de verwarring bijgedragen, maar een niet minder belangrijke factor ia het wantrouwen der arbeiders. Zij wan trouwen hun regeering maar vooral net bestaande sociale en politieke re- "hei?» ^DI? Frankrijk. Dit wantrouwen van ;ot een sterke toename die „_,arhr,f,son1usl Men meent nu door wl? «vrcdenho!d ,p bestrijden, on tf "^misten in de regeerine (1airrBAa5mi!n- ra8ar mpn ontneemt eln an opporttle hoogstens d?.s n're vprwi1dert klvsai s3"nPtoom. maar niet de riüh .VA .9rbe,<,er denkt er plet over f.i S. dcze regeerlrn te verecnzel- vigen. Oaarvocir zat men öf een com-' rnuntsnsebe rczeerlng moeten maken of 'n soclaei-rtemocratlftch-communls- tiache met een scherp antl-kapltalls- tlrch program Hiertegen verzetten zich zomvel socialisten als katholieken en niet zonder grond. Anrtré l'htllp staat thnna voor de taak een bezuini gingsplan door te voeren, dat door zijn rechtvaardige strengheid dc cri' tlek tot zwijgen brengt, maar het ver trouwen der arbeiders kan toch eerst gewonnen worden, als deze bezuini ging de voorwaarden schept voor het hernemen vort een systematisch socia listische politiek van gcoot allure. - - het -.. fraaie, t*i* bet begin:-Mr- I 17e/ esnW-sicrnmende gebouw va/n lietOóatenrijkscheministerie-. t«*ft Bnitenlandactte - 'Aötetn aan den BuilJróusplats,welk'plein-, gedurende de. zeven jaren ■t'an.: wtBi-ovérheeT- ach»ng in ÈïaneUaplatz naar- een der moordenaars .va n Doll fuss ongedoopt ■■in geweest; eetelt de pre sidentvan de Ooslenryksche repu bliek, dr. 'Karl Renner, die hort ge- Icdëndm leeftijd t'tuü 75 jaar heeft bereikt.Het paleisachtig*:6arflfrj7«- bouw Jkaar eens. deberoemde stoafiiviMtfffdK Mett'ernich, „d* l'óet- sier voh'Europa'', hééft getroond en: Kgóf ijjèfhioinstcn' tuil het Ifeenér Congres gehouden werden-, heeft, pkóoals, .qhtitïbaër ve«Z andere bekendei IVeeMche bonwv:erken, ook dom- den" oorlog te lijden gehad. Set werd doar een liom géiroffenwelke eeh- hoek rib' dm voorgevel bijna tfitheil varuifldc. Het vertrek,, waarin dfj. Doïlfvss in 1SS4 den dood ge- vondc'n ft erft, een reeks - schitUrende pronkzalen, waaraan tul van histori sche herinneringen paren -'verbonden, werdenfataal in puin gelegd. In dit gebouw hel) ik het Oostén- rljltsohe staatshoofd een bezoek, ge bracht. Dr. Renner, die reeds se dert lang een der meest vooraan staande figuren van de Oostenrijk- sche sociaal-democratische bewe ging Is en die ria de omwenteling van 1918 de 'eerste staatskariseher van de, Oostenrljksche republiek geworden is, .ontving mij met de grootste hartelijkheid. Hij maakt den Indruk-een zeer machtige, per soonlijkheid te zjjn. Hij Is" een ro- buste verschijning, zijn .gezicht is gevuld, hij heeft nog al tijd'hetzelf de: witte baardje van vroeger,en zyn dogen blikken den .bezoeker verstandig door in; een donker montuur gezette brilleglazen aan. Dr. Reiiner, begon liet onderhoud met ml) te verzoeken, tlenyNeder- Naar aanleiding ran het bericht: dat de Nederiandsche regeeriOg het 'voorlooplge -OostenrUkscbe bestuur- peeft erkend,, heeft ontc correspondent een. onderhoud ge-' had: met- dr. Karl Ren n.« r, den president van oostenrtjk, waarbij dé Nede'rlandsctv—Ooatan- rljksche betrekkingen, voorgrond zijn getreden. d«n - DR., KARL REKKER; Ootttenrtfkgtsh premidr. landers er óp te wijzen,, hoe het huidige Oostenrijk werkelijk is,. „De .Nederlanders", zoo. zegt hij, hebbchin den oorlogs- en bez^t- tlngstyd' helaas slechte eiwaringen met Oostenrijkers opgedaan, die zelf «iet eens meer' Oostenrijkers uLden >2^,u 1>c werkelijke Oosten- rukers z(jn dcbioarailsch cn nemen tegenover geeu enkel volk Neen vljundcHjke houding aan,. Weencn is, integendeel, bekend door z(jn in- temallonaai standpunt". Dr. Renner drukte den wenséh uit, datdc Nederlanders moésten vergeten ook wanneer huri dit vaak moëüOk voorkomt wat „Oostenrijkers-tegen-hun-wil hun hebben aangedaan, en dat zlj weer goede betrekkingen met de Oosten rijkers-, ^ooals-deze-werkeiyk-zyn" zouden aanknoopen. „Wij betreuren het", zoo verzekerde h(j mij,, „dat het juist Oostenrijkers zjjn geweest, door Wie men ïn Nederland zooveel te lijden beeft gehad. Wij zullen de oorlogsmisdadigers zelf bestraffen. Wanneer dit reeds niet door de ge allieerden gedaan zal zijn!" V y.'. ;y-. De betrekkingen tusschen Ooe- tenrljk en Nederland rijn .vroeger altijd, goed gfeweest en wi!hopen/ dat dit .ook in de toekomst zoo mag zijn. hopen: dat de' haven van Rotterdam ons goedediensten zal bewijzen, zoodra dev verkc-ersmoge lij kh eden hersteld -zijn. Ook hopen wty, dat. de Oostenrljksche krijgs gevangenen streng Van de Duitsche _t - gescheiden worden, dat men hen in Cz-^f v«n fj, v d KlöV afzonderlijke, kwartleren onder- JtraT Vdfl A^, v. U. iNiey brengt en':dat zij zoo spoedig mo gelijk naar Oostenrijk'teruggezon den, worden- Ainyulling:lwririënl5st.vy|:;é n--. Voor de .tweede helft Van de 2óe'..periode ;1946|:(3^tJnh,16Fë- bruari;;;1046).:,geeftVelk7;dër ;vbl- gende;bannen recht op-het: k(W- peri van-r Bonkaarten KA;KB;--Kci602: 136 y f- 250 gr. stroop enz.; - 136/. >50 gram thee -737:y:..-r V'.'.100 gram gedr. 'i-év-é: zuidvruchten 133 ,y;.-F"iV gram waschp. B-71y:-;;V j'yl^kg. aardapp. Bonkaarten ;IiC 602w.- A04: melk ^IVr lifer;melk B 04, C 04 3 liter melk melk:;-,. -7„:V. 010 aardapp. 2 kg. aardapp. Bonkaarten Kp, KE '602;'>' 835 250 gr. jam, stroop 836 '100 gram gedr. zuidvruchten 837- 250 .gram -éiaschp, Bonkaarten LD, LE 602;> - 7 D 04yE04 5 liter melk 'melkv>Vvv-7''- iff V-v 510 aardapp. 1 kg. aardapp. Tabakskaraten enz., 7 "T12 rants, tabaksart. - (geenv imp.rcigar.) V 12 100 gram choc, of sülkeiwei^en:': y X 12 y 1W® gram rchoc., of - suikerwerken. Bovengenoemde ;"bbnnqr!tv kun nen reedsióp Vrijdag' 8;BéJ% a;s. van des'-.TDorgens 8>uür;yaï r^or- d en ,i gebruikt,-: met> 'uitzondering vari de bonnenvo'or :?ihe2k sen aardappelen, waarop -eerst met lng'a)ng yan Maandag VJlVFebr. mag' worden' afgeleverd: y Bjj, dëeinemin g-a an«"d e fmaal- tdjdea: vaa de cmtrale kéukéns. moeten, alda&r. deyöomien „014 öt; |i4yy^ëè»eli'?> vtwirjTèfseli èh ëtëii^V pelen warden Ingeleverd: V Zij zal leden commissie Van Poll aanwijzen (Vnn onzen parlemenCafre.i redacteur) .•De> Eerste Kamer heeft een motie-Van Emdcn, er toe strekkende de aanwijzing van de,. Teden-: dercommissie-V an Poll>ult ,të stellen totdat de re- geëring;-de volksvertegenwoordi- ging;;lii"i commissie-generaal zal hèbbert ingelicht;-yerworpen-met 19 tegen-11; stemmen. Voor stem den - de - vfljzinnig-demócraten en S.D.A.P. :Met<.;22; tegen- 10 stemmen heeft 'de Eerste, Kamer daarna besloten, haar medewerking te verlèenen voor de uitzending van; de ".commissie-Van Poll. De voorzitter werd vervolgens ge machtigd -de: uit deze Kamer op té nemen leden aa'ri. te wijzen. Bankbiljetten regen op den Goudschesingel Gistermiddag omBtrceks kwart voor 'drie kwa.ua er eaa waro bank- biljettonregC'Q uoer 'op dea Goud- echesingol" te Rotterdam. Overal fladderden .briefjes van 10 25.. Natuurlijk begon- er onmiddel lijk een Trilde: jacht op-het geld, tot- .<lat>er ;ten9lotte .niets moer te grab belen; viel. Onder dc ^vmders" wa- ren-mensehen, dié "wel begrepen, dat bankbiljetten; niét zoo maar uit den. hémelkomen vallen.'.Zij vervoegden zich:met liui buit; op hetlioofaba- Teau van. politie, waar alles bij elkaar een bedrag. Van f '490 werd gedepo- -neèTd.;:-',.';'- -'- bv-ii: Dé politie brak zach hel boofd er- ocer, >wi'e de verliezer zou kunnen 5t\jn..;.' -v 'Eerst veel later werd door een .veemarktbezoeker -aangifte gedaan, dat'hp 'f 2000 in brief jes van 100 en 26; kwijt ,waa geraakt en; de mogelykheid 'werd öuj niet oitgéslo- ten geacht, .'"dat men hier do oplos sing van hst raadsel gevonden had. Da politie heeft-het geval nog in on derzoek: Dóch inmiddels vraagt men zicli flf, watér. vair fle overige 1010 terecht gekomen is. Auto's niet op het trottoir! v Bet komt herhaaldelijk .voor, dat automobielen en i motorrijtuigen met zijspan, hetzij omte parkecron, het zij ten behoeve-VanJaden'ien. lossen, gedeeltelijk op liet trottojr, ge deeltelijk-op den rijweg-, geplaatst wordem.'Bij navraagblijken" de be- stuurdersait; vcelnl mét góede be doelingen te doen en wel om 200 weinig mogelijk ruimte a&n het ver keer,; op; dan riiweg te on fctrekken. De;. >.verkeer3politiecojpmisaië heeft tlmna mét: algemeene stemmen vast- gestëid,dathet "tijdstip ia aancebro- /veïscWjnsel mét beslistheid, lë.ëvioo noodig; dóór bet^^nnkketr^vm^proceS^WbaalyTip" to-treaea.^.- VORRINK„Het kan de natuurlijke oplossing vormen voor de problematiek van individualisme en collectivisme" TèitimtUrsokatic Montgomery-bij e\jn portret,, dat door den: Kngelschen j huhstsahüder Salislntry (reehtsj werd vermordigd. OKEN MONAHCHIE., Wat 'het -Idee van. den ...Anschluas"- van Oostenrijk' aan Dulischlahd - be treft, verzekerde, dr. - RennerI mlJ, dat het üln volle overtuiging Is, dot deze gedachte geheel dood is, Wat ln.1938 gebeurde was geen „Anschluss", doch een militaire annexatie me', geweldI lk: vroeg'dr. Renper, of volgens hem; de Habshurgers .nóg kansen hadden in Oostenrijk 'weer op 'dén troon, te komen, zulks ln verband rnet het op onthoud' van tw'ee jongé aartsnerco- gen,..K arl I*u d wig en Rudolf, jongere broers - van, den „kroonpre tendent" Otto van Habsburg - (den oudsten zoon 'van dén - laatstert.„Oos- tenrijk-Hongaarsehen monarch Karl) ln 'Oostenrijk.. Zooals men.weet, wer den deze belde. Babsburgers kort ge leden te- Innsbruck ontdekt. \',y i „Van het standpunt ,der bevulklhg* bestaat hoegenaamd geen neiging de Habsburgers tvéer op den troon te roepen. Vanhet standpunt van den Oosfenr(jksche"n' staat Is' een restau ratie der- Babsburgers ren onmoge lijkheid, daar- deze een provocatie, een bedreiging en een verontrusting der naburige senten zou beteekonen. zy zou een terugwerking in Tsjecho- slowakije en Polen zulks In ver band niet Gallclê. tdat Indertijd tot het Oo6tenr|Jk-HoMgaarsche ryk be hoorde!) teweegbrengen, en even eens ln MongnrtJe!" - „De wederopbouw' van -Oostenrijk: Isthans* véél móellljkw aan die lm i'9i8. Toen toch .'was liler niétsver-: nteldj. maar'mi hehben.de Oostenrijk^ schelsteden, de.Industrie en het .ver keerswezen enorme1 schade opgeloo- pen. Doordat zooveel machlhericën én inrichtingen van fabrieken wegge sleept werden, is, 'de industrieten zeerste verzwakt. ;"ïh 1919 heeft Oos- tonrtjk-'een relief-credlet van 42 mil ls oen dollar gekregen; Thans - Is nog niet bekend of - en' In welken omvang Oostenrijk de uoodzakèJJjkc.wcderop- bouwcredieten zalontvangen.-. Wij verivachten. veel':van de. hulp van de' UNNRA. Voorlóopig wordt Oostenrijk, wat .dé. levensmiddelcnvèrzorging bey treft, door geallieerde bezettingslegers, geholpen.Daarby doen zlcli natuur lijk groote;: moeilijkheden voor; -Dtt' verzorging: van de -bevolking ln de; eenc. bezettlngszóne verschilt van .di^ In de andere. Rusland heeft door,de.tv oorlog, zelf ontzettend - geleden.-, ''Dé- aanvoer van léveitsmiddelen uit "-het Oosten wordt ten gcvotgc-van de-oor- logsverwaestJngen zeer ybentoèlHJkt. Landen"als, Hongarije> enpR.oemenfëi UJden, zelf vcel' gebrek. j -- .rrcaldSrt Rrnper- vertelde my.^dat bij persoonlijk' tal-van goede" vrienden In Nederland heefteen" herhaaldelijk In ons vadcrrlund Tieeft vertoefd. ;HIv ts zeer verheugd, dat de diplomatieke betrekkingen m<*t Nederland 'nu-her vat worden. i -. - bevestigd Landitiachters en N.S.K.K.' ers dn hooger beroep Woensdag hééft, voor den' Hoogen Raad te Den Haag een zestal land- wachters; enN.S.K.K.-ers terechtge staan, die cassatie hadden' aange- teekend. tegen het door de bljzondere- Róttèradrnsche -rechtbank gevelde vonnis. Alvorens het Hof tot behan deling van deze zake n overging, deed de president .uitspraak o.m, ln de zaakitegen den 41-Jarigen C. v. d.r' Kleij; N.3.B;-er en destijds kapitein bïj de Rotterdamsche brandweer, die wegens, het doodschieten van den vluchtenden brandweerman. Eland in eerste instantie tot 2Q jaar ge-, vangenisstraf werd veroordeeld. Het Hof. bevestigde deze-; uitspraak. De straf van J. Breedv.eld uit-. Leiden, die Joden bij den S.D. had aange geven en een pi'ganisatie, welke Jo den' hielp, had verraden en deswege de doodstraf had gekregen,. werd verminderd tot 18 jaar gevangenis straf," waarvan 'da laatste 15 jaar door ie brengen' ih een bij2ondere werkinrichting. Tn Ce-zaak togen den SZ-jórlpen J. v. u.Bilt. die ln 1344 ln die.nst van de Landwacht, gewapend met 'n geweer., patrouilles, hed geloopen,- «ischte" de procureuT-Ilscaal yei-wérping van het beroep;' de"- straf .was-12 Jaar.. Tegen; ar.':. Boiinéma, eveneens een i.,Land- wachtman'ri die vcivolgens voor de réchters verscheen,--' luiddede elscli, 4 jaar. Öok; Bonnema was tot UC laar. veroordeeld.- Mi- Klein,.' Sn Oct. -'4S; vrijwillig, m; dienst gegaan hij .de NiS.K.K.; daaruit «edeserieerd;...;toeti de Diütschera j gearresteerd en. acht ma'anden.,.iri' «en.gevangenis ppgeslo*? teii. achtte.de.procureur-fiscaal, 'mede met-' hét:, oog;:, op -verdachte:s-.> jeugd; minder schuldig'; e» concludeerde twéé' jaiari.'Uè 'straf in .eerste 'Irtstantié; is vlei Jaar», Het' beroep." vari .deii tot"4'-Jaar- verr oordeelden wachlsman bij "de, Dultsche weermacht,,,; J. :'C.. ,A;; van; Leeuvvéri. wérdi verworpen, zoo .ook 'het beroep van>T,Maat, vrijwillig 'N.S.K.K.-cr, die-'- vijf-'^aar^straf Tiad. ;Tenslotte kwamvoor.,. G. A.- Jongeling, "die .wét genshel" ;vrijwUllgt'toetreden;>tot - de; - NlS'.K;K; door'-de b(Jzbnderc,; .recht- bank tótjZCsrJaar^wcrd verópfdégld 'Hlery.cönciudeeHle?: he;:proci-flseaal drle>jaariivlh'\4ï. 'déze zaken;' zal Jiet; Hof'ovc^dr/e; ji. i^kèh", uJtspraakidóen: ilDei'profOreur-ganeraal; hecft_-de.bütr ■komatlgevKstraffen.^'van'■enkele.-vei;- dachfenfshetlontzetten; uithett. actief énfpassl ^'Tcitsrèch tilfla t enyvervalje n. aa rige2lén>Nedexlandere,:dte^in.;'Duit-, schen. dienst ~-:Watfen:ss; Landstorm" N,B:iLK^rt':.virarfixi;';vaiiïhetNederlaiï- derschap vör/fll 1 én 'zij ri verklaard' en dusf- autotn a tlschdéze, .burgërrreehten verliezen.' De Delftsche slii d enten - r^y-^ëekeiiaars; De^miuirtter.vau O. K. en W. lieeft den-reetor-magnificus der, tcehnischc tiobgeschool te 'Delft opgedragen de door hem gedane uitspraken tegeu studentea-teekena»rs zoodanig te wij zigen,. dat: de; mnximtun-uitshiitïngs- termijn ender riclitlijnen 1 t/m.5 Qe heoordeelbigsbesehikldug studen ten 1945 nr." «I voor. Delftsche stu- dëiiten wordéu- gchalvëord. „Tuaschen de twee grootc we reldmachten in, in menig op zicht eikaars tegenspelers en toch weer beide op klemmende gelijkvormige wijze gehouden aan de materieeïe eischen van het mechanisatlëproces, ligt het oude Europa. Het zag in zijn midden de idee van het demo cratisch socialisme geboren worden. Het democratisch so cialisme kan de natuurlijke op lossing vormen voor de proble matiek van individualisme en collectivisme. Deze roeping te vervullen vraagt van de belij ders van het democratisch so cialisme zich een voorstelling te vormen van het.groote groei en gistingsproces, dat zich in de wereld voitrekt. Het vraagt ook ons in te zetten om de beweging voor het democratisch socialis me op zoo breed mogelijke basis te plaatsen. Het congres zal zich over een dergelijke kans, beli chaamd in het fusievoorstel tot de Partij van den Arbeid, moe ten beraden en uitspreken. Dit beraad en het daaruit geboren besluit vormen de kern van dit congres en maken het tot een der belangrijkste in de veelbe wogen historie onzer partü". Met deze woorden typeerde de heer Koos Vorrink, voorzit ter van de SJD.A.P., in zijn ope ningsrede de kern van het 46e congres, dat de/S.D.A.P. dezer, dagen in de zalen van Bellevue te Amsterdam houdt. De heer Vorilnk stond uitvoe rig stil bij de offers die ons volk gebracht heeft, en hij verzocht het congres deze herdénkings- woorden staande aan te hooren. Revue der problemen. Hierna liet' de partij-voorzit ter de problemen van het oogën- blik 'de revue passeeren. Aller eerst het vraagstuk van de po litieke delinquenten en. dat van de zuivering. Er zijn duidelijk verschillende stroomingen in het' Nederlandsche volk, zei hij. Toch zou de groo.te meerderheid van ons volk zich kunnen vereenigen met de formule: streng, snel en recbtya.ardig.iMoge de ,regebring dë wégen daartoe vinden. Daar bij moge ervoor worden gezorgd, dat zij, die de hoogste' verant-, woordelijkheid hadden,, ook het zwaarst worden gestraft en dc kleine zondaars er met een lich te straf afkomen. -7- Oorlog nog niet voorgoeè uitgebannen. De'heer.Vorrink zou niet gaar ne beweren, dat'de internationa le sfeer reeds dusdanig eensge zind is, datwtfden oorlog als Walcheren weldra geheel droog De dichting" van het dijkgat bij Rammekens is thans zoo ver gevorderd, dat, reeds met het leegmalen van den polder is be gonnen.' Garbid is weer vrij Aangezien de moeilijkheden, wel ke in December 1945 waren gere zen bij. de N.V. electro zuur- en waterstoffabriek te Amsterdam zijn opgelost; kan carbid thans weder om zonder vergunning bij;den nor malen handel, worden betrokken. Daar de reservevooraad in de af- geloopen periode practiseh. is ver bruikt, zal het niet mogelijk ztfn terstond ln ieders behoefte te voor zien. Men kaner echter op reke nen, dat binnen korten tijd de car- bidleveranties wederom normaal voortgang zullen kunnen, hebben. De voorst cl llrijfdic „Het Parool" op' Woensdagavond 13' Februari in Luxor organiseert ten behoeve van de lezers, 7al natuurlUk. storra loopen, temeer daar de pryieri' uitermate laag gesteld «Un; Het is hiermee echter als .vanouds: ;',>wiev't, eerst komt, 't éérst maalt". iW<: -raden U daarom aan, niet te Wachten,.''maarf.U .reeds Vrijdagna- middag, .lusschcn S—7 uur van plaat sen té voorzien.' .U kunt- toegangsbe- wyzen.7eotv programma's dan tegelijk .meenemen. Den volgenden dag. Zater- dag^-.van 2—4 uur hopen we de andere belangstelténden -nog te kunnen hel pen: Wijrzljh; er" vari- overtuigd, dat velen die Deflesne's tooneelspel' reeds heb ben, gezien;-deze unieke kans toch zullen aangrijpen om.; ,7De Naamloo- zen 1942" nogmaals te kunnen zten, Qnzerztjds f moet echter het verzoek worden gedaan,-, iri dat geval even af 'te wacliteniv /,;Het .Paxool";;xal (wanneer blijkt dat er voor ons'streven; de tooneel- speelkuost te'helpen propageeren)'het Waarlijkniet bij deze eene voorstel ling .-laten. Tezeer verheugen, we - ons over'tiet feit, dat !dë.'.acteurs en actri ces, die telkenmale per autobus uit\ Amsterdam moeten komen, - omdat hler.- nu' eenmaal onvoldoende woon gelegenheid. is;, zich Bli'die moeite ge troosten. .WIJ, zouden zoo gaarne z-.en, dat Rotterdam dén slechten naam dien hét.bij' sommige tooneelgczclschappen heeft w Icregen. geheel kwijt zou raken. Bewys.-datde Maasstad TWEE SCHEPEN BESTELD De Vereenlgdê 'Nederlandsche Scheepvaart Mij..heeft twee. snelle .vrachtschepen besteld bij de Ne derlandsche Scheepsbouw Mtf. te Amsterdam. -De bijzonderheden van deze schepen -zijn: draagvermogen 9500 ton.-, snelheid 16 mijl. passa giers-accommodatie 12 passagiers in i" en,2-persocns hutten, ruime eet- cn.rooksalons. "A. Defrësne.y ganscher harte het artistieke en cul- lureele streven van de S.T.A.R.T. on dersteunt en dat het nooit Kan ge beuren, dat Rotterdam in dat opzicht de aansluiting mJst. Wij deelen nog mede,dat iedere bezoeker van de Parool-voorstelling op 13 Februari er st^at op kan maken dat hij per tram huiswaarts kan keeren. Dc opvoering begint om 8 uur. Nederlandsche handels- missie naar Portugal Vrijdag 8 Februari zal een Neder landsche missie ouder leiding van drs. A. B. Speekenbrink, directeur- generaal van de buitenlandsche eco nomische: betrekkingen van. het mi nisterie van handel en nijverheid, naar Portugal vertrekken voor - het voeren van handelsbesprekingen. voorgoed -uitgebannen kunnen.; beschouwen. Er is de tegenstël- ling tusschen het super-kapita listische Amerika en het Gom- muni5tische Rusland, de tegen- stelling koud en harteloos indi vidualisme en eeh ongeestelijk vervlakkend collectivisme. Tus schen deze wereldmachten ligt het oude Europa, verscheurd en bloedend uit duizend wonden, met als eenige werkelijke machtscentrum Engeland. De vraag dringt zich aan ons op, zoo sprak de heer Vorrink, of West-Europa nog een eigen taak en roeping te yer\TiIlen heeft. Of is het voorbestemd om door de een of andere wereld macht te worden opgeslokt Hier heeft het democratisch so cialisme een woord te spreken. Het probleem, waarvoor, de menschheid in de eerste tiental len jaren van baar ontwikkeling geplaatst is, is het vinden van het evenwicht tusschen de eischen eener geleide, socialisti sche economie en een zich vrü ontplooiend geestelijk en cultu reel leven. Aan het slot van zijn rede richtte de heer Vorrink een af zonderlijk woord van welkom tot zijn partij genooten-ministers, daarbij de oud-ministers. Albar- da, v. d. Tempel en Burger in sluitend, en dankte hen voor hun arbeid. Hij roemde het werk van Dreés, Mansholt en Vos. Het bestuur van de Partij van den Arbeid Een zetel voor Schermerhorn In de „studie-commissie": van dë J partijen en groepen, diehebben';, deelgenomen aan de voorbereiden-: 'de besprekingen voorde Btichting: van de „Partijyan den Arbeid" is -, besloten^dat het voorloopige be- stuur van de partij van den arbeid zal bestaan uit20 leden. Hiervan zullen warden aangewe zen: 9 leden door de S.DAJP., leden door den Vrijz. Dem. bond, 2 leden door de Chr. Dem.. Unie, - 27 leden door de Christofoorgroep, - 2 leden voor de groep van Walsum, I lid, prof. Schermerhorn. De samenstelling van het dager;;' ïyitsch bestuur zal worden overge- "laten aan het voorloopige partijbe- "->üë Tweede Kamerverkiezing zal nader-? geschieden door het voorloopige partijbestuur, in overleg met ver-V;- tegenweordigingen van de deelne- V: mende partijen en groepen. Voor de candidaatstelling voor .f de prov.: staten en de gemeente- V. raden zullen er. tijdig van het voor- V loopige partijbestuur adviezen of instructies verschijnen. -:p Ministers spreken te Amsterdam Behalve de m inis ter-president ff prof. ir. W. Schermerhom zaTook - minister prof. mr. P. Lieftinck het i woord voeren op het Vrijdag te Amsterdam te houden congres van belangstellenden in de partij van den arbeid, die niet zijn georgani-; seerd 'in de S.D.AJ?., V.D.B. en C.D.U. Weer promotie en degra-'J ,datie-wedstrijden De KNVB heeft besloten, dat dit - seizoen promotie-';; en degradatie- wedstrijden zullenworden gespeeld en dat de afdeeltugen bestaande uit II elftallen tot 10 zullen worden - teruggebracht. De nummers 10 en 11 van deze afdeelingen spelen, met; 7 de kampioenen van de daaronder staande lagere af deelingen een heele, eventueel halve competitie indien er meer dan vier elftallen aan deze promotie deelnemen. De definitieve promotie- en degrada- tieregeling zal op 23 Februari-wor den vastgesteld. ';i ■'-' -■iffjff- Nederlandsche elftalclub gaat oefenen Op het Sparta-terrein vindt Woens- dagmlddag twee uur een .oefenwed strijd plaats tusschen twee elftallen der „uitverkorenen". Zij zijn als volgt samengesteld;'' Kraak (Stormvogels), wilder* (Blauw Wit) en v. d. Linden (AJax):- v. Buitenen (HDVS), PeUlkaari (Lon- ga), aanv. en de Vroedt (Feljenoord); v. d. Engel (DHC), Lenstra (Heeren- véen), Ehlen (Slttardsche Boys), v. d v Gijp (Emma) en DrSger (Ajax). v. Raalte (BI. Wit), Fotharsl (Ajax), de Jong (ADO); v. d. Hoeven (DWS), schijvenaar (EDO) en Stijger -, (Bi. Wit); Holleman (VUC>, Wllkes (Xerxes), Roozen (Haarlem), Smit (Haarlem) aanv., v. Beek (Blho'. Reserves: Saris (BW), v.- d. Vliet (ODS). v. d. Heide (Feljenoord), Kup- pen (Sittard), v. Veen (Ajax), Ooms (DWV), Bouwmeester (NAC], Rijvers (NAC) en. v.-Kiisdonk (Feljenoord). De radio vanavond HILVERSUM I, SOI M.i. IS.00 Gr. muziek; 18J.5 Rêlèna Lu- dolpk, 3oprao.7i; 1$.Q0 Nieuws; 19.SO Sneeuw en ijs grpL); 19.40 De vaart der. volken; £0.00 Niéuws SO.05G evarieerdavondprogramma S1.00 Declamatie; 21.45 NCRV-ark.;A £2.00 Nieuws; 2SA5 Actueel - half-y,: uur; 22.45 - Zangrecital; SS.ld Gr. muziek; 2S.50 Schriftlezing.-• HILVERSUM II, i 15 M.; 18.00 Nieuws; 18AS Les garsde.j. Paris; 18.45 Sportbcschouwvng 19.00 En n».naar bed; 19.0S Radio-cabaret; 20.00 Nieuws; SCfONff: RegceringsvoorlichtingsdiensttOSO.AEy* Concertgebouworkest22JS0 Mazs< Kohnstamm; 22AO Dansorkest£1jOO Nieuw»f 2S.1S Door Discoland. WEERBERICHT r-- >-•;>' Meest matigewïnd tusschen N.W.-> en Z.W. Half tot. zw&ët tbewolktj}; "Weinig regen. TemperatuUr,;>tUS-:> schen 5 en 8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1