Von Paulus getuigt in Neurenberg - procés VRIJ, ONVERVEERD Achièc het nieuwe Zware gevallen voor krijgsraad Manoeilsky weer aan 't woord SS HSDAOTXS XH ADV. MEKDHACHTSWKO HorrenDAK, tklktoon jhh -.?« ww»t) AWWMB«NTS ?au S PAR ffBK k V CXNT PER KWART AAR J ■!.- LOSSE NÜ^OJEn»;/ 0.0» POSTGIRO Ho. 3»6B BonkiM- AMkTERD.'sank1[TX ROTTXllDAM.. HET PARGDl advertenties en iNUcarnNCENDixNaTi SCHIEDAMSCHESINGKIi No. «2, BOTTERDAM TELEFOON NOS. 37039 2MS5 3U53 34M9 - ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEE. 3*185/ INLICHTrNGENDIKNST tJTTSL. TELEJP. 84155 2ESDE JAARGANG No." 36 Onafhankelijk Dagblad voor RotterAsra en Omstreken DINSDAG 12 FEBRUARI 1946.? Duitschers verwachten vrijspraak voor Schacht Amerikaansch onderzoek De Sovjet prosecutie zorgde m de zitting van heden vopr eèii verrassing voor de verdedi gers die bezwaar maakten té gen .een schriftelijke getuigenis van veldmaarschalk Friedrlch von Paulus, bevelhebber van het zesde leger, dat voor Stalin grad vernietigd werd- Rudenko deelde namelijk mede, dat Pau lus in Neurenberg was en he denmiddag verhoord kon wor den. Zoo verrassend was dit voor de verdedigers, dat zij na het getuigenis van Paulus niet op een kruisverhoor waren ge prepareerd en vroegeD dit tot morgen uit te stellen. „Er is geen twijfel aan. of aan het aanvalsplan tegen de Sovjet-Unie lag de bedoeling ten grondslag om dit land te koloniseeren" zoo zeide Paulus op hem door Rudenko gestelde vragen. In de beklaagdenbank ontstond groote .beroering. Vooral Göring was hef tig. opge wonden. „Daar wisten wij allen niets van". Dat is nog^ steeds de ÏJioofdlijn van het'antwoord dat het Duitsche volk geeft op het geen in het proces te Neuren berg is openbaar gemaakt. 85 Procent der Duitschers gaf toe door het proces iets geleerd te hebben. Anderzijds is het groots ste deel der Duitschers van meening, dat het onjuist was geheele organisaties als S.S., S.A. of generale staf aan te kla gen. Zoo is gebleken uit een onderzoek door het Ameri- kaansch militair bestuur inge steld bij een groot aantal lei dende figuren. Van alle onder vraagden was slechts een com munistische burgemeester van meèning, dat deze organisaties inderdaad 'terecht waren 'aan geklaagd. Ten aanzien van de Gestapo en den Sicherheits- dienst bestond evenwel de alge meene overtuiging, dat,de geza menlijke aanklacht gerecht vaardigd is. Het grootste deel der ondervraagden was van mee ning, dat dé' beschuldiging, -ge baseerd op wreedheden, het meestindhikwekkend en on weerlegbaar was. Zij vonden het-- volkomen...terecht, dat de Duitschersbeschuldigdwerden van plannen tot het uitroeien van geheele ..bevolkingen. Op de doodstraf .tegen de mi litaire leiders rekenen m&ar weinig Duitschers; [Schacht heeft in de oogen; van vele Duit schers kans om te worden vrij gesproken. Overigens zijn de Duitschers' nog altijd zoozeer ingesteldop regeerén door pro-, paganda, dat de meening vrij algemeen is, dat de geallieerden een-aantal - menschen hebben gedagvaard die in; aanmerking komen voor lichte straffen, teneinde daarvoor hét proces een grootere schijn van recht vaardigheid te geven. De Republikeinen zijn Heeft Bohrmann zich in Argentinië ver stopt? Het radiostation van uitgeweken Argentijnen in Uruquay, „La- Voz Argentina", heeft bekend gemaakt, dat Argentljnsche anti-fascisten erin geslaagd zijn vast testellen, dat Martin. Bohrmann <een der Duitsche hoafdoorlogsmhdadigere, die. thans in Neurenberg berecht bed moeten-worden) per onderzee-' boot „U 435'? Argentinië bereikt heeft. De bemanning heeft de boot tot zinken gebracht. Bohrmann heeft zich verborgen gehouden ten huize van den geestelijke Hoppe, nabij het dorp Obera in den staat Missiopes. Men is liem op het spoor geko men, doordat de voormalige Duit sche consul te Cordoba, Schmidt, herhaaldelijk naar MIssiones ging en vervolgens den nazi-leider en vriend van Peron, Ludwig' Frelde, bezocht, „Queen E'isabeth" dingt naar de b'auwe wimpel Het 80.000 bri. metende Bngel- sche mailschip .Queen Elisabeth" zal een poging doen. den blauwen wimpel te veroveren, zoodra het weer op den oceaan gunstig is. In New York is men van oordeel, dat de „Queen Elisabeth" het record van de „Queen Mary", die den overtocht in 3 dagen. 20 uren en 42 minuten volbracht, zak breken. Het schip is weer geheel ingericht aJa een luxe lijnschip, nadat het'in den oorlog zeer goede diensten als troe pentranspor tschlp lieeft bewezen. De rivieren- tri den: jtitièrltoék sijn jderkgiBWÓUmwafmtoai-i» bijzonder boog. In den weg Buurlo—Groenlo de brug door den stroom weggeslagen. U.N.O. tweede ronde Tweede aanval van de Russen, tweede dead lock. Niemand had lets anders verwacht. Nadat de Russen in het Gricksche gevalgeweigerd had den door te bijten (hetgeen belee- kend had, .dat zij de "UNO moesten verlaten), waren zij In de ongunstig ste positie gekoirm. Iedereen was tegen henopgejaagd en niemand wee 'meer, bang voor hen, Onder deze omstandigheden kon Van Kleffens rustig da tweede ronde Ingaan. De aanval van de Russen was on handig gericht, nil. op het-Engelsche bezettingsleger. Iedereen begreep, dat 'nier een Rtissisch-Engélsche actie werd uitgevochten. Dat was in de Grieksche aangelegenheid reeds het geval geweest en Van Kleffens ver dween dan ook rustig aehter den rug van Bevin. die zich op zijnbeurt --. nergens bezorgd iover maakte, aange- zien zooeven de UNO geweigerd had te verklaren, dat de Engclsehe. legers agressieve bedoelingen Hadden? Veel moeilijker zou het voor/ori? geworden zijn. indien dc Russen he: koloniale probleem zelf als hoofdmo ment hadder. gebruik; en niet Enge land, maar Nederland ols. voornaam ste tegenstander hadden gekozen, w-ant op dat punt heelt Nederland In het buitenland veel prestige Ingeboet. Hoeveel hypocrille, hoeveel gemak kelijke braafheid op kosten van een ander daarin verdisconteerd moge wezen. laat dij bulten beschouwing, het is in elk geval zeker, dat Neder land In 'net buitenland op het oogcrv blik der. naam heeft, van een conser- vatleve, om niet te zeggen reacUor.- nalre natie. Zoo schrijft men b.v. het feit. dat pi of. Verzljl niet In het internationale.Hof van Justitie Is ge- kozen, aan die stemming toe. Het is nu toi de regeerixig doorgedrongen, hoe zwak onze. positie in dat opzicht is. Minister schermerhorn maakte daarover op het congres van de Partij van den Arbeid een paar voortreffe lijke opmerkingen, dlc bet beethoofd Hclfrlch zich' direct kon aantrekken. Wij kunnen onzen naam- slechts op één wijze herstellen: door met de Indonesische nationalisten nu tot overeenstemming tc koeien. Let wel. het ts njet voldoende, dat wij de voorstellen ruim vinden, het is-niet eens voldoende, dat 2lj dit In hei }-ent der historie of in welk ander licht ook werkelijk zijn. Het is noodlg. dat de nationalisten ze onderschrijven en accepteeren. Dat eerst znl het bmlcn- land overtuigen. Wij zijn kennelijk |n -een-stadium aangeland, waarin net buitenland do.*instemming der Indo* nesl6che nationalisten'ein graadmeter gebruikt.-,De onderhandelingen zijn belangrijker dan de voorstellen, in dien Vfln; Mook het compromi6 be reikt, .waaibwar wijallen zoo vurig haken, heeft hij niet alleen Vlahbrsky een klinkenden kaakslag toegediend, hij heeft-Nederland met één slag in de voorhoede der ruimdenkende na ties geplaatst; Het voorstel van de Nederland- sche regeering betreffende de op neming van Indonesië in een Ge- meenebest is nog niet door een. of- ficièele reactie gevolgd- De leden van SJahrirs kabinet' hebben zich niet overhet .voorstel uitgelaten en wachten .klaarblijkelijk berichten uit Midden-Java af. Duitschers verlaten Polen De Warsiïiiausëlie conespoadeut van iiet onafhankelijk blad „Obser ver" meldt, dat de eerste groep van 3000 DüitacWs Pool-iéU-Silezië heeft verlat ca op weg naar de Britsche zóne in. Dnitschland. Polen en Sov jet-russen bewaakten: den trein ten einde te voorkomen, dat*h\j door benden overvallen zou worden. Onge veer millioen Duitschers worden uit Polen geëvacueerd. Binnenkort zullen 6000 Duitschersper dtig Po len verlaten, daar:de Poolsche auto riteiten ruimte'.. willen maken Toor duizenden Polen/ die van dé Sovjefc- Kussiaehe zijde van dc CurzonJinie komen, aldus dc correspondent. Ook ongeveer 150.000 Poolsche joden, worden u»fc-de Soxjet-Uhie verwacht. Do terugkeer van deze joden vórmt een jiypend probleem voor de 'Pool- sehe legeerihg-. Ondanks ematigö po gingen. van de autoritoifen neemt liet anti-semitisme ifli'V Polen ïüét afi Over het' tlgeineea willen de 'joden kannscliC Palestïjhfloheconmustue,. die momenteel i» Warschau ver blijft, heeft via den .Britschen am bassadeur van de Poolsclie regeering de verzekering gekregen/ dat haar alle faciliteiten, ter bcatudeoring van het probleem der Joodsche étni- gratie, zullen worden verleend. Onderduikende Dui'schers in Hongarije De evacuatie van meer dtiu een half millioen Duitschers uitHon- gnrijè is begonnen.«^Degenen, die kmnliténs Imn afstamming van Wuer- tembcrgsclie voorouders» teil tijde van de regeering van Theresia. in de achttiende eeuw .algemeen Zwaben worden genoemd, traehteu zicli_ door onderduiking aat» 'de evacuatie te. onttrekken. Alleenzij, dié hebben deel genomen, aan de verzetsbewe ging tegen de Duitsdie, onderdruk- king, en door lnm dfldén hebben her wezen niet metde nazi's te s.m- patliiseereu, zijn van evacuatie vrij- gesteld. i-. Het Suezkanaal in den oorlog Y Het Suezkanaal heeft den gealli eerden gedurende den oorlog goede diensten bewezen. Tusschen Januari 1941 en Juli 1942 werd het kanaal 64 maal aangevallen, waarbij 12 twaalf schepen tot zinken werden «ebracht of beschadigd.' Het verkeer is daardoor 16 dagen-onderbroken geweest. De ontvangsten zijn' be langrijk gedaald, waardoor groote verliezen zijn geleden. De directie is van oordeel, dat het kanaal een goede toekomst tegemoet gaat. Ik dank U wel, heeren! De voormalige opperbevelhebber van de Philippijnen, It.-generaal Masaharoe Homma, ls Maandag, na schuldig bevonden te zijn inzake verantwoordelijkheid voor wreedhe den door japansche troepen op de Philippijnen bedreven, ter dood veroordeeld. Na de uitspraak van het vonnLs bedankte hij voor de hoffelijke houding, welke jegens hem gedurende het proces weid betoond. Vrijmaking internationefi verkeer epleit De.- internationale automobilis- tische. eri toeristische organisaties 'A.I.A.C.R. en A.T.T. hebben In een gemeenschappelijke te Parfjs ge houden vergadering besloten, zich totde U.N: O. te wenden me tl. het verzoekte bevorderen,?dat het In ternationale verkeciv wordt bevrijd van de bélemmerlngen,wélke 'in velerlei opzicht nu nog bestaan en. by dien arbeid gebruik te maken' ,van de bemiddeling en de adviezen der genoemde organisaties, welke' op dit gebied al sinds cenige tien tallen van jaren werkzaam zijn. A.N.W.B. en K.N.A.C. waren op deze vergadering vertegenwoordigd. Geringe walvischvangst Het seizoen 1945-1946 van, <!e wal- vishevangst is dezer dagen griiin- öigd. De drie aan ue vangst deel nemende schepen hebbenslechts 55.000 vaten .traan geproduceerd, hetgeeniver 'beneden; de; verwachting is'.gewéést, lln het volgend, seizoen zullen, meer moederschepen; aan de. vangst: deelnemen,5 zoodat metbe langstelling de resultaten/.dan wor den: afgewacht. -m' verband met hel nijpend le- kort aan verpleegsters in de zleken- 1 huizen stelt :het. EngeIsche; ministerle van gezondheid alle pogingen -In- bet werk om,Jonge .mennen ^aan te trek ken .voor de; verpleging.: -^ - Reis van Prinselijk paar uitgesteld Uit Soestdljk; wordt gemeld: De toesïand van prinses Julia-- ria ïs langzaam vooruitgaand. In verband met den kans, dat H.K.H. niet op t^d hersteld zal zijn, is de reis van het prinse lijk paar naar Denemarken, Zweden en Noorwegen, welke eind Februari zou plaats héb ben, echter eenigen tijd uitge steld.'''':"'; a Haringtransport naar Praag Gistermiddag omstreeks vier uur vertrok een hutofcTansportcqlonne vi den. Coolsinael naar Pruag met een lading #van 75 ton Zweed scne haring. De colonne, welke uit tien G-.M.C. wagens bestaat, maakt deel uit van de onlangs opgerichte Algemeene transporteombiuatie, een groep van kleine auto-ondernemers, die zicli verceni gd kobben, om in do running té kunnen blijven tegen de A. T. O. en de Ned. Spoorwegen. Men. verwaclitden rit naaT Praag ia.fwee en een halven dag te kun nen maken en men hoopt over een week weer in Nederland terug te zijn niet een. lading Tsjechische goe deren.' Dit initiatief van kleine onderne mers is ten zeerste toe te jmeben, daar 'voor dergelyk transito-vervoer deviezen beschikbaar komen en te vens hét belang van de Botterdflm- gche haren" wordt gediend. Loodsen onderscheiden Maandagmiddag zijn in het ge bouw van het loodswezen konink lijke onderscheidingen uitgereikt aan een tweetal ïoodsen, n.I. den binnenloods R. Roeh en, zijn ge- penslomeerden collega J. 'Rooe, die belden het bronzen kruisont vingen omdat zij bij het uitbreken van. den oorlog in Mei 1940, twee onderzeebooten," ni. de r CX'.«24 - en ;OJ 25, welkete Rotterdam 'hit aan bouw waren, onder gevaarvolle om standigheden. naaf Hoek van Hol land hebben gebracht. Zooals /be kend. hebben beide half-afgebouw- deonderzeëers, Engeland weten te bereiken. 'De onderschëidingén werden uitgereikt door den'; dlreci- teur van-het. loodswezen, T. M.-van Suehtelen van der Haere, in tegen woordigheid van den waamemen- den inspecteur van het loodswezen, kolonel Hetterschlj, en van bijna het geheele loodspersoneel te Rot terdam en Hoek van Holland. De directeur - memoreerde in zijn toespraak tot de gedecoreerden, boe gevaarlijk de opdracht was ge weest die de twee loodsen destijds hadden aanvaard, want overal la gen milnen. terwijl ook uit de lucht gevaar dreigde. Bij de uitreiking van deze onderscheidingen waren eveneens aanwezig de officieren, die op de beide onderzeeërs het be vel hadden gevoerd. Na afloop van de-plechtigheid werd aan beide loodsen en hun. echtgenooten in de directeurskamer een thee aan geboden. De Jong verliest op punten v. d. Taks knappe prestatie Promotor. Spaan heeft gisteravond. In de hal van hét Feljenoordsladlon bokswedstrijden georganiseerd, waar bij een gevecht-tussehen Bep Dlessen. en Arle de Jong' de -hoofdschotel vormde. Eïet was een eentonige strijd:, uitgezonderd twee backhands van De Jong, welke "hem dan ook prompt 2. waarschuwingen vanden- scheids rechter bezorgden, vanaf de derde ronde zakte Dlessens rechter hand, klaarblijkelijk bedoeld voor een k.o. Het bleef echter bij een dreiging en Diessen won ton slótte op puntenj De amateurontmooiinffen waren ovér het algemeen van goedigehalte. v. d; Tak bokste één prachtigst partij tegett desj sterken v, "d. Wielen. Met, de re gelmaat van èeh klok arriveerde, zijn ünksche directe op de maag van zijn tegenstander. Ztjn dekking weer stond de zwaarste stoolen. In de twee de ronde kwam f. d. Wielen goed op zetten. maar" In de derde "nnd hij zijn kruit verschoten, v. d. Tak. verzamelde 'meer punten en. tvon de: match. De strüd tusschen P. Diessen Blokland stond eveneens op hoog peil. Technisch was DSessen de meerdere, maar de harde stooten van zijn -legen- partij waren.uiterst gevaarlijk. D5V bleek in de derde ronde, toen Dlessens dekking finaal uit elkaar geslagen werd en een k.o. in de lucht hlrig. Punten, verzameld In de eerste twee ronden, brachtén hem echter de over yenning. De boksers v. d. Velde èn v. d. Pnl zorgden voor de komische noot In het. programma, v. d. Pol, bokste, in hula- hula stijl en amuseerde het publieh met verleidelijke heuphewegingen er knetterende "missers, ook' v. d. veide trok hevjg vsn leer. De maalpnrtlt eindigde onbesllKt/ van Eanten woo it een ruwe parMJ van Bloem. Dc wpri- strijd Kramer—Breedveld werd onfce slist. Breedveld "plaatste kalm en zui ver cn haalde Kramer ,'n dc eerste ronde vour acht ellen neer. Vermeils bleek !c sterk voor Van Dalen Na door rteffers op. de'maag in do berde roafle drlemant het Vaantje Resirckcn tc. hebben, vond Van-Dalen hei wel letjes .en gunde de eer aan zijn tegen stander. Uesslng zorgde voor eet; afwisseling door tegen Kleine mes he: rerliter- been voor »e. boksen. Na een tc Inge stoot zakte Kleine door dc icr.leëh Hesslng volgde met een rechtsche et, werd onmiddellijk::[géaiskwnllflcecra De andere uitslagen waren tv. Kieèf —De jong-.onbesllst,[De Vries wint-lóp? punten van Dordland en - Maas- van rv. d. Helde. De Koningin weer in Leiden Hare Majesteit!'de Koningin heeft Zondag opnieuw van haaT groote belangstelling voor. de ^Leidsche universiteit" getuigd door 2Óowel de;academische wij dingsbij eenkamst [in de .Pieters kerk", waar dsi Frits Kleyn en prof. dr. A. J. Barge het woord voerden, bij te' wbnen als de sluitingsbijeenkomst in de Hoogiandsche kerk, waar prof. dr. E. M. Meyers een academi sche voordracht 'hield over „toepassing en strekking van het natuurrecht". Aan het slot dezer bijeen komst dankte de: rector magni ficus prof. dr. B.: G. Escher al len, die tot het welslagen dezer diesviering hadden bijgedragen. Urgentieprogram der Kath. Volkspartij Aansluitend dan dat der Partij van den Arbeid De partijraad van de Katho lieke Volkspartij is Vrijdag en Zaterdag te Utrechtbijeen ge weest. Nadr aanleiding en na kennisneming, van? het gepubli ceerde urgentie-programma van de nieuwe Partij, van den Arbeid heeft de Katholieke Volkspartij een ontwerp voor een gemeen schappelijk urgentie-program opgesteld, dat mede ten grond slag aal liggen aan besprekin gen, welke tusschen de daarbij betrokken partijen een dezer dagen zulten worden gevoerd. In dit ontwerp der Katholieke Volkspartij is op; vele [punten aansluiting gezocht aan:hét ur gentie-program J.vjudl de Partfl van dfn Arbeidl'-^,, De ambtenaar in dezen tfjd De secretaris-generaal van het ministerie van Handel en ;Ny ver heid, dr. P. Kuln, zal hedenavond te 20.05 uur in dc rubriek depar tementen spreken" over den zender Hilversum XL golflengte 415. m-/ een causerie: houden over „De ambtenaar1 in dezen rijd". -..:y Macleod van de BBC bezoekt zijn luisteraars Hoevaak hebben we, 'als we nieuwsgierig waren naar de berich ten uit' Engeland, gehoord: This is the Home Service, Here ls the news, Joseph Macleod reading It! De 'man, die ons dagelijks van de jongste gebeurtenissen in de'we reld op de hoogte hield, aal 16. Fe bruari Rotterdam bezoeken. Dan zal hij ons 's avonds in het Luxor The ater inlichten over „De Radio in. oorlogstijd" en als tweede, onder werp „Het Sovjet Tooneel" behan delen. Dijk doorgebroken Verkeersstremmingen i door koog water De djjk Schipbeek bij Colm- schate is óver een? lengte van twintig meter doorgebroken,: al dus wordt uit Deventer gemeld. Het water stroomt over de landerijen in de richting vari den IJssel. Vele boerderijen zijn geïsoleerd. Alles is in touw om menschen en v?e te redden. Oxe is evenals de gbmeente Diepenveen overstroomd. Het gemeentebestuur van DortSer- beek en het waterschap Salland zendenpersoneel naar de be dreigde plaatsen. De .waterstand -in den IJssel bij: Deveater was Maandagoch tend gestegen tot. 7.05 m. De schipbrug wordt nog steeds voor voetgangersverkeer gebruikt, maar men verwachtte dat hier aan Maandagavond een einde zou moeten worden gemaakt, omdat dan de toegangswegen door overstrooming onbruik baar [zouden worden. Het watei' stijgt nh weer, zij het ook lang- Zetel der U. N. O Het Nederlandsche voor stel op de U.N.O., om eerst later in dit jaar te besluiten waar de permanente zetel van de U.N.O. gevestigd zal worden, is met 22 tegen 17 stemmen aangenomen. Men is het er wel over eens dat de plaats van de zetel aan de Oostkust van de V.S. zal zijn. Binnenkort bonnen voor serviesgoed Voor personen tot r 21 jaar Met ingang.van 18 Februari 1946 zullen de plaatselijke distributie diensten een begin maken met bet verstrekken van special^ bonnen va~ nieuw model aan hen, die op of na 18 Februari huwen en aan de gerepatrieerden uit Indië, die zich zelfstandig gaan vestigen. De koop- vergunningen, door de plaatselijke voorzieningscommissie uitgereikt aan de gedupeerden,vzijn met gang van 15 Maart ongeldig. i.Voorlichtingover Indië 1.0 -pi r De?:-voorzitter - vah-^devlsstfch'tlnR: Xndl In noodge eri uur te'; ver- iezen?'zal hedehavoiid van:? 7.50-- 8 ".'mir;Iin:-:hët'? A;V.R.O,-programina (golflengte '4l5[;m'i; ..[sprekenvdovèr, „Voorlichting - over Indië".'*-• De IJsselkaden zijn ten deele overstroomd. Wat de stad zelf betreft, obk de laagstgelegen deelen zullen voorloopig nog voldoende tegen het water be veiligd zijn. De stadswijk De Worp zal bij het wegnemen van de schipbrug van de stad wor den geïsoleerd. Het verkeer te water van Deventer uit is ge stremd. Ten gevolge van de hevige re genval is de Waal .voor. Nijme gen de laatste dagen abnor- maal snel gestegen. Vrijdag avond was de stand 12.20 m. n.a.p. Het verkeer langs de ka de is geheel -gestremd. Op som mige plaatsen kwam het water meer dan 1 m. hoog op "de kade. Ten gevolge van de vernielde huizen en borstweringen langs de kade kon het water binnen dringen bij de lager gelegen straten van.de beneden-stad. Naar de A.N.W.B. meldt, is de weg Lochem-Goor onbruikbaar, daar het water onder de fun deering van de Mekkelhorsfcer- otug doorstroomt en de brug dus niet kan worden bereden. De Sritóche geleerde Alexander Fleming, wiens naam voor immer verbonden ia aan het nieuwe genees middel penicilline, werd met alge meene stemmen tot correspondeerend lid van de franscne Academie van Wetenschappen gelrwen.' AUTO'S UIT ENGELAND Gistermiddag is het Engelschc s. „Sam Jail" lilt Londen in de Rofc- terdamsche haven aangekomen met 161 auto's en 3 lorrie aan boord. Men deelde ons mede, dat vödr Juli nog 500 luxe: wagens, merk Hiüman. zullen aankomen, waarvan deze week waarseliijnltjk reeds 50. stuks. li R A N S TOFFF.N-M IS BH E. wij vernemen van de zijde van den brand stoffenhandel het volgende: De grooihandei lieeft bericht ge kresen/ dat de toewijzingen voor Ja nuari en Februari ontoereikend zijn. om de hoeveelheden op de bonnen 47 en 48-:ten volle af le leveren. Een groot 'deel der Maart-productie zal dan ook nóg' noodlg zijn. om dit tekort aan te vullen. Dit beteekent; dat het publiek nog gerulmen. tijd moet wach ten vóór het de kolen thuis krijgt. Een groote handicap ls ook, dat vaak liet gruisgehalte 15 *fa: is. Di Op 35 Maart 194G zal een bon ter waarde van 1 punt van le vensmiddelenkaart van personen tot 21 jaar worden geldig verklaard voor den aankoop van serviesgoed. Deze bon zal voor onbepaalden tijd geldig zün. Binnen afzlenbaren tfjd na 11 Maart zal voor dezelfde cate gorie personen een bon ter waarde van 2 punten geldig worden ver klaard, welke bon eveneens onbe perkt geldig zal zijn. Het publiek kan den eersten bon, zooals dat ook by de bonnen voor schoenre- paratïe gebruikelijk Is, bewaren teneinde deze tezamen met den tweeden bon. te besteden. Met na druk wordt er de aandacht op ge vestigd, dat de bevoorrading der detaillisten slechts zeer geleidelijk kan geschieden, daar de Nederland sche productie van serviesgoed nog beperkt is. Men mag zijn nonnen eerst dan aan den winkelier afgeven, indien deze in staat is de verlangde goederen uit voorraad te leveren, Voorinlévering is niet toegestaan. Voorts is bepaald, dat met in gang, van 18 Februari o.a, dekscha len, soepterrines, vlsch- en vleesch- schotels, broodschalen en saus kommen vrij magen worden ver kocht. Dit beteekent niet, dat deze artikelen dan volop te verkrijgen zullen zijn. Het is slechts de bedoe ling deze vroeger op veel punten gewaardeerde artikelen gemakkelij ker onder het publiek te "brengen. Nadere bijzonderheden hieromtrent zullen binnenkort bekend worden gemaakt. Snel en streng recht Een plan om de berechting van ernstige politieke delinquenten dez.g. zware gevallen te ont trekken aan de Bijzondere Ge rechtshoven 'en onder te brengen:; bij Krijgsraden te velde is, naar Het Parool verneemt, in vergevor derde staat van voorbereiding. Een daartoe strekkend wetsontwerp zal na bestudeering in de betreffende Kamercommissie in het Parlement aanhangig worden gemaakt De beteekenis hiervan zou zijn,[dat - de rond 10.000 landverraders, die in Duitsche krijgs-, staats- of pu- blieke dienst zijn getreden, bjj SB-, N.S.K.K., O.T. en ook de land- - wacht,binnen acht maanden, na dat met den werkwijze een aan vang is gemaakt, kunnen zijn ge- vonnist en die vonnissen ook ten uitvoer zijn gelegd, TJit dit voornemen blijkt, dat thans ook van regeerlngszijde •- wordt ingezien, dat de berechting der politieke misdadigers is vast- - geloopen. Het voorsteL om die Ne derlanders, die de veiligheid van den Staat in gevaar gebracht heb ben en dus krachtens de reeds vóór den oorlog bestaande wetge ving voor de krijgsraad gedaagd kunnen worden voor den mili tairen rechter te brengen, werd - reeds in Augustus van het vorig - jaar aan den minister van Justitie voorgelegd. Toen werd het verwor pen; de gevolgen zijn niet uitge bleven. Het is de bedoeling, dat He Krijgsraden te velde vier kamers zullen krijgen. Zij zullen bestaan uit drie reserve-officieren, welker voorzitter een jurist zal zijn. Voor deze functie kan de president van de Krijsgraad, luitenant-kolonel mr. Doorenbos, putten uit drie ca tegorieën, tw. leden van de rech terlijke macht, reserve-officieren met troepenervaring en personen uit de voormalige illegaliteit, die- dan gemüitairiseerd worden. Vaak. zal het kunnen voorkomen, dat één persoon meer dan één van deze kwalificaties ln zich vereenigt. Uit dezelfde kringen zullen ook een? aantal officieren-commissaris en officieren-secretaris voorkomen- Het gerechtelijk vooronderzoek zal dan met even groote voortvarend heid kunnen geschieden als.de be handeling in appel, waarvoor een bijzonder hoog militair gerechtshof in het leven zal worden .geroepen,1 Deze wijze van berechting staat of valt uiteraard met de hoedanig heid der figuren, die in Krijgsra den te velde zitting zuilen nemen. Wij kregen de indruk, dat er cm- stag naar gestreefd zalworden,. personen te benoemen, die inöach- tig zullen rijn aan de Koninklijke belofte, destijds van Londen?, uit aan het Nederlandsche volk gedaan: snel, en streng recht. De 'Nederlandsche Spoorwegen hébben een groot aantal s.g._oplegbus- sen besteld bij Doorne's Aanhangtuagenbedrijf, die bij gebleken ge schiktheid op verschillende trajecten gebruikt culten worden ter ontlas ting van het treinvervoer. De bussen, waarvan wij er hier een van laten sien, bieden plaats aan 87r "personen. Discussie over de uitzending van een geallieerde commissie naar Indonesië De bespreking van de Indonesi sche kwestie door den Veiligheids raad werd 'gisteravond voortgezet met een rede van den Oekraïnschen afgevaardigde Manoeilsky. Deze ontkende, dat de Oekrainsche brief omtrent Indonesië een interventie in de blnnenlandsche aangelegen heden van Groot-Briltannië of Ne derland zon beteekenen. De Indo nesische kwestie, aldus zeide hij, viel onder debevoegdhèid van den Veiligheidsraad en de volkeren der wereld zouden Bevins standpunt zeer moeilijk?kunnen begrijpen. Het was een feit, zeide hij, dat Japan sche troepen tegen de Indonesiërs waren gebruikt. Dit was in strijd met internationaal recht en inter nationale moraal en daarom viel de situatie in. Indonesië onder de be voegdheid van den raad. Manoeilsky drong cr bij den raad op aan. in rleze kwestie _een defini- j.,Iresolutie voor, waarin ufird gevraagd gruts.. ap de bonoen der handelaren weer ingehaald worden. Ook;/ hiermede is weer veel tijd gemoetd.-JAl met al zijn de vooruitzichten van de brandstof- fenvoorziening donker. Het Deensche Comité Holland Hjaelpen stelde door bemiddeling van het Nederlandsche 'Roode Kruis 275 kisten eieren gratis ter beschikking, van het gemeentebe stuur van Rotterdam, zoodat aan alle.leerlingen van de openbare en bijzondere scholen voor lager en voorbereidend lager, onderwijs te Rotterdam één v ei verstrekt kan worden.: m den; loop van. deze week zullen de eieren aan de scholen worden bezorgd. De radio vanavond UllirEMOH i (soi ISf-0 JfurcJ; if'r.bcr speelt ISdo KIIO kiosk; 13.30 Dadio-vacoal cvs. 18.30 'sAvonds als ik slapen ga; in.00 Sit tin s 7.9.2.7 Gr. mn:.13.30 AV<7. Striidlr.; 20.00 Siruws; 30.03 Arvh. O tic. Ver.; 21.45 Filmpraatje 22.00 .Viemi/:.?/. 22.15 Mandoline ork.; 22.50 Avon gebed met' koorzang; 22 55; (ir. pi.; ,23.00 Ens. Erica ;He n; 25.S0:Fy>i v dolle.... TLILYEESUÜ; li 'im-jM.)- -V; lS.OO&dlficuWs;:;ilS.tf^Gr^xplaten; 'JS.30- 1'xtjehológic; der gcmeenschapj. 13.00. I'd hü:.j -n<u bedf/;d0.05 ^ederopbóu\o';0^9;45;YGv.c^platan; :^M^iettW»;z20D&'-:D^i!artemenUn- xp?ètömp£OjeÓlB<m ie'DinsdagavoM-: trein; élJSS Doorspel;'; 33.00 ifion- titct".: grL jfli.;- £2X0 DuitenL overs. 23.00 -Üieuws; 'SS.35 Sooturte. om een commissie, samengesteld tut vertegenwoordigers van Groot-Brit- tannië, dc Ver. Staten, dc Sovjet unie, China cn Nederland,, welke commissie naar Indonesië zou moe ten gaan om te d«er zake een on derzoek in te stellen, den vrede tot stand te brengen en verslag uit te brengen aan den raad. .■[•i Oekraïne bevoegd? De voorzitter' Makin bracht dé vraag ter sprake of de Oekrainsche gedelegeerde al dan niet het recht had den raad een voorstel voor. te leggen. Hierover werd eens breedvoerige discussie gehouden, waaraan, o.a, dr. Wellington. Koo, mr. Van Klef fens, \Bidault enWisjinsky. deel namen, Makin zeide, dat, terwijl Austra lië in principe accoord ging met het instellen van commissies, door den. raad, hjj niet aannam, dat- de Oekraïne de.; noodzaak van een. commissie in deze kwestie [had aangetoond. Indien een commissie zou worden ingesteld, zou Australië zich verplicht gevoelen daarin een plaats te verzoeken.. Volgens hém was dit een internationale aange legenheid. - - Stettinius legde den nadruk op de belangrij kheid van het recht ;tot?i onderzoek van den [[raad en verklaarde,dat van i dit recht- geeh lichtvaardig gebruik moest": worden oriderzodc^gawtt- slechtsmóeten worden ingesteld wanneer [in een; bepaald geval de noodzaak daartoe was aangetoond, en de Oekraïne was er niet:jn 'ge slaagd; dit geval te construeeren. Daarom was hij..tegen het' Instellen; van\eenige commissie van onder zoek. De beste hoop op oplossing van de kwestie in Indië. was gele gen in. de onderhandelingen, welke thans aan den gang waren tus schen Nederland eri 'de Indonesi sche nationalisten.. Hij sprak de hoop uit, dat de be sprekingen succes zouden hebben, en, "te oordeelen naar wat mr. Van Kleffens had gezegd, scheen het, dat aan de gewettigde verlangens van het Indonesische volk tege moet zou worden gekomen. Een commissie zou daarom geen zin hebben. Wellington Koo, zeide, dat China speciaal in deze kwestie belang stelde. omdat er twee miliioeri Chi- neazen in Nederlanclsch-Indië wa ren Het Chineesche standpunt was, zeide Hij, dat de raad de bespre king van het Oekrainsche voorstel behoorde te verdagen, totdat het resultaat van dé huidige onderhan delingen te Batavia bekend zou zijn. Evenwel waren de Cliineezen niet gekant tegen een commissie, mits algemeene instemming zou bestaan, Salïm optimist Intusschen heeft de politieke ad viseur van Sjahrir, dr. Hadji Agoes Salim tegenover, den U.F.-correspon- dent Bower uitdrukking gegeven aan zijn dankbaarheid voor het voorrecht, getuige te mogen zyn van wat mogelijk „de slotfase" van den strijd zal zijn. .Salim noemde zich zelf een önverwóestbaar optimist en was vol vertrouwen, dat de kwesties, die nog tusscheri de Nederlanders cn de Indonesiërs geregeld moeten worden, met succes op basis van Van Mooks voorstellen kunnen wor den besproken. Qr. Hadji Salim heeft het gevoel, dat de voorstellen het programma vormen van het „vooroorlogsche" Nederland,. waarbij regeering ei parlement beide bestaan uit per soonlijkheden, die voor den oorlog aan de macht waren. Salim was. de meening toegedaan, dat de as. ver kiezingen in Nederlandmisschien meentngen naar voren zullen brén gen/ ?.die,ii kennelijkinden -boezem van bét [[Nederlandsche volk [leven;. HU wees er op, dat de??in temado- nale wereld rillet;te lang; kan:.wachr ten: ?met.?het'[uitden weg ruimen van'Zulke T,blokkades*'[?'..als:?:[Java Üi ans /vormt; en datbovendlen ?JaVa[ strategisch ^n/. ecoriomisch te '"be- iangrijk voor de rest d-or wereld ls? Hoog water heeft ln het gebied vaa .[Hannover. - zware, -schade v. aan spoordijken veroorzaakt. I Schuld en boete Goed nieuws voor de „boeven" met da celstraf,met hetsysteem der eenzame opsluiting zal het eer- - lang, wie weet [hoe spoedig al,- ge- daan,; rijn/ Het Huis - v<m'~Bewarmg?f~- trilt al op zyn grondvesten,'de mu ren der strafgevangenis wankelen.? Hoe dat zoo 1 Wel, een geniale: [iii-i val, het-ei van Columbus, De een voudige ontdekking van een advo caat uit" Gonda, Het kwam z66 tér sprake. Twee jongens uit Reenwnk hadden op het; bevrydingsfecst L^ar .een. fiets, ge stolen, die ze 'geruild, hadden voor een colbertje. - Dat gaat zoo maar niet. Drie maanden gevangenisstraf vroeg, 'do: officier. Toén was ..het woord aan den Gondschen advocaat."Ach, jhyri- heer. de Politierechter, sprak hy, je. kunt die jongens nu wel in dege-- yangenis stoppen, mnar wat bereik je daar eigeiuiik mee? TPorden rij er beter van? Geen "denken -aan; 'Ik'.?'' weot het uit* ervaring. Ik kwam in:;?: een cel te zitten met een echten'- - spitsboef, een zware jongen; Hij heeft me al de knepen van liet vak geleerd. En als je dan* vrq kómt,,?? aan wil je al die theorie wel eens, in praktijk brengen. Nu, beter wordt je d'r zeker niet van.- "Web. draag je je leven lang het merk-.v; toeken van gevangenisboef mee. Nee, dat systeem van gevangenis- straf 'dougt? niet, dat heb ik in den oorlog wel geleerd. Die jongens:zijn. geen echte boeven, geef ze nog een Scans, u zult zien, dat helpt beter. Do politierechter, mr.van ,VoUèü-[- - hoven, moest even slikken, alvorens hij het woord nam. Ja, daar zit ,ik nou, sprak [hij,- met mijn zak vol dagen, weken *en maan den. gevangenisstrafIk liad mij geheel vertrouwdgemaidtt: met" het uitdeelen daarvan. Nu biykt dat - plotsebng niet: juist te zijn; Het? komt wel heeï onverwacht: Ik moet me nog een beetje aaupawen. Hek valt niet moe-je zoo eensklaps maar; om te schakelen. v In; dien geest ging mr. Yan' yol'*:;i;' lenhovon nog een tijdjo doorj -maar do fivinkeliug in het oog van dezen humanen en hiunorryken reehtcr'? voorspelde al veel goéds, vuor de Reeinv-ijksche [jongens en in-'-dezo üchto sfeer van kostelijke ironie kou' het haast niet slecht voor? hen af- loopen. - Zes en vier maanden voorivaai-Uc?-- lijk werd - het. - „Argeloos" fabrikant voor het Hof De 52-jarige fabrikant w' A. N.[v uit Overschie, die gisteren f'oor. het 1. Bijzonder Gerechtshof alhier' ver scheen, was een trouw aanhanger van Mussert ?geweest: hij zelf.-was/s N.S.B.-er, zyn vrouw „Kameraads--?: ke": en de dochter des huizes v- „stormde" met de „jeugd" méó. Toen/ N.'s fabriek stroomloos werd, had hij dienst genomen bij de Landwacht, als ziekenvérplëger en zoo had hij de [taak de lieden, die bij hun gehate verraderlijke: be- 1 drijf beschadigingen haddenropge- Ioopen, weer zoo goed mogelijk op te lappen, Ter zitting hield N. zich vari den domme. Hij wist niet dat Neder- land in 1944 in? oorlog was met Duitschland en ook had hij er: geen flauw idee [Van dat., liij- door dienst? te nemen bij de Landwacht, den vijand hulp verleende, Mr. Donker.? de - advocaat-fiscaal, laakte ver-? dachtes huichelachtige ?houdirig[ ém« eischte; na een streng: requlsitoirri? ,4 jaar gevangenisstraf. -riiv '.[''[yj;--''?/ ?-~7 QP «en onbewaakten overweg-'tó"-- Colmar In den-Eizas is een- trein .Alt j. Siraosbur^[;opeen;autoh"us;mêt:;werk-S. Heden iBgereden/v&^eii?Uïrizhteh^eri^ werden, vgedooa; :,-i2 /-geworid^-Bismédo^ veie treinreizigers. hi -V--?1 7-De- onderkonmg/vari?;BrItscMrtnai^|i .lord W ayell,?:cüq yaril ['.eeh/ytorir neaj-^. do or /"Jhetf? i'door^drpo^ë^eteiileCite^S zuldeitj kègebied lvanï[Britschilridlfcjlri/r ?New ---Delhi f[;ls- '[terug gekee rdf^üéèffeSi Ghandl en. den .lelder van. de Moham'-. medaahsche,;- Lfga/;"; Jlimah[:rVoo"r:?[een-^ otideilh o ud 'roet*- hem? 'triwerhandSmeK .yöédseiposltifr^^eno^'i^fSï w?- V;?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1