mSÊÊÊË iffi: VRIJ, ONVERVEERD was van ellende in Stalingrad op de hoogte De varalienpolitiek van Hitier Acktcc Uet nieuws Politieman niet toerekenbaar Indië tijdens de Japansche bezetting IN MILITAIREN DIENST Ministerie van Oorlog" beslist of niet moet wie ai IeeS Z «t Beschamend De radio vanavond ZESDE JAARGANG No. 37 Dagblad voor Rotterdam, en Omstreken WOENSDAG 13 FEBRUARI 1940 HONDERDSTE ZITTING IN NEURENBERG Maar capitulatie u;as uitgestoten; Duitsche berichten over behandeling krijgsgevangenen oorzaak van duizenden zelfmoorden De Duïtsche veldmaarschalk Paulus heeft bij het kruisverhoor "door verschillende verdedigers ver klaard, dat de inhoud van de mees ts telegrammen van aanhankelijk heid.' welke door de -bezetting van Stalingrad aan Hitier werden, ge zonden. hem volkomen onbekend zijn- Hij heeft als bevelhebber, van het leger van Stalingrad- slechts één telegram gezonden aan het slot van den strijd en de bedoeling van dat telegram was voor honderd duizenden gevallen soldaten eeni- gen zin te geven, aan'hun offer, ^Maar na ai hetgeen ik later - heb Tvaren, betreur ik hét dit telegram te hebben doen zenden.';, aldus voegde Paulue hieraan toe. Toen de verdediger Sauter bleef aandrin gen en zeide, dat het. DUltsche volk neer verwonderd geweest- wasover de telegrammen, welke yanult sta- Ungrad naar Hitler gestuurd 'wer dén, antwoorddePaulus; ,„Ik ver soek u mij'deze telegrammen voor t» leggen, want; zezUh mU Volko- nwn onbekend". Zijn 'antwoorden deden den Indruk ontstaan, dat.-de Duitache propaganda zich zelfs niet ontzien heeft boodschappen van aanhankelijkheid aan den Fuehrer vanmannen, die bij dui zenden in de her van Stalingrad atierven, te fantaseeren. De ontzettende - toestanden, .die heerschten onder mijn soldaten, aldus Paulue, heb lk tijdig gerap porteerd aan het opperbevel met de mededeeling, dat dé toestand ondraaglijk wasgeworden, vdaar "de soldaten bij duizenden stierven'van koü, gebrek, ziekten en alle ver schrikkingen, waaraan zij waren blootgesteld. Het eenige antwoord, dat ik daarop ontving was ..Capi tulatie uitgesloten". Daarop trad Exner, verdediger van Jodl, naar voren om de vraag fee stellen, waarom Paulus toen niet ondanks-dit bevel den strijd terr stond gestaakt heeft. Hierop ant woordde Paulus, dat hij dit niet deed, omdat het door het- hoofd kwartier werd voorgesteld, alsof het lot van Duitschland alhing van de weken, waarin Stalingrad nog gehouden-kon worden. Laternser, de verdedigervan den generalen staf, wilde van Paulüa weten, hoe de behandeling; van Dui&sche krljgsge vangenen in Rus - land thans is. Paulus aelde, dat de Duitfiche propaganda hieromtrent tot ongeloofeUJk véél leed heeft ge leld en verantwoordelijk la voor duizenden zelfmoorden onder de officieren en soldaten van Stslln- .■Iprad.j..*,:'-'"rp'-v*.'' Hitier cal met Kuèsïreh gebied, Öe Russische aanklager heeft voorts in het verloop van den mid dag zijn betoog over Duitscblands oorlogsvoorbereiding voortgezet. Hij gebruikte verklaringen van Anto- •V nescoe om Hitlers methoden om Roemenië mee te sleepen te belich ten. Uit brieven van Antoneecoe bleek, hoe Hitler, aanvankelijk gul met links en rechts wegschenken van Russisch gebied, steeds zwaar dere eischen ging stellen en ook eigen bondgenooten bedroog. De «ommen, die Roemenië kreeg té betalen voor den - aanmaak van nachtjagers, liepen tot fantastische hoogte op. Aan de Roetneenschc 'olieproductie stelde Hitier steeds zwaardere eischen."" De aanklager sprak vervolgens uitvoerig over den Duitschen druk op Finland en Hongarije om ook deze landen door middel, van beloften van Russisch gebied in den oorlóg te betrekken. Over Hongarije legde de aankla ger een uitvoerige verklaring over 'van het voormalig hoofd v»n den Hoxtgaarschen Inlichtingendienst Uizawl, waarin gezegd wordt, dat Russische verkiezingen Gisteren zou^de uitslag der Ituïsi- •che verkiezingen bekend gemaakt worden, maar het heeft geen zin met hA bespreken, ervan te wachten tot öe uitslag officieel vastgesteld wordt: de uitslag staat Immers van te voren. vast. i>e Sovjet Unie heeft een parlement uit twee kamers bestaande, één ont staan door directe, ééxf door indi recte verkiezingen (de Rand der Na tionaliteiten), waaruit een bestuur voortkomt, de Opperste Raad, zlinöe het college van volkscommissarissen, dat het ministerie vormt," Het parle ment neemt wetten'aan en bespreekt de begrootlug. Tot zoover communisten, gelipt artikel 126. de Grondwet uitdrukkelijk - bepaalt, En daardoor .worden de democrati sche spelregels al meteen afgeschaft, want om te spelen moef genstander zijn. De communistische partij met zijn bijna fi.ooo.oon leden, beheerscht het gehcele maatschappe lijke leven. Wel mogen er z.g. partlj- loozcn (wij zouden hier bij ons van dakloozen spreken) candldaat gesteld worden, maar de partij bepaalt hoe veel. De candidate?! worden op de fa briek* verga de-rlngen gesteld en" he ap roken, maar de par.tlScel wijst de candidaten aaDjf Een partijloos candl daat i* dus met de vertegenwoordi ger van de S8.OC6.DOO dakloozen: zoo'.n candldaat vervult eenvoudig een of ficieel e functie, die hem op de eerste tree plaatst van den maatschappelöken ladder, waarvan het partijHdmaai- 'schap de bekroning is. Dat alles .wil niet zeggen, dat de verkiezingsactie geheel zinloos Ls, Het hls oUereerst een grandiooze campagne om dc re~ geeringspolitlek bij het volk populair te mokert. De discussies zijn ook vol strekt niet altijd zinledig. Na de/ste reotype Inleiding van den' door de partijcel aangewezen- spreker ont- cpint zich vaak een gedechtemvisse- llng, waarbij allé grieven uit; het ..fa briek*- en dorpsleven gelucht" worden en hoe verder men van Moskou af komt, hoe vrijer do critlek; wordt. Men moet natuurlijk al tn écn heel achterlijk bocrenploatsje aankomen, wil'de generale partijlijn aangevallen worden, ln hot alge-neer. bepaalt de erltiek zich tot aanvallen op perso nen, die öf de Ujr- verkeerd uitge voerd hadden öf eenvoudig'de zonde- bok worden voor "hooper geplnastcn. i te te beSChOUWCfl. Tot op zekere hoogte .verschaffen de van. DamnrlPR 7011 verkleWcn de e«eering aanwlJzinS zou de-mét I>ultschtajid beulende mili taire kliek in Hongarije een inei dent nóddlg had om i den oorlog met Rusland te provoceeren. De DuRsehér» - hadden znlk een inei' dent gauw gevonden: 21 Juni 1911 bombardeerden Duïtsche vliegluJ gen- met Ruasisohe .kenteekenen plaatsen ln hel door Hongarije ge annexeerde Karpatho-Rusland en rtenzeltden avond verklaarde de Kroonraad onder presidium van llorthy den oorlog „op gTond van Russische provocatie". 'De: aanklager wetsaan het slot van rijn beschouwing.nog eens op dé reeda herhaalde malen gehoorde plannen, die Düitschland met Rus land had.' v 'Himmlere „Schwanze Korps;schrééf onomwonden, dat. gérmanlsatie Van, de bevolking niet in aanmerkingkwam, doch dat in het veroverde .gebied - alleen voor echte 8 ermaïien plaats mochtzijn. Eii de' aanklager, citeerde nog vele andere, Duitsche uitlatingen uLt den 'tijd, - t'öén*..Goebbelsmeende, dat Rusland verslagen was en Ro senberg zeideL dat de tijd "gekomen was/ waarin .-.zékere- poUHeke doel-, einden' openbaar "gemaakt konden worden", pie doeleinden waren niet alleen - met' betrekking tot Husland maarook met- betrekking tot ver,- dere militaire-ondernemingen, die de Duitschers jn -het hoofd had-, den'; 'Iran, Perzische Golf, Egypte, Turkijeen - Gibraltar.Zoo eJndigde de; honderdste zitting van het tri bunaar'met een herhaling van de droomen vah-^ Hitler, welke, niet verwezenlijkt werden. Manoeilsky trekt aain het koetste: eind De Indonesische kwestie werd gisteren indén '.Veiligheidsraad verder behandeld. Gedelegeer den van'Mexico vérklaarden het Oekraïnsche, voorstel over h'et uitzenden van een commissie te steunen. -Een. dergèlijke bijval kwam eveneens van Poolsche «ijde. Bidault vreesdé, .dat de utt- «endtog ,van. een. cominlsaje de huidige onderhan'delingen" te Ba tavia zouden-schaden, Nederlnadiheeftigeeii bezwaar tegen .het. Öerkaïnsche voorstel, als- dit:.land en .Engeland het eens worden, - deelde yan Klef- tens mede,,Er zUn; echter geen goede gronden voor een onder zoek aan- te voeren en een tn- menglng in de onderhanddtn- gen te Batavia *oh ohgepwt Sd3a,;.'yV I. Mv-ndeUaky-ibetrettrdè. he*, ér in .Londen geen Indonesische vertegenwoordigers waren. De Oakraïne zal zich- ®r bij neerleggen, als de raad'het voor stel verwerpt.. Hieruit zou dan echter^ geconcludeerd kunnen worden dat het gebruik van Ja- panschè troepen tegen Indone siërs een Interne Nederlandsche zaak is. Men is algemeen van" mee ning, dat het Oekraïnsche voor- s tel evrwörpen zal worden. Schoof op lOiefrijder,- <J/e zich aan auto vasthield Den 27sten Mei 1344 deed de 35- Jarige opperwachtmeester dèr ma rechaussee K, F. S. dienst- op den Rijksweg bij Ridderkerk. Van een 2djweg zag lih een auto komen aanrijden, waaraan drie fietsende Jongemannen zichvasthielden, - De wachtmeester sommeerde den man nen de auto'los te laten.'Toen zij daaraan niet onmiddellijk gehoor gaven .(ze hadden de waarschuwing niet vernomen) schoot S. pardoes in hun richting en-trof - één der jongens, J, Moerkerk," in den rug. Het slachtoffer is van dat oogenblik af geheel verlamd gebleven en moet volgens de doctoren, binnen enkele jaren aan de gevolgen sterven. Tij dens het. vooronderzoek in deze zaak heeft; verdachte zich zeer on sympathiek gedragen. Hij "dreigde onder meer met den S.D. als men hem zijn. revolver; niet terstond te ruggaf. Bij de eerste behandeling van dit, proces, eenige' weken gele den, verzocht, de Rechtbank een psychiatrisch rapport,,. Maandag kwam 'de zaak weer voor de Arron dissementsrechtbank alhier, Dr. H. de Levie lichtte zijn psychiatrisch rapport toe, waarin hij tot de con clusie was gekomen, dat 'de wacht meester als volkomen ontoereken baar moest, worden beschouwd. Bij de minst ongewone situaties raakte hij (de kluts kwijt en ging over tot onbeheerschte en ongecontroleerde handelingen, waarvoor hij., niet meer verantwoordelijk kon .worden gesteld. In zijn requisitoir zeide de officier Mr. ;Grasso, ditmaal net volkomen eens te zijn met het des kundig rapport; Verdachte kan niet aansprakelijk 'worden gesteld voor zijn daad. Het element schuld komt dus te-.vervallen eri ontslag van rechtsvervolging móet wordenge vraagd. Een' andqre vraag ls ech ter:; Is het verantwoord dezen pa tiënt, want als zoodanig moét hij volkomen beschouwd' worden, weer wij ln de stad te laten rondloopen? Het beste voor liem zou zijn, rus tig werk ophet platteland tevin den. De verdediger Mri-Heyman sloot* zich gaarne ,bij het requisitoir aan,: maar stelde voor er een voor waardelijke - ter beschikkïngsstel- llrig van de .Re|eering aan te ver binden.' Repliceerend- zeide Mr. Grasso dit niet, in het'belang van verdacli- Zoo'n zwaard hem wellicht Nederlandsche dank aan Engeland De heer J. Niemann, voor zitter. van het comité van ontvangst voor kinderen van bezette landen.* hééft een In gezonden stuk geplaatst ln de „Daily Telegraph" en - de „Times", waarinhij onder .meer-zegt: ^Het' is 11 dezer juist een jaar geleden sinds de eerste ploeg- Nederlandsche - kinde ren-door :het betrokken Ne derlandsche rséèéringscömi- të ln ditland .is, verwelkomd.': Het zij.'mij vergund namens het' comité' van ontvangst' dnzen.hartelijken- dank- tilt- té. spreken ■aan-,dé -duizenden, dié'steun hebbenverleend en zulks alsnog, doen en die be hulpzaam gewéést zijn bij de ontvangst van" dë' 7.500 behoeftige -en ^ondervoede' kinderen, die' in hel afgëloo- pen 'Jaar hier uit Nederland" ;zljn aangekomen. Deze-kin- déren zijn hier door" de Brit- sche' gezinnen met open ar men ontvangen. Zij hebben daartelkens acht' weken doorgebracht en zij zijn ver heugd en gelukkig naar hun .land teruggekeerd... "Ruim ;40.000 pond is ontvangen van- •edelmoedige personen uit al lé lagen der gemeenschap van'taxichauffeurs tot direc teuren van maatschappijen •töe'.'-ult alle deelen der we- .reld en wel in het bijzonder uit de Vereenlgde Staten en Argentinië' - Franco's concurrent 1 in Parijs Giraf, de minister-president, van de Spaahsche republikeinache re geering, heeft de eerste kabinets- zittüig' sinds zijn aankomst ln Frankrijk; geleid."HU zelde voorne mens te 'zijn het kabinet ulfc te breiden en daarin communisten en, B&sken te willen opnemen. SoefcaTTio verklaarde den geallieerden den oorlog Mr. KL F. J. Verboeket, ad junct-directeur van den Regee- ringsvoorllchtingsdienst Ue Ba tavia, heeft Maandagavond in de Rivlèrahai tijdens eèn'cause- rie een aangrijpend; beeld gege ven, van Indië tijdens de bezet ting. Spr. begon met een uiteen zetting over. de Indiëche pers, die; voor 1 zoover tdj Neder- landsch was, inleen sterk exclu sivisme; was vervallen. ;in 'Mei 1940 ls dat anders/geworden, vooral na de oprichting van dén Regeerings-Publiciteitedienst. Na:' veel moeite is hettoen 'ge lukt de. zoeklichten van 'de ^pu blieke belangatellmgop .Indië te doen richten, waarna wapen- leverantiesvan .Amërikaansche zijde werden -beloofd:; Vele bui- tenlandsche correspondenten werden naar Indiëgezonden; kort-voor het uitbreken van den oorlog kwamen zelfs broad casters:'- .v;;r 'v^-; :.y.:-- Als op 9 Maart 1942 het land na. een ongelijken strijd* capitu leert, .blijft haast iéder Neder lander op 2tJn post: Dadelijk be gonnen de Japanners, de Euro peanen 'uit hun huizen:-té zet ten en.de Indonesische bevol king met propagandaleuzen te bewerken," De Europeanen maakten' daarna eep. tijd door, die slechts te vergèl^ken is met de behandeling van: de Neder landsche loden dóór de Duit- schers. In concentratiekampen maakte men van dé Nederlan ders hongerende paupers, de Chlneezen .werden gefnuikt in ln hun handel;.en |de Indone siërs werden .zoovéél mogelijk militair getraind. De/Jeugd werd volkomen gemilitariseerd naar het voorbeeld van "de:Hitlerju- gend en in 1943 verklaarde Soe- kamó aelfsden oorlog aan En geland en de Vereenlgde Staten. Meer dan twee miilie-en- Java nen zijn ais slaven naar elders vervoerd en toen de kansen voor Japan eenmaal definitief be gonnen te keeren werd het volk geïmpraegneerddoor een oor logspsychose. De Japansche ca pitulatie bracht niet de door allen Srurig verlangde ontspan ning. De. Nederlanders kwamen niet en de Engelschen kwamen te laat. Gen wonder dat door dezen toestand moeilijkheden zijn ontstaan. Duizenden boter bonnen verduisterd Direcfre van JV.V. l/ni- leüer Verkoopcentrale gearresteerd Maandagmorgen ïs de Rotter- damsche recherche overgegaan tot de arrestatie van Van der P. en B. de directie van dc N.V. Unilever verkoopcentrale, terwijl okrt daarop en dertiental ande re leidende functionnarissen werd gearresteerd. Zij worden verdacht van verduistering op groote schaal van boterbonnen. Reeds in den oorlogstijd schij nen verdenkingen gerezen te zijn, doch thans moet aangeno men worden, dat hier ernstige malpcrsaties zijn gepleegd. Vele duizenden boterl&njien zijn ver duisterd en via tusschenperso- nen ïn den zwarten handel ge bracht. Hangende het onderzoek wenschte de politie nog geen na dere inlichtingen te verstrekken. Een - EnfffUche vlieger brtngt dauh Bngelsoke regeenng haam lü. «an moedig UcUm/Un. Dóujfc» tam de KAK Zaterdag naar Westmaas, tnaar een voor Nederland ln 1941 -moest een TtAF-vliegtuiff unieke plechtigheid plaats vond:, aan een noodlanding maken in de Soek- alle mannelijke bewoners werden scheivaard bij Ovd.-lScijerlavd. Boot pakjes sigaretten en een Ims tabak de moedige hulp van acht inwoners uitgereikt. Voorts werd den over- van Oud-Beije.rland, Went-maas en De levenden een geldelijke belooning Greup kon de Bemanning vluchten, aangeboden terwijl de nagelaten be- De -moffen setten evenwel de gem trekkingen van de ge fusilleerden fi- hecle mannelijke bevolking het mes mndeelo ondersteuning sullen ont-l op de keel om de bemanning en hun vangen. TA. Douglas had de aardige helpers op het spoor te kom en. Ten geste, den heer Scherpenisse, de slotte n-erden. vijf van de acht man- eenige van de drie err concentratie- nen gefusilleerd en drie in co neen- kampgevangenen, die nog bedlegerig tratiehampen opgesloten, waaruit sg is, persoonlijk te bezoeken. Y. tl n. gelukkig, zij het versteekt, zijnte- r. ItDouglas, de heer Scherpenis- Topgckccrd. se. en de bv.rgr.jneest.er van West- De Engelschen hebben deze moe- maas, mr. A, de Jong, die It. Bon dige daad niet vergeten en namens glas de dank van 'gijngemeente Canada ieent ons 100 <niliioen Voor voortzetting aankoop Canadeesche producten De Canadeesche minister van fi nanciën Isley heeft meegedeeld, dat hij en de heer Snouck Huxgronje op 5 Februari een overeenkomst heb ben geteekend, volgens welke Cana da, als; aanvulling op de leening van 25 miliioen volgens de overeenkomst vah l Mei; 1945; aan Nederland eén 'leening- van. honderd millioen dollar zal toestaan. De leening van .Mei '45isdoor .de Nederlandsche regee ring reeds gebruikt voor den koop in Canada, "van tarwe, bloem, vracht auto's, rundvleesch, houtpulp, mest stoffen' en landbouw- en industrie- machines:- Het nieuwe' crediet ral gebruikt worden om deze aankoa - pen -roott te zetten, alsmede voor verechül^ide an- De overeenkomst vat beide leenin gen tezamen in een enkél totaal, dat tot 1 Mei l947 gebniikt zal wor den. Het totaal bedrag moet worden terugbetaald ln 21 gelijketermijnen, te beginnen in 1950 en te beëindi gen ln 1976. Sinaasappelen voor de" jeugd Het centraal distributiekan toor deelt mede, dat personen geboren in 1925 of later weder om in aanmerking komen voor 500 gram sinaasappelen. Men moet hiertoe bon B 73, C 73, D 73 of E 73 der bonkaart K 602 uiterlijk op Zaterdag 16 Febr. a.s. bij een detaillist in groente en/of fnril inleveren. Inlevering bij andere detaillisten is niet toegestaan. De aflevering der sinaasappelen zal mogelijk gebeuren. Havenconilici te Amsterdam Dinsdag is In de haven van Amsterdam een tijdelijke sta king uitgebroken bij de K.N.SM. die spoedig oversloeg naar" an dere bedrijven. Een delegatie van vier arbeiders en het be stuur van de E.V.C. zullen Don derdag de grieven aan minister Drees voorleggen. Het ligt in de bedoeling een gemiddeld week loon van 47 gulden te verkrij gen. Indien er binnen een week geen oplossing wordt bereikt is een nieuwe staking onvermijde lijk, hetgeen onherroepelijk weerslag 20u hebben in de Rofc- terdamsche haven. Op Schiphol legden 500 arbei ders het werk neer. Fusie in Amsterdamséhen scheepsbouw 'De Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij en de 'Nederlandsche Dok Maatschappij, beide gevestigd te Amsterdam, hebben besloten in den vervolge ten nauwste samen te werken. In dit verband wordt een vennootschap onder firma op gericht onder den naam „Neder landsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij". Hierin zullen de ac tiva der beide N.V.'b worden onder gebracht. SCHIEDAM Krachtig optreden van de politie P. v. O, en A. V.. beiden uit Delft, waren dezer dagen naar Schiedam getogen, met het doel, fietsen te stelen, zy werden in den tuin ren het Gemeentes ziekenhuis op heeter- daad betrapt, door de recherche van hier. P. v. O. wilde ontvluchten, doch werd door een rechercheur neergeschoten. Hij wordt thans ln het ziekenhuis verpleegd. A V. is aangehouden en voor deri officier van Justitie te Rotterdam geleld. Singel kwartier vierde feest Gisteravond organiseerde de wijk- vereeniging „Het Singelkwartler" in zaal „Tivoli" een feestavond, welke, zooals de voorzitter, de heer A Teerds, zeide, de eerste was na de bevrijding. De avond moest een ge zellig „onder-ons-feest" worden en daarin is het bestuur zeer zeker ge slaagd. In een vlot tempo werd een aantrekkelijk variétéprogramma ten tooneele gebracht, waaraan mede werkten de Hllea Hiwaiians en de goochelaars Avialetto en partner. De conferencier-humorist Leen' de Bruyn laschte het geheel op uitstee- kende wijze met een liedje en een praatje aaneen.. De muzikale om lijsting werd verzorgd door. de Rhythm Syncopators, een dansor- kest van jeugdige musici, dat onge twijfeld een goede toekomst tege moet gaat. Tot ver na het: midder nachtelijk uur werd er op prettige en beschaafde wijze gedanst. Dieven ingesloten Als verdacht van diefstal subs, heling van gedistilleerdzijn aange houden B. M., S. V. en J. J. W. Zij zijn in het hoofdbureau ren politie in bewaring gesteld. HINDERWET - Ingekomen zijn verzoeken van: 1. P. J. Mol alhier, om vergun ning/tot het oprichten van een ko perslagerij in het pand Korte Ha ren 52a, kadaster sectie C no. 947, alhier. 2. de Chemische Fabriek „Schie dam" (dr. Schilling N.V.) alhier, om vergunning tot oprichting van een fabriek van chemische produc ten voor de industrie in het pand Lange Haven 55-Westvest 44, ka daster, sectie; C no, 1254, alhier, met 6 electromotoren van totaal 10,08 pk (t.w. 1x4. 2x2, 1x0.75, 1x0.50, lx 0,33 en 2x0.25 pk), drijvende diverse arbel ds werk tu 1 gen. Deze verzoeken zijn met de bij lagen op de secretarie der gemeente ter visie gelegd. Op Dinsdag 26 Februari 1946, des voormiddags te11.30 uur, zal ten Raadhuize gelegenheid worden ge geven om bezwaren tegen het toe- - staan vandeze verzoeken in tf zoo spoedig brengen en die mondeling of schrif- 1 telijk toe te lichten. Wat gaat voor: Wederopbouw of léger? Alom in den lande heerscht onrust In dé kringen van hen, die in aanmerking ko-v men om dezer dagen in wèrkelijken dienst'té \vor- den geroepen. Het zijn de reserve-offïcieren .en dienst plichtige; onderofficieren, op wier -gedrag gedurende de bezetting ook maar niet het minste aan te .merken'is ge weest; die vóór 1940 op grond van hun maatschap pelijke opleiding werdén uit gekozen. voorv commando- iunc ties in hel leger én zich deze keus metterdaad waar- dig hebben betoond. Geen wonder, dafc het juist deze groep is, welke zich thans in het maatschappelijk ie- ven over de.leidende posities heeft verdeeld. gestelde voorschriften. weken geleden verzochten wij den chef van -het militair, kabi net van den minister Inzage van üezé'voorschriften. „Ik heb er niet bet minste be zwaar tegen", antwoordde deze. plichtigen onder Toch kregen' wij ze niet te worden geroepen serve-officieren en onder-offi- opofferingen en zelfs leed den eieren.. De generale staf is van betrokkenen wordt aangedaan, oordeel, dat zij in sneller Indien zulks hetgéval is mag tempo voor een militair men ook verwachten, dat^van commando geschikt gemaakt overheidswege al het mogelijke kunnen worden dan jongere wordt gedaan om deze nadeelen landgenooten, die* zich wellicht te beperken tot hèfc absoluut vrijwillig beschikbaar, zouden noodzakelijke minimum, willen stellen voor kaderoplei- Enkele ding doch die in het geheel nog In oude betrekking'terug. voor discipline spelen hier een In welke volgorde de dienst- ^e™L°li™di,d??en S 'de wapenen met geen denzelfden werkgever in dienst ecu zlJr- ëoweest, na volbrachten zien. De ambtenaar, die ze ter mogelijkheid "te zeggen. In" de w-°f555.te" inzage, zou moeten geven, praktijk is reeds gebleken, dat wenschte ze niet te vei-strëkken. op het oogenblik de grootste be- diegenen, die in Ze moeten geheim blijven, want. hoefte bestaat aan administra- uV ze'moeten soepel toegepast kun- teurs, infanteristen en personeel, Lr ^tDepaaiae groote nen worden, luidde zijn motivee- dat een opleiding bij de pant- 6 rina. senvaaens lieeft pphad. Dir, wil onbillijk, te verlangen, dat de 'SfSSfi! jw»»ma-:M<«rv«ei«ii; met welk oor- land heei-eebt. iedereen neemt^deel. aooals oolr ledereen deelneemtaen dc. i-Mel-demon«tratles en om dezelfde redenen. In zuUuv zalcen iaat-men. ln Rusland niet» aan het toeval over, noch aan de si>ontanJeieU. ue u!tsu>K staat vast en verkiezingen kan men hetternauwernood noemen:, net - is een plebisciet onder, de tfaortoe^xe-. eigende omstandigheden. Uat Viet R'!S- alsch<5« volk lh~ groote meerderheid >emen wij ook :jian::::5etv.saat deel'Dr.vde'tLèvie het eens was/,Op 26,-Februari,zal dé Rechtbank uit- spraak doeri; '".r'Ü. -WEEKBERICHT Afnemende/érfl^ricj,;.. aaovaakèlijt noBt-idt/Noordelykë;ri."chtInk'^Xater ver anderl Ukï^Fl aatseHjk-flangzaam óvertrekkëndé^wollrehveldèn^^^ serwagens heeft gehad. Dit wil „-i, GelïèinizïiiiiigliéiiJ. echter niet zeggen, dat niet f®ver" straks een heele uroeo artille- strekt ln financieel nadeel, zoo- Het is een soepelheid, die door r;sten te^eliik zullen worden als dat tal van gevallen zeer vele betrokkenen maar half ge- □n^roeoen worden duidelijk dfin dag treedt, waardeerd wordt. Niemand zal .Overheidsdienaren die zich tij- ontkennen, dat de beslissingen Onder degenen, die hét 12" dens de bezetting om des ver- op het ministerie van Oorlog woorden tellende telegram, be- zetswille opofferingen hebben zonder aanzien des persoons ginnende met de woorden: getroost, worden thans voor ten worden genomen. Integendeel „Meld op ontvangst van dit minste 70% en wellicht nog voor —r zoo ergens, dan is het hier, telegram onmiddellijk.ont- een hooger percentage schade- dat persoonlijke relaties of voor- vingen, zijn er, naar wij op hel loos gesteld. De vergelijking met spraak volstrekt waardeloos biy- ministerie van Oorlog verna- dienstplichtige overheldsdiena- ken. Deonzekerheid; echter, de men, inderdaad velen geweest, ren dringt zich hier op. sfeer van geheimzinnigheid, wel- die aan dezen oproep geen ge- in de tweede plaats mag ver- Er zijn zelfs enkele ministers ke deze zoo belangrijke beslis- hoor hebben gegeven. Geduren- ïangd worden, dat rr-eer licht onder; Die zullen waarschijnlijk sing omringen, - heeft bij velen de de eerste maanden was de wordt geworpen op óé'motieven wel vrijstelling krijgen wegens een gevoel van onbehaaglijkheid registratie nog niet van dien welke leiden tet vrijstelling in persoonlijke onmisbaarheid. An- gewekt. Zij, die in de tennen aard, dal zulks voorde betrok-, bepaalde uitzonderingsgevallen, tiers is het gesteld mét dé overi- vallen om te worden opgeroepen, kenen ernstige consequenties Er staan daarbij te eroote be- ge in aanmerking' komende zouden willen weten waar zij had. Dit wordt evenwel snel langen op het spel dan dat één dienstplichtigen, om; wier aan- aan'toe zijn. Thans wordt alle verbeterd, en de gemeentebestu- ambtenaar critlekloos geheime blijven in burgerfuhetie in het initiatief geremd. Bovendien reivcn hoofden van plaatselijke nonnen zou mogen toepassen, belang, van den .-wederopbouw meenen vele-wérkgevers,. die léi- politie zijn ingeschakeld om dc thans, eén felle slag. wordt gr^- dlnggevende figuren uit huh be- onwiliigen van huis te halen. Tenslotte, lijkt het eenéisch, verd. De wederopbouw "van oen drijven moeten afstaan, errecht Ons iseen geval bekend van vaii ethisch belang,'dat niet meer. I (M'Zs'-'Eng:'-' tei'-<iiaw?>béff4ïs&00ï Staat als geheeh moet worden op te s hebben, kennis te nemen een secretaris van een vak- huisvaders naar lndonesië wor-1 Ni?uws; l9^0 A^res Sècovid;ri9J0^ afgewogëxi tegen den wederop- van de belangen, welke blijk- groep, die staande de vergade- ;den uigezonden dan militair ge- JNed.- boüw. van de strijdkrachten. Dit baar hooger geteld worden dan i-lrig door de marechaussee werd spreken strikt;? noodzakeiyk is.. wegengescniedt ih. naam dooi' die van het bedrijfsleven iri het ingerekend. De man had toe- - Er; is hier.' veel ••deininê-Vgewèést een commissie, in wérkelijkheid Algemeen. 1- -'** VaUig drie maanden;uitstel ge- o*er-o!t door één ambtenaar van het De oproeping in werkeüjken kregenr lmaar dat: kondenr;;;die deeren, die m^cheIuker^s:^- j^^z2:^7 ministerie van Oorlog. v" dienst geschiedt/lngevolge/art,;/ wachtméesters; nu -c -weer .;niet;Spreken;opiVolkomen; Op/:hét':'ministeriê;van '.ooriog/32|Véh;dë DienstpUchtwét;;waar^:i:\veten^S^^^pï?^^MS:5lï^Ke mamer.:reageerden;/)IWi;men;jiïi?(?;2y<euics>v2^-ZJAR'ajT!rSd<r wordt, dus beslist, of de beten- In gesproken-wordt? vanoorlogst* .«voorKomeig^^tldeiï^ki^imM^ gëh):vah:ihët:nririistérie:-van-Oar-'Aobrlogsdrei^ng?en;/andefè >om-H;ATë:.^ 1 -•-« iog;;'moëtëri*?ivbör^an:.vbovéhfdëfistahdIghederi!V*^Dië,?:andCTé/ohfA|vohside:;vereekerJng:'gegevem;'da algemëehé:Jb'ë]angèD1;/Over^per/:iStandigheden:;wórdëh/hier4Aari^^et;/g^eele':kabmet;;.doordron- -monstreeren '-"~Aeen" samenle- söonhjke.;rijelangehj/sprekén4/ivy^wëMgi:ëeacht.i;D«dr|dé;rz^Ivering3g;^-;is/v^ ving, die toch/ al,: de grootste jii^dit;werband -niet -rrSdief tel--is zooveel' kader'.uitgevallen, dat van- deze oproepingen. Ook kre- moeite heeft'om haar ethisch jeh.üiiët;meë.*'Dëzë:-bebÖrdë"üing;,'ee^^^ men op evenwicht te ^eryinden dan g"eschIedt/am3:,de,:handi'van/door/a??/jipizq93:Aapuoz.;;u9p^Oittvirei(/het ministerfe 'van Oorlog zeer;. moet met dezen ;factor.enistig den /minister ,Vah Oorlog vast-"" maken van\debeschikbare'rc- wel beseft, welke; persoonlijke rekening''wor dengehoudeh. a-'/;.; DE deportatie van Dultechera uit Nederland, aldus ver-, klaarde hier de Vreemdé^f Ungendienst, brengt grootè^ moeilijkheden mee. De geallleer- de bezetter kan onmogelijk groote contingenten gedepor-// teerden ontvangen. De gevalleri/A zullen afzonderlijk bekeken v? moeten worden. Dé deportatie zal op „Nederlandsche vrijzé^lT geschieden etc. Dit gelezen hebbende, ontvan- gen wij een brief uit Praagtjj gilles is hier radicaal ont-; Duitscht. Met alle heftigheid van hun Slarischtemperament haten de Tsjechen de Dult-vJ schers. De Duitsche namen, die'/ vroeger zoo typeerend warén het stadsbeeld van Praag;: Eie- mann, Bock, Schnabel, zezijn< verdwenen. Alle Duitsche zaken"/,'; zijn opgeheven. Wee den vreem- ,V deling, die, geen Tsjechisch ken- 'Af nend, zijn toevlucht neemt totals de Duitsche taal, zoo als vroe- ger. Vechtpartijen zijn er hëtv,?M, gevolg van. Reeds 800.000 Duit-vV«^.! schers zijn geëvacueerd en in de lente volgt de rest. De Tsjech, heeft leeren haten. Alle personen die den vijand hulp verleenden zijn opgepakt- en voor 70% reeds berecht. de Regeering heeft het volk ;::/J daarbij geheel achter zich. Het &f| gevolg van deze radicale aan-'!^ll pak Is ook economisch merk- f baar. De prijzen zijn "ongeveer.-; 12% "hooger dan voor den oor- log, de loonen iets meer dan 15%. Het herstel gaat zeer snel; Nog vóór den werkeüjken win- ter hadden alle gedupeerden: weer een dak boven het hoofd. Tienduizenden noodtéoningen zijn gereed. De zwarte handel is,;]?f! ln de klem gesmoord, maar er'-.'/ is dan ook genoeg in de win- kels. En dan te weten, dat Tsje- cho-Slowakije zeven jaar bezet is a geweest, dat het land, uitge- V strekt is en arm aan rivieren, v'- dat het vervoer du" enorm:v;$ moeilijk is. "-*• r/v'-l De Tsjechische kranten wijden:,^ veel aandacht aan Nederland. Het verzet wordt bewonderd, 7 maar in lange artikelen' wordt. de zuivering hier slap genoemd. 1's| Eén van de bladen, de „Kursov- ni Listek" schreef onlangs, dat //'ySlJ de maatregelen van de huidige., 'j"** Nederlandsche Re gee ring een. beleediging zijn voor het dappe-. ':M]t re Nederlandsche volk, dat door zijn opofferend verzet tegen den."-1 gemeenschappelijken -' vljand./(è recht heeft op een betere toé- komst.. DIt geluid uit Tsjecho 31or waklje Is beschamend;. eri& leerzaam .tegelijk:Het is£||j| beschamend, omdat iedereen .dlpï zichgedurende.^, de bezetting^ weerde er op rekende, dat ons E land doortastend zoü z^n. de Engelsche radio werd dit 'ook,"'^^ tot ln deh "treure, beloofd. Waarlijk niet alleen de onder- grondsche strijders rekéndeoS; daarop; ook de collaborateurs, (die zich echter niet meer ulti./w hun gemakkelijke' leven en uit-1:--W hun relaties konden losweken) - beseften, dat zij met Dultsch- iM land naar den „Sieg" of naarJ de hel zouden gaan. Maar het^ gebrek aan doortastendheid, het. - niet inlossen der radio-beloften, hebben een valsche humanlteifcV, verwekt. De collaborateurs en«: verraders hebben toch hun kans'r- gekregen. Toen; de bijltjesdag' ..'I uitbleef haalden -zij verlIcï||$^|M adem en nu, bij de langzaam" voortschuivende processen, slip- - pen de „lichte gevallen"uit de. L 5f slappe handen en beginnen ook-- de zwaardere al op een'wonder, te hopen. Het Is zelfs reeds zoo,#^ dat ontslagen gevangenen - 'de.'T'fi koppen bij elkaar steken en dat - gedetineerden in-de kampen van-, zich af gaan bijten. Wij immers democraten - Nog ls het niet .te. laat. Nog?;1/ kan Nederland van de ërvarin-i gen, -onder andere van Tsj.echöX; Slowakije, proflteeren. Nederland let op Uw aaeck!;? (Vervolg Scbledamscb nieuws) Brandhoutenbeiiöineiioodig L. v. V., schipper, heeft - aangifte- gedaan van "diefstal van een plank/;;:: van zijn schip, liggende in de Lagge,' Haven, terwijl van Th. J. 90 liter: - benzine werd ontvreemd uit- zijn garage. Als de drank is in den man...Ar./ J. J. W.. die in Rotterdam op den';:;; Schledamscheweg als bestuurder van - ..r een auto een aanrijding had veroor- zaakt, werd te Schiedam aangehou-;. den. Hij verkeerde ander den invloed: van alcoholhoudenden drank. Ter1;:, ontnuchtering is hij aan het hoofd-/'.;? bureau van politie in bewaring ge-':;;) steld. Burgerlijke Stand Geboren: Maria, d. van E. Ronje- -;.; en S.va^ 't Hof, Nassaulaan v75; Johanna, d, van T. Tintel en J. G. HanegraafBoerhavelaan 1Kome-pi lis F„ z. van F. dé Blois en G. J. van Halewijn, Dr. Noletstraat 1; Jo-, hannes, z. ren C. Kerkhoff en J. van Mourik, Fabriplein 28', Jacobu3- J„ z.van C. Beckers en H. Zwaan, Oostsingel 83; Roelof H; P., x. van.;#? C. .A. v. 4 Brihk.en K. J. M. Go- '-A vaart, Dr. NOletstraat l; Catharuia J., d. van G. W. de Groot M. M. Winkelman, Boerhavelaan L" Overleden: L. van Bekhoven, 2 J:, Dr. Noletstraat' 1A Ia -rail Pelt/;2' mnd„: Ampèrestraat 12. S2LVERSOU 1.V (SOI U. 18.00 Cr pL; 15,25 Orgel en heidsie^ing,il^ngjfZ9JK>iOrk.fJüd^M Pe trg;kl9^0?Ds?fJV2wirdeeg f\£0J>0M. Niëuwa^JMlOS'ê/Etis^jDdnt^^^iJlbM Drie/varhalm:Katf^JMajisfiela^fi'ASi^Ê__ 'ftSAOEddy^-Walis;^^ SS.45 Geestelijk levenf:S3.0Q;Nié ZS3.5 -Argi tanga's:3JtSJSÖ'?\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1