I Volstrekte nederlaag van Manoeilsky Massale slachting van krijgsgevangenen VRIJ, ONVERVEERD men Te weinig tarwe en rijst See^eani-tnc^aac— ÜlaHHtké JUe fuseeren" Ai-biet bei nieuws Candidaten voor Oranjé-ë Duitsche generaals bevestigen de gruweldaden ,Geen menschelijktieid" PAROOL-LEZERS NAAR „DE NAAMLOOZEti -mmmmmtrnMim- Nieuwe bonnen MDAtrns KK ADM. BOTORAcarraww; ROmfflOAK, TELSTOOK 1M» rf MJNIK) ArONKWINTSPRUS PM WEEK Jl CENT PBR KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS O.OD POSTGIRO Not WM14 AMSTERD.' BANK TE ROTTERDAM HET PARGDl - ADVERTENTm* EK DJLTCHTTN GrjiBISKETl SCHZEDAMSCHXSINGXL NO. ROTT*KI>AII TELEFOON JïtW. WH 341H«1W M»M ADVERTENTIES ^tUTSLtriTEND TELEF. UfLICHTENGENDUHBT TJITaL. TKLXT. H1W "j; tESDE JAARGANG No. 38 Onafhankeltyk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DONDERDAG 14 FEBRUARI 1946 DE U.N.O. EN INDONESIË Veiligheidsraad zal geen énkele actie ondernemen Slechts twee stern- vóór- Het voorstel van Mauofeilsky (Oekraïnee) Inzake tie Indonesische kwestie kon den Velhgheidfraad slechts twee stemmen op zich. ver eeoigen en is verworpen verklaard. Een amendement op het Egypti sche voorstel, door Sovjet-Rusland Ingediend, strekkende "tot het in stellen van een commissie inzake de Indonesische kwestie, en hel oorspronkelijke Egyptische voor stel, iön bij stemming- door den Veilyurheidsraad verworpen. He raad is thans tot het volgen de punt van de agenda overgegaan «onder tot het ondernemen van eenlge actie Inzake Indonesië te be sluiten A.F.P. meldt- nader, dat voor het Egyptische voorstel alleen Egypte en Polen stemden, en voor het Sovjet-Russische amendement ..al leen de Sovjet-Unie en Polen. Zooals men zich zalherinneren behelsde het voorstel va» Manoeilsky het zenden van een eommlBsie van - onderzoek naar Java. Het Egyptische voorstel wil de, onder voorbehoud vanhet recht van den raad om, indien noodzakelijk, op een later tijdstip te intervenieeren, alle verdere be sprekingen en actie uitgesteld zien totdat1 de raad berichten omtrent het resultaat van de thans aan de gang zijnde onderhandelingen te Batavia zou hebben ontvangen. Tijdens de vergadering deed mi nister Van Kleffens de toezegging, zijn regering voor te stelen, dat 9e Veiligheidsraad ingelicht zal wor den over het resultaat van de be sprekingen te Batavia „als een/be wijs van oevhting en hoffelijkheid onzerzijds". Er zijn, aldus .Van Klefens, maatregelen genomen om de openbare raeening der wereld voor te lichten door het instellen van een gecoördineerde inlichtin- genpolitiek, waardoor de Neder- landsche en de Indonesische deel nemers aan de besprekingen, jen ook de Engelschen, eikaars' offici- eele* verklaringen volledig gullen pubUceeten. Soekarno teleurgesteld Ir* Soekarno, president van de Indonesische republiek, en de In donesische leiders bij zijn hoofd kwartier, zijn teleurgesteld door de Nederlandsche voorstellen Inzake do toekomst van Indonesi Mr Archibald bif SJahrlr Archibald Cïartc Kerr hoeft cis- ioreii-; SJahrlr int- diens woning - he-- aoeht, V, SJahrlr rpoedig naar Soebarno?. De republikelnsche „regering" schijnt op het oogenblik de politiek te voeren de belangrijke punten in neemt. Het is mogelijk, dat Sjahrir ders, eerst aan Djokjakarta voor te de besprekingen met de Nederlan- leggen, voordat zij eenlg besluit zeer spoedig naar Oost-Java zal reizen om Soekamo te ontmoeten. Soekarno maakt een tocht door dit gebied voor hij naar Djokjakarta terugkeert.De dag van Sjahrirs vertrek .is nog niet vastgesteld. Ten Malakka over de be sprekingen. „Wij willen slechts onderhan delen nadat de Indonesische onaf hankelijkheid volledig erkend is". Zoo schrijft Tan Malakka, lid van. het werkcomité van het volks front, in het republlkelnsche blad „Rajat". Als deze voorwaarde niet wordt aangenomen, zullen wij ten hevigste prdtesteeren". V Het Nationaal Werkcomité bijeen. Men verwacht, dat het Indonesi-' ,sche Nationaal Werkcomité, dat pit ongeveer 250 plaatselijke leiders bestaat. Vrijdag ie Djokjakarta (het „republikemsche" hoofdkwar tier op Midden-Java) bijeen zal komen, teneinde de Nederlahdsche voorstellen met betrekking' tot het Indonesisch „gemeenebest" in be schouwing te nemen. Bevin waarschuwt: Gisteravond luisterde een zeer ernstige vergadering- van Vereenig- Volken naar den Brltschen mi nister van bultenlandsche zaken Ernest Bevin, die sprak over hei tekort van vijf millioen ton tarwe en het tekort van twee millioen ton rijst over de geheele wereld. Bevin hield1 eeti pleidooi voor een alge- meene krachtsinspanning over de geheele wereld om hongersnood op groote schaal te voorkomen. Bevin vroeg dé vergadering een plah,dat den steun geniet van En geland, Rusland, de V.S., Frank rijk en China en het ergste van de bedreiging zal afwenden, goed te keuren. De cijfers van Bevin over de tekorten aan tarwe en rijst wer den aangehoord in een stilte,, die intenser werd, naarmate hij op. érnstiger, toon sprak. Hij zeide, dat de moessonregens in Brits ch-ludië uitgebleven waren en dat dit schiereiland zich voor een ernstige hongersituatïeziet geplaatst. Bevin. drong er; op aan dat. iede re ton, „neen", zeide hi),„ieder pond en ieder onsvoedsel" goed. gebruikt zal "worden eh dat alle volkerensamen zullen werken' om te komen tot een eerlijke! en billij keverdeeling van elk mogelijk overschat,„Dit-is", -zeide Bevin, „Iets, waarvoor wij allemaal samen kunnenwérken om ervoor, te. zor gen, dat millioenen niet zullen sterven". - Aan het einde van de vergade ring zijn aan alle regeeringen van Buropeesche landen, die lid zijn van - de Vereenigde "Volken en aan de Turkse he regeering telegrammen gezonden' met. de invitatie om hun ■ministers van voedselvoorziening naar een conferentie over de Eu- ropeesche voedselsituatie te zenden: Deze .conferentie wordt volgende maand te Londen gehouden. Nieuwe bon voor leder Het .centraal distributiekantoor deelt mede? dat bon „05 leder" der •lederkaart is aangewezen voor het doen repareeren van schoenen. Men moet dezen bon eerst bil den schoenhersteller inleveren, wanneer deze verklaart.de reparatie binnen ca, 14 dagen te kunnen verrichten. Bon „05 leder" blijrt geldig en kan in combinatie met de reeds aangewezen of nog aan te wijzen bonnen wardengebruikt. -v- Ongeveer 450 arbeiders van Schiphol 'z^ns-in staking gegektn. Zwaar' gewapende leden Hm. de Gezagstrbepinfen;:£e'-maréik<itue^ibèv:iêién de toestellen am, eventiicele beschadigingen téïvoorkoiriejt. Ia de Stoófstraafc' in.Brussel staat een manneke: en: dat man neke ïs sinds vrij het heugen kun nen dag en nacht i de vreer met ee bezigheid, die op veel toeristen eengronte aanirokkingstraeht uitoefent. V Een aantal booge Amerikaan- selur officieren, geleid door don zaakgelastigde van de ambassade' hebben gemeend, dat het manneke voor zijn bijzondere* prestaties eenbelooning toekomt. Onder groótc belangstelling en onder liet waakzame oog van den bu rgemeester, werd - het m anncke voor het eerst van zijn leven aan gekleed. En boo,.".. ecn JNI. P. kliaki-uniform, één witte'; heb»! witte, lieenshikkenen een' nainïa- tunr revolver. Onder/luiden; bijvul weTd hij bevorderd tót 'sergeant- rnajeor en hechtte inen 'de onder- scheidmgsteekehs op zijn mouw. Om een of andere reden was men blijkbaar vergetenzijn PaD' tulo slmtend te maken, waardoor men thans in de Stoofstraat een sergcïuit-iiiujoor kan bewonderen in. een'voor militairen ongebruike lijke houding.' NW en EVC gaan Overeenstemming bereikt op bijna alle punten Naar de'heer Koenen, landeiyic secretaris van de E.Y.C. het ANP mededeelt, werd lijüens, de! fusie-bespre kin gen tosschen j vertegenwoordigers van het Neder landsche Verbond van Vakvereenlglngen - en de Een heids Vak Centrale, gehoudenv op 12 en 13 Februari, Op bijna; alle punten overeenstemming bereikt, met -betrekking tot flex: fusie dezer lwide oi^hisatïes. r' Aan een kleine commissie, is op gedragen een fusierapport samen te stellen, dat binnen den - kortst mogeiyken tijd aan? dèwedexzijd- sche- besturen aal ^worden' voorge legd. Zoodra hetrapp ort door deze besturen is aanvaard -zal, het.-ter verdere behandeling aan de be trokken organisaties'Van beidé! vak- vereenlgingen worden' doorgegeven. Argentinië en b pan je Nadat Spanje ongeschikt werd ver klaard voor het lidmaatschap vaaé ae U.N.O., heeft Amerika den aanval ge opend op Argentinië. De overeen komst tusschen beide landen Is groot genoeg: een militair be3tuur zoowel in Spanje als:Argentinië.en in beide ge vallen op. tyrtmnieke wijze. Terwijl Franco og een" partij, de „Phalanx", steunt, zoekt Ppron houvast in een poUtiek apparaat, dat uit aanhangeiï (lees bevoorrechten) is samengesteld en dat zijn vertakkingen Jieeft "in politieke- cn vakorganisaties. Franco zoekt het in de ItaUaansch-fascLstlsdtie methode van de „racket", maar de politieke uitkomst is dezelfde, zoowel voor het binnen- als voor het buiten land. Een -natuurlijke sympathie ver bond de belde dictatoren mét öe tas- clstisehe Groote Drie, en terwijl Fran co nog een zekere distantie, bewaarde (hij liad zijn opkomst aan <lc As te danken „en deze kwamen bovendien erg dicht in zijn buurt, zoodatzijn zelfstandigheid wel wat in het gedrang kwam) kon Peron naar hartelust co-- quetteeren met de nationaal-soclalls- ten van het verre land overzee. De Dultachérs brachten In zijndictatuur een element van fanatisme en organi satie; zü gaven aan het „personalis me", dien typLsch Zuld-AmerUeaan- - sehen vorm van militaire putsch-poli- tlek, een zekeren ruggesteun. BIJ een bepaald soort Spanjaarden.: zijn de Duitschers trouwens altijd populair geweest, dank zij hun fanatisme en humorloozen ernst. Dat de. nazi's, voor zoover het hun mogelijk was, Argentinië als toe vluchtsoord gebruikten, mag men. rus tig aannemen; tot op zekere hoogte is dat zelfs met Spanje het geval; Blijft de vraag over waarom de Amerikanen. die terzake van Spanje zoo verdraag zaam waren, -aan Argentinië zich der mate ergeren. De reden hiervan la eenvoudig, dat zij bljvArgentinië vee» meer belang hebben, un een poging om zuid-Amerlka te overheerschen stuiten adj in toenemende mate op het - 'groeiende zelfbewustzijn der Latljn- sche staten, een „tegenstrooming", die door dehèeracbende groepen -van Zuld-Amerllcawordt gesteund, omdat een „veramerikaniseéring" van. Zuld- Amerlka: op den duur de bestaande. semi-feodalc: machisvci-houdingcri moet aantasten. Door dien tegenstroom voelt het Argcntljniche regiem zich. beschermd énna eiken prik van de; ri."v.;;s; wierp:;het zich op. sis martelaar van de Hlspanidad.. V Desalniettemin: heeft .Amerika fnaet, O verledeneenige malen.' een Argentijn- schen -dictator, diehet. de Amerikaan- c sche'. belangeir alte - moeilijk maakte, tot aftreden wéten-: te dwingen. Mts-: schlen is het' thans het oogenblik. om. dit- stukje "ïankée-dlplomaüe op Francö; toe: te :passen;- Nu dé Amerl- V-. kanen-:'-:,zeJ-C,- het".-verband gelegd hebben Pittige oefenwedstrijd in Sparla-sfsdion De proef wedstrijd tusschen de belde bondselftalien ,is een pittigeparty geworden! die veel gezichtspunten, positieve zoowel als negatieve, heeft opgeleverd, waarvan de voornaamste wel is, .dat men voor sommige plaat sen „l'enibarras du eholx" heeft, ter- wel voor enkele andere plaatsen geen bepaalde, uitblinkers beschikbaar zijn. Van de oorspronkelijk gekozenen waren de geblesseerde dé Vróedt en de Jong resp. vervangen door v. d. Veen (Ajax) en v. d. Heide (Feljen- oord), terwijl v. Beek (bvv) de plaats innam van v. d. Engel, die op het laatste oogenblik 'verhinderd was. DrSgér verhuisde daardoor naar zijn oorspronkelijke plaats als rechts buiten en onder de 22 uitverkorenen bevonden zich nu liefst 9 Amsterdam mers, een Ncderlandsche Elftalciub dus met een sterk .JioofdstedeJljken inslag. •••,.- Hoewel het blauwe elftal beslist sterker wns.cn met nnrae het blnnen- trio: Wiikes—Goozen—Smit (en vol gens het vertoonde spel in de eerste helft zelfs de geheele voorhoede) zóó in Liet Ncderlandsche Elftal geplaatst zou kunnen worden, heeft het geen enkel geldig doelpunt gescoord en zelfs met 2-r0 verloren. Toegegeven,dat het den blauw- hemden nfet meezat en, dat de schot- vaardlgheld, met name van; Smit, voor verbetering vatbaar was, komt dit resultaat toch voor een groot deel op rekening van het fenomenale doelverdedigen van Kraak, die geen fout maakte en momenteel in uit zonderlijke vorm is. Zijn collega, keeper v. Raalte heeft eveneens een. prachtigen wedstrijd gespeeld en ver dient zeker ala reserve voor het Ncderlandsche elftal te worden ge kozen. De belde achterhoedes deden eveneens weinig ,voor. elkaar onder. Wilders - is de aangewezenman als rechts-back, maar, voor -de links- backpiaats.zfll de keuze moeilijk zijn tusschen v. d. Linden en v. d. Helde; In beteren de Ajaxied heeft daarbij stijl voor- Pelllkaan en Scliijvènaar hadden beiden het stopper-spil systeem, waar van, zooals bekend, dhr. Herberts een tegenstander is, taboe verklaard. Eerstgenoemde verdedigde', uitstekend en was moeilijk te passeer en, doch zunplaatsen, was niet aJ ,te bést. Debeste, oplossing zou wel zijn dén Longaman op zijn oude plaats als rechtshalfop te. stellen, daar zoowel v. Bultenen als v. d. Hoeveti,. vooral de HDVS-man niet, geen groolen indruk vestigde. Schijvenaar, die een zeer goéde beurt maakte, kan-' don als spil fungeeren, terwijl voor. de Vroedt de lüikshalfplaats gereser veerd blijft. Hetblauwe binnentrio - in devoor- hoede noemden - -wij reeds; vooral Hoozen trad op den voorgrond en is zeker te verkiezenboven Ehlen, die slechts bij vlagen opviel.'In dé roode voorhoede onderscheidde zich vooral v, d. Gijp, die oudergewoonte in de tweede helft wat .afzakte. Lenstra nam de belde doelpunten- voor ""Zijn rekening,, het tweede^ enkele.' minuten vóór tijd, door een 'eenvoudige kans, het eerste met een daverend, on houdbaar schot, toen de .Heerenvéen- sche crack een bevlieging kreeg;' Er schijnt echter niets ter. wereld te 2fln, wat den Jongen Fries met zijn zeer bijzondere capaciteiten wat -racer temperament kan bijbrengen-<n uit hoofde. daarvan lijkt hij niet-de. aan gewezen-man voor de Oranje-elf:-De verkiezing der buitenspelers zal wel een probleem vormen,- omdat, hier voor momenteel geen. uitblinkers, be schikbaar zijn: het "ontbreken: yan de Harder doét zich wel .'sterk gel den. Mogelijk echter brengt v. tl. Engel dit vraagstuk wat nader tot zijn oplossing. Witte broeken: v. I. n. r.: Fa» der Veen, Drager, Fan 'KnUeneh, Lev.- sim, V. d. Gyp, Ve.Uikaan, Wilders, Ooms, Ehlen, Kraak, V. d. Linden. Zwarte broeken: v.' L n. t.: Schyve- ïWar, ïothdrst; EolUman, Wilkes, V. d. Eoeven, Roozch,^Smit, Stijger, Beek, F.'* d. Heide, Van Kaalte: Mr. J. J. Schriéke voor Bijzonder geréchtshof Op 19 Maart zal roor het Bïj- aondere Gerechtshpï te 's-Gra- vehhage terécht staan mr, J, 3. Schrieke, die ïn heKettingst^d secretaris-generaal Jran het de partement van Justitie 'is ge- Voor hen; die gaan V trouwen Textiel, serviesgoéd, keuken gerei en meubelen kunnen worden aangevraagd Hüt Centraal Distributiekantoor deelt mede. dat zij, die op of na 18 - Februari ia. het huwelijk treden met ingang Tan 2$ Februari weder om aanvragen om .textiel, servies- goed, metalen keukengerei en hou ten meubelen kunnen t indienen bq den dktributiedlenHt.- Zij moeten hiertoe een verklaring van onder trouw, vermeldende den datum van afgifte en den vermoedelgken datum van het htiwolnk -overleggen. Zij,, dio na--.hune^ huwelyk. eén zelféta: zelfstandig huishouding gaan voeren fals be wijs waarvooreenhnuxcpntract of dergelijk bewijsstuk, móet worden overgelegd) koken "in aanmerldng voor hand- of Hipisbouödoeken. alpr mede voor dekens én matrassen. Voorts ontvkagièn; zip speciale ver gunningen voor ménbilahv Zij, die »eh na lion huwelijk niet zelfstandig gaan vestigen, ontvan gen band- ,oi- huishéuddoelten bene vens dekens. Onverschillig of zij zich alsdan nigt."zelfstandig vesti gen' ontvangen. zy:'eón aantal - pun- t e vooF sérriésgoed en metólen! keu kengerei. l. Repatrioèrendón uit Ned. Ihdië* kunnen wanneer., zg een zelf e tan dige huishouding g^an. voeren thans., ook aanvragenindienen om metalen keu- kegereien semesgewd. AIb :bèïrijs- stuk moet een/huurcontract of der deliJk Sttik Vprdon byergelegd, r koédèrs ktihnwi 3maanden voor de bevalling,, een aanvraag in- dienrai om ;eeh babybcdkrüikje, een babyteil eneven tueelar dere noad- zakelrjbë artikelen: Almelo gedeeltelijk overstroomd 20.000 inwoners in hun huizen geïsoleerd Tengevolge van het door bréken van een stuwdam in de Vecht by Schrettorf, die het steeds wassende water niet méér kon verwerken, ïs het Ruldeiyk deel van Alme lo onder water geloopen, In de straten stunt op sommige punten ruim anderhalve meter water. De voedsel- •voómening baart ïorgen cn ook de/gas-, en electrieiteits- ▼oorriening stnït op groote moellijkhedém j2Ö.00Ó Personen zijn geïsoleerd en/huizen op de bovenverdiepin gen der woningen. Ernstig is de toestand bij de boeren, die volkomen' geïsoleerd zijn, daar de hulpverleening, die door het Roode Kruis in middels met kracht ter hand is genomen, In de landerijen wordt bemoeilijkt door vele, nu on zichtbare stroompjes. - Twee ziekenhuizen zijn even eens door het water afgesloten. De zieken worden overgebracht naar andere ziekenhuizen. Hoe moeilijk de situatie in Al melo op het oogenblik wel is, blijkt uit het feit, dat de com missaris der Koningin In de provincie Overijssel persoonlijk de hulpverleening leidt. Met behulp van het doorsteken van enkele dammen in het kanaal stelsel in de omgeving heeft men getracht het water af te voeren. Tot nu toe heeft dit echter weinig succes gehad. Er ïs een compagnie genietroepen, compagnieers en pontonniers in de stad gearriveerd om hulp te. verleenen. Vooral de voedsel voorziening is moeilijk en ge schiedt van uit centrale keu kens. Daar het echter zeer moeilijk is de bewoners, die voor een: groot deel in hun huizen zijn opgesloten, het eten te be zorgen, is de aanvoer hiervan geregeld met behulp van vracht auto's en rubberbooten. In groo te deelen van de stad is de elec- triciteits- én gasvoorzlening uit geschakeld, DE RUSSISCHE AANKLACHT Leden der gëzagstroepen 5 pleegden, overval S In den nacht van 10 op 11 Ja nuari jl. pleegden zes personen in uniform van de Gezagstroepen een overval op het Weeshuis te Huis duinen. waar .-'zijeen groote partij meubilair van geïnterneerde N.S.B-.- ers weghaalden.- Aanvankelijk wa; dé recherche; van meening, dat de uniformen, waarin de overvallers waren gestoken,-'slechts als camou flage dienden; door een gelukkigen samenloop van omstandigheden is echter komen'vast te staan, dat 'n aantal leden van de Gezagstroepen werkelijk de hand in de2en overval heeftgehad. ,'Een .meubeltransport In het dorpje Hoogwoud wekte rul. dezer dagen den argwaan van. den postcommandant: der marechaussee. Hij stelde zich.direct in verbinding met de recherche van Den Helder, die na onderzoek kapitein Jacób- son,zeven" onderofficieren en een korporaalvan de /Gezagstroepen- in arrest stelde. Later, bleek,-dat de kapitein, hoewel hij oorspronkelijk niets /van den overval afwist/ geen maatregelen heeft, genomen, toen hemde juiste toedracht van zaken duidelijk werd.' Hij. heeft Integen deel'de meubelen later uit de ka zerne:naar 'Hoogwoud laten over brengen;- Duurder brood Te Utrecht is dé ondervakgroep broodfabrieken gewest Utrecht en Gelderland onder voorzitterschap van den heer Com. Schmidt bij eengekomen. De landelijke bestuur der, de heer Ulrich uit Rotterdam hield een -uiteenzetting van het werk van den vakgroep tijdens den oorlog en besprak de toekomst. Het belangrijkste punt der be spreking was de prijs van het brood. In verband met de loonen in het .bedrijf, die -tot 140 zijn ver- hoogd.-De-'laatste kxmsverhooging- fs nog steeds niet In de broodprijs gecalculeerd. De twee vakgroepen fabrieken en brood bakkerij en wil len met den directeur-generaal van de prijzen een bespreking voeren Duitsclie verdedigers vroegen tijdens het proces in Neuren berg inlichtingen over de be handeling van Duitsche krijgsgevangenen in Rusland. Zij zeiden, dat daaromtrent in vele Duitsche gezinnen on gerustheid bestaat. Van den Russischen aanklager kolonel Pokrovski kregen zij onver wacht antwoord in den vorm van een uitgebreide docu mentatie van door de Duit schers gepleegde gruwel daden. Langs de geheele lengte van het front van den Arctic tot de Zwarte Zee zijn lichamen van Sovjet-gevangenen gevonden, die sporen vertoonden van de gruwelijkste martelingen. Buit gemaakte Duitsche papieren werden overlegd, waaruit blijkt dat de Duitschers cadavers van paarden goed genoeg vonden om te dienen als voedsel voor de Russische krijgsgevangenen. Hoewel onmenschelijke wreed heden der fascistische gangsters die Van Djenghis Khan over treffen, aldus Pokrovskï, zal de Sovjet-Unie, trouw aan de be ginselen van menschelijkheid en Internationaal" recht, geen tegenmaatregelen tegen Duit sche gevangenen nemen voortgaan hen te behandelen volgens de regels van de Haag- sche conventie. Martelen was algemeen. Pokrovski gebruikte in hoofd zaak passages uit het verhoor van de Duitsche generaals als bewijsstukken voor tallooze gru weldaden, toegepast op Russi sche krijgsgevangenen, die in de zitting van gisteren het onder werp van beschouwing waren. Martelingen met gloeiende ijzers, uitsteken van oagen, af hakken van hinden, voeten, vingers, ooren cn neuzen waren algemeen gebruik. Vele gevan genen werden gevonden met opengesneden maag en anderen waren aan rupsbanden van tanks gebonden. De Duitschers ontzagen zich niet om Russische gewonden op de slagvelden te ontkleeden en naakt achter te-laten, teneinde zichzelf van warme kleeding te kunnen voorzien. Het rantsoen voor' ..'iuRusslschen .krijgsgevan gene was bfj den aanvang van den oorlog blijkens een van de documenten vastgesteld op 6 kg. brood, 400 gram vleesch, 440 gr. vet en 600 gram suiker per rakken onder te brengen in openluchtkampen. v- ■-!' Osterreich getuigde, dat, toen hij In den zomer van 1942 in de v. Oekraïne kwam, de methode 3? van het vermoorden van Rus- V.;- sische krijgsgevangenen daar reeds algemeen werd gevolgd. Ook het brandmerken van krijgsgevangenen werd door ge- V vonden bevelen bevestigd. Een /j; geheim rapport, waarin wordt -i gezegd, dat de toestand derV krijgsgevangenen in de Oekraïne /i zoodanig was, dat in den winter honderdduizenden van hen zou- V den moeten sterven, werd door i den bewapeningsinspecteur aan O.KW. gezonden. Voor de Duit schers was deze vaststelling V kennelijk alleen maar van-be-: V lang, voor zoover de Üewape- ningsindustrie erdoor zou lijden. Met tienduizenden tegelijk. De geheele middag was verder/ -; gevuld met het voorlezen van/// schier tallooze getuigenverkla- ringen over sadistischen moord- lust, door de Duitschers tegen-/'; over Sovjet-gevangenen be- toond. Het is niet mogelijk al deze bijzonderheden en alle dee len van het voormalige front in Rusland ook maar kort, aan te stippen. Bij het terugvoeren van krijgsgevangenen uit den Kau- - kasus was de weg naar Herts";/ over den afstand van twintig kilometer letterlijk bezaaid met lijken: de Duitschers staken schepen vol krijgsgevangenen eenvoudig in brand en schoten op burgers, die den ongelukki- gen slachtoffers te hulp wilden, komen. en Amerikaansche voldoening. Het schenkt niij groote vol doening, dat de gezondheids- toestand van het Duitsche/ volk zoo bevredigend is", ver--^ klaarde Sidney Hilmanm* voorzitter van een commissierf van den wereldbond van vak-/? vereenigingen. Hilmann, die/ momenteel in Duitschland aan het rondtoeren is kwam tot de overtuiging, dat er in?' dit land wel degelijk krach ten aanwezig zijn, geschikt voor leidende functies. Mevrouw Roosevelt, "die even-T eens een bezoek aan Duitsch land aflegt, viel het eveneens - op, dat de bevolking en vooral de kinderen zoo goed gevoed ging van de prijzen welke de .re- geering de bedrijven rekent voor de bloem, is de bedoeling van bespreking. /Urgentieprogram der Kath. Volkspartij De. Katholieke Volkspartij deelt hot.voigendo mede:' Do Katholieke Volkspartij heeft a kennisneming van het gepubli ceerde, urgentieprogram Tan ae nieu we Partij van den Arbeid een ont werp voor een gezamenlijk urgentie- program opgemaakt, dat mede ten grondslag ztu liggen- aan de beapre- kingen, welke ter - zake .tusschende daartoe genodcligdo pari,yen zuilen worden gevoerd, i In dit ontwerp der Katholieke Volkspartij is —r.voorzoo ver moge lijk aansluiting gezocht aan het' urgentieprogranx van. de Party voor den Aïbéid- v.. .Verscheidene punten daarvan zijn hierin zelfs letterlek opgenomen. Het bevat echter voorts, naast: •wijzigingen// een niet - onbe- langrjk. ajintaJ aavullingen. Door' deze wnzigingen en aanvul lingen is mede bereikt, dat: het v'ont* werp - zoowel voor. wat./ den inhoud als vóór wat dé daaruit blijkende sfeer ^betreft,* rekening houdt.mét dé bijzondere slaajkunaige en maat schappelijke /cischén, die uit de.' be ginselen; der; Katholieke Volkspartij voortvloeien ter"hersieaing van de broodprijzen. „g,1?fL.0",5'!r £er Hetzij verhooging van den Drijsl Maar latere orders bé- vuor het publiek, hetzij een veria-valen, dat ae Russen als vleesch alleen paardencadavers moch ten hebben en In elk geval „geen vleesch, dat doorgaans voor voeding gebruikt wordt'" Na een groot aantal bijzonder heden te hebben beschreven ci teerde Pokrovski een order van de 60ste gemotoriseerde infan teriedivisie, die hij noemde: „een order tot massamoord op krijgsgevangenen". Deze order luidt: „Russische soldaten zijn bijzonder dapper in den srtijd, zelfs kleine geïsoleerde groepen ondernemen steeds aanvallen. In verband daarmee is 'n men- schelijke houding tegenover ge vangenen niet toelaatbaar. Ver nietiging van den vijand door vuur of zwaard moet tot het uiterste worden doorgezet". Generaals getuigen. Pokrovskï citeerde voorts nog verklaringen van de Duitsche generaals Osterreich en Halder, die Hitiers orders tot het fusil- leeren van Sovjets heeft over gelegd, waarin wordt bevolen de pussen bij gebrek aan ba- Prof. Van Loon ontslagen De minister van O. K. en W. heeft overeenkomstig het advies van de desbetreffende zuiverings commissie aan dr. J. van L-oon, bijzonder hoogleeraar aan de Rijks universiteit te Utrecht vanwege de Stichting Fonds ter Bevordering van de Studie voor den Industri- eelen Eigendom., ontslag uit zijn functie verleend. Wereldrecordprijs voor een stamboekstier Dinsdag is te Erth in Engeland een wereldrecordprijs betaald voor een stamboek „shorthom" stier Pittrodi Upright, eigendom van den heer Laidlaw Smith uit Pit- caple in Aberdeenshire. De Stier werd door den heer Ralph Smith uit Sni-dar; Missouri, Vereenigde Staten aangekocht voor 14,5G0 guineas. Stamboekvaarzen gingen voor bedragen tot drieduizend pond van de hand. Dezelfde Amerikaan kocht een stel vaarzen voor tien duizend pond, waaronder de kam pioen Rosetta Alpha die voor dui zend pond werd verkocht. Mevr. Verwcy-Jonker zei. In de vergadering van de UNO, over het aandeel van de vrouw ln het open bare leven en hun actief deelnemen aan de wereldanngelegenheden. dat men het nooit eens zal zijn met een wereld, waarin getrouwde .vrouwen in fabrieken werken en hun'gezinnen verwaarloozen," Ditbeteekent echter niet, dat zij aan hun moeten worden gebonden. Tarieven voor goederen vervoer per spoor verhoogd In November M5 'werd tegelijk met de aankondiging ran de tariefs- verhooging voor het reizigersvervoer ook een verhooging. van de goederen-; tarieven in uitzicht gesteld. Deze wordt nu met ingang van "1 Maart a.s. van kracht. Do nieuwe tarieven zullen worden gepubliceerd in ed officicele tariefberickten van de Ned. Spoorwegen.. Protest Delfts'chestudenten Ï3e Delftsché- Studentenraad heeft bij/den.minister van.'0.;K. én W;';geprotesteerd /tegen de halvee ring van de maximumuitsluitlngs- termljnen; Deze /beslissing, welke gehëel 2 zondervoorkennis van de Deutsche studenten is,', genomen, heeft hun -vertrouwen in het be- leid-.van den ^ministergeheel ver broken. Dit -vprtróuwen had. hén tot/hu- toe weerhoud mi//van w. één. actle-rteV voeren vals/ tegeuwichb/te- Eeh:d«^;; uitgebreide 5a c tde") derccvshi-, dènten-teekeriMral^"' Plaatsbespreking Zaterdag 'Enthousiast ontvangen Zooals-wü reeds eerder mede deelde, organiseert „Het. Parool" op Donderdag 21 Februari, in samenwerking met de S.T.A.R.T, een tweede speciale vorostelling van „De Naamloozen van 1942", uiteraard weer in Luxor-theater. Wij waren er op voorbereid dat wij bij de eerste voorstelling talloozen zouden moeten teleur stellen en dat was ook .het ge val. Het feit, dat GO.000 Amster dammers dit stuk zijn' gaan zien, tenvij 1in Rotterdam nog maar enkele opvoeringen geweest zijn, wijst* er wel, op, dat Öe /belang-, stelling hier':nog op geen stuk ken na bevredigd kan. zijn'.; Lu? xoe. is echter; groot: en/dus reke nen wij er/thans öp/zëe^yelen in 'de gelcgenheidte//-lrunncri De eerste speciale voorstel ling voor de Parool-lezers van „De Naamloozen" is' gis teravond door een uitver kocht huis met 'groot enthou siasme ontvangen. Het gezelschap van de S.T.A.R.T. werd kennelijk geïnspireerd door de 'groote belangstelling, die zich uitte in talrijke open doekjes. Alle aanwezigen zul len .ongetwijfeld propagan- disten geworden zijn voor het gezelschap, dat in deze Parool-voorstelling zoo mo gelijk ver bovende. kracht' speelde,/ .die /bij /de première werd gedembhstreerd.v -C< Voor de eerste helft van de 3de periode 1946 (17 Febr. tm. 2-Maart 1946). m Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: - /■•-v- Bonkaarten KA, KB, KC 603. Algemeen 040 t.m. 046 800 gram brood 038, 039 200 gram bloem 037 400 gram suiker 035, 036 250 gram margar, 034 100 gram kaas y 033 100 gram kaas (extra rants.) Reserve ..-/ B 13 800 gram brood BW; /- I kg*, aardappe l'/"-Hr Bonkaarten LA, LB. -LC 602. 021, 022, 023 100 gram vleesch 011 - 2 kg: aardapp. A 01 IVt liter melk, B 07, C 07 3 liter melk Bonkaarten KD, KE 603. Algemeen 540, 541 800 gram brood 538, 539 200 gram bloem 53 7 500 gram suiker 536 250 gram boter 535 125 gram margar. 534 100 gram kaas 533 100 gram kaas (extra rants.) Reserve D 13, D 14 E 13 Hët//B!bhdsè'na n e elf in taé'l gel ègehhödlkaajteh voorstelling -s-.,.,-.^^.^^fkühnëh/vdj^frliOO/p^plaats re-: gramina en. plaatsbespreking. De stellenalsnog/haar; ;^e/iCaam-,j iverkoop'^'geschiedt'/Z's/niiddagS' loozen"-.te/gaan? van ..3-7-5/ uur" -aari 'ons^ bureau >:Op52aterdag 16 Februari stel-| Schièdamschesingel42.' Een lëajMtfdèMelh^bbëre^oltóö^ /aantai;?,tèlèurgésteldë;/alx)hné's •jh'ytiét' \erv4Jl - op w^oehsdaB;.rr-..F.ebr.; ffi^/vprigë/këer^ëvei^ëëfs^kwaé men-'.hebben .voorrangskaarteri ontvangen,waarvanzë/nu ge- bruik kunnen maken. Zij leun-* nen hun kaarten van 2—2.30 uur komen afhalen, -- 400 gram brood V 500 gram rijst ot'} ,S kindermeel. V; Bonkaarten LD, LE 602. 521, 522, 523 100 gram vleesch 51' 1 kg. aardapp. D 07, E 07 5 liter melk Tabakskaarten enz. 1 13 2 rants, rook» of shagtab. (geen si-:/ garetten of slgar.) V 13 100 gram choc.of suikerwerken. X 13 2 rants, tabaksart// (geen imp.-sigar.) De bonnen voor melk en aard- appelen zijn geldig tot en met/!/ Zaterdag 23 Februari a.s. •- Voor de week van 24 Februari tm. 2 Maart a^. zullen nog /v bonnen worden aangewezen voor- melk, aardappelen, jam, kofffeS cacao, tabak, versnaperingen huishoudzeep eri.lucifers. Bovengenoemde bonnen kun-:/; nen reeds op Vrijdag-;15 FebriV' a.s. worden gebruikt, met uit-" zondering van de bonnen/voor vleesch,melk en aardappelen,?^ waarop eerst met: ingang, vari Maandag 18 Februari mag wox-/'.: den afgeleverd. 1 - Opbon 033 algemeen: wordt/ een extra rantsoen van -100 gr.-;i'/ kaas verstrekt. r 'Yl.,r - Op deze bon en op bon 034/ algemeen zal voor de helft/yöl-I vette of 40.4- kaas:"/.(waaronder^ eventueel begrepen buitenland-/; schekaasi-.envoor/de-.helftr gere of 20kaas wordend leverd. //Bij^d eelncmmg ./aany£ '4 ën^iyanj^ Öe^)fefitrale|^k.. 'moefcen/aldaarl/dg bónnpn:// bfr/S^l/ylëest^^tvbb^vie •;ol7i'jaa^appël€h'5ivöör pëIën/word<m:ih^ ^;In//de:/,week?yah"$24^èt- t;m.1 2 Maart m'oeten/bij dé: cen? trale - keukens /- worden ihge] verd/: bon //,022/:cbf. |522?vleesc voor/vlee5ch,;alsméde//^ieivc die;/week/aan!/të/^zèh^aaïidl appelbohnen..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1