tm mÉ m I >1^111* i a Instructie in moord n i i mam VRIJ, ONVERVEERD Samen met Romme? Slechte behandeling van Sowjet- burgers in Nederland? Het water valt Acktec het nieuws Opheffing Scheepvaartpool K.L.M. spreidt haar vleugels uit Nogmaals Katyn I 1MM :!ii| lal i m'v mOacth bj* abw, eemoRAcnrewBG HOTTER»AW, TELEFOON" 3X3» - H LIJNEN) AfïONNEMRNTSPKUS PER WMCIC 31 CENT PER KWARTAAL 14.— LOS5E NUMMERS 0.O3 POSTGIRO No.- JM644 - BwikUr; AMSTERD. BANK TX ROTTERDAM ZESDE JAARGANG No. 39 HEI PARGDL k TxucariK cöfDiianrr: - tCTOTOAMSCHESINOtt Wo. ROTTERDAM TELETOON No». tit* SUN UISé 54»» ADVERTENTIES tTTTfiLTTITEND TELET. SOM WLXCHTINOENDIENST OTTSL. TELEN. SfiH Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken VRIJDAG 15 FEBRUARI; 1946: LEZING 'van bet iel wat ruru artikel, dat prof. Rommo in „Do Volkskrant" over dc -■ Partij van don Arbeid schroei, doet ons temeer verbaasd zijn over de uitlatingen van. mr. Van «Ier Goes van Naters over samenwerking van deze part in met de Katholieke Volks partij na de vorkieringen. Is hier van traditionalisme sprakeT Dc hcor Van der Goes gaat er blijkbaar nu reeds van uit, dat het kabinet van straks oen twee partijen-kabinet moot zjjn, »n vorgano termen uitgedrukt: een roomsok-roode coalitie. Wij ont kennen zeker niet, dat dit een moge lijkheid is, maar wij geloovi-n toch. dat de gedachten* moeten openstaan voor indore mogeHikhcden. In her bijzonder gelooveu wij, dat dc lei ding van ae-Partij van den Arbeid voor oogen moet houden, dat. zij «le kiezer» niet zal radgeu teleurstellen, op straffe van een gevaarlijke knauw aan dc partfl-positie- toe tc brengen. Terecht weca minister Dreés er Zaterdag op, dat hot urgentie-pro gram van du Partij van den Arbeid oen ander karakter draagt dan der gelijke programs plegen te doen. Het ia nol minimum \an wat niet alleen beloofd, maar ook ver- vezeal jjkt moot worden. Iloet Dat hangt van de politieke etruc- tuur van de Kamer af. Er zijn .diverse mogelijkheden; samenwer- - üng met do B. K. Volkspartij is er tfa. van. .'Het -'iou alleen .rnaar zijn toe te juichen, indien da Katholieke Volkspartij bereid ware,, de poli tieke verantwoordelijkheid voor de verwozhnlijking van een radicaal de- mocratisch-socjalistiflch program me de te dragen. Het. gebruik van den term ^socialistischbehoeft indit verband, gelet op het' „personalis tisch" element, «n op een* 7,00 rusti ge on toch prïncipieele explicatieve redevoering els dle van Drees van Zaterdag, niets afschrikwekkends te hebben. Indien w§ niettemin aan de bereidheid van de Volkspartij twij felen, doen wij dat. vooral op grond van. liet verontrustend feit, dat tfij in haar leiding en in de exegese van haar politieke bedoeliugeu een aoo belangrijke plaats aan een cón- Reactie op Russische beschuldigingen Het Russische persbureau Tass heeft een artikel, afkomstig van den Haagschen correspondent van- dit bureau, doorgegeven, waarin ernstige beschuldigingen aan het adres; van öe Nederlandrobe- autoriteiten wor den' geuit ten aamien van de 'be handeling van 'zich in. Nederland be-: vindende Sovjet-burgers. ;-Zob - zou -'"een- aanzienlijk aantal Sovjet-burgers in. Nederlandsche kampen worden vastgehouden. 2y worden verborgen gehouden en wor den-verhinderd naar.de Sovjet-Unie terug te-keepen. In eenigegevallen, aldus het. artikel.werden Sovjet- ambtenaren- niet toegelaten in kam pen, waar zach Sovjetburgers be vonden.. v Dé leiding van' het kamp 'bij Val- kenswaard. - hééft botweg geweigerd kapitein Trofimtsjoek -in de gelegen heid te stellen het kamp te inspèc- teeren en - 'verzekerde daarbijdat daar geen- ;ei«kele Sovjet-burger, te vinden was! Na lange onderhande ling drong Trofimtsjoek in. hetkamp door,waar hijmeer dan twintig Sovjet-burgers aantrof, die ettelijke maanden daar-waren vastgehouden in-, een •ontstellende -omgeving, In vervuilde. onverwarmde barakken, verpest door de luizen. De Sovjet burgers verklaarden; dat zij daar bloot stonden aan stelselmatige, te gen. de Sovjet-Unie gerichte propa ganda.' 'Di het kamp bij Tilburg,; waar de Sovjet-ambtenaren éveiimm werden toegelaten, verscheen dagelijks een katholieke geestelijke met "den rang van Neüerlandsch majoor, die alle mogelijke leugens rvertelde over „gru welen dn de USSR" en verzekerde, dat a-lle repatrieerenöen zwaar ge straft zullen worden,weshalve hij den Sovjet-burgers den raad gaf niet terug te.kee'ren NederLmdsche medfcdeeling' 'Naav aanleiding van dit■Tass-te- richt verneemt ;het: A.N.p;, dat lipt •ervatïeva- figuur al? prof. Romme: departement van -Bultenlahdsche besteedt. De .staatkundige hervor mingen, die deze hoogleerahr na üe „bevrijding kwam aan prijzenzijn niet eens democratisch, Êyn. 'sociale op vattingen worden door „net. kwar tje van Romme" voldoende cekên- merkt. Met het politiek-sociaal co»- fervntisme, dat uit zijn dagblad- bescli omvingen spreekt,' heeft de 5»rtüvan den Arbeid niet» ge-' meen. Het is daarpm te' vroeg, 'zieh xeeds nu, gelijk Nan der Gbeè van Naterg het deed.- op een bepaalden vorm van politieke eamènwerkhig en wet mot de Katholieke Volkspartij, vaat le 'loggen. De Partij van den Arbeid moet alle zeilen, .bijzetten om «en zoo goed mogelijk rerkieaings- resultaat "te bereiken. Eerst uk 1.7 Mei kunnen, vrjj rieri hoe de kaarten liggen: eerst dhn kan. uitgemaakt worden, hoe komen kunnen tot lét onwrikbaar dódr het iflww- tfeeih-eoeiaTieme ft ft. Goede radiomuxiek ij d-r efltret Öe Stichting Bidlo Nederland In Overgangstijd zal met ingang TOJ1 aj. Maandag behalve de regee- rlngsulteendingen, da nieuws-, weer en politieberichten en het dagelijksche kwartier ochtendgym nastiek, acht en een half uur goede muziek per week uitzenden. Een kleine stap in de goede rich ting, want het opplakken van beur telings socialistische, neutrale, pro- testantsche en R.K. etiketten op dezelfde muziek en zelfs op be staande gramofoonplaten van bin- nen- en buitenlandsche orkesten en musici is wel een der grootste dwaasheden van het Nederlandsche omroepbestel, dat hiermee, zooals onlangs in ,,De Groene" terecht werd opgemerkt,, „gescheidenheid rugger eert, waar In wezen eenheid Is, Acht en een\half uur Is ech ter nog wel heel weinig op de 150 muziekuren, die in een week ultge- wjnden worden In de Nederland- ache programma's. Zaken eind December J.L in een note, gericht tot de. Sovjet-ambassa de te Den. Haag, uitdrukkelijk te kennen gegeven heeft, dat de Neder landsche, regeering. bereid is alles te doen, om alle Sovjet-burgers, die willen tenigkeeren naar de USSR, met den meesten spoed te repstriee- xen. Aan de betreffende Nederlandsche autoriteiten is opdracht gegeven, ter kennti'te brengen van ledexen Sov jet-burger, met wien contact gevon den kon worden, dat er faciliteiten bestaan om terug te keeren naar'de Sovjet-Unie. Aan de Russische - am bassade is te kennen gegeven, dat tengevolge van de moeilijke:omstan digheden in NederJald onmiddellijk na .de.Dultsche capitulatie: verwoes tingen, -desorganisatie enz., -groote moeilijkheden ondervonden zijn- bij de registratie van de zeer vele weem delingen, dié zich op - Nederiandsch grondgebiedbevonden. Wat de registratie van.. Sovjet burgers in Nederland betreft, had de Nederlandsche regeering hier geen gemakkelijke taak, aangezlen bij deze burgers een neiging- bestond, deze registratie ..te ontloopeh. Ook hebben zich eenige, overigens wei nig beteekenende moeilijkheden voor gedaan, doordat enkele. Sovjet-offir eieren niet op. de hoogte bleken, te zijn van de Nederlandsche wette lijke bepalingen, met betrekking tot het verblijf van vreemdelingen .nier ter lande. Bevoegden-Sovjet-autori teiten. die den wensch -.te kennen geven Nederlandsche'kampen te be zoeken, waar zich' Sovjet-burgers bevinden, worden daartoe alle faci- lieiten verleend. De Sovjet-burgers! die eenigen tijd In het kamp te Eindhoven hebben doorgebracht, zijn naar een betere behuizing in de omgeving van.Breda gebracht. Herdenking bevrijdingsdag Zooals reeds Ls medegedeeld te de officieele viering van den-Jaar dag der algeheele bevrijding van ons land bepaald op Zaterdag 4 Mei. Met het oog op de noodzakelijk heid om liet tempo van de natio nale krachtsinspanning onder de huidige' omstandigheden zoo weinig mogelijk te onderbreken, is het de wénsch der regeering. dat de feest viering tot. den Zaterdagmiddag wordt beperkt, in verband, waar mede de rijksdiensten op 4Mei. s.s. des ochtends op de normale wijze zullen functionneeren. Een dwaas besluit Hét liolpfc met of al gissen welke rcpstriëeringsseliepén naar Kotter dom en. welke naar Amsterdam worden gel^icl: de Repatriëerings- dien.it halst do Gordiaanselio knoop door en laat alle schepen naar Am; steidain varen. Waarom? Omdat hij het moeilijk vindt rijn orgameatio te splitsen. Als het zoo moudijk is de •orgaiiïsttiie ie splitsen, waarom dan niét Rotterdam uls de meest voor de hand liggende haven van. ontvangst gekozen? Laten wij eerlijk zijn; wan neer de Repatriëeriugsoienst alleen Rotterdam al» ontvangsthaven zou hebben gekozen; xou ons dat op zijn minst hebben, bevreemd, omdat wy .de hoofdstad niets mismmnen wat wij onszelf gunnen. Ais echter de meest voor de hand liggende haven wordt .gepasseerd, bevreemdt ons dat des te'meer. Hoe moeten w\j over. dit zwakke argument van den Bepa- triëeringsdienst denken? Laat ieaei da a r m aar het Ijue vs n denken I. Door onvoorzichtigheid U de 22- jarige Jacob van KOnlngsbruggen ter hoogte van het voormalige Noorder- bad te Zandvoort op slag gedood. Hb vond een landmijn, die ïilj uit speelschheld wilde weggooien, hoewel hij van tevoren wera gewaarschuwd- J>e averstroominjjen te Twente'maken het landschap tot één proote umtervtahtcAlleen' de bovensteverdiepingen der zijn te bewonen en het vervoer gmt per bootje. Tóestand In Almelo verbeterd In Almelo Is het^ water tot nu toe 25 cm gedaald, irt vele stadsdeelen zal morgen weer;; electrlsch licht zijn, terwijl zoo mogelijk ook weer den geheelen dagSgas zal worden verstrekt. Uit Groningen arriveer de. een aantal paihpen, welke be schikbaar gesteld" zijn door de rijksinspectie Ibrandweerwézen. waarmee de kelders thansworden drooggepompt. Uit:Rotterdam wor den voorts nog ^enkele groote pom pen verwacht, dié, gebruikt zullen worden om de kelders van het R.K. ziekenliuis leeg te pompen. De voedselpositie is aanmerke lijk verbeterd. Het Hoode Kruis stelde Braziliaansëhe voedselpak ketten beschikbaar, térwijl van Enschede uit de ibroódvoorziening geregeld wordt. Vdorts is men erin geslaagd wederom de beschikking te krijgenNovei' een partij van 2000 paar rubberlaarzeii, die direct on der de bevolking gedistribueerd zijn. In het postktpatoor is een ra- dlozendstatlon gevestigd, waardoor het contact met-de buitenwereld hersteld 5s. t Volgens de „Chigaco Sun'* heeft president Truman in een privé-ver- klarlng gezegd, dat. hö in 1M8 niet naar het presidentschap zal dingen. Staking herdacht TenvtJl Frankrijk zich opmaakt de Februari-etaking van is36 t« ber denken, wordt in Engeland afgere kend tnet de erfenis van een heel 1 andere staking, de Algemeene Sta king van 1926. Aanleiding tot deze ■•taking was het eorifUct in dc mijnen- De regeering had tijdens den" oorlog den stakers een bevredigende rege ling van de arbeidstoestanden en de loonen beloofd, maar zag al spoedig op tegen de diepgaande reorganisa tie, dlc aan deze socialistische Iter- Tormlng vooraf diende te gaan. Het conflict werd sleepende gehou den tot op een gegeven oogenblik de mijnwerkers de heele vakbeweging te hulp riepen. Het antwoord was verbluffend: vrijwel de geheele ar beidersklasse. maBsa'a kantoorbedien den en vele technici en Intellecluee- Jeti toonden ïiun solidariteit. Reeds bsd Europa zijn na-oorlogachen crisis achter,: den rug cn de utmos-, feer was geladen. Het werk stond stil ••'en het Engelsche maatschappelijke leven kreeg een schok als nooh te voren. Want hoewel de strijd ln .ty pisch Engelsche. d.I. geweldslooze, vormen' werd ultgev.ac'autn ln veel steden \vei"d, om den lijd te verdrij- ven, een voetbalwedstrijd gespeeld tusschcn de stakers en de politieagen ten was de Algemeene Staking een., revolutionnalre maatregel, dieook" slechts twee uitwegen open liet: af treden van de regeering of opheffing van de staking. Men kan de conse quenties van het eerste slechts be grijpen, indien men denkt aan. de Februari-actle vari 1936 te Parijs, die de regeeWng-Daiadier ten val bracht, Ook toen week dc regeering voor een buiten-parlementaire actie, maar.ook toen voelde leder de constitutie ,ln gevaar. Van deze stemming maakte Churchill gebruik. Zonder., ook maar •enigszins rekening te houden met bet karakter van de beweging, die tegenover hem stond, (en die ten slotte in wezen van eer. door en door progressief karakter was) speelde-hij op het constJtuticneele gevosj der Engelschen. De vakbeweginghad deze consequentie niet-' doordacht. Na. een paar dagen ;zokte de staklngs- leldlng. waarin Bevin oen voorname plaats Innam, In. HeJ, was eeti groote nederlaag, waarvan de Invloed zich tot. op het'Europeesche continent [liet gelden. Maar de Engeisch* reactie durfde de conjunctuur tobh niet al,te ■terk uit te buiten. Een paar «beper- kende. bepalingen tegen den' vakbond der ambtenaren vooral werden inge voerd/en daarbij bleef "het- Men. kan over de beteekenis- van dezen ne- derlaag .veelfilosofeeren. Frankrijk; v worstelt;nóg altijdmetde kvvoien, .die ■c ln' Februari 1B3G naar vprèn drongen. Het Engelsche*. socialisme, heeft na een lijd ,van' slepende 'malaise-.ae macht heroverd,-.maar:' thans ;ln„ae- mocratische*ivonnen. zijn.: prestige -ls enorm gestegen.;- Maar iaat ons met vergeten; dat ?daareen tweede vwe* reldoorlog voor;noodig was. Het heeft thamïde kans i door energiekemaat-. O rkest van gevangenen begeleidde de executies Olympische spelen In 1948 «e Londen Donderdag- la ln Londen of ficieel bekend gemaakt, dat de Olympische Spelen tn den zo mer van 1948 in Londen «allen worden georganiseerd. Lord Burghley, devoorzitter van Het Britsche Olympische Comité, heeft verklaard, dsfc de organisatie van de Bpelen uiteraard nog moet worden opgebouwd en nog niets besloten is over de plaats waar de verschillende wedstrijden zullen1 worden gehouden. Het moetals zeer ongewenscht worden beschouwd onder de huldir ge omstandigheden een nieuw Olympisch stadion te bouwen en bestaande stadia, sportgebouwen, enz. zullen derhalve gebruikt moe ten worden, waaraan alleen uit breidingen en veranderingen zullen worden aangebracht, welke noodlg zullen zijn.- Begin van herstel van de Moerdijkspoorbrug De herstelwerkzaamheden aan de Moerdijk-spoorbrug zijn begonnen. De eerste overspanning van het Zuiden gerekend, die heb zwaarst beschadigd is, is met behulp, van bakken naar de reparatiestelling aan den Noordelijken oever ge bracht. Binnen enkele maanden zal zij haar plaats definitief ln het bruggeheel weer kunnen Innemen. Vrijwillige] samenwerking der scheepuaartnaties of anders der feeders voorgesteld De Kóningin inspecteerde gisteren ite temanning mm den terpeiobeel- ■inaer BverUeii", die naar de Oost gaat en van de „Johan ifannts die naar de West vertrekt* Op 4 Maart zeven lijnen Ons Nederlandsche burger- lucht ver keer, dat zich straks zal uitstrekken van dc Vereenlgde Stalen tot Java en van Noord-1 Europa tot Zuid-Afrika, ver toont thans reeds in Europa een groei, die in het bijzonder met het oog op onze deviezen- posUie verheugend genoemd mag worden. liet Europeésche luchtverkeer van de KLM zal van 4 Maart af alweer zeven lijnen tellen, terwijl" verschillende buiten- landsche maatschappijen In, «amenwerkïns; met de KLM alt aantal nog belangrijk vergroo- len. Op genoemden datum zul- len de KLM-diensten op Lon den en Parijs worden heropend. Vooral het hervatten van de luchtvërblnding met Engeland is 'van groote beteekenis voor de Nederlandsche luchtvaart. De na de bevrijding Ingestelde militaire luchtverbinding. met. Lon den zal op 4 Maart a.s. door het burgerluehtverkeer worden over genomen. Dp 4 Februari jl. reeds opendende British European Air ways. onderdeel van de Britscne luchtvaartmaatschappij B.O.A.C., een - luchtverbinding Londett-—Atn- sterdam.Van 4 Maart, af zullen ook "de, KLM-vliegtuigen dit traject bevliegen. De openstelling van dezen- dienst valt- samen met. de hervatting van een dienst: Brussel- Amsterdam door de Belgisch lucht vaartmaatschappij Sabena. De vliegtuigen van de KLM zullen alle werkdagen' des ochtends van Schip hol opstijgen, terwijl ook de terug- réis.voor den'miridag wordt ge maakt,Het vertrek, vah de vlieg tuigen van de j' „Sabena", uit Brus sel en uit Amsterdam zalin den namiddag plaatóvhiden. Ook de verbinding tusschen Amsterdam' en de Pransche hoofdstad zal door de KLM: op werkdagen worden onder houden. De dienst dar „Air Prance" die .bet. trajectParijs—Amsterdam, I driemaal ;per week vliegt, wordt naas't.^vonze 'eigen KLM-lljn ge-.' handhaald:; V-'!- t-j >-^<ï*Vn;.yiru\y naar de West. Bijna" .eèn't.uür, later- dan voorge- nomen was; ^^eeh klelne - reparatie aahveen! der,;:;jmbtpreris.moeste 'nog. verricht; wortienv^v ertr o k- Dorid cr- dng rie>'Skymaster.:!ïND.;.:i305 ^'van SchlphoI^ivöijr^^h^^vlüCliti'frwar: AVest-lndIë^.tilè>^w<tfdtviiititgevó'èrd. ónder;commando .van 'denbekenden' die met de BPM gearrangeerd 2ljn en die, naar men vertrouwt, liet begin zullen zijn van een geregelde luchtverbinding met dat deel van ons Rijk. In veertig vlieguren, verdeeld over drie dagen, zullen Viruly en Bak (bestuurders), Dik en Strijker (radiotelegrafisten)Akkerman en Biesheuvel (mecanidfeis) de 20 passagiers* employes .van de BPM, naar - Curacao brengeh. Met be langstelling volgt Nederland deze vlucht, die egn nieuw, bewijs levert dat onze luchtvaart inderdaad herrezen.is. Eerste KLM-toestel te Madrid. Het eerste KLM-vliegtuig op de lijn Amsterdam—Madrid werd bij zijn aankomst in de Spaansche hoofdstad hartelijk verwelkomd. De Nederlandsche gezant alsmede Spaansche en geallieerde autoritei ten waren ter begroeting aanwezig en hebben de Nederlanders een geestdriftige ontvangst bereid. Oorlogsbruidjes naar Amerika v Dezer dagen zijn de gegevens bekendgemaakt over deveryoer- mogehjkhedenin Maart van de eerste 2000 echtgenooten en kinde ren van Amerikaansch militair en burgerpersoneel uit Frankrijk. Bel- .gië, N e d e r 1 a n den Luxemburg-. De rest van-de cooo vrouwen en kinderen ln. de vier westelijke Eu ropeésche. landen zullen. in April en Mei naar. Amerika vervoerd worden.- Het eerste schip met Ne derlandsche oorlogsbruidjes zal-zijn de „Vulcania", die* op 12 Maart van Le Havre vertrekt. Op 9 Mnnrt wordt, tnet de lading van dit schip begonnen. Een vér tegenwoordige r var. liet War Brides Movement Office van het Amcrikaunsche leger, heeft de Nederlandsche bruidjes van Aincri- kaansche soldaten, die naar Ame rika willen gaan, verzocht," zich. in verbinding -te étellen met 'dit bu- reau -tot 'net -verkregen;;, van de noo- cUge i inlichtingen-: aangaande de stappen, dié genomen moeten."wor- den cnf pasra'ge te verkrijgen Erieven-; moeten wordengeijcfnt aan; general, westernv - basescctiohVU.S.-.: Army.; ,hotéli^Ma"jéstic.:sPar!s;:,^i^hce;'.ïijie%;:. wijl 'tevens .buitenVop itfe, enveloppe. ;gesdirevém!imdét'^rwowen:.^;8W^ tiomAvastbrtdëS^iïmv^en^'offlce^;; Dl!;!:biiréau zal huhdan formuliei'en; naar#Ajnèrikaj*wlllfin';:^aij,!mot;ten wQrden!ingevuia^Aile;:jkosmnH;.van Op 2 Maart zal; de geallieerde scheepvaartovereeukomst, meer be kend onder den naam van <rShI; - ping Pool" worden opgeheven. De wordingsgeschiedenis van deze over eenkomst ls kort 'maar bewogen. Toen de oorlogUitbrak stonden de Engelschen aanvknkelijk alleen voor de geweldige taak, de groote' verbindingslijnen- yjtn het wereld- vprkeer in stand te bonden.: No r- sche,NederlGndscltti iFronsSie e én. Deensche schepen boden daarbij hun hulp aan. De Dtütsche onder zeeërs en lange afstands vliegtui gen sloegen echter groote bressen in de convooien, zoodat de toe stand voor Engeland hoelanger hoe moeilijker werd. Er ontstond een geweldig tekort aan. scheeps- ruimte en dit zou de vrachtprijzen dusdanig hebben opgedreven, dat het vervoer onbetaalbaar duur zou zijn geworden. Als 'gevolg van deze omstandigheden is men. ertoe over gegaan de scheepvaart te Tegle- menteeren. Deze reglementatie is verder geperfectionneerd j toen de Vereenigde Staten aan den oorlog deelnamen. De pool kon daarom zoo gemakkelijk worden geVormd, omdat elke scheepvaartnatie er af zonderlijk reeds toe was overge gaan de schepen har er reeders te gen vaste tarieven te charteren. De geallieerde scheepvaartpool is voor de oorlogvoering een groot succes geworden; De door de Ver- eenigde Volken gestichteUnited Maritime Authority en haar uit voerend bureau de U.M. Executive Board hebben ertoe bijgedragen dat het ravitaüleeringsverkeer vlot is verloopen en dat de massale landingen Jn Afrika, Italië, de Pa cific en Normandië konden worden georganiseerd. .De 'scheepvaartpool is dus. een belangrijke voorwaarde voor de overwinning geworden. Kort voor het einde van den oor- Zog zijn de geallieerde regeeringen overeengekomen, de samenwerking voort te zetten tot zes maanden na de japonsche capitulatie, zulks met het oog op het terugvoeren van manschappen en materiaal. Over enkele dagen zullen de schepen weer- ter beschikking ko men van de diverse regeeringen. Dit,wil eebter nïefzeggen, dat de scheepvaart weer dezelfde maté van. vrijheid zal genieten-als vóór den oorlog, want de contröle van de afzonderlijke landen blijft voor eerst nog bestaan. Van verschillen de zijden iB voorgesteld een nieuwe internationale, overeenkomst in het leven r tero epen, i desnoods met me dewerking .van de betrokken jogee-- ringen Gevreesd wordt,'datdoor het Inmiddels ontstane te veel; aan scheepsriümte en,een gebrek aan lading/de vrachten zoodanig zullen dalen,, dat de concurrentie in de scheepvaart moordend zal worden. Daarom is het zeer goed te verkla ren dat de Engelsche regeering aan de andere, scheepvaartiandenhet voorstel; heeft gedaan een, zekere mate: vaninternationale contróle op de zeescheepvaart -te hancihaven en wel voor den tijd. van acht maanden. Zou een dergelijke over eenkomst mislukken, dan zullen ongetwijfeld de particuliere scheep vaartmaatschappijen zelf dehan den in elkaar slaan om door mid del van conferenties de ergste na- tieelen der vrije concurrentie te omzellenv, Financieeie hulp voor gemeenten Minister Beel heef! de commissie geïnstalleerd, welke is opgedragen maatregelen tc ber.nucu tot het fi- nauuieel xoifstaadig makes van ge- meenten. "Do minister deeli^p mede, dat de noodlijdende gemeenten bet Rijk zorg baren, maar dat het Rijk toezicht wil uitoefenen op de besteding vac «le beschikbaar t,c stellen gelden. Nederlandsch vliegenier gedood Een sergeant-vliegenier van den Nederlauüschen marineluchtvaart dienst is Donderdag gedood, toen zijn Moscmito, waarin hij 's mor gens te 8.20 Croft verlaten had, tien minuten later neerstortte. Het vliegtuig werd waargenomen door een vrachtrijder op het landgoed van lord Bolton. Hij zag het toes,. 1 achter de heuvels ver dwijnen en telefoneerde onmiddellijk de poli tie te Redmire, zoodat dadelijk een onderzoek werd ingesteld. De vlie genier deed een solotrainingsvlucht en werd half tien voormiddags te rug verwacht. Scheerzeep na 3 Maart Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat descheerzeep op bon T 18 der tabakskaart na 3 Maart a.s. zal worden afgeleverd. Dt aandacht wordt erop gevestigd, dat een stukje scheerscheep 50 gram en niet 45 gram weegt. Toén de Sovjet-Russische aanklager kolonel Pokrovski gistermorgen zijn aanklacht inzake de mishandeling van krijgsgevangenen voortzette, noemde hij den massamoord op 15,000 Poolsche krijgsge vangenen in de bosschen van Katijn een van de tallooze misdaden der nazi's. In den herfst van 1641 hebben de Dnitschers de Polen, geëxecu teerd. De massamoord werd uit gevoerd door „Staff 537 Pionier Bataljon." onder bevel van ober- leutoant Ames. Het rapport zegt, dat de "Duitschers door middel van valsche getuigenis sen de schuld voor deze misdaad op de Sovjets hebben willen werpen. Voor het opgraven der lijken hebben de DuLtschers 5QQ Russische krijgsgevangenen ge bruikt, die na afloop werden doodgeschoten. Cursus in moord. Op de middagzitting vermeld de de Russische aanklager Smir- nov de volgende feiten. De verklaring van een getuige, die in het Yanov-kamp veertig duizend mënschen had zien om brengen zegt: „In deze dooden- fabriek werden speciale tlen- daagsche cursussen gehouden over het. verbranden van lijken- Instructeur was Schallok. Deze zette uiteen, hoe de menschen werden, gedood, hoe de lijken het meest practisch konden worden verbrand en hoe de ma chines vóór het malen van beenderen moesten worden ge bruikt. Om te toohen, dat zelfs reeds de Hitlerjugend in moord werd- opgeleïd, legde Smimov de ver klaring over. van een Fransche vrouw uit Lemberg, waarin ge zegd werd, dat kinderen uit het Lembergsche Ghetto aan de Hit lerjugend werden gegeven om te dienen als levende schijven bij schietoefeningen. Andere verklaringen getuigden van het sadisme der moorde naars. Menschen die door hon den in stukken gereten werden, vrouwen die aan de haren wer den opgehangen, jongens wien het vleesch van het lichaam werd gesneden, mannen die -in ijsklompen werden veranderd, babys die in vaten weraen ver dronken. Het eerste autotransport naar 2witserlaud ls dezer dagen uitge voerd,-. Hoe_bonflfinzwendeL ontdekt werd Agent hield gifhandelaar met margarine aan In aansluiting op hetgeen gisteren meldden betreffende de malversaties met boterbonnen, naar aanleiding waarvan de direc tie en een aantal andere leidende functlonnarissen van de Unilever .Verkoopcentrale in arrest zijn ge steld, vernemen wU nog, dat dezi geruchtmakende zaak zeer waar schijnlijk veertien -dagen geleden aan het rollen is gebracht, toen een agent van politie bö den per soneelsuitgang van. het Beursres- taurant een zekeren C. v. D. aan hield, een 4B-jarigen kapper, die des ochtends regelmatig het Beurs- restaurant bezoekt om verschillen de employés te scheren, of te knip pen. Deze v, D. had op het mo ment van zijn aanhouding een kof fer bij zich, die €0 pakjes marga rine bleek te bevatten. Bij zijn verhoor door de econo mische recherche vertelde v. D., dat hij deze pakjes zwart gekocht had van den 39-jarigen H. P. V. uit Schiedam. Aangenomen moet worden, dat ook de Schiedammer heeft doorgeslagen en dat de poli tie aldus de schakel heeft kunnen vinden, die uiteindelijk naar de Unilever Verkoopcentrale heeft jeleid, met het reeds bekende ge volg. De mogelijkheid is niet uitgeslo ten, dat nog meer arrestaties zul len volgen. Tot de gearresteerden behooren een directeur, enkele ad junct-directeuren, een procuratie houder en enkele leden van hef lagere personeel. De politie kan op dit oogenblik nog niet de vrijheid vinden de zaak uit de doekjes te doen, doch volgens haar zeegen is het te verwachten, dat dit bin nen enkele dagen wel het geval zal kunnen zön. Van andere zijde vernemen wij, nog, dat de knoeierijen niet be tee kenen, dat door de Verkoopcentrale te weinig bonnen aan het Cen traal Distributiekantoor zouden zijn afgeleverd. Het C.D.K. zal de economisch? recherche daarom trent een verklaring geven. De directie van het Unilever Concern, by welke organisatie de Verkoopcentrale Is opgenomen, heeft enkele harer accountants aangewezen die indien de politie hiervoor toestemming verleent een minutieus onderzoek zullen in stellen naar de tot nu toe wel zeer ingewikkelde vraag, hoe het plegen van malversaties op zoo groote schaal mogelijk is geweest. Dc commandant van. bet; Ja- novsky-kamp, Oberaturinführer Wilhaua,- liét kleine kinderen «in de lacht gooien om er dan op te schieten. deed'dat om zijn negenjarig dochtertje te vermaken. De getuigen verklaarden dat bet dochtertje riep:'„Papa doe het nog eens". De Gestapo-man Wepke ging in dit kamp een weddenschap aan, dat hij eèn 10-jarigen jongen met een bijl slag ln tweeën kon hakken! Na:- dat hij het bewijs geleverd had, werd hjj door collega's gefellci- V teerd. Hitiers geboortedag placht hier met sadistische moorden te worden gevierd, begeleid door .een. orkest van gevangenen en er werd een -speciale „tango van den dood" geschreven. - Het oproepen van reserve-kader Militair belang vóór per-^y:. soonlijk en maatschappeUjk belang Op de vragen van den heer Blersma betreffende het ln werfce- lyten dienst oproepen van reser veofficieren en onderofficieren heeft de minister van oorlog ge- antwoord, dat de berichten, volgens officieren en onderofficieren op- welke in den laatsten tijd reserve geroepen, op waarheid berusten, nieuw ln werkelijken dienst worden De minister erkent, dat deze op roepingen. war het dikwijls per- sonen boven 30 Jaar betreft, die min of meer belangrijke maat schappelijke functies vervullen, somtijds schadelijk zijn voor h-t economisch herstel van oris land. Hij ls zich - bovendien zeer wel be wust niet alleen van de maat schappelijke, maar ook van de - persoonlijke bezwaren aan de be doelde oproepingen verbonden. Dit neemt niet weg, dat de maatrege len, welke hij moet nemen om ié komen tot de vorming van een ge- zagsapparaat én voor Nederland én voor het Rijk, hem dwingen tot deze oproepingen over te gaan. Het is nog niet ln voldoende, mate tot het Nedetiandsche volkv doorgedrongen,, dat Nederland zfch In omstandigheden bevindt, waar- bö vooralsnog de militaire belan gen in vele gevallen dienen te lfjke en persoonlijke belangen, Deze oproepingen zijn noodzake lijk om de op zeer korten termijn naar Nederlandsch-Indië uit te zenden onderdeden van kader te voorzien; voorts om kader vrij te maken voor de 2de divisie, ten slotte om te voorzien ln het kader, dat te werk wordt gesteld in de in- tf^cttebataypns,aangewg^ijrópr de opleiding van het Jonge toetosai» fitige kader uit de lichtingen IMS, 1946." 7 '.-".v; Het aantal dergenen, dte de mi litaire loopbaan als hun beroep wenschen te kiezen, Ugroot. Voor zoover zU nog nooit een militaire opleiding hebben ontvangen, duurt hun opleiding echter te lang om hen voor de op korten termijn te vervullen taken in te schakelen.' Het te wel moegljjk bestaand .kader - in eenjge maanden te herscholen,: doch niet om in zoo korten tijd recruten tot kaderlid op te leiden. Herstel oorlogschade aan woningen Regeering verstrekt bijdrage 1 KlgeiTaren van door .ooriogshande- lingen beschadigde panden kunnen op grond van bestaande voorschrif ten een Rijksbijdrage ln de herstel- kosten ontvangen. Daarbij zijn drie gevallen te onderscheiden: •1, Noodvoorzieningen. Dit zUn voorzieningen welke-noodlg zijn om het geiroffen pand voor verdere schade te behoeden.Deze worden volledig vergoed- 2. Indien voor definitief .herstel van getroffen woningen minder dan f ?,000 verelscht is, betaalt het Rijk óf .75 pet. óf 100 pet. Deze bedragen worden uitgekeerd aan de aannemers. 3. De .financiering van de schade gevallen aan woningen, waarvan de herstelkostcn meer dan f 3ow bedra gen, zal nader door het Rijk worden vastgesteld. In afwachting van de definitieve regeling kan de gedu peerde In een dergelijk geval via zijn burgemeester een formulier Indie nen, naar aanleiding; waarvan door het Rijk een voorschot van 100 pro cent'van. de desbetreffende inschrij ving in het grootboek kan worden verstrek!. Indien nog geen- Inschrij ving tri' het grootboekheeft plaats gehad'. kan toch .een voorschot ver strekt worden, gebaseerd op de her- stelkosten van Mei .1340.: In leder géval wordt dan een mtaimum-voor- sChót gegeven van f 2250 ln verband mét tie vergoeding welke .zou zijn uitbetaald. indien de harstetkosten f,C00D hadden bedragen, indien, dit, voorschot niet voldoende Is,kan be-' lanehebbende ln. afwachting van .de; nieuwe, regeling een - leening bij het. Rijk aangaan - tegeiirrt .procent,-rente; en2 - procent.aflossing. ,¥»eze|Jeeningi. 'moei'.wörüen aangevraagd op .een Z.g.; I Fjr-förniuM«u^Aböfa\h«^^fref^dei hVwnii;-Wn"denl?wederopbou w,;:wan-1 dantiëmers .kuiwen.MJoicvoordwe het' water, 'S8fiSSg5SKtel^SS5S$8SS tc water gr'.<i!ein em 'spa l'.K. .•lerpiMI nor dir. ^,n..!'r- ^ifisohpn 7ïav^dio^st^ De.^jjPrestd^t. :'EooseveH,' toerd Jgebomod doordé •president'; RLM-pilobt!VimIy.!-Na':de.:vberoemt sté luchtamtadt^imet^ón^feiWesfc^ Voetbalprogramma Eerste klasse, district I: Xehces—i.'.. RFCA J ax—AD O't Gooi—De Vote- wückers: dos—EDO; Vsv—Emma.. District n, klasse:, Haarlem- Stormvogels; HBS—Blauw Wit; Spar- ta—DHC; DWSNeptunus; Feljenoord VTJC. 2e klasse A: ODS—CW; VFC—Coal; SVV-HVV; BMT—Fortuna; VDI^~ Excelsior. .v;/,v- 3e Klasse C: VCS—De Muaschen; Concordia—H. v. Holland; BEC— Terlaak; De HoDandiaan—Excelsior '20; Spart- '20—Postduiven. 3e Klasse D: Poortu gaal—RDM; DHS-VOC; Marttnlt—DCL; Slikker veer— EDS; Leonldas—Pechvogels. 3e Klas?« E: The Rising Hope— DCV; DHZ— DDC; CKC—AlbUsser- dara: Fluks—EB OH. 4e Klasse E;- USC-Zuidelnde; Del- f la DVK-Rljswljk: DVC—Lenig en Snel; DHI^-DJS; Voorburg—Wtp- .polder.' - *e Klasse G: Oud-Seljerlahd—Flak» v/r kee; DZB—DRL; Bloemliof—St.. Lode- ivijk; SFC—Hion; St Ilooger—Sa- turnus, 'V""- 4e Klasse H: Hlllegersberg—DEH; NHSSIOD; GVR AJoVND; Florls- sant—Helle vóetsluls. 4e: Klasse I:' HiUeduis— good—Ursus; Aeolus—Schiedam;' Dln- dua—Steeds Volharden. t. - te .Klasse J: Belvedere—Sunrise; SMV-Bolnes; Dilett.—Het Noorden;:''"? Progress—FSV pretoria; Zwervers— HOV. Dlsrtiot'ui, le klasse: Ensch- Boys!:' -Quick: Be Quick—AGOW; PEC— Tubantia; NEC—Heracles; Wagenin- gen—Enschede. District IV.- ie.klasse: Willem n— De Baronie; NAC—BW; Longa— Eindhoven; Heimond—RKTVV; VUs- slngen—NOAD. District V. le klasse: BeQuick—; i Heerenveen; Sneek—Achilles; Leeuw arden—GVAV; HSC—FrtslaVeen».-)-';, dam—LSC. - Dlsrtict VI, le klasse: Llmburgla— Bieijerheide; Maurlts—PSV; Juliana —Roermond: De Spechten—Sportclub Emma; BrabantiB—MW^ ijj; UITERLIJK 16 FEBRUARI moet U Uw bon TI8 van de tabakskaart bij Uw leverancier In leveren, want uiterlijk 23 Februari moet Uw leverancier z(jn bonnen de distributie lnlcvereft. Laat- Uw bon niet verloopen, want dan kan Uw leverancier U zoo spoedig mogelijk aan die prima Adelaar Scheerzeep helpen. (Ir.fjesondcn mededeeling.) De radio vanavond HILVEESÜM I, SOI M.: 18.00 N.C.B.y. klein-orkext; 18J0 Gr. muziek 18.40 Qoos van Overbeék, piano; 10.00 Nicum; 19JS0 Monart- proffT.; 19AO Ned. Strijdkr.SO. CO i Nieuws: 80.05 Kapel KonMar.; l-y 80JS5 Ned. lied.; SOM) Mariniers-;'-^ kapel; 81.00 Op de brug; tl&5 Ccr~ 7eb. trio; 88.00 Nieuws; SS.15.Vi lost tat West;. seAO;"-- T,*J Philh. Ork.; Schriftlezing. 18.00;:Nieuws in<sn;0X£&^Op$, Tónypï Sóhifférstein.,,^ ..p ■Bmte^i^ioeekóv^^^^'defiJöiüi'ji S0D5 Pia noj 80A0 Lezing81j00\ Op. déiirug;8l£5]GT:-mu!:;]8230'Uevë vraagt. u>y - draaien;^88.Öfi%Mé^ tropole 'ork. £eA5 :Gr;rtme.;ï8SM A voRdwyding; 8S.00 ïNieuws;j:eSi Sweet and .Swing8S.45Gramusó f tl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1