^npnaipia - 1 m 1 11 1 ngs plannen Nederland VRIJ, ONVERVEERD m Russen geven ontvangst van inlichtingen toe 1 Gegevens voor de Russische industrie evenwel onbelangrijk Athiee het nieuws Is Mallaby niet vermoord Seyss Inquart voerde ze. blindelings uit Bezwarend Duitsch Nieuwe bonnen „Nationaal - Socialisme voor Europa ongeschikt" In hooger beroep bevestiging van de doodstraf gevraagd Wordt de benzinemotor verdrongen? - New '/arte zijn prins; Karei ohanj, van./Zweden en -mejuffrouw 'TClra M ofWU am rk/ In/he ti^ h u welljk!/g^-; Deensch hufateam op V Walcheren ;;y[ J' o 1 I li -^1 /J&, ^n^: m SEfflBI KSDACTtK HÏ ADM. *BWDRACHT«W»0 ROTTSRDAM, TSLSPOON ÏM30 I» LXJHEH) ABOWmttïBNTSPRUS PER VrEEK 11 CENT PMR-: KWARTAAL f 4.— LOSSE NUMMERS 0.0S POSTGIRO No. »M« BMkltr: AMSTBRD. BANK TE ROTTERDAM HET PAROL >vnVERTENTHESEH -INLICHTINGEN DUtflSTt rnnmm fMsrmamQEL Ma. «X ROTTERDAM s TELEFOON Moa. 27BM 34153 MM MM ADVERTENTIES UITSLUITENDTELET. M1M nnJCHTOiaENDIENST TJITBL.TTCLEF. *ttM ZESDE JAARGANG No. 44 Qoafhaiikeiiïk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DONDERDAG 21 FEBRUARI 1946 DE SPIONNAGE IN CANADA Radio-Moskou heeft gisteravond een verklaring van de Sovjet-regeering uitgezorïden, waarin gezegd, wordt, dat Sovjet-agenten in Canada technische inlichtingen hebben verkregen, "waaruit echter bleek, dat de techniek in de Sovjet—Unie op dit gebied verder is gevorderd. Deze agenten waren niet gemachtigd tot deze actie en zij zijn teruggeroepen. 'r- - Na verwezen te hebben -naar de onthulling van Mackenzie King op dat de Sovjetregeering, het, na aan 15 Februari ji. zegt de vexkiaring, voorafgaand onderzoek n.oodzake- Ujk acht het volgende mede te dee- len:" „De Sovjetregeering is op de- hoogte gesteld van het feit, dat tij dens het Laatste gedeelte- van den oorlog lndividueele medewerkers ,van den militairen Sovjetattoché In "Canada van Canadeesche burger- kennissen eenige inlichtingen van vertrouwelij ken aard hebben, ver kregen, welke voor Sovjet ins tellin gen geen belang hadden. De mededeeling zegt verder, dat de Sovjetambassadeur en andere medewerkers van dj ambassade in Canada.in het.geheeL nie); bij deze zaak zyn betrokken. De Sovjet regeering acht het tevens noodza kelijk de aandacht te vestigen op de ongebreidelde anti-Sovjet cam- pagne, wélke in de: canadeesche pers en over de radio tegelijk met de publicatie van de Canadeesche regeering werd geopend, Deze cam pagne wordt door vele Canadeesche organen gesteund, aldus de verkla ring, en de houding van de Cana deesche regeering, direct er op be rekend deze actie aan te moedigen, is onvereenigbaar met de normale betrekkingen tusschen de beide landen. De Sovjetregeering wijst er op, dat de publicatie; van Mac kenzie King geschiedde na afloop van de vergadering der UNO,. waar de Sovjetafgevaardigden de prin cipes der democratie; en de onaf-: hankelijkheid der kleine volken Paus overhandigt de kardinaalshoeden Plechtigheid volgens traditioneel ritueel De paus heeft gisteren aan de nieuwe kardinalen als teeken van hun waardigheid den kardinaals hoed overhandigd. De plechtigheid verliep volgens het traditioneele ri tueel. De: kardinalen naderden den pauselljken. troon,..maakten een drie voudige kniebuiging als teeken van eerbied, kusten 's pausen voeten als teeken van onderdanigheid en kniel den voor hem neer. De paui. plaats te hun vervolgens den hoed op het hoofd en omhing hen met denpur peren schoudtonautcL^ .Mgc.,„Aga- glanlnn, de*"Armeênscbe patriarch, nam toen het woord om aan den paus den dank der kardinalen, over te brengen! Vermiste kardinaal terecht Du Honguarsehh kardinaal, die^ zoonis vrij gisteren berichten, ver mist werd, .Is in Rome aangekomen. Na zijn aankomst weigerde kar dinaal Mindszenty zelf iets te ver tellen voor publicatie, mu«r do Hongjuirsclie prelaat,die- hem be groette. mgr.' Fruitcosco Luttör, zei- de, dat de Russische, dïtreisverguiv' mug pas Maandagmiddag; om 12 hut in het bezit van den kardinaal kwam. Het toestel/waarmee de kar dinaal reisde,' verliet Boedapest Dins-, 'dagoehtend oin 4 uur 50 en maakte een landing te Udiné -m Noord-'. •Italië.'.: 'r'/:;.Z/v -//' Socialisme.of Poincarisme Anclré Philip Jieeft de eerste ron de gewonnen. Zijn indrukwekkend betoog plaatste het parlementvoor de volgende feiten:- Het tekort :Js 230 tot 4DO milliard, naar gelang van'de \vtK ze van presenteereri, in wetke-zegs- vrfjze zich-/niet alleen een weten-, schappelijke onzekerheid, verraadt! De 'nationale;', spaargelden,: ongeveer.-, 2D0 milliard,; ;zljn volstrekt; ontoereikend dit .tekort: op :te vangen; Frankrijk eet zijn. bultenlandsche beleggingen In den meestletterlijken' zin vanhet woord op. - ;-/"•' Het! tekort zal dus bestreden moe ten wórden door belastingverhooging, verhooging van.„de tarieven der nuts bedrijven (spoorwegen) en verder door een .strenge bezuiniging, niet het minst op de poliep der bureau cratie. Tot; zoover is dit het' geijkte defla deprogram, waaraan Vin Frank rijk de sombere naam van Folncaré is verbonden. Maar Philip gaat ver der. In de eerste plaats wü: hij een sterke bezuiniging doorvoeren iri het leger, hij sprak van halveeringder effectieven, hetgeen do totale 'mili taire macht op een hall'miUloen man zou .brengen, waiirdoór: -niet - alleen mannen, maar ook. fabrieken, instal laties en grondstoffen vrij -zouden komen! Men: beweert dat dezd. bezui niging voor een mflliard .aüeen'al aan benzine ;zou'_ vrijmaken: Het zwaarte- puntmoet komeri te llggén ophet herstel der productie.' Hier begint 'de elgcnlljkel taak van/Philip. Terwijl de groote moriopoliebedrljveiJ, die 'ge nationaliseerd zijn," als hefboom ge bruikt worden voor; de xegeeringspo- Utiek, zullen de kleinere bedrijven; In toenemende mate Ibevrijdworden van bureaucratische -controle; ln/. de verwachting, dat zdj hun herwonnen vrijheid zulten vullenmet activiteit. Tegelijkertijd moet een- groot plan van herscholing ter hand genomen worden, want Frankrijk heeft etfn ernstig tekort aan geschoolde arbei ders. De landbouw moet hersteld worden, zoodat de devlerenvretende voedselimporten kuqnen fnkrlmpen; de export moet gestimuleerd worden. Dc weerstanden zUn niet gering. Het parlement heeft van Gouln eer. ernstige waarschuwing 'gekregen. In het licht dezer situatie wcnscht geen der gr bote-' partijen de verkiezingen te. verhaasten! Leger en- vloot hebben sterk geprotesteerd cn men-fluistert.; dat all een 'de territórialei macht al de half mllliaeri -:haatt,; Jdle -'-Philip voor. het heele militaire -effectief'had Vast- gesteld. De arbeiders,- maar voorat de ibtertaren /drageri-de:" zwaarste..das-' •X'Vrllinaktng: van'cöntróle Sop;-.,. de [nère Sbe'driJ ven geeft^dc^inidden-;- ^..^.^cp^deVmogeliJkheid-totrectificatie; |i^^n>hurislnkómBtëri;;:Maai':!de,;lpo^ lm*a3«rtBstopjSjnaalcri''Cet 3voor..Vde? eerstv, S genoemde .'groepen,illusolL ■•-' V - ^■'.«V'if^.^ccirtischfc^maafregelen^rijn'ibans. ^^iwe^öei«|^c^^dë5!|prijs^dlc; ^.•r-irmensbetaaltlvop^dejGauUè^mtlsyra-: W bool i vanv .-.".rir.V.'overcorapensaüe ^iSgd'eener5|:^.■traum■aflschèpe^arJpg.^•Maal•.: verdedigde. „KJaaï&Ujkemk ia de verklaring van King en de anti- Sovjetcampagne in Canada een soort wraak voor den last, die de Sovjetafgevaardlgden Kings vrien den tijdens de zitting van de ver gadering der TJNO hebben be zorgd". - Later heeft radio-Moskou nog bekend gemaakt, dat Alexander Losofsky, de afgevaardigde van den commissaris voor buitenlands che zaken, den tekst van de verklaring van. de Sovjetregeering aan den Canadeeschen zaakgelastigde te Moskou heeft overhandigd. Er wordt nog gemeld, dat de ko ninklijke Canadeesche bereden po litie den leider van het spionnage- systeem heeft gevat, aldus de „Ottawa jomnal". Het blad voegt er aan toe, dat-hij had gewerkt on der den valschen naam „Arthur Adams". Brigade-generaal bij actie m Soerabaja gedood Tom Driberg, afgevaardigde van Labour in het parlement.' :d!e kort geleden een bezoek aan het Oosten heeft gebracht, heeft gisteravond ln het Lagerhuis verklaard, dat hij al daar i van" officieren bijzonderheden vernomenheeft, 'die volkomen dui delijk hebben gemaakt, dat brigade-' generaal Mallaby1, Britsch bevelheb ber te Soerabaja, niet is vermoord; maar op eervolle wijze tijdens een actie gedood. Hl] vertelde, dat. reeds eerder besprekingen over -een -wa penstilstand te Soerabaja -waren ge-, voerd; Een groep Indonesiërs had zich verzameld, en verkeerde in een nogal opgewonden toestand. Er. be vondenzichorigev. twintig Britsch- Indlërs in gebouwen aan den "ande ren kant van hét plein, die van de telefonische, verbindingen waren af gesneden en die van den wapenstil stand niets- afwisten. ZO schoten met tusschenpoozen op de groep. Mallaby kwam van de besprekingen terug enbegaf zich onmiddeUak naar de menigte en schreeuwde tot de Britsch-Indiërs het vuren te sta ken. Deze gehoorzaamden hem. Mis schien een half uur later,,-ïterd de groep op ^ple^roer^ ^iga^- paald siodium van de onderhande lingen den ^rltsch-indlërs bevolen om weer het vuur te openen. Zij openden het vuur met twee-Bren- fcanonnen en de groep verspreidde zich en zocht dekking. Toen ont brandde het gevecht ln alle hevig heid-opnieuw. Het was heel duide lijk, dat van het" oogenbJik: af, dat het bevel tot vuren werd gegeven, de wapenstilstand was geëindigd. In elk geval plaatselijk. „Zelfsnu'Y zoo zelde -Driberg, ,Js liet niet volkomen zeker, of Mallaby door de Indone siërs werd gedood, dan wel door een granaat, welke een Britsch-Indlsche officierwierp naar de Indonesiërs, die de auto naderden.", 1 Duitsche bisschop legen zuivering „Het Duitsche vólk is ontmoedigd" De Duitsche protestantsche bis schop .Wurm. .van. Wuertemberg, heeft verklaard dat hij het verwij deren van leden van. de Nazi-partij uit publieke diensten in de Ameri- kaansche bezettingszone afkeurde. Bisschop Wurm, die een van de be langrijkste tegenstanders van Hitler was zeide: „Doktoren, onderwijzers en ambtenaren worden door de ge allieerde autoriteiten ontslagen slechts op grond van het- feit dat zij lid van de nationaal-sociallsti- sche partij zijn geweest". Zij zijn op verzoek van de oppositie op hun post gebleven-om invloed tegen het nazidom te kunnen uitoefenen, en zl) moesten daarom in naam lid der partij worden". Het' gevolg van de rigoureuzezu ivering is, aldus de bisschop, dat vele posten door In compétente mehschen' worden be zet. Het Duitsche volk was aan het eind van den oorlog vol hoop, al dus de bisschop, doch' zy zijn thans door de omstandigheden ontmoe digd. HU .waarschuwde tégen het gevaar, dat de Duitschers door de: omstandigheden weer in de armen van het nationalisme gedreven zul len worden. .''v:'' Binnenkort het vijf jaar geleden, dat in Amsterdam en eenige andere plaatsen in Noord Holland stakingen uitbraken als; fel protesttegen de eerste jodenvervolgingen. Deze clandestiene opname van „vangst" tui een ratsia op jonge joodsche mannen brengt ons.;de donkere dagen van Februari 1941 weer in 'herinnering 'I -r stenogram Seyss Inquart heeft, zoolang 'hét proces teNeurenberg reeds duurt; halstarrig volgehouden, dat hij steeds het beste met het Nederland- sche volk voor had. De 'Russische aanklager Sheynin heeft echter, gis termiddag documenten voorgelezen, waaruit zonneklaar Seyss inquarts ware bedoelingen zijn. gebleken. .Het; betrof hjer namelijk een. stenogra fisch verslag van een bijeenkomst der rijkscommissarissen op 6 Augus tus 1942 te Berlijn ohdèr leiding van Goering, welk document door de Russen gevonden werd. Ook Seyss. Inquart was op deze bijeenkomst tegenwoordig en hij' heeft blijkbaar, heel aandachtig naar de toespraak van zijn hoogen gebie der geluisterd.. Goering maakte het den Duit sch en macht h ebb ere over Europa duidelijk, dat hij van hen grootere exporten nflar' het Duitsche Rijk verwachtte.- Goering gebruikte in deae geheime bijeenkomst duidelijke taal; „Weet, dat gij niet zyt; uitge zonden'om te werken voor het, be; lang van de aan. u toevértróuwdé volken, maar om het. uiterste uit hen té halen ten bate van Dnitsch- land,-De bezorgdheid voor vreemde volken moet eens en vooral-' ophou den. Ik zal u zeggen, welke leverin gen Ik verwacht en het Interesseert my heeleraaal niet, ^vaameer gil tegenwerpt, dat het vólk, dat n is toevertrouwd, zal honger ïyden. Seyss was de allereerste, tot wien Goering zich mét de volgende woor- den.in de' bijeenkomst richtte: „Zwa re luchtaanvallen hebben -! de bevdl- doen lilden.' Voor "dé poorten! .van. hét "HühTgebied - ligt ;hefc -weelderige Holland. Het zoii veel - meer groen ten naar het getroffen gebied kun nen, sturen dan tot nu toe. Wat de. Nederlanders ër van denken." is mij om het even. Het zou nog. niét zoo'n kwaad Idee zijn, als de weerstands kracht van hét - Neder!andsche volk ernstig.- werd verzwakt, want van ons. standpunt -uit beschouwd, .zijn zy niets anders dan. eennatie van verraders Op zichzelfkan ik'hen dat niet kwalijk nemen, want zelf zou ik in hun plaats.'niet anders doen. Maar het is. niet onze taak een volk te voeden,, dat ons vijandig gezind is.. Als dit volk zoo zwak is, dat het niet langer; de hand tegen, ons kan opheffen, dan is dat des te beter, tenminste voor zoover wij het niet noodig' hebben vóór arbeid Als dit volk. zoo verzwakt, wordt, dan zal het 'niét tegen ons kunnen opstaan, als wy in den rug worden bedreigd. De eenige menschen, voor wie lk in. het bezette gebied bezorgd ben, zijn zij. die werken voor be wapening: en" voeding. Zijmoeten juist genoeg krijgen om- te kunnen bUjven werken. Het is .mij .om het even, of de Nederl anders Germanen zijn of niet. Als zij het zyn, dan zijn zy er slechts des te meer stijfkop- Geen evacués meer naar Australië Wegens gebrek aan ■deviezen Volgens een bericht in de .Mel bourne Herald" zullen--de meest en der 4500 evacuées fn Australië naar Nederland torugkeeren en er zullen geen evacuées meer uit Ncd.-Indië naar Australië worden gezonden. Gebrek aan deviezen'is de voor naamste reden, waarom hetoor spronkelijke evacuaUesohema. dat in de verplaatsing van ÏO.DOO ge ïnterneerden naar Australië voor ziet. niet wordt uitgevoerd. Hel zen den: van 1000 .geïnterneerdenvan Java naar. Nieuw. Zeelandwas reeds voorbereid!dochhét transportzal nu niet. doorgaan. Kisten met sigaretten aangespoeld Je moet maar boffen Groote, ln de branding drijvende kisten trekken Maandagavond de be langstelling .van de Noordwljkers en toen bij he*, aanspoelen bleek, dat er pakjes Kngelschc sigaretten Inzaten, waren er enthousiasten,die tot het middel In zee liepen om maar vooral het eerste er;-bij .te zijn. De meeste kisten bleken niet waterdicht te zijn, zoodat de pakjes kletsnat waren. Er waren enkele vvaterdlchte*blj< gevuld met blikjes van 50 stuks, dl.e'het zee water beter hadden getrotseerd. .>r-v Hctzelfde. tooneel heelt - Egmond aan Zee beleefd,"wanr eveneens' dui zenden .sigaretten zljn. aangespoeld. op menlgen schoorsteenmantel kan men tn Noord wijk en,Egmond siga retten te drogen, zien liggen. - Luchtvaartconferentie in Kopenhagen Iri de Deenschë hoofdstad Jseen tweedaagsche conferentie gehou den vaiï Ehropeesche luchtvaart- maats chappijen, waaraanvertegen woordigers deelnamen van Noor wegen, Zweden, Denemarken, En geland, - België, Frankrijken Ke- dërland. w. Twee belangrijke punten werden behandeld, n.1. de coördinatie der dienstregelingen in Europa en de tarieven. De K.LM. zalvan 4 Maart af tot l Mei een dagelljk- schcn dienst Amsterflam-Kopeu- hagen-Malmö, v.v. onderhouden met aansluiting op de K.L.M.-iynen naar Parijs;. Londen, Brussel, Praag. Madrid.- Lissabon en Zürlch. Van i Maart af zal de KL.M. ook twee'maal per dag Amsterdam; Londen vliegen, evenals ;HeEngel- sche''ma atsch appljzoo dat; het aan tal d agëiy kschedienstenop. Lohderi tót 4:vis .verhoogd; Het ligt !,lh!;de bedoeling, dat de K.L.M van' 1 Mei afréchtstreëksop - Stockholm gaat vliegen; h:Na'.I-:*Meb' gaat- de-' zomerdienstT regeling in; waarómtrent. nog hbe- snrekinsen - worderi"'cevoerd: ïZiM 053 Algemeen 053 Algemeen 054 Algemeen 055 Algemeen B15 Reservé pen om' en ln het verleden hebben grootere personen reeds gedemon streerd, hoe Germaansche styfkop- pen moeten worden behandeld." Nog meer vriendelijkheden Goering protesteerde tegen het feit, dat de fabrieken ln Nederland, die slechts in naam voór de bewape ning werkten,, nog extra voedsel voor arbeiders kregen: „Ik zal hun wat oude Kozakkenzadels sturen, de Russen hebben die-ook gegeten". Seyss maakte tijdens de by eenkomst maar: een enkele opmerking. Hy wierp namelijk iets tusschenbeide, toen Goeringopsomde, wat hij van ons land elschte, doch het steno gram vermeld niet. wat hy zeide. Vermoedelijk heeft ldj opgemerkt, dat Nederland niet een millioen ton groenten kon prdduceeren, die Goe ring eischte, want het-antwoord van Goering was: „Stuur dan den hee- len oogst en vervang het tekort door meer vetten te zenden". Belangstelling voor de film De NederlSLrtdscüe 'cr Bioscoopbond zal zijn bemoeiingen ia de toekomst niet., uitsluitend tot de 'commercleelen kant/van de filmproductie uitstrek-1 ken. Aan de! kwaliteit, van de film en de artistieke.waarde-zal, in tegen stelling met vroeger, -ijspeciHal aan dacht worden besteed.Daartoe ïfl eenadviescommissie ingesteld, waar- in deskundigen op fUmgebJed .zitting; hebben; bie'het tót'hó^r taak rekent deproductie van de goede film, maar in het bijzonder jde Nederland- sche,. te sthnuleeren, !pet werk .van cfneasten aan te: mnedigen en uit- voerbaar te maken, eventueeldoor het verleen en van onderscheidingen voor geleverde/prestaties. WAAR ZUX ONZE INDIE- VI.lEGÏUi&EN- Richting Schiphol: NI. 310. geaagv. Rossi. 20 Febr. verm. aank. Schiphol. NI. -307, Both. 20 Febr. vertr. Karachi. NL 314,M<iH, IS Febr. sank. Schiphol. Ni,'.' 312, Rtjckhoff, 19 Febr.- aank. schiphol. Richting Bataviar .N1. SC!, Dill. 19 Febr. vertrek Karachi. NI. 303, Geys- sendorffer, 13 Febr. vertr. SchlphoL De lawntennis-compecitic zal begin Mei een aanvang nemen. Het zal dit; Jaar nog een noodcorapetitie zijn. In de hoofdklasse is het aantal partijen van tien op acht teruggebracht; Over de indeeling der verachlllende klas sen kan nog niets worden medege deeld, want de inschrijvipg is noj niet gesloten. Over dc ballenkwestle zal men deze week vergaderen. i.lPe Fransche en dc Chlneesche regeeringen', hebben een overeen komst gesloten met betrekking tot het ontruimen door Chlneesche troe pen" van Noord-Indo-Chtna. voor de eerste helft van de 3de periode 1946 <17 Februari tón 2 Maart 1946) Elk- der volgende bonen gééft recht op het kbopen- van: Bonkaarten KA, KB, KC 603. 051. Algemeen 250 gram jam, stroop, enz. 100 gram cacao 100 gram koffie pl.m. 112 gram huishoudzeep ;2,u. lucifers 1 kg. aardap- :/-/■;pelen Bonkaarten LA, LB, LC 602: A 08 lr/t Liter melk B 08, COS 3 Liter melk 018 2 kgc aardap» pelen v- Bonkaarten KD, KE 603:' 551 Algemeen 250 gram jam, stroop,, enz. 552 Algemeen 100 gram cacao 553 Algemeen pl.m. 112 gram huishoudzeep 554 Algemeen 2 d. lucifers Bonkaarten LD, L&602; D 08, E 0S 5 Lifer melk 518 1 kg. aardap- -pelcn"-^: Tabakskaarten enz.: T14 2 rants, tabaks- art. (geen imp.- cigaretten) V14 100 gram choc. of suïkerw. X14 100 gram choc. of suikerw. - Bovengenoemde bonnen kun nen reeds- op Vrijdag 22 Febr. a.s worden gebruikt, met uit zondering van de-bonnen voor me lk ;en. aardappelen, waarop eeTst met itfgang van Maandag 25 Februari mag worden af ge-- "leverd.// -"!4 De lucifers op. bon 055 en 554 al gemeen zullen In verband met de bevoorrading van den han del' eerst in-den loop- der week v erkry gbaari zijn* 'f Bij deelneming aan de maal tijden van de centrale keukens moeten aldaar de.bonnen „022 of 522 vleesch" voor vleesch en ,018". aardappelen" voor aard appelen worden ingeleverd. Weer bon voor roomboter. Naar wij vernemen, Kal v« periode van 2—16 Maart weer een bon voor roomboter voor volwassenen worden aangewezen. 7 Premier begroet Helfrich „Het is een hóudé dag maar het kart is warm" Tijdens een gierenden storm en een hevlren regen landde plstermid- dag het speciale Dakota-vUegtntg uit lndoneslfl; dat Oen vlce-admiraal c. E. I- Btltrlch naar tiet vaderland - terugbrachtrUdtateter-prwldent,profr Ir. W. Scherm er born, was de eerste, die den admiraal de hand drukte. Een eerewacht van mariniers stond opgesteld en eer. kapel van de Kon. Nederlands che Marine speelde het volkslied. Talrijke vrienden van den oud-bevelhebber der strijdkrachten ln het Verre Oosten waren aanwezig; wij zagen o.m. den oud-vice-admiraal L. J. Qu a.n t - en M. H. Van Duim, den vice-admiraal S t o e v e, commandant van de zeemacht Neder land, den vlce-admlraal C. Ter- mij te le n, - schout-bij-nacht Meyer. -• - In de. can tine sprak admiraal Tïtir- rich enkele woorden. HIJ sprak er zijn blijdschap over uit, weer terug te zijn ln het vaderland.' „Het, Is een koude dag",' zèl hij, maar het riart is warm! Het: deed mij goed u alten weer in zoo goede "gezondheid terug te zien en' wy allen zijn vol goeden moed om, nu deze verschrikkelijke oorlogsjaren achter den rug zijn, mede te helpen! het Koninkrijk on geschonden te herstellen."- Vice-admiraal Helfrich' was verge zeld van zijn vrouw en zijn'adjudant, luit.-ter-zee Ie 1 klasse A. H, voa FxU t»g Dlib.be.t;./-.? Mussert verklaart Nog even zelfverzekerd als tijdens het proces voor beit Bijzonder Ge rechtshof .kwam Anton Mussert vanmorgen om half 11 £e indruk wekkende zaal van het gebouw vau den Hoogen Raad binnen, waar hij in hooger beroep terecht stond voor den Bjjzonderen Raad, van Cassatie. Doodstil was het toen één der raadsheeren de sententie van. het Hof voorlas, waarby de voor malige leider der.o N.S.B. ter dood veroordeeld werd." Direct daarop begon dé presi dent, mr. Haga, de ondervraging van beklaacde op een -'-w punt Het biykt, dat Mussert in April 1840 bezoek heeft gehad van een vertegenw. tger van het Duit sche Ministerie van Propaganda. Neumelster genaamd. Deze kwam Informeer en, wat de N.S.B.-ers ln en buiten het leger zouden doen als Duitschland Nederland binnen viel. Mussert heeft toen, naar hij verklaart, geantwoord dat niet op een actief optreden van zijn volge lingen gerekend moest worden, maar dat hy zelf In staat zou zyn om 6 weken na het beëindigen der krijgBverrichtingen met den op bouw varTeen Nationaal SociallstI schen Staat te beginnen. BU het verdere verhoor biykt. dat de N.S.B. van 1940 af een sub sidie van den Rijkscommissaris heeft gehad, dat aanvankeUJk drie ton per maand bedroeg, maar later verminderde tot een half millioen per kwartaal. Zn de Nieuwe Kerk te Amsterdam wordt binnmkort 'do tentoonstelling van de Groot Advies Comissie der illegaliteit gehouden. ;Een aantal bekende kunstschilders is thans bezig met het vervaardigen twt de groote muurschilderingen, die de besetting, de onderdrukking ende bevrijding in beeld brengen. Philips vindt nieuw type uit Groot: vermogen, kleine omvang, Najarenlange experimenten welke tijdens -de Duitsche bezetting in' het diepste geheim zün voortge/et,' zUn Phlllps-ingenteurs. er' In gcsUagd, een motor te construeeren, waara'un men .gelooft,/dat MJ zoo hooge, ver- mogens zal kunnen opleveren, dat daarmedez'ekcf auto's zullen kunnen worden aangedreven. Onderzoent wordt,of hét vermogen van /dezen motor, "welke door. heete lucht;wordt aangedreven - en daarom ook „heete- [uchtmotor" vvordt genoemd. zoovér opgevoerd kan worden; dat hU/zelfs voor vliegtuigen té gebruiken zou "4jn. Men/fis tot J.déze ultylndlng- gekor: men, toen men zocht naar/een kleine :energlehron//vaor;./radtoto.estellen,/;dle:. gebrtiikt^znuden;vkurmenf'Wqrden/in: Eeb1eden!/;/waar;//in^ivérren/$bmtrek: "bij iBdlngsmo-gelij khëdénji^voo'' dacht. weinig heelt'..men. toen - ver moed, dat ditzelfde ft; principe een eeuw later tot dé/constructie van een' motor zou lnspirëeren,welke Wel/ Ucht een omwenteling op verkeersge bied zal teweeg .brengen.. Een kleine ploeg Philips-ingenieurs is thans; zoo deelde menons mede/ naar 4eA'ereen Igde Sta ten vertrok ken om in de, PhiUpsfabrleken daar te .lande/ te ,7.smen. met Amerikaan-- schë technici alle nog/ bestaande constructie-problemen/ op te lossen. Het zal' echter nogwel /eenige;- Jaren duren,-:.zoo werd er, a an/toegevoegd alvorens; de .motor iri. productie zal komen, èn hét is nog geenszinszéker of déze/ productie; ook Iri. Nederland ter .har.d zal worden genomen. :/ï0; De groote voordeelen van dezen motor-, zijn, dat gewicht :.en omvang veel- ge ringer - zijn, - dan van- benzine motoren dat/hetbrandstof-verbruik veel lager ts/Zomdatdezefslechts^aal •:dierieri/om:/de/lucbtj!reiWi^annen//'~l ;ömtwntCdèri|«^^'n*^eMirï:bran^ Srtof.twUde^men? ét» med.e-; (.vwr:auto.'9/rfl3;:Worden/gebrunct,/het|^oi vallen^H Tijdens de den geheelen dag durende zitting van het Bijzonder Gerechtshof. Is Mussert gisteren niet zoo ln den hoor, dat de president, mr. Haga en hoek gedrukt als gedurende het ver- de raadsheeren hem afnamen. Een der raadsheeren, prof. Van Brakel, vroeg Mussert nog, hem één enkel geval te noemen, waarin hij het belang van het Nederlandsche volk dat hij herhaaldelijk verklaart te heb ben voorgestaan heeft laten preve- leeren boven het belang van de N.S.B. en haai leider. Mussert stelde hiertoe eenige pogingen in het werk, maar faalde Jammerlijk. H3J werd met een kraebtigen vuistslag op de tafel tot de orde geroepen, toen hij zijn ondervra ger. i» de rede viel en moest het zich laten welgevallen hoe rijn =ophi W. en wuan-ldeeën merk ,,vova'mee- doogenloos aan flarden werden ge scheurd door dezen raadsheer en door prof. Kranenburg. ZtJn geloofsbelijdenis van het oogen- bltk kwam er tamelijk timide nltt ;,Ik ben thans tot de overtuiging gekomen, dat het nationanl-soclallsme in prin cipe juist is, maar door zijn fouten ongeschikt als staatsvorm voor Euro- peesebe volkeren. Het leidt tot dicta tuur en richt zich tegen het volk door dat het geen oppositie duldt." Na het uitspreken yan deze gevleu gelde woorden viel hij ln handen van advocaat-fiscaal, mr. Langemeyer, die rich over het riellg restant ontferm de. Toen kreeg hy een half uur ge legenheid om te zijner éigen verde diging té spreken. •'-De^gewezen/lelder-Arefcgeleek- „nog maals 'den door hem geprojecteerden Europeeschen Statenbond met de organisatie der VereenJgde Volken. Zichzelf vergeleek hij met Prins Mau- rtts, die een brief schreef aan Henri TV van Frankrijk, hoewel het Mourlts bekend moest zijn, welke bedoelingen de Fransche koning ten opzichte van de Zeven Provinciën koesterde. Dit was echter geoorloofd, gezien den strijd tegen Spanje, Minister-president Schermerhom heeft, sprekende over den toestand in Indonesië, onlangs nog verklaard, dat volksbewegingen gepaard plegen te gaan met ..terreur en de nationaal-soclallstische revolu tie maakt daarop geen uitzondering. Hij deed ten slotte een beroep op de: overheid om de vróuwen van N.S.B.- ers uit dé Interneerlngskampen vrij te laten. „Wij", zoo verklaarde hij, „willen wet boeten." Zware moreéle schuld Het woord was toen aan de verde digers, mr- Wyekerheld Bisdom en mr. Font, waarna de advocaat-fiscaal de pleidooien der verdedigers uitvoe rig bestreed. De tragiek van Mussert-is zelde hij dat wanneer hij zich. nooit met politiek had bezig gehouden, hij thans een ingenieur van groot aan zien zou zijn. Hij heeft thans een zeer ernstig feit gepleegd niet in de eerste plaats uit lage, maar toch In leder geval uit bedenkelijke, motleven. Dc Statenbond van Germaansche staten leverde wel degelijk vreemde heerschappij op. Reöel gesproken zou het verleenen van'een opperge zag over onze economische politiek en onze strijdkrachten aan Hitler be- teekend hebben, dat Nederland vol komen aan Hitier zou zijn overgele verd. Mussert heeft een regentschap willen 'doen instellen op een vrtjze;. welke in strijd la met de grondwet;- bovendien zou de regent, Mussert zelf, zeker tegen den wil van H/ÏI. 4de Koningin worden benoemd em zich daarenboven nog op het stand- punt stellen de Koningin niet meer als wettelijk staatshoofd te erkennen. Het beroep op het staatsnoodrecht gaat niet altijd op. Het Bijzonder. Ge rechtshof heeft Musserls daden ge kenmerkt met de woorden: Mussert heeft gehandeld ln strtjd met de wen- schen en de bevelen van de wettige 'regeering door een zoo misdadigen vijand te steunen. Het Hof heeft, aldus prof Langemeyer, wel degelijk aandacht geschonken aan Musserts verweer. Het heeft het alleen niet erkend als een- gerechtvaardigd be- roep op overmacht, welk oordeel ik volkomen kan onderschrijven. inderdaad vallen er punten aan te voeren ten gunste van Mussert. HIJ is niet een typische landverrader, maar htj is wel een typische hoog verrader die onderwijl niet terugge deinsd is voor het feit. ook landver raad te plegen. Een matelooze zelf overschatting en hooge moreele licht vaardigheid hebben hem tot zijn. daden gebracht, zijn daden zijn zeker niet gespeend geweest van een zekere mate van Idealisme, doch dit recht- vaardigt niet het- hem onthouden van de zwaarste straf. Mussert heeft ge meend dat hö met Duitschland moest namenwerken. Dit bewijst zUn mo reele stompheid. Iedereen kon reeds voor 1940 begrijpen, dat samenwerken met het Duitsche regiem nooit lö het belang van Nederland kon zijn. ZUn gebrek aan inzicht heeft een zware moreele schuld ou hem gela tion, doordat hü eetracht heeft niet uit innerlijke slechtheid doch Uit lust een rol te spelen Nederland mede- puehtig te maken aan de wreedheden van het Duitsche regie»- Ik verzoek derhalve verwerping van het beroep, dus bevestiging van de doodstraf. U)e president bepaalde de uitspraak van den Raad van Cassatie op 20 staart of eerder. Huishoudelijke artikelen voor jonggehuwden Een van het Centraal Distributie kantoor ln Den Haag afkomstige pu blicatie kondigde aan, dat zij, die op of na 18 Februari in het huwelijk traden o# zullen treden weer aanvra gen, kunnen indienen voor textiel, serviesgoed,, metalen keukengerei en houten meubelen.' Hiermede is een landelijke regeling, van kracht-gewor den, waarin men om een begjn te maken met de distributie van deze schaarsche artikelen den datum ,van 1B Februari heeft vastgesteld. De dlstributledienst hier ter stede neemt thans de aanvragen in behan deling zonder toepassing van een let-, terschema teneinde het publiek zoo snel mogelijk te helpen, - Maar.... hoe moet het nu met de jonggehuwden, die vóór 18 Februari hun echtverbintenis aangingen, een groep, die volgens de nieuwe regeling dus niet ln aanmerking komt voor de zoo begeerde goederen? Zij ontvingen destyds van den dlstributledienst een kaart met daarbij de boodschap, -dat binnenkort een goede regeling getrof fen zou worden en de kaart, moest worden bewaard. Nuft ls de nieuwe regeling er, maar heeft die kaart nog eenlge,:waarde? - v..1.' i WIJ hebben deze vraag voorgelegd aan den dlstributledienst, die ons ln antwoord daarop mededeelde, dat de bewuste kaart haar waarde wel dege lijk behoudt. Ter uitvoering;/.van de beschikking van het C.D.K. tet Den Haég ls men begonnen de aarflraEen van hen, die op of na 18 Februari huwen:te behandelen, doch het ligt ln de bedoeling binnen afzienbaren tijd ook, hen te helpen, die vóór dien datum, getrouwd zljn.V - Wij kunnen ons vooratellen, dat déze gang van zaken bij velen ontstemming heeft gewekt, doch.het zykt ons het .beste;even «f te wachten en te ;Jiopen, dat.het^.blnnën afzlenbaren tUd'.';nlet! GoHeqiale Hu^p uit .Denemarken Deensche teléfouisten, Journalis ten, advocaten, veeartsen,, mge- nleure. apotheken, tandartsen, toto- grafen, huishoudsters, architecten, professoren en studenten hebben een groot aantal, collega's tn Neder-;. tand gelukkig gemaakt met een pak- ket. inhoudende producten, .die hier te lande nog zeer schaarsch zyn. Het aantal pakketten loopt :,in de duizenden; zoo ontvingen de Ne derlandsche ingenieurs er. reeds 4000 en de apotheken 2000! Hét zou aan-/., beveling verdienen, dat dezeprsnh- tige hulp zich ook zou uitstrekken tot de minst bedeelden. Daarom; be-;./, staat er naast deze collegahulp nog -/ altyd'de hulp van het Roode Kruis, dat Deens che pakketten distribueert onder de armsten alsmede onder de kinderen, die tn Denemarken heb ben gelogeerd." -v Op Walcheren werkt op t oogen- blik een Deensch „rebuilding team", bestaande uit ca. 30 personen. De hulpploeg heeftte Souburg haar tenten opgeslagen en houdt zich bezig met alle mogelijke vormen van hulpverleening. Men repareert, maakt schoon, helpt de huisvrou wen, verpleegt de - zieken en doelt kleeren uit. Na eenlgen tyd zal het hulpteam -naar Denemarken terug- keeren. De kunstzuivering in de Kamer Wetsontwerp aangenom.n (Van oneen parlementairen (redacteur). Hetwetsontwerp,waarby rechts kracht wordtverleend aan de door eereraden op kunstenaars toegepaste imiveringsTnaatregelen, is door/ de Tweedo Kamer z.; h. s.aan gen omon. De algemoene strekking van d.B nieu- we wdt mogen wq thans bekend ver//; onderstellende openbare behande- ling in de volksvertegenwoordiging hoeft ..echter 'nog een tweetaJ wijzi gingen tengevolge gehad. Twee aan- genomen, amendementen van den. heer Wen delaar (Tib.)zullen1 tot ge volg hebben, dat den: kunstenaars en hun raadslieden voortaan inzage zal moeten worden gegeven van! de,/ op hun zaak betrekking hebbende doHsiers by eereraad of Centralen Eereraad. Een amendement van denafge//.// vaardigde Goedhart verzetsbcw.) werd ten deele door/de /xegeering/,; overgenomen,: zoodat geen araatreg^ len zullen worden ogenomen, indien de kusteaaT heeft gehad el d „met-het oogmerk of in de redelijke /v*eron-: derstelling, daardoor urteindelqk een zoodanig Nedorlandsch belang te dienen, dat verdere beroepsuitoefe ning gerechtvaardigd kon - worden geacht". V (Ingebonden mededeeling.) NEDERLANDSCHE ARBEIDERS/ GEVEN HET VOORBEELD Nu de Nederlandsche industrie zelf weer een groot aandeel /gaat. leveren in onze voedselvoorziening, is het een verheugend feit, dat één// van onze grootste; levensmiddelen- - bedrijven, de bekende Honig'sFa- brieken te Koog..aan de Zacaj. ea Nymegen, alle hens '.'aan/dek/hee^/i geroepen om. topprestaties te le veren. Met verdubbelde energie"/.werken Honig's arbeiders aan deeervolle taak om elke Nederlandsche huis- vrouw in ^de/gelegenheid téSteUeaV/ï Honig's artikelen teverkrijgen.' en mocht er soms eens iete/haperen;!^| dan komt; dat/ omdat: de 'vraag!^ naar Honig's artikelen zoo cwerwèlé!/ dlgendgroot J 1 I -/II MUI-"".M W1!- V,ct A-/;bewolking; »M«*h uchtpostverb ttltfpostyerkeei. koud; dechè/tzyael;;, MenHstelt'.v eens r/gébmikt;:: d«ch/tief- vórmde «M^primlHef^efcëey^atJsfeaan s «n/de-r SovJ e tg Unlé,-, worden overge-, l Helfrl cn, zal van aaag.om 14 uur.: per poglngenYtashet^erk/^Anmt^riaml/^ dragen,-waaronder/het ;17.«70 brL me-, 1Dakota-vliegtuig/.;op De radio vanmmnd- I! j HILVERSUM' Xdsoi iL):ddfv. iS.OO Celesta ;'éns.f--l8.S0':}; Lésthfffk Mmddlinata; ISO.45 ^.Dameskpqr'fk Wstrsomgbokmrtst^, j B* .w;%Liëder&Wecittil)Ê£3&k&%jr l SS.90 ftUt - je- R r7 rm SUM - Z/.i (415 M.r-/ t8M:-NUmwar&8;4S^warïSde. riérmAS-'dportb-è Mhwwiiig £&J!0 lig \fehito^xindfpbl^00tarsi^tSMOÈ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1