Geen vóór 28 1 m 1 w üppiii t Moeilijke weg van de vierde republiek m I mm VRIJ, ONVERVEERD «3f| -Ql Ml B Beslissing over de Indonesische houding tegenover de Nederlandsche voorstellen, aanCentr. Nationaal Comité voorbehouden Opleiding van de Marva thans in ons land De handige Churchill „Nieuwe proletariaat heeft het hard te verduren" AMERIKA AN SCHE JOURNALISTEN OP KOMST Acktec hei nieuws Schreeuwend tekort sportcelden aan 4[ - Janavojid'^ j ;ïïÜI :s;l RBDACTTE EN ADM. BENDRACHTflWXQ ROTTERDAM. TELEFOON 3M» (1 LIJNEN) ABONNnWENTSPRIJS PER WKBK CENT PER KWARTAAL J 4 LOSSE NUMMERS ».W POSTGIRO NO. *aSM AAi/tERD. BANK TE ROTTERDAM HIT PAROL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAM SCHESINO EL Note, ROTTERDAM TELEFOON Not. J7Ma MUI HIM *43» ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEÏ. HIM INLICHTINGENDIENST UITSL. TELEE- HIM ZESDE JAARGANG No. 45 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omatreken VRIJDAG 22 FEBRUARI 1946. •t' De vooruitzichten in Indonesië Sjahrir is gistermiddag uit Djokjakarta, te Batavia teruggekeerd na de besprekingen met Soekamo, waaraan leden van zijn kabinet.hebben deelgenomen. De vertegen-' woordiger.van het A-N-Pi bij Aneta schrijft, dat de beslis sing over de houding ten aanzien van de Nederlandsche voorstellen pas genomen zal wordèn op de vergadering van het Centrale Nationale Comité, welke vergadering is gepaald op 28 Februari; De plaats waar deze vergadering zal worden gehouden is nog niet vastgesteld. Men neemt dan ook aan, datde onderhandelingen tusschen Sjahrir en dr. Varï. Mook niet v o o r dien datum kunnen begin nen, - na' de vergadering van het Centrale Nationale Comité. Departyen, die op reconstructie van het .^kabinet" hebben aange drongen, wenschen de portefeuille van binnenlandsche enbulténland- sche zaken te zien, toegewezen aan vertegenwoordigers van de princl- pieele fracties. Ook de Masjoemi wil een sterkere vertegenwoordiging in het „kabinet". Er. schijnt echter nog bij lange na geen overeenstemndng heerschen onder de verschillende partyen over de basis, waarop 'de reconstructie van het „kabinet" zou moeten worden uitgevoerd. Sjahrir .Is als een vermoeid man teruggekeerd en scheen gedesfilu- stonneerd over den loop der gebeur tenissen In de laatste dagen. Grootemoeilijkheden staan een. algemeene „kabinets' -herziening in den weg, daar de belangrijkste par tijen niet bereid zijn, evenredige vertegenwoordiging toe te. staan aan "de communisten en degematigde nationale democraten (P.N.I.-Partei Nasional Indonesia). Sjahrirs opdracht geëindigd Het besluit, dat in Djokjakarta is genomen, beteekent, dat in feite aan het Nationale Comité wordt overgelaten, vast te stellen of de voorstellen in beginsel aanvaard baar zijn als basis voor de bespre kingen en indien dit het geval is. de richtlijnen aan te geven, volgens welke de besprekingen naar de mee ning van net Comité moeten ge schieden. Deze gang van zaken maakt een eind aan de opdracht tot onderhandelen, welke Sjahrir eerder heeft ontvangen. Het tweede punt van bespreking te Djokjakarta was de aangelegen heid betreffende de kabinetswijzi ging, waarop onlangs in Indonesi sche kringen, vooral door 't „Volks front", het Werkcomité en de Mas joemi een vereen! ging van de voornaamste Islamitische partijen sterk ls aangedrongen. Al deze groepeeringen nemen het standpunt in, dat een kabinetswijziging partijbasis nu noodzakelijk. Is. Het huidige kabinet van Sjahrir ls geen partijenkabinet en vertegen woordigt niet de verschillende poli tieke stroomingen. Acht van de der tien leden benooren zelfs tot geen enkele party. Vandaar dat de com munisten eischen, dat het „kabinet" tenminste één vertegenwoordiger van de communistische groepeerin- gen zal tellen. In dit verband ia het interessant te weten, dat twee leden vanhet Werkcomité naar Djokja karta waren gezonden om de be sprekineen roet Soekamo over de kabinetswijziging bij te wonen. Ook deze aangelegenheid is uitgesteld tot Onlusten in Egypte Britsche troepen hebben met nra- chiegeweren het vuur geopend, om de grootste Britsche kazerne te Cai ro, voor .een menigte, die de poorten bestormde, en.de gebouwen ln brand poogde te steken, te behoeden. De onlusten zijn. een onderdeel van de algemeene staking, welke werd uit geroepen' om kracht bij te zetten aan den elsch, dat de Britsche troe pen Egypte moeten verlaten. Egyp tische troepen werden ten tooneele geroepen. De demonstranten wier pen brandende fakkels op de - ge bouwen en smeten met steenen. Het geheel had den aanblik van een slagveld. waarby door den rook ma- chinegeeervuur ratelde. Sterkt van het Britsche leger Het totaal van de Britsche gewa pende macht zal aan het eind van! 1946 1.900.000 volledig opgeleide manschappen, onder wie 700.000 vrouwen, en 100.000 manschappen in opleiding bedragen... De totale kosten van de verdediging zijn voor het komende financieels jaar 1637 - miilioen pond sterling. De parlementaire commissie samenóèsteld •/Deparlementairecommissie, die naar Indonesië zal gaan; is thans als volgt samengesteldM. J. ML van Poll, voorzitter; H. A, Kort hals, J. IV.: A. Mejjerink, jhr. tar. B. O. de S' .rontia Lobman, Oh. J. I. MI. Welter, leden. Tot haar seeietnris heeft de com missie benoemd mr.;; JV van. Anuel Gzn.,com mies-grif fier vande Eer ste Kamer der Sta ten-Generaal.. De commissie stelt zich voor op korten termijn naar ,Xjido""ria te. vertrekken. Zy zal hnar arheïd beperken tot het mtpnnea rja' inlichtingen. van U# clre* ïwu industrieën, die Jnva voor dé Jzpansche bezetting slecht» S3Q overgebleven Te begthnen met het nummer van 1. Maart, zal de oude naam van. h.Bt Londensche. „Vrij Nederland" ver vangen worden door „Pc item van Nederland".gé PROFESSOR FLEMING, WIENS NAAM ONAFSCHEIDELIJK AAN het: PENICILLINE verbonden is, in zijn LABORATORIUM TE LONDEN. p'O '-"r' Zijn heilzame «ifitindiny zal ook ons land ten goede komèn, nu gisteren mei het toestel nit New-York een miilioen eenheden penicilline, in gó kisten verpaktop Schiphol arriveerd n. Hit geschenk vaW het Ameri- kaansche Roode Kruis aan het Nederlandsche zal via hetÏEijksinstituut voor de Volksgezondheid in Utrecht over 14 depóts'in omhand verdeeld worden. ;.A. L'"'.■■■'■JtF,'". N.S,B.-ers aangekleed Verrassende ontdekking ïn gevangenkamp Van het een komt het ander. Op zoek naar de oorzaak der ont vluchting van; zes gedetineerden uit een der gevangenkampen in Botter dam stuitten wij op een.verrassing; een onaangename verrassing. In een magazijnen, keurig "op rekken, lag een groote hoeveelheid kleeding- stukken. Overjassen waren het en broeken, colberts/ nieuwe wollen dekens; prima kwaliteit, Araeri- kaansch en Engelsch goed. Hoe komt dat hier? vroegen we. Reliefgoederen schijnen het te zijn, luidde het antwoord. Ze komen uit een depöt in Delft. Men beweerde,, dat. deze spullen gauw aan den man gebracht moesten worden, omdat ze anders door rrtot en vocht beder ven zouden. En voor wié is dezeheerlijkheid bes temd? V De lezer zal even verrast zijn als wij. toen we het vernamen.. Deze goederen waren bestemd voor de ge detineerden. Het bewakend perso-. Deel,; dat zelf niet dan met. de grootste moeite en dan nog tegen hooge prijzen kleeding. en schoeisel kan krijgen, was bitter gestemd. We veronderstellen, dat rij'niet de eeni- gen zijn. Terwijl duizenden. Rotterdammers, ondergrondsche werkers, onderdui kers, teruggekeerden uit.de concen tratiekampen de deuren der stich tingen en instellingen plat ioopen om wat draaglijke Ideedlngstuklcen bijeen te krijgen; worden. Ameri-, kaansche en Engelsche goederen naar de N.S.B.-ers gezonden, die er gratis gebruik van kunnen maken. Wij zijp. zeer. benieuwd te ver nemen. welke instantie voor deze zaak .de verantwoordelijkheid draagt. Nederlandsche missie naar Japan' -Het.' - waarschijnlijk, dat ..begin Maart een Nederlandsche missie, ander-commando, van gëuéraal-ma- joor Schilling, "uit Batavia naar To kio zal vertrekken. De burgerlijke en militaire leden moeten nog door Den Haag worden benoemd. Drie weken van strenge discipline brengt de marine- vrouwen de krijgstucht bij, dan volgt de uitreiking van de vlotte uniform Het rumoer om Wibaut Terwijl prof. Wibaut zelf bezigls 'met het uitgeven, vak een; verweer schrift, waarin hy zpn beleid moti veert,. neemt de strijd in universi taire kringen te - Amsterdammet den dag in hevigheid, toe. Het A.S. V.A.-bestuur. houdt een referendum onder de studenten,! die op 'lijsten kunnen toekennen, of zij prof. Wi baut al. of niet aanvaardbaar ach ten, maar de laatste dagen hebben eenige studenten zich tegen de wij ze, waarop hetA-S.V.A.-bestur den strijd tegen prof. Wibaut voert, ge keerd, terijl sommige anderen zich thans openiijk aan de zijde van den. professor hebben geschaard! In hoe verre hun aantal pêrcentsgewijs van eenig belang ls, kan: op het oogen- blik onmogelijk worden bepaald. Ook van de rijde der hoogleeraren heeft prof. Wibaut thans, steun ge kregen en wel van prof, dr. W. f. C.Zeeman van de medlscliefacul- teit, die de laatste twee dagen uit protest tegen de door het AjS.V.A.- bestuur gelelde actie heeft gewei gerd öollege te geven. Het Amerlkaansche tijdschrift „Life" heeft twee van Chur chill s geheime oorlogsrede voe ringen gepubliceerd. De redactie deelt mede, dat Chürchüi de cenlge was, die afschriften be zat De oud-premier kwam met de Britsche regeering overeen, dat de redevoeringen zijn per soonlijk eigendom waren. De docteur en uitgever verklaart, dat hij' Churchill' voor de twee documenten de som van acht en. zestigduizend dollar heeft ,be- X' teald. '-Vjt v;.A_ y'.X.;;X Reactie in Amerika Op de Russische verklaring De verklaring van. de Sovjet-re- geerlng, waarbij zij bekent techni sche Informaties uit Canada te heb ben verkregen, is in Washington als een donderslag bil helderen hemel gekomen.' Debekentenis van de Sovjet-Russen, dat zij informaties betreffende radar en atoomenergie gekregen hebben, brengt de expe ditie: van het Canadeesche leger in het Noordpoolgebied op den voor grond. De expeditie heeft het testen van leger- en luchtmachtuitrusting ten doel. Naar reeds bekend is ge maakt, ls- het waarschijnlijk, dat nieuwe mogelijkheden met radar tijdens "deze manoeuvres, die gehóu den wofden in een gebied,waar uranium In den bodem zit, worden onderzocht. inr Ottawa wordt gemeld, dat bet Canadeesche kabinet, tijdens een te houden bijeenkomst, waarschijn lijk de Sovjet-Russische verklaring zal bespreken. Men is in Ottawa van meening, dat Canada geen puntsgewijs antwoord aan de Sov- 1 et-regeering kan geven, zoolang het gerechtelijk onderzoek/ loopt, Offi- cleele'kringen te Ottawa zijn het er, volgens de Canadeesche pers, over eens, dat door de. Sovjet-Russische verklaring eenuiterst delicate toestand is geschapen. Ouitschland begint te spreken Geruimen ty d vragen we óns ai af, wat er toch In het hoofd van 4e Duitschers. omgaat. Maar cor^t het begin van een eigen politiek en.' or- ganlsatorisch Jeyen kon daarop een antwoord geven; Het sehuele- poli tieke leven van Duitschland .wordt beheerscht, door de.verdeedng In 2önes. 'De communisten b.v, willen: samensmelten met, de sociaal-demo craten, maar: de -sociaal-democraten in de Russische zöne pogen aan den Husslschen druk In die richting te ontkomen deior, een uitspraak te vragen van een al-Duitsch partlj-con- gres. in de nlet-RtissJscbe zönes durft men zich krachtiger af te grenzen vanhét communisme,s maar de anti communistische gezindheid gaat daar aan ook, gemakkelijk over Jn een anti-Russische. Omgekeerd voeren de BorlUnsche communisten een actie voor het een heidsfront onder de leuze: Dultsch- Jnnd-meet .eén worden, of. om met hun eigen woorden te spreken: „Ar beiders x'cn alle zönes vcrecnigt U" De communisten zijn op het oocon- bllk de ecn'.gon, die een uitgespro ken politieke campagne kunnen voe- ren, zijl het slechts ln één. zdne, maar In die- zóne zijn zl) dan ook bijna vrij, gangezien rij politiek .ten.:nauw- ate verwant zijn aan den bezetter. ZIJ: hebben daarvan gebruik gemaakt om een Dultsch-mitionalistische agi tatie te voeren: voor een unificatie -van Duitschland, voor den terugkeer van het Ruhrgebled tot Duitschland, voor de uitvoering van de bepalingen van Potsdam; gelijk zij-het niet zonder brutaliteit formuleeren. Men kan ervan op aan, dat deze parolen overal in Duitschland weer klank vinden, zoowel bij katholieken als protestanten. Een leider! der pro- testantsche kerk heert onlangs op een boodschap der Engelsche kerk geant woord -in. termen, die. alweer beschul-, digénd begonnen te;klinken. Versail les werd weer eens gehekeld en de huidige vrede voorgesteld als een erger. Versailles; wat hij ongetwijfeld is - en. met reden! Dit Ss slechts de stem van een voorhoede, de, groote massa, is immers apathisch. Maar dat maakt het probleem 3. niet geringer. Zijn wy In .staat de. massa, wanneer zij straks uit de verdooving ont-, waakt,;-: een andere.atem tever- whaffenr, - r D a t ka n alle c n; -indl en we .snel een politiek Ruitwerken/-diev; Duitschland een levensbaris verschaft, maar.: het '.voorgoed; tvah 4ziJn:s aapvalskracht i'be-j r/<«r.^rooït- Nlët alleen het organisatorisch',5 het', politiek'. Inltla tlefm 0 e t^o vee-' pt^8aflh«6f>^on»;^:«ërst:;:dah;Lzuncn^dfe tschersbegrijpén,-WathétbeteeT: -•.yf;S?:A*eht\rich v: te'hebben';, .^overgegevens i^?S«^Ee^rilop5de:;basla'i,van UitjbegriP'Icah; fe!-%^.e^te.^telitelt3groelen,^dle:Ue:-Dutte; r cX^„^r??:.b!I?^k,:,aarv- maakWvoor-vEuro-; i»^..^^gg^«gpóll«èk^aéh'oJbesèfe;^titoa.t; tVan onzen special en verslaggever) in Holland staat een huis.... Het staat op „Leiduin" te Aerdenhout CN.H.) en gisteren opende, .het officieel zijn poorten voor een deel der 600 uitverkorenen die de selec teering der 65.000 sollicitanten met succes passeerden en hier hun op leiding krygen tot Marva. Wat is een Marva eigenlijk? Ze is het vrouwelijk pendant van den marineman én lijlct ons. met ma rine-vrouwen het best omschreven. Wat ia haar doel? Waar. mogelijk de diensten von den man overne men,; diedóór/haarevengoed, of zelfs beter gedaan; kunnen worden, zoodat- de mannelijke krachten vrijkomen.- In specifiek huishoudelijke taken, als dievvan hof- of kwartiermees ter.es is vde Marva in haar element. Dóch. men vindt er. ook uitstekende Chauffeuses met een respectabele technische kennis ..onder, evenals typisten, bediensters van de telex, hulpen voor het meteorologisch in stituut van den mame-vliegdienst te De Bilt 'en handige en hartelijke assis tenten ^bij de debarkeering van de schepen met.xepatrieerenden, terwyleen. der officieren, mej Kettliztiet militaire heiligdom van den zeekrijgsraad als secretaresse betreden*heeft. i Wij zijn. geen militair land, het meisje in. marine-dienst vond don ook aanvankelijk slechts een gere serveerd afwachtende belangstel ling. voor, haar. .werk. Inmiddels heelt de Marva hier haar bestaans recht bewezen en kerkelijke zoowel als wereldlijke autoriteiten erken nen thans haar verdiensten. De mi litaire opleiding van de Marva duurt drie weken. Specialisten krijgen daarna 'nog een vakoplei ding, doch deze drie weken van strenge discipline brengt de Mary* do krijgstucht bij. Een week boenen en schrobben, een week tafel- en keukendiensten, aaartusschen exerceeren en bestu- deeren van de regels van den dienst en tenslotte de laatste week voor het repeteeren en de laatste hand leggen aan de uniform en den verderen uitzet. Want elke Marva krijgt op ,;Leiduln" haar compleete uitrustng aan boven- en onderkleeding,iets wat haar 'ci viele. schraalmet punten bedeel de zusters, kan doen watertanden, te meer waar de uniform, nu eens een uitzondering op den regel vormt en vlot en flatteus kleedt. Na hun 'opleiding zwermen de Marva's üit. Het grootste deel als huishoudelijke en administratieve /WEERBERICHT Matige aan de kust lv/ilijdelijk krachtige wind krachten. Van deze laatsten gaat een belangrijk deel naar Den Haag, waar het hart van de. marine klopt, doch ook in de andere kantoren: Sluiskil, Hoek- van Holland, Den Helder, Vlissingen en de hoofd stad vinden de Marva's haar taak. Ook naar de Oost Zestig dappere trokken naar on ze Oost, vijftien hiervan zijn ver moedelijk in Batavia aangekomen, dejoverigen zijn tc Colombo. Tach- tigularva's zijn met een. Holland- sche commandant te Londen in het tehuis van de Engelsche zusteror ganisatie ondergebracht. - 'Zoo dient het marine-meisje mét energie en plichtsbetrachting haar land. Wanneer wij haar zien .excer- ceeren en het saluut brengen aan de vlag, dan is dat een schouwspel ■waaraan;wij nog even .moeten wen nen, omdat het voor ^Hollandsche 'vrouwen wat ongewoon aandoet, doch dan denken wij' aan-de taak die, er wacht en die :ze met zooveel talent vervult dat het haar tot een gewaardeerden steun van onze ma rine maakt. Gort- en havermout als veevoeder VKftij: luit of liooderddutzend pakketten £ortmoul eu' liavermout ziin door Alplieiisëhe/ haadelnren ami -;eu voor veevoeder verkocht. Dc C.C.D., die dezen minderwaardi gen i»:indel op bet spoor is geko men, ontdekte, dat grooliiandolaren for ptnutee de mout aan een aantal kleiïhar.'.aren verkochtr-n. die ze weer dtinrvèrl;-' ten in partijen van J tot -ir.0 Ver 'teidene dezer klei nhan dolaren zijn reeds a an ge- honden. Een hunner bnd tien ton omgezet. Snellere vliegtuigen op lijn naar West-lndië Nog voor l:ct openen' van den ge- legelden dicncfe.op" WcU-üidic hoopt de R.L.M. vliegtuigen .van het type DC 4-1009, de. biir'gcraitvoeriug vno de Skvraaster, in gebruik te ngtnon. Met uezo toostcllcn Iran waarschfn- lijk een korter tmject worden ge kozen, e.l. via de Azoren en de Dermu0a-ei Janden. Do toekomstige rege.matige dieusl ml gevlogen worden met Lockheed Constellations, did een snelheid vue ongeveer 403 lun. per uur bereiken, d.t. 100 Ion. sneller dan de Sky- mosters. Visch naar Zwitsèrla-d DU -nieuwtje veroorzaakte, ecw- schok'by het geineffntcbestuur. A-mo- rikaansche Journalisten kunnen im~ merg-wonderen verrichten in het belang tan Rotterdam!- Maar- wat m j. Mè;.-en - waarmee: Dat van de puinhoopen is allang 'bekend- "cai /ook ovér de „top-hot- stoves'y -waarop we de. bieten kook ten en. óver de fietsen zonderban- 'den, is aï it vetl gekabeld. Ds havent - Maar ze komen tegen den avond en dan is er weinig meer te zien. Laat ze met een -paar pakjes Ame- rikaansche sigaretten op stap gaan en kijken watze: daarmee gedaan krygen.een populair plan. Toen stonden se al op Sohiphd na een tocht van elf war over den oceaan. Z« warendes morgens om S uur vit dc mams.facturen; gekropen en kwamen om Ï1.4Ü ïïwr op 'Schip hol aan. Amsterdam .richtte dl dade lijk een cocktdil-party aan en niet zonder moeite zorgden de Botter-.. dammers er voor, dat de Amerikanen ook werkelijk in de Maasstad - te rechtkwamen. Het waren er aanvan kelijk tien,, die de thee bijwoonden. Een zeer gemêleerd troepje, op 'wier overhemden, dassen1 en schoenen men niet uitgekeken raakt. Nog vóór het diner ten raadhuize, voorgezeten door den burgemeester, waren er al een paar Amerikanen- den Coólsingcl op.en verdwenen. Het waren de twee die den wcnsch hadden uitgesproken de Quislingccmps te zien. Toen. waren er nog zeven.- Deze hebben, in de beste-zaal van Rotter dam, de Burgerzaal een prima maal tijd genoten met afgewisseld orgel- .en. pianomuziek. Ze werden geflan keerd door de prominentste burgers van de stad, maar, vreemd, de stille man met de vermoeide lach' noteerde slechts de merken van de .wijnen: Graves en Bourgogne yen de prijzen die iemand daarvan taxeerde. Hij noteerde dat ;cr tulips en' kersenbloe sem in de tafelversiering voorkwa men en een Itollandsehe molen. Daarna riep hij den bode omhet telegram ie verzenden. Een losse bij- Worden importeurs ingeschakeld? Minister Vos gaat praten in Amerika De' minister van Banüelen Nijvcr- beïd.' ir. Vos, is als- leider van een gezelschap handelsdeskuhdigen naar de v. s. vertrokken. HU vertelde, dat het doel van zijn reis Is een over zicht te krijgen var. de werkzaamhe den var demissie Steenberghe en de diverse aankoopcommissies. Voorts wenschte hij de mogelijkheden te on derzoeken V3n een gedeeltelijko om schakeling der aankoopen naar parti culiere kanalen. Ook prof. Lieftlhck overweegt een bezoek aan de V.S. teneinde bespre kingen te voeren over de oprichting van een bank voor internationale be talingen en een credletbank. Ir. Vos verwacht In den loop van; dit j'aar een opleving van de nationale Indus trie. In bet gezelschap van den minis ter bevond zich Ir. Louwer, die mer. reeds eenige Jaren het toezicht op on ze voedselvoorziening toevertrouwde SNELLERE VERDEELING SCHOENEN Nu de fabricage van schoenen op een zoodanig peil is gekomen, dat- een rtumere distributie verantwoord kan worden geacht, Hgt het ln de bedoeling van het C.D.K. zeer bin nenkort een nieuwe regeling van de .schoenendistributie ten uitvoer te leggen, die het mogelijk zal maken veel sneiler te werken met. vermin dering van de administratieve werk zaamheden. Men zou van plan zUa die groep van de bevolking van een schoenenbon te voorzien, wier stamkaaiinummer _b.v. met 0 ein digt; een maand later kojiiï dan.de groep met het nummer 1 a&n de beurt. Zoo voortgaande zou dus binnen het jaar de geheeie bevol king van een schoenenbon zijn voorzien. Zij, die minder dan een Jaar geleden reeds een schoenenbon. ontvingen, komen voor een nieuwen bon nog niet in aanmerking. De oude regeling wordt opgeheven, waarmee/ dusXteveris allé/aanvragen;; die op *dë?: beken de?; f ormuileren'ïzy n :gedaanX;i™meng^ye!waUOTS^ii: drage voor de AmeriJcaansche „Uhellet" Gelukkig was de. „speech of the bourgomastér- of Rotterdam' zoo Amenkaansch, dat de Amerikanen er van opkeken. Dc speech was heel kort.. :7::' ;'/-X'XVl --.F' Een buragcr van Rotterdam kwam tot mr. Oud, vlak na D-day en zei treurig Eisenhower is niet door den natuurlijken ingang naar het cen trum va Europa gekomen. Hy moést in Rotterdam kamen en koos Nar- mandie. Dat kan hooit lukken. Het lukte toch. Hij kwam er door het venster, maar wij prijzen ons ge lukkig en hier wendde mr. Oud zich. tot de gasten dat gij - door de deur gekomen zift. Vertelt U ge rust in Amerika, dat de onbekende burger een van de' grootste bewon deraars werd een Eisenhower, hoe- w él "hif 'Rotterdcm "onze havmj links- liet liggen. Dankt Eisenhower en de ■jnilloenen Amerikanen voor hetgeen zij dede ten behoeve van onze be vrijding. yy v"V" Daarop werd geklonken op den presidentder Vereenigde - Staten. Het plan bestond naar Amsterdam terug te keeren en daar den nacht door te brengen. Vanochtend zouden de Amerikaansche journalisten dan hun -- wenschen, kenbaar maken wat ze in en hoe en waarmee-ey Holland wilden „doen". Botterdam maalct een goede leans. Dank zij dé waar dige, Hollandsehb ontvangst in Rot terdam. Mogen de woorden én waar den, daarvan beklijven! Vanavond cocktail-parly op Wassenaar. Steun of eigen baat Onderzoek naar beleid Dan dist rjbut team b tenaren CVan onzen Haagschen redacteur.) Naar wij vernemen.! "heeft minis ter Vos opdracht gegeven aan den Ccntralen Dienst van Economische Controle, een onderzoek in te; stellen, naar het beleid van ren aantal hoofdambtenaren, die sedert 1940 met de leiding van het centraal dis tributiekantoor zijn belast geweest. In liet centrum van dit onderzoek staat dc rol, gespeeld door den nog steeds geschorsten ond-directeur S, de Hoo, die thans een 60 bladzijden tellend verweer heeft geschreven op de beschuldigingen, wellte met name' in de Zwolsche editie van liet Parool zjin verschenen. Hierin zegt hij,, dat tegen het eind van de bezetting bijna een half mii lioen tweede. distributie-stamkaarten teveel in omloop waren en hij voert als zijn meening aan, dat' dit aan oneerlijkheid van de zijde van het publiek moet- worden toegeschreven. Niettemin .staat wel vast, dat ook distributie-ambtenaren.'van hoog toe laag hebben meegewerkt aan het Sn omloop brengen van'groote aantallen onwettige levensmiddelenkaarten. Het thans ingesteld onderzoek zal moeten aantoonen ln hoeverre hier sprake ls van bonafide steun aan verzet' tegen Duitsche maatregelen, dan wel- -van elgen-bevoordeeling door de ambtenaren in kwestie. Dat dit laatste niet onmogelijk is werd dezer dagen nog eens aan'het licht- gebracht by de onthulling van het Unöevcr-schandaal- Bij hetonder zoek naar omvang én aard. van de distributie-fraude gaat, het er om onomstootelijk vast te stellen of het Nederlandsche distributie-apparaat tijdens den oorlog en daarna Integer ls geweest ja of neen. (Van een bijzonderen correspondent EEN groote optocht begaf cto/i op Zondag 10 Februari van de Flace de la Nation naar de Place de la République." Het was een demonstratie, waarmee de reactie op den -mislukten, fascistischen staatsgreep van Februari 1034 her dacht werd, de reactie van de sta kende arbeiders. Maurice Tliórcs, op de eèretribune gezeten te midden va» vertegenwoordigers der arbeiders en van de politiepreféden, iwm de parade af Op denzelfden Zondag: maakte Char lés de Gaulle zijn dagelijksche wandeling by zyn villa in Neutlly, waar hij, terwijl de politie door een uitgebreide bewaking voor rijn vei ligheid zorgt, de dagen doorbrengt. £n generaal Giraud, zyn vroegere rivaal, die ln Parys vertoeft, en voor wiens „bewaking" vroeger zorg gedragen werd door de Gaulle, wordt thans nauwkeurig gadegesla gen op last van de communisten. Op denzelfden Zoiraag flaneerden de Amerlkaansche soldaten, aan hun linkerzijde een fototoestel, aan hun rechterzijde een Parislen- ne. over de Champs-Elysées, die rij „Tsjemps ïleiries" noemen en in de buurt waarvan "zj] him 'kwartle ren hebben. Op denzelfden Zondag was Lêon Blum ln Londen, waar hij zijn voelhorens uitstak bij de Britsche technici die ervaring hebben en wat voor ervaring 1 van het slui ten van leenicgen met Amerika. En toen Blum in Parijs terugkwam» verklaarde hij, dat hij zijn reis naar Washington nog een paar weken zou uitstellenzal de Senaat Frankrijk dan gunstiger gezind zijn?- Men ls ln offlcleele kringen niet bijzonder optimistisch omtrent het resultaat van Blum's missie en men meent, dat de socialistische leider zich .geducht zal moeten in spannen om een succes te behalen. Van het resultaat hangt veel af voor Frankrijk. Onder andere hangt ér: waarschijnlijk ook van af, of de regeering-Gouin het tot de verkie zingen ln Mei zal uithouden, dan wel of het land zijn derde regee- ringscrisls na de bevrijding zal gaan beleven. Intusschen is de minister van Financiën bezig „thnis" de verlo ren -mil Harden terug te vinden. Evenmin een gemakkelijke taak. Men. zag deze week dan ook een foto ln de kranten, waarop André PhUIp, gebogen over papieren met cüferkolommen, met de tianden in het haar zat. Halveering van de legersterkte, verhooging der b elos - tingen, stabilisatie van pr0zen en loonen, dat ls de Inhoud van het Plan Philips Op öezo plannen die door de As> remblé Constituante werden aange nomen, is een heftige, reactie, vooral in am te narenkringen, .wat .niet te verwonderen.--is.,JWnnt.-terwijl-, een, „garcon" in een boulevard-café ge makkelijk aan fooien een inkomen beurt van. 2D ii 25.0DO francs, die-hem door de zwarte-handelaren, de „pro- flteurs';, worden toegeworpen, ver dient /een. leeraar-M.O. per maand S3 DO 17.5000 francs en een .professor 16é00 a 28.000 francs. Om niet te spre ken over het leger van typistes, em ploye's en andere „petits fonction- naires" die maandelijks 4 S 5000 francs lncasseeren, waarvan >zlj dan hunschoenen (7W 900 francs, met houten zolen op den boni) en hun kleeren (een paar dameskousen 300 francs, een heel gewoon japonnetje 5 h GOOO francs, een slecht heeren- costuum 10.00Q lrancs, op den bon» moeten koopen. Zij vormen te zamen.het .usleuwe proletariaat",dat, tusschen den mid dag: in héél kleine restaurantjes héél goedkoope,-en héél slechte, maaltij den, eet, terwU 1 enkele straten ver der voor de nieuwe rijken de bief stukjes en de kippensoep klaarge maakt worden,* de sinaasappels, zwart verkocht worden die „alleen voor kinderen" ln de distributie kwamen, en de garpon heimelijk: de pakjes „Camel" en ..Players" onder het servet schuift, waarvoor hij 140 francs ontvangt. 1) - - Op zoek naar prestige. Behalve naar milliarden. zoekt men ook; naar de helft van hét internatio nale prestige, dat men verloren heeft, tusschen welke twee grootheden, trouwens een merkwaardige wissel- werking bestaat getuige Amerika! Inderdaad: de helft. Want de an dere helft heeft Frankrijk behouden. Dank zij „den man van den 18den.-. Julf", die in 1940 op dien datum voor de Londensche radio zijn vlammend/ appèl tot het land en de wereld richtte. -■ Dank zij den Jongens en den man- nen en wouwen van de „Résistance". die In Augustus vielen in de straten/ van Parijs, en aan wie nu de bordjes met gouden letters op de hoeken van- die straten herinneren, met lnscrip- ties als „Hier viel op 19 Augustus 1945, doodelijk getroffen, voor de vrij heid van Frankrijk, Jean Battiste. Laten wij het niet vergeten!". Dat ls het Frankrijk, dat zichzelf gedurende de bezetting terug vond, een gebeurtenis die wordt beschreven - ja bezongen, door een Aragon, een Vercors, een Kessel. Het ts het Frankrijk, dat straks in Mei, als de vredesconferentie hier in- het Palais du Luxembourg aanvangt, zal, vechten om zijn wil tegenover Duitschland door te 'zetten, en om"./ Engeland en Amerika te winnen voor zijn plannen ten. aanzien van Ruhr gebled en Ktjniand. Het is de natie die, als eenige onder de westersche grooten, tegen-/! over Franco, een krachtige houding aanneemt.Is het naief te ver onderstellen, dat ook Truman en Bcvin anders tegenover den Spaan- schen dictator zonden optreden, wanneer ztj zooals Fellx Gonin, na een riskanten tocht over de Pyre- neeën enkele maanden in een: Spaansche gevangenis hadden ge-/ logeerdf- Het is het land dat, wanneer Wischinsky 't verwyt, dat.' het sa men met Duittehlnnd vocht, harts- tocbteiyk verklaart: „La France, ne fut jamals Vlcny!'.*! Franiryk was nimmer Vichy. Frankrijk beleeft thans een weer- galooze crisis, die het slechts zal overwinnen door hulp van. zya vrienden aan de andere zijde van den oceaan en door een rationeele productie. Laten we hopen, dat het land ln staat zal rijn die victorie te behalen en definitief te maken» Want zonder Frankrijk ..heeft West Europa geen toekomst meer! Wij weten het' eigenlijk allemaal „wel, maar. Kerel Lótsy zegt het vaak zoo treffend: „Van het spelletje naar de sportishet maar een enkelen stap V.; Zoo zijn er in ons land op het oogenblik duizenden jongeren die, gedreven door hun „speeldrift" dén bewusten stap naar de sport willen doen. Maar.en hier komt een leelïjk ding, zij kunnen deze schre de niet maken.Want zoo. heel veel vereenlglngen '-«en. wij spreken hier nlet^lleen 'ovemvoetbalclubs/—- kun nen geen leden opnemen, hen althans niet laten spélen, omdat ze geen behoorlijk terrein hebben o£ geen kleedgèlegenheden. -geen materialen. Zelfs-zitten vele clubs. op. het «ogen blik zonder een enkelen bal Want ■de regeering kan geen .deviezen gé ven voor sportmatexiaal, •Toen' een geïnteresseerd bouwkun dige den heer Lotsy dezer dsgen vroeg;' hoeveel sportvelden er dan eigenlijk precies noodig zijn, ant woordde de K.N.V.B.rVoorzStter: „Wij "moeten beginnen, ons aantal velden té verdubbelen. Als het eenmaal zoo ver is, kan Ik V precies vértéUen. hoeveel er din nog bij/ moeten komen"../ Uit dit antwoord blijkt vrel, dat vrij: in de „Nederlandsche sport nog heel. wat te kort komen. En toch is de sportbeoefening voor ons volksleven vooral nu zoo belangrijk. Wij behoeven op deze belangrijkheid we! niet ver meer ln te gaan. Voldoende la gebleken, dat de harde tr.itn'.ngs- Jaren uit de Jeugd wel degelijk In vloed uitoefenen op dc karaktervor ming. -Een groote schare sportieve jonge mannen en vróuwen zal een krachtigen steun; blijken bij den op bouw 1 van ens vaderland. Moge; de" .regeering daarom onze jeugd -zeer' spoedig gedenken. l) Volgens een officieele verklaring staat Frankrijk, wat de voedselvoór- zlenlng betreft, op/ hetzelfde..niveau - als Griekenland en Joegoslavië, onder België en Nederland. Voetbal programma Het wedstrijdprogramma van den/! K.N.V3. voor - Zondag, 24Februari,; luidt: .-./:/••-.•; V District I le klasse: Herntes-DVSr^'/i AJax, xerxes—'t Gooi, RFC—VSV/ A DOEmma, De Vole wij ckers—EDOl'/Y District IT le klasse: Haarlem—;; Sparta, DFC—DWS, Stormvogels—;' Feijenoord, 'BL Wit—VUC, Neptunus - ■DHC. 2e klasse A: VFC-SW, ODSBMT, Coal—VDL, Overmaasgicelslor,HV Fortuna. - v 2e klasse B: Hilversum—Unites,uv V-HVC, Velox—Vriendenschaar, Her cules—EUnckwijk, SVW—Sliedrecht; y,.: 3e klasse C: De Musschen—Concor- dia, vcs—BEC, Hoek v. HoUand—De Hollandiasn. Terlaak—Spartaan".*20, Excelsior '20—Postduiven. D: RDM— DHS, Leonidas—Poortugaal, yOC— Martlnlt. Pechvogels—Slikkerveer, D CL—EDS. E: DVC—DHZ, DDCCKC, Zwijndrecht—Fluks,' Alblasserdarte-r! /;3*| Regeeringsgoederenf van overzee/..;, ir ..Sedert de bevrijding /wan-Aons J h land rij n"- 2.643619 /.ton7 regeerings - j góed eren;'aangevoerd.:-Indit;: getal ,Vöè^Ivoorzie7ilhé®'voó#nïéër|ïdö 'de belft'/Itegrepen.hjDe'i'rès t/ïbèstaai !ulfeJSfgoedërëii^ó|i¥!hët:"|!geblea"'^ltw. handel enkele g^;blJzondere;?v/r categorieëh, rwelte:|ïn^lvófcbfta£|a<m'^l^lö^ 4e klasse E: Zul deinde—DVC, USC— DHL, Rijswijk—voorburg,- Lenig jen.; Snel—Wippolder, Maasstraat—r>JS. G:Z Flakkee—Bloemhof, DZB—SFC, DRL •St Hooger. St. Lodevrijk—Saturnua! OW—HUlegersberj?,- DONK—Flo-,/ ssant, DEH—HeHevoetsluls, .'.sloD— VND. I:HUiesluis—Wlt-Koöd-Wit, Hermandacf—Aeolus». Dinduai—Ursus,1 'St. Volharden—Schiedam. JSunrise Dilettant, SMV-progress, Belvédère —zwervers. Het Noorden—Transvalia, FSV Pretoria—HOV. K: SSW—Papen- dreeht, OSS—Dubbeldam, 's Graven- deel—Merweboys. IPC-^Merwede..«Siiztëj; District m lé ktassé:. Wagenlngen— Ensch. Boys, Be Quick—Quick, PEC—: G«-Ahead, NEC—Tubantla, Enschede —Heracles. District IV le klasse:, NOAD—RBC RKTW—Longa, De Baronle-DNL— NAC,BW—WUlem H. VUssIngen— Helmond. - District V le klas seGV AV—Achll- les, Sneek—Velocltas, Heerenveen—/; Veendam, LSC—Be Quick, HSC— Leeuwarden. - District VI le; klasse:Bfabantia—P SV, MW—Maurits, Roermond—Lim- biu-gla, Sportcl, Emma—VW, Bldj er- heide—Juliana. Na-in'evering bankbiljetten Voor hen,, die door omstajidighe-/ den "bulten hun wil niet ln staat zijl 1 geweest het bankpapier - tijdig in. te leveren, zal. nog gedurende/! korten tijd gelegenheid bestaat eénZ aanvraag tot na-inleverlng in/te/ dienen op /het' kantoor vBn de Ne-/ derlandsche Bank ln hun /plaats van Inwoning. Daarby moet wor-;-'"- den gebruik gemaakt van het for-' muller, dat ad 50 ct/ per stuk ver/ v; krtfgbaar is bjj .de Nederlandsche Bank N.V. afd. expeditie te .Am-:/ sterdam, bübank teRqterdam en bU alle agentschappen. Déinleve-'/ ring van bankbiljetten van!.500 tot]/ 1000 gulden is reeds opengesteld geweest, zoodat die biljetten: niet onder de gemelde regeling vallen. De Zwitsersche „Spende", /dè',; groote huipverieeningsactie. san Europa/ heeft ln véle landen goeden/ omvangrijk werk verricht. Tot heden v' toe werd voor België een.' milDoeti r, zw. frs. uitgegeven, voor Frankrijk;./ 17^ miilioen, voor.'.: Nederland ;v/9.5 mllloen, éoor Luxemburg 844.000, voor/; Italië 9.6 miilioen,.Oostenrijk 5-4".'roll-'/ lioen, Duitschland 9J mllloen en een. mlllloer. zw. frs. voor nog niet gere-' patrteerde bultenlandsche vluchtingen In Duitschland. - - -v Op de bctooging voor een vrij - Spanje, welke Zaterdag. 2 Maart van S tot e uur In de Rlvlèrahal te Rtdam wordt gehouden, zal het woord - ge voerd worden door mr. G. J/. van Heuven Goedhart. H. Van Kuilenburg, jrof. mr. C. w cfe Vries en mevr. L. Alma-Heynen. UTLTEUFA2£ L 301 31. 10DO NieuwsAjS# I '"31 ,1 -/cischaffen,ciwa ^fip-.kurinen| tielgénj?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1