n 5SSSlSTsgTrs Rechtsche rhf fierheid van één stem #1%. - VRIJ, ONVERVEERD Spoedig nieuwe verkiezingen? Engeland staat eensgezind achte^ Bevin Bep van Klaveren nog altijd vol goeden moed Straatgevechten in Bombay A&Mec het nieuws Naar snelle berechting van geïnterneerden êsSgSHSS&2?SXS!!Z%& gaaS?,!SSaüjMp™ -y BBDACTHE IK ADM: ÏOnHtACHTSWIO'; 42 ROTTERDAM, TELEFOON 25430 fS LUfTEN) - ABONTreMENTSPaUS PER- W-EEK n CENT wm KWAETAJit' j 4,— LOSSE NUMMERS 0.09 POSTGmO Nu. 3W544 Bankier: AMETERd} 'BANK TK ROTTERDAM ADVERTENTIES EN rNLICHTINOENDIENSTjV aCHIEDAMSCHESINCEL No. 42. ROTTERDAM TELEFOON Noa. T7S39 - 34158 24136 242M - ADVERTENTIES UITSLUITEND TÏ^EF. - J415S INLICHTINGENDIENST GiTSL. TZLEF. *il5d>V ZESDE JAARGANG No, ,47 ÖnaFhankeHjkDagblad voor Rotterdam en Omstreken •>;- MAANDAG 25 FEBRUARI 1946' Belgische verkiezingen voltooid C.V.P. behaalt 83 zetels in den Senaat;- de linkschen hebben er samen 84 De Belgische verkiezingen werden gisteren voltooid met de verkiezing van de provinciale raden. De stera- Tr.irn? voor de provinciale raden Is daarom zoo belangrijk omdat van den uitslag daarvan de definitieve samenstelling van den Belgischen senaat afhangt. De senaat telt 167 leden, waarvan er 101 rechtstreeks door het kiezerscorps worden aan- uei^a Dit geschiedde vorige week Zondag. Verder worden 44 senatoren aangewezen door de pro vinciale raden, waarvoor gisteren verkiezingen werden gehouden. De aldus bijeengebrachte 145 senatoren kiezen tenslotte zelf nog 2.Z leden. De stemming verliep, evenals vorige week Zondag ln de grootst mogelijke rust en orde. Toen de eerste cijfers bekena_ werden ge- maakt- was het reeds duideLjk, dat deze verkiezing zelfs nog meer dan die van vorige week Zondag een strijd was tusschen dt socialisten en de katholieken. De uitslag be vestigde dit volkomen. De zetels voor de provinciale raden bleken over het geheele land als volgt verdeeld te zijn*. Socialisten 231 (221 in 1936) Chr. Volkspartij 344 (227 in 1936) Liberalen 53 (88) Cartel 10 Communisten 58 (28). Aan de hand van deze resultaten kan worden berekend, dat van de 44 „provinciale" senaatszctels 21 ten deel zullen vallen aan de Christe lijke Volkspartij en 23 aan de lin kerzijde, Indien alle linksche par tijen jn alle provinciën een cartel vormen. Door coöptatie zullen dan wor- den aangewezen 11 senatoren van de C.V.P. en 11 van de linksche partijen. - De C.V.P. heeft dan in totaal 83 zetels in den senaat tegen de link sche partijen 84. Eén man op de wip. De politieke redacteur van Belga schrijft naar aanleiding van. dit' resultaat: In de veronderstelling, dat al de gekozenen van de -gecoa'.iseerrie linksche partijen een hecht blok zouden vormen om een regeering t« steunen/ gevormd zonder of zelfs tegen de C.V.P.. zou zulk een meer derheid er een eijn van slechts één stem. De regeering zou dus afhangen van de eventueele verplaatsing van één enkele stem, wat het geval zou kunnen zijn als een lid - der regeering ziek of afwezig zou zijn,of zelfs de regeering zijn. steun zou onttrekken. Ongetwijfeld doet zich in de Bel gische parlementaire geschiedenis voor de eerste maal .een dergelijke zonderlinge toestand voor. Bet zal vermoedelijk de kleine phalanx 11-: berale gekozenen zijn, die ln den senaat de mogelijkheid om een linksche regeering te vormen zal bepalen en dan nog op voorwaarde, dat zich geen enkele scheurmaker ln de gToep bevindt. De Belgische minister Spaak, die in- een redevoering -vorige week reeds verklaarde, dat de uitslagen der verkiezingen België naar een grondwettelijke impasse voeren, gaf in een rede. die hij gisteren hield uiting aan zijn overtuiging, dat naar alle - waarschijnlijkheid vrij spoedig opnieuw verkiezingen zullen moeten worden gehouden. Hij acht te het vrijwel uitgesloten, dat de ongrondwettelijke crisis onder de huidige omstandigheden opgelost zou kunnen worden. HIJ spoorde de socialisten aan bun propaganda tot het uiterste op te voeren. Kesselring zal getuigen Inzake het bombardement van Rotterdam De verdediging der Neurenberg- sche oorlogsmisdadigers zal gaan in de volgorde van de acte van be schuldiging, zoodat eerst Goerings verdediger aan het woord zal ko men. Dr. Stahroer heeft aangekon digd, dat hij veldmaarschalk Kes selring, die ziefi op het oogenbhk ln de gevangenis bevindt, zal hoo- ren als getuige inzake het bombar dement van Botterdam in 1940. In betzelfde verband zal ook General- oberst Student worden gehoord. Als. zeer belangrijke getuige wordt door Stahmer de Zweedsche inge nieur Dalerus beschouwd. Van lcrd Halifax, die door Stal one r als ge tuige gevraagd is. zal in Engeland een verhoor worden, afgenomen. MOHGANATISCU HUWELIJK. De £$-jarxge prins,CaretJohann Bernadottè, een kleinzoon van koning Ghistdaf van Zweden) is -in New-York i-met de Zweedsdhn journaliste Kersten Vijkmark in het huwelijk ge'reden. Accoord in China Legervraagstak tusschen régeering .en communisten opgelost Tusschen de Chineesche regeering en.de communisten ls een overeen komst gesloten, waarbij niet alleen de getaissterkte van de regeerings- troepen en die der communisten is bepaald, maar waarbij men het ook eens zou zijn geworden over de nete lige kwestie der verceniging van de belde legers. De overeenkomst wordt vandaag onderteekend. De uitvoering der besluiten zal verscheidene maanden in beslag nemen. In dien tijd zullen de Waar t|Jn onze In die-vliegtuigen? Richting Schiphol: NI 307 gezagv. Both, aank. Cairo 21 Febr. Richting Batavia: NI 301, gezagv. Brugman, sank. Karachi 22 Febr.; NI 302, gezagv. Dili. aank. Batavia -20 Fcbr.; NI 304. gezagv: Groeneveld, proletariaat en dat. .ben ik ook. ■vat.tiwSohiphoJ-iZ-Fcbri--zij»—gewend-oen harde klappen- Vriendschap met Rusland is ieders wensch SEN ernstig en ln den grond eensgezind Engeland heeft in zijn parlement twee dagen lang ge sproken. over. het buitenlandsche be leid. Het was,, meer een gesprek dan een. debat, want de oppositie, viel het regeringsbeleid niet ln. zijn kern aan en de regeering opende niet met een uiteenzetting van een bepaalde poli tiek, waarover dan gedebatteerd had kunnen worden, maar. Bevin', kwam als laatste aanhet woord met een so ber relaas van zijn moeilijkheden en van zijn goede bedoelingen om; Rus land vriendschap aan te bieden, 'en' van zijn taak om de belangen van het Empire te. verdedigen. - Van .conservatievezijde ls op deze manier, van doen wel. crltiek uitge oefend maar men legde er zich bij neer en zoo werden door den ernst, van de..situatie deze twee capen meer gekenmerkt door eensgezindheid dan door partijstrijd. Beide partijen ln al baar sehakeerLngenw.enschen vriend schap" met'Rusland én beide beseffen, dat de verdediging van Engelands vrijwel op 'alle punten aangevallen po sitie- Inde wereld, ln Bevtn's "zware handen veilig Is peweest. De rede voeringen van Labours critische back benchers waren gematigd en opbou wend sr. de toejuichingen van de oppositie.-minder/ luidruchtig dan wel eens voorheen Wat Bevin, wenscht. ls een relatie met Rusland, die een even werkelijk als degelljksch overiep over tal van geschilpunten roesell/k zou maken als tusschen Engeland en de Ver. Staten bestaai. HU verzekerde, dat hij Perz'.t; er van "had trachten te weerhouden het geschil met Rusland-voor den Vei ligheidsraad te brengen, maar dat was niet gelukt. Toen kwamen zij met' Griekenland en Indonesië, maar dat had hem niet kunnen schelen. Hij was het 'er niet mee eens," dat dit de rela ties met de Sovjet-Unie ln gevaar had gebracht. „Ten slotte zijn zij. die de Sovjet-Unlc vormen, leden van het - .wij ,-maar De graanpositie der wereld Het Amerikaansche departement voor landbouw 'deelt mede, dat de groote graanexporteerende landen der wereld dit Jaar met de kleinste voorraden sinds 1940 zUn ingegaan. Zij hebben 20 pet. minder tarwe dan bet vorige Jaar en 15 pet. min der graan in het algemeen. De totale tarwevoorraad ln de Veree- nigde Staten, Canada, Argentinië ls 1392 millloen scaepels. In .iet begin van1945 was - deze 1868 mil lloen. 'Het uit te voeren surplus wordt geschat op -S75 è-, 500 millloen schepels, hetgeen veel: minder is dan de geschatte benoodigde im port. De róggevoorraadin dit J aar ls in de vier groote produceerende landen. 15 milnoen schepels minder dan in het vorig jaar. Het rapport zegt, dat men verwacht, dat er eenig surplus uit Argentinië be schikbaar is voor. den export, maar weinig of in het geheel niet uit de anderelanden. De voorraad gerst wordt geschat op 352 millloen tegen 394 millloen schepels begin vorig jaar, Alleen de havervoorraad is grooter; hiervan1 is echter slechts een beperkte hoeveelheid voor den. export beschikbaar. - -' Fabrieksinstallaties keeren terug Ook plaatijzer en andere grondstoffen Dank zij de medewerking van. het commissariaat-generaal .voor de Ne derlandsche economische belangen in Duitschland, worden .fabrieksin- stallatiës en motoren,; die idoor. de Duitse hers werden geroofd, .weer naar ons land teruggevoerd: Zoo kon dezer dagen. het grootste gedeelte i.,van.' de fa- brleksinstallatie van de machine fabriek Rademakers te Rotter dam; worden terugverwacht. Deze fabriek zaldan weer in staat zijn tandwielen teproduceeren ivoor de spoorwegen/envoor demijnen, ..- die beide daaraan groote behoefte heb ben. Ook zijn een groote hoéveelheid plaatsijzer voor den scheepsbouw, en andere grondstoffen, totaal ca,-3000 ton, die te Embden zijn opgespoord, door de geallieerden vrij gegeven, als mede 300 gereedschapswerktuigen, voornamelijk uit-Rotterdam en van de werven langs de Noord, wel ke men; te Llibeck heeft aangetrof fen. Te Hannover vond men ca: -160 wat net neeit. .na,*,-mm v.r«r aan i 1 Europa «neen. <l»n dringt Jjcl. -Se triet ?-Herto£n^Kh. DBffi ta onze vriendschap blijft bestaan. Een dergelijke uitwisseling'van meeningen doet meer kwaad d^n wat op een congres van de LabourpartlJ pleegt te gebeuren". Wat Bevin eigenlijk ter harte gaat Is de toestand van ons ver- sc'neurde continent., „Cc ben meer ge- mteresseerd lnrh'et' economisch herstel van Europa dan iri,'^aardrijkskunde. Als ik ml Uloenen men^cben in de we reld 2le lijdenj dan zou Ik graag aarv het v/erk kunnen gaan om te over leggen hoe en ln wat|voor korten tijd ik honper ,en ellende zou kunnen overwinnen. Dat zou^lk liever - doen dan te twisten over- negentlende- eeüwsch imperialisme'".. Ja, dat zou Bevin libver doen,' maar met Imperialisme zijn jde groote mach ten erfelijk'belast, want macht ls de neiging-zich uit te breiden totdat zij op andere macht,, stuit en -wtjktom gekeerd ook slechts voor andere macht. Bevin,die; éls socialist zoo gaarne een rattonéel'e oplossing van Europa's economische} nooden zou wil len,Is aan den anderen kant gebon den. de belangen van het Empire te verdedigen en voert 'j noodzakelijk ln den. meest letterlijken zin' van-, het; woord een conservatieve politiek, want-het Empire breidt zich niet mëer uit, het. tracht slechts te behouden wat het heeft. Kijkt -men verder dan. Tegenstander voor Luc. van Dam Bep van Klaveren, die kort voor den oorlog - naar Amerika vertrok, daar enkele wedstrijden .bokste en later als sport-lnstructeur in dienst van de Nederlandsche Luchtmacht naar Australië vertrok, ls nog steeds vol goeden moed. Hoewel hij V- nu acht en dertig jaar oud ls, heeft Van Klaveren nog geenszins het plan, met boksen op te houden. Hij bleef ge durende de oorlogsjaren steeds in training en werkt ook nu nog dage lijks aan het in stand houdenvan zijn vorm. Zijn liefste wensch is^ zoo schrijft hij in een brief aan zijn ouden manager Theo Hulzenaar, zoo spoedig mogelijk naar Nederland te rug te keeren en ln' het vaderland nog eenlge Jaren ln wetdstrljden uit te komen. Met zijn demobilisatie schijnt het echter nog niet bijster te vlotten. - v Op onze vraag of Van Klaveren na zijn terugkeer ln Nederland tegen Luc van Dam ln den ring zou kunnen komen,moest Hulzenaar ons het antwoord schuldig blijven evenals op de vraag wie van belde boksers hij de beste achtte. De Rotterdamsche «.bokspaedagoog" zelde, geen oogenbllk te twijfelen aan de goede conditie van Van Klaveren, maar achtte het zeer de vraag; of zijn oude pupil zich bereid' zdu verklaren een gevecht te leveren met zjjn Jon geren coUega (Van Dam ls nu 25 J.), die later uit den zelfden school ls ge komen. In leder geval zouden belde boksers wanneer dit gevecht ooit plaats zou. hebben de zorgen van" hun. leermeester moeten missen, aan gezien Huizenaar moeilijk" manager voor belde boksers tegelijk zou kun nen zijn.- - 5 Dat een wedstrijd tusschen twee eminente böksers als Van Klaveren, de man met het ongekende flghting- splrlt en van Dam met zijn verbluf fende technische kwaliteiten, een evenement ln de Nederlandsche boks- sport zou bcteekenen,.zal Iedere boksllefhebber beamen. BU een der gelijk gevecht zou waarschijnlijk elke Feijenoord behaalde magere zege Het stakende marine-personeel capituleerde Tegenactie eischt 250 dooden De onlusten In Brrtsch-Irïdic nemen na de staking van het ma- rlngsstrildkrachten en die der com- rinepersoneel te Bombay ernstiger munis ten 'een. echt nemen. „wapenstilstand" ln De wet van het- raoicalisme De ban ls gebroken ^n hoé kón het anders De; radicale elementen, de geestelijk vastgenagelden, diemen „onverzoenlljken" noemt,: een- oogen bllk teruggedrongen door het per- soonlljk prestige van SJahrir, hadden slechts een leider noodig om zich te verzamelen en tot een krachtte wor- ..den^/'h - Tan Malakka ls die ielder en thar.s schijnt hnn kracht :groot genoeg om Sjahrir aan bonden te 'leggen. Dat men, toen de. vobrstellen be- kend werden,Sjahrlr's volmacht op- i nieuw in bespreking1 bracht, ls - be grijpelijk genoeg. Maaf de wijze: waar op dit gebeurt en; de kabinetswijzi ging die tegelijk daarrnee, te belde is, gebracüt, geven den Indruk dat we voor een zwenking ln de nationale beweglng: staan. Het;:-kabinet -sjahrir gaf geen ge- trouwe ".weerspiegeling van de •par- tijverhouding in de Nationalèi Con ventie, het stond daardoor als het ware boven, de parUjen, en was dus uitermate geschikt om een;, brug te slaan naar, nieuwe verhoudingen. Er, ls ln Indonesië evenmin een Sjahrir- partlj als er ln Nederland een Scher- merhornpartU bestond, mBar cr'-zljn verschijnselen die als kracht leven voor ze als vorm bestaan. Sjahr'.r vertegenwoordig: de stroo- mlr.g die wil onderhandelen, niet al leen omdat Indonesië de .sympathie van het buitenland'niet mag verspe len. moor ook omdat een snélle over eenkomst de ontwikkeling van het revolutlonnarle radicalisme onder breekt en den constructlcven krachter. de overhand, verschaf: op de destruc tieve. De gorep van Tan Malakka" wil niet onderhandelen, 'want ze wil geen compromis. 2e wil de volledige uit drijving van de Nederlanders en ven het bultemandsche kapitaal, zc wil den chaos, omdat ln dien chaos de geheele oude wereld 2&1 vergaan. Deze groep wil formeel niet de ult- noodlglng var. Van Mook en Clark Kerr afwijzen, maar ze zal met onaanvaardbare voorstellen komen bedoelende ook. dat ze door ons wor den verworpen. liet ls een. taktiek die slechts op ccn manoeuvre lijkt, maar ln wezen volstrek; dogmatisch ls en waar dan ook nooit Iemand invliegt. Maar ze heeft wel Iets Trotskistisch, want het ls de wijze waarop Trotskt ln Bres: Litowsk manoeuvreerde, met desas- treuze gevolgen overigens. De nuitschers- zijn nooit letter- s knechten /geweest; enze marcheerden --i.dóor/ /'.Trotskils'.;/''mëmoran'dum. heen naar het hart ^an Rusland .op. Het ls zeer, de vraag of Engeland /tégenover' Tan Malakka beleefder zal. :^zlj n/vHet-; wordt vandaag ^m-v-den? rug. if bedreigd v'door: een opstand,ilï^;incUa| 'é.vrankii eeh.;,?ópzw eepende .verklezlngs-; /factlé/ultëen.drelgendeii/hongersnood;/ /;nieuwe>brandstOfheeIt)v/;^ut.,Mc>ch-5 ■ctenr: de"izaken"./zootypoj§^:danu:>l^ :ïSjahrlr,lnlets;'andem;over!:öafi;teW8'ie;{ ^trédéh/hnJaf^te^wach^n.tpVde.rNatLo-.; Conventiej^oor^dei geb^rteh'sr '#'aeri^^zerSgewordch;l/hem>;op nieuw.;, '^imet/'éézag:ibekleèdt.^LaBtións:,hflpen-- $dat?het!/zoóvèE.ïhlet$kömt.;.':LatenfwU, ip/eéhyeetwoliefeï^at^tó^een^doo^dë- vormen aaru De schepen, die zich in lianden van dc stakers bevon-1 den, hphhen zich onvoorwnardelijk overgegeven, maar het bloed der Indiërs schijnt op het kookpunt' te zijn gekomen. Op advies van Patel, Ghandi's rechterhand, hebben tien-' duizenden arbeiders het werk neer gelegd. Brjtsche tanks rijden door de straten en trachten de menigte, dia. aanvallen doet op auto's en banken en winkels plundert, in be dwang te houden. j Er is één censuur op het binnen- en hui'.enlandsche brief-en tele graaf verkeer ingesteld. Öp: -.iéder; die barricaden opricht, wordt gé- schoten. Versterkingenzijn aange vraagd en -het uitgaansverbod" is verscherpt, - Het spoorwegverkeer werd ern stig gestoord door aanvallen'op" drie stations en brandstichting jn twee treinen. Eenige duizenden personen bestormden een 'spinnerij en staken deze in - brand: Sinds het beginder onlusten gingen reeds 53 regeerings-, pakhuizen in. vlammen op. In weer wil van. militaire, tegenmaatregelen hebben" de": Indiërs successenkun nen boeken en zouden zij een ge bied; van vtien vierkante 1 kilometer in handen hebben. Ook te Calcutta en Karachi heeft bet oproer zich verder uitgebreid. Volgens offideele cijfers'zijn er, tot op heden fc|} de gevechten 250 personen gesneuvelden 1300 ge wond. i 1 Ghandi zou den opstand afkeu ren, aangezien h|j de voorkeur geeft aan een geweldlooze actie. Ook de Mohammedaansche leiderJlnnah acht den huldigen opstond geen stap, op weg naar deonafhankelijk heid van Britsch-IndlS. Franco's terreur gaat door. Het Fransche parlement protesteer I Tegen 35 mannen er. twee vrou wen, die ervan beschuldigd zijn een Spaansche socialistische arbeiders partij te hebben opgericht, zijn door een openbaren aanklager van Franco's regeering langdurige ge vangenisstraffen geëischt. Het Fransche volk is uiterst ver bitterd over de vervolging van Ille gale strijders Jn Spanje. Als-protest tegen de.executie van denrepublikein Garcia en diens medewerkers hebben de. Fransche P.T.T.-mannen het directe, post- en telegraafverkeer met Spanje voor 24 uur stopgezet. De executie van Garda 'wordt te Parijs beschouwd als een, welover wogen provocatie van Franco, voor al na het verzoek der Fransche re geering om hem te begenadigen. De socialistische „Populaire" zelde vèn dit verzoek, dat het Franco nood zaakte, er gehoor- aan te geven of eenonmiddellijke verbreking van dediplomatieke betrekkingen onder toog te, zien en Clhi.bepaalde krin gen; ismen - dan ook ,van oordeel, dal" .tueereridelfVergadering-'/heeft//reeds met'igroote^meerdQrheidreen/resotu-; .üé'-;aangenömen^waarih/iwordt::s'ger;i protetéerd|^ëgen^de4teïeéhts telling; yan;Bden SpaShschéh ^.republikein^ ..Chjtoöhö^Gardaisénf waArinf;haarj veK^k/ocn'.i^ët/verbreken'/deriiidi.-/ tloihaüekéïlbetreldtlngeh-JmetóSpan-f i^vöorifïte>,bérëldën^.wordtS!Jieris; f I- - n i,j A - rrri-^arr&YT Indonesiërs zijn ontevreden Toestand op Celebes is.gespannen „Vrijwel geen Indonesiër is vol daan over de Nederlandsche voor stellen in den huidigen vorm be treffende den toekomstigen - status van Indonesië", aldus.heeft Sjahrir tegenover een Reuter-correspondcnt verklaard. Sjahrir zal Donderdag te- Soera- baja het bestuur van de Nationale Conventie toespreken. Het bestuur zal dan beslissen, of de voorstellen ais .basis .voor onderhandelingen, aanvaardbaar rijn. Ofschoon de door-het werkcomité aangenomen resolutie, welke aandringt' op het bezoek van een delegatie van de U. N.O.naar Indonesië, slechts een aanbeveling is, is het waarschijn lijk, dat men daarop zal terugko men. SSir Archibald Clark Kerr heeft weer een langdurig onderhoud met Sjahrir. gehad/,en zal beden: Van Mobk1 ontvangen. 1 De opstand derinheetnsche troe pen in Menado breidt zichuit over de geheele: Minahassa. Er zouden ook. ongeregeldheden zijn uitge broken aan boord: van den Ne'deri. torpedojager „Plet Hein". - :;Irx". hei gebied^van^/Gorontalö--:op Celebes wordt sterke sympathie ge koesterd voor het Indonesische ex tremisme. De toestand in Gorontalo wordt „precair" genoemd. Naar uit betrouwbare cijfers blijkt, bevinden zich ln Ned;-Inü!ë nog 'steeds meer, dan .200.000 man aan Jap&nschc strijdkrachten. Op Java zijn er nog .70.000, op Suma tra 80.000 en ln de andere gebieden ;-,m 50.000. Noodlanding op Schiphol De Bkymaster „Amsterdam", die Donderdag dc. luchtlijn - New York— Amsterdam opende, denzelfden dag met minister Vossan boord van Schiphol weer naar New York ver trok en daar Vrijdag aankwam, stond gistermiddag om half drie \veer op Schiphol;/Ditmaal diende,, de Amster- damsche'luehthaven als UttwJJktiaven op ///de.ld|n'ï New* AYork—'Stockholm A'anwegë' het slechte'weer in het noorden:* WEERBERICHT:;- '"xtSH-iAiirv',-t'. AanvanSe'Uüc. vooru! j.-l 't; noord- allesbeaeerschen.de v^aag op: Kan En geland aan de massa^s ln het Nabije en Verre Oosten, vooruitgang brengen en: tegelijk zijn elfen .belangen ver dedigen? De concurrentie met de Russen, voor wie deze vraag minder een tegenstrijdigheid beteekent, ls hier wel blonder 'moeilijk. Onaanvaardbaar als docent Sfudenien oordeelen over prof.Wibaut Hoewel nog niet -alle lijsten van het. studentenreTëbëifcum te" Amster dam zijn binnengekomen, beeft het 'A.S.VA_-bestuur gemeend, dat het resultaat van het oogenblik voldoen de maatstaf ls voor dc beoordeeling van de stemming onder de studen ten, vooral omdat men aanneemt; dat de overige studenten zich van het teekenen der lijsten wenschen te onthouden. - - In totaal zijn -uitgebracht 2439 stemmen, waarvan 2252, die prof. Wibaut onaanvaardbaar achten. Blanco stemden 119, terwijl 68 stem men vóór prof. Wibaut werden uit gebracht. Het totaal aantal Inge schreven studenten te Amsterdam bedraagt 3940. Van grooter belang wordt de stemming onder de oucere- 'Jaarsstudenten geacht, waarvan er jn totaal; 1640 zijn,. Ook van deze groep heeft bljne 40 zich niet uit gesproken; 926 oudere ja ars hebben n 1. de lijsten ingevuld; Hiervan wa ren 871 stemmen tegen prof. Wi baut, 31 blanco en 24 vóór prof. "Wjbaut. - Kóningingin bezoekt Amsterdam H. M. de Koningin zal, naar aan leiding van de herdenking van den 25en. Februari 1941, Dinsdagmiddag a.s. 'h bezoek aan Amsterdam bren gen, teneinde b|j de.plechtigheid op het Waterloopleln aanwezig te z|jn. West-lndië vliegtuig weer thuis Esn regelmatige dienst is in voorbereiding Zaterdagmiddag landde Viruly op Schiphol, waarmee de eerste vlucht naar en van West-Indlë sedert den oorlog tot een goede einde wat- bracht; Ter begroeting waren aan wezig de heer Plesman en afgevaar- .dlgden van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, in wier opdracht de vlucht had plaats gevonden. Cnder de 18 passagiers bevond zich gezagvoerder Van Balkom, chef van - den vliegdlenstIn West-lndië, die, in Nederland een regelmatJgen diens:, welke ook door particulieren gebruikt zal kunnen worden, komt voorbereiden. Vanmorgen vertrok weer een vlieg tuig naar.de West, met als gezag voerder Hakkenberg van Gaasbeek. Staat van beleg niet verlengd ln de practijk zal men er weinig Dan merken (Van onzen parlementairen redacteuri In den raad van binnenlanasch bes:uur ls besloten den bljzoncleren staat van beleg op 4 Maart nlet;te verlengen. In de practljlc zal de Ne- derlar.dsohe burger hter weinig van merken. De bevoegheden van net M. G. ontleend aan dezen bijzonderen - staat/van belegi /waren ln Oct. .1945 reeds"sterk Ingekrompen en- een van de - weinige- preroga tleven van net sedert; December., ..in:. Uquldatie; ver-, keerende - M-. G: was /nog bet Techt van eensuur, dat/overigens ook 'maté:' <rijni:v berechting: briek beschikt over grondstoffen en zoodra zij weer in werking ia gesteld, kan rijzij het op bescheiden schaal, banden fabrlceeren.. Tenslottezijn uit de BriUche zöne 150 maaimachi- nes teruggevoerd, die buitengewoon belangrijk rijn voor den' Nederland- scheh landbouw.. - Meldingsplicht vreem delingen De hier verblijvende RSjksdultscher» (ook personen zonder nationaliteit, die voorheen Dultscber of Oostenrij ke» waren), alsmede geïnterneerden of gedetineerden worden er nogmaals 'aan herinnerd,; dat zij. willen zU al« ■telande^'gevestlEd-^: blijvènv--daartoe- een EchrifteUJk"verzoek dienen richten, tot het hoofd der plaatselijke politie hunner .woonplaats'(In Rot terdam hoofdcommissaris H. M.. C- A, Staal). BU de af deeling Rotterdam van het Nederlandsche Roode Kruis werd dezer dagen mej. -De Kleer .ais 100.000ste lidIngeschreven. Eenlge d«- stuursleden overhandigden haar een taart. is'-; toegeoast;:Wel zalhet zaak dé overwogen;;;wjjzlglng^lnjde ^*«chtlng^n^dlë^i»M^ke:^dlnr; iqueriten,;i die de/i veiligheid;; van-^den Er wil maar geen schot Jn komen met'de voetbalcompetitie. Nadat men tengevolge van de verschillende vorstperiodes al een flink stuk ach terop was geraakt, gooide gisteren de regen weer eens roet ln het voet bal-eten. De aanhoudende plens buien van de afgeloopen week had den de velden zoodanig doorweekt, dat van de dertig vastgestelde; wed strijden voor de eerste klassers suechts drla doorgang konden vinden. In district H trotseerde Feijenoord regen en natte sneeuw en toog naar Umluden. - waar het een verdiende doch moeizame 5—1 overwinning op Stormvogels behaalde. V.U.C. ging op het Blauw Wit- stadion met:5—1 ln het Amsterdam- sche slijk ten onder. In district IV werd nogmaals be wezen, dat bij een modderwed3tri)d de krachtsverhoudingen nauwelijks zijn'te bepalen, ook N.A.C. wist het In haar uitwedstrijd tegen De Baronie D.N.L. niet verder te brengen dan een benauwde 2—3zege. Naar wij van den K.N.V.B. verne men. ls het programma dercompeti tie-wedstrijden van district I en O van Zondag 24 Februari, voor zoover gisteren niet gespeeld, opgeschoven .naar.. Zondag^ „Maari. HET LAGER VOETBAL to de tweede klasse B van district n ontving Velox Vriendenschaar, tegen welke ploeg het met 21 moest verliezen. In de.4e klasse B wonnen de Jagers met 4i van R.A.V.A. en deelden E.S.D.O; en Archipel de pun ten. In 4 D vonden drie wedstrijden doorgang. De uitslagen waren: B.T.C. NaaldwUfc 1—7. Quick Steps— Gravenzande 32 en V.V.P.—Te Werve a—S. zaal tn Nederland te klein blijken om j het publiek te bevatten: enzou men/jj zijn toevlucht moeten nemen tot/ een voetbal-stadion. 1 Vooriooplg willen wij echter deg terugkomst van onzen populairen zwaargewicht-kampioen afwachtem.S/. Vast staat, dat Van Klaveren; waa-«s; neer hij over. enkele jaren aan .het einde van zijn boksers-loopbaari/zalt;/ zij n gekomen. vooreiken boksesr een begeer cnswaardlge leermeester zal zijn. België Luxemburg 7-0. De internationale voetbalwedstrijd;-;;: BelgiëLuxemburg» die. zaterdag te. Charleroi gespeeldwerd, ia'/ln, een>;.: i.pUnlooze" 7—0 overwinning voor'de r Belgen geëindigd/ Zooals ült den uitslag blijkt, kregen de Luxembur- gers -waartegen de Nederlandsche S XI op 10 Maart zullen uitkomen geen schijn van kans. "Wat de tiende Maart betreft,-riet het er.dus voor de Nederlanders nogal hoopvol - uit.': Tegen'de Belgen zal er InjApril. veel meer van hun krachten worden ge- .yergd,. .-/.•" Holland-Frankrijk in Boulogne In een café te Boulogne eut Seine':/ ln Frankrijk heeft een herige vecht-.;:.:? partij plaats gehad tusschen Inge- kwartierde Nederlandsche ^soldaten - en Fransche burgers; Een Neder- landsch soldaat loste verscheidene schoten, zonder Iemand te treffen, maar werd even later in den rug ge- stoken en ln zeer zorgwekkenden toe- stand naar het 'Ambrosiusziekenhuis vervoerd. Zes soldaten zijn gewond tengevolge van slagen met flesschen. De beheerder van het/café en.zes burgers hadden geneeskundige hulp noodig. Een Nederlandsche soldaat en twee burgers zlin. gearresteerd. Mild tegen de Na>fs Volgens 'n nieuwe wet zal dé.zul- -i verlnc van nazi's ln de Amerikaan- sche zöne voortaan door ,-Duifeschers - geschieden. Verdraagzaamheidtegen v meeloopsrs en een milde ttóia-nde-r.,: ling van de jeugd, zullen een leid draad .rijn. goederen- als het rwigeTsvervoer geschxkt cyn. Landelijk comité voor rechtszekerheid zet doel en streven uiteen Interessante proef te Alphen £EN belangwekkende poging om te geraken tot een 3nel- tare a/Jocmttg der ..hchte gerdUen- heeft hel Eootd mn den T.O.D. te Alplurn a/d. Eyn mr Je "A. de Jong dezer dagen .on- dernomen- Oiider -M f5,f°9.^ -li)oners, die ■- ditaiadje_. telt, hevtn- den 'zich .1000 politieke verdachten. Met de afdoening vö« deze 1000 gevallen wilde heer* DeJong bin nen 5 weken klaar zyn. Jly heeft sieh daarvoor niet alleen verzekerd van de hulp van bekwame pecker* oheurs, doch tevens van belóeUna- ambtenaren en studenten verzetsbeweging. >Fc1Jnffr De Jong hierin ïiioeftt slagen ware dit. zeer zeker toe te Juichen. Nu, .9 maanden' na de -bevrijding ts bijkans- ieder er wel van overtuigd, dat snellere berechting, van poli tieke delinquenten een landsbe- lang is. Men vcrlieze -tuerbij echter, niet uit het oog het - gevaar, dat ern «cliuilt wanneer mot'bevoegden, zien in do rechtspraak -.gaan mengen. Dit werd -o.m. naar voren gebracht o" eou bijeenkomst .van hetLandelij Comxtó ?;'Voor^;BétehtszeXcrltóiq door. den secretaria/irir. H. van Krimpen, nelke Vrijdac^J. to, -'s Gravenhof ireliouden; wérd ,ineen der f locahtei*: comitó/ZcIatfop^O^Janu^jX^F^d 'i,tóSfpla»tss]«kSÏ(^së;!.;rs/sn:.;Jot :mKuy%»mpa«tuur. on., of ■Tlespimt. vah'tbeIe£i5ZtJn;wö;góea JngeUcht, dan 'Ugt;?het>ïihderdaBd!?l».5éd«^b^^58; g.fis'gokomen eh'i?vBis'clo^b»^wn^ lv.voor waarvan is komen vast te Rtoan, dat hun interneering achterwege had be- hooren to blijven. Ook hot wel en wee der N.S.B.-kinderen en de toe standen in de kampen heeft de aan dacht van dit qonuté. Het bureau is evesticd te 's GTavenhage, Anna 'aulownaatraat97, tel. 113506; het secretariaat echter te Amsterdam aan de Vondelstraat '30. y Db voorzitter van het. d&geltiksch bestuur, dr. L. G. Kortenhorst legde er in het bijzonder den nadruk op, dat het: comité zeker niot beoogt het werk van de betreffende instanties ten deze te bemoeilijken, integendeel hoopt door h;)t' bijeenbrengen van materiaal fklaclitenl documenta tie enz.) de taak van: deze instanties bolangryk te kunnen verlichten. Ons werk is een tijdelijk werk, w\j moe ten ernaar streven zoo snel mogalglt overbodig te worden.Om echter doeltreffend te kunnen werken zul len we over een goed ingericht bu- rau moeten beschikken. De kosten daarvan, die op 25.000 per jaar geraamd zijn, zullen moeten worden bijeengebracht door donateurs. Do minimum bijdrage is „vastgC3told 5 por jaar. Indien wij er echter in mogen slagen het trage tempo der berechting te versnellen, zal dit be drag kMn zijp in vergelijking met de milliocnen, dio de berechting dor politieke delinquenten jaarlijks ..ver slindt, aldus de heer Kortenhorst. Op een vraag van acn der aan- wozigen of het ook niet op den weg van' een; comité 'voo* rechtszokorbeid zou liggen'de belangen te,behartigen van/-Aie illegal e werkere, die dopr mn" illegale -,wcrkzaainhoden nadeel P1JNACKER Klachten over distributie weerlegd Naar aanleiding van den..tobden// gemeenteraad geuite bezwaren j/e-:? gen den distributledlenst hadden;/; vrij' een onderhoud met den ,heer;/ Roos, leider van «n dtstribuöe- kring' Pijnacker. Deze deelde ons'mede dat ae late.: bezorging van oproepberichten, waardoor belanghebbenden niet op den aangegeven tijd aanwezig kun-/;/ nen z||n, voor een' deel moet wor-;/ den toegeschreven aan dé post; die nog niet zoo vlug werkt? als'.voor/ den oorlog. Overigens zal In. het vervolg b|) de verzending met.deze,; moeilijkheden extra rekeelng'^or-v. den gehouden. Dat personeel yan dencüenst, gebruik makend.vaft'^ hun in dienstT'erkregen-'^weteny*; schap, het overige pubbeki-.-v^r waren- bij het koopen van enkele schaarsche klecdlngstukken.vond hij niet ln den baak en evenmin/-; 'tactvol. Waar er van de 35.000 aan vragen voor textielpunten in des kring 25.000 waren toegewezen v het logisch dat aan hete personre dat hiervoor to, aanmerkir-- punten waren gegeven.; - De klompendlstrlbutle ls eei sedert Januari cormaah Gedurende de maand Januari kwamen de aan-; vragen binnen,' voor dezen kring ongeveer-7000, waarvan voor P|jn- acker bijna3ooo:Hetaantel be schikbare; klompen ls gelukkig/.» geveer even groot, doch de: toet- sing van deze aanvragen kostnog al wat tijd. - De heer Rooshoopte^ dat de bonnen nog deze week in het bezit van de aanvragers ln Pijnacker zouden komen. Wat de schoenenbonnen betreft de ultr - king hiervan geschiedt op voor- schrift van het „Centraal Distribu tiekantoor in volgorde, naar tijd van aanvraag: men ls nu nog aan aan vragen van 1943 bezig. De heer Roos gaf ons de verzeke-, ring dat hij en rijn personeel k™ uiterste best doen het publiek 2 veel mogelijk ter wille te zijn en zdu caame zien, dat mee met klachten., op zijn spreekuur Cs Zaterdags vm. van 10-12) bU hem komt. Doch daarbij doet hij tevens een. beroep op het publiek ook mede te werken en precies te komen op dag en uur door den dienst .bepaald. Bij de laatste bonuitreUdng. kwa men nog 1200 personen bij de na-'' uitreiking! Hierdoor veroorzaakt men veel extra werk. - Resumeer en de bomen wij tot; de conclusie dat de klachten niet on gegrond waren, doch meer, aan de' omstandigheden dan aan een te-, kor. b|j de leiding van de dlstrlbu-, tiedienst zijn toe te 'schrijven. JUBILEA Het wBs cKui leden ven de muziek- vereen!gingExcelsior'.' nietf.ó«tgaanï^| dat dezer dapen hun voorzitter,de/i|^ heer A. Bijsterveld Bzn. en hun 'dlrir gent. deheer Harry van Mecbelëns&f respectievelijk hun ,25-Jarlg> en tö-Jarlggj jubileum vierden .In alle EtUte/be--, rcldden zijdé" herdenking yoor/'uHflt/g was voor de betrokkenen dan ook een groote verrassing, toen zU Woensdag- avond'in een besloten feestelijke .bij- 'ee.nkomst werden gehuldigd. Onder aanbieding van eenlge geschenken sprak de heer C.--C I^fliïeman ue feestrede u:t. Daarna, bleef men nog.: ge rul men tijd gezellig bijeen .om. van een gevarieerd programma te gemeten, „poe- OOR" Dé- heer J. W Ubelsheeft •riehAin^ overleg met; het dïstrictsbureau^/U;^ Regeeringsdlenst„Oogen terdam.bereid verklaard het c^es-^M pondentschap voor dezen óienrt PUnacker waar te nemen. Voor grte-, ven. klachten.Inlichtingen, sugger ties enz. met betrekking tot social en maatschappelijke vrooRstukken c 'ten aanzien van Overheldsmaatrege- len Kan het publiek -zich dusi *nct- hem ln verbinding stellen (eventueel, ;- telefonisch onder no.. 182). n v toegetroaen terwjaj. ™/aj™pitl5o-.bctiliKiii«eii-.Iii<l onv. ■ivan. Justitie' en der rregeerme", De radio vannvona mirsssÖM- j' rsoi IS.00 CelcsM'-ns.; 15Gr._ »iue.;z 13JS CKUVit,- tauin-,-»Ksinr4Mbtrtp^»m. 13.00 NieuwA'- ilSJ^HP^-^Mbi twintig 19.15',-. Gesprek ^van^de^week;gl 9jt5 StHjktnój^tO.OQmN*(h»os:^^m ■Zandbouwrubrtéh^iktOASi^rlTóórspèl: S1.00ÏRadmPhahïOTk:^g8A5gRm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1