mm il£É isffc ifpipiSfg 325430 fff^TjJNEN) LAWEEK.^Ml|,Ca2fT^^ SCHTTOAMSCHBSINGBI^|»Ö;p2,^BOTTEBOAM ?T2ïiaÊÏ ON :/Nós$.27&» OPOSTGIRÖ3No^388644l? Onafliantó^gDag^^ DINSDAG;26 1S§SI§ ;F ran scljè^: s poojw y^sfbri3erbrekémvérfêëi< ïWsS^nööMSpanjè^l^^?^ ®i>e^Fransche( bbnd/ivah^oon^-fe arbeiders ;^heéf t zij^S aangesloten organisaties - opdracht J gejgevehalle - spoorwegverkeer, naar; Spanje? in de gébiëöen/nabtf dejgrens) te :ónder-^ breken als protest? tegen; - dé? execti-/ tie ?/y$a//i Garcia* ?Yén'Y3 de. t--:r andere'? Spaansche republikeinen. Na een vergadering van v^vertegenwcOrdi-f gersivanvde-spoorwegarbeiders.zee- liédën; 3haven;//èh//transpOT ders, gebrganisèérd|ih|de C-G.Tv is? de i mogelijkheid?? groot? /geworden? dat? alle? verkeer tusschèn 3 Frank- rijk en Spanje zal worden gestaakt Huhfeischen /hërnléuwend, dat de? Fransché!:/ 'regeer ing/J onmiddellijk de?? betrekJcingenM^met3? Franco- Spanje: moet? afbreken, verklaarden de ^afgevaardigden ?in eéh commu- niqué;:datnadevergaderingwerd uitgegeven;?; dat eehl aarzeling - van de regeerk^gt om? onmiddellijk re presailles te némen,de fascisten in Spanjétsléchts zou ^aanmoedigen rüeüwe?misdadenfj?te begaan. Zij verlangen ^opnieuwi^dat >de Fran^ sch él regeering alle;! betrekkingen met^e?régeéi1ng ïïanco zal ver^ breken i en datallé organisaties, dié deel ?uitmakehf yanhet wereldvërr bond? van ?vrakvereenlgingen?3 ervan zullèh?woraèn ^verwittigd, r dat de C.G^T.-maatregelen :van een inter nationaal ;karafctér.: verlangt,?^aldus IJ wm Bén' mtUtó^; ft^e/iondérdvytipdvfeend kleedingstukJcen.-. zünl-verzdmëtö door het Amèrik^nsche worÖeritihan8l%oor^ het l:M BoodefKruis ende IKvlpaétie Kóodé Kruis irilde getroffen gebiedenl^gé- distribueerdïïEén Ikylcje in-de uitdèeïpostïvdti de Zeém)s<die Kl; A^KhK:: Van Kleffeqs BELASTING VERMOGENSAANWAS VgHet?| HdmaatschapivanS i dëri: permaneiiten^ te ^w?^rk?ze- telési^e^Y^yeülglMi&xaa^vCder VereenigdeNaties|^ereischt;dat Nederland fdaariiigg evenals ?de andere pedettiipe|^néiit tvërv tégénwoordigd fis^itiDé I regeering yaii:vBUefiens^Néderlahd in?^dèn .rai^:?lïial|?|yërté| ;Aarigezlën|d^mi^tëi|ya^ téiüaiidsche tia^ch|alitregel I- të ?Sr.Grayënhage'.^aanw«ig:^tto.èt: zön;? beef t de|^idng^h ?goëdger ;.vonderi;?d^?m^ fens|aftreëdi^als|hoo deptóëmënt?§vatebnitëiUaii^- sche^Smkcif ëffiiirj^aeze^ hoedanig- heidwoidtopgev^lgd-ddbr^^m^^ J^H^an? Royen^tot| düsvëirë minister ?)t zohder^pörtéf euille; teroöi; ?dë%heer?; yanVKlef f éns dëëlRbUJft v uitmaken yati)het; kabinet als? minister zander por- tef euille.:^PpHtieb^?betëekems heëf^tdcaëleërstdatag®^'iintrêdënfi lpjnie||is?:rü$tig;|i^ lllllll Bombay islslll ;^I?éx toestand in JBritsch'rlndië is pa v de hevige botsingen vanVde? af- geloopeh dagen mindergespannen! IneBombëypdatthansin een?leger-; kamp!! ishérschapén,is? het vrij wél ru££^?VHe1^ l^ischë -!luchtma^t ?is J echter?: nog. steeds m scaking.* - T Te- Madras hebben alle arbeiders en studenten .-.een dag gestaakt en •s?srd 'erin de straten 'gedemon streerd. •- - De s „Bombay- Chronicle"meldt, dat het- aantaldooden "en gewonden resp: tot 270 en 1700 is' gestegen: 300canto's wérden? door;:brandstich- thig vernield??; V-SVV kim Sl^t>ingamMyM Februarizijn? allerbureaux .van ^j^tfPaj^^lgcvAlrfj^ia^aëii Schlëdamschesingel!;42, 50 ?ën' ,52: tdef oömiumihèr 'daar ■ls~rXBIl besluit? vanden? Belgischen regent>ls;c<:;deXheer ?;Theb? Bokaerts^ vooricitteij;? van V? den fhuitenlandschen pèrsbond-van België en; correspon dent van1? „De? Maasbode*?,be vo rderd ;tot:vpmciér?hi?de.^?Leopoldsorde.?:;;Y:!;i ?VT?ïënsphtt*;dë;?dra7nat«cftë'!gcbettrtenissen:^tfde:-v^Vidrë»/uchter b7ié-Z{^eh?^n7iën;wv7!7net;!meerfcen?iis:yan!«a^n?yaatitënim?yo7i ioeMlèenigwo^ibetcekenisldelFèbrudriisfaJcingen^vóó^Ja^ënvóVc zyiïygeweestlyZijl hebben* déiïDwtscHeyplaririetilitot ïwtrbeifoig 'poon oriséïJoÓdstiièGlan&genootenytvietLkuTineTï-iV^ tiénidénlëtóotïgcgeveriïióÏLèenlkractoXigcn^ güig&dèèWóór Adién ltwd {Isleohts Y.üitfi éënk kleine*Qid eons-bènde Wei stova&yZtf iï Jhcbiïvto kteeeTi* d^lenlyoh^bééfcyolfc;bevestigd ?ën ~ber<0<jZd:é»?7na^ ititycill^^éridgénl^pp dedrès'i gebracht 1 tiwrVëén^waö^ Icraéfitsinspanningtegmfdictatuur^Jodenvervolgin^enbarbar^voor iMriscHetifkhèid^brgedèütduxpl.^ wijAherderikenlhenien wij ^danken: henvoor^hetlofferydateij brdch-l téiÏMMériiherijfctór^ wide geschiedenis vdnw67m:volkAbl0mLVOoM6*faaniM0,ly0Wy^ PIJNACKE& mm mMM 'mm fWWi mm Onbetr., .niet op te :ro Verleende vrijstellingen M Morgen i lé{ibeiGvier ^Jarex^lgeleden, derlandïniet ?alleenVln?Europa;|: doch J dat? de slag .inde? Javazee;?? diè ëvoor- ookin bet VerreOosten een zeerbe-- de /geallieerdenzooongunstigaf liep;; langrUk? aandeel VinV de: uiteindelijke eèh aanvang; nam./De objectieve; ver-: overwinning heeft gehad!,Ten, tweede; slagen over; deze/zeeslagr hebben eed mogen wöeenvoorbeeld/nemen7 aan; somberenondertoon;/ dieniets/te/ma-- dëopofferingsgezindheid /en pllchts- ken/heeft/ met /.de vaak/zeer/gezwol- betrachting/ van/ ons /marinepersoneel',11 1 en/ verhalen/welke menIn/ onzeva- /dat zUn> plicht/ bleef doen zelfstoen I I derlandsche geschiedenisboekjes?' kan: de 'strijd/geheel/in ons /nadeel keerde? 11 lezen? over;/de Nedërlandschë /zëéslaV Trouw /in tegenspoed feti een;:/ hooge1 r /gen/in/de/Gouden?-Eeuw»/;/^:///^?/v^;Ü'opvatting /van plichtzün eigenschap-/ r? -iv?rV/pen? die men /ook Vilt dë democratie/1 -i/Nainhet/gëbeurde/te/Béarl^Harbour: aan de burget^/teh voorbeeld:/kan;|y én nai het tot /zixiken/brengen door/de stellën.?Moge de? droeveles>yah? déh Japarmers/:vaii; >de/sla^chepen/Prince? slag in dë? Javazë e metterdaadin/den - of/Walesen Repulse? voeiden/ook?wijf /geest yan/ons/volk weerklank .vinden!; I j in/Nederlandsch/Ihdië-hoezeer >wb; ia 1-' ;dë;: minderheid/waren-: tegenover/1,ëehv Xyl*l:*MI 'snël/toeslaande Japanschè/oyermacht./. 11 Desondanks is er?'hard>gevochten; speciaal/door/onze/vtoot?{die?tot7taak ITl"lOtt#tTQ 1 had den Japanschen opmarsch zooveel - r SnS^ertzorrd/Tm^emht/d ver- De61-jarigepüóot Smlrnhoff 'is kööpen'■■■■-*,wweer in>?^Jéderland -/aangekomene />wb;^istën^iieéfeg^ ^öjWO^inkatóe^^^irnhoff|geen g armzö lig plukje; sch epen ohzë Neder-/upodjanaing op - een ^verlatendeel fi ;iandsch :indische; vloot/was 'sarnenge-; der,//Australische?.^ toist/y/hadot/pJa-/1 ;r steld./Behalve //dé/ Uchtei/imiisèi/*De pansche; >?jagers 3: zdjiiv Vllegtuig - had- I v Buy ter,/ bestond ?/zjj:/üU^/tamelljk/ of :den;:;.beséhoten/^///////^///?;^/??^v 1 'n zèlfs/zéer/verouderdvmatenaaUi/Toen/ ^TrnSpVf u de 0apansche/aggressie?/zich;/ echter? Iv' als ;een' plIevlek ;uitbreidde,/de BhUip// ;Wtakfc>v^.waarv:Bn^er^twee:in ;;^jifr li- j 3, pbhén ën Borneo; onhoudbaar bleken// Jcyen^^tjte.n/?Toen?er/eïnT, |s( werd/de /Neder laridsché-vicë-admiraal/ delijk/gelegex^eid^Was^zei/telverr' ëi c^E!/iü|cHelfrich//benoemd/tot com^ wyderen/(het vduiirdé/ eenigé/weken b; man da n t /y ëh een Nederlandsch-Eh- voor>' Smirnhoffmet? zijn /passagiers w geisch-Amerikaansch/esflkder/ dat/tot ih/cie/bèwctahde/ Wereld/ terugkwam) 1 ?ak^e^e^1 ^panscheiianding/èp/ ?wareri tdé^nöèh/ggeheëld; /25o6dat: si Hl" y h« weer, ging .vliegen mefc flei,kogel40 E^n z.g. striicmg i^orce>-werd.i samen-, in ^Kiin -■ attH ati :j h^vAnhAAn Taph I gesteld tpndet^bevèl^ i Na cht/K/W?E!/Mf,Doorma n*Z Francisco ,3; kwam,;;??, z^jn de kogels j °ost-/:en?./W'est- echter/in/een?zietenhuis verwijderd. j I rsmifnhöfMöeelde^medtó dat^nod, ^^e^oovniet/besUst-fwas;?in!nwel^ 1 Perth/Juplte^Bncounter/'Electra:/ M Buy ter!? Ja va!:/'Houstoh;/en?de|; jagers/ i B ÏWIttëMë/With;?Körtènaer;/.Banckert?;alSFc/??^-p :Edwarö!fAid^^/Ford,/Baur;;Arones li ^l/f^^?/?/^p?J^?lt^?^/GEINTERNEERDE-'®ooE::scHQrr';i >aenitm-> plaats ^an> eezi :;iandlngsvioot.! y w&éïK Ie ;phtmbéttéShët|j^aUièerdé|;éskade'r/ëën/h;|^®OODELljK';£GETOWFE JJapa n/5oi^smaldëë2:/bëstaa nd e/ ui t^twee/ j U ïzwai^|/kmisërs^|tweë/i;iichtë/kru^efs:| ^ifDéze^ dagendpeiger den;|- de^ gèïn^f; II :^%twaal^||jag'ërs;||Dë§:artinër|stischë/: ^lërhéerden/ih/'hètlinteniëérih^kamp?^!! ruild;--voor'ëén:;damérfietsJ?v6brts;'ttarii'^^|g|l dev'marechaussee-/bij !/,een//jeugdigen/|:?;^®^ -bewoner,;/van/Bë/;:Wëstlaan:;?ëeri|izoo'i^^M^ goéd!//als/H?niëu w/;?imili ta!i^^;Nörton:.|^g^^i motórrijwiel?in/bëslagi!;dat;vdooï?i'.eëritêfF£® Canadeesch;3.nüUtairfte;/Delft?ffraüdu/wM|jM leus/was/vverkqcht^/TënëlotteJ/iS^er^w^^ /■'nog;/ proces-verbaal;! opgemaakt S'tëgeri^ji^Mi //de/dl enstbódè? v;:B!:?H/; ui t'pudë5-téedg|É|r^ '■'Wegens diefstal yan /?n göüdeh'brochë|||^ (ten/;/nadeélë;!'-van'?vm'eyr.^A^vsm^hé i-Emmapark;/'Dë:/brochë;glsf'ln.ïibeslajg;5g|§^ /genomem/l/fgJi^ BURGERL WKESsf^DÖ^^^li Beval ïen:i /D 3/ W/vSi ëpma n—van;f /Hoevëri/?d^'v?D'///^Y:;zandwijk~KamT/^%i stra,/- z»;?E;"v Kaiser^yah'/WuyckbuséJMI^; ;.d.;;;M./C?Westeman-^é/yet./:z:;/IB/EMi^| -:; Vós—y ëh/Brakëk^d.':'/.: W!^? Gra VestèamlÉffe? :<^an/den?Berg;/:d;.wG!/M!/Slootyyëgrip^: /Oüdshoorn;J/d^/H.:/A!'v;P/-:Kërk!aah^vifl^ip| ;Faasseh/(d?^/g;fci^^^^^5ii .^"OndertrouwdtM^P^1 jGeluk!? ;2T/j ènWZMÊ. ?A:/JJ/Heynls!/24 .;/l^/Weerltelmi39^W jen?'D./ S!f van/der/Salm!;/23/j ';Saarloos/-''33/j./.ën/P.®N;/yah«DommeYlff^Pl W.Gëhüwd:?J^/Ai/:.SchüuxnaansS;32:^jM^^ /(van/Berk el)/en,;.S?;M:/Ea;v//d./Bu'rgiM® 25j J- Morel,-32 ;j ;;;<van;/Wa'genl.hgeh)fS% ///Overledeh:/^Johannes/C//:Hooymans_/^?-^ 11/wek en? (0 vérl eden/té'/D elft)) rJawbaM/S® /i?In/de/alg.|ledenvergaderingAyanIde^^g /ÖranJevëreeniging/||Je/%|Oolttensp.)ë?^^^^ vmK&msm G^mSSBDjm SMll H 888 - i /.fe. '1 .-• «sfi W^r ^'•^.V,.:^;. '*v?' :v %;■*•-■ Ir. X -to.V* --•• A'! :':-\>Arj~rv%-*' tvttc '\- rf>~ \*l.y. E8?KtS?«?3S v.- -».,„-,v'.-<.-r„;,^,^:.- :^v.'-'>^'^,v..-.ï^. -V.ut ^^4 y'$?V&3 psi W»i* T'A.iv .i',' MB i-r*T-'.^wi*a vr .vi^-'. I*'r--J'.'B1 ••w-JtA-1'"4 1 1 1" f 1- 1 v .'''r'.ii'i' 1 j-\X 11.'.' *V -,:,. -«• f .- 'r v- \.-'f:.*f i Y^-"' f' .lt 'v'i -•-" sas nieuw geschat voor.;'";'ons (J J »H rr 1*1»* V t 'fc k V 1 'f V fj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1