Frankrijk stopt .verkeer met Spanje WmÊSlÊËSÊm I ^.-»S^«uard ii iifiS - -" VRIT. [ONVERVEERD R eg eeri n g s voo rstellen a a ri Indonesië toegelicht Atkéec Ue.t nieuws Amerika geeft voorstellen goede recensie ""~~™~"A"ffiërïka '-1 - 1 ';tev=,i'al 1 !^V:MDiWniIs Bt' ADM. KNDRACHTSWEG,- HOi lSttDAM." TELEFOON 25U0 3fJ ?£ïrapb £„V. POT KWARTAAL J4.— LOSSE ^NUMMERS 0.09 /VtJ //-tori y/'ri y riri vos?ómo;^b:',?$m*i ri/zri/f y>;ri/ri'! Banlei«r:TAMsrrrrmv BANK '/TZ i ROTTERDAM ZESDR JAARGANG-No. '49': Volledige stopzetting van trein-, post,, telegraaf- en telefoonverbrndin^en - Beslist gebaar van Fransche kabinet .I„TTWffff1 £*ju»VraTENTIES' - EN - INLICHTINGENDIENST: r ;:'!qryrT^A^s;f"mg<TKGgl.>' NojS «."«ROTTERDAM TELEFOON Nos.rimSS 21155 ;.1415« 78429#y ADVERTENTIESUITSLUITEND %.TELEp;.';>M155' V^EnaCHTWOENDIlWST I.UITSL;- TELEF: HIM ;ri l-e:re:;- -.■■r';v';;;,';« Onafhankcliik Dagblad voor Róttttdim en Omstreken i Zonder acht te slaan op den al- 'p; söïuw»? die -hun veróordeeüngentó andere landen wekken, gaan de frig- militaire rechtbanken in Spanje -door. met het elimiheereh van iedere democratische ••'-. oppositie tegen het Pranco-regiem.' De",exe- cnties-'i van "- de afgeloopen dagen gfj'S zün gevolgd - door vier nieuwe/ tey iftiS^-rechtstclUngenxte,:Barcelona. In Frankrijk, waar men zich de Srianti-democratische misdaden, biyk- f- baar meeraantrekt-dan ?In ande landen -.Spanje gaande.." Ook,-de Fransche regeeringneemt thans'een ta-acKtige houding aan. yi.^i'De: ministerraad besloot, gisteren jï! deFransch- Spaansché grens met in-" ï- gangvan 1Maart te sluiten. Dè 'bewoordingen, waarin het eom- m rourj qué 'is vervat, doen vermoeden, sf. dat .Frankrijk - de Spaansche zaak voor den Veiligheidsraad van.; de U. N.O.i Wjlbrengen. ;.De regeeringen - van - Engeland en .- de - V.S. ij worden volgensr dit communiquégewezen op v de 'gevaren--voor;, de. internationale. yerhoudlngeniR die de huidige toe- stand in Spanje.herbergt. Belde 're-' geeringen worden verzocht gèzaraen- '.V. lük stappen te ondernemen om tot ':iu een verbreking der betrekkingen met '-^-Spanje te komen. Inmiddels heeft het' Britsche ministerie van buiten rif landsche zaken zijn 'ambassadeur In Spanje opgedragen, onmiddellijk een •n; rapport over de. executies uit -te brengen. .Bldaulr heeft gisteravond laat fainef drie andere ministers 'n blj- S'rir eenkomst belegd, om de uitvoerings- methoden'van het besluit der.Fran- Sl' ache regeering. om de FranéCh- Spaansche grens te sluiten; te bestu- <JeereiL-;:-V-'.-.: Dit besluit beteekent een voledlge stopzetting van de trein-, post-, tele- graaf-, en telefoonverbindingen tus- y schen de twee landen. Een: van de belanijrijtete' gevolgen zal. zijn, dat de Fransch-Spaansche hardelsoveréenkomst, die inSeptem ber 194.5 voor den duur van zes maanden is geteekend en de volgen- de maand zou worden verlengd en uitgebreid, - hiétiiten uitvoer zal wor- den gebracht,.1b v, -f - Naar Reuter, meldt,..- heeft een woordvoerder .van hetFransché mi nisterie-: van J; buitenland sche zaken verklaard, dat „hef kabinet het in zijn geheel eens was over depolitiek ten' opzichte van Spanje" Orders Washington in den wind geslagen Eisen belang weegt zwaarder ;De v Amerikaansche autoriteiten, die belast zijn mei de vernietiging van jict - Duitsche oorlogspotentieel, houden zich niet- aan. de door de ge allieerden voorgeschreven politiek, aldus luidt een opzienbarende ver-; klaring va» Russcl- Vixon. ..Vixon 'sprak ..voQr desenaatscom missieyoor v militaire aangelegen heden té. Washington.' De 'I. G. Far- ben zijn als oorlogsmateriaal -prödü- ceerende fabriekenallerminstuitge- schalreld' - en werken - evenminvoor de herstelbetalingen. Dobr middel van Juridische foefjes, aldus Vixon, .wordt het oorlogspotentieel, van dè I.-G: Far ben opnieuw opgebouwd; zelfs door middel van machinerieën uit andere Duitsche - fabrieken,; die bestemd waren voor vernietiging. De Amerlkaansche ambtenaren troffen maatregelen om de I. G. Farben te decent raliseeren. Evenmin volgt het Amerjkaansclie bestuur in Ditiischland de ondubbel zinnige richtlijnen uit Washington op t.a.v. de outbinding vau kartels. Vixon drong er op aan. dat het bestuur in Duitschland aan Ameri kanen moet worden toevertrouwd, die .bereid zijn de overeenkomst- van Potsdam uit te voeren. Het toever trouwen van'posten aan menschen. die hun zakenrelaties Mtfilen behar tigen en hun economische positie "willen handhaven, is verkeerd. K L.M. vliegt op Croydon Als eindstation van de lijn Am sterdam—Londen, die van 4 Maart af weer door de KLL.M. gevlogen'zal worden, zou aanvankelijk Nordholt dienen, doch in verband met, de on toereikende accomodatie van dit vliegveld, heeft het F.ngelsche minis terie van luchtvaart besloten, dat buitenlandsche maatschapppijen niet vóór 1 JuniJwarmeerde nieuwe ge touwen'gereed zullen zijn, .op "Nord-" holt zullen - mogen landen. Van. -4 Maart is rie .KX.M.' dus genood-, zaakt op Croydon te landen. De p. O.A.C., die de lijn Engeland—Neder- land v.v. in samenwerking-met de K1.M. vliegt, zal op Nordholt blij ven landen. DRIEVIAAI, PER DAG BRDSSEL^- •AM[STERDAM v.v. Do snelle* luchtverbirKilngen. tus- schenBelgië en Neder-and zullen van het begin van de volgende week af opnieuw ingesteld worden. Van. Maandag 4 Maart af zal de Sabena in samenwerking met de KX.M. da- gelijks in iedere richting drie vluch- j.rjjten tusschen Brussel en Amsterdam maken. Het eerste vertrek -zal in het begin van den ochtend, het tweede omstreeks den .middag.cn het laatste op het einde van den middag plaats Dit jaar geen hoogèr vleeschraniscen Productie tegengevallen De goede verwacLlingen ten. aau- zien van devleeschvoorziening, ge- baseenlópde berekening van liet' tcmpo; waarin bozo,Veestapel/ in het bgzonder de varkensstapel zich zou kunnen, hersteüen,' zijnBlechta tén deelein vervullinggegaan^Oor zaak hierran is, dat teweinig vee-" voeder kon ;wordea geïmporteerd. Het vlccsckrantsoen moot, daarom vonrloopig beperkt I blijven - Op 150 gram. per weelc- Door 'af en 'toé.een^ extra-bon- - aan ite wijzen wordt cr' eren wel - haargestreefd di t, rant soen de 200gramie - doen benade ren. Ouze deviezenvoorraadlaat -niet toep; do voor 1946aangeboden an-; port van ruim 60.000: toh'-in zyiivge- heel ito aanvaarden.-;.iSleehte-: ongeveer 2o.000 tpnV«al7a5ia5^r.''iih^jliêt';\ljm--' tcnland worden aangekochti;hetgeen" betookeat, ..dat w-y - deöp een „basis vat» 200 gram per week beno odigde 120.000 ton vlecsch per jaar'Cvoor verreweg het grootste- deel tufc eigen productiezullen dienen' te "verkrij- oc!n. 1 - f-. Deze- productie.-;iseerste maandenvan- dit jaar gering,zoó- dat in;,juicno mate uit- de voorraden vleesch in blik- 'moét worden geput. Blunenfeört znllen nuchtere kaweren voor;': do slacht - beschikbaarkomen; waardoor het percentage verech vleesch opgevoerd kan worden., sfy Prins Bernhard moet rust houden .Prins Bernhartf is ih ernstige' ma te overwerkt door de opeenhooplng van, taken, „welke .hij•vórvult, ;;;.en moet op medisch advies eenige we ken volstrekte rus', houden. Te',dien eind^heeft hij rich naar een 'her stellingsoord begeven, dat uitsluitend Is gereserveerd voor geallieerde offi cieren, die rust behoeven. v De gezondheidstoestand van; prin ses Juliana is langzaam vooruitgaan de, doch, laat nog niet toe, dat zy den prins vergezelt. Het Mgt in de bedoeling van de prinses, om zich, zoodra zij geheel zal zijn hersteld.' naar de verblijfplaats'van den. prins te begeven. Na volkomen te ztfn uitgerust, 5 len zij de reis naar Scandinavië aanvaarden. Zoo spoedig mogelijk zelfbeschikkingsrecht Dè Ned-Indische regeeringheeft 'een .toelichting op. de (regeeringsvoorstellen van 10 Februari bekend ge-, raaokt," waarin zij beve§tigt, dat de voorstellen de vol ledige zelfbeschikking van Indië beoogden. De regeering aanvaardt uitdrukkelijk"den plicht om-zoo spoedjg moge lijk de verwerkelijking te bewerkstelligen vair het regel matige Indonesische ideaal van vrij zelfbeschikkings recht.-. J - fiifi» LT ^eropbouvr-varr^Indonesië1- err óm NOlOniaie pOMtJCK mogeUJk te maken, dat Indonesiërs direct worden ingeschakeld ln die bestuursorganen, welke werkten voor het koninkrijk als een geheel, zooals de buitenlandsche 'dienst en de alge- meene dienst van het leger. In de huidige .omstandigheden ligt de keu ze van-een gemeenebest als binnen- laridsche structuur voor - Indonesië besloten. De verklaring besluit met te zeg gen, dat de Nederiandsche voorsta lerr met groote duldeljjklield den wegs u:tstlppelen. langs welken Indo- nes:ë moet gaan, om als georgani seerde natie zijn plaats tusschen de volken te kunnen innemen. uitgesloten De verklaring verwerpt de opvat ting, dat de voorstellen een uitgaügs punt zouden kunnenbieden voor koloniale politiek ln een nieuw spoor. Deze opvatting Is onjuist. „Indien verschillende uitdrukkin gen zijn gebruikt zonder nadere toe lichting en indien verschillende grondslagen ln kort bestek genoemd zijn, dan is daarbij de voornaamste gedachte van de regeering geweest, dat-het mogelijk was een ln detail uitgewerkt stelsel in de voorstellen neer te leggen.- Men wilde zooveel mogelijk ruimte- voor' overleg en overeenstemming metdevertegen woordigers der. Indonesische bevol king open laten.".... De verklaring gaat voort met te hebben. De afstand zal in 45 minu- WSen, dat de jJuur van de over- ten worden- afgelegd. Het zijn toestellen van het type Douglas DC 3 met 21. plaatsen, die den dienst der Sabena; zullen ver- Maura-Franco »>.- Men kan-op veel.inanleren zijn' ver- ïSIJ'-achting .voor degroote dëomcratieën uitdrukken. Franco.,1 koos daarvoor. denvormi van den moordZeven .XvFmacnden xnadatv.; het;.'/fascisme - ;in; Europa -/.op- ;mJ« 'f slagvelden-»overwon-'- ^^nenwerd.1, zijn de- ioopen - van de o...<-u depute .ons opnieuw gencht op -""•^hen; die de vrijheid-, verdedigen van: meening 'en/^weteri,1 kortom de'.vrij- beid van fcet Atiende .Charter, dat in V Mei zegevierde. Depositie 'in'Spanje is ds&rmee door Franco prffcies. aangegeven. Hij heeft ln spar.Je orde -gebracht, ja, maor het is een nlcuwe~ordp, die wij reeds in Europa leerden kennenen 4... nfet.' tot onze' verheffing. Maar tegelUkertiJd Js dit een de- ;X'-monstratle^en'meerVclan dat. een ult- dagfng, - ih: elk geval een .krachtproef.' A ;Het;gcvaar,'' Zöo.'Wii;'Franco zeggen, 5. Hgt n(etilh.;hetbjnhenlandi héf'komt I .--van buiten. "De monarchisten.1.'scher-'' h men - het dri°igement;yan. Inter-' ga,^entie^.':we!i?;la'at',r-het:-.'buiteRlarid';tQÓ4, ne'n,; weartoe. het in'staat of bereid :isi Inderdaad,'thans X;ihoé{'-;.hët;i bultèn'4: landt, toonen. waartbé.K.bëtbereid ^'-.Deze politieke moord^is'éem.uitdaging' ;Mvan de wereldopinie,-'.'ifëtvfs-.vëen' pro-/ r.i'1:'vocatie"/voor -.-Frankrijk maajp' tevens". ^1- wbor Er.geiahd.-.waaraan-.'de ministers ♦^■5, dézer: landen niet-kuiinen :voorbljgaan;; ronder- hun prestige .Hij .-binnen- -.en. '.buitenland ".ernstlg.-tel schaden. Er-.Is .i'-x echter, geen wereldorde, geen stabiele; ft'V'vivréde 'mogelijk, ind{en,'de;groote- mo~.- fe^gendheden'i-. voori' elkandersprèstigt i, geen;t.óogl;liebben; -de» wereldvrede" moet rusten op de kracht, der-, wereld^' J§]mOpiniëi;wle;-:de;iaatste/schaadt; onder-; ®^mijht^ae;£ëetste^^e^gaat:ihlêrx:qnv- ze er. concrete.-', belangen,voor. --óns" en' ^Wó^^htórikSï^als^Vmerika:^; thans;. :'£v?Erigelana.ln' .den Bteelf lBat,;, wéten wij ^precIes/ waar -wU "aan toe ""zijn;./ wb jÈsXwctén'dahtóökPdat^Europa' zijn.-lat Jn.;. ;%?;elg^;:han'dën.; moe t;n^men.>Mëh': moet ;?;'i.:deze£dihgen;i-;iii VwlJdér. verbond•'Zlëiir; fe^h'^-prdttiln^mertka;,": nog ifsteëds-yoh- ^d^handéJd^'óvërJ^éim^/ileeniiiiip^'aan:; S^het^Europèeséhe'presttge-ïtoegebrach t economische/goodwill van ".Europa. V'-t' Ensel&nd}'en'•Frankrijkkurmen^-thans |^|paien>A^Vril^v^t:rêeRf^t»ld^hi^ Wapt RmUnri "taat ia- Jt-re zaak .je-, kgü; c.i.a hun rijd; - OctobCTl7:907-,ppoBd'è''.Móura hët're-\ H'voluttcvnnalr: uu» .e dooven. doomde, terechtstelling-) .ai.rfJter^Mpri- ^:EüröpRMtiezt^elc|®OTn'#^bm'^ri| Wseh"dtë'ifö.'bp^.Garci®g^ösl«bebbën.:. Ktastsrechteiyke; ^f maï .ten1'" ultee gaitgsperiode inderdaad een aangc-; le genheid voor overleg is. Men moge er van uitgaan, dat de bepaalde overgangsperiode haar eind punt zal hebben binnen den arbeids duur van de' thans - opgroeiende generatie. De analyse van de hoofdlijnen der regeeringsverk'.arlng Iaat zien, dat aan de Indonesische bevolking de grootst mogelijke gelegenheid- ge laten :.zil worden. omydle, overgangs periode naar eigen, inzichten ir.'het belang van haar vastgestelde doel'.te gebruiken. - De l verklaring .somt idrle problemenop,': welke: hetmeest de onmiddellijke aandacht vragen. '-De organisatie van de samen-/ werking op voetvan., ^gelijkheid van de verschillende bevóikings- groepen. Dp;reorganisatie van het oiider- wijssteisel; daarbij inbegrepen de georganiseerde bestrijding van 'net analphöbetlsmc en'" het vormen van administratieve economisch- technische krachten.'. ;.--a.a :."V' Het ter "hand ne'rnenvan bet eco- nomisch„herstel" van het.""land; waarbij défbelangen van de bévol/ king op den voorgrond- worden gesteld en; het'itot standï'brengen van desamenwerking van alle; 'j- construe tieve ;r krach tón,; teneinde V de verlorenwel vaart-200 .spoedig- .mogelijk,, te;doen' herleven. %lBovên?enoemde punten liggen vol gens 'de. ver klaring geheel en al .bin nen'. de regelingsbevoegdheid van - de. Indonesischeorganen. De verklaring iegfc.-iden nadruk,opde democratl- scfaè asis. iwaarooide: volks vertegen- woordiging j gebouwd- zal - worden en •-waarin-^de^-ïn doneslërs y een w groote meerderheidzullen hebben.v Br/ zal daarom een'dutdeUJke,overgang'.-van- mach t-,van;; .(dén;;,; verte genwoordi ger van:" de..- kroon naar.-' de-: ministers; Ook bü "het;zich -ïbèroep'ehvTop'vdël bijzondere bevoegdhedenzal/der ver- tegenwoordiger vande - kroon njet hn firen eezaz/hft»delen, maar, op gezag vande r^cerlng: van .het-Ko ninkrijk der j .Nederlanden; /-waarin Indohesië door een aanUl mlnisters •t?Hetóust Wet in-,debedoeling, riózh; dkeribyzondereriyölma^t^;aJ^^ ,te?h&hteeren/,danrvoor}ride yingtv&n'ïdeze. normen, the voor»^ke ;nfeilieSèfemduurzam.enm;ondsIag,y Ypbh, biizonder.-iüCseiiiiH; voor:; Hoe Japan voor zijn gevangenen „zorgde" Bijna 7000 Nederlanders om het leoen gekomen Door bemiddeling van het Zweedsche gezantschap te Tokio zijn van het „Japanese Prisoners of War Information bureau" de vol gende cijfers ontvangen over de Nederlanders in Japansche "krijgs gevangenschap. In kampen te Hakodate, Tokio', Osaka, Zentsuji en Tuknoka waren aan het eind van den oorlog 5565 gevangenen ondergebrachte waarvan er 508 zijn overleden. In kampen te Moekden, Formosa, Hongkong,-Siam,v MalRk- ka, Borneu en Java bevonden zich n.totaal 24794 Nederlanders ln krijgsgevangenschap, waarvan er 4633 om het leven -zijn. gekomen. Bovendien zfjn in Siam nog onge veer 1800 Nederlanders overleden, waarover geen rapport werd ont vangen. - Europeanen op een Engelsche +iets Dé Engelsche Iv-rijwielfabrikanten willen geWel Europa opthuncfietsen laten ryden.t;ZU< stellerix zicli'^vóbr. f.aldus deI ;.Evening-(StaGdard' r-" dit. jaar. 2.500,000: rijwielen te, maken waarvan Vtwee - derde voor-export. De Nederiandsche regéering - en „de poli-; tie:/.zouden 350.000 fietsen-. nbadig hebben'. De/.prijs van het standaard model is ongeveer 10 p.-st. %"'-■' V Levensloop!/vanm n tec mr. J. A.' van Roye. Ir»-- J;/HiSvaniRoiJen;-' d«,*nleuw.,be-- noemde :nunister>:van -Buiten] &n'dsclie Zaken '-'Isop';i0 AonL-1905;-teIstahlx>el: {Turk'bëjigeboreh;i^a.fliétf gymnasium te/;heubeh>Uoroloo'pehstudeerde hij? te/TJtrecbthndereehtenT.1 In'1928déedl hb;;d6ctoxflaL/examen.-terwyi,':h[J;Tin' 1A29 promoveerde.op; een vol ken rech telijk :.onderwerp.'- In JS30werd; hij- ge- "zahtschaps8ttacheAtév"Wjashlngtdn.:.(.Inl 1933 wërd hiiïBls gezantschapssecreta- 'ris/-/teawerk;:.gesteld.bi(4'h«t'/.departe--: ment,van>BuUenlaTidBChe':Zflken.-:,Ver-' ;vol'g;eiis /-'.wëtd/: nlj --'^ertjo n den:, 'a.ls^gejséntsch'apssëcmdrisri/aftrii'rhst- 'Nêdèrlan dach'e ngeaantschapAtegToltipV::. in/'AugustU3>l939',:këerde'hlj;naar:hèt' departemenfVjvahv Bultenlandsche 'ze-, kennte/iDén'Haae^terug/In/hgè'dBnlg-, heldvah/cHéf/van^de: afd.'jcHplbmatte-/ keuakennHy/..vblgde;f;in/die":,functie; denóheer/Van; Kleffens/op jtoenXdeze minister. :werd."v De", heer..y vanj;Roijeni! heeft J/tydehs/ïde'/ÖuJtscheinbfrzèttiRgj drie*;'keertin -VgBvi'ngënschap/: vërjcêertj S; I hëtficbll ge^vai rttWuweHstpan fiö" DUIZENDEN. EJf NOG EENS DUIZENDEN lelangrtellendenslitroonuïen op het Watprloaplein te Amsterdam samen voor.de pléchtige Tièrüenking, van de Ehmarirstnlcing van 1941^' Een' overzicht van de onafzienbare menschenm enig te. Inzet: Ivan RasJcolnnihoff: zong het Joodsche 1 partisanenlted. WOENSDAG 27 FEBRUARI :1946 Mr.G. E. van Walsum"* voorzitter N V B. - De - Nederiandsche.'- yolksbewegïng.:2^ft: heeft In een. buitengewoon i congres! '-;".' :ieAmsterdam '::tnr;toGi^.BjtiyióWidsüaii5^ê tot'voorzitter benoemd. Prof.' dr. W.'a/:. Banning had/,.zich .wegens /drukke werkzaamheden-genoodzaakt, gezien zijn functieals voorzitter:;-.neers. Krachtige besirijding zwarten handel Dat de C.C.D.: den zwarten han-.- del met kracht bestrij dt,blijkt - uit 4 onderstaande cijfers van beslag;.-/.^; genomen -artikelen in de„, maand Januari11946.' In deze maand- wer-rA/h den 3015 processen-verbaal 7 opsen>$ maakt en '82 personen voorgiéléldï;/^%: c In beslag genomen v^den: "61^94.<K; eieren. 6020 kg yleesch. -.728 - kg bo- ter. vet "enkaas, 33'' stuks veé^29J18i>^ kg. groenten en fruit, 44.538 kg peul-. -/ vruchten,5537 kgvisch/ i 2869 - kg//u kofflesurrogaat, 275 kg tabak/: 43.645 ó//- siRaren en sigaretten. 2101 kg. suW;'. ker, een groote hoeveelheid van :de;.c meest gevarieerde artikelen ais een revolver, spinnewielen, autobanden en oliepersen. In de..wp»k van 27 Januari tot Februari werd/een groot aantal voetgangers, „wielrijders en voertul-.-- -. gen gecontroleerd. 119 Processen- verbaal werden opgemaakt.Een groote "hoeveelheidartikelen, a stemd voot den zwartenhandel,-- werd in. beslag - genomen; waaronder een varken; 33.6 kg wol, 1087, siga-/; 5, retten, 9096 eieren en 2 spinnewie- -: len. Er wordt ebenwel voorbehoud'gemaakt voor de - overgangsperiode „Royaler dan ieder vroeger aanbod De locale Amcrikaansche bladen geven in het algemeen i gunstig commentaar op de Nederiandsche voorbteUen, doch il&arbü wordt een voorbehoud; gemaakt voor de daar in vermelde overgangsperiode.X Het. .blad. „Boston Herald" schrijft: Met het oog ;op. de hals starrige houding, van ,de NCücr- landscne. regeenng ten aanzien van de toezeggingen; '.waarom - Java sinds her emde van den oorlog heert gevraagd, kan men de voor stellen slechts ten Üeeie welwillend noemen"."- 4? De „Chicago News": „Terwllle van de recnu>vaardigheid tegenover deIndonesiërs moÉLen -de Neder landers net tfjdstip,- waarop de ln de voorstellen genoemde keuze tusschen volkomen» onaihankedjk- héid en hanahavinj van het rljks- vefbahd zóu plaats nebheh;"tTeiim- tier vaststellen. Deze datum moet redelijk dichtbij liggen". „St. Louis .Stariune": „Wanneer dit charter te goeder, trouw wordt geïnterpreteerd en men de bepa lingen daarvan loyaal nakomt, aan beieekem dat, dat aan ae-Indone siërs evenveel wordt aangeooüen ais wij net den Fiiippino's hebben De St. Louis Globcdemocrat" acht net, voorstelroyaier dan elk ander' vroeger oanbeu, aoch ineent, dal net weien, waaronder ook Ne- aeriandscte regeenngspersonen, zai verwonderen, oi' het hervormings plan de felle Indonesiërs,die tot eiken prfjs vrfjheid wecschen, tot rust kan brengen! - Het weekblad „New Bepublic" is van meening, dat de resultaten van de onderhandelingen tot dusver nog geen grond geven aan de hoop der Amerikanen, dat het Indonesische probleemover. ze ven maanden volkomen zal zijn opgelost. Oswald Garrison schrijft in het socialistische blad '„-New- Leader" Het" resultaat van de" verwikkelin gen op Java zal; men moeten- be schouwen als een, proef, in hoever re "dé-beloften wan zelfregeering, door" de vereenigde volken „gedaan, oprecht zijn geweest". -a r- -Aflossing van de wacbl? De „Daily Express" bevat het volgende bericht van Frank Rosr tron, den bijzonderen correspon dent op Java: v Naar men verwacht zullen de Britsche troepen begin April van Java vertrekken en plaats maken voor ^Nederiandschebezettingstroe pen. Sir AxcJiibald Clark Kerr. de spe ciale" ambassadeur van Engeland, vertrekt eind Maart en binnen eenige da^en zullen dan de overige deel en van: Neder landsch-Indië doorNederiandsche; troepen ivan de-!Japahneezen/worden overgeno men/" - Indonesische* bladen zfjn vol lof over de onpartijdige/houding, der nieuwe, burgeriyke^politie, georga niseerd door luitenant-kolen el Gor don Harding, Britschprovoost-gé neraal en .'oud-politieman'- Uit Lon den. Generaal /Spoor heeft namens de 1 Nederiandsche overheidver zocht, of men-Harding,-hok/nadat de Britsche troepen"gullen;zijn te- rüggetiokken. deze functie wil la- 1 ,J uoefenen. De toestand op Celebes ernstig Uit''gezaghebbende Vbron., wordt alhier .vernomen/; dat: <Je' -toestand te:KGorontalo dp;:".' Noord-Celebes erasUg. is/ Te Makassar zijn/Indo- nesischè'/^Vpamfléttehi &- gevonden, welkeeen kort verslag'/geven van de /muiterijte Menado en /melden,; „dat.: een/nieuw burgerlijk ;en' mili- tair bestuur door de, Britten Is be vestigd'..'. D ezepamflettën zeggen, dat»: de rood witte/'vIag:-over- geheel Noord-Celebes wappert? eh eindigen' mèt::den/ultroep.:;';,.EievëiÖe;strijders van.de Minahassa1'.^-./ 'J/Kanongébnlder, by\ Socrabaja "Sóérabajathébénif^t.hët'sa3gerr - toKdóelfzóoyèéliland^/rondorn.) 'StA&?-ónder^cohtxöIë!|-teJhëbbfïn,^als. dagelijksche leven in de stad. De stadsbevolking ondervindt medewerking van de Indonesische bevolking in het onder contröle staande gebied, in zooverre deze in de steden fruit, en groente ver koopt. In de peripheric van dit ge bied dringen soms echter nog ter roristen binnen, die bruggen, we gen enz. ondermijnen. Late capitulatie Op 24 Februari is op Bali de offi- cieele overgave, door de Japanneezen geteekend. Met den bevelvoerenden Japanschen marine-officier Is een overeenkomst gesloten, waarbij Ba- lineczen noch Japanneezen 't eiland mogen betreden of verlaten. Het aantal Japansche militairen, dat zich by de capltulutie van'Ball heeft overgegeven bedroeg 3500. Minister Lieftinck dit weekeind naar De minister van 'Knanciënzal aan het eind. van deze .week/naar Amerika vertrekken ter. bijwoning van de eerste vergadering van de Board of governors of the interna tional fund and the international bank for reconstruction and deve lopment. /Deze vergadering zal op .8 MaarlT te-Savannah in/de Ver. 'Sta ten wórden geopend. -S Tijdens de/afwezigheid van minis ter Lieftinck/zal, ministerDrees 'ais minister van Financiën ad interim optreden. De K.N.V.B. deelt;mede;' dat voor zoo ver zynog niet zijn gespeeld,, de -wedstrijden; vastgesteld: voor 'Zondag, 24 Februari,- wat' betreft, de districten I, '•'n,,;iv; en - tri ryérsrhoven/-z3Jn;'naar Zondag, 3 Maart. 0$ Torriaten èn fruit naar Engeland Het Britsche ministerie, van voedselvoorziening deelt mee dat binnenkort 8030 ton tomaten uit Nederland zal worden ingevoerd als aanvulling van den opbrengst der Kanaaleilanden. Van Nederiandsche zJJde kwam de verklaring, dat dit Jaar een groot gedeelte van het z.g. zachte fruit als aardbeien, frambozen en bessen in den vorm van pulp zal worden uitgevoerd ten behoeve van de jamfabricage. Dit is een- voor deel, omdat in Nederland op het oogenbllk het verpakkingsmateri aal ontbreekt om dit fruit op nor male wijze te verzenden. Groente-export naar Zwitserland Zooals reeds gemeld zal een be langrijk gedeelte van onze grocntc- productie bestemd worden voor den export. Behalve naar Engeland zal, wan neer de plannen vasten vorm ver kregen hebben, - ook naarZwitser land Jónge 'groente "worden .uitge voerd. E/en bekend .exporteur is naar Zwitserland vertrokken omna te gaan/ hoeveel groente, de Zwit- sèrs-.kunnèh afnemen! //I/u~" Het vervoerzal per spoor ge schieden, -waarvoor. de Ne± Spoor wegen extra.groentetreinen van Rotterdamnaar Zwitserland zullen laten loopen.; Amerikaansche piloten naar huis Gistermorgen vertrok van Schip hol naar - New York de bekende vlie ger. Farmèntier met dsDC- 350. /Met dit toestel worden de Amerikaansche. pilo ten, die hier hun/K-L-M. -collega 's geïnstrueerd h ebben' opde skjuias- ter/' weer/ naar hun- vaderland ge bracht. Parmentler vliegtmee r ais twee bestuurder, om lnAmerika een nieuw toestelvoor de K.L.M. op te halen, v/ :/■/■/'/'-/: KNA.C. vraagtauto- mobielen voor artsen Het bestuur van de K.NA.C.'heeft" zich met een adres tot den raad-van ministers gewend, met het -verzoek; onvèrwyid maatregelen te nemen, opdat alle artsen, - dierenartsen,/eny tandartsen,-' die daaraanbehoefte,, hebben,op zeer/korten termijn ,in. het bezit worden gesteld van een nieuwe, althans in zeer goeden staat./ verkeerende - personenauto." - Ned. z we m su c cessen Denemarken in - Tijdens d en laatster»wedstrijd - van ,de.' Skandlnsvlsche. I-tournee iwon^^M^ Greetje, Galliard te Aarhus, de 100 m.„ rugslag in i tnir»:' 15/5 sec.: den bestenS'.-%qgFi^ tijd van haaf leven./ZIJ llet/ de toefde^ Deenscbe zwemsters; Swock .en .Moel-;-lya./y4A^*|i ler achter zich, die resp- tijden' maak-/"* y ten van i min.-22.8 sec. en-l min. 23.« sec. oe too meter schoolslag voor: da- mes werd 'weer een onbetwistbare. Nederiandsche zege.- Wil -.Havertag won dit nummer ln 1 min. 23-3 8ec.--'.J^;'^S met Greetje Galliard als tweede in v; den eveneens fraalen tUd 1 m.'24.4 Bij de heeren bezetten Kees Hoving en Robbie Goudeket op de MO meter borstcrawl de eerste en derde, plaats -. /•'-,'.i-« ln tijden van 5 min. 24.8 see. en S min: /rif 35.7 sec. De Deen Petersen werd twee- vfe de ln 5 min. 27.5 sec..Ook' de„^200/m. rugslag werd door onze 'landgenooten t' 'SV\:g;ig gewonnen. De u-zwemmer. Jan'.de .;^.a£«L- Groot zegevierde wederom, op dit' nummer. ZÜn tUd was ditmaal J/rn'ra/ ,42.r.see,-'Mét gèrlngv.tiJdaverscbiï/wlst/y:/0^a \Geerling voor: den Deen Webersop de„i tweede plaats beslag te leggen.: Hun-KfJ-y tijden waren reap. 2 min.50.3 sec., en *f.'y mm./ 50.8.: sec-:0.:/; mes, welke: tiisschen'onze - zwemateWt/iU^S'" het plaatselijk'team van Aarhutra en... f. dat - van Kopenhagen werd:'gezwom-y^,;,v 'men, ibleek de. /NederUndscüey ploegy^yfe; weer verre de meerdere, xijnóteéröe-gsgï^. een /'tijdvan/ 3 Aarhuus 4/nUn./3.5 aec/ en Kopeiiha- .v '/i-,?1 gen 4 min. 11 In dén waterpolowedstrljd,- welke na - afloop der 1 zwemnuramersr/ytMSCheiilj^fes^^^ het plaatselijke:' team van Aarhuus:^^/ en ;ëen uit/ 8pelers/der;.Nederlan.dsche!|§:,'^^ en Kopenhaagsche-rploegen; samenge^^g/^ steld zevental' werd - gespeeld, „J'zegcyyrjv:.-s. 'vierde Aai'nuus//nrtt..:drie.tegen>twee,',.-,ylty--:, EenNederiandsche damesploeg-; de' met; 1—1/ gelijk;;tegen;;eenvheeren^^^p /ïl— Dé 'Nederiandsche koppels/Schulp t e—Soeycn enP e ters—Peil en aers len Zondag te Brussel InTict Sp,ortpa-,„.s ,/y^ leis op de 1001 mUI/uitkornen.»,^ SCHIEDAM PLANTSOENENDIENST VOOR KEN, ZWARE TAAK v. Als we ónze blUtken, laten gaan over de vlakte waar eens het Sterrebosch stond; dan spreekt/het ries te. dulde-' lljKer, dat; Schiedam op recreatiege- hled :.hëpf wat verloren heeft. Als :we küken naar/ het kreupelhout op de plaats waar eens de door het geneele land.'bekende Polyantha -was. wat.ls het dan een schrille tegensteiung met het prachtig aangelegde '- tentoonstel lingsterrein bij de, opening ln het begin van 1910. - - Gedurcnddébozeititig kón door de vordering ;van arbeidskrachten steeds minder aandacht aan deze ge-, bieden worden' geschonken, met het onvermijdelijke gevolg dat alles ver waarloosde. Een hevige storm, in het n3jaar var. 1944 velde bijna alle hoo rnen en de burgerij, weliswaar ge dwongen door'het gebrek aan brand stof ln den kcuden hongerwinter van 1944—.45, zorgde ervoor dot alles >vat uit hout bestond in de nood kacheltjes verdween. Men bepaalde zich niet alleen tot het Sterrebosch, doch ook de boorr.en uit'straten'en Urnen wer den met den grond gelijk gemaakt. Het is- - begrijpelijk, dat de Gem. Plantsoenendienst voor een groote en zware taak staat en Jn verband hier mede hebben we/dep - gemeentelijke^ tuinarchitect- den heer J. J. Schipper, in, 'z'n kantoor/op'1;de/stadskweekerij eens opgezocht. Deze vertelde dat ln het;Volkspark alles wordt gedaan om cenige orde ln den chaos te scheppen. Stobben worden uitgegraven, de. we gen eerdgsrins herzien en'binnen e»-. kclc Jaren zal-men nier weer rusUg kunnen wandelen, want zooals de heer Schipper zich in een vakterm uitdrukte. dc boomen maken al ge weldig schot. Ook dc plantsoenen, waar voedingsgewassen werden ge teeld. worden dit voorjaar, ondanks de graszaad-moetlijkhcden. weer'ln de ouden to est a n d teruggebracht,terwijl de straatbeplantlng' eveneens'de/volle aandacht/heeft./Jonge .boomen'sdjn" er genoeg, maar ..de steunpalen en boom kórven- ontbreken en beldenziJn op --het'oogenbl Ik niette/ krijgen;Er zijn proeven genomen/met- het/planT; ten .var»/enkele, jqrige. populieren zon der. steunpaal en korf, - naEst" den: In gang vi n" de Algy Begra afp I a ats. rHet publiek;, waarschijnlijk-/: het - jeugdige, heeft'zich. hierover'- al ontfermd,1 met het 'gevolg dat// er 'Ttletsi/ Tneer/van staat.' Ouders env.opvoeders dienen, de jeugd/opideze/wandadeh té ./.'wijzen, want'i/Sde i -.-plantsaenendlënstr' meent tochyzeker öp/ de medewerkingvivan. de burgerij;te moge» rekenen hij.hun pogingen. .omSchieöam/eeh/ be' .fraaler ^anzien .-te geyen.-'r ,- |fs| BURGERLIJKE STAND Geboren: Josephus - l:/ 2./ v.;M. Wessllng en C. J /T-"; Allewelt, Noletstr,/:li Johannes U., z. V.: Schilperoord en J. Arnout, BOerhave- laah l; Fetronelia: G L., d. van P.J.- Wljzenbroek en c. w. verhart, P. da Hooghstr, .29; Theodorus j,, 2./: v.- Th. C. ..Termond en -L. - Roeté, Rubenslaan 10; Lena d, v. M. Foot, en C. G. de Bruin, Kerkwég 57;. Wilhelmina C.,! d.- v. ,Th„ H. Wiegman en E. W. C. Wouters, 2e Tulnslngel 24; Kees. z. v. J. Butter en P/ F, Vissers, Belerl.str. 57; Anke.- d. v. H. A. Bal en R/;Poort, Boerhavelaan 1,. Overleden: M/ de /Roo,' 87 Jl. 'Sleeti- straat 11.. - - RHOÖN STRAATBELASTING INGEVOERD;! In de Maandag gehouden vere.irie ring vaii den gemeenteraad ..;Is "oe voorstel van E, en w besloten adhac sle te betuigen;oon het adres-van de gemeente Standaardbuiten' /aan de Tweede Kamer óm de vergoeding vbó-,! herbouwkosten als gevolg van oor'.ogs- omstandlgheden te berekenen r.aur de tegenwoordige kosten en nlct waarde van/voor 10 Mei. I94C. De gemeente-begrooting voor 1948 ls zonder bespreking en zonder, noofde- Ujke stemmicg met algemeene stem men vastgesteld met een totoal bedrag van f 103303,08 wat den gewonen diens! betreft. In verband met den. flnaneteelcn toestand der gemeente Is het nood zakelijk gebleken over te gaan tot dc invoering van een straatbclasting: conform het aangeboden eoncepibe- sluit wordt - zulk. een verordening vastgesteld, waarvan de opbrengst voor 194C rond f 3000 zal bedragen. Op haar verzoek wordt aan Mej. A. Damsteegt, onderwijzeres -aan de openbare lagere school, eervol ontslag verleend, zulks met ingang van 1 Mei 1946. overeenkomstig het voorstel van B. en W. worden aan de bijsturen der bijzondere lagere scholen, ingevolge art. 103 der L.O. Wet 1020. een voor schot, toegekend voor-1948: t-w. aan dc' .vercenlging - De school met den bUbel. een bedrag van f3830,15-en voor het •R.K.. Schoolbestuur een bedrag van 1 1872,49. v BIJ de rondvraag worden^lnllphtln- gen gevraagd omtrent; de verdwenen torenklok, waarop de'.Voorzitter mededeelt, dat. B. en W. In deze actief zijn, ymaar tot heden evenwel zonder resultaat.' PIJN ACKER vernemen Jis- ln ./de'. Ned.; Herv.;.kerkdienst; vanVZondagmorgen/ aan/de gemeente bekend-«en WE ER sÈRICHTi wir.ii ;dócr^d'eMhWea^naabKDqnd«tp'^ÉaabKi Mrtl-/yainfeBb0ëh^wöó"hde/f/pa|M.éf^M5||'-tibödlK^^ÓriMïtó^y^tofBën^dati dc- »o.fet t« - - i'f3:10;: c b); 1 r - ana 1 stad/gereed!öm tri, je^pverjrte iBurgemeeaterj/èn^yVethoudersyivan S Chleda m s hrehgen/PtecJ /openh ardï ken-' hl< /-daf/.ölj gn cn~.\ iogokome» fi -sen ver vek- vanüli e/^/Fsbsjw, -te-Eaftsn- darn.? oni ;een ,verlof3A/.VQorfdcnVver-; koop "-Van - r - j - 'oir: >boiischen ^dranlt achtarldcalitelten^vansShe V GrcwieiMarkt^^ihlersreniherUm^ --£23. ptv' Jfia, ïdatyhlhqaaga ïwékyti'S ï»a d«^bÓkendmaking!itëgen^het|vertc"e4 hén^va'n?^etfcyerJol^bljjrfhun-i.;Coltógè:. s chrlf t ellj ki'hèzwa re n/ R uhnen j.-wo rden C8T- MUZIEKTENT Uit de. burgerij heeft zich een com-:, missie gevormd,y die iZlch- ten adoel^U/ri:^ stelt -door--; een- openbare Insamellng;^^; waarvoor:het/ gemeentebestuur 'be-;, >/,- reids/ toestemming; /verleende,-ygeldea^^KtgasiSSl bijeen.: te brengen, voor de sUchtlng ;a/,ft/y van een 2 1- rau~'vkl«-n:„ DEGnOOTING VASTGESTELD in' de Maandag gehouden raadsver-/:?^2«i«i gaderlng gaf dhr. B.. Noorland," wet--.;to houder/, van" financiënt een" globaal overzicht van'den stand der- gemeeri-rT1:^: te financiën vergeleken met "die ln De schuldeh der -gemeente Van'/f'S55.844.22 óp 1J anuari/194ll%tot>„f; t S39.87& op 1 Januari-1946.- De toename der'-, schulden-' mètrfS'jSy f B3.235 betee ként geen va chteruitga ng immersla /aUeen'. de/;schpldyvaö«hett?^Jf:'i^^ grondbedriji toegenomen en tegeno- 'N de- vermeerdering van/.i 224,555;75i:l schuldenstaat, een/boékwaarde/Vai grond van .1289,350.83;Z-terwljl,;va» qverige schulden/ln de Jaren,/194" ongevter«f 74.900is ./afgelost;'^-;?,A Toch/dringen de huidige önz« omstandigheden tot de "grootst n lljke soberheid; slechts door gebri making van een bedrag ad f U.OOO uit;/'*'- de reserve is fcet gelukt, den Raad e sluitende begrootlng voor te legg- BIJ de nu volgende behandeling t begrootlng deed de heerBreevaart;v- het voorstel de presentiegelden vooé>-.;/- de Raadsleden, dat ln de begróotlngU-;/- van.-fl.25 op f2.50 per zitting waa bracht, te verhoogen tot 18 per zil-! tlng,-daar raadsleden-werknemers moeien verletten, ongeveer dn-. .beiVto" dragaan loon moeten. - derven./, De wethouder ontraadde dit voorstel; de;. meeste vergaderingen wordeo /desU avonds gehouden en ten slotte moet-- men toch lets over. hebben om het/y algemeen belang te dienen. Ue heer arecvaart trok hierop zijn voorstel in. Bij het hoofdstuk volksgezondheid vroeg de heer" Schouwstra of ;B. en*-4,, w niet'een veel hcoger bedrag voor ontsmettingen willen uittrekken./daarV.'VuixjcS de scablus lu onze gemeente een melljk .groolen- ore vang- heeftau nge-"''.:.-.,. nomen. B. en' W, zegdeneen'-o'der- zoek, toe.'-jy •ij het hoofdstuk volkshuisvesting'^; drong de heer Schouwstra,aan op,betv bouwen van een' 200-tatoarbeldera\vo-V;cj'^j nlngen. Er mogen in dit jaar/slechts een 15-tal woningen gebouwd 'worden;^» zoudat het uitgesloten.ls dal voor- een S/ zoo - aanzienlijke„toewijzing zal- wor-V ri-/ den - verkregen/ -.-• Een uitvoerige gedachtenwlsseltng.-,r' derhouds- engebruikskosten van..« auto.Tenslotte; werdXmtet algem'êene/^ 'stemmen .berioten-v;voor.sl946'z«mf/te-Tof; gemoetkoming: vahy f 900gev.en^ echter iohder/',voorwaardc;,^dati»deze2 8Uto^tevetisi/beschlkbaaryziiyzlln.?/B2s3 trekker-va h;"de.*ba byiD^andspuiU^S^® uur. f^geschorsch tStter^viJI-} naj nlng^een/SkehclmcMverRb dei pngeveer^half jvyUfS/volgde"^ /daama'gweer^ openhVre/feVef .werden?jde5'ovexigeg?po8tehö gróoüngt-vWJwël|stqnder^)pm doo^den^Raad^èdg-ekeufdiM. KiAa cges f eldyuverde^b |j '«ie t^*lcctr 'rtt^bc^rtj^ltótvïnontêui^sta'lklaa :^Rletyeld^totSmdhtëurg2de-|kl8Ê e!?-Stol ky-te rwlj 1 'j'-ihet 'jlv 00 rs tel ^t'ót^ aanstclling"rt»?yè sten j diens t^vahfeeii^ klcrk/bö?dlt>bedrljf^'ei-d.fl-"--"-^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1