- Mi 1 M II i*^^MÊÊÊÊË Morgen stemming over - de voorstellen ÜilB ÜM VRIJ/OP iVEERD Vfiitóinufii op petitie Min. Vos zoekt crediet in V.S. Actdee nieuws HotitUucktec Spaansche republikeinen op Franco's val voorbereid Honderd jaar H. A. M. Roe'ants SS® 1 REP.3 BWAPM. SCHlEPAMSrgiepnyóf;^ 8(^52 ^fc^mroga^^LBTOCMf. t&ioftïj/ lmnen*^ l tTf v ABONNEMENTS PTtUshTÓEETiWEEK'? Jlï-1"CENT® -y PER ?KWART A Al®1.4.- LOSSE NUMMERS f 0l09:1'] P 'rADVERTENTIES EN.^DfÜCBTZNaE^BUaVST:^ -SCHXEDAMSCHESINGËL" KO.'"tt' H OTTRRDAM V- TELEFOON NUMMERS Ï54M S'CVÏERy/LIJNEN) «gSjgSS. -x "\- -POSTGIRO No. Ï9364* Bankiert AMSTERD.' BANK TB SOTORDAMg ZESDE JAARGANG Nó.' 51 Onafhankelijk Dagblad voor Hotttrdaa en OrastreVen VRDDAG 1 MAA.RT IS46'--^ Pc conferentie te Djoha Eerste zittingsdag' van Centraal Nationaal Comité .y® leverde: geen:positieve/resultaten': op//Sf.;/y Sjahrir, heeft: gisteravondin' een /telefonisch"onderhoud; met/Ba la via verklaard, dat dé eerste zittingsdag van/hèt Indonesische 'Centrale Nationale"'Comité te Djokjakarta geenpositieve resultaten.: heeft opgeleverd. Hij zéide y verder, dat; heftcojnité^nog;" twee;.dagen fin fitting bijeen zou zijn.' j /-Vandaag zullen nog oen aantal woordvoerders - van de verschillénde: Indonesische .politieke -partijen■■en groepee-, ringen'hun" gezichtspimten naar jvoren brengen. Men ver- wacht,- dat _.Sjahrir zijn belangrijkste redevoering op Zaterdag/zal houden, waarna men tot 'stemming"zahover-: gaan- Radio Soerakarta verwacht strijd Het--kan niet ontkend 'worden, dat wy_ gedwongen zullenzUn ia de nabjje toekomst oen ge wapenden strijd/té voeren, welke,: beslist over ,de tóekomst van Indonesië®, aldus zou een omroeper voor denzender van Soerakarta verklaard hebben. Intiisschen verwachtte raeni,. dat - Sjahrir 'hes .Indonesische' nationale comité zóu advteeeren. de Neder-, landsche voorstéllen aan te-nemen. r- Zijn' naaste medewerkers me enen, dat/htl' na een «ventuéele afwyzin; ®ran \zjjn advies zal*aftreden. - Generaal Auchinlecks verklaring, dat heden een begru zouwon' gemaakt met hetterugtrekken r'Brltsch-Indische 'troepen- uit Java, werd door Reuter niet bevestigd. De toestand, ln de Lampongsche districten. De Lampongsché. districten zijn geheel door de Japanners' verlttten. Voordat, xjj vertrokken, hebben do Japanners do Eurepoesclie cvaciiélj naar Palernbane peëscorteord. Sinds dien is liet bestuur over dit gebied volkomen in Indonesische handen ge weest. JTofc schijnt, dat ongeveer duizend gewapende- Bantammer.1» zich over iet cebied verspreid hebben, nadnt zij tevergeefs getracht hadden, de Japanners er toe te brengen hun wapens aan hén" orer te, geve®. Na is practisch 'alleen de politie in Het.be-. xit van vuurwapen er. hoewel niet alle leden'der politieir.ae.ht gewapend zijn. De „strijdkrachten".. in het Tandjong-Kamngsdie en Telok Be- tongsche bestaan bl'tikjwiar slechts uit eenige honderdenmanschappen, die zichzelf T. E. I; noemen. Zij dra- Russen sluiten den grens De-Sovjet-autoriteiten-zouden de grens tusschen he t door hen bezette deel van DtUsehland en Tsjecho- ~^'.-<SJbwiddJé...hefzn etiwh „gérioteru heh-4- ben. Russiséhe soldaten verkl aren d at - de grenzen met'de Brit ficheen Amerlkaansche -bezettingszöT\es ook «esloten zijn. Volgens Russische mi litairen zou de sluiting het gevolg. ztJn - van het ontdekkken - van een Duitsche spionnage-organlsatle,; die Tan - Beleren uit geleid zouworden 'en voor. Amerlkaansche rekening zou werken. 'r%v Spaak op zoek naar een kabinet Na de mislukte poging van den voorzitter van de C.V.P. De Sclirtf- ver, waarbij deze, zou trachten langs informatieven weg een kabinetN te vormen, heeft. de. Belgische prins regent de opdracht aan. den socia list Spaak overgedragen. geiï^het embleem van. de terroristi- .schèorgajii3k.tio //zwartebuffelear schjjnea slecht gedisciplineerd to zga. "Weinigen ,vait hen zijn met ge weren "gewapend," de-anderen hebben speren. - Over het algemeen is de'.bevolking, naar" men zegt, weinig.-■belangstel lend. in den- .vruhoidsstrnd, die do, republiek voert, cazij Bcliijnt even passief tegenover deze beweging te1" staan alstegenover een terugkeer van hév Ncdcrlandsche gezng. Slcdits de jongeren vertoonen eenigé poli- yeko activiteit.. Telolr Bctong biodt een somberen aanblik, s Eris \iijwol geen handel, waardoor de stud weinig,loven schijnt tp hebben. De bevolking is sterk ver- <BTTlid.: KOM NAAR£N&£lANO TouRiSTEMóEVeAASO Thuis i* er neg wel *n plaatsje, John Buil Dè Koninfitin .Ufft' een hrans aan- den voet van het moiwrlept&Toor hen die vielen'.'.yte' Den Selder b jj^;hèrd^THng.vdn-ie «Io^/op. ao Jocozes. Jongere officieren in de topleiding cvan onzen parlementairen -. redacteur) - Generaal Numan§ en zjjh m«le- standers hebben'eénife weken'ge leden nogal stof.", doen opwaaien met hun petitie, die. door haax vorm en de wijze waarop er rucht baarheid aan werd gegeven meer weg had van een manifest dan een tot het staatshoofd gericht smeek schrift,. Inmiddels Is reeds gchle- ken, dat de betekenis van dBypeti- tic zeker niet ovërschat. moet .wor den. Niettemin'betreurt 'minister, Meijnen, naar hij ons verklaarde, het accentueeren van een tegen stelling, welke langzamerhand aan het verdwijnén is.-Het goede,uit het oude en het goede .uit het nieuwe behoorén hand ln hand te ga^n in de Koninklijke Land macht, die voor 1940 bestond en die^nu nog bestaat. Toen dc beroepsofficieren uit .krijgsgevangenschap terugkeerden en. allen dus vijf'jaar ouder waren geworden, zoo betoogt minister Meijnen, dit onderwerp met even groote openhartigheid ter tafel brengend als de andere, hadden er 187 ln 'den rang van majoor t/m generaal den pensioengerechtigden leeftijd overschreden. Tegelijkertijd kwamen er uitstekende officleren terug in den rang van kapitein, die-al lang overste of kolonel had den moeten zijn. Alle' officieren, ongeacht hun rang, waren onbe kend met de moderne oorlogvoe ring en der.opbouw, .yan .dé daar voor benoodigde legers. Men had nu'"tvi-ee. .methoden kunnen volgen: öf 'de pensioenge1 rechtigde oiflcleren ophun .plaats laten zitten, met 'het .gevolg, 'dat voor de: Jongeren geen plaats zou worden gevonden óf de. 187 oude officieren pensionneeren. Doelbe- wust ;ls de laatste gekozen/ omdat deze:h'et' best paste tn het p>Tami- daal schema, volgens hetwelk ons nleüwe leger wordt opgebouwd. De veraniwcxjrdelljfce.,.taVpn -Ran den. top der pyramidé werden in. han den gelegd van- officieren tusschen de 40 en 50 'jaar, die. Engelsche er varing hebben. Inmiddels werden de uit. krijgsgevangenschap terug- „Wij komen niet als bedelaars maar volkomen soloente. debit - als i-y Voedselnood Na .hetEngelsche, ',na het -Fransche - Is nu ook het'Dwltsche.volk gewaar- schuwd, dati de ..rantsoenen verlaagd 7 moeten worden. .Wij 'Istaan' aan.-' den vooravondvan. .een voedsel crisis j van wcreldomvang.-'r - - - y i Iedere oorloe.laat "ontreddering;na en-de landbouw fs, .ook "Vaf hêl;her-_. stel.betrelt, gebonden aari;den tragen loop®der.:Iselzoenen.. Men- moest wel rékehenóp:?h"et 'verloop van een vol- ledlgeri Jaarcyclus vQor hct hérstel óp vollei -iCKu-cn kon _draolen;:: y V-'étótü^chén'.hébhénywéer^ heden-:r.v\'are .regenval n ier,"::exces- slevc; dtobgte - 5; ln® Britsch-Indië;®^- gezorgdvoorierastlgcytegenvallers en' -*wa ar dc. wercldnlet me er jpvervoar- -ridéhbésclilkt;;' op de juiste -.wijze over;-: 'dén -aardbol. gedistribueerd; veroórzaekt'vicjdere' storing acuut een, .'- crlaiB.vZiehlév dan de. meest voor^de 'éihatidÏMrgéhde.» verklaring./ y-yNiettcmlr .krijyen" wij - denindruk. f<da tvhetyhcrstel dItmaal v meer-: hapert ydan.vna den; vongen oorlog.- Zeker® deze'werclüobrtoRheeltzesjaar-ge-; ;"duurd..:éh: hij 'hééft ook' groótere pro- S- duotlaïcbieden -lhden strijd 'betrok- ken". Mrlar W8s-:hct;felt;-'dat: deftwecdé- were,' dób rlog-ï!"- arid e rh a Ifmaal zoo langvkbh- duren ;a'.s de 'eérstc niet het gevold van dé^s.tUcing. véri, ons pror ducHBvermoéenïyNiets b-verzet zich tegen: de "gédachte/idat reen.: dergelijke -toenaine'derjprod uct!oki;aebten ook het -herstel/-bespoedigt. ^■'•Orn'-,--z!cHy;-/^ë^-)ierst*ellen..:.hfieït --'idé; -Eurcpe»-scheV - landbouw voor alles Stwee'i dingen®.5noódJg:®;: import'yvan? veëvóédéren? impbrtvan;- kunstmest .'-.."en dit: vergt weer;twee' anderezakep: y tra'nspó'rtm iddeléri' yen - deviezen.--Aan? helde behoeften let//zoo'n .yrlijperid nisetic 'krachtéh,;die®'ontbreken,-, maar - de sociaaI-economlsche.V;':Andersy-ge- 'zegd1. bet herstel wordt geremd,; door- dat -er' minderinteraaUonaleysamen- liwevklnèiié-dSri5 ann:het eind e. van den vbrigen oorlog./;' Het wa tl trouwen 'tu SSC hén-'de'O verwin na a rs ,!s:- grooter, ^éni-dltl'WBnirquweh^baartytben^y.na. yhongèr." yelérl.' ïo nger. 'v. hï rb-y-y-, /En/toch"' behoef t mpn dezen toestand ll'niet Ëlleémipeïsimistisch,'';op/at- Groote prdblernen.^'dle^ëroote krftchtslnspanni rig^- j|yé r gen",i warden alleen terhand génomen'®ander-;vtfen drukt ynn den-,nood <®Iiuropeésche®deu ren" en"! aan deVpoort ^vanttAzlë^Misschien^zallmenythans «Vkomentott/eenV-iriternatlonolè voedr ®;selregd lhB®,dle «wéér ^eehyintéraatio-:, •<-.nal - tran np or trégel In'g-, vra ag ti'-Iva-a-nïV .onmiddellijkeer, ^."rnationale1 ^davi eze nr.cgeSpglvótg t;l Takt 'tnen/deze; ^driè&fe^klaah?eaiiSerbMigt^mei^ ^totfééri;plBÓV?dan;;is|wi;heh'^gih^o^^ ^eeh'.-^jVerahtwbbrdél^intemati^ai^; ls^saménwërklng.^^a^!#S^i^~;la^i^^v >VE1 HBIRKÏir !,-<<• HI c - er i Kt - 'TlLl> "v. Minister" Vos heefL gisteren op het Nederiandsche! consulaat-gene raal te New Ybrk een persconfe rentie gehouden. Hij verklaarde onder meer, dat de Nederlandsche productie tegen .het einde van 2946 bijna gelijk, zou zijn-aan .die' - der vooroorlógsche Jaren.. De mate van herstelhangt af van den import, die moet .worden opgevoerd.; Mlnis- ter Vos schatte -.het bedrag der nbdzakelijke 'import voor1:1946 op ongeveer drie milliardgulden. Het ontdooien van de .do 11 ar tegoeden is een goede" steungeweest/ ra aar ook ■•»%1VÏÏ; komen niet 'als/bedelaars", zeide. mfolster:.; hebben ..bet gevoel, dat wU als volkomen sol vente debiteuren komen naar. lan- den,die.-wij om crediet ivragen. /"Als gehéél .vertoont' ons 'econo-: mlsche; leven een .verbazende mate van/'stahüiteifc-^.Ik.^wensch'-rerriden 'nadr'ukyop' te; leggen,;; dat®hétiNer derlahdsché volk ;overtuigd».lsr. van de/noodzakêlljkheid-; amoffers®te brengen /voor. "den 'wederopbouw van'.het.: economische leven,Om- de noodzakelijkey deviezen - te krijgen zijn /,wy jvanïplan lin -1946 .vele- goé deren'-;, .waaraan iri. Néderland zelf groote'behoefte bestaat, y te expoï- teéren.Ons .volk aanvaardt ;dit vól-'- komën,-" ondanks /hét /lage/peilvan het', vérbruik,dat®daar ;het - gevolg vanVzal'-ziJa'A i-p i :jv' Miiiiöter; Vos zelcje,' dat - Neder- 3and hoopt, spoedig dén partieulie- rëh handel mét Amerika ;:tè ;kuh- ri"en;y hervatten^; De /particuliere, handel-is- reeds/hervat met/Eelgie, Frankrijk," Zwitserland /en^Tsjecho- SlowakUe,'.. terwijl de~ aankoopbu- .reaux /Jihysicandlnavië. reedsgeli- -Marievan'J Wester ho v en ®:.3da rie^iyan' .sWesi»rhóv.en,-::^è«i 'd'ec. oudste' actrices? van-' óns land/ is; op 80-Jarlgen leeftijd overleden.-', .'211. lew a m uit --een"/ eeh ttooneelspelersre- slach t p.' haar i moe der p,was? de -: ac tri ce Cbristine'stoetz, een telg; dér .Majofs- tfkI'.s'/die/getrouWdL was lS. van Westerhovena- Beeds -yalk. -zeveniarig kih'd yspëéldérzIjt/^llen/iinyïiHet wel- bdwaakte'Kind"^én ;;,T3e'-.-geslulerdé tv1chelares'^®LBier,-:i'gehuwd;.met;.l.. '.Chris'pyb'rispeéldéAzU llhi-Néderland/'e^i- /riaan'deren/veel/kbmlsch/werkpio.ni. bÜ ?:Prot.;;-lh'':1912;;vergezelde' zij Cor ':Buy4?ettiTtlly2:Lu^criaar.?linölë:'^^>V3 Westérhóvenyyy^rèn/die;! ZUvérlfhgèré:/iyériy;:,Dë medailles /.van éen/'QÜde;-vrÓüw/?.;zlj;jwa"s'ëeh®hy7.: zondërïwaariievollé/actrfce;-- wier,1épel 'dddr:-®éèn ^E'rbdtéizuiverhetdy'uitmunt--, He/:?Ö'pthaar;r873té^j*a'ar,;';trad®ziJ-/voor-. het^laatstyop', Uti /l'Arleslenne.i-bij. het i G éin®/Théa terbëdrij L/té Amsterdam» ■-$ 'De.i'éïëmane/vahi/haaryfeloffelljkipver/' /öchiot 'zaL a., i - Maar tte; '<"Wes ter veld; :pl'aa-|^vi'riaèn'-;ha/yaahkömst®iv.anpdéni ^reii>Svan?^3.W,"iïdie -12.2S vangnet Cen.ran 1 5fail<-n /.ure it. ;K^bjVOORiiDE?SCHEEFVAART tèr!<?vkn'i'deh|Raadj :góor^dé;?.Echéepj' !\^i^pTOL§i9'r^J^offerhaü^^'dera quideerd zijn.. Eki in Engeland „zijn wij midden in den overgang van regeeringsaankoopen naar parti culieren- handel". De ministerver klaarde, dat-die overgang voor den handel met de V; SJ wat later komt door. moeilijkheden /-mét transport én verbindingen doch -;,wij hopen deze moeilijkheden spoedig. overr wonnen te hebben en. wij gaan, in principe' in de richting van - den particulieren handel. Naar: wij /ver wachten-zal deze overgang het eerst voltooid zfjn in de scheep vaart en de industrie, gevolgd door den landbouw". - Minister. Vos -be.- sloot met de woorden:„ik - twijfel érVniet: aan,- dat de noodzakelijk heid voor ons landom te impor- teeren door J het Airterikaansche volk en door Amerikaansche Jndus-y trieele kringen volkomen; wordt be grepen. .-. Met. Ingang/ van Donderdag - heelt het nAmsterdanisCh Dagblad", dat On langs Vin staat vanfaillissement ver klaard /is,-/ opgehouden te yerschijuen. Als het graf...-. - Met-- vGnrtis '---.tres al'.-geveld, Cvr- rielia'.rhaü ^ql^'afstand -.gedaam'Kvan 'hoogér, beroep en niets' eou - natitur- Ifikeir;gewéést: zijtiy dan dat sij; plaats gemaakt 'ha& voöt 'de ..volgende &e-; Madgde&Uto&XAv'tfQ ffdff^uigyviai voor - hef: helije,- in - een gefluuierd onderonsje, 'mat 'rpohUerccMer Wat 7icd [CórneUdiëtaar. tesinoeseni Deed stfihcht era/;, opsienhareii'de '}.dnt- IntUingeh/die.ltaar zaak ïn een, dndfr diusiickt zouden sletleiit -/-: y'- 'Mr. v,; Vollenhovèn hrdh de^aiy-- ving:. -u';"'- Ja, dat moet. je, maar zelfjtan deïhecren'ivragen; -sprak de •rechter;: \u\jsend op' do prrshanJc. Br' syn tiOr fuurlyk',ul -foto'svan je,/.genomen. Kijiï&dmdWêë^ valt- éf over-,le-praten.- En toen;.Cor^ faliaihlffijMiïJèv. daar.'jnët "&8 menscTmi/afJl Op eia Isjehjië/pii(cm stónd 'op :;ii:óy\üenpst'eVtjej.vo0Tr/dat 'je man'?;~.'fniet-/waar,Je; had: J*em, vó^'^ópi'diiKJ^Ö<^pi^V^oés^) maarniet('mten; ,Tja^ Cornelia fik %öpï -■étóïi'je^idétb maar: hoe móéf ddt nutPyipeit4en:mdr oot niet bij/den pölitiercclderJiom'cvliege* te vangen. Jlet-'isióps'e plicht.-en owt* taak: goed te* finsfercnt ■naarde, .berechtingder vertellen,- 'opdat zijpbesef f en hoe Wèl^lusm^dib^Mfafieg^j^eabe^ mrt jïpii5«'<s#: gekeerde officieren sedert Juli 1D45 gedetacheerd bfj y inodeme geal lieerde legers om,-, daar nieuwe technische kennis óp te duen. De eerste ploeg komt-4 Maart in ons land terug na eenv opleiding van zeven» maanden,'zy/krijgt de lei ding van de L' Divisie, welke op l Mei onder de wapenen komt. De oproepinskaarten voor de dienst plichtigen: dezer' .divisie zijn ge reed; een druk op den. knop en de zaak draait. Mutatl$ muhuidi gel den dezelfde overwepingen voor de personeel5pyramide :ider reserve-of ficieren en onderofficieren. Men kan het met' dit beleid niet eens zijn, zoo verklaart minister Meijnen onomwonden, en meenen dat dc 187 gepensionneerden aan den top der pyramlde hadóen moe ten blijven zitten/ maar men kan nooit zeggen, dat>dit doorstroo- mingsproces zonder, goede gronden heeft plaats gevonden. Falende lege'officieren "x uit 1940 Wanneer de beoórdeelingscom- mLssles-officieren meenen, dat het optreden van. een. Nederlandsch of- flcJer/in 1940 daarioor .aanleiding is, worden, naar. minister. 'MeUnen dezer dagen meedeelde, de stukken doorgezondennaaf. den auditeur militair, die. beoordeelt, of een ver volging wordt ingesteld. Bataafse he "schenkt vier i- millioen t De N.v. Bataafsche Petroleunjinaat- sctappll heeft den', iVedertanilschen staat 'n bedrag van.ruim 4 million) Kulden'aangeboden, voor drie .labora toria te Lelden en Delft en voor ver schillende studiebeurzen.' De minister van Onderwijs, Kunsten .cn Weten schappen, prof. dr. G.-van der Leeuw, heeft deze gift ten/departemente aan vaard. V De_ hoofddirecteuren van d« BJTM.. -üe-heercn-w«7THYirre X"fdn /KTelfs^ ler,fdie daarvoor .aait Locden waren overgekomen, hebben Donderdagmid dag, vergezeld van prof. V-a n DU'cV uit Delft, algemeen adviseur van de Bataalsche. ln een offIciec'.e bijeen komst met het College van Herstel, en den. rector magnificus,-, prof.-"'de Esc her, de schenking aan)-de Leidsche Unlvenltclt gedaan. Dc Bataaische ls er *van. overtuigd, dat de se hen kingen. er toe- zullen bij dragen.. dat de faam van-,de Neder landsche geleerden ec; Ingenieurs ge handhaafd blijft en ^géen schade on dervindt door den - onvennijdelijken achterstand aan middelen,welketij dens de bezetting is entstaan.'- Het geld is bestemd voor het Natuurkun dig Laboratorium te. Leiden, Labora torium Physlsche Technologie te Delft, Laboratorium, voor Chemische Technologie te Delft en voor studie beurzen aan verschillende universi teiten. 1 Ten .slotte, stelt de Bataafsche zich voor, om gedurende de eerstkomende jaren ln'belangrijke mate bij te dra gen ln de kosten, verbonden aan het geologisch veldwerk, dat door Neder landsche studenten ln het, buitenland' zal worden ^verricht, waarvoor een bedrag V8n 200.000 beschikbaar ls gesteld. Voetbalprög ram ma Het wedstrijdpfogranimavan den K.N/B.voor Zondag 3 Maart luidt als volgt: EERSTE'KLASSE fV District I: Hermes-D.V.s:—Ajax; Xerxes—'t Gooi;R.F.C.—V.S.V.; A.D.O —Emma; De Volewljckers—E.D.O. 'District .11:" "Haarlem—Sparta;- D.F.C. D.w.s.;'- Neptünus—DJLC/ District ill: Wageningen—En3ch. Boys;" Be-Quick—Quick; P.E.C.—Go- Ahead; N.E.C.—Tubantia; Enschede— Heracles./y-v"®s:^'''r;.*i'-Vv^'.'-" District TV: N.O.AiD.®—r.b.CI; R.IC.T .V.V-—Lo ngaBV.V.—Willem715 VlissInger^Helmcnd. ®v.y_ - District V: .Be-Qulck—Sneek;. Velo- citas—L.S.C,Frlsla—G.V.AAT.; Achil- les—HeeiTnveen; Veendam—Leeuwar den. - District VI: v - Brabantla—P.S.V.;. M.V.V.—Maürits; Roermond—Limbur- gia; Sportclub Emma—V.V.V.; Bleijer- heideJuliana. t v ,-i> District n. Tweede klasse/ A: V.'F.C, —S.V,V:;:. O.D.S.-—B.M.T.Coal—V:D.L; i Overmaas—Excelsior:H.V. V.-7/Fortuna 1 'Derde'.-'klasse. C:--v.DeMusschen— Concordia; ,V.C1S./-B.E,C,; Hoek ;van Holland—De 'Kollandlaan; Terlaak— Spartaan '20; Excélsior-.'20-T»ostdulven Derde Ttlasse/ DK.D.M:*®D.H,S. Leonidas—PoortugEal; /V.O.C.—Marti- hit;Pechvogels—Slikkerveer; D.C.L.— e.d.s. - v;' Derde klas3e Et ;D:^.C.D.H.Z.; D.D.C.—C.'K.Ci'; zwdjndrecht—Fluks; Alblasserdam—E.B.oJL';® 'vy® Vierde klasse/ G:Flakke?—Bloem hof; D.Z.b S.F. Cl;/; D.RiL,—St. 'Hoq- ger;: St,Lodewljk—Saturnbsl j. :.VVlerde?Tclasse®jH:;KO/V.V::-r;H'bérg; D.OJ4:-KPloi-l ssant:- D.E.H.—Helle*, voetsluls;SXO.D.-VjJJ)..//.ï/ - 'vierde klasscTt'HUleslufs—Wit Rood „Wit; Herman dad—Aeaolusr Dlhdua— Drsus: St. VolhardenLrSchiëdaml - •>;Vierdeklas£e" J:®Sunr!sé-rBIIettant; S .M.V.—Progtèss;: i/ïBefvèdè're-Zvycr- ve rs-Het Noo rden~>Trahs valia; ?F,SV Pretoria—H O.V. -JV»y« „rniE?LAND-trcEK" tl ofiorv-' 4®Vanri'rit/m; j 19 '/juli. zai /te/ Grouw n zelfWéek;worden .'georalseerd yonder den'naam i>' ;lFriëslahd'-iweek::/.-r"Het voörloopige •/prograraibar verrnëldtde/ "vólgen de/ o n d er d éèl ënV.®*Rond e;;® van - Grouw,';/grooteopcn/yzéliwedstrijdeh,. groepswedstrijden -v-en? avondfeesten. ;v 1 rfNTyfè&v*. v. - DE'DIENSTEN OP DEri' -v, ^^ijaAUTOBUSLUNE^^:^®: ténl^;^o?¥a.4^ó8]«iièa: j/D/sBèntincklaanr^-ChM1;: ifóïëii^C^p^'éf^ó^sli i. De diéhstén! r-,., Creatie mgr. de Jong als kardinaal - Overstelpend was/, de belangsteüliif/, die..werelcUU kè én geestelijke f autorl- tlten en de bevolking -van?.* Utrecht Donderdag hebben getoond ibljdé plechtige inhuldiging vanden aarts bisschop van Utrecht/, ;mgr. /'Joauncs de Jong als --kardinaal. De.kerk was, geheel gevóld,met ge- hoodlgaeru: onder:'wie wij /opmerkten 'den .verie'gëhwoórdiger van de, Ko- ningln,: J." H. 'F. graaf du/Monceaü, -minister-president Echermerhom, de ministers Beel, Kolfschoten/ Van Schalk/ 'de eomm;-:-3rissen;:.';der Ko; ningin in delprov. /idles Uti/echt. Lim- burg./Noord-Brabaai' en OveriJsel, en burgemeester .Ter Pelkwljk/*"-' y De stoet vanden kardinaal werd bij de 'kathedrale /kerk opgewacht- door het/kapittel,/, gevolgd /door Jden>'paü- selijken internuntius; nigr/s';"Paolo Giqbbe, de.'-blsschoppra /v^nf Breda, Haarléóien/.'s-Hertogenbosch.Nadat kardinaal. De Jong op-zSjn'I troon had plaats genomen; en 'depauselijke bre ve In het," Latijn? én in liet Neder landsch was voorgelezen, -hielden de Internuntius en de kardinaal beiden; een korte toespraak, waarna zij zich naar het- altaar' begaven, /waar. mgr. Db. Jong dén eed aflegde, /Vervolgens ontving hij, uit handen van den,.Inter nuntius de roode kardinaalsbonnet, die hij opzette, :n plaats van de paarse bisschopsbaret. Belden hieven hierop het Tc Deum van Hendrik An- driessen aan. dat d<jor het koor werd overgenomen, waarna'* dé kardinaal zich nanr.dè sacristie begaf om te worden gekleed met de roode kareü- naalsgewadcn. Hierna drdeg mgr. Giobbe de pon tificale H. Mts op. waarbij kardinaal De Jong van zijn'troon,, af .'assisten tie.-verleende.- Na deze plechtigheid volgde eek tocht door de stad. Des middags werd een huMlglngsbijeen- komst gehouden ln Tivóll, waar het koor van Katholiek Utrecht het Te Deum van Bruckner zong,, begeleid door het Utrechtsch Stedelijk Orkest. C.H.U. zoekt contact met A.R.-partij De te Amsterdam Behouden bijzon dere algemeenc vergadering der ChrlstellJk-HlstorlGChe i Unie heef: Woensdag met groote meerderheid van stemmen als haar. oordeel uitge sproken. dat, ln verband reet de staat kundige ontwikkeling, ln Nederland een nauw contact tusschen de protes- ^tantsch-christelijke, partijen gewenscht "ls, zooüat het dageiyksch bestuur van de CZH.U. met het tnoderamen der nntl-revolutlonnaire.. partij contact moetbewaren. V y Met betrekking tot het voorstel van federatieve samenwerking tusschen beide partyen werd voorts besloten, dat de. plaatselijke kicsvereenlgingen vrij gelaten rnoesum: worden om in dezen naar plaatselijke omstandig heden te handelen. -De heer a. a. v Rhljn. secretaris-generaal van het de partement van Sociale Zaken, oefende hierbij scherpe' crltfek uit op het be leid van het hoofdbestuur, terwijl hij bovendien meende, /dat door de hou ding van de Chr. ;Hlst. Unie ln het verleden versenlifende economische, en sociale verbeteringen waren gewerkt. Dit gaf aanleiding tot ar°ot- oneenJghctd cn 'interrupttü uit dr zaal. - - -:••• In de. middagzitting 'bleek bij alle sprekers de'wensch naar behoud van de zelfstandigheid'der C.B.U. sterk te leven. Maar over het besluit tot ,en de mate -van samenwerking met' de A.R. partij bestond verschil van mee ning. Enkele sprekerswezen federa tieve samenwerking geheelaf óf uit vrees voor- stemmenverlies, M Uit BHK3iyroorytcn-»cb.curJcig tn dpjUDie- Tantaluskwelling'j>- Set FraiistjirrSpaansche grenf dorp .Le-.Perthus, dicht bij do Mid- deUandsche 7.6e gelegen, kan met recht ,J)orp der' 'Tantaluskwelling worden genoemd. De grens loopt midden doordehoofdstraat en dc winkels aan den Spaanschen kant lig gen, vol met goede schoenen, sinaas appelen enr chocolade, artikelen, die men aan den Franschcn kant niet.kan krijgen. De F.ransche mogen nu dc alraat niet moer oversteken om deze artikelen te koapc'n. Als troost be schikken de i Franschen over het gTootste. deel van de sirsat/en ■moe- ten' -: de Spanjaarden zichtevreden stèUen/.mët e^n halve meter -'va.ri: hbt plaveiseli (wttarvan/'hef grootste deeï doo f Spaansche: burgerwacht 'wordt iiigenomen. Óok in het meer naar het Westen gelegen Bourg - Madame sta ren /Frrmsclumfen. Spanjaarden' «ï- I'ötir in stomme zwijgzaamheid 'aan. Franco heeft; een verbod iuitgevaar digd: amTmet Fransche; offieieren: te spreken.- y :'yy Internationale tegenactie komt op gang./ Girals verklaring /De Spaansche .republlkrinen staan y gereed, om terstond de macht van Franco's regeering over te nemenverklaarde José Glral,- Jt hoofd van de. Spaansch- republikelnsche regeering. Gfral deelde Toorts' mede, dat de repu blikeinen terstond na Franco's vah Spanje zullen binnentrekken "en contact zullen opnemen, met de binnèniandsche veizetsorganisa- ties. De regeeringswlsseling zal ,/2onder: éenige storing van'- -het openbare leven Jomnen plaats, /vinden. Dit Amerika komt het bericht, dat de Fransche regeering het, Amerl kaansche voorstel voor een drievou dige verklaring,- waarin: Franco en zijn partij genooten aamde kaak worden- gesteld, ln principe heeft aanvaard.. Men verwacht tevens een gelijkluidende. Instemming van de Britten De Amerikaansche nota aan Groot-Brltfannië en Frankrijk ver klaart, dat het Amerlkaansche de partement van buitenlandsehe za ken" omvangrijke documenten, uit. bnltgemaalrte Duitschegegevens heeft samengesteld. Hierin wordt generaal Franco beschuldigd van dubbelhartigheid' in zjjn politiek Jegens de Almogendheden tijdens den oorlog.' De documenten waren niet aan Engeland en Franlcrijk voogrelegd, maar men Is van mee- nlne, dat zii een overeenkomstig ka rakter dragen aJ* het onlangs uit gegeven Amerlkaansche Blauwboek over de fascistische acttvlteit in Ar gentinië. Het ls het verlangen van de re- geertng der V. S., dat de verklaring gelijktijdig cn in een gelilkhilden- den vorm te- Londen, Parijs en Washington in afwachting van de volledige overeenstemming: aangaan de de bewoordingen wordt,'gepubli ceerd. 1 Men is er in diplomatieke" kringen te Washington van; ovèrtuigd, dat, wanneer de gemeenschaupelijke ver klaring vande /V-S.;' Engeland 'en Frankrijk wordt gepubliceerd, $?en breuk tusschen Frankrijk en Spanje onvermijdelijk is. Tuellchtlng Amerik. nota Welingelichte kringen te Washing ton 'hebben een toelichting gegeven op wat men moet verstaan onder de „ïusschentljdscheregeering", - waar-, óver gesproken /wórdt in 'f #e Amexi- kAansche nota aan de Fransche re geering. Men wil 'een regeoing, gevormd door personen," die reeds in Spanje verblyven en onder wie zelfs leden van de hnldlge regeerlng kunnen zijn. De voornaamste voorw&arde voorvhet lidmaatschap dier, regeering zou zijn de 'ernstige wil tót het hon den van'vrUe verkiezingen. Men wenscht voorts, <2at,,zoodra -déze tussch^UJds3ie--Tegeertogr/gfc~ vormd is,/Engeland, Fraiücrök ;en dé V.3. zullen aanbieden, een. commis sie van.waarnemers te zenden, om de voorbereidingen voor deverkie zingen een de veririeingeby'Zelf .t. controleeren op "dezelfde wijze als de coinralsslë, .die de GriekscheZ verlde- zdngec zal/observéeren.- De commis sie zou - zich tezelfderüj d kunnen overtuigen van debedoelingen der regeering en van de echtheid der verkiezingen. In een Fransche nota wordt nog maals geconstateerd, 'dat de politiek van Franco een aanfluiting is van het internationale recht en tevens werd hierin aan de „Big Three" het verzoekgedaan,/ de Spaansche kwes tie" aan den Veiligheidsraad: voor te leggen. j- ,Van :het. Iberisch schiereiland ko men. slechts 7 weinig berichten bin nen;-Er werd melding gemaakt, dat te Madrid en alle andere Spaansche steden -zwaarbewapende patrouilles zijn uitgerukt. Bij de studentenmanifestatie te Brussel werden dertig hunner- door de actie van de gendarmerie ge wond. Verontwaardiging In Rusland De executies vande Spaansche democraten hebben in Rusland groote verontwaardiging veroorzaakt. De vakvereenigingen en xadio-Moe-'V kou bepleitten de'verbreking van aDell' betrekkingen mét Franco én achten®, dit desnelste, methode/ om dezen dictator ten va! te hmngen.'.,'v;:';-."ïy'->>\v' - Generaal Franco's dagen /vaa^Mr# solute heerschappij "zyn geteld, maar®:, op 'iet oogenblik ls' zijn rugges tem:® nog stevig;- schrijftdé:t,.Times". Hj] -4 schijntnog niet van /plan zich;, fceru g>t te trekken. Dit tijdstip kan eerst: kó- men, wanneer de' combliteric Vvan:/ bultenlandschen y druk en binnen'-: landsche onrust sterk genoeg ls. - De sluiting, van de grens v voorwaardelijk? De'Fransche ambassadeur. te/Mar drid heeft gisteren de officieele nota, waarin -het sluiten van de Fransch- Spaansche grens- wordt aarigefconr d digd. aan de Spaansche regeering overhandigd. De nota wordt nu /be-.®! studeerd.doch er zijn: nog -'geen commentaren verkrijgbaar. .-< Men heeft echter den/ indruk, dat het sluiten voorwaardelijk en niet tofaa.1 zal zjin en dat de Franschen 'jj ecnekere hoevoelhHdverkeer ïpneh v toelaten. De Spaansche autoriteiten hebben geen verderestappen ge- daan: men neemt aan, dat/ zij niet zullen ovreaantot het .verbreken van de dinlomatleke betrekkingen en j dat z|j zich zol'en bepalen- tot de- zclde, maatregelen - als welke de.- Fransche regeering heeft genomen. Het handelsverkeer Z staat stil en zelfs goederen, die aan bederf on derhevig zijn, worden aan den Spaanschen kant der grens opge- - -|,1 houden. Sommige reizigers mogen echter toch de grens overschrijden. y /T^I Spanje antwoordt '/y 1 De Spaansche ambassade te Lon den heeft gisteren een verklaring: gepubliceerd, waarin -wordt ontkend, dat politieke, motieven een - rol speel- ft; «yiSl den ln de doodvonnissen, die onlangs p JsS^bbB tegen in Spanje verblijvende Span- jaarden zijn uitgesproken, In de ver-, klaring wordt o.m. gezegd, - dat" de - Fransche berichten -;ow -t Rcaraaale.-. toepassing van de web en dé;bestraf- - fing - van- gewone '/overtreclmgeii1 in, Spanje rectificatie' behoeven. De u verklaring gata nauwkeurig de' mis- daden én vonnissen na van de ge- executeerden, onder wie Garcia. Activiteit NYV en EVO;| y;/ Do besturen van het N.V.Y. en ;-y£r>' de E.V.C. -hebben aan de TCgeeriag een telegram verzonden dat aldua^M?? luidt: „Besturen .van.-;hrtyN.V.y". ende Wfz. E.V.C. dringen er bn uwe régeeriug met klem op aan-'/ dé diplomatieke botrekMngen met Spanje teyverbrer-®?- kera gezien de gebetirteuissen, welke - f dé' laatste' weken - oudere bóé?ÉSiöïCo^^ bewind; hebben plaatsgëlmd,yin;het bijzonder ten aanzien jvan,de ezecu-'M.y" ties van anti-fascisten-"; „Geval Aljechln" wordt m "Frankrijk "onderzochT"*®* 7 Honderd jaar /h a-n dag ..„Iwamdaf0ien*je*. W&cé'j/Tiear f g;/n_-ja, - iehl 'eS^jküisfipiidbpe-tfja ir^A&ïSK'^tnmSïii^Ai Heden/, den - eersten Maart, is het honderd jaar -geleden, dateen jon geman zich vestigde ais - boekhan delaar en, uitgever en naar 'de zede. dier dagen zelfzijn- aanbiedlngsrei- zen. aanving. Het was de oprichter van "de zaak,- die nu nog bestaat en niet alleen .in Nederiand. 'doch ook ver. daarbuiten 'goédenklank heeft, de finna/ H: f Roelants te Schiedam.-//'■/: De arinvankelijk opgerichteboek handel werd later overvleugelddoor de uitgeverij, - die: later weer over vleugeld werd /door de'.' drukkerij, bekend'; /ó.a.door'de; "uitgaven ;.van denv A J4.W.B doch vooral .ook de., speda'.e, af deeling,, die kaartjes r maakt en die.: tot in Perzië leverantiesverrichtte. - Debelde firmanten, de heeren mr. M. Roelants en' H. L. Jonker-Roelante, recipieeren wan- daag in/ het 'oude huis aan' de Lange Haven - 21,. het- huls, datiedere Schiedammer kent; Zónder twijfel zullen 1 honderden getuigenis -/komen vah:: de J sympathie, -die a Vin1 den loop - vanhaar. langdinig bestaan heeftverworven/ Htiidèrd -jaarkennen wij de /fir-/ ma®;. Roelants: in; Schiedam." niet/ maarj'zoolang heeft; men ook niet noocüg om eenzaak te leeren ken nen; - soms iséén ydag/'/voldoende. Die dag'ligt voor ons in 1944, - toen wé.'schiuhtig/en langs; vele omwegen, op"'d"e Lange HavenLkwamen- vra.- genl lof de Heeren ?RóelaDts>berela; waren.- het r Ulegale ./Rotterdamsche Parobl'te drukken. - - ZcxJ'n' vraag it- overeenalbeseft men _dit nu: nietmeer zoozeer, -r. met .den eorsten /parachutesprong/ ^Daar yza- ten: we, aan" de honderd'jaarj. oude, )ridèAtafel®yeeh®éenvoudige|via^. maakte; vooral de heer. E Boelants. Nu de groote achaak-tournoolen' te?-J Hastings en- te .-LondenV: bèbbea- deelnemend e: scha akm eestérseen'bij eenkomat gehouden/ tijdens welXe een" resolutie isaangenomen waarinf'AI- jechin wordt" beschuldigd .'-van boratie met de- Duitschers. Verder-/.' - stand in demotie, dat deze 'ialaktln-rl^^É Frankrij k Al j eehln' -'.la'-.een: genatu-y,y' M, raliseerd Fl-anschman moest wor-.- den onderzocht en dat Aijcchtn moest worden ultgenoodlga naar FronJkriJlc terug te keeren, ten einde zich ter:'/-'> beschikking te stellen van:de betrok-:V-/'-y»*}' ken autoriteiten, De Fransche schaak-' /-> bond zal het geval-Aljechln- dezer. „Parlser- Zeltung"hebben "/gés artikelen, welkein/Nederland groot-; kaartjes en distributie natuÊriyk. Maar „wanneer de S.D. wéér eensin, de buurt toas, is er menig zweet-! druppeltje gevallen. Nochtans ver saagden deheerenRoelants niet.. Wij warén bovendien zoo- gelukkig, in deh/chef van de/Mtte^Mes eerr •niet?'- slechts/vakkimdig, maarv./oök zeer'moedigman. aan tetreffen, die na. en-voor den officieelen werk- tyd de/ handen-kapot///zette,®./om ",3etParool": onder alle omstandig-, heden ty dig klaarte krijgen. /HIJ en enkele andere - personeelsleden hebben? volgehouden/ ondanksalles. Maar wü van Parool" met Ónze valsche,® namen- en'- geheime 'adresten.ye tonden//erynoBr/beteryOP dan de ?oude /welbekendeyfirma/.-idie: 'itoelantsyinéder/ w^eUicht^j.béter^iL^. r*-•.*r-:yv - - 1 voile nondern Jaar J m-ntt «mdaipJ jab 'crRSVU opzien heben gebaardy/omdaty er-be-T.yyy/!- achuldiglngenIn - werkcny geult yaari y''" bet adres vanhet organlseerend'. mi té van de belde tweekampéhl Euwe/?;:,-%^ —Aljechln, waaraan de wereldtitel '-'v-f: was verbonden. In de tweede -plaats zal worden onderzocht, hoe- Aljechln zich heelt gedragen, gedurende de.®' twee Jaren, dat hij,tijdens den oorlogy y 't- in Dultschland verblijl hield in de omgeving van Gauleiter Frank.- ENGELAND HEEFT BELANG SrkL-f'fjr. LING VOO R SCBOKKERERWratpJ&WjP' De 'stichting 'voor- denlandbouw.' 'f'f-.'ï'ï deelt mede: Er is aanleiding om ,de/ aandacht te vestigejn op den verbouw i ':.®- van -chok kor erwten, dc-teelt van dit gewas, dat voor. den oorlog voor exr port van belang was, is ln de bezet-c-". tlngsjaren ln de verdrukking geraakt. Nu er weer exportmogelijkheden zijn' en gebleken ls, dat voor export'-'naari/v/V Engeland schokkers de voorkeur,- hebben, dienen dc verbouwers van'y /.f'/' erwten ernstig te overwegen of uit- - breidlng van den schokkerverbouw. y®: geen aanbeveling verdient. Koewei het door verschillende omstandig- heden, nog niet raogeiUk is iets defi-- X v'/y.j nltlefs over de erwtenprijzen deeler», kan toch worden opgemerkt, ?f dat voor zoovér dit product voor Zy^Vï; export naar "Engeland in aanmerking komt. er aanleiding bestaat te ver-' wachten, dat schokkererwten ca. f 5;Vt per 100 kg meer zullen zullen Varn-' /y-,-.? nen opbrengen dan kleine groene - -,. VLAAFDINGFK -j ff/-;::de-:pinkstehb'loem/;®l;0K/5^ Dé: afdeelingVla'ardlngen'/..van/vbe/f^ Nat. -Chr. Geheelon thouderöver.-: hield Maandageen propaganda-avond het taoneelspel ln drie -bedrijven: variyj-y.: Haairsma,.een geschiedenis van'twee yf. menschen, -/die door/dmi/draak- jn'-'hët®//^ 'ongeluk gestort zijn,' werd qpgevqerd/-®? •Devoorzitter// dhr. ?W. JM. „W.Don sprak/een inleidend sommlng/vanf 35H0.- De cVp-M '<C.£ytójJj5 Oosten en de VI. 230/ A/^yan/Rppn^ray uitgevaren. -- K, APOIKEKERSDlENSTpT, Z.-V/S^ De r2ondagdiensty\vordt! waargeno- men1 door ApotheekG- i Ai.-'-H. v."d. r/®- corput.®^Schlèd.wegysS/;: tel^3224;,;eveitr„iw?» -als - de7nachtdlenstenX-van^Zaterdags, Dé 'radio vanavond/ MTLV, ËEÏCMl7®foipT®4| NicttvJSTi-^d-tfS^fMdfinijkopelf^jl fC Ovete-", brug'; 'glftSéW®, !tni maakte/ laken Htót'PDgabad;? wc<art Hatg«enpm;dlai;' allen iwdhjk"- rlchri/7®*5 >isoWt\ a.s: ló 1 «éws® ''y;-v'®/®s ISfSlÉS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1