Vreedzame landing op Zuidkust van Bali VRIJ. ONVERVEERD AcMec hei nieuws Weerbare democratie" Tentoonstelling van het verzet geopend Franco wordt vandaag onder zwaren druk gezet Onvriendelijkheden onder vrienden Regeering overweegt nog standpunt De vijfde colonne: 20.000 Duitsche vrouwen wonen .- Lucky Strike en morgen WÊ& RED. EN ADM. SCH1EDAMSCHESINGEL 80-«2 ROTTERDAM. TELEFOON 2S43t> (4 LJJNEN) ABONNEMENTSPRIJS HEK WEEK 31 CENT PEP KWARTAAL t 4.— LOSSE NUMMERS f 0 09 HET PAEGDI ZESDE JAARGANG No. 52 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST:'^ SCHIEDAMSCHESINGËL' Noi 42.^ROTTERDAM';? TELEFOON NUMMER 25430 {VIER ^LIJNEN) POSTGIRO No. 398844 Bankier: AMSTERD BANK TE ROTTERDAM §8 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken ZATERDAG 2 MAART 1948 Tweeduizend Nederlandsche soldaten met ongeladen geweren aan land gezet Sjahrirs kabinet uitgebreid Twee duizend soldaten van het Nedcrlandsch-Jndische leger zijn. onder commando van den luite nant-kolonel P. II. Termeulen, met ongeladen geweren op de Zuidkust van Bali geland om het geallieer de militaire bestuur op hel eiland te vestigen. Zij landden aan de kust van de Sanoer-baai. De vloot bestond uit de volgende schepen: twee Neder- landsche tanklandingsvaartuigen. twee Britsche infanterielandinps- vaartuigen. drie Britsche tanklan- dingsvaartulcen en een vracht schip. De Nederianri.sche landings- vaartuigen werden geëscorteerd door-, dc „Kortenaer". Hedenochtend 7.30 uur (plaatse lijke tijd) gingen de eerste man schappen van twee Nederlandsche bataljons lichte infanterie aan land. Zij staan onder bevel vr- den Nederlandsche kapitein ter zee W. J. Tetenburg. Sjahrirs kabinet krijgt breeder basis Het republikcinsche persbureau „Antara" heeft hedenochtend vroeg bericht,-dat het Centrale Nationale Comité te Soerakarta met 140 tegen 67 stemmen heeft bestolen, dat Sjahrirs kabinet moet worden uit gebreid ,.in overeenstemming met de politieke constellatie". Achttien led'm steraden blanco. Ook de samenstelling van het Ontrale Nationale Comité zal op dezelfde basis herzien worden. Het nationale comité te Soera- karta. heeft zich noe niet uitgespro ken over de Nederlandsche voor- stellen. Ook over het terugtrekken van Britsch-Indische troepen uit Java waren te Batavia nog geen nadere berichten ontvangen. Vonral omdat deze troepen het m«eren- deel der Britsche bezetting uitma ken. beschouwt men de terugtrek king als een tngewikkeld probleem. Daar men Java njet van troepen kan ontblooten, verwacht men. dat Nederlandsche eenheden de Britseh-, Indische zullen vervangen. Hier voor zijn echter nog geen maat regelen getroffen." Tijdelijke bestuursraad -voor Zoid-Celebes Volgens' een offlcieele mededee- llng is dr. W. Hoven, waarnemend hoofd van het - binnenlandsch be stuur, van een rondreis door Zuid- Celebes teruggekeerd. Op deze reis heeft hij uitgebreide besprekingen gevoerd met een groot aantal zelf standige" Indonesische hoofden en IN AMERIKA IS EEN NIEUWE „KUNSTMATIGE LONG" gecon strueerd, die alcchts 30 kg. weegt. De ook in Sur opa welbekende „fccren long" weent niet minder - .dan S701000 kg. Engelands probleem Het laatste Lagerhuis-debat'over de. buitenlandsche politiek concentreerde zich op het Engelsch-Russische con- Wet. Er werd met veel beleid om den Russlschen beer heengeloopen, maar het geheelë débat, maakte een Ietwat onwezenlijker: indruk,' wijl het uitging van do illusie, dat de verhouding tus- sqhen Engeland en Rusland nog voor ■vijftig procent door' Engeland zelf. Werd bepaald. Het geschil tusshben Molotov Devin Is echter- een aspect van de .verhouding tusschen Rusland eri Amerika.: Ieder van deze twee bezit een w er el deel en breidt zich vanuit dat. werelddeel uit. Het Engelsche im perium echter slingert zich daartüs- schcn. zoodat - de expansies van dé Groote Twee altijd ten koste van. dien derde gaan. Amerika, dat zfin. eigen. expansie-heeft, zou Rusland best wat strategische punten kunnen toestaan- Maar iédere- concessie op dit gebied: is een doorn in het vleesch van het: imperium. Vandaar dc vuistslagen van Eevin, eigenlijk, niets anders, dan de kreten van pijn van het gemangelde slachtoffer. De solidariteit tusschen Engeland en Amerika, de Atlantische solidariteit, gelijk Walter Lippmann het noemde, Is géén phüantroptsch gebaar. De Atlantische partners heb ben in hoofdzaak hetzelfde sociaal- - economische, systeem en t,ln Yhoofd- trekken dezelfde, politieke metho- ;.den;Daar Amerika's 't. économie de sterkste is, kan. het. min of meer; 'iEngeland dlrlgeerenv via de Atlanti- sche gemeenschap beheerscht Ame rika !de geheele;kapitalistische wereld, met '.een minimum .aan moeite, want de moeite en de kosten komen •voor een belangrijk, deel ten laste van Engeland. Indiër Amerika uit Inzag, zou het tT/met denj:Ru9stschen/ drang naar, het Westen snel afgeloopën zijn.. Want/dé. "■Amerifcanehitioiideri dan /hes effen .'dot andere vooraanstaande Indone siërs .Dit bezoek heeft tot resultaat gehad, dat een „Tijdelijke raad voor Zuid-Celebes" In het leven ls geroepen. Deze 2al uit ten hoogste 42 leden bestaan, nl 15 vertegen woordigers van zelfbesturcnde landschappen. 9 van Indonesische adatgemeenschappen, 4 van de In donesische -inwoners van de stad Makassar, 6 die belangrijke sociale stroomingen vertegenwoordigen5 Nederlanders 2, Chineezen en één vertegenwoordiger uit de groep van „vreemde" niet- Chineesche Ooster lingen". v /- - -. Een belangrijk punt van bespre king" vormde de vraag, hoe men een gedelegeerde voce* Zuid-Celebes bjj de a s. onderhandelingen zou be- Honger genas niet Nazi-erfenis in Oostenrijk Evenals DultscWanfl. wordt Oos tenrijk .door een hongersnood be dreigd. In Beneden-Oostenrijk - .en Burg-land is het dagelijksche rant soen reedsond» de duizend calo rieën gedaald, De. minister- van voedselvoorzie ning Prenzldeelde mede. dat de situatie in Weenen met den dag slechter wordt; In April .zal het broodrantsoen met een, derde - ver minderd worden. Men - verwacht, dat. de Unrra deze maand nog met een zending van 8000. ton graan zal bijspringen. Hoe nijpend de voedsélséhaarsch- te ook mag zijn, het heeft de Oos- tenrijksche bevolking niet kunnen bekeeren van de nationaal-socialis tische Ideologie,.. •-.-?• De Fransehe bezefctingsautoritei- ten zagen zich gedwongen het „Vo- 'rariberger Volksblatt", een orgaan van de katholieke, volkspartij,- te: verbieden, omdathet blad partij trok voor de Oostenrijksche solda ten: die'voor Hitier-hebben gevoch ten; Om. een dergelijke reden moes ten de Amerikanen het „Llnzer Ta-r geblatt" uit de circulatie Oost-Perzië wórdt ontruimd De Russische troepen zullen heden' een begin maken met de ontrui-: ming van Perzië, - deelde radio Mos kou mede. Dit bericht werd beves-: tigd tijdens het onderhoud, van -een Russlschen garnizoenscommandant met den Perzischen gouverneur. De "ontruiming zal voórloopïgslechts het oostelijk.deel vah Perzië gelden.; De andere gebieden, aldusradio Moskou, blijven bezet tot.de situatie is-opgeïretderd:;r^~- Kardinaal Dè Jong in - eyr, nieuw gewaad, nadat hem de purperen bonnet overhandigd was. Eenheid of splitsing van radio-omroep? Het Nederlandsch. instituut voor de publieke opinie te Amsterdam heeft in de aigeloopen maand een enquête gehouden naar de heerschen- de meëmng in - ons land omtrent de verzorging van: den -,. radió-omroep. Van de o ndqrvraagd enbleken 53 voorsten fleTB te zijn van. ëén nieuwe organisatie, terwijl 41% .meer voel den voor verschillende dmroepyer-. eenigingen :en 6% zich van een rnee- ninr onthielden. De meeste aanhan- ;ers "van concentratie werden gevon- Jen in de Tangen der communisten, N.V.P., partij van den. arbeid, onder ambtenaren,' vrije beroejjen en men- schen in 1 eidendo functies. Daa ren- wen voelden aanhangers der..ka* tholieke volkspartij en der C.H. meer voor verschillende omroep ■èreenïgin* gen. Arbeiders en administratief personeel lèV^rden de' meeste voor standers van dit laatste systeem. Mannen an vrouwen1 waren het op dit - gwbied vrgwel eens, terwijl, w«fc de leeftijden betreft,, de jongeren meer voor eenheid voelden en de oudercii moer voor verschillende, oni- Toepvereenigingtn. Hit do enquête, blijkt verder, dat ongeveer ;1S% van alle radiobezitters in. one land gedurende den. oorlog hun toestel kwijtraakten. De' meeste gedupeerden zqn arbeiders; de boe ren, die betere yerbergingsmogelTSk- heden hadden, kwamen er het 'best af- - en.-drel et tieti gr lams f uitdrukt, mviar' tn .dc ïovju country"; - brtn: ^èdlent--; Herstel waterwegen in West-Duitschland In April hervatting van scheepsverkeer tusschen Elbe en Rijn In „Lloyds List" lezen we, dat de herstelwerkzaamheden aan de bin nen! andsché waterwegen in West- Duitschland, waarmee negen maan den geleden een aanvang werd ge maakt, zoo'n goeden voortgang ma ken. dat in April het scheepvaart verkeer tusschen Elbe cn Rijn kan worden hervat. De grootste moei lijkheden hebben wei de door de R.A.F. en ook door de Duitschers zelf vernielde bruggen opgeleverd. Alleen al op het traject Dulsburg- Hamburg moesten niet minder dan 220 verwoeste bruggen uit het. wa ter worden verwijderd. Een stuk ter lengte van. meer dan een kilo meter van het Mi ttell andkanaal ter hoogste van Gravenhorst en een even groot stuk van het Dortmund- Emskanaal in de buurt, van Ladber- gen waren tengevolge, van precisie bombardementen .van de R.A.F, volledig verwoest. Hier moesten - ge heel nieuwe beddingen en kanaal- wanden worden gebouwd. Te Min den washet' aquaduct, dat het MitteJlandkanaai - over de Weser leidt, eveneens vernietigd. Bovenstaand bericht, dat dus .het herstel van de verbinding vah de Duitsche Noordzeehavens met hun achterland aankondigt,' moet od. een waarschuwing zjjn aan hen,, die al 'te optimistische verwachtingen mochten koesteren ten aanzien;, van de enkele' dagen geleden gedane mededëeling van geallieerde - autori teiten 'omtrent het verleggen >/van een deel van het scheepvaartverkeer van Hamburg en Bremen naar- Rot terdam en Amsterdam. Het 'Is-; ln teder geval voor ons een, reden .te. meer, geen al te groote waarde te hechten aan deze niet bevestigde geallieerde uitlating. Veel meer in teresseert ons de mogelijke terug keer van kranen en laadbruggen, die dé Duitschers uit' onze havens stalen en o.m. naar Hamburgén Bremen hebben gebracht. Zoo zijn bijvoorbeeld j de vier groote laad- bruggen vèn Swarttouw, die; In Hamburg - op een nieuwgebouwde kade werden opgesteld, intact ge bleven en /thans- in gebruik bU de. geallieerden: Over de mogelijkheid, dat- dit .kostbare .havengereedschap weer even netjes wordt ^afgebroken; Ingepakt en naar Rotterdam, terug gevoerd,-? zooals het indertijd -* uit onze haven.verdween,, hebben d« eigenaren echter nog geen uitsluit; sel ontvangen.' Te Amsterdam is opgericht de vereentging:; van medische-analysten, welke afdeel in gen door. het geheele land heeft. Het secretariaat Is geves- tlgd'blj mëj utfrouw c. SybengaHein-, 'zestraat 1T, Amsterdam. Naar wij vernémen beeft V prof, mr F tr.-'; M. Aalberse eervol ontslag aev-rDagd 'alshiü.- van iden Raad van statfe' 'oogrond':' van het bereiken - van WEERBERICHT Geleidelijk - - af'ne- mendq wind - fcus adien ;.:.'N;-0.>ven -:vN •i - pÖjtHMSeWè!aat^2| •-lljk'frifjg:sneeuwral; in H i Noörden 'ifMb ivJcr 1! f' att: leJi3"4jT;-S«. tij De minister-president heeft VrU-, dagmidd ag - omhalf drie in de Nieuwe Kerk te - Amsterdam de groote tentoonstelling van het verzet „Weerbare Democratie" of ficieel geopend.; in tegenwoordig heid van een /groot aantal ver- tegenwoordlgerai; der voormalige verzetsheweging, leden van het corps diplomatique en Nederlaad- sche autoriteiten.' De expositie doet" een geslaagde poging een beeld ;te; geven van vijl jaren strijd en onderdrukking, zon der de verdiensfen van giet name genoemde personen en organisaties te vermelden: Naar een scenario van H. M. van Randwijk, den re dacteur van „Vrij Nederland", héb ben tien schilders/-het bewogen ver haal van de bezetting en den ver zetsstrijd Id beeld -gébracht Een wandschildering, die -door de gehee le. kerk voert," vertelt de geschiede nis van den oorlog: in vier perioden: die van de misleiding, die van de gelijkschakeling, dié: van de inscha keling en die van' de vernietiging. De massa-executies.: die volgen op den aanslag op. Rauter nemen een voorname .pfaats in op den wand. aan het einde waarvan een geweldig paneel de bevrijding van ons volk uit het 'duister der bezet ting, toont.: Tegenover de wandschilderingen ls, op een groot aantal borden, het op dé verschillende": perioden van bezetting .en verzet betrekking heb bende documentatiemateriaal aan gebracht, terwijl in hét koor van de kerk verschÏIlende/facetten van het verzet op artistiek uitgevoerde zui len worden behandeld. De kleine man trekt een te duur confectiepakje an De industrieels prjjscohtröle heeft in de laatste maanden .in het bij zonder haar aandacht geschonken aan de door conTeetiefabrikanten berekende prijzen. 'Het. is daarbij gebleken, dat: de gecalculeerde kos ten in vele gevalflen ver uitgaan boven die, welke volgens de: prijs- voorschriften .inaanmerking geno men mogen worden. In een aantal fabrieken werden netto winstmarges berekend, ,die vóór den oorlog" en tijdens de bezetting zelfs nimmer zjjn behaald: Het onderzoek wórdt nc^ voortge- _jt, maar reeds is tegen 45 confec- tie-industrieën ln Amsterdam, Rot terdam, Den Haag; Haarlem, Bus- sum, Breda,. Tilburg en "Woerden proces-verbaal opgemaakt: Mogelijk meer tabak Nog een maal een bon voor import sigaretten De mogelOkheid bestaat, dat over drie of vier maandL-D de pakjes van 40 gram tabak: weer 54 gram zullen bevatten. Zoodra de zending butt'enlandscha sigaretten, die tnans-onderweg ls, is gearriveerd, rullen aog eenmaal Im port-sigaretten worden gedistribueerd. Met de verschil l-endë sigaretten- fabrikanten worden besprekingen ge voerd om Ln drié verschillende prijs klassen 40. 60 en GO cent, exclusief banderol, met eigen merken op de markt te komen. Amerikaansche industrie .zal binnen niet te langen tijd 25 millioen boekjes slgarelten-papler voor ons land afleveren,-. Na 1 April zuilen de winkeliers en grossiers weer. rechtstreeks bij den fabrikant naar keuze kunnen bestel len. waardoor ook de winstmarge hoo- ger za] kunnen worden. Er zijn op het oogenbitk' orders binnengekomen voor den: export van geïmporteerde tabak. Hiermee ls 400 ton per jaar gemoeid, hetgeen een welkome Inkomstenbron be teekent de deviezen.. .deze bijzonderheden werden medegedeeld opeen - persconferentie van het Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten, waar werd gewezen op de slechte tabakspósitle over de geheele wereld. Vergelijkenderwijs Is de toestand ln Nederland, aldus werd aangetoond, niet zoo slecht Men meende den eersten oogst uit Indo nesië eind 1S48 tegemoet to kunnen zien. t .'v --v Heden veroordeeling van Spaansch regiem door VS., Groot-Briitanmë en Frankrijk -*'• "-*• Amèrikaansche nota aanvaard Het Amerikaaiische ministerie van bnltenlandsche zaken heeft gisteravond bekendgemaakt dat de Britsche rt^-eering evenals de Fransche in beginsel het voorstel van de Amerikaansche regeering bot het afleggen van een driezijdige verklaring, waarin het regiem van Franco wordt veroordeeld, heeft vaard» De woordvoerder van het ministerie verklaarde, iat de ver klaring waarschijnlijk vandaag te zelfdertijd te Londen, Parijs en Washington -gepubliceerd zal wor den,. A A.' yy Naar verluidt hebben - Britsche autoriteiten den wensch te kennen gegeven bepaalde details der be woordingen nader te bespreken, doch zij zijn over het algemeen ge porteerd voor het: Amerikaansche concept, dat het regiem van Fran co in verleden en hét heden ver oordeelt en oproept tot het vormen van een vdemocratisch zakenka binet. Spanje, „bolwerk van •-•v/'.-vv katholicisme"- De "Spaansche radio-commenta tor zeide gisteravond: „Spanje ls altijd '.aangevallen -en zal altijd aangevallen worden, omdat het 't bolwerk van het katholicismeis. Lehin heeft eens verklaard, dat Spanje het tweede communistische land van de wëreld 2ou zijn; een Christen, generaal Francisco Fran co, stuurde' dé Sowjetplannen ech ter in.de war. Omdat hy Spanje tegen dé anti-katholieke krachten verdedigde, omdat?hU. er op toe zag,/ dat' hetdoor en door kathó- Is wijn alleen maar luxer1 „HU "die 'een- deal van het' 1 geheel niet .-begrijpt; begrijpthet geheel niet", heeft Bolland eens gezegd. Het ls in dezen tijd wel eens moet Ujk om het geheel, te begrijpen. En het "ls soms nog moeilijker om alle onderdeeltjes van de tegenwoordige samenleving; methet normale ver stand, te bevatten; Er te de vorige week een -zending wijn uit Frankrijk ln/ons land gekomen.:/-;.werden./daar deviezen voor' beschikbaar gesteld" Geven wij daarvoor onze pootaardap- pelên? ;onzé .bloembollen? Laten ze ons Uever V schoenen geven of -tex tiel", zal menigeen hebben verzucht, inderdaad.- Een paar nieuwe schoenen kunnen wijbij na allemaal/ gebruiken. een nieuw cóstuüm ^ook. - Maar Frankrijk te nu een maal zélf totaal verarmd de laatste Jaren, wijn heb-, ben ze genoeg, de Fransehen, evenals ,wij bloembollen. Maar ook in het gol vende. Frankrijk'lis-het nog- geen- ro- zegeur en maneschijn. Zelfs zou men daar insommige opzichten maar .wat graag niet ons willen ruilen, b.vv wat de voedselpositie betreft. Het te dan ook vanzelfsprekend dat, wanneer de Franschen ons-lets leveren, 'dat wö graag- willen hebben; zij ons boven-, dién' een' portie -vanhunovcrvloedl- ge wijn opdringen: "En-dsh Ls de v.l)-. dlc.wU nor-Heb- ;ben>.blnnëqgékrégen. langrijker.. dan velen plaat gaat zij pas naa: - - biuien-'* kegfeweest gn. «,t,«ziokenïeQ lnt i 'ErMSr vragen liek bleef, is generaal Franco thans het -mikpunt van alle anti-katho lieke krachten ter wereld" WAT IS DE JUISTE HOUDING TEGEN FRANCO? Indien Franco niet vrijwillig/ver dwijnt, zullen de groote /'mogend heden er toe moeten overgaan, Spanje door middel van hun troe pen te laten, bezetten, meent de Amerikaansche senator Pepper. Hij énrijn collega Guffey bevelen de economische boycot1 als tusschen* fase aan. Behalve deze senatoren, twijfelt men - et New York algemeen aan het succes van een scherpere hou- dings, dan thans reeds -wordt" aange nomen. -Francozal dit- alles - slechts alseen politiek gebaar beschouwen Het Amerikaansche departement van marine heeft: bevestiging ge geven van de berichten, - volgens welke Sowjet-Russische "gevechts vliegtuigen op 20' Februari,. 1,!. boven de Mandsjoerijsche haven Dairen op een vliegtuig van de Amerikaansche marine geschoten zouden hebben. „Het departement van marine wijst er de Sowjetre- geerLng op, dat het openen varrhet vuur door een Sowjet-Russisch vliegtuig 'niet te rechtvaardigen is. gezien de vriendschappelijke be trekkingen, welketusschen beide landen bestaan". Het departement onthulde, dat dit een tweede dergelijk voorval was. Op 15 October van het vorig jaar werd ook een vliegtuig van de Amerikaansche marine, 25 mijl zee-inwaarts ter hoogte vanPort- Arthur; door eenSowj et-Russisch gevechtstoe stel beschoten, -waar omtrent een protest naar Moskou werd gezonden. - Het departement gaf toe, dat de piloot van het Ame rikaansche toestel,: waarvan, thans sprake is, in strijd met z«n orders verscheidene mij len land-inwaarts was gevlogen en dat te gen hem disciplinair was opgetreden. (Van onzen Haagschen redacteur) Dé regeering heeft nog steeds haar standpunt niet bepaald :egen- over de 10 20.000 Duitsche vrou wen. die naë Mei '40 met Nederlan ders gehuwd zijn, evenmin trou wens als Lo.v. de duizenden' Ne derlandsche meisjes, die tijdens de hezetting met een Duitscher In het huwelijk rijn getreden. Het wachten, te öp het advies van de door den minister van Justitie in gestelde regeringscommissie. Zooals mén weet heeft de regeering de; wettigheid van de deels nog na de bevrijding gesloten huwelijken niet willen ontkennen, doch heeft er voor gezorgd, dat deze vrouwen de Neder landsche nationaliteit niet verkrijgen. Aangezien zij door haar huwelijk de Duitsche nationaliteit hebben verlo ren, zijn zij dus stetenloos. Naar schatting verblijft 75 pet, van deze vrouwen reeds ln ons land en vormt daar, zooals wij door verschillende deskundigen hoorden verzekeren, een potentieel gevaar voor de veiligheid van den Nederlandschen staat Het ls gebleken, dat. heel veel Ne derlanders, die lid van de N-S.B. zijn geworden, hebben gehandeld onder Invloed van Duitsche familieleden. Wanneer 20.000 Duitsche vrouwen thans voorgoed tn ons land zouden worden toegelaten, zouden zich hier over een jaar of twintig tienduizen den personen bevinden, die welis waar de Nederlandsche nationaliteit zouden kunnen bezitten, doch moge lijk een Dultache mentaliteit. Aangifte doen. Het ls dan ook te vervrachten, dat het gros van deze vrouwen niet tn Nederland zal worden toegelaten, resp. als statenloos uit ons land zal worden uitgewezen. Binnenkort een offlcieele mededeeling te ver wachten, dat alle mannen, die sedert het uitbreken van den - oorlog met WELKOM THUISI Imn Smirnoff (links), de K.LM.- pilootmet de meeste vlieguren, is dezer dagen in ons land terug- gekeerd. Rechts gezagvoerder Ab- svoelvoorzitter van de vereeniging töctv'wel ;;denken.'.--'-Deze, Onze rantsoèneering Bron voor de zwarte markt Prof. dr.. ir. J. Goudriaan heeft ln de Economische Statistische Be richten op wetenschappelijke wijze aangetoond, wat door velen onzer reedsIs voorvoeld, namelijk dat de huidige rantsoeneering den zwarten handel in de hand werkt. Voedings deskundigen hebben nauwkeurig be rekend. wat een mënsch in-dever^. scEÜIende"'. léeiEStSSasseh noodig heeft.- Het varieert Yan 87D calo rieën voor een kind van 1 jaar tot 2610 calorieën voor - een volwassene. Kinderen ontvangen echter van de geboorte af reeds dadelijk 2000 ca lorieën terwijl de volwassenen 2444 calorieën krijgen. Zelfs wanneer men voor deze getallen een hoogere waarde aanneemt, waarin een zeke- mate van aansterking. .na de hongerperiode is verdisconteerd, moet worden vastgesteld; dat de rantsoenen voor de leeftijdsgroep tot twee jaar meer dan 100 "A, voor de' leeftijdsgroep van 2 tot .4 Jaar 75 en 'voor dé leeftijdsgroep van 5—14 jaar Ö0' boven-het normale verbruik'.'liggen. De. verdeeling van de rantsoenen, die - gemiddeld vrij wel de hoogte van het verbruik be reiken, is- dus zeer eenzijdige Eener zij ds is er een teveel, anderzijds een rekort. hetgeen één van de voor naamste factoren is,- waarom de riwarte - handel ia; Nederland zoo weiig tiert. Jhr. Bosch van Rosentha. onderscheiden Het was een aardige gedachte van minister Beel om fle versierselen van groot-officier In de Orde Van - Oranje Nass&ü, welke 'onderscheiding- de Koningin aan jhr,' Basch ridder wan Rosenthal heeft ..verleend,te doen 'uitretken door' diens zoon,, jhr. nar. L- H- N. .F/ Bosch ridder, van Rosenthal, di eais ambtenaar aan het ministerie van Binnenlsndsche 2aken verbonden is. De vreugde-over deze onderschei ding wordt.heisas getémperd door dat de Ütrechtsche commissaris oer Koningin zeer ernstig ziek ls- jhr. Bosch ridder van Rosenthal wérd in Augustus 1U44 door de Konin gin benoemd tot voorzitter van college van vertrouwensmannen der Nederlandsche regeering, -. waartoe verder/behoorden de heeren prof- Oranje; Kramer, D rees, mgT- st2r" man, Neher en v. d- Gaag. Secretaris sen waren de.héér enLe Poole.S10- temaker de .Bruine en Van Scbelten, koerierstere dé.-/ freules Van Lennep, Van der Wall Bake en .De' Jonge..Het betreffend besluit, gecontrasigneerd door de toenmalige ministers Ger- brandy en Van Heuven Goedhart, werd den heer-Bosch van ^Rosenthal persoonlijk bezorgd door twee para chutisten. Een witboek o.ver. al het geen sedert dat oogenblïk onder ver antwoordelijkheid van het college is geschied zal dezer dagen'aan de re- peering-worden aangeboden. Wij mee- neh te weten, dat dit document tal van interessante onthullingen bevat. Extra papier voor de dagbladen Een commissie uit den- persroad "heeft .bij den minister van. Handel. ,en Nijverheid, Ir- H." Vos, een-/ voorstel ingediend, om den dagbladen oe, te staan Xn de week voor de verkiezin gen twee maal en daarna e e n- maal te verschijnen met acht pagina's. „Daari de Staten- en Kamerverkie zingen. zooais beker.d, niet op één dag zullen vallen. Is tevens voorge steld. deze extra-toewijzing twee maal toe te staan, respectievelijk de weken voorafgaand aan en rend op de belde verkiezingen. De terugkomst van minister Vos, die nu in Amerika vertoeft, dient af gewacht te worden eer een defini tieve regelinggetroffen kan worden. ■Zondag geen voetbal loj^aepó^N''; een buitenianüsche gehuwd ztjn, van /.binnen, zes weken aangDte moe-' .- ten'doen. De dan geregistreerde geyaüea/ zul-, ;v;g/l len individueel //'/WÓrdeni-tbëJrefcen,^.;! doch het lijkt onvermijdelijk,/ dat: ult^;; veUigheldsoverwegtegeo:-. eeri - fmaatre-r^rSi gel zal moeten worden getroffen, die i. velen der betrokkenen hard moét'toé-'f-vj; schijnen. Zij zullen er dan de co'nse- 'quentlés van moeten- dragen dat ztjj^ de stem van hun hart meer gehoorv/V:-' hebben geschonken dan die van- hün -yyvs vaderland. .Volharden zlidaarby öaw:.^ moeten zij kiezen of -deeien,/ d.w.z.'..^? wie zijn hart volgt moet zijn vader- y lanü verlaten. Overigens zij 'opgemerkt, .- dat mannen zich in dezen, oorlog - beter hebben gedragen dan de. vrouwen»;^ Ondanks de veei i»rootër gelegenheidY>afï tot onderilngeo onigang .kwam tijdens/%s| de bezettingsjaren circa £0-pet. min-" -yï der huwelijken tusschen een Neder-'.:;;*®- landschen man. en een Duitsche vroüW:'^ tot stand dan vóór 1840. Het aantaljY; huwelijken van Nederlandsche vr.ou-^ wen met Duitschemannen daaren--Af tegen ls in die jaren gestegen;Deze;;.'-'; vrouwen hebben de -Nederlandsche^ nationaliteit n i t verloren-op gyona::g?.; van een K.B. van Nov. '43 dat :zJjn^j? ontstaan -dankt aan den wènseh- deéry| regeering, de vrouwen ca afloop vany:*? den oorlog nog onder Nederlandsche 'A/.i jurisdictie te hebben. Eigenlijk zitten^ .wij daar nu een beetje meé: >varen;A:,y zij maar. Duitsch, dan waren we - kwijt.- -" ';-'.2rp: Berouw komt na het verraad Rotterdam—'Zaterdeff:p!- Trijntje B. ia begin 1945 .voor da1 i; charme van de Sicherheitsdienst. ga-./u zwicht: Het object vau hdar gene-:. - genheid gold den S.D.-man Beroardyy Siebers, Siebers beschikte evenalsY* zijn kameraden over een behoorlijka^Q .toetv$zing Sclmapps en dp zekerea .Y dag, toen beiden gezellig aan hefe -: borrelen waren,, berinnéiraé.Tr^itgë'v-'J zieh' eensklaps een bedreiging, *dia de illegale werker v. M. haar had-y toegebeten. Siebers tras niet. -vzoo dronken, of hij dacht aan zjjii plicht. jegens don Fiihrer' aller GermaneUi Trijhtjé bende nog meer 'illégajeu. en Siebers bad dc grootste intéresse* Don Tolgenilen ochtend kwam da /- kater en de gedachte fhet was Maart 1945) aan de Op handen zijnde Duit-/' sche nederlaag. 2q ;toog. op wegv naar de adressen, die zij.yerradett:.:;- liad en vertelde daar, dat zij de na»yY men van v. M., Z. en W. bij de -S J)*".:- 0" do zwarte lijst had zien atflan; j Na een week ondergedoken te zijnes? dacht W. aan loos alarm en ging:;; weer thuis slapen. De ,SJI>.kwarn -na//;? tien dagen, op bezoek, nmar: W-Vwist/yi? zich in een speciale s chuilplaata verborgen te' houden. Z.vluchttérna, 0 de waarschnwing en bleef geIoKÈigj|-; van huis weg, maar v. AL vertrouw-;i de Trijntje, niet. Toen- da .S;D.;op;:| bezoek kwam troffen ..,zr5.hem eenpartijtje slagwapens, ilïégn3e>i| bladen en. een situatieschetsyajpt een-foekOTttstige^'.overvaJ. 'wérd 'gearresteerd. maar' .griniaag:^ voor- hem kwam hij drie/weken laterj;;1 bij de Duitsche capitulatie vrij. De procureur-fiscaal van: het BjjyJY zondére Gerechtshof alhier Yphd/>§ Trijntjes verraad /terecht nitermate,;. ergerlijk en eïschtè de zwaarste ;.straf?|| voor dit misdrijf, nJ. v^jf jaar- Consumenten crediet Naar bet A.N.P. verneemt, is bij de ministeries van Financiën en van Sociale Zaken een wetsontwerp be treffende het consumentencredlet in een vergevorderd stadium van Yoörhereiding. „SIBAJAK" ZONDAG TE AlWSTERDAM Het S.S. „Alcantara" is te Sou thampton gearriveerd. Hedenmorgen te 10 uur .is de eerste groep, be staande uit 723 vrouwen en kinde ren, 457 mannen en 30 liggende pa tiënten,met de „Sibajak" naar Ne derland vertrokken en zal Zondag ln de haren van Amsterdam aanko men. De „Sibajak" wordt 5, Maart, uiterlijk 6 Maart, te Southampton terugverwacht om het overige deel van de 2359 passagiers van de „Al cantara" naar Nederland te bren- Op 28 Fetori is de ^Japara" van Batavia naar Nederland vertrok*- ken met 170evaeuê's aan bood. De „TJIsadane" ls op .l Maart met 250 passagiers uit Batavia vertrok ken en neemt op weg naar Neder land te Belawan nog repatrieeren- den aan boord. Wijziging dienstregeling Rotterdam-Den Haag Met ingang van 4 Maart 2al de dienstregeling óp het baanvak Ren baan—Achterweg, Den. Haag H.S.— Rotterdam DP, belangrijke wijzi gingen ondergaan. Den reizigers -wordt aangeraden, om de nieuwe dienstregelingen, die op de stations zijn aangebracht, te raadplegen. Transatlantische dienst v nog dezen zomer7 Zooals bekend, zal op 4 Maart de K.L.M. de lijn Schiphol—Londen weer zelf gaan vliegen, in samenwerking met de B-O-A.C. Het te niet waar-, sehijnlljk dat de groote D.C. 4-vlteg- tuigen op deze lijn Ingezet zuilen wor den, aangezien het vliegveld Croydon niet geschikt isals landingsplaats voor groote vliegtuigen. De eerste vlucht zal uitgevoerd worden met een D.C. 3. De heer Flesmangaat mede aLs passagier, om ln Ierland bespre kingen. te voeren over den ln te stel len transatlantischen. vUegdienst, wacrvoor de K.L.M. - vier „consteUa- rlon-'-vliegtuigen in besteUing heeft. De esrste aflevering dezer toestel len woedt tn Juni verwacht, zopdat aangenomen mag worden, dat de K.L.M. van den zomer nog met den transatlantisch en dienst zal kunnen beginnen. Gistermiddag ls het vlaggeschip .Eondon" van ne American Overseas Airways,- komende van New York, op Schiphol geland en kort daarna weer vertrokken. "y De Belga afgeschatt De Nederlandsche Bank deelt op verzoek van de Nationale Rank van Belgiè mede, dat de Belga Dij besluit van. 8 Januari 1946. als Belgische geld- eenlieid is afgeschaft De notoexlng van buitenlandsche deviezen in Be,gie geschiedt dientengevolge voorlaat» ln Belgische francs. Als Belgische munt eenheid werd hier te lande reeos eenigen tijd geleden, alleen de Belgi sche franc officieel genoteerd. vol- Kort geleden is een tweetal Ne derlanders, onder wie de directeur van het Rijksbureau voor Tabak, de heer Polak, uit Amerika terugge keerd,' waar ry onderhandelingen hebben gevoerd met officieelé per sonen uit de tabaksindustrie. De .me: dèdeelingen, welke deze dieeren ver strekten omtrent de gevoerde bespre kingen, waren met zeer bemoedigend voor ome naar sigaretten dorstende iandgenooten. Maar daar gaat het hier. niet om. Wat ome aandacht trok, was een uitiaUng, volgens wel- k de Nederlandsche regcennn ccn half jaar geleden SQO millioen Ame rikaansche sigaretten had gekocht, die inmiddels verbruikt zijn. Voor*zoover ons bekend is cn ook my laten nooit een Jabaksartikclen''- bon verhopen rijn twee °f dne keer: Engelsche ^„igaretten verstrekt. De ".Camels, Chester/ie Ids :.,en->Mu<:ky I Strikes'.sag fine».Ne plMtse^or§^voorMdy^tere,%pT^em f orj vdti^eigenMrf^v sonderen Ee-n kijkje tn de Centrale Werlr plaats der N.S, to Tilburg, v>aar$$ onze locomotieven-worden gereparéerSjyx De radio vanavond HILVERSUM l, SOI M.ï 18.00 Ensemble Nina Dolce1830' Journalistiek w eek o verzicht -00 Nieuws; 19AO Ned. Strjdlzrachten SOPO Nieuws; SO.05 Lichtbaken. de Greeve; SOAO' Oorlogsdocumeidar tië; S0U5 Hoorspelj SS.00 Nieuws ss.20 VraaggesprekSS.00 Ensemble:^ Erica Helen; SS.SO Gr. platen. Y EIirnESÜM 11, 4 18.00 Nieuws; 18£0 Rijk overzee## 18:45 Kamermuziek; 19.15 Natüur-] tetén 19.S0 B ijbelverte I ling éö-öö/y Nieuws; 20-05 En nu.>okê; 21.15 j' Politiek weekoverzicht; SI,SO spel; ££.00 Eddy Walis; &£,8£i7oofki$ dracht; ££50' Gr. muzick j. £S.O0^:> Nieuws; S3.15 Gramófoonmusiék EIlVEBSail 1, 301 II.: SM': Nieuws; 8.15 Van man tol onan';^ 8.30 Frot. Studiodicnst9.45 Gr./ Y muziek; lODO Hoogmis; ,ll.SO lige 'van: den dag; 11-55 Kingerszef^, nen, Schumann; is.15 In 't Botch-,,? hut/s; 13.30 Ensemble' Nind Dolce;^, 18DO Nieuws; IS.SO Continental Quintet; 11.00.. Sticlitsch. Umerm> :t leest; 11.40 Reportage: 15.00 Apólo-J* qie15.45 Gr.' muziek16:00 Zuiken- h lof 17.00 Gcw. muziek; 17A0_ K'erk-:t dienst; 19.16 Kent g\j vw bijbel?; 19.30 Ned. Strijdkrachten;- £0.00": 'Nieuws; £0.05 Rubriek wederop- s bouw; £0J5 Syteèstretrio;30.45? Luisterspel; 31.15 Hvtvelt kwartet;;. SS.00 Nieuws; ,33-18, Kampvuren,, langs den evenaar; SS.30 Avond ge-., bed; S3.00 Cantobilrse.ptct; m Gr. platen. - il'k^A-KN. HILVERSUM .- V, 415, M.: c8.00. Nieuws; 8A5 Gr. muziek; 9.M'l duivensport9.15' orgel9.15 \Gcesteljl: Zondagshalfuur;, diepst 7 ',ri yg-spvritUC. u-jpeaiab'êl.- a»ritöl m'c c. -o f.-"' K' 'I ,f: 'di i"..'--"1"'' -nftyEBZi' sa-en'. M*üï in." - !öS-re? £n-y.i :gsrahoedj«. pfvèivnmi-f iLVr/TOordon/métLopyeschoven../^ werkfó0,^^«§^£.f Y"1'Ook"- de' Rotterdamsche. voetbal bond'heeft; voor morgen; alle .wed;; strijdeii: afgelast. N'T yX: sp órteghtuwnMpg déZgrodtav ingenm pelde ^eatc„ 'ModollJi 7deques,. Griffe ij ^SE3O0i$rniRibèn rnidae Ifóvèrfb U fn^verbanamer de Tdefn popper-, ytatttw canbonwiLbladii' hebben -wu- van de autoriteiten,;>vergunnlng.^ gekregen [eenmaal ln twee weken; des- -Xaterdags met J. een duobel nummerte versCbUnen.'-Vs.;.;-;?* rMtir.rc.WkjbesChé

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1