-'"'"// /////- PER KWART A Af>. f .4.— :LOS5KNUMMERS f |.H n I f; VRIJ, ONVERVEÊRD Wapenstilstand in Indonesië? AcUte-t het nieuws Militaire alliantie Engeland -V.S. Verrassing vén minister Beel Eerst achter de groene tafel, nu er vóór Slechte tactiek - ;s<l Plaatselijke berichten /SS RAO. SN AX>kL 3CHIXDAKSCHKSM&&L M—*'- WTTCHDAM. „TELEFOON 23U0 (4 LUNEN). ABONNEMENTSPRIJS PE« WEEK CENT T¥mmt ADVERTENTIES KMMLKSTmCl aCHlEPAMSCHPaiNQKL Ifo. It;vROTTERDAMT/Ï/C TELEFOONNUMMER SM (VEER LXJIOEM)v^-Ê BankMrr/AMSTERIX^ BANK TB*. ZESDE JAARGANG No, 55 Onafhar ikeii'lcDagblad voor Rotterdam eb Omstreken'A WOENSDAG 6 MAART 1946 V Lot der geïnterneerden, op MiddenQava nog onzeker Soelan Sjahrir lieeft -gisteren zijn 37sten /verjaardag gevierd. In een persconferentie deelde hij mee, dat het Indonesische kabinet een voor-, stel tot het sluiten van een wapen stilstand op Java ebt*- Ned.-Indlë ral doen. Verder verklaarde Sjahrir/dat: hij binnen enkele 'dagen de.'namen van de leden van hetnieuwe, kabinet - bekend zal maken en tevens een formuleering zal -geven van 'een po litiek, gebaseerd op hefc vijf pun ten- programma, dat het .Indonesische standpunt betreffende de Voorstel-: len van deNederlandsche regeermg zal omvatten. - -V: Sjahrir 'voegde.; er aan- »oe,dat; er geen bezwaar bestaat tegen eén voorafgaande bespreking met Van .vV Mook, voordat- de politieke richtlij- nen worden /bekend gemaakt.- HIJ legde er opnieuw den nadruk bp, dat het onderhandelen over, de Ne- derlandsche .voorstellen nu geheel aan het nieuwe kabinet wordt over- gelaten. Dit kabinet' zal kunnen op treden zonder ruggespraakmet Soerakarta. - Op een vraag betreffende het-te voeren beleid vanhet nieuwe kabi net ten aanzien van de geïnteméer-. den, verklaarde Sjahrir: ..Mijn per-: soo'nlijke meening is'.altijd geweest;: 'dat die geïnterneerden, cUe. Miflden- Java willenverlaten, naar Batavia moeten worden overgebracht. Ik denk, dat dit standpunt in een ver-, klaring, van het nieuwe kabinet, zai worden vastgelegd. De T.R.I. is be reid, -deze tnenschen over tebren gen, maar volgens mij kan dit op het oogenblik niét" gebeuren, zonder datwU op gróöt.e moeilijkheden etuiten." "Watbetreft het-xpeds "eerder door Sjarifoedin bekend gemaaktstand-, punt..waarbij alle mannelijke 'ge- - interneerden op Midden-Java zou den wordenvastgehouden, verklaar- de Sjahrir, dat ook dit een aange legenheid was voor hefc nieuwe ka binet. Sjahrir besloot met te zeggen, dat in. 't ledental van 'fccentrale .natio nale comité een kleine wijziging •was gekomen,doordat de hoofdver tegenwoordigers van hefc volksfront» tot lid rfjzi gekozen. Tijdstip mor daden nu aan gebroken. Neutrale waarnemers te Batavia'; die de recente gebeurtenissen In de republlkeirsche politiek op den voet hebben gevolgd, .zijn in het alge meen van meeding. dat het ©ogen blik nu Is aangebroken om den loop der gebeurtenissen, welke moeten leiden naar een oplossing van hefc Indonesische probleem. Ir. belang rijke mate te versnellen. Hoewel men er zich in deze kringen van bewust' is. dat de volmachten, welke nu aan Sjahrir rijn gegeven, onge twijfeld een stap in die.richting be- teekenen. vreest men niettemin, dat de samenstelling, van het nieuwe kabinet een- werkelijk snelle ontwik keling naar een beslissing toch nog zal Jcunnen remmen; Ondertusschenis.de „economische toestand op Java duidelijk slechter géworden, terwijl in andere deelen van Ned.-3ndië, welke .niet geheel onder oóntróie van degeallieerden staan/ zodals op Sumatra, bijna de geheelé productie is opgehouden.Dit is niet alleen in het. nadeel van 'het land zelf, doch 'werkt' er. ook toe mee om het. voedseltekort over de geheele wereld fce vergipoten. -Op het t oogenblik heeft de wereld "bo- vendien dringend- behoefte aan vele producten.' welke Ned.-lndie 2ou Jrunnen voortbrengen, doch welke door den polltieken toestand nu.niet geproduceerd worden. Deze waar nemers zien dabrom in. dat het ge- brek aan voortgang bij'de bespre kingen in alle oprichten Uiterst schadelijk is. Aangezien de nationa listen door vérder uitstel nietsméér; .kunnenwinnen," is het tijdstip voor. daden nu definitief, aangebroken. ,- rv De onlusten op Celebes Uit betrouwbare bron wordt ver nomen, dat de onlusten in Palopo (Celebes) begonnen en geleid zijn door drie ontsnapte Japanners, Sa- Krakende wagen ,.-/'-. - Wat; hebben wlJkpJet gespot met. de '.;;as*V -. waarmee von Ribbentrop en Clano zoo - amechtig manoeuvreer den Maar was zö.vniet een'monu ment van: soliditeit vergeleken bij het instrument, dat naar 'den' naam luis- r'" tert van „Groote/ Drie".?, Rusland heeft besloten zijn troepen; In Perzië: te laten,,tn strijd met de verdrags-; verplichtingen',.zegt „Londen, waar reen verder van een groote diploma tieke crisis spreekt. Ook Amerika maakt zich klaar voor een protest, dat nj.:n of meer als de uitlooper klinkt van de klacht van gisteren, toen het Rusland verweet Manüsjoe- rije leeg te plunderen. In Canada heeft men Iets bekend gemaakt omtrent de activiteit van den Rupslschen splonnagedlenst. Merkwaardig daaraan Is vooral het gebied, dat deze bedrijvigheid be streek: Rusland interesseert zich nleS alleen voor de atoombom, maar ook voor de verplaatsingen van Cana- deesche en zelfs Mr3zuiaansche troe pen. Waartoe de diplomatieke levens ruimte van een groote mogendheid al niet relktf Men weet hoe tic'Russen op 'dlt soort aanvallen reageeren: zij slaan terug. De Russische kranten bevat ten scherpe aanvallen op Franco, die tevens gericht zijn "iegende demo cratieën: deze Immers Franco maar laten betijen. Liever knoeien zij aan het westblok. En In afwachting van verdere complicaties wuift Mclotov met een claim op Benghazi. Men kan gemakkelijk genoeg de schuld op Rusland gooien, maar wat hebben de Angelsaksen gedaan om de wereld veilig te maken Niemand heeft toch geloofd, da: de Iraansche kwestie in orde was, omdat de Vei ligheidsraad het probleem naar den grnoten Rus met zijn'kleinen Per- zlsehen broer verwees.? Men stak toen,den kop In het zand, maar dan moet men ook niet verontwaardigd V. zijn als men, opkijkend, bemerkt, dat' inmiddels gebeurd ls; wat leder van te voren 'kon uitrekenen, -n.l.- dat de groote broer op de,- teenen ls„, gaan slaan - van den Jdelneb.: Waaróm zóu - Rusland zch niet.- laten -gelden, r.u -> '-<[■ zijn bondgénóoten; door hun aarze- lende- houding -het welden "indruk moeten geven,-' dat-" ërin- de '-.halve iiiKl. wereld i een', machtsvacuüm, beersoht ►ohöëénóoj^-VanrzIjh/wjJahdèr^^ ^eetan;'?MiNÖg^/ritljd.^be^!t^Pt«m'en^5brC? ^a£^(óo^smmpf!^ Sjahrirs opdracht De volledige tekst van de opdracht, die SjaHrir- van het Centraal Nationaal Comité ge kregen heeft luidt als volgt: 1) De onderhandelingen moe ten worden- gevoerd op den grondslag van erkenning van de republiek; v 2)» Er moeten voorbereidingen voor de verdediging rvan de Indonesische republiek getrof fen worden op het stuk van defensie, economie en sociale zaken: 3) Een democratische grond slag voor het centrale cn het provinciale bestuur zal worden gevestigd; 4) Ontwikkeling van een zoo groot mogelijke productie en van een billijke distributie van voedsel en klceding; 5) Onontbeerlijke onderne mingen en industrieën moeten onder het toezicht van de re- geering worden gebracht. kata,Mutsumoto en Simitsu, die een-bende om zich verzameld had den;' waarmee zij het gebied terrori seerden. Voor de .afdeeling van het, K.N.I.L.,welke.-hierv.in.' Januari. 1s aangekomen, de orde had hersteld, waren vele. inwoners gedood. "Nader wordt uit Makassar be richt, dat in het bergland van cen traal Celebas ten westen -van Ma- samba; waar de onrust voortduurt, extremisten vijf bruggen hebben vernield. Op 3 Maart heeft een pa trouille, welke naar deze: 'streek was gezonden,'-een bende Pemoeda's ont moet. Bij de daaropvolgende' botsing, rijn. II Pemoeda's gedood; Het regeermgsb eleid in de Groote Oost. In Nederlandscbekringenin Oost- Bdrneo ,.en de \Groofce Oost is' men algemeen van meening, dat de Ned.- Indische regeering. indien zij de: banden met deze gebieden, wenscht te handhaven, een groote fout maakt door daarheen niet voldoende goe deren -te zenden; te hooge prijzen .voor een deel der beschikbare goe deren te vragen en zelfs nauwelijks- voldoende voorlichting en verstrooi ing aan de bevolking en de troepen, te geven. In de verklaring van eco nomische deskundigen, dat een al-' gemeene voorziening van "goédexer in hét kader van kostelöoze nood voorziening of. voor matige prijzen^ en een voorlichtingsdienst op:groote' schaalte /kostbaar zijn voor. het uit geputte land, zien .de Nederlanders hier een '.bevrijs, 'dat de Ned.-Ipdi- sche regeering de poilöeke situatie in Borneo en de Groote Oostniet geheel overziet. Deze is weliswaar bevredigend, doch overal bestaan spanningen. ZooweV. hij de Indone sische als bij de Nedejlandsche sol-, daten .is destemming gedrukt en .wél; om jerschiUèndev.redpjieifcv-goib:; namelijk omdat men naarzijn ge- 2in wenscht .térug te keeren en:beter behandeld, wil worden..': Bovendien heerscht er bij de Nederlanders on zekerheid omtrent het tijdstip van demobilisatie, de-mogelijkheid .van terugkeer in het vroegere beroep en vergoeding van oorlogsschade.. Men- is van meening, dat slechts enorme .financieéle1 offers, op dit "moment, gebracht, tezamen met de uiterste persoonlijke inspanning, die deNederlanders zich hier heeds hebben- getroost, deze ^gebieden aan de Nederlanders - zich hier /reeds den. - Churchill stelt oor: ♦Jyiemand weet walde Sou)- jet-Unie in de naaste toe komst zal doen" Churchill heeft ia- het Westmin ster College'te. Fulton (V.S.) een rede uitgesproken. ïljj zeide, dat oorlogen niet voorkomen zouden kunnen worden cn dc wereldvcUigr- heidsorvanisatie niet in aanzien zou kunnen stagen zonder een broederlijke vereenlgïng van de Engelsch sprekende volken, d.w.z. een hüzonder nauw contact tus- schcn het Britsche Hük en de Ver. Staten. t Zulks dient gepaard te gaan, al dus CtiurchlII, met het handhaven van de huidige faciliteiten voor de wederzïjdsche veiligheiddoor het gcmeénschappelyk ...gebrdik van alle vloot- en luchtmachtb'ases der beide landen over de gehecJe we reld. Ten slotte zouden wij wellicht zelfs kunnen geraken tot een ge- 4ncenschappelUk staatsburgerschap, aldus ChurchilL Niemand weet, zoo vervolgde Churchilll, wat Sovjet Rusland en zyn communistisclie internationale in de naaste toekomst zullen doen of wat de-grenzen van zijn neigin gen tot expansie en proselieten- makerij. Mijn voorstel is derhalve, de U.N.O. terstond van een inter nationale gewapende macht te voorzien. Mijn voorstel is, de mo gendheden te verzoeken een be paald aantal eskaders vliegtuigen in dienst te stellen van de wereld organisatie. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Ik geloof niet, dat de Sovjet-Unie oorlog wil; Zij verlangt de vruchten van den oorlog en een onbeperkte uitbreiding van haar macht en leerstellingen; van hetgeen ik van onze Russische vrienden en bond- genooten tijdens'den oorlog.heb ge zien weet ik, dat er niets is, dat zij zoozeer bewonderen als kracht en dat er niets ls./waarvoor zJJ mind ér respect hebben dan- voor militaire zwakhéid.De oude -Ieerstellins van machtsevenwicht is derhalve on gezond, Ongunstige recensie in de V.S. Reuters correspondent 'te Wash ington - schrijft:. De rede" van Churchill, waarin lilj openlijk de greep naar de.macht 'vari -Rusland bespreekt, heeftmen sympathiek bezien tegen een-achtergrond van crltiek, argwaan en vrees voor Ruslands ambities. Velen waren/geneigd dergelijke openhartige: taal toe te juichen. Maar de reactie op/hét voorstel tot het vormen van een militaire al liantie deed de vraag rijzen- ,£ens alliantie tegen .wie?.'" Ondanks de /vastbeslotenheid zich tegen de Russische eischen te verzetten heeft hier niemand in verantwoordelijke kringen het denk beeld geopperd 'dat .de geschillen met Rusland van hetdiplomatieke naar - het militaire stadiumzijn overgegaan ofdat het punt" is be reikt waarop militaire allianties overwegingverdienen.AlsChur chill deze rede eérdge weken vroe ger. gehouden had, zou zij een sen satie "zijn geweest,: maar vandaag zt)n we allen vastbesloten ons te verzetten tegen de eischen van Rusland. Wij zijn van meening, aldus een Amerikaansch waarne mer, dat het oogenblik voor daden is gekomen geen militaire daden of militaire allianties, want dat zou te defaitistisch zijn ten aanzien van de hoop op een harmonieuze wereldmaar voor stevige diplo matieke daden en" druk. "Naar wij vernemen beeft gene raal Winkelman,die te Seesterberg woonachtig is, een blaasoperatie moe ten ondergaan. 'Hij Is weer her stellende. Nieuwe schoenenbon op 1 April Met -v- Ingang van Aprilsullen nieuwe scboenenbonnen -in gebruik worden genomen. Omtrent de wtl2® waarop deze bonnen/ zullen .worden uitgereikt zullen nog nadere mede- deellngen volgen. - Z 'v//; De thans ln omloop zijnde schoenen- bonnen zullen na 18 Maa«. hun gel digheid verliezen. Zij. zullen nog tot en met a Maart worden uitgereikt. Ruiling der oude bonnen tegen nieuwe zal fn geen. enkel'geval mogen geschieden. Slechts wanneer de' han delaar, geen pas?ende schoenen in voorraad heelt zcl rnón den bon bü oen schoenhandelaa/ n kunnen leve ren, die een ontvan.;slbewlj« zal af geven, waarop .vermeld moeten zün neam en adres van de klant en han delaar, alsmede het Inschrijvingsnum mer-van laatstgenoemde bij het rijks bureau voor hulden en leder, dè soort en maat der schoenen, de datum van afgifte. -De levering der schoenen zal ln dat geval plaats hebben zoodra de handelaar de schoenen v.. besteld ontvangen heeft. Meer melk voor kinderen tot en met vïek jaar Als gevolg van de vergrooting der melkproductie zullen de kinderen van de E en D groep <0 trin 4 Jaar) met ingang van 17 Maart weer zes liter melk/per week krijgen. Zoodra de omvang, der productie zulks'toelaat zullen ook de andere consumentengroepen weer de vroe gere rantsoenen ontvangen. (B en C groep 2}h U-ter, A groep 2 liter) Aljechin tegen Bolwinnik Aljechir. heeft de uitdaging /van Botwinnik voor een match om het wereld-kampioenschap schaken aan vaard./ De' inzet is een bedrag van 2300 pond sterling. - Het ziet er niet naar uit, dat Nederland op 9 April ter stembus tijgt - Partij van den Arbeid en de Katholieken LS een groote verrassing kwam Dr. A. A. van Rhljn deed een fel- Al'OOMKANON, OPGESTELD - TN TIET NATVü7itUl?JDI&: LlEOJZA- TOTilUM VAlf TITILTTB V TE EINDHOVEN. <Z'ooaU'beleend, was 'men- hier at jaren vóor den oorlog bezig—met - atocrin-oiiderzóeb. Met ge- bruikmalcir.gvan énorme hooge élcc- trisclw spanningen worden- iii de rechtopstadndè:. bgnsèn de .„delifó- nen", die dé. (lioómlcernen' moeten bomb ar deer cn,versneld.: Op den achtergrond 'sief, men de hoogspan- riingsgenérntorï voor. 1.000.000 volt. Vooraan in hef'midden de: e.g. ver- sneUingsbuxé.z (Fotó Amfo/rJiilips .Centraal foto-archief.)y 's-..- JZisch tegen mr. Carp: levenslange gevangenisstraf Jqhan Herman Carp, 53 'jaar/ oud, liidens de bezetting president van het Vrcdegerechtsliof, /verscheen gister- morgen aao dien kant; van de groene tafel, waar hü thuishoort," nameiiju.' In de beklaagdenbank. 'In dé door mr. Zaayer als piocu-. reur-flscaal .uitgebrachte dagvaarding werd hem ten laste gelegd, dat hij lei ding heeft gegeven aan pogingen om de geesten in nat-lonaal-sóeialistlsche' richting te brengen, o.ou .dóór de gróoté-publiciteit/ die,.hU aan 'de von nissen- van het door hem/^tpresideer- .de cojrège. liet gevcri, door de Justitie te doen optreden; als opvoedend or- gHan ,.lh. -nattonaal-socLallstiscïien zin, door begripsverwarring van/recht cn onrecht- te bevorderen en -de zware bestraffing van,allen, dievan een te genovergestelde gezindheid blijk gaven De .president, ny. Van: Berckel, had een kwartier noodig;om verdachte tot de -erkenning te brengén/ dat en ln 1940 althans feitelijke ooriogsbande- llngëti .tusschen Nederland en Duitsch- land ïiebben plaats gehad, Wat er. aan Grebbe en 'Moerdijk- was geschied, w^fschte hij te beschouwen als een begeleidend /wereohijnsei van seöun- dalren - aard, voortspruitende uit een toestand van 'internationale, revolutie. Duits'chland was in deze revolutie on ze /vijand -niet. maar onze politieke tegenstander/ Hiermede is eigenlijk wel/ het jammerlijke, figuur ..geken schetst, dat de voormalige vrederech ter voor het Bijzonder Gerechtshof sloeg. ,i. Propaganda-Instrument. Mr. 2 a a y e r legde ln zijn requi sitoir «en nadruk op het historisch knrakter van zijn processen, die n?rt mogen afdalen tot het peil van Juri dische- chicanes. Spr. zou-., verdachte- heel Wat sympathieker vinden, "-wan neer/hij het; Bbfniet trachtte wijs te maken, „dat de: N.S3. de-/.Verzetsbe weging bij /uitnemendheid was"./Ver- dachte's boekje „Een.-halt Jaar vredes- rechtspraak'/maakte de bewijsvoering heel. gemakkelijk:. De Duitschërs heb ben getrachte de "N.S.B.-rechtspraak te bekleeden met het moreele gezag van de Nederlandsche justitie, dat. daar mede Verlaagd werd tot' eeri Nazi-pro- pagnnda-instrument- Dat zoo iets mosclUk was, zoo zeide mr,Zaaycr „metstemverheffing, Komt voor «en groot .".deel voor verant woordelijkheid .van; de leden van den Hoogen Kaad'. die een tekort aan ma' reelen moed aan den dag hebben ge legd. Zoolang de, toen zitting hebben dé leden aanblijven, kleeft er aan dit college een smet, die niet kan worden uitgewischt door- boeken, betoogen -of zuivering. - Het Necerlandsche volk heeft kwaad willige- comedle i doorzi enwaar- doorv liet gekrenkt werd-lij" zijn diep ste gevoelens. Dit verlicht niet de vèr- antwoorde-lljkheld van dezen: ver dachte; aangezien de rechterlijke, raacht in. deze;,tn zekeren zin: partij is, past hét' niet, 'zoo /hoog van-v.den. toren'.te blBzën,.';tvaar de Hooge 'Raad heéft-'gefaald. Daarom luidt 'de/elseh: Levenslange gevangenisstraf/mep ont zetting /u|t; de béide .kiesrechtéh//; fHlèróa wasj hét woo rd. aan- d ctn ver dediger vaninriCarp.Jhr, .'M. M. van 'Aschvan Wijck, die' den, trer- daehfe schilderde ais een'eenzame, fi guur ii> de. N.S B- Nimmer .heeft/ hfj, koenadering ge toond tot - Duitsche aangelegenheden, HU bemoé 1de/ zlch/: ook hlet met/ or ganisaties als Kuituur-gemeenschap, Nederland en Euröpa c.d. Tégcn./de S.S. 'was;.hij-zeer. gekant. v ?.r Hierna heeft dr. Carp .zeli. nog; het woord gevoerd.Hij zeide - een vveg van/veel verdriet te zijn. gegaan. Het Hof zal .19 Maart -uitspraak flfipn. _/-\or.!angs de waarschuwing van minister. Beer ift/tie Eerst-e Ka mer, dat de datum'van 9 April voor de verkiezingen Óp-Hoése schroeven komen te staan. Er-komt jil. een latscommJssie.dié; een voorstel zal doen, om deGrondwet: te - wijzigen. Een verandering 'in de- Grondwet elscht evenwel vplgem. diezelfde wet een ontbinding van;/hefc pariement Ret Is niet aan te.'-riemen, dat de commissie, die riet benoemd is, zoo tijdig gereed is met; haar voorstel., dat dehuidige. Kamer dit vóórt s April kan behandélèfb en dan nóg tijdig; genoeg, ontbonden, kan worden om verkiezingen op 0 April/mogelijk te maken, te minder oindat er nog een termijn van veertig daaen in ■acht genomen moet worden. Dit zou beteekenen, dat dan inmiddelsde nieuwe Kamer opgetreden zou rijn, die het ontwerp zoumoeten behan delen en die, dan op haar beurt ont bonden zou moeten worden, .met wederom verkiezingen tot gevolg. Bet'lx begrUpeUjk,/fiat:de regeering hier tegen op ziet. Wjjzijlng Grondwet Daar komt nog iets bi). .De be doeling zit voor, artikel 203 van de Grondwet te wijzigen, waardoor het voortaan - gemakkelijker zou worden, de-,Grondwet., te: veranderen. In/be paalde deskundf ge kringen rijzen tegen ditvoornemen bezwaren van staatsrechtelijken aard. - De Grond wet/is op /difcpunt namelijkjiiist zóó samengesteld, omvyrilziging,er van./niet' te gemakkelijk te maken. Het; zou dus een ingrijpende veran dering zijn./ Daaroverkan n' be slist Worden in: een; gejaagd' tempo Het /ziet;/ er dus niet naar uit,dat er 'op 9/April gestemd zal worden. Overigens is de verdeeling, van het kiezersvolk in zjjn nieuwe groepee ringen nog niet ;,rond". De Partij, van den Arbeid is er nu, de: Katho lieke Volksparty is geconsolideerd, maar of en eventueel hoe deze beide groote. lichamen - hij- de ver kiezingen v. zullen samenwerken,/- is nog een open vraag. f in het rechteche kamp is het spel! nog niet uitgespeeld. Een conserva tieve volkspartij is nog niet van. de baan. De namén -van- hen, die bij de 9prichtirigspogingen' een rol spe len, maken het duidelijk, da: hier sprake is van een krachtig streven De Chr. Hist. Unie heeft op haar vergadering tc Amsterdam samen werking met de onti-revolutionnairen nog wel niet afgewezen, maar de on een igheid op deze bijeenkomst be wees wel. hoe ver de versplintering in deze party voortgeschreden is, 's Lands begrooting is klaar Blijft huidig parlement tot September zitten? „(Van onzen parlementairen redacteur) Uit een uitlating:'van den becT Kortenhorst (r.k.), gistermiddag ,in de, Tweede Kamer gedaan, volt af te leider., dat men er. in politieke kringenrekening mee houdt, dat met de E.V.C, ,wil onderhandelen het. huidige parlement nog tot half: «n baas wil blijven in haar eigen len aanval op het hoofdbestuur. Het „was echter .duidelijk, dat hij namens 'n kleine- minderheid sprak. Dit houdt echter in hefc gehee2 niet in, dat de meerderheid - in zichzelf onverdeeld ris. De C.H;U/ -doet nog wanhopige" pogingen om haar. een heid te'herstellen, "waarby rij steeds meer naar rechts dreigt oyer te hel len,.. Ofdit zal baten? - Misschien is het toch beter, dat er voor de verkiezingen nog eenige extra-tijd verstrijkt/ al popelt het Neder! andsche volk om rich mfc te spreken? IV;e verlangt'niet naar een parle ment, dat werkelijk de vertegen woordiger van liet vernieuwde na- oorlogsche volk is? Het vetgehalte van melk - Gestreefd wordt naar verhooging (Van onzen parlementairen redacteur) De minister van Landbouw, Vis- scherlj en Voedselvoorziening. Ir. 8 L. Mansbolt, heeft in deTweede Kamer medegedeeld, dat gestreefd wordt naar een verhooging van het vetgehalte van de melk van 2J- tot 3,2 by handhaving van de thans bestaande standaardisatie. Op dit oogenblik kan -het percertage nog niet verhoogd worden, omdat de productie noz onvoldoende is. De •minister heeft een open; oog.voor.de verschillende bezwaren - tegen stan- d aardisatie, welke door :;de afgevaar digden v. d. "Weijden (r.k.) en De Ruvter"; (chr-hist.) naar. voren wer- iden gebracht, doch wil dit slechte zien als .van Ztijdelljken aard. Op den duur zal het transportsysteem zoo/worden, verbeterd „en zullen de bedrijven dermate: worden geratio naliseerd, dat de groote consumptie- centra met het kortst' mogelijke tij dsveriles van gestandaardiseerde melkworden voorzien. Handhaving van het stelsel van betaling op ba sis van vetgehalte heeft het voor deel. dat de boer er belang bij heeft een zoo goed mogelijk product aan de niarkt'te brengen. Staking bi] de „Baronie" Gistermorgen is een staking uit gebroken bij de cacao-' en chocola defabrieken „Baronie" te Schiedam. Volgens de E.V.C. is de reden tot deze staking, dat ner meisjes wer den ontslagen, omdat zij om loons- verhooglng vroegen, die haar al wekenlang in het %-ooruitricht was csteld. Zij ontvingen toen een ant woord, dat eigenlijk hierop neer kwam, dat de zaak weer.opnieuw op de lange baan werd geschoven. De meisjes antwoordden hierop: ,JDan gaan v1j staken". Daarop is het ontslag gevolgd. De directie, aldus de E.V.C.. stelt zich op het standpunt, dat zij met geen enkelen vakbond en zeker niet ïtnimgeoteden Augustus en wellicht zelfs tot. den derden Dinsdag in - September „zit ting zal hebben/ een enander als gevolg van een mogelijke grondwets herziening. De heer-'.Kortenhorst voerde dit argument aan om veér- i hen dagen uitstel voor de Dehan-- deling van het wetsontwerp Vermo- gensaanwasbelasürig ;te vérrójgen. Dévoorzitter, de heer Van Schalk' meende daarentegen/ dat de instel ling/ van een commissie van /voor bereiding voldoende waarborg.,biedt voor eèn dergelijke- behandeling; wees op het gevaar voor 's lands schatkist, wanneer deze materie nn niet spoedig werd geregeld, -en bracht tenslotte naar voren, dat bok het kabinet dezenzomer, wel eens geheel of ten deele demission- nair zou kunnen zijn. Het voorstel- Kortenhorst werd daarop bij zitten en opstaan verworpen. Het daaropvolgende debat over een aantal wetjes, dte maatregelen moeten '.egaliseeren, welke tijden; de bezetting van ons land; rijn -ge troffen, bracht aan;-het licht, dat dé regeering deze maatregelen in-! derdpnd ;zooveel mogelijklangs, den weg. /van een -/.wetsontwerp -.wil ;be- brachtagen.Zij /worden /öus niet/op éénkhln'v gesteld,/'mètV:de:tK3i's¥yan/ /de.ëlk»ndensabé|fr^éerlrifé/ómw^.; weikisr|;rechtel!TachtMe^Kamër;^rich; fabriek. Behalve hierover heerscht er- nog ontevredenheid bij de oude re arbeiders, omdat de loonregeling van een rijksbemiddelaar-nog niet is nagekomen. v-.- De 'directie' van ,3aronie"- geeft echter als oorzaak dezer staking op; dat eenige meisjes ri^ aan de dienstvoorschriften -wilden houden; De paksters moeten" n.l. haar tasch- jes in de garderobe, achterlaten, om verduistering 'nietté yergemakkelij-. ken.Na het verzoek,- om gemeld voorschrift op /te volgen, genegeerd te hebben, weigerden eenige meisjes het werk voort te zetten, waarop zij de fabriek verlieten. De radio vanavond EILVESSÜM1 (SOI- M.) - 13.00 CrT. mnz.; 18dó Eng. Ie3 voor beg.; 1SA6 Gr. mus.'; 19.00 Nieuws; 19J.S Dep. sprcl-en; WAO Nederl. StrljcTkr.£0.00 Nieuws yXO.05.Bel Canto; 21 .OO-lLgaing-; St.SO-Symph: VELDMAARSCHALK MONTGOMERY Wens een bespreÜng Hj/nd, mjnisfffr, belast met Duitsche aangeleaenheden, in Norfolk House V te Londen, het hoofdkwartier van de controle-commissie voor DuitecJiland. - - Artsen worden ge- holpen Tachtig procent heeft reeds een motorrijtuig (Van onzen parlementairen redacteur) „Van. bevoegde - rijde/vernemen wij, dat van de zevenduizend in ons land aanwezige artsen thans vier en zes tighonderd in hetj bezit zijn van een auto of motorrijwiel, in het bestek van het aankoopsprogramma der regeering kunnen binnenkort eenige duizenden personenauto's uit Enge land arriveeren en de minister van Verkeer en Energie stelt zich voot hiervan een veelvoud van de ontbre kende zeshonderdter beschikking van de artsen te stellen/ zoodat 'ook zij, die thans- over een minder ge schikt ver vöermid del besch lkken zich desgewenscht een /-gloednieuwe auto kunnen aanschaffen. Reeds thans is de, axtsengroep de léést bevoorrechte in ons land, want geen. enkele andere categorie kanr er „op „bogen/dat meer dan BI) Va van haar leden overeen motor rijtuig- beschikt. Ook voor den oor log waren er artsen, die -hun prak tijk/op de fiets deden. v Gevechten aan de' Spaansche grens Een aantal „roode miliciens", die een week geleden clandestien de grens waren overgetrokken, werd In de bergstreek tea zuiden van San tander door dc Spaansche politie 1»U verrassing overvallen. Zü waren van wapens en uitrustingsstukken voor zien. Het schijnt, dat cr een gevecht Is geleverd, want de in Madrid ont vangen berichten maken gewag van dood en en gewonden. ZWITSERLAND STELT BELANG IN NEDERLAND Het Zwltserschc maandblad „In dien Leur Maritime'" beeft onlangs enn speciaal nummer gewijd aan cje Nederlandsch- ZWiteersche" - betrek- kingen. Daaruit blijkt hoezeer Zwit-. seriand belang 'stelt, in onze havens, omdat algemeen wordt verwacht, dat:Nederland de voornaamste toe gangspoort voor Zwitserland zal worden. TERWIJL «panning ligt /over/"het*//:, verloop van dc besprekingen, die/-/ Sjahrir ln Soerakarta voert ep het duidelijk is, welk een waarde ge- - hecht moet worden aan „een- rustige onderhandellngssfeer, heelt het „Co mité Indië ln Nood" aan „Indone-. sië" is dat - comité nog niet „toetrj/f zich meester gemaakt van de ex-ge- ^interneerden. Het kwam dezer da gen/' zelfs met een aanbod om duizenden dier geïnterneerden te doen- optrek- ken naar de Marltth allen te Amr sierdiun om er slag te leveren tegen degenen,die staan achter het stand punt van de Regecrliig en dat van' de Vereeniging Nederland—Itodoneslë. „WIJ gelooven, dat de heeren. Van Swaay, Meyer Rannèft. Welter etc. met deze tactiek niemand een dienst bewijzen. Intecendeel. wij "houden het er voor. dat die tactiek schadelijk en zelfs niet behoorlijk ls. Onze iandge^ noolen, die Jaren ln Japansche gevan genschap hebben geleefd en voor wie de „bevrijding" zulk een verschrikke lijke desillusie ls geworden, die bun. werk teloor zagen gaan, hun carrière zagen breken, bun toekomstplannen in dingen zager, storten, hun illusies za gen wegblazen zij zijn diep ont goocheld, veelal zelfs ontredderd. Wat anders kunr.en wij doen dan hén met hartelijkheid te gemoet treden en ons Inspannen om hen vooreerst het ge- leden leed lervvat te doen vergeten en den weg'terut* te vinden naar nor male levensverhoudingen T En wat kunnen wij nog verkeerdera doen dan' hen ie sleepen ',n de politieke contro versen van dit oogenblik, controver- sen, die zij wie zou dat .niet vol- tedlg begrijpen niet met de rust en het evenwicht van den staatsman, doch slechts met dc volheid .vaneen overkropt gemoed henaderenricunnen wat zegt het. Indien tienduizend .uit Jaren vsn interneerlr.g teruggekeerden zich heftig keeren tegen de; nabo'na- listlsehe beweging, tegen Van Mootc, tegen Schcrmerhorn, of tegen onder- handelen? Het zegt,dat deze men-/ *schen hoe zou het anders T „ge— laden" zijn. emotioneel geladen tegen wat zich daarginds afspeelt. Het zegt v geenszins, dat hetuitgesloten is..dat rl] over drfe maanden de huidige :po- -•/ litlejt tn de Indonesische zaak,.als-de/: Juiste, zullen erkennen. WIJ betreuren. het, dat menschen met Inzicht cq b grip,,voor, menachelljk^ yerhi; """*-- en.reacties els. MeyerZ-Raru Welter enz. er zich niet van onthou den, voor hun opvatting-tehdgeaootóa- te moblltseeren, die thans het: recht hebben tc worden gehouden hutten'de controverse, waaraan zij reeds zooveel verdriet hebben beleefd. Non .tall. anxlllo I 1 SCHIEDAM SCHIEDAMS CHE ONDER WIJZERS TOONEELVEREENIGING. De -Schied. Onderw. Tooneèlver. (S.O.T.), die de laatste jaren voor den. oorlog lri Schiedam een vooraanstaan de plaats -onder het dllcttententDo- neel begon ih te nemen en reeds in Jirnl 1940 haar werkzaamheden staak te, ls herleefd. Vrijdag i 1 Maart gaf zij te oud- Beyerland een-opvoering voor „Volks onderwijs" „vaii Ank v. d. Moert blij spel „"Waar ls rn'ndochter". Van de medespelenden dient voor de hoofd rolvertolkster m«J. B. Vennlk ge-' noemd te worden. Het publiek,, toonde zich over het gebódens zeer voldaan. ORGELCONCERT JOOP WALVIS .Zondag 10 Maart geeft Jaap "Walvis een groot jubileum-orgelconcert; ln het Passage-theater.Behalve walsen van Strauss, zullen ook moderne songs worden uitgevoerd op plano en orgel, twee- vleugels en orgel,Zquëlra nialns:i' l-rf-.j7.-\- VASTENAVONDFEEST R.K, E.H.B.O- Gisteravond had de/R.K.; E.H.B.O; ln '.Irene" een vastenavondfeest georga niseerd. Na een. openingswoord van den voorzitter, den heer H. Leenderts, werden/'door leden-', van de tooneel- vereeniging „Brederode"- .enkele schetsjes opgevoerd Truus Sparla bracht vervolgens eenige cabaretlied jes, terwijl Ri-Ra-Ro als komische acrobaten hun kunnen toonden.VeeJ- bljvaT oogstte, ook het A.T.P.aceóf- deontrio. Tot'slot was. e reen gezellig samenzijn met muziek van: de Nobtno's. HENGELEN.,'...: Voor de Schiedamsche hengelcom- petlties" vonden Zondag twee wedstrij den plaats, n.l. Het VoorntjeDe Fint en Het Kleine Bliekje—De Alfer. in belde ontmoetingen was een gelijk spel het resultaat GF.ZACSTROEPF.N IN FEESTSTEMMING, .Voor eh door dé soldaten, dc- ls hetgeen wij U vanavond bieden", zei luitenant H. D. Bakkes gisteravond ln z'n openingswoord van het feest dat ln den R.K; Volksbond was georgani seerd. En inderdaad .hebben de sold-a- zich niet onbetuigd gelaten, want in vlot tempo werden de verschillen de programmanummers voor 't voet-: hcht gebracht. „Het vroolijke zeven- tal"'vzorgde voorJ-. de schetsjes. sol daat L'.- Beljaars speelde op z'n1 ac cordeon,/ Moreno goochelde, /de ;Ma- ja's dansten en Dick stohe and his Rhythm'Cowboys lieten vlotte pralrle- songs booren. De conference was ln hancen van WUly Vietje. Tot.ver na het middernachtelijk uur werd ër ge zellig gedanst cp muziek van.Wim v. Noorfwljk en zijn Rhythm Kings. BURGERLIJKE STAND Geboren; Johan F. z. v. 1L v. d. Pas en H. Wessel, Baerhavelaan 1: Bernard z.'.v. J. H. K. Verkaalk en M. F. Slavenburg, Parallelweg ICR; Willem z. v. A. de Jor.p en .T. Bree- derveld, Burg. Kneppcrtlaan 25S; Gc- rardiis J.;z.. v/ Li.v. ;d. Kroon en J. Laan/: v. Leeuwënhoeckctr. •Fredrik''AV/ri'-;.V;i/L.P,-' Gosens en Vrank Radio PhilhiyOrEï; £3.00\UUr\ b. a/'Mi/Beukers, /Pascalstr/ 15^-Ma- Nieuws ÊS2J.S ■Na\Ji$tyM.\èÜM:;'-SB.SQ j ria'/C/lid: i;v./;A,.' H;/;,C./:sêhönk'ieh//r, Radio 1 - j Cv"w'enL A. v"S Vlie-»!jG U.r- J p"r ■- v 'I - DIRKSLAND UITVOERINGEN AMICITIA Voor atampvolJe zalen gaf de' nju-.- ziekvcreenlglng Amicltla op twee avonden een' uitvoering. Onder.lei- ditig van den dirigent, den heer De Bonte, werd een aantrekkelijk' pro- r- gromma op uitstekende wijze voerd. Vooral „Strausherlnneringen:' rv,'*r en het concoursnummer „Marche dw Incas" oogstten veel succes. iH DU jaar zal het 25 jaar geleden zijn. dat Amicltla werd opgericht cn .er jf.'- bestaan onder de gemeentenaren;. if ff* plannen om dit feit hlet onopgemerkt te .laten voorbijgaan. .Men zal het corps huldigen en een blijvend aao-/ denken aanbieden. 1 -"7; VLA A RDfNGFN AAN BOUWVAKARBEIDERS- De burgemeester van viaardlngen .- brengt ter openbare kennis,-dat in-'/ zake de tewerkstelling van bouwv-ak- arbeldcrs la dc Betuwe ten behoeve- van den wederopbouw een andere re geling ls getroffen, tengevolge waar- van de publicatie ln diverse - bladen;" als vervallen moet wordenbe- schouwd. PIJh-ACKFR MEER TREINEN De Maandag j.l. Ingetreden dienst- regeling op het lijntje Rotterdam D.p.—Den Haag vla Pljnacker ls een,.', groote verbetering; ln plaats van v eens ln de drie uur kan men" nu om het anderhalf uur weg. ''fvli&ë Hier volgt de regeling; - - Vertrek Pljnacker, richting Den Haag: -6.40: «7.44; 9.93; 10.43; 12.05; •13.29; 15.04; 16.29: 13.94; 19.2a; 21.04; 22.29. - Vertrek Pijnacker, richting Rotter dam: «6.17; «7.43; 9.00; 10.43; 12.06;. «13.28; 15.03; 16.28; 18.03; 19.28;21.03; 22.26. Niet op Zon- en feestdagen.- Naar wij vernemen gaat ook- dé busdienst Zoetermeer—Delft vla. Pljnacker en Zoctermeer—Delft via/- ...yA Nootdorp meer rijden cn zal de twee- -Tcf' uursdfenst spoedig tot eer. één-uurs-v.Vv^fcj dienst worden uitgebreid, terwijlde busdienst Zoetermeet^Berkel—Rot-- terdam vaker en met'grootër mate-' rlaal' zal worden uitgevoerd/ Deze/f dienst ls voor dé' bewoners van de Katwljksche buurt van groot belang. BURGERLIJKE STAND.' V'. ■Bevallen; M. Th. A. van der Burg— Llmbsch, d. M. Bos—den 'Br3Ver,"z.';--/ J.-S. Traas—Reynhoudt, z.; A;-A.-M." Kluttors—van Luyk, d.: -C. C.r'-van v._y' Adrichem—van der Helm, <j.;.JAMwyte# van der Stoep—Zegwaard, 'd.; M. I... Hogervorst—van, Winden,". Bruinen—Wéhsvecm/ aL Ondertrouwd: G. A. Langevëld,j.-.31:-i j.'en'M. 'A: M. van der Valk/22'ffcty A., Zuydervliel, 28 J. (van .Monster) "/j/'/t en' 3. "M.' van den .Bulk.,.'// -/,■/'/.•' Overleden: C.van Griekën/ /i,wed van J. v. d. Stoep. BAAD :/VAN ,-ARBEIDg||^ Dinsdags om de;-^vee'r.Üen/Magen/// hbudt-ëen; ambtenaar,van/dèh/Haad/f Van Arbeid,/ Den'^fHaag./iritÖftg^vanll elf uur\tot. half .één in-:de: voormalig* ;iaan/om/flA>|aangielégenhe^de^pp^tb -wind^tussclieiPrpoj :<ie)'ZÜIdeiyicé?próvj rievël-fofi mist/elöé niét/éenlgé/Uctiteti Temperatuurt ièts^l puüte%f"*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1