m^'w* a ÊSSÊSMtsss. VRIJ. ONVER VEEP Australische regëering was nalatig Amerika acht Nederlands kredietwaardigheid gezond AcMct het nieuws Beulen van Neuenga mme staan terrecht In Mei en Juli Nieuwe bonnen Welverdiend! Dorus Elten gaf Tandberg kranig pur I aJm.mi"'A^AI BCHnCDAMSCHESIhTOKD 5»-*2, RCTPÊRDAM. T ELKFOON !SM0 (4 «JJfENJ ABONKEMENTSPRWS PKK WJBEK;'»' CSMT ''~r PEP KWARTAAL f 4.— LOS8 NUMMERS f V J V'd ADV E RTENTIES-fENJ nniCHl^Gl^ïENBt^l SraiCnAMSCHESINGEL No.i 4Ï,ROTTERDAM -;1 "ti; l-TiMX \UOU NUMMER 25430 {VIES LIJNEN) 'r - POSTGIRO No 398M4"> ri "'C< Bankier: AMSTERD- BANX 'TE ROTTERDAM^; ZESDE JAARGANG' No. 56 OnafherVeliik Daoblad voor Ro'ttetir..i Omstreken. DONDERDAG. 7 MAART 1946 OPPOSITIE BETOOGT: 'Hulp aart geïnterneerden m Indonesië kwam te laat Angst voor binnenlandsche moeilijkheden? De Hcder van de oppositie in^Aus tralië, Robert ÏWcndes,- heeft den minister-president Chlflcy en de re-, geeringsmeerüerlieid in het porie- ment aangevallen voor het feit, dat zij toelaten, dat de verhouding: tns- schen Australië en do Nederlanden, en Ned.-Indfë geheel onder de con trole vau de havenarbeiders raakt Dc Australische regeering was. naar hfj zei. nalatig geweest, toen dui zenden blanken en Indo-Europea nen. dJe !n Japansche handen wa ren geweest, verhongerden, en dat tn een tijd. dat ztf Australische vrachtschepen en verdere hulp had den behooren te ontvangen. De regeering-Ch If ley had de^e of fensieve tusscbenkomst ten aanzien van het door de Nederlanders lader- van herstelgoederen toegelaten: Deze russcherikomst had de moei lijkheden bij de Nederlandsche on derhandelingen ten zeerste' ver meerderd. De houding van Australië heeft de Indonesische leiders aangemoe digd om te gelooven, dat Australië gekant is tegen het standpunt van Nederland zoowel als teger, dat van Groot-Brittannlë. Dit ts gsen ma nier om zijn bondgenooten te be handelen. Menzles gaf verder de waarsrhu- - wtng, dat dc toekomstige veiligheid van Australië dooVvoortdurenden Japanschen Invloed via Indonesi sche groepen in Ned.-Indië bedriegd werd. Zelf «m Australië, indien zijn bestuur over de Inboorlingen van Nieuw-Guinea betwist werd, een dergeiyke houding van een bondge noot niet dulden. - v Voorts gaf hij de suggestie, «dat het Ned.-Indische geschil op dn manieren kon worden opgelost: door onderdrukking van de revo 1 tionnaire beweging;-3. door verdrij ving van de 'Nederlanders en de ve^tiftoe van een zuiver autochthone' regeerlng, welke niet in staat zou zijn een waarlijk democrktischen vorm aan te nemen; 3. door een compromis, dat aan de verschillen-i de rassen inNed.?Ind.ë de geleide lijke hervattingvan zelfbestuur zou toestaan. ,.U" - Zoolang er nog'geen oplossing was verkregen en de delicate onderhan delingen tusschen'dr. Van Mook-cn ne jnhcëmsche leiders nog"* voort duurden. moest Australië den nood lenigen en de onmiddellijke afvaart van de Nederlandse!» e schepen toe staan. INDONESIË Spoedig beslissing E) kenning republiek doei, geen voorwaarde van besprekingen Noel Buckley, Reuters .speciale correspondent te Batavia, heeft ge meld. dat welingelichte kringen al-' tiaar meenen,dat dc beslissing over de toekomst van Indonesië met veel langer kan worden 'uitgesteld. Deze meer.ing wordt versterkt door het besluit tot het herstellen van het Nederlanrische geld als cenig wettig betaalmiddel in Nederlandsen Oos:- Indië en door de bevestiging van het bericht, dat spoedig een begin gemaakt zal gorden met dc evacua tie"; van de Brite ch-Indische troepen. Men/.zèide ';den;-indruk, te hebben gekregen,' dat', de ..besprekingenmet; de' Nederlanders, welke, naar men; verwacht, V'ö aanvang zullen nemen, zoodra; de reorganisatie van het-In donesië kabinet-Sjahrir voltrokken zar zijn, misschien de laatste, poging tot een -vredelievende.; oplossing zal beteekenen. Sommige kringen, hiel den rekening met de meening., der extremisten, - datbloedvergieten on vermijdelijk zou .zijn, wat ook. de Uitslag van de besprekingen zij, tenzij hetde volledige .aanvaarding van de Indonesische Tepubliek be- teekenb. Welingelichte Brltsche kringen aft de woordvoerder van Sjahrir, Hadpr Agoes Sallm, interpreteeren Sjah-' rirs mandaat zoodanig, dat de er kenning vande republiek als doel van de besprekingen wordt be schouwd en niet als vodfwaarde om tot besprekingen te kunnen komen. Men verwacht, dat Sjahrir voor het einde vau deze week weer naar Djokjakarta' het hoofdkwartier van de Indonesische nationale be weging zal gaan oir. verder over leg met den Indoneslschen dent", ir. Soekamo, te BIJ proclamatie van It-genoraal Stopford, bevelhebber van de gealli eerde landstrijdkrachten In Neder- landsch-Ir.dlë. Is "met ingang' van Dlnnd.ig J.l. het Ncderl.-Indische geld In Néderlandsch-lndlë formeel Inge voerd en de daaropvolgende intrek king van hét Japansche geld bevolen. Ket Japar.sche geld zoi vanaf vandaag Ingekocht worden tegen een koers van s cent per Japansche gulden. Visch naar Engeland Voor het eerst sedert het uitbre ken van den oorlog is van Umulden een partij - visch, bestaande uit 100 kisten van50kg; hoofdzakelijk schol en., tong; naar Bngelandv ver zonden. Wanneer de aanvoerhet toelaat,zullen spoedig meer zendin gen volgen. Engeland -heeft de in voer- uit ons land van .50.000, kgpgr week toegestaan, maar; aangezien rekening moet wordengehouden met de binnenlandsche behoefte, zal het wel niet mogelijk zijn-weke-, 3 dit kwantum te kunnen leve ren.;.', V -■ Waarde van Nederlandschen export in 1946 geschat op één milliard galden Minister Vos terug Engeland negeert Franca Volgens welingelichte kringen te Londen wordt verwacht, dat Groot- Brittannlë niet zal antwoorden op de nota van de' Spaansche regee rlng. De nota; waarvan de 7 ont vangst gistermorgen door offlóede krfngfen -te Landenyrerd pevest\§& ^waarschuwt Groot-Brittannlë, dat de.:Sr«ihhsehé-regeerln'g^iilet""~van; .i plan -• üs zich doort^uitenlandsehi dreigementen te laten beïnvloeden. Een dergelijke nota is ook naar Washington, en Parijs gezonden, onmidöellij k voor de"' bekendmaking van de verklaring van Groot-Brit- tanriië, Prankrijk en dé V.S. over. de toekomst van ihet regiem van Franco. Internat. Hof van Justitie opent in April Het r.icuwe Internationale hof van Justitie zal, volgens een woord voerder van de U.N.O., in April te 's Gravenhage bijeenkomen. Dc openingsplechtigheid 2al waar schijnlijk op 3 April plaats hebben. Boud gesproken De wagen kraakt, maar de oude, kofttsle.- haalt nog eens vloekend de zweep, ever de panrrien." Dé oude koetsier, want Churchill is nog altUd een politieke grootheid, hetgeen hy niot alleen dankt aar. zljr» persconlljk prestige, doch ook aan het feit, dat hij In de oogen van velen, zeker in die der behoudzuchtifien, iets vexte- RenwoordlRt, dat bolangrIjker- is dan een kabinet, namelijk een bestaande orde. Daarom ook. is Truman tij zijn rede aanwezig.- hier spreekt niet dc vertegenwoordiger van een regime, maar een rc;;:mcr het .Engelsche ka pitalisme bood het Anterikaansche de hand, of liever het vroeg de hand van. Amerika. Dit is de tweede maal,-dat Chr.rchill met een voorstel.komt ter uitbreiding van het burgerschap. Dc «nrsle maal was hei en wen betrof het Frankrijk. Thans is het 1946 ca be treft nrt.de Ver. Staten. In deze wijziging Is de kolossale machtsuit breiding V3n Churchill volledig uit gedrukt. Kort samengevat kom', zijn rede hierop neer: Rusland ontwikkelt zich tot een groote cnosenüaeid. die een natutuujke expansie nasuveft. WJj mocteiv daar tegenover een blok stel len. dat op «ven natuurlijke wijze aan de besianndc verhoudingen hecht. Een nieuw machtsevenwicht moet grscn.ipeu worden waarbij v.'ij in het voordeel, moeien komen, hetgeen slechts ka» door het Angelsaksische verbond uit te brulden tot een mili tair verbond. Het behoudzuchtige, of zoo men wil het klasse-karakter van zijn groote rede kwam naar voren ln zlln. aanv:«l op het communisme. Hij heeft, daar mede de Russische diplomatic waar schijnlijk wel or-Julst gekarakteriseerd maar ln elk geval heeft hij de bezits instincten van rijn toehoorders ge- - prtkkelc en eint'was zijn bedoeling. Of hU zijn za?.k daar goed mee heeft gedaan, betwijfelen wij, want een blok tegen Rusland kan alleen tot stand komen als dc arbeiders mee willen doen en die. wint men kwalijk met deze accenten. Maar dit was Churchill van de ver-, kivzings-eampagne ën de .vcrkiezlngs- nederlaag. Rauwe taal was het zeker, maar heeft Rusland zc niet verdiend? Sinds cenlgen tijd Is Churchill opge volgd door Bevin, die wel aan den leiband loopt vau de- routiniers van het Foreign Office, maar toch een eigen 'aceent .vertegenwoordigt en ln elk geval namens een regeerlng spreekt. - - - Het.hééft'op Stnlin «H>folotpv, niet ri den -minsten indruk gemaakt. 2k:o mo- jV.!/,gelijk-zijn zij tegen Bcvin nog harder '.-Sa te,.keer> gegaan - dan tegen Churchill, in- geenenkel: opzicht heeft Rusland "^geprobeerd ;ilë<joverwinning: van het Engeische- sbclollsme.:; in zyn.v eigen "S.buitenlandsche politiek b.v.; door SeenV sociallstlsche-r.dipiomatie Bevln «n'aariczlcavtoeï te>-frekkenf te,yer-. vhdlseonteérêh.-'i^^iHv^.* -.oi-'W'.: -En .ült.bewUst meer 'don Iets nnders. noolonverschilllgcvoor het;buitenland hoéSnatlodadstisclD d£l Bussen, .guwor- iTdetó;2iJn.r- Maar daardoor';werpt Rus- g-lahdln;,Etiropa--de^klassen -op elkaar fttot-het'ooger.bllic korriv dat. Churehlll S'wèer.f namens ,'het.fgeheelej vollef ,yBOLZAND CAJJjS", <5# f«ntoonstelling die speciaal voor hét Vuitm- land is vervaardigd, ral een. dezer dagen hoor tournéc door Amerika en, Engeland beginnen. Het doel van desc tentoonstelling is, buiten onze 'temen belangstelling te Jneceken warden opbonw en het herstel in, lederland. Uier één der paneclen aanbouw'op ecu proef tentoonstelling 't* Den .3dagt Vele Nederlanders slachtoffer vanjhun onmenschelijke practijken Proces beg int binnenkort te Hamburg Zestig- Nuilerlandsche z.g., „Nacht und Nebcr'-yevang-cncn werden het vorigejaar Februari in het con centratiekamp Neuenga min L- bij. Hamborg tomkri vorm van proces opgehangen. Zij Behoorden tot"een- groep van 78 Nederlandsche leden van de verzetsbeweging', die op spe ciale order van Keitel, zonder dat bun familie er iets van wist,"naar Neuengamme gebracht werden. Achttien van hen warenTuimiddeis al gestorven, voordat de moord ge schiedde. Medische experimenten, zooais het Inenten met t.b.c.-bacil:eii, die voor het raeerendeel doodelljk ver liepen,; werden niet; alleen op de ge vangenen verricht.doch ook- op een twintigtal Joodsche kinderen, die uit Auschwitz speciaal voor. dit doel naar Neuengamme waren gebracht, 'en 3b«- wie ook - drie; Nederland>ché zouden -worden, werden blijkbaar om het vlugger, „te doen verloopen ineenlge cellen, gebracht en met handgranaten afgemaakt. Dit Is een -"kleine Lijst van- beschut- afgingen, -.vaaiToor binnenkort i fce Hamburg- terecht 'moeten staan 14, voormalige... le'den van: .denstaf-'.van het' concentratiekamp.' Neuëngarrimé, dat gedurende: dejaren van - zijn- bestaan niet'minder dan een kleine 83.000-gevangenen';heeft geherbeigd. en bovendiennog ..-12.000; vrouwen.. Onder hen waren vele Nederlan ders, wier getalsterkte in April 1945; vlak voor de totale evacuatie van het kamp, nog. ongeveer 1600-, ber 'droegj''A;.. a Op.' 14 Maart; a.s. begint te: Ham burg het proces o.a. tegen Max Pauly, commandant van -Neuen- gamme en dé buitenkampen sinds herfst van 1942, den opvolger „van Weiss, die voor zijn daden te Da chau onlangs door. de Amerikanen Is ter dood veroordeeld; KariWie; uit de V.S. Onmjddelüjk na zijn terugkeer, van eenJ fciendaagsch verblijf in de Veréènigde Staten heeft .minister' ir. H. Vos mededeeling'gedaan omtrent zijn. Indrukken. a"; Als de voornaamste taak van' zijn reis v beschouwde de minister,na te gaan; in-hoeverre de aankoopen. die tot dusverre van;regeerlngszijde zijn „geschied,-binnen korten .tijd aan het particuliere ^apparaat kun nen worden overgedragen. Demi nister acht het gewenschtdat zoo snel mogelijk liet particuliere 'han delsapparaatwordt ingeschakeld. Men kan evenwel ;ni>g niet geheel overgaan toti het vöjgeven van den particulieren handel) aangezien hoo pers op de Amerikaansche markten nog steeds afhankelijk zijn van een aankoopvergnnning. 1 Deze aankoop- vergunning loopt meestal-een be paalden tijd. Door gebrek aan con tact heeft het.particuliere, apparaat niet altijd gelegenheid om binnen een bepaalden termijn' te koopen. Een belemmering ;,voor -de volledi ge vrijgave, van .den particulieren handel op het oagenblik is daarin gelegen, dat in Amerika nog .steeds een markt ..van sóhaarschte -aan-" wezig is. Van Nederlandsche zijde moe t men derhalve i onderlinge con currentie op \Amerikaansehe mark ten vermijden. ;kv5; De inschakeling«van de bedrijfs groepen of vakgroepen acht de mi nister nog steeds noodig, niet alleen bü import uitAmerika, maar ook bU'export naar de Iter. Staten, Teneinde een zoo' muttig mogelijk gebruik té maken van den: beperk ten deviezenvoorraad, die aan ons •land ter 'beschikking staat, .-moet zooveel mogelijk getracht worden op de Amerikaanschë markten col-; lectlef op te treden.-Wij'mogen niet onbeheerscht te werk" gaan bij de ontwikkeling- van' .het- handelsver keer tusschen^ de •-•Ver. Staten en .Nederland.: Voor 1946, raamt minister Vos de waantói van den import op drie mii- liard.Sfuiden. Hij hoopt, vdat, het mogelQK- is, de waarde van- den Ne- derfandsclien .export' te kunnen, stéllen op één milliard gulden. De helft van het verschil hooptde mi nister: te kunnen putten uitvde mid delen. die döor Nederland - tijdens den oorlog in Amerika zijn verkre- den.^ De andere helft hoopt hij te kunnen "aanvullen met Amerikaan- ■5che;'credieten. De .iTaag, of'wij van Amerika credieten zullen kragen,, hangt vooreenzeer; belangryk ge deelte af van politieke factoren.' Tijdens zijn verblijf in .de Ver;: Staten was het den - minister'; opge vallen,; dat. twee waagstukken op het-oogenblik ln.yïiet centrum/der. Amerika ansche- belangstelling' staan:; Ie. de verhouding tusschen Rusland en AmerikaAjnerikaansche •^ediètverieeiidng'^'riSan'--' -Engeland.- I>eze - twee- factoren-zijn mede ;-van beteekenis voor een credletverleening aan Nederland. In;.dft verband verklaarde de mi nister nadrukkeUjk. dat de crediet- waardigheid van Nederland; In Ame rika als volkomen 'gezond wordt be schouwd. Dc Import uit Amerika Uit Amerika, aldus 1 de minister, zullen 'de volgende artikelen worden geïmporteerdmetalen (bestaande uit machlnes.. Ijzer en.:halffabrika ten) grondstoffen voor;,de Neder landsche textielindustrie, chemica liën, tarwe en vetten; alsmede kolen en olie (benzine, smeerolie :'.e.d.)v Hiermede zal een bedrag van. 300 tot 400 miluoeh - dollar gemoeid zyn. De Nederlandsche exportmogeiljk- heid naarde Ver.Staten is voor namelijk gelegen in den .uitvoer van kinderen waren. .Menschen werden T cl^mann, den commandant van het afgemaakt door middel van injec ties: met phenol ;.èn benzine. .Opera- Hes werden verricht door volkomen onbevoegden, zooals een voormalig taxichauffeur. Krijgsvaneenen wer-. den vergas: en doodgeknuppeld. Andere ge\-angenen. die opgehangen Conflict De Baronie nog niet opgelost Directiewv niet, met E.V.C. praten Omtrent de stakingbijde cacao- en chocoladefabriek „De Baronie" te Schiedam wordt'ons van de zijde der Eenheids vakcentrale medege deeld, dat-de situatie gisteten rustig genoemd kon worden. De politie be lette niet, dat er gepost werdJ Toen de staldn.gsleiding .nog eenige-men schen had kunnen bewegen zich met'de stakers solidair te verklaren, kwam een ven de chefs naar buiten en poogde de stakers' te bewegen, weer aanhet-, werk te i.gaan:.onder .medédéeling,datrrde: directie' bereid was, met hen te- praten. Het be- stuur van de -E.V.G. .héeft. toen ge adviseerd daar niet op in ;te gaan, omdat volgens :;hët--bestuur l eenvan de.-jhoofdeischen thans As,T dat' on- derhandéllngen via": de "E.V.C.'dié- 'nen;tegeschieden. .Daarop -h'eeft- be; doelde chef de menschen met ont sla? gedreigd, maar dit Is,'» meent, de E.V.C., wettelijk niet "mogelijk. La ter werd njet het stakende personeel vergaderd en het besluitgenomen, niet eerder aan het. werk. te gaan, voordat de overwinning was ,be-- vochten. Van deze overwinning is de E.V.C. overtuigd. De directie van De Barotxlej stelt hiertegenover, dat - de staking door de. E.V.C.*. geforceerd ;5s. Van een loonkwesüp !s hior geen sprake. Het is een principieele kwestie gewor den. De directie van De Baronie weigert, met. de E.V.C. te -onderhan delen, "ómdat, ;.zoö zegt. 'zij, de'E.V.C. meermalen blijk. - heeft gegeven,dat het. „haar 'bedoeling, is. ;*n Nederland denarbeid --peer.: te, gbölen:<fzonder dat f. er.vwerkellj k reden vooris;'-'-In dezentijd r behoort ge.wèrkt Vennofc eens* gewerkt - worden.Van fóe] 350, arbeid ers - s taken-jer-i sl ech ts ,v 80. VHë t- bedrijf, .-gaat ;;dua(^vrljwel normaal door: olgens>v;de Vdirectie tpjnf. de' voorwaar'den, jï waaronder i h'c Vperao neel-werkt. .....vuuvi rgoed v- teDoemen;.-:;.- bewakingspersoneel van- Neuengam- me/die liet schieten op gevangenen, die over dë - grens- van'.: het '1 terrein gejaagd werden ..door; andere: SS-ers; Anton Thumann, - den Lagerfiihrer 'van het - kamp Neuengamme, die om de geringste oorzaken de gevan genen trapje en sloeg, honden op hcri losliet en ln April 19'5 58 ge vangenen, onder, w:e 13 -.Touwen, vermoordde; dr."'Bruno Kitt. den .laalsten" kamparts, die meehielp bij het uitroeren van de t.b.c.-experi- rneuten en 'niets/deed om net. tekort aan de noccizakelijkste geneesmid delen op te heffen; Will; Drei- mann, die vnn midden 1944 tob aan met einde rapportführer. was en als zoodanig, betrokken was bij het ver moorden van de 60 Necerlanders en. o.m nog een Belg, die na zijn exe cutie nog-teekenen van leven toon de. afmaakte. Nasleep van de Unilever- affaire Dc zwendelaffalre van de Unilever Verkoop Centrale houdt de gemoe dereu nog steeds bezig. Gisteren ging het gerucht, dat fn de kerk van de paters Krulsheeren aan de Beu- kendaa! achter of onder het altaar verborgen een peizisch: tapijt ter waarde van 9000 gulden, twee £rij;i- dalres en één of-meer bontmantels waren gevonden, afkomstig van den ln deze zaak gearresteerden v. d. S. De politie heeft ons deze geruchten niet willenbevestigen; Volgens lezing.'van de bedoe.de geestelijken zijn er'inderdaad eenige goederen in .beslag genomen, maar ze-waxen niet achter of onder het altaarverborgen,doch hadden een plaatsje ergens in de pastorie ge kregen."'. De zaak zou zich als volgt heb ben toegedragen: Genoemde v. ,d S. was een goede bekende var. een der geestelijken. 'Zouder dat deze eenig. verband zocht met 'de Uru- leverzaak, heeft hy eenige weken geleden, zeer onvoorzichtig welis waar. -voldaan - aan het verzoek om éenige goederen;: die' aan' 'een zeke ren. v.,. d. .V. - toebehoorden, in bcwa-, ringnemen.Zijnsupèriêuren; waren hiervan ti-ecfc berti ihet r de bankbUjcttcncIrculatleji-jvab 'dê.k NedcrlandschëV bank^j'is- 'gestegen vaiiii?/,2'aM.785 ep?v.18;' Februari '.tot merkartikelen. Bloembollen, kaas en jenever zijn daarbij de belang rijkste producten, die wjj kunnen uitvoeren. Wat de Industrie betreft, zijn in. de eerste, plaats kansen aan wezig voor de kunstnijverheid en het ambacht, aangezien Amerika zelf in. staat 'is, in de behoefte aan goedkoope massaproducten te voor- rien. i Van groote-beteekenis acht de mi nister de; hervatting van het neder landsche handelsyerk^i? met Zuid- Amerika. Hij hoopt, dlit eerlang een. handelsmissie naar "Zuid-Ame rika zal. kunnen gaan. Op den'duur ziet de minister naar de ..Zuid-Ame- rikaansche landen een grootere ex portmogelijkheid dan naar "de Ver. Staten, aangezien de markten in ZuLd-Amertka tijdens, den oorlog grdbter zijn geworden, danrij voor heen waren.-, Het handelsverkeer met'Spanje Omtrent de handelsbetrekkingen van Nederland met Spanje deelde de minister mede, 'dat geen regeling is getroffen aangaande het handels- of betalingsverkeer. Men heeft al-.- leen afspraken gemaakt over weder zijdsche leveringen,; Twee; derden van de Spaansche leveringen be staai; uit zuidvruchten. .Daarnaast zullen hout en. glas uit Spanje-wor den geïmporteerd, twee artikelen vam vitaal belang voor den Neder- landschon; wederopbouw. Voorbeen gering bedrag worden ook Spaan sche wijnen geïmporteerd, evenwel uitsluitend voor medicinale .doelein- den. "hl; Minister Vos verwacht, dat de ge produceerde hoeveelheden der Ne derlandsche. industrie eind 1946 bo ven het; peil van 1938 zullen ...liggen Bedroeg na de bevrijding de pro ductie nog slechts 25 procent van 1938, bij het. begin van-dit Jaar was: de hoeveelheid weer gestegen, tot' 60 procent van het peil van 1938. Naar de stembus Uitspraken van Bijzonder Gerechtshof Het Bijzonder. Gerechtshof in Den 'Haag deed uitspraak in' de zaak tegen1 Gerard Van., der Does, machinebankwerker te Vlaar din gen, die vrijwillig was toegetreden tot het Legioen. Nederland en tegen wien eengevangenisstrafvan:tien jaar was eeëischt. Hij wérd thans veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf met levenslange ontzetting uit belde kiesrechten, met het .recht om -in cassatie te gaan. Leendert Van da-. Melde, zeeman uit Vlaardingen, die in 1944'vrijwil lig was toegetreden tot deDuitsche Kriegsmarine hoorde, een vomiis van vijftien jaar tegen zich uitspre ken en levenslange ontzetting uit het. actief en passief kiesrecht en met het recht om in cassatie te gaan. De eisch was vijf jaar ge vangenisstraf geweest. In de zaak tegen Sophie Cesar ma Van Gelderen, uit Dordrecht, die haar man bij de Duitschers had aangegeven wegens het verbergen van munitie, liad dé 'advocaat-fis- caal ontslag van rechtsvervolging gemiuireerd. in verbund met de ontoerekeningsvatbaarheid van verdachte. HetHof deed thans uitspraak conform den eisch. Johannes De Jong, uit Schiedam, die ais wachtsroan dienst had ge daan bij den wachtdienst Nieder- sachsen. werd van rechtsvervolging ontslagen. ln deze 2aak was vier jaar ge vangenisstraf geelscht. Daarna werd uitspraak gedaan in de zaak tegen Maria Pieteraella Brunei, kantoorbediende te Dor drecht, die terecht, stond wegens verraad.' Het vonnis luidde 5 jaar gevangenisstraf me't ontzetting uit het actief en passief kiesrecht voor het leven. De advocaat-fiscaal had vijf jaar gevangenisstraf met levenslange ontzetting uit beide'kiesrechten ge- eischt. - Johaimes Leo Roozeboom, huls schilder te Vlaardingen, had zich schuldig gemaakt ..aan het chauffeur vrijwillig toetreden - tot heb N.S.K.K. en werd deswege door het Hof tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld, door, te brengen in een rijkswerkinrichting. De eisch was jaar gevangenisstraf Naar ons ter oore komt is het waarschOnlijk, dat de data der ver kiezingen als volgt '/.allen worden vastgesteld: 17 Mei voor de Tweede Kamer, 29 Mei vour de Provinciale Staten en 26 Juli voor de gemeen teraden. Ifoonen in de haven De uitspmak van het College v Riiksbciciddelaars van 12 October 1945 ter zukc do loon- en arbcids- voorwaarden vna do havenarbeiders te Rotterdam, hebben de havenarbei ders steeds onbevredigend geacht.. De 'leiding van de trnie-Verkeer, waarbij zijn aangesloten de Centrale Bond van Transportarbeiders en dè Ncderinndschë R..H- Bond-van Tran- ibrtarbéxd^H- Sfc?Bohi£aeins,'; déèlde __in;ook - in - October '1945 mede/ilat op de loonen zon worden toruggeko^ men. A-A1:,-;.,';;;;; Besprekingen hebben ér: toe geleid n verhooging der mminumloonen voor de vaste arheidere; te 'verlangen vnn f 36.50 op 39.55 en, een ver- hoogujg der loonen. van de losse ar beiders van 7.05 .op 7S9 per dag (voor de arbeiders van de 5. H. B, te Amsterdam stellen de werkgevers voor eentoeslag van 8 cent1 voor ederc werktaak). De werkgevers, ver'.claarden zich bereid het tr.iaimumhion dor vaste havcB&rhcidors op '39.55 te bren gen en dc aiinimnmloonoii der over» go raste arbeiders met aifzonderin.e van co 'eugdiga arboiders In het ex peditie: en - het yeèmbedrgf .„eveneens met 3,05 te .verhopgén, met dien verstande, dat het verschil in wer kelijke Iconen en hiiaiinmnloonen. zooKls dat .bestaat ingaande ;14. Octo ber 1945 na de toepassing van de beslissing van dé rpksbemiddelaars vim 12; October 1945, geliahdliaafd .blijft:^::;;;:;v;..; :f;:A-y.A;;::: Overhet loon dér losse arbeiders werd nog geen overeenstemming, be- rpilxtl - - - Jhr. mr. :dr. 1. 3. ■_N, ;EOSCE EIDDER VAN EOSENTJ^AL voor de tweede helft van de derde periode 1946 (3 fc/m, 16 Maart '46). Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van:;.. Bonkaarten. KA, KB, KC 603: 073 Algemeen 250 gram jam, 074 Algemeen 075 Algemeen 076 Algemeen stroop enz. ■50 gram thee pion. 112 gram ^•huishoudzeep (uitsl. import- zeep) 250 gr, zachte zeep B 18 Reserve ,1 kg. aardapp. Bonkaarten LA, LB, LC.602: A 11 melklVé liter melk B 11, C 11 melk 3 liter melk 026 Aardappelen 2 kg. aardapp, Bonkaarten KD, KE 603 567 Algemeen 250 gam jam, -v. stroop, enz. 568 Algemeen pl.ra. 112 gram huishoudzeep ;.:-v,rS-l(witsl- önport- "i; -zeep) 569 Algemeen: .250- gr. zachte v-te';':zeep Bonkaarten LD. LE 602 D 11, E 11 melk 5 liter melk: 526 Aardappelen 1 kg. aardapp. Tabakskaarten enz. T 16 2 rts. shag- of rooktabak (geen cigaret- tcn of sigaren V 16 100 gr. choc. of suikenv. X 16 100 gr. choc. of suikerw. BovengenoemdR bonnen kun nen reeds op Vrijdag 8 Maart a.s. worden gebruikt 'met uit zondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 11 Maart mag worden afgele verd. Bij 'deelneming aan de maal tijden van de centrale keukens moeten aldaar d? bonnen „030 of 530 vleesch" voor vleesch en aardappelen" voor aardap pelen worden ingeleverd. Sinaasappelen ook voor ouderen Inaansluiting op de aanwijzing an de bonnen B. 73, C .73, D 73 en E. 73 der, bonkaart K. 602 voor, si naasappelen, voor personen, gebo ren in 1926 of later," deelt bet Cen traal Distributiekantoor mede,; dat thans, ook personen, geboren in. 1925 of vroeger, in; Ranxnerking kotoen voor 500 gram sinasappelen. Zij moeten hiertoe bon Ar 16 der, bon kaart KA 603 uiterlijk op Zaterdag 16 Maart, aj.: bij éen detaillist in groente en/of 'fruit uitleveren tegen ontvangstbewijs. De Readers Digest deelt -i mede dat tusschen I941 en 1015 7 pet. van de ijzerreserve en 25 ,pct. van de -pe- troleumreseive der Véreénlgde Sta- ten' ls verbruikt. - Bij een onderscheiding t x AREMAJESTEIT de Koningin - l< H heelt Jhr. mr. dr.". -'L-:- Bosch Ridder van Rosenthal be- s.-f-f noernd tot Groot-Olflcer- ih'i de i Orde .-. vap Oranje Nassau. -Daar' de' onderr" scheidene ziek -is. heeft dé Chef .van het: Kabinet van den 'minister ti'Van Binnenlandsche. Zaken,een; zoon "vaab§ï den heer Bosch, van Rosenthal de versierselen uitgereikt". Het la een simpel bericht, maar een. dat ln nitjn hart, en stellig in.de narten van vele landgenootec. een rroote voldoening, vermengd met wee moed. teweegbrengt. Bosch van Ro senthal, commissaris van.de Koningin ln de provincie Utrecht, bjj 'net uit-, breken van den oorlog, was. te ramen - met zijn Llmburgschcn ambtgenoot." de eerste gouverneur. d;e door üe Oultschers werd ontslagen. HU trok zich terug, op het bultcn „Stenta". ln Zeist, en weldra werd Stenia een cen- -; trum - van ^ongeteld .vele,; Illegale ont- tr.oetlngen. Want Bosch van Rosen thal heeft ln de Jaren der bezetting letterlijk elk risico genomen, letterlijk.: alles gegeven,wat btj te geven had, Dat was heel veel HIJ beschikte over een rijpe en vrijde bestuurlijkeerva- - ring. HIJ overzag situaties «nel en vol- .i ledig. Hij had de eigenschap, een' bin-- dend. element te. kunnen aljn tusschen uiteenloopende opvattingen. ,cn 'flgu-. ren. Weldra breidden zijn contacten met Illegale groepen van allerlei slag zich uit. Hij begon te reizen, in Den Haag, ln Arasterdam hield hij bespre- 'vi kingen, gaf hij adviezen. Niemand, uit-':' de illegaliteit dfied ooit tevergeefs éen- -' beroep op rijn ervaring ol goeden raad.- Dat hU niet werd opgepakt is een raadsel.: Ettelijke keeren ging hü een paar degen van huls; steeda keer de bij terug en hardnekkig hield .hlf -ti den schijn op, dat „Stenla" niets was dan een onschuldig buitenverblijf. Slechts enkele, al te. gevaarlijke be- zoekers, ontmoette hij elders. Mij .bil-;;; voorbeeld verbood hij den todgang tot „Stenla" terecht, in Januari 1944 kwamen de Duitschers mij 'op:' .Stetiia" zoeken en sedertdien za- gen'de leden van de Grebbecommlssie zoo: heette een toevallig .bij elkaar geraapt zevental Illegalen, die voor één, op zichzelf hoogst interessant,, ge- val (contact met de voorbereiders van den Putsch tegen HlUeri) bijeengeko men waren elkander ln. 't gastvrije; huls van jhr. dr. Van Hol thé tot Ech- ten, ln Zelat, van dr. Dé^Leeuw, op,':; den Koninginneweg in Amsterdam,: of. In dé bestuurskamer.' van bet Centraal •Instituut voor christelijk. Socialen at- beid, ln de De Dalressestr. In' nOg weer een later stadium, veneénde-i Bosch van Rosenthal zijn goede dien-; sten bij pogingen, "om tot zekere coBr- dfnatle van de illegaliteit te konum.T-:: In Augustus 1944 werd hij door.;dé,;?: regeerlng aangewezen om deei;uit;te:;' maken van het College van Vertrbu- ii; we osmannen, als. welks voorzitter hij tot het einde toe heeft gefungeerd. In - die kwaliteit, had- hij eengroot:.aan-.:. deel aan* de- onderhahdeUngen over;;: de capitulatie van Blaskowitz; Kléin hègon goed Alle vier zijn pupillen, hebben ln het koude zweden moeten verliezen. Maar, toch schaamt ;-manager van ."Speren- zich .niet. voor hun nederla gen. Want: „Holland,Hol-land, Hol land.:" riepen duizenden Zweden vorige week ln de prachtige stamp-, volle ten'oonr.tnlllrgshnl te Golben: burg. Deze aanmoedigingen golden onzer, zwaargewicht-kampioen Dorus Elten. die een van de mooiste mat ches van zijn ;even bokste tegen den beroemden Zweed. Olie Tandberg. Hij werd verliezer op punten, maar toch vielEItên een zoo 'grootsche ovatie .ten deel,dat-hij - eerst lang nadatde wedstrijd.geëindigd.was, Kans zag u:t den ring te komen, teen Olie Tandberg al lang- in de kleed kamer was verdwenen. Onmiddellijk na den eersten gong-slag stormde Tandberg tls ©en terrier op Elten af. Maar deze ving den Zweed goed op en wist zelfs enkele goede treffers te plaatsen .Niettemin bracht deze eei^te ronde Tandberg een klei nen nuntcr. voorsprong evenals dc tweede. In de eerde ronde kreeg Et- ten een oerhardèn sto- in de nier streek. vwaarop hij voor acht tellen neer ging. Toen dacht Iedereen ln de zaal ook Van Yperen dat het uil was met Dorus Fttcn. want deze mokerslag van den Zweed veroor zaakte hem een zoo felle pijn. dat hij korten t(jd later voor de tweede maal togen de planken sloeg. Maar Elten herstelde zich buiten alle verwachtingen. Het v-erd een buitengemeen levendig gevecht, waarin F/.ten zijn tegenstander prach tige upper-cuts toebracht. Het Zweed- sche publiek was totaal verbluft en het was hier, dat het onzen landge noot ln koor begon aan le moedigen. Ongelukkigerwijze kreeg Etten ln de zesde rende 'een oog-blessure, die erg. bloedde. De rüiB:arts wilde wel manager Van Yperen bewegen den strijd te doen staken, doch de medi cus .wer.schte zelf niet in te grijpen. Vfin Yperen over.'cgrteeven met El ten. Dezewilde - van geen - ophouden: hooren'. .Nadat- h(Jde.wond vrugt had Tenslotte .werd Uitspraak gedaan 1 ^^ct^strSdf^rkl^etizevén^rocde' ,de zaak tegenti:^ic''": van}?dér. bróchttiEUen)een-tweede;veiwbndlng Hoek.:Chauffeur'-te-cyiaArdlngeai Nadatch«.'':od leen-igeweidlgenAlstoot, 'Kadvgenornext ;vanrv;oiliiti?iTarKn?e'rg-A<was>;geioopen.:; stroonidéf Moed*.- bff;.-stralen uit' den.'neus.'-Maa^-'bok^ntf.-.Weef^EH- »;>3Eli?h«„ w„- 'die' %vki) will ig," diens t ;'h"ad genomen hlj.^dev'Düitsche.vKriegsmarinei.en; tegen,; iwlen-'t acht^rjaar,, gevangenis?: -. >Hy ri wérd r töti.;'5j óar^ gevangeiiis- straf veroordeeld,-;, w&arvan cdrlc jaar door te: brengen' in-een 'rljks,- werktnrichtlng.'ti-• :c' cc. de menigte/ lót de laatste gong-slag een ein.de aan het gevecht maakte. De Hagenaar Jan; Kléin, die tégen Nils, Anderssou uitkwam» (.bcgou,/-rijn; gevecht, zeer coed eh ret zag er naar; uit dat hü dan wedstrijd zou winnen. Doch 'spoedig verviel hij 'in ztl'> oude- fout. Hij' stond- tc veel récii. Op en bewoog zich niet soepel ge noeg; ln de derde ronde; op het jmo- ment, dat- hij :wllde" - Inkomen,stixittl- Kieln op een. harden - recütschen counter 'van Andersson. waardoor lu, steil achterover sloeg en. werd uiige' reid... -• '■-* ::,i' Nico Dlessen brachtzijn tegehstan-r' der, "John Nilssenin- de. eerste ronde, eenige zware stooten toe,:: rnasx de". Zweed incasseerde deze .vrij gemak-' kelljk.Nico Diessen daarentegen kreeg hetal' heei spoedig inét zijn ademhaling Le kwaad, waarvan dé Zweed gebruik maakte coor in."', de volgde ronde;Dlessen's maagstreek te bewerken en hem kort daarop neer tfi"slaan. In de derde ronde ging* de Hollander tot .drie maal- toé neer, waarop „Van Yperen den handdoek, wierp. ;De meeste Zweedsche boksers hebr ben het tothun' gewoontegemaakt,, met 'n bliksem-clfehsief te beginnen. Een specialist hierin is ^Fiitulainen, öep Diessen, -. die: tegen dezèn bokser ln' den ring kwam, trachtte hem met zijn eigen wapen, aan- u vallen. Bep begon <ius direct uit tepakken.: Doch hoewel hij prachtig:dribbelde, waren zijn stobten vaak mis.' Hetwas voor. dén- machtigen Flitulalnen. slechts een kwestie van seconden om den anwillh gen tegenstanderop de 'knieeh.' te- krijgen. -Even later ving - hü zijn slachtoffer op ln een ontzettenden upper-cut. Bij den negenden *iel wilde Bep Diessen nog opstaan, maai-: hét gelukte hem -niet - Het ministerie van O K. en - W maakt bekend,;dat in evidente -geval len aan onderijzers-.vrijstelling kan worden verleend voor het opkomen onder tie wapenen. Verzoeken, daartoe moeten worden gericht aan'genoemd ministerie (afd lager ;vnderwtfc).-dat/ rich,-, over geval,'met bet m»lnistërle van\Oorlóg, fnriverbjnding zal Toen- Utrecht bevrijd was,keerde. Bosch van Rosenthal- onmiddellijk- naar zijn.werkkamer. terug.Met.'groo-?: „te kracht-' nam hij de zuivering zijn provincie ter har.d, en.' ik geloof ai et,dat.' Iii:- één provincie zoo sael-'n;. redelijk communicatiestelseltÜ3schen% de .gemeenten en -de griffieIsjlopge-'' bouwd als in de zijne. Helaas,nu, :dej^ groote verdiensten, van de£en;,yoDr- IretfeUjkén vaderlander 'vahf^regM-^ rlngswege worden geSerd. belet ziekt© hem zelf naar Den Haag tetikomen.. Dat mengt weemoed ln onze voldoe^: nlng. Maar er staat leta tegenover;: „De chef -, vanhet Kabinet heeft, vèrsierseleh "aan 'eeh""z<mn van dgh' heer BoSch van Rosenthal ter b«nd gestclrt", zegt het bericht. Ik1 hen ei zeker van, dat geen vadereen bete- ren vertegenwoordiger hebben kan dan Bosch v. Rosenthal vond üi.zijn- zoon; ambtenaar van het-,departement Binnenlandsche Zakeh. en -een w,?/?-'-. voortreffelijk illegaal,' ook dikwijls heb ik voor het Illegale parool; belangrijke, j onder Duitsche- J-'1 neuzen 'weggehaalde./'^berichtenti vangen, die met „Apok." waren g&- merkt„Apok." was de afkqrüng.:ti%A® vani.Apokalypse",: achter welko•- aan- dulding- -Bosch van" •Rotenthar^Xr.'.JJ^u^; schuil ging,", ;ën": :hoe „Thalassa" .dat was Uc zfch-nleri^^S;, met éen verzoek om nad-ere lnlichtln--.':.;::;. een '-.tot„Apok 'wenden.- i -Totdat - ook rela tte;; moést- eindigen,7wëgëns^%^| het. ótiderduiken van. Bosch van-Ro-,-' v ^4 senthal- Jr.,.' al hebben wijelkander-, daarna1:-nog een heel weekend -vn-V-; Voorstv de ;.wetehkwaardigheden' van'x^'-j illegalen dag verteld- ,De traderwas tro'tséh op den zoon, de zoohrtrotsch op oen vader- Het.;moet-; een---groot oogenblik woor "den ,zoon zönlèèweest;;^^ toen hij „de. door HarerMélesteltjy«g£3£§fSêïs .'~=rtde hdogé onderscheidinu voor vader ln ontvangst mocht nemen. ge herstelvac gezondheid '.het. vanBoschvan Rosenthal" zijn, opdat\! gewes-t en staat nog jaren'de vrucb^.vj^gf. :tear;'plukken-van zijn kehnis^énj'Jh-^^: zicht en opdat hijzelf - getuige .zij de;vernieuwing; des1 vaderlands,'•'wraa'i.--yvtóp|.j voor ook.' - hij. VBTv; héelêrr^artéS'zUif|^^||» beste krachten, gegeven heeft. 'y. E'ngelands scheepsbouw in 1945 1 - -tl4^4, In het. jaar 1945 zijn ln Groo'lr Brittannië en Ierland 325- scheiden,; gezamenlijk metend' 898.000 brti,tey-yffi water gelatenDe gem'ddeldéj' due tie In de "jaren 1923—1930 -be-";.; IS droeg 1.185.000 .ton. 51echts drie-;, ','ti schepen van meer can 10.000 tou,v^yv> werden gebouwd.waaronder, de wal-" vlschvaardér" „Southern slVèntUï«r^i%^ van 14.066 brt.-Uit de.gegëyèns de groote' voorkeur.,, die men lit F geland nog'.aan --stooi^chepen«gëefi;?.^^^p.l van de 325te water gelaten sche-'1— - pen waren er 212 :-met ;554:628-:tón|| stoomschepen en 95 met 338.387?: ton motorschepen. Nagenoeg 'Jültöf: schepen worden voor- .Grooi-Brlt^T; tannlë r zelf gebouwd;slechts'.'V'zes waxen"er' bestemd voor dë:..ppmi^|» nions en drie vexür Noorwegen. OUD-BEiJERLAND PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: ia uur -Ds." •Ltrkkerkerker;6...,uuc:.'ds, W.'J-Hijha'ii;? burger.- in belde diehétén voor: dë';zënd.ingv tv-«f' Be thel, zl nktveg: 3 uur DS. kerkerker. Collects: voor de zend ng. 5-?-;'? •Ger.: Kerk: io en 8 uur'ds. mihg..;; Chr. Ger. K«rkf';."l0'Ten'v.e.vUtfeï.'dSdjT^1 Maris!': Ned. prot- Eond: 6.13 uur'Dr. P. Tjnlsma, Rem. Predikant te dam.. K radn i anarona "BiLrFBSVu. i"(saidu.)l llóo -CeUttd insVddSSOdèrSi: ::-.ro Ac lm:* lonv'; Nieuws103.5.-[.Dep: spréken;*, Nsd.' Strydkr.-60.00 Nieuws Apollo £0.40 -. ',,Wonén:).in-iN £1.00. Ver. -gangers';.n£l£0#. linatd;\ÈS.OO<iNieuw*;-J81>.l.'i- nieti*ws;X Z2AÓ CTidno-rècitaii Vebj£- ororigens-mééste'- - ..IUkei'i?wtod«5.ZwBar.-':ybe\ hUweerde" zich ak ©en ."leeuw," on- I Waterstanden: 8.-'I-Maart :Rotterdam, der' voortdurende - tocjulchtngcn van .le.- UJ 7.36; ;2e ÖJ >.11. ïe.i.óa white-[andYl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1