omfoMV 1 i DounvCgbei'k THEE i m OE* 1 fORDer.inir.es DE VROUW VAN DEN BARKER DUE Mil S^ESS Ridderkerk numansdorp af witett xiXt x'a SPECERÜEn DE KÓRVER Zaal te huur UNMBLlllilG GEALLIEERDE .- DEZE MAfiND EERSTE HYPOTHEKEN ZESDE ETAGE ,SiIiJra'e,a9C, HET RESIDENTIE 0ÜREST HtOERLAMDSCHfc BILL AMY PARTI I 'PASSAGE IPRINSES mm DIE VERDUIVELDE WAARHEID VICTORIA Notre Dame de Ia Mouise rex mrE8 HET DIERLIJKE IN DEN MENSCH |ARENA^ MAD0KHA VAN OE ZEYEM MAHEH CAPITOL Kaimu s gfe*— s voVI COLOSSEUM Zet'm op George! MY MAN GODFRiGY KOERIERSTERS SCHIEDAM j lp! I „DE DORPSDETECTIVE llUlN- BLOEM- EN LANDBOUWZADEN fPOOTAASDAPPELEN - BLOE^BOLLrrJ - ABBENBROEK tfyp//AVELKB BUKGEMEESTEH? "3° l*atst gehouden vergadering t"J k n 8ecaeenteraacl van Abben- 15 onv da öurgemeestërabcnoe-' i>wng': tn- bespreking gekomen, naar -oameiding -van den-oproep van sot- ^,>tuntat)ten voor burgemeester voor de i genieontan ZuJdland. Abbenbrock en .Oudenhoorn. 6«noemde gemeenten fcad- den voorbeen één burgemeester. .De ,t> var houdingen, zoowel geestelijk ala ^maatschappelijk. tq de gemeenten ?,gZ^"dland en Abbenbroek ynj ken zeer eerste gemeente is oyer-: rechts'geGrienteerd en dé Senpcmde gemeente, -links. Oudenhoorn en Abbenbroek maken ooegenaamd geen verschil. ^^.Naar wtj vernemen heeft de go ;v.,tnf ente,Zu-dland een •- eigen -bur» Seméeatér-secretaris verzocht. ||^LDe;sgcmeenteraad van Abbenbroek /„ne-eit, denMinister van Binnenland- ^BChejvZaken gevraagd wel te willen bevorderen.dat 'wordt, benoemd tot feo'i'Tïemeeater - dezer gemeente, -eveh- s£*Véel/iri '."conibinatle met Oudenhoom, //iemand. van wien verwacht- mag worden.d a t - hij s dezelfd e b eglns elen 3 sal/zljn. toegedaan als de overwegen- rde: meerderheia der'-, bevolking van póezë. bédde gemeenten. Mocht evenwél K%de voorkeur gegeven worden aan dé. ■^sedert:. Jaren bestaande combinatie V;vanl.de drie gemeenten, den vraagt ^men, dat .Iemand wordt benoemd, '...wiens principes niet UJnrecht tullen r.-lfigaan tegen die der bevolking van ^Abbenbroek. TENTOONSTELLING VAN ^Dë'Ddoor. dé leerlingen van- de by- ..Eondere avond-vskteekenschooi ver- ^■vaardigde Vteekeningen zullen op 2a- Ïïterdag..- j« Maart des avonds van 7— |*fuur worden, tentoongesteld in de ^volgendev gebouwen: te Bolnes in de /"openbare school; te Slikkerveer fn. e?hetschaftlokaal van Electro en 1 te |fJUdderkerk in tie bovenzaal van bét -BiJcern een tehuis. officieelo sluiting van, den.cut- XNSTAtX' '.TIE DIKKCTLUH DEK GEMELXTEBEDRMVEN ln tegenwoordigheid van het vol tallig gemeentebestuur, hoofden van dienst en personeel der bedrijven had ten kantore van het Lacht- en Waterbedrijf de Installatie plaats von den heer d. H. C Ek, als directeur der gemeentelijke bedrijven. Burgemeester Schwartz wees op den moolen werkkrlne die den nieuwer functionaris als directeur van drie bedrijven te Maassluis wacht. 'Spr. zegde namens het gemeentebestuur zijn medewerking toe en hoopte, dat de verhouding tusschCh directeur en personeel goed zal zijn. Tenslotte dankte de burgemeester den heer p. van', Dijk voor de. vele werkzaamhe den, die hij. geruimen. tijd als waar nemend, directeur verricht heeft. Vervolgens heette de heer Van Dijk den nteuwen dtrccteur, hartelijk Welkom en jpfak den.-wensch uit, datmet. medewerking van het per soneel, de samenwerking van den. aan- genaamsten aard zal /zijn.::/ Voorts werden woorden van wel kom gesproken door de heeren B, J. Mostert. gemeente-secretaris, na méns het secretarie-personeelL.c. Ardenné. opzichter van gemeente werken en. s. Wijn horst,, lid van het personeel. Tenslotte dankte de heer Ek 'de verschllcnde «->",kers, waarna thee werd aangeboden. PARTIJ VAN DEN ARBEID. Ter voorbereiding van de oprichting van een afdeeüng van de Partli van den Arbeid Is In onze gemeerde een comité opgericht, bestaande uif de heeren Ir. J. v. d- Akker; -G. de Haan; .C. M. v.<J,. Hldde; A. W. KorbIJn; H. 3. Marcus; a: Oorebeék: H. Ooriehdórp en" F.Sehlebelhout. Binnenkort wordt een Oprlchtingsver gadering gehouden, waar het partij- pro gramm» zal worden „besproken. In de maand Februari werd inge legd In 8868 posten /20S.149.15 en te rugbetaald In 2424 posten f i29.5M.65: meer terugbetaald d. ;V ingelegd 222 691.50. Per i Maart verschuldigd aan 10.118 Inleggers 4.745. 393.24,— SLIKKERVEER <$■03 .1945—1945.. is bepaald op Maandag iMfMawrt 8-3» des avonds 7.30 iri de ^graéctrozaalrj KLAASWAAL tenen binnen'ter verkrijging- van een -JAARVERGADERING.. .^'■''.Maandag hield de afdeeling Hoek- BCho Waard van de Ned. Pomologl-' ?-*che; .VrreéniRlng haar Jaarvergade-, ^ring., et werd een nieuw bestuur Vgekozen waarna Ir- Kers van Baren- drecht een causerie hield over ..Dc ?;Aaagüresp en .haar bestrijding". STRIJEN rrrvoBRiNG. .muziekvereenigüig „Onderling SCéndt;*;. te Strljeasas gaf voor haar i^onateÜrste -strijen eea goed ge- ^slaagdéiuitvoering. De twee-acters iè«H: vooral bet-optreden van de Sassc PjBdysr'Verdienen zeker in het bijzon- V;-der--.vermeld te worden. woning; De burpemeester :vesti«T er- dé aandacht echter op, dat; dergelijke aanvragen uitsluitend- schriftelijk kunnen -worden. Ingediend op spéciaal ier secretarie verkrijgbaar gestelde formulieren. Een .ingediende aanvraag kan' men alleen cenmna! toelichten en wel uitsluitend de^r Dtnrdags-' en' Vrljdacsmprgcns. raadsvergadering. De iUdelllke raad dezer gemeenic komt Vrijdagavond half scht ten raadhui7e in openbare vergadering, bijeen. De agenda vermeldt o.a. voor stel tot onbewnonbaari'erklarirjg var. het pand Nauwe Koestraat 3a en voorstel tot wijziging van de beeroo- tlr.gen der licht- en water bedril von en van de gemeentebcgrootlng. dienst 1944 RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het-.postkantoor werd geduren de de maand Februari tnsreiegd 13.895.98 en terugbetaald ƒ79. KLEIN KUNST A VOND O.V.O. Voor een aeér goed bezette Electro- zaal gaf Ö-V.O. ziderdagavond een klclnkunstavond, .waarvoor was geën gageerd het Frc. Fagels Ensemble uij Rotterdam. Medewerkenden waren o.a. Martjh Rijken met piano- en ac-, cordeonTSoIo's. de S'pélbrekers met aardige pakkende liedjes, de" Noumea -^lawalïaïis met een groet yan de Stil le Zuidzee, Prof. Marray met een Telepatlsche Seance en Charly Ray, de acrobatJsché 'clown. Fred- Fagel trad, op als conferencier en tevens als cabaret zanger. Bijzonder veel bijval hod zijn lied„Vuur aan bakboord", VLAARDINGEN VTSSC1IEKIJN1EUWS Binnen aan de Vischhal: .VI. ao.' C. van Oosten en VI- 65. J," van Duyrx. De besomming is nog niet bekend. ItOOGER PRESENTIEGELD. Het Woensdag geplaatste raadsver- alag moet lnzooverre aangevuld wor den dat déverhooging van 1.25. tot 2.50 geldt voor .het presentiegeld der commissievergaderingen; -dat vqor de gemeenteraadszittingen' Ia ver hoogd van 2^0, tot 5.— per zitting. FEESTAVOND „EIGEN HULP", Ledenvan üe werklledenvereehi- ging „Eigen hulp1' en genoodigden waren in grooten getale' opgekomen om Woensdagavond In; het C.M.J.V. Gebouw te genieten van een geva rieerd. programma,: dat geheel door eigen, krachten werd -uitgevoerd. Het tooneelstukje ..Pietje." bezorgde, den spelers een daverend applaus. Naast de geslaagde conference van den heer Z. Boerlage moge hiér nog genoemd worden de door den heer Stoorvogel verzorgde filmvoorstelling,' waarvan naast de belde natuurfUmpJes de tee kenfilm en de grappige rolprent „Ka- rejtje bij de Marine" groot succes hadden.. Trouwens allé nummers van het uitgebreide programma werden op lofwaardige wijze: uitgevoerd, zoo dat een', opgetogen publiek, ver na middernacht huiswaarts keerde. Een geslaagdetombola met., fraaie prijzen dektè de kosléij;.,...... - ZELDZAAM JUBILEUM. Op 3 Maart herdacht de heer j; Bo de alhier t den dag dat hij voor 63 jaar In dienst trad bij de N.V. Sclieepsbouwwerf Gcbr. rot te Bol nes. Hoewel do Jubilaris thans ziek Is, doet hij ondanks zijn'77-jarigen leeftijd nog steeds trouw zijn werk. De directie heeft den heer Bode te zijnen huize gehuldigd. STELLENDAM BALDADIGE JEUGD Herhaaldelijk worden door baldfl- „ige jongelieden lampenvan de Straatverlichting Stulc gegooid, zoo dat reeds sedert een tweetal weken Havenf en Molenkade zónderver\icb- ting'zijn. Eén lantaarn werd, zes maal van een nieuwe lamp voorzien en even zooveel keeren kapot .gegooid. - burgerlijke' stand Van 25 Febr. tot en met'2 Maart; Overleden: Willempje van der Maas, wed. van B. Leeuwenburg. Ondertrouwd; D. v. -d. Nadort, j. en P. Bakker, 4f> j.; A. Hofman, 32 J. en s. J. Vos, 27 j.: E. Tuitman, 17 J. en L. van Tiender en, *18- J. dl. Iccnulo mijn vader: Een twee-nul azh- l'.-rsttuul lmlva wo. uuoït meer in,'nee dit is eea ver loren tvc.Vfröd vóór ^edvrlimd. „Vader", zoi ik: .Je weet nu dat ik die gewridifjo kracht bezit, ik mi probcmnr. of ik de kansen nop kan laten keeren! Ik stap naar dc kleedkamer on mold me aan nis voet baller 1 Myn vader keek oie een micuut k-.np aan en zji toen: ,.Gn je «rarig, mijn zoon", nicer niet. Ik d/Huido too om en dronji tu^ehen do mensehen duur do tribuneaf. Bn de kleedkamer had ik geluk, de lorselitniwcrs stonden z<56 druk over den weuati-ya te rr.ilen, dut ze dat kleine ventje over .het hoofd zagen «ik kou ongezien uanr binnen glippen la de kamer, die ik binnenkwam waren alleen een paar jassen aanwezig, verder niets. Maar aan de an dere kant was eon kleine gang en ait' dio richting klonken' stemmen. Ik sloop er voorzichtig hoen cn iwordo iemand zeggen: „Het zit hem in dOn mid- voor, als wc er een hadden die beter trappen kon. waren wo gered. Nu ia het :en verloren --wedstrijd. uJa",.2ci een andere stem: „Hadden we nn maar Meu goedeu invaller, dan was alles in" orde. Maar wie bullen wc daarvoor nemenf" „Myl" riep ik en trad to voorschijn: „Ik beu jullie nieuwe midvoor!éKè*', bromdo do voetballor: ;rKom over tien jaar nog maar eens» torug, kleuter. Kleine kinderen kunr.en we niet gebruiken." Dat liet ik me niet zeggen, ik riep: „Het zit hem niet in de lengte. Ik ten sterker dan alle spelers by elkaar. Let up. ik zal je eens writ laten zien... benutten om een vrlenhschapptHJken wedstrijd te spelen, tegen Hcarlem. den kampioenscar.dldaat .van district li,- Belde clubs hebben een apel.er aan; het-,Ned, "'elftal moeten' efstaan Bultenen en Smit. BIJ Haar lem speelt echter den gevaarleken midvoor Hoozen mee. toodat we toch een Interessaoten wedstrijd kunnen verwachten. THIJS HEEFT EEN HUISJE. Bij z'n 25-jarlg jubileum, ou met M«ji al weer twee Jaar geleden, werd Thijs, de trouwe' -rljwleibewaker van het postkantoor door klanten, vrienden en personeel van 'de P.T.T: gehuldigd. Daarbij werd hem ,de. toe-, zegging gedaan,1 dat .voor hem .een houten huisje zou worden gebouwd onder den luifel van het post kantoor. Door materiaalgebrek Vts. dit steeds op de lange baan geschoven,en zoo stond .Thijs nog steeds in de kou eii tn den regen.. On danks de slapte tijdens de bezetting In z'n bedrijf (ér kwamen hoe langer hoe minder fietsen) was hij toch steeds op z'n. post on paste toen met het volste vertrouwen van de diverse moeders op de kinderwagens met de daarin liggende lievelingen. Een dezer .dagen is het. toegezegde geschenk echter gereed gekomen. „Laat het nu maar waaien en rege nen". verzekerde Thijs ons, „Ik zit hier best en heb een ruim overzicht over de fJetseni'. We.'kunnen. Thös niet ènders dan. felléiteercn, dat .hij zonder .bemiddeling.van het-, bureau „Huisvesting"' toch. in hetbezit van1 een eigen woning is gekomen. KANTONGERECHT. Gistermorgen hadden' zeven, „boos doeners" zich voor den kantonrech ter Mr. Cos te verantwoorden. ZIJ maakten het hem echterniet' lastig', want- allen warén wat: .men noemt „lichte gevallen". Allereerst ver scheen A. J.-v B. die - ap de bagage-; drager vap z'n fiets een persoon had vervoerd. Dit Is mi' eenmaal verbo den en het vonnis luidde:, L-r. of 1. dag. W. "had. op den rijweg staan praten en dit onderhoud kwam hem eveneens op''ƒ1.-— of 1 dag te. staan. J. - :K., C. R. en F. J. C. - hadden dezelfde overtreding begaan, n.l. ge fietst op een. afgesloten weg. In al deze gevallen gingMr. Cos van het standpunt uit, dat- de" verkeers borden er niet voor niets- staan en veroordeelde Teder tot 2.59 boete of 1 dag hechtenis. ."V J. J. R. had, zoohij zetde ln - op- dracht van z'n baas. vuil gestort aan den Westfraukelandsched. Vuil dient gestort te worden op de dearvoor bestemde planisen en met een boete van ƒ5.— of 2 dagen kon verdachte verdwijnen. Het topnummer in de kantonge recht-revue was ongetwijfeld A. V. Mr Cos verwelkomde he^r met de woorden: ..Doe je handen uit je zak". stond -terecht tomdat hij bij de Gevraagd: J5TAIjEUB-DKCORATEDII voor tnanufacturenbedrUf. Tevens -een vrouweiyke TV MAGAZIJNBEDIENDE leeftyd 20-24 Jaar. Br: onder no. 1312adv. bur. Benjamin, Berg weg 353a. - -:*v Firma ZUderveld en Witte, fabriek van verllehtlngsomainenten, vraagt voor spoedige indiensttreding een HOUTDRAAIER in 'staat leiding te geven, een HALFWAS -HOUTDRAAIER. eenlge Meubelmakers-leerlingen, een Leerüng-Lakspulter en Thuiswerkers voor houtbewerking. Aanm. V. 8—5 uur Vr. jaimestr. 34. New York—Noord Europa. De Moore en ..Mc Cormack Scheepvaart Mij te New York heeft haar eerste afvaart van New York naar Noord- Europa aangekondigd en biedt',voor het eerst sedert den oorlog een on-' beperkten passagiersdlenst aan. Vereénlgde Staten vormen reserve- vloot, De N:S. Scheepvaartcom- missie heeft aangekondigd dat zij een aanfal verouderde, en overtollige schepen, In totaal 411'-.stuks, uit de vaart zal nemen voor het vormen van''v: een teservevloot. Uitgave Stichting/ „Het. ParpoJ" Plaatselijk directeur B. de Vries. Plaats;/ hóofdred. Th. Ramaker: Fam i Heb ëri ch ten 35 cc per T"Wü werdett wederom verblijd >';metde geboorte van een dochter. Bij het II- Doopsei vsal jH de namen ontvangen KVELYN MARIA. ven Aaperen en r:Z:"A." T. v. Asp eren-von Burg, SifTOlUïjf 'fl W- §«TK«Tj2atjo-- 1 ./Öotterdam« 5 Maart 1945; a.Xibahbnweg lï. |TijdeliJfc: Sb: Fraholsctcsgasfc- - buUL kamér 21. Heden overleed - tot/ onze Ölépe droefheid r.a een langdurig smartelijk -lij- den,/ onzc geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, Behuwdbroeder en Oom, daHeer '"iS^BTBÜa ANDREAS NTES1NG Weduwnaar van 5 >acoBa da Graaf, eerder .-Weduwnaar - vaa i*"JohJrnn*J Margaretha Wlgleran' la'., den odderdom. van 80 Jair.f -tv -■ RotbWdBto, 4 Maart.1945 Corresg»--edr«3: Maashaven lb (Oraan-ailo) M. NIES ING 'QiKi NIESING-SNEL- V- cn Kleinkinderen. i^Geezt bloemen., f:creiöa'ac/zal', plaat*' hebben te Velaer. op viU-. dag Maart a^s. na aan komst van trein 13.13 uur halte Ortcbuis-Wcstcrveid Heden overleed nog vrij onverwacht tot onze die pe/droefheid mijn lieve Man en onze zorgzame Vader, Behuwd- en Groot veder CORNBLIS DIRK BORGH in 'den ouderdom van 77 Jaren./-TT,/ - - J. M, C O. Borgh-Franx •M.? v, ;d. Mculen-Borgh v:>t van der Meulen v -P.lBorgl* J.; H. Borgh-van der Wal A/ - NL G- v. d. Heuvel- v'T Bprgh «njjQcinkinderen. H'bergr 5 Maart 1945 Plasoord A - D teroérdebc s telling zal plaats hebben Zaterdag aji. twa&H uur op de Alg. Begraafplaats crooawljk. -- ULR..- /.en -;T GER WIEKING.V R'dam, 10 Maart 1946 Allard Piërsóngtraat 15, Kerkedijk .305, - UsselmondéV DOLLY >L LOOS Rijswijk,. 7 Maart 1343. Toekomstig adres: Bentinck- laan 4lb, Rotterdam .DIJKSTRA AMSTÉkDAM-teiUWAJlDtU Gevraagd GEDIPL. VERPLEEGSTER, oqk. genegen de leiding op zich. ta hemen van personeel. Br. .no./3391 bur. Het ParooL SpaArzaamfaeid| fa gewin Vrtfdag 8 en Za ier dag 9 Af aart gelden nog verlaagde prijzen voor: THSty -. van 30 voor46ct p.1D0 gr. sn-HSéwrcH v*»22voofl 9 cL je 500 gr. ZELFKUilrib BAKMEEL vu 26 voor 4 iLnkjel ■AHKEIBAKXEftsrOÉPUI vut 28 voor 6 p zakje 1 CHOC. FIGUREM EM CHOC. HAPOLHAIHS van 35 voor 32 ct. p.100 fir.S KOFPIE BOXMEER KAMEKMUZIEK- VEREENIC^NG MUSEUM BÖYMANS Zondag 10 Maart,1346 2.30 -uur 10U MtES - (vlóól) THE0 VAH DER PAS - (piano) programma: 1, Sonate in f, Brahms (piano); 2. Cha conne, Bach. (Vlooi); 3. Sonatine No. 3 op. 23, Léon Orthel (plano); 4. Sonate, Debussy (Viool eh plano); 5. Toccata^ Puga Co rale, I. Lillen (plano) Voor Uw feestavonden. West- End Schlpperstraat tot 250 p. April, Mei en Junienkele avonden disponibel.; Tooneel en dansvloer. Inlichtingen; M.v. STREEN, G.J. Mulderstraat .54 (West)_ T tl U 31 I J N VERLENGD TOT 15 31 A ABT I 046 0« tot «anmofrftog alt* «ord*efn*«a •it ••M«k«fnA9«" tUm»4» •chadan tveomalrt door .-'SlrlJdkrachlaM dar band|tnoirttn ht Mtdariand (do» nt«uN«da<land- che StrfJdkraeMan) tg ttrlanfd tot 15 MAART 1946 Van da ■•nmaldino «Jfn dnhb tiitgneoedetd takwartlartng an «rWald la dllBWlwUtVU»» RormaUarao an tnlichttagaa «IJa twWigbMrV) alka Bamaanla-aacraUrla. Publicatie van het MlnMtrlg van Rnmffln VOOR BONT WAAR EEN VAKMAN BONTWERKER BEUKELSPIJKI5T'TEL37149 ':'ZH ve rvosses, UIouwvóssco, Steen marters, Boommartcrs, litis, «c. Repareerèn en troner- nlseeren.- tegén ZOMEK PRRZENV schriftelijke lessen Engels, Frans, Taal tnët rekenen. Steno, Boekhouden énz. plm. 90 cto per maand Schrijf om gratis proeK aan r'V - Cursus Zelfontwikkeling, Bosb.Tonssaintsfcr.46R,A'damW OPLEIDING STAATSEXAMENS H.B S" eo Gymnasium A én B NIEUWE CURSUS AANV. MAART Inlichtingen én inschrijving aan de NEDERLANDSCHE VEREENIGDE SCB0LEN Heemraadssingel S9, Rotterdam Telefoon 3Ê100 DE VHS DE scholen voor «ndividuee' onderwijs 'DK scholen voor gerepa«neerden beschikbaar op n It e ra tb i li ij ke co o dit ie s- inlichtingen bijR.Zwolsman Hypotheken tAgentschap Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V.j Kantoren: 's-Gravechage.Regentessepl..l-2,Tel.394855* Rotterdam. Schiédamsch'cslngel 52, Tel. 28253 AMSTERDAMSCH-ROTTERDAMSCH B TOONEELG EZELSCHAP ZONDAG 10 MAART 2 EN 8 UUR Blijspel van Alfred Gheri. RegieCo Amoldi, Prijzen der p-aa:scn van f I.- tem. f 4- <aj.i.) Plaa'sbespreklng vanaf Vrijdag as. van 1-3u ad cas>o xmwm LUXOR-THEATER «ggg Concertvcrg. „Eruditio Musica" MAANDAG tl MAART, KONINGINNEKERK Aanvaög 7.30 uur i-y D. L 9. JEAN GÏARDINö Soliste: ANNIE WOUD (Alt) Programma: 4, Ouverture „Zaubërflote". Mozart; 2. Een aria voor altstem. Mozart; 3. Les Préludes, Llszt; 1. La Captive, Berlioz; 5. Symphon..fantastique, Berlioz -Toegangsbewijzen ad f4.— aan de bekende adressen en 'a avonds aan de: Kerk. Met^^'Óiép leedwezen geven wijkennis van -het. over lijden, van onzen/ oudsten directeur, den heer C. D« BORGH tn den ouderdom van. 77 Jaren. Stoomwasscherij fvji. C. D. Borgh Zn RÓttefdflTn, 5 Maart 1846 Bel ivoysstraat 75- Sccr. Melendaal 247, R dam Openbare vergadering, 1 nde Schippershrurs, ingang Roodezandbp Zaferdagm ddagf 0 Maart it i uur Mr.L. B. v dMuyzenberg' spietkt over| INDIVIDU en GEMEENSCHAP.; Toevangskaarten è;?0ctg "s middags aan de zaal. I FILMPROGRAMMA'S voor de VOLGENDE WEEK jj.I.v. 7wteiiii«>Vl_Ccnc»rr«; SCWEOAMSCHEWEO Op COOS SPEÊNHOFFJr. DE ROMANTISCHS THRILLER IE8t PA lil IBCAS THEATER 0£*B W££K WilJ> smetiQiwom coAfKve «Tj; vervullen hiermede de droeve pUchtukennis te geven van hét plotseling overlijden, van onzen hoog- geachtexi -oudsten dlxec- teur.-.deö, Wéledelgeboren heer C.-:». BORGH >,/.\.:- zijn 'Tuigeóachtenla zal bij önsitoi/eeré; blijven- SGezaroeKJk personeel der /'N.V/ Stoamwasscherij v.h. ■J.C! D. BOrgh en Zn R'dam, -5 Maart 1946.,/ - Tot - óns leedwezen ontvtn- "geh-y WÜ bed en via het ;Ko6<le - Kruis bericht dat onzé beste en.zorgzame /Broeder, de Heèr KA REL UYTEJJBROEK tgeb.;ï-T7/"Juril 1599,.op 14: /Maart 1945/te'. Kassd Is overleden.1 - vAl'N. Kind—Uytenbroek -:Uytenh roek4>:rï §j&§$£; y; (Singapore) Ftotterdam.Schle-w'eg 175 e. ;Eet«'fS.^«nAi£hebb«n:;-s'wiJ mét-r^-ie^érhéid.'//; fcunnèn. vastatellen, dat/tonze - be- rihlnde izóon - en -.Broeder:y GERUIT- JAN \1 TsMa'arê>944};tevschéyenlné ;gén/ op (ZS-iarlgen/'IoéftiJd werö pé-fustlieevd. - -Faro. A.P.oerlcmang. cosr., s'dï&i: to. rflddeji taridsfrast-- *^a-' - -Us/bö ettins fam.- iri^-d^wfpiaats^hebbe» op de f AJaemeene '„Crooswijk" ,te;jlot«Cdöm.i' g^Wtogrri^rehrusgeving. DAGEL 2,15.7.9.15. U. 2A7ERD. a/SO.7.9.15. U. I ZOND. 2.43U-7-915 U. IRENE DUNNE CARY GRANT i£»ci»cm come&s - - i n iiri wan. 1RUTW) TOEGANG 14 U (TMt AWW», IRUtH) TOEGANG 14 JAAR. oa wpt rooNgn WIllUMS EH ASSICTEKTE oe cgcorr mag/C-snow fi (Oi. VROUW VAN OE SLOPPEN) Ëéa prachtige ipeelüW «lt <k achlerbonrtea i Parlj» IOHO- *'4'iU T06GANG18 1AA*-. PROLONGEERT SIMONE SIMON JEAN GABIN -.'■•/.•'."riwin; het'machtige, realistische, (ümweck (LA flctE HUMAIWE) Waak DtH Wt»tlOBUWtHO(H ROMAH 9A.N tMILE ZOLA TOEGANG 18 I DAGEL 1.15^.15-7- ft 9.15 'JU^Ot-DAG 11.2-4J0-7-9.15 U f Uit verre gewesten komen na weer de goede chee- soonen, die Douv.-e Egbens Thee zijn aangenamer, geur cn smaak geven. U kunc uw theebon niet beter besceden dan aan D.E. Thee! ^Phyllis GRANGER Patricia 'CALVERT ROC A (MADONNA Of THE «VtN MOONS) (LA FEMME OU BOULANGER) Ot jUm 4U lm Amerika bmkroomA mmd. REGIE: MARCEL PAGNOL. (Cl® HONOLULU t Dm««I queens. ARENA-ORKEST ONDER l£lDlNG VAN GOVERT VERHEUl 1 KAf1.' TA' >0* CAP/TOt-ORKESr O.U JACK REUS:' AAN HST ORGEL HARRY VAN BIJNEN De n/euwrto en besla VOCRZiET U VOORAL TOPIC VAN PLAATSEN 'Herdenking l Kafhollek -Nzderland halcfrgf/Kard. de /ocg. I Pr. Bert hard te Loa deó. Carn aya 11 eMaaatt/cht. HARMONIE William POWELL en r~.mm-Caro/e LOM BARD (OE BUTLER VAM MEVROUW) ^TOEGANG 14 JAAR Hn EERSTE STUKJE INDONESIË BEVRIJD da Hj.CA, wocStiö Jrj Ho'fsnóto Cfairy COOPER Tedcasfil» aUE LEEfTbOEM Jean ARTHUR Bai In ruil. aangeb. angebr. Ot>- hoff kamerbiijart (op lel) 170x33 m. ver3telb. onderst. 3 queu's, 4 ba'.:en, waterpas cn dekblad (om het als tafel tegebr.) tegen een prima i-adio. Br. no. 3392 bur. Het Parool. -w-V, -• in ruil aapgeb. motorrijwiel Gazelle 1938, /zonder gebré ken, voor, een .uitsluitend m. radiotoestel. „Br. tio."t261a.'dï Westerboekhandel. Kw Bin nenweg 331. Nn veel verdriet cn smar telijk lijden, Is in volle vréde ontslapen,, onze Innig geliefde Grootmoe der, zuster, Behuwdzus ter en Tante, Mevrouw K. PLAT-WIJNGAARDEN tn den ouderdom van 54 Jaar. Namens de familie: Rotterdam: I BrurLr.g-Wijngaarden Jac. Brunng Leiden; C. E. Schocman-Wijngaar- den, J. N. Schoeman Bandoeng: A. Pasman-Wijngaarden U. Pasman Soerabaja: R Wijngaarden San Francisco: I wijngaardeii-v Spandau Kotterdnr.i: H.v.d.TJeuvd- wijngaarden C. n. v. d. Heuvel Kleinkinderen. Neven en Nichten. Schiedam. 3 Maart 1946 Lange Nleuwstraat 39a. correspondentie adres: jac. Brurtng. Burgem. Meineszpleln 33b, R'dam. De overledene is opge-, baard Burgem. Meinesz pleln 33b. R'dam-W, De bijzetting-in.het fami liegraf is bepaald op Vrijdag 8 Maart a.s. op de Algemeene. Begraafplaats i.CrooswUk." té.2.45 uur. Vertrek van het sterfhuis- Te ;1 uur,: aankomst ln de kapel 2 uur. - Lees. de advertenties B.z.a. Juffrouw ln de bulsh. bij oude mcnschen of he'ir alleen, lecitljd 27 Jaar. Br. no. S-200S bur. Het Parool. Te koop gr. wol tafelkleed. Adres Boerhavelagn 73 2x b. Kleermakersnaaimachine in ruil vóór radio of te koop. Br. no. S-2003 bur. Het Parool jar.sens modemagazijn, Hoog straat hoek K. Dam vraagt voor winkel en woning vcor één dag per week een nette werkster. tramhalte den agent van politie W. u.'" R. die aanvvüzlngen vaor het ver-, keer gaf. een minder prettige ziekte toéwenschte. De kantonrechter, vond net een weinig lieflijke uiting en achtte het een ernstige vórm van be- leedigLng van een ambtenaar ln func tie. De eisch was ƒ55.7—./Mr, Cos maakte er 10.— óf 4 dagen van,. - v de1 zeven gehangenen.; Maandag 31 Maart zal Max Croiset in getjouw Irene" .spelen het beken-, de werk „De zeven.Gehangenen". Scheepstijdingen Rotterdam, aangek. 6 Maart: Dlna, 9.30 terug uit zee. Rotterdam, vertr. 6 Maart: James a Drane, S.15 New York; Empire -Wandsbek. 9.15 Harwich; Duke of Rothes ay^-9.25 Harwich; Houtman, Londen.. Algemeene berichten: 1 Oranje, 4'te Suez; Ta wall, 4 v. Ta- rakan n. Caraccbi; Maaskerk, S v. Plymouth n. A'dam; Venus, 5 v. Tel Aviv n. Alexandrië; Socrates, --1 te ;S»i Net persoon '41 j. zoekt ;kost .en Inwoningbij gesch./vr.," wed. of klein gezin. Westen.'/ Br. no. 3409 bur. Het. Parool. Netteheer 42 j.: zoekt net kosthuis liefst bij wed. Nette: heer/32 j. zoekt net kosthuis, liefst bij wed. enig. Rotterdam. Br. no. 3419 bur. Het Patooi. Te koop gevraagd een paar motorlaarzen maat plm. 43, tevens traplooper gevraagd. P. J, Vermeulen, Beyerland- sthelaan 310, tel. 74048. Rullen i.g-st.z. kinderwagen en wieg in ruil voor 'n'eeren- fiets m.' banden.' Br. no- 8439, 'bur. Het .Parool. Wonlngruil. Wie ruilt ruime mod. woning te Dordrecht, huurpr, 6.- per week. voor ruime woning te Rotterdam- Zuid. Br. J. Prinp, Zuid Pol- derstraat M, Rotterdam. Wonlngruil, guvr. wuulng BUJdorp: auite, 2-3 slsapk.. badk.; enz. 45-50 p. mnd. - Aangeb. kl gemakkel. flat ƒ30 p- mnd. KJooker, Mathe- ricsserüljk 32..-- Wit mijn nieuwe wandelwa- gen ruilen voor kinderwagen, ilefsc Eng. model. Mevr. J. Savelkouls, Doezastraat 29a, tel. 49227. Rullen voetbalschoenen m. 38 -39 vcor,jongensschoenen m. 38-40. Kleytl,.Statenslngel 155, tei. 43101. m ru.t aangeb. lichte bee- rénre«enjas als ow. v. o. m. 54 voor idem d. zomermantel 5296 bur. Het Jongelui, die wenscben Rullen wjjnr." f luw. Japon m. trouwen,zoeken* voor nu of 44 en kort bl. d. manteltje later gem. of ficst. itamoro) m. 44 beiden v o. voor thee- met keukengebr. of ged., servies. Br. no 3397 bur Het' woning, alleen H'berg (dorp). Parool. I Br. no.Hoeuderop. Zaag- i.io'.enstrau; 47. Amateurs-Band vraagt te koop B-clar.net, all- on tc- nor-saxophoon, accordeon, slagwerk en contra-bas. San- eters, ScöJekade 172 Te buur gevr. door a.s. echt paar ged. van woning of ka mers mej gebr. van keuken. Spoed. Br. no. S407 bur. Het Parool.- GecUp'.om. verpleegster vr. zit-slaapkather, omg. BUJdorp. Br. no. 1293 adv. bur. Bcnja- mln. Bergweg 3S3a. Gevraagd 2 kamers gcm. oi"- ongem. m (event.) gebruik van keuken of ged. van huis R'dam of omg- Br. no. i3429 bur. Het Parool. Kamer met gebr. v. keuken, gevr. door echtpaar met 2 k. 12-5 j.. meisjes. Br. no. 3403 bur. Het Parool. SLAAPGELEGENHEID aangeboden met of zonder pension, voor net persoon <N.H.), .tn": 't Westen ..van Schiedam. Br. onder lett. S.P.M. Bur. Hét Parool r Ul klbhM r.k. piano gevr. cont. Fr. Br. - me: bcschr. en prijs onder letter G aan H. B'.ej'enberg, Voorhaven, Schoonhoven Ir. ruil z.sa.n. v.o. ra. schoe- oen m. 36 voor m.schoer.en m. 31. J. v. Avennesstr. 12. Verloren: zilveren uriv.band". i gaande van Grocnelaén naar tramhalte. Tegen hoogc bel. terug te-bèz. Zr. A. C. dc Wcyer, p.a. C. Hulzer, Grce- nclaan 57a, Schiedam In' tuil .of te .koop electi'.- waschmachlne met /wringer, voor moderneradio of/ iets- anders. Tb ruilen. 200 gram - babywol róse. voor blauw of Wit, 1 pr. lage. schoenen m. 4) voor overhemd ra. 15;/ een pHiha kookkachel te koop. "W. G. a. Dalmeijer, NSeuwu Haven 157a. v HOOGSTRAAT i4 Vanaf Vrijdag 8 Maart - JOE BROWN Een lachorkaan Hitgebrzid voorprogramma o.a- „DE.BEDRIEGER BEDROGEN" - Weekdagen: 2-4-7 'èn 9 uur. Zaterdags 2 5 ^'en ?uur Zondag 3-5^7én 9 uur. Casta open 10 uunToegang'H jaar/ jA. VERKADE,GR0ENELAAN 81>SCHIÉDAM> ■IBETER DAN OOIT 1l/BÏmn,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2