Britten vertrekken uit Indonesië overwinning van Nederlandsche elftal het v---- - -• - -J Den Haag niet verrast Oranje-ploeg-he eft als geheel niet voldaan RED EN ADM. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM 'Ï.M- telefoon eww ABONNEMENTSPRIJSPER-WEEXp 31 CpïT PER KWARTAAL 2 LOSSE NUMMERS f0.09 V HEI DE SCHIEDAMMER "Y ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCKIKDAMSCHESEN'GEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN MOM POSTGIRO NO. 395544 ,'Y. Bankier: AMSTEHD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG No. 59 MAANDAG 11 MAART 1946 Onderhandelingen door Soekarno goedgekeurd Alle Brit?che en Britsch-Indi- Rchi IrMnen zullen uit Indonesië worden terdggetrotóenad woMen Stó"n"Cnge°ClV.«rde%DlSbCTel dé :-Sob?S Indonesië meer en 'meer als een locale aangelegen - hcid tusschen de Nederlanders en de bewoners van den Archipel be schouwt. Men schat, dat het zeker zes maanden zal duren, alvorens de Britten de ontruiming hebben voltooid. Gisteren vertrokken 800 Brltsch- Indlsche soldaten van Batavia naar Soerabaja. vanwaar zij met anriere eenheden naar India zuilen repa- "^Een^ataljon Nederlandsche mari niers vertrok eveneens van Batavia naar Soerabaja. Hun voornaamste 'taak zal zijn technische reparaties 'aan scheepswerven te verrichten. Ir. Soekarno heeft zijn goedkeu ring gehecht aan het nieuwe kabi net SJabrir en tevens ver.eende hij zijn toestemming voor onderhande lingen met de Nederlandsche rende ring. Intusschen is het protest, dat Siahrlr zou Indienen tegen de lan ding van Nederlandsche troepen, uitgesteld. De redenen hiervoor z^n onbekend. Troepenruil geen verrassing Het bericht over de landing 'van Nederlandsche troepen op Java 'komt in welingelichte kringen te Der. Haag niet als een verrassing. "Omtrent deze ontwikkeling was .in 'beginsel reeds overeenstemming be-, reikt op de militaire conferentie,, "welke op 6 December van het vong jaar te Singapore" lsgehouden een bespreking, waarbij, zooals men .zich zalherinneren, ook. de luit.- gouveraeurrgeneraaf dr. Van Moox aanwezig was. Een bindend besluit omtrent het tijdstip, waarop de Ne derlandsche troepen de taak van de Britsche zouden or«?memen, kon daar echter niet worden ..genomen, '•aangezien- hier'ook politieke-facto ren In liet spet waren, waarover; slechts de iegeeringen der betrok ken landen konden oordeelen. Met name de situatie in Brltsch-Indië .schijnt hier een rol te hebben ge speeld, gezien de oppositie in het Congres tegen een langer verblijf van de twee divisies Ghurka's op Java. De Engelschen konden deze troepen echter moeilik terugtrekken alvorons er voldoende geoefende Ne derlandsche. troepen, aanwezig wa ren .om hun taak, waaraan 'zij eigen lijk nog maar nauwelijks waren be- pennen, over te nemen. Thans heeft dr.n generaal Dempsey begin Fe- bruar'* het bevel gegeven aan de .on- zijn bevelen gestelde Nederland- De .radio vanavond en morgen TULFEJISUU 1 (SOI M.) 1-S.00 Celesta ens.; 1S.4S Sport- prruitje19.00 Nieuws; 19.15 Dep. spreken; 19.30 Ncd. Strijdkr. ;*£0.05 NCRV-ork.; €1.00 Mandolinata; £1.30 „Democratie"€1.45 Gr. pl.f £2.00 Nieuws; £2.15 Nahet nieuws £2*0 Moeilijke teksten€£.50 Gram. mm.; £3-50 Schriftlezing. HILVERSUM II (415 M.): 18.00 Nieuws; 18.18 Walsen; 18.S5 „Om en nabij de twintig" 18.45 Kon. Mil.: Kapel; 19JL0 Kamermuz. proar.; SO.00 Nieuws; £04)5 Vraag gesprek over C.C.D 0£0 Omroep- ork. Duns nut cobra Saint-iïacus, Uizet Masxrv t 21.OH II own'1 - €1JA Suft'; Casscnoinrtte cn Slavische .marsch, Tx jmlovA'iSS no Eddy Waits; S3.00 Ntrims23.15 SwretMrnt and Rhytm; S3.35 Gra mofoonmuzick. DINSDAG HILVERSUM I (30t M.): 7.00 Numbs; 7.15 Gymn.; 7.SO Morgen gebed 8.00 Sv'ttws; 8JO Duo Ja; 8.45 Heilige van. den dag; 9.15- Pluk den dag9.45 Soirf.es viusicaiv* 10.00 Pausmis; IJ.00 Gr. pi; 11.30 Als de ric te fluistert11.45 Berich ten krijgvgev.; 12.00 Gr. pi; IS.30 Doe Ncd. den vrede wint12.85. Nina Dolcc; 13.00 Nieuws; 13.30 Metro- pole ark.14.00 Werken van Em inentie! ('hnbricT14.15 Ontwikkeling- van de sonate15.00 Les chaneutcs de la OolmnhihrC' (15.15 Vratnoen- spiegel) 16/10 7Ï« Jio ziekenhe- cock16.80 n er den Icing Thomas A me; 17.30 - Voor jongeren 18.00 Minxtr.; 18.50 's Avonds ah ik slapen ga: 19.00 Nieuws; 19.30 Ned. Strijdkr.; SO.05 „De graankorrel in da aarde": SS.00 Nieuws;. SS.SO Filmk war tier; SS.35 Avondgebed; £3.00 Gramofóonmuziek, - HILVERSUM II. 415 M.: 7.00 Nieuws 15- 'Gymnastiek7.30 Gr. muziek; 8.00 Nieuws; 8.15 Gr. mu ziek (Tariint—n ydn); 10.80 Korte gesprekken; 10.35 Piano; 11.00R.V. u.; 11 AO Clarinet eri piano; IS.00 Lyra-trio; IS.SO Ons platteland; IS.40 Gr. platen; 13.00 Nieuws; 13.15 Orkest ilalando; 14.00 Met naald en schaar; 14.S0 Solistevcon- ccrt15.00 Handen, vit de mouwen J5A IJobo en piano; 16.00 Muzikale beschouwing16.30 Kin dertijd; 17.00 Les gars de Paris 17-30' Red, White a$d Blue Stars; 18.00 Nieuws; 18.30 Jl.V.O.; 19.00 En nu.... naar bed; 19.05 Piano; m.30 Lezing; 19.45 Gr. platen; £0.00 Nieuws; £0.05 Dep. spreken; SO.20 Omroeporkest; £1.80 Hoorspel; 22.00 Contact1 SS.15 Buit ent. overzicht; 23.00 Nieuws; £3.15 Gr. platen. Het protest Een door Siahrir ondertee kend protest tegen de landing van Nederlandsche troepen werd hedenochtend aan generaal Stopford overhandigd. Het protest luidt als volgt. „Wederom zijn Nederlandsche troepen in Batavia ontscheept. Ik herhaal met nadruk het standpunt van mijn regeering, dat de Nederlandsche militaire invalIn Indonesië een schen ding van de souverelniteit van de Indonesische republiek betee ken t. De tegenwoordigheid van Ne derlandsche troepen kan in de zen tijd van spanning geen en kele goede uitwerking hebben en zal niet nalaten de sfeer der onderhandelingen nadeelig te beïnvloeden. Tenzü de Nederlandsche re- geering inderdaad zekere, vijan delijke voornemens koestert, gaat het boven ons begrip, waarom deze versterkingen nu noodzakelijk'zfjn. Ik protesteer met kracht tegen de nieuwe ver sterkingen en tegen dergelijke gebeurtenissen In de toekomst". sche eenheden óm zoo spoedig .mo gelijk naar Java te gaan. Wij ver namen. dat dit bericht door de Ne derlandsche militairen op Malakka met grooie voldoening is ontvangen. In Nederlandsche regeeringskringen meent men, dat deze ontwikkeling de aan den gang zijde onderhande lingen tusschen Van Mook en Sjah- rir niet In ongunstigen zin behoeft te beïnvloeden. Men wijst er op, dat reeds is gebleken, dat men in het Indonesische kamp de onvermijde lijkheid van het gebruik van Neder landsche troepen inzag. Er zijn geen berichten, waaruit men zou kunnen opmaken, dat Sjahrir de uitbreiding van zijn „kabinet" zou stopzetten. Wellicht komt ook voor hem het tijdstip, van de operatie als eén ver rassing, dus dient men te bedenken, dat voor het welslagen daarvan ge bet" nhouding een eerste verelschte was. Russen onlruimen Mandsjoerije De evacuatie van Mandsjoerije door de Russische troepen is begon nen. Men bericht uit Moekden. dat deze stad, waarvan de ontruiming Zaterdag was voltooid, deels in vlammen staat. De reden hiervan is, dat de Chtneesche regeeringstroepen met communistische strijdeenheden slaags raakten. Waarom draaien wij „shagjes!'? WAAROM moeten wij nog steeds doorgaan met dat enerveerende shagjes rol len? vraagt menigeen zich af. Er Is toch een duidelijke voorkeur bij het publiek aan den dag ge treden om te breken met de Uk- gewoonten uit den oologstijd en weer als cultuurvolk een sigaret uit een pakje óf doosje, te halen. Is het soms om die 150 kerfta bakfabrikanten in het leven te houden? Ja, het is Inderdaad om di? 150. bedrijven begonnen. Die gebruikten vóór den. oorlog als voornaamste grondstof Javatabak, een product.' dat la elk geval niet eerder dan in 1949 beschikbaar za] komen. Zou men deze bedrijven gedurende den overgangstijd ten gronde laten gaan, dan zou daarmee een bron van volkswelvaart teloor gaan. Kerfta bak Is n.l, van ouds een exportpro duct. in het buitenland is de Hollandsche pijptabak zeer geliefd, hetgeen wel hieruit blijkt, dat de Nederlandsche industrie al weer exportorders heeft gekregen, met name uit Zweden. Tusschen haak jes: de hiervoor benoodigde ruwe tabak gaat niet van ons rantsoen af, maar wordt afzonderlijke inge kocht. j Verhoogd rantsoen Om het rookend publiek deze medewerking iets minder onaan trekkelijk te maken Is nu bepaald, dat het kerftabakrantsoen met 25 pet. verhoogd zal worden tot 50 gram per pakje, zoodra de In de winkels aanwezige pakjes van 40 gram geruimd zijn. Deze maatregel werkt tweeledig: er zullen, meer rookers'naar shag. vragen en er ko men verhoudingsgewijze meer siga retten aan de markt. Immers, in de onderlinge toewyzlngverhouding.sl- garetten-sigaren-kerftabakwordt geen wijziging gebracht, zoodat, nu het rookend publiek een 70 ton ta bak'méér tn de lucht zal blazen, ook de sigarettenroo'-efs daarvan profiteeren. Geïnterneerden opstand Beuiafeers moesten Dan hun tuapens gebruik maken In de vrouwen 1 cm)(lfl van bel inter- necriugsksunp aan «1e Lcvanikade te Amaterc .m is Zuudngmiddng om streeks vijf uur een oproer uitgebro; ken. Vermoedelijk is do voorgesehie; «leais zoo, dat oen vun de vrouwen bij den commandant moest komen, omdat zü zich aan oen strafbare handeling hui! schuldig gemaakt ou dat dit voor haar en dc andere vron; wen aanleiding is geweest om kabaal to sclioppeu. Üe biiinenwacht van' het kamp 'werd onmid del lijk gewaar schuwd cu zij wa3 genoodzaakt baar vuurwupcus te gebruiken^ Twee der vrouwen werden hierbij gewond, doch niet ernstig. 'ïv InraiddeJa waren de gevfutgeneo in Loods 4 Ran de nabijgelegen Sui rinamekade, wEtaronder_; zicli O»» S.ö.'era bevonden, eveneens in op*, stand gekomen. Zij staken de ntdio-' kamcr, die in het midden van: de, loods is, in brand cn vernielden dé- l telefoonen alarmitistaTlatie3.' Dr.; kampleiding waarschuwde ónmids' dclli.ik den distrietsbcvelhébber! Ooflti der gezagatroepen, overetr Penters,' die het-commando. van het kaihp or- zich ham. Nadat cerab getracht wns mot eigen middelen bet' vuur te •bias-'. schein, waarschmvde oven-te Pentem, do brandweer.Deze rukte uit mefe- vijf .motorsnuiten, alsmede .de,. drrjj- vende brjiüospuit )Jason>*. Dank zij dezen overvloed van materlaal.-gehuv*, te het het -vuur. snel meester te. wor-" den en den brand tot het middenge deelte van de loods to beperken. Mie geïnterneerden 'werden óp bet mid denterrein van het kamp bijeen- ge-^ bracht en onder' zeer strenge' bewa-j king gesteld. Omstreeks negen uur was de bewaking den toestand 'woer geheel meester. - i Mr. Trp treedt al Mr. L. J. A. Trip. de president? van de Nederlandsche Bank. zal metj i Mei zijn functie aIs;zoodanlg heer- WEERBERICHT Meest nevelig of zwaar bewolkt, zonder noemenswaardlgen neerslag. Matige Oos telijke windL "Weinig .verandering ln tem- !v:;;:peratuur;' ■/.- - Rotterdam, waterstanden 12 Maart: Ie tij: u.»?; 2e til Prof. Schermerhorn eere-doctor Naar -uit Brussel wordt, gemeld heeft de universiteit: to Gent aan. jninisier-prcsidcvt .prof, tr.ÏF. Schcrmrrhórn het eeredbctoraat dier universiteit verleend. BEVROREN VISCHFILET Een belangrijk aantal groothande laren !n zeevisch te IJmulden is overgegaan tot de oprichting van de stichting Untevlsch. Deze stich ting zal z;c^ speciaal bezl? houden met de productie van en den han del in „diepgevroren" vischfUet, een product dus als de onlangs uit Ca nada ingevoerde kabeljauwfilet, die door het publiek zeer werd cleerd. Stille Omgang in de hoofdstad Naar schatting hebben 20 tot! 25.000 mannen aan den stillen, omgang, voor het eerst sinds het uitbreken van den oorlog weer te Amsterdam gehouden, deelgenomen. De Spoor wegen hadden 14 extra-treinen in gelegd, terwijl ook met allerlei an dere voertuigen en tevens te voet de deelnemers naar de hoofdstad waren getogen. Rustig liepen de drommen langs - den alouden bede- weg door de Kaiverstraat, den Nieu-. wendïjk, de Warmoesstraat ende Nes. Het Bagljnhof was als altijd het middelpunt van den omgang en ■trok ditmaal wel- heel in het bijzon der de aandacht door de van verre zichtbare illuminatie- van den toren der Engelsche kerk. Wie schoenen krijgen Voorwaarde, om bij de nieuwe dis- tributieregeling - voor schoenen in aanmerking te komen, is, dat men na 1 Januari l 9 4 nog geen schoe nenbon heeft ontvangen. ËiSjSSPS® De eerste internationale wedstrijd na den oorlog is een tamelijk frtt<a7,-?-<ï geworden. Desondanks behaalden de onsen een klinkende overwinning. i Een aanval op het Luzemburgschc doel. Oorlogsschepen huistoe De marinevoorlichtingsdienst maakt de volgende thuisreisprogramma's van Nederlandsche oorlogsschepen bekend: kruiser Tromp 24 April te Port Said, 2 Mei te Gibraltar en 9 Mei te IJtnuiden; onderzeeboot O 21 14 April te Port Said, 25 April te Gibraltar en 3 Mei te Rotterdam", onderzeeboot O 23 13 Maart te Rot terdam; onderzeeboot O 24 24 Maart te Port Said. 2 April te Gibraltar en 9 April te Rotterdam. Hadlo Moskou heeft een fel commentaar geleverd op wat het noemt de „lawaaiige antl-Sovjet- campagne" ln Groot-Brittannlë en de Vereen!gde staten. Thorez, communistisch vice-pre sident van deFransche regeering, heeft Zondag op een openbare ver gadering verklaard, dat de Sovjet- Russische regeering Frankrijk I mil liard kg granen heeft toegezegd, LUXEMBURG - NEDERLAND 2-6 De landen wedstrijd tegen Luxeu) burg, welke de eerste was na den oorlog, is na een ontmoeting, waarin zeer matig spel werd (e zien gegeven, geëindigd in een G—2 overwinning voor liet Nederlandsche eltfaL Vele competitiewedstrijden in Nederland bieden spel van beter gehalte dan die, welke de 15.000 toeschouwers, waaronder zich een zeer klclnê schare Nederlandsche supporters bevond, ln het fraaie stedelijke stadion bijwoonden. Geen moment kreeg men den Indruk, dat hier een interland-wedstrijd werd gespeeld. De groote les van Luxemburg is wel, dat de keuzecommïssle van den K.N.V.B. In nega tieven zin wijzer Is geworden, al dient er aan te worden toegevoegd, dat het spel van. sommige dragers der Oranjehemden ongetwijfeld meeviel. Kraak en Wilkes blonken uit Het zou volkomen'verkeerd zijn, indien men na deze wat de cijfers betreft groote overwinning, nog wel te Luxemburg behaald, in een stemming kwam te verkeeren, waaruit zou .blijken, dat men er met het vertegenwoordigende Ne- derlandsch elftal reeds is. In tegendeel, wanneer men ln de toekomst een sterke Nederlandsche ploeg wil verkrijgen, zullen zoowel de'.officials als spelers moeten be denken, dat wij nog maar in een periode van opbouw verkeeren en dat er. nog heel wat -zal moeten worden, gewijzigd en verbeterd, om weer een sterk team te kunnen samenstellen. Talrijke fouten Wij schreven, dat de officials in negatieven zin ongetwijfeld wijzer zullen zijn geworden, wy beduclen hiermee, dat men ln dezen wedstrijd veel duidelijker de fouten, zoowei in het elftal als geheel, als bij de spe lers Individueel, heeft kunnen con- stateeren dan de goede verrichtin gen, welke er toch ook zeer zeker waren. S ton cis onze verdediging in de eerste helft niet zwak te spelen? Vooral Wiiders werd herhaaldelijk gepasseerd. Verder was het verband tusschen de linies .soms ver te zoe ken en al speelden de beide blnnen- spelers Wllkes en Rij vérs ln terug- getrokken positie, niettemin bleven er groote gapingen bijhet midden spel bestaan. In de voorhoede moest alles komen van den rechtervleugel, terwijl linksbinnen Rijvers op zeer goede wijze van het middenveld af den grondslag legde voor keurige combinaties en daarbij ais zwerver toch' nog kans zag op het goede oogenblik voor het vijandelijk doel te verschijnen, dank zij een groot uithoudingsvermogen. Men zal moe ten toegeven, dat er een m ld voor- vraagstuk ln het Nederlandsch elftal bestaat. Lenstra werd weliswaar voor de rust door den stopperspil Feller 2 zwaar gedekt, beter gezegd „gescha duwd", maar in de tweede helft ver anderde zijn tegenstander van tac tiek en trok herhaaldelijk mee naar voren. Niettemin ging er van het spel van Lenstra weinig uit. De ziel van den aanval was hij zeker niet; van spelverdeelen hebben wij weinig kunnen ontdekken en ook zijn schot liet hem in den steek. De ..Luxemburgsche ploeg, welke dringend om verjonging vraagt, was op'vele plaatsen na de zware neder laag tegen België te Charleroi ge- Het ligt in de bedoeling dat een Luxemburgsch elftal in het volgende seizoen een wedstrijd ln Nederland komt spelen. De mogelijkheid bestaat, dat deze ontmoeting reeds ln den herfst van dit jaar plaats vindt. wijzigd. Het elftal speelde zeer zeker beter dan tegen Beigië, waaruit men ook de conclusie zou. kunnen trek ken, dat de Oranjeploeg het er nog niet zoo slecht heeft afgebracht. Maar niettemin heeft 't Nederland sche elftal als geheel niet volledig voldaan. De Oranjehemden waren zonder opdracht, het veld ingegaan en het .is de vraag, of dit standpunt, gezien de tegenwoordige opvattingen omtrent tactiek, we! juist ls geweest. Aan den anderen kan kunnen wij ook begrijpen, dat men eerst wil ko men tot een eentgszins homogene ploeg met elf spelers, van wie men tevoren weet. dat zij zeker zullen voldoen en geen mislukking zullen vormen. De'wedstrijd kon pas om vier uur beginnen, "aangezien van Zaterdag drie uur tot Zondagmiddag drie uur gerouwd werd. terherdenking van de tijdens de bezetting gevallen ille gale strijders. In de ochtenduren hadden officials en spelers gezamen lijk een krans gelegd bij de plek.' waar de plechtigheden van dezen rouwdag plaats vonden. Daarna had men nog een tocht door de schoone omstreken van de stad gemaakt. Over. den wedstrijd .zelf kunnen wij kort zijn. De prins-regent van Luxemburg liet voor den wedstrijd alle spelers aan zich voorstellen: de volksliederen werden ten gehoore gebracht. De weersomstandigheden waren uitstekend, de hemel bewolkt, maar gelukkig bleef het droog en er was weinig wind. De wedstrijd Het veld was goed bespeelbaar, eenigszins glad door den zwaren leemgrond en niet geheel vlak. Na vijf minuten doelpuntte Wilkes uit een voorzet van Holleman met een laag schot in den hoek. Niet lang behielden on2e landgenooten een voorsprong, want na acht minuten miste Wiiders den bal, waardoor de snelle Luxemburgsche linksbuiten Lahure een prachtige kans kreeg om den stand, gelijk te maken en met een laag keihard schot werd Kraak gepasseerd (I—1). De rechtervleugel van het Neder landsche elftal was uitstekend op dreef, keer op keer wisten "Holleman en Wllkes de verdediging te pas- seeren en het was uit een van deze JTiifces a^vallen,__dat..Holieman_aan Wil— kes de gelegen heid bood voor de tweede maal te doelpunten. Gerulmen tijd wogen de par tijen nu goed tegen, elkaar op cn het duurde tot een kwar tier voor de rust, eer Wilkes in zijn eentje nummer drie langs Michaux plaatste. De rust kwam met een 3—1 voorsprong voor Nederland. In de eerste tien minuten van de tweede helft werd de wedstrijd reeds beslist. Rijvers dook plotse ling op den rechtervleugel op en wist het leder keurig vrij te maken. Hij deponeerde toen den bal precies in het uiterste rechterhoek je. Twee minuten later légde Holleman den bal voor de voeten van zijn land genooten neer. Lenstra schoot te gen de lat maar Bergman plaatste met een hoog schot opnieuw den bal in het doei en ditmaal was Michaux gepasseerd. Het pleitte voor den Luxemburg sche ploeg, dat men zich door de zen gmoten achterstand niet het ontmoedigen, integendeel het elf tal viel telkens energiek aan. maar dank zij den doelman Kraak en ook het slechte afwerken van den aanval bleef succes uit. Twintig minuten voor het einde kwam Holleman ln vollen ren ten val, waarbij hij een dijspier bles seerde. Aangezien de bepaling was gemaakt, dat tot vijf "minuten voor de rust Invallers werden toege staan, werd besloten dat hU het veld niet zou verlaten, maar op halve kracht zou verder spelen. Met een voorhoede van vier man slaagde Wllkes er nog in met een hoog schot ln den hoek na. 6 te scoren. In het laatste kwartier de den de dragers der Oranjehemden het rustig aan. Vele kansen kregen de gastheeren, doch wederom was Kraak niet te passeeren. In dé laatste minuut had Luxem burg evenwel succes, met een bij zonder hard schot van Feller 1. zoodat het einde kwam met een 62 overwinning voor Nederland. De spelers Kraak in het doel was een der beste spelers van het veld. Hij tieel't er eenige felle en goedgerichte schoten uitge houden. In de achter hoede begon Wddcrs bepaald slecht. In ei? tweede helft herstelde hi) zich, maar meer dan voldoende was hij zeker niet. Van der Linden speelde ons inziens beter. Hij -miste zelden, was overal waar gevaar dreigde en de Ajaxied kan op een goeden wedstrijd terugzien. In de mictdenlïnie waren geen uit blinkers te vinden. Alle drie speel den een nuttige partij voetbal. Van Buitenen hield den bal soms te lang bij.zich en hield daardoor het spel op. Pelllkaan zwoegde van begin tot het einde, bLeek moeiiyk te AUeen magere kaas Door verschillende omstandigheden ls de voorraad 20 plus kaas bij ra- brikanten en bandelaren belangrijk grooter dan verwacht werd. Daar om is besloten, in de eerste helft van April het kaasrantsoen uitslui tend in 20 plus kaas te verstrekken. Ernstig ongeluk tijdens voetbalwedstrijd Tijdens den bekerwedstrijd tus schen Bolton-Wanderers en Stoke- Clty, die Zaterdagmiddag te Bol ton in Lancashire werd gespeeld, is een tribune bezweken. Naar tot dusverre bekend, zijn acht-en-der- tig menschen om het leven geko men. Meer dan zestigduizend toe schouwers waren op het terrein aanwezig en op zeker oogenblik. nog voor de ramp plaats vond, werden de voorste rijen van het publiek het speelveld opgedrongen. Behalve de beschikbare ambu lances van de stad moesten voor het vervoer van de slachtoffers ook voertuigen van brandweer en poli tie aanrukken. De scheidsrechter deed den wedstrijd twintig minu ten onderbreken, totdat de orde hersteld was.. Daarna, terwijl de slachtoffers werden weggebracht om naar het ziekenhuis van Bol ton te worden vervoerd, werd de wedstrttdJreatel gespeeld-, Lucv. Dam legen Cautuille Lue van Dam zal 9 April In Parijs een partij boksen tegen flen Fransch- mah DautuUle, öie de beste Fransche mlddengewicht naast. Cerdan 1s. Zoo- dra Cerdan van zijn blessure hersteld is. zal Luc van Dam tegen hem Ln den ring verschijnen. Voetbaluitslagen EERSTE KLASSE. District I: ADO—Emma l—1; De Vo-t lewtjckers—EDO' 4—l. District II: DFC—DWS S-4. District VI: VVV—De spechten 1—L District rr, 2e klasse A: Overmaas— Excelsior 2—2. TWEEKAMP KELLER— ROO ZENBURG De achtste ontmpeting tusschen Keiler en Roozenburg, welke te Den Haag plaats vond. eindigde ln het voordeel van Roozenburg. Kraak ren. maar in het opbouwen van den aanval had hij weinig deel. Wij mis ten van-hem lange passes naar de, vleugels of door het midden. Ook ln- uithoudingsvermogen schoot hij op dit vrij zware terrein eenige raaien tekort. Stljeer heeft geen bijzondere dingen gedaan, maar was zijn plaats we! waard. In de voorhoede roemden'wij reeds het spel van den rechtervleugel Hol leman—Wllkes. De sriellë Hagenaar passperde keer op keer zijn tegen stander. plaatste het leder goed voor en aarzelde ook niet, zelf zijn kans waar te nemen Dat Wllkes vier maal heeft kunnen doelpunten, heeft hy, behalve aan eigen capaci teiten, ook te danken aan zijn vleu gelspeler. die vrijwel steeds den grondslag voor deze goals heeft ge legd. Wilkes was met Kraak wel de bestespeler van het Nederlandsche elftal. Van Lenstra ging weinig uit; bij miste energie en ambitie, zoodat zeer zeker het mldvoorvraagstuk on der de loupe zal moeten worden ge nomen. De kleine jeugdige Rijvers van NA.G.'—invaller voor den ge- bleesseerden Smit— was een ontdek king Natuurlijk miste hij elk? erva- ring. maar technisch was hij meer dan voldoende en ln menig opzicht heeft hij laten zien. dat hij een uit stekend inzicht in het spel heeft. HU zwierf zeer veel over het veld, soms iets te veel, zoodat bij de anderen ln den weg liep. Overigens bleek dr-o negentienjarige over een enorm uit houdingsvermogen te beschikken, want tiet tempo heeft hij van het begintot het eind kunnen volhou den, Bergman kreeg weinig'te doen, deed in ale opzichten zijn best. doch zijn spel mocht geen aigeneele vol doening wekken. In de Luxemburgsche ploeg wa ren doelman Michaux. aanvoerder Dumont en spil Feller 2 de besten. De voorhoede was zeer zeker het zwakste gedee.'te van het elftal. Hoe veel kansen zijn er van deze zijde niet gemist? De heer Lotsy zeide: „Het vér- toonde spel was maar dat van een tweede-klaswedstrijd". De 'heer H. Herberts, voorzitter van de keuze commissie, verklaarde: „De ploeg heeft aan de verwachtingen voldaan. We zijn in een periode van opbouw en er zal nog heel wat gedaan moe ten worden, om weer een ouder- wetsch sterk Nederlandsch elftal te verkrijgen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1