r_ Van Mook kreeg bezoek Gebrek aan disc pline onder Nedeiïandsche troepen Besprekingen binnen ifaUiec kei nieuws Sjahrirs nieuwe kabinet voedseinoód Belgisch broodrantsoen verminderd Een vrijheidspartij Wilkes „Xerxes-kanon No. 2" Revue der meeningen RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 69300 w ABONNEMENTSPR US PER WEEK 51 CENT PER KWARTAAL t LOSSE NUMMEHS 10.09 DE SCHIEDAMMER ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIF.DAMSCHEStNCEL 42 ROTTERDAM - TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 POSTGIRO No. 33BS44 Bankier: AMSTERD. .BANK te ROTTERDAM ZESDE JAARGANG No. 60 twee dagen Uit zeer betrouwbare bron: wordt vernomen, dat de bespre kingen tusschen de Nederlan ders en de Indonesiërs binnen 48 uur een aanvang zullen nemen. Menverwacht," dat de partijen elkaar; tegemoet zullen komen, bereid tot het aangaan van een compromis. Lü:t:-generaal "Spoor," comman- dant"van. het K.N.T.L., heeft'In oen dagorder nogmaals met na druk gewezen op-het gebrek aan d'sclpllne onder - de soldaten en officieren van zijn troepen. Het is noodzakelijk, aan dezen toe stand. welke, een schande is voor het leger, een einde temaken. Het Is de taak van de officieren, een goed voorbeeld te geven. - Te- Batavia heerscht een groote politieke activiteit. Dr. Van- Mook ontving Sir Archibald Clark.Kerr, de generaals Dempsey. Stopford cn Spoor en - admiraal Pinke in. zijn paleis voor een langdurig onderhoud. Dempsey en Stopford bespraken het vertrek van de Britsche troepen, waarachter haast wordt wezet. Sjah- Tir -zou Clark Kerr en wellicht ook Van Mookvoor een informeel on derhoud ontmoeten. Verwacht wordt, dat het overbrengen van dé op Ma- lakka aanwezige Nederlandsche troe pen naar Java ongeveer een maand ln beslag 2al nemen. De nieuwe Britsche consul-gene- raal Mackereth en de Nederlandsche' generaal Van der Bergh zijn te Ba tavia aangekomen. Veldslag bij Soeka- boemi Indonesiërs, naar beweerd wordt extremisten.' openden een aanval op twee Britsche convooien in de om geving van Soekaboeml. Er ontspon z.ch een omvangrijk gevecht, waar bij de convooien tot staan werden L Brokje Historie - Nadat de Komintern zijn eerste en verpletterende nederlaag had Keieden. besloot Lenin tn zijn politiek ten opzichte van- de Westersche ar beidersbeweging een zwenking te maken. Terwijl de cormnunlscische- partij den nadruk hsd gelegd op wat hen van de socla3i-dcinocretcn scheidde (op het „verraad" der Tweede Internationale!, begonnen zij thans een notie voor wat hen ver- eenigde. zij formuleerden een mi nimum program en sloegen een ge zamenlijke actie voor tegen een ge- umenlljken vijand. In de eerste plants wilde Lcnln hiermee bereiken, dat de communis tische partijen, die door hun neder laag waren uitgeput. In de versterkte burcht van het eenheidsfront hun- radicale acties kondon voortzetten. Maar er was nog een bijgedachte. Wezen de soclanl-democratische par- tijen dit eenheidsfront af, dan zouden dit keer zd poseeren als de scheur makers of. ln. elk geval de ruziema kers en -indien de communistische partijen goed manoeuvreerden, kon den zij door mldedl van dit aanbod tot eenheid hun gelederen versterken ten koste van de sociaal-democratie. De actie begon ternauwernood zijn eerste vruchten af te werpen, toen de Komintern een nieuwe zwenking nam: de onderhandelingen tusschen de besturen werden vervangen door het „eenheidsfront van -onder op", d vv.r. de arbeiders werden opgewekt uit htm organisaties weg te lcopeo naar een of andere communistische mantelorganisatie, maar deze dema gogische oproep had nie* net minste succes. Toen de vrede kwam, be schikte Sovjet-Rusland over een kolossaal prestige, niet het minst tn de Angelsaksische landen. Rusland wantrouwde zijn bondgenooten, zich verwerend nem het de allures aan van socialistische voorhoede. Het be^' streed het fascisme ln Roemenie. Bul-J garije en Oost-Du tsrhland, het p eitte voor den Grlekschen linkervleugel, - d:e door de Engelschen vervolgd werd, het sprak zijn solidariteit uit met de strijdende nationalistische be- wegingen in Azië. Al spoedig echter bleek, dat deze socialistische pro grammapunten verduiveld goed pasten tn de nationalistische Russische di plomatie en de goodwill maakte plaats voor een qven groot wantrou wen bU de Westersche massa. Uiteindelijk moet dit lelden tot een conflict, waarin - Sovjet-Rusland het onderspit moet delven, wil Sovjet- Rusland werkelijk de sympathie der "Westersche volkeren winnen en daar bij aan zijn veiligheid bouwen, don moet het een socialistische politiek voeren, die ln hel belang Is van zoowel het Westen als Sovjet-Rus land. Dan moet hel rn.a w. In diplo matieke vormen een herhaling van het eenheidsfront geven. Een mini mum-program is gemakkelijk u:t te werken. Sovjet-Rusland kan de ftrondstorfen exporfeeren en Engeland zoekt afzet voor ztjn fabrlcotcn. De omstreden gebieden In Oost-Europa moeten opgebouwd worden en dat kan noch langs kapltallstischen noch langs bolsjcwlstlschen weg, maar tiet beste door middel van een democra tisch progressief plan. waaraan Enge land en Rusland gezamenlijk hun steun geven. Men zou de Russen te gemoet kunnen komen door de reac- tlonr.alre groepen van tvgn macht te berooven en de Engelschen door de democratisch-politiek* organisatie vrije ontplooiing te geven. Men zou de rivaliteit tusschcn het Engelsche en het Russische Imperium moeten vervangen door een gezamenlijk uit te voeren welvaartspolltlek. die de .in vloed van dit Imperiale eenheidsfront voortdurend zou uitbreiden. Wijzen Engeland eru Amerika dit of. dan moet het voor Rusland niet moeilijk zijn de schuldigen aan te •wijzen en de massa's van het Westen aan zijn zijde te krijgen. Hierin nu ligt uiteindelijk Ruslands eenige vredesgarantfe. gebracht. Na een dringend sein om .hulp stegen Thunderbolts op en deze .vliegtuigen voerden zeven scheer-- vlucht-aanvallen uit op de Indo nesische scherpschutters. Na later -bleek, bestond een der convooien u.c tanks, die o.a. door landmanen en wegversperringen werden opgehou- den en door Brenguncarriers be stookt. Kort na het gevecht telde men. aan Britsche Dde reeds zeven dooden en 25 gewonden. De op- -j-marsch naar Lembang wordt be- -< lemmerd door wegen, die onder wa ter staan. De stad werd door Bntsch Indische troepen bezet. Een Nederlandsch bataljon arri veerde in Scnaarang. Indonesiërs ten oosten van:de stad werden met ar tillerie beschoten." BUSoerabaja stuitte men bij een zuiveringsactie up licht granaatvuur. Men meldt, dat de muiterij ln de Mlnahassa geëindigd is. De leiders van het verzet zijn aan boord vaa de „Piet Hein" opgesloten. De Ne derlandsche vlag waait weer overal Elf leden van het oude kabinet opgenomen Officieel wordt medegedeeld, dat Sjahrlr zijn nieuwe „kabinet" als volgt heeft samengesteld: Sjahrlr. minister-president en buttenland- sche zaken. Soedareono. binnen- landsche zaken. Darma Setlawan, openbare gezondheid; dr. Soerach-. man. financiën; dr. Darmawan. handel en Industrie; dr. DJamaloe- din Rasat, landbouw en voedsel voorziening; dr. Amlr Sjarifoeriin; defensie: dr. Soewandi, justitie: Mo- hamed Sjaïel, onderwijs; Mohamed Natsirt voorlichting (ad «nterumi; Maria Ulfah Santoso, sociale za kenHadji Rasjldt. eeredienst (ad interum); dr. Abdul Karim, ver keer; dr. Putuhena, openbare wer ken; Wikana, min'ster zonder por tefeuille. Voor bijna alle ministe ries zijn tevens vice-minlsfers be noemd.. Sjahrirs tweede „kabinet" het derde van de „republlkelnsche re geering" bévat met Inbegrip van SJahrir 2elf'elf ministers van,het vorige „kabinet". -1. 'Voorts'is'dr.'Moella, minister van onderwijs ln het vorige kabinet, nu vice-minister geworden. Het vroegere ministerie van economi sche zaken Is in twee ministeries gesplitst en wel in „handel en in dustrie" en „landbouw en voedsel voorziening". Voor de benoeming van Maria Ulfah, de Juriste, die in Amsterdam gestudeerd heeft en eeL functie in Sjahrirs ministerie van buiten'.andsche zaken bekleed de. waren reeds cenlgen tijd gele den teekenen aanwezig. Twee van de nieuwe „kabinetsleden" behoo- ren' tot de groote Islomietische partij „Masjoemi". Parlementaire commissie Zaterdag naar Indië net vertrek der parlementaire cummisaie naar Nederlandsch-Indië dat oorspronkelijk was vastgesteld op vandaag, is nader bepaald op Zaterdag 16 Maart. Spaak is geslaagd Minister Spaak heeft zijn taak tot het vormen van een Belgisch kabi net tot een goed einde weten te vol brengen. in het nieuwe kabinet «al hij als premier en minister van bu;- tenlandsche zaken optrpden. Andere ministers zijn: Merlct e*>c.) b'.nnen- Jandsche zaken, Troclet (soc.) ar beid en sociale zorg. Minister A. van Acker, aftredend premier<soc.zal de portefeuille van economische zaken in het ka binet iSpar-.k krijgen. Minister van buitenlandschen handel wordt' A_ -de Smaele (partijloos). De porte feuille voor opvoeding wórdt ln handen gesteld van den socialist Leon CollarcL Minister van- open bare werken wordt H. Vos (soc.) De Voghci krijgt financiën. De Brltache gevolmachtigde mi nister ln Dultschland en Oostenrijk. Jo'unHynd, heeft In Sheffield ver klaard. dat .23.000.000 Dultsehers ln de Britsche zóne met den hongerdood worden bedreigd, tenzij, voor het èlnde van Ce maand 150 000 ton voed sel Dultschland bereiken. DINSDAG 12 MAART 1946 Maatregelen ïégèn De voedselpositie in Europa ver- oorzaakt ln Britsche en Amerlkaan- sche kringen groote bezorgdheid. Deze kwestie 2fll van 3 tot'10 'April, besproken worden opeen bijeen komst vanden, economischen nood- read. De graanvoorziening zal mor den besprokenen men zou trachten de Europeesche - landen er-, toepte brengen, hun veestapel te, vermin-, "deren. President Truman deed een beroep op de dagbladen om -de besparing van het voedselgebruik te propage ren, teneinde de bedreigde- landen te kunnen bijspringen en.de5'tnll- lioenen, die aan .den' rand_ vaneen hongersnood staan, te ondersteunen. De Belgische minister LaUetqiUlii ■verklaarde, dat Belrfë absolput geen gevaar loopt. Veiligheidshalve.^,zal echter het broodrantsoen -vanv#» tot'400 gram worden, ternggebraent en wordt de broodsubstantie ver anderd. Ook het Zwltsersche volk zal of fers moeten brengen om den. ko- menden nood ln de bedreigde stre ken te kunnen; lenigen, deelde bet departement van bultenlandsche za- "ken mede. --\ In Nederland Is het vervoersver- bod van granen en aardappelen reeds eenlgen tijd weer in .werking getreden. Met ingang van heden rztJn de Dnitsche voedselrantsoenen ln. de Britsche zóne tot 700 calorieën per dag verlaagtJ. Tijdens de groote hongerperiode ln Nederland was ons rantsoeBge- mkaan 400 calorieën. Amerika wèigert. De Spaansche kwestie komt niet voor den Veiligheidsraad, aldus deel de de Amerikapnsche ambassadeur Caffery namens de regeering van'de V.S. aan den Franschen minister Bidaultmedfc 1 - - De weigering werd ln een nuta overhandigd. De Amerlkaansche ré-, geering meent deze we genng ie rechtvaardigen door te verklaren, dat Franco geen bedreiging of ge vaar voor den wereldvrede opievert. Men verwacht in Frankrijk feile crltiek en acht het mogelijk, dat Frankrijk zich thans tot Rusland zaJ wenden. Do volgendo personen, die zich hclibca vcrccaigd tn een „couiitó vaa initiatief": rnr. 1). U. Stikker, prof. mr. B. F. Clcvcriaga, J. AL F. A. v. Djjk, nievr. A. Fortanier-de Wit, juej. dr. Jano do long!), drs. II. A. liort- bals, mr. IC. F. v. d. Alaadele, mr. C. H. Telders, B. Zcgeriuv lladdora, hebbeu zich tot liet NeJerlaildsche volk gewuud met een mac if est, waar in het voluendo wordt gezegd: De cerate voorwaarde voor een up ch riste lijken grondslag berustende samenleving aid de onzo is de vrij- heid. Alleen in vrijheid kan tlfl mcusch zyn persoon)ykhcii ontwik kelen. Dezo.vrijheid, gepaard aan ver draagzaamheid cn verantwoordulyk* heid en get a rborgd in een rechts staat, bewerkt welvaart en geluk cn ia noodzakelijk voor het bereiken van een menschwanrdig bestaan vour alle groepen onzer raimtschappy. Dit uit-: gangspunt eischt een vrüo uitocfo-' ning van bedrijf en arbeid, een vryo beschikking over de vruchtea hier van en een vrije maatschappelijke organisatie, waarbij de staat, waken de voor het belang der gemeenschap, een corrigcercndc buik heeft. Onver- •brckelyk' vert«onden aan de vrylieid is do sociale gerechtigheid. In- het bedrijfsleven worde deze door sa menwerking tusschcn werkgevers on werknemers nagestreefd. v Zij, die zich verzetten tegen ?»- cialistische eyatcmcn, welke onver- rrr.idolijk leiden tot dwang en tot het hcerschcn van weinigen over velen, cd zich niet thuis gevoelen bg naar kerk of confessie t 'vortndc politieke pa rtyPTf, verlangen naar de vorming van een nieuwe politieko groepee- ring, die den atryd voor de vrijheid: binnet: de door het algemeen belang gestelde grenzen zal vjcrca. f Uit dit inzicht is geboren dc Par tij van do Vrijheid, die do eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden cn binnen dit Kouinkrijk eigen mees terschap der dcelon en gewesten voor opstelt. Zjj vraagt steun aan allen, die zich met haar beginsel kannen vereeai- gen. Het voorloopijf secretariaat vnn het comitó van initiatief is geves tigd: 2o Wcteringplantsoca 21, Am sterdam C. Vrijdagmorgen arriveerde het ConoertQelcniworkest in' Lort den voor het geven van vier concerten op nitnoodiging van het Londensch PhilharmO' nweh orkest. In het Vnidaoi Bduard ra» Beinum, Vroege groenten zijn sjerlc verlaat Men sffiijft ons uit PJJnacker: Het sombere zonlooze en koude weer oer .aatste weken heeft den groei van Ve^chlllende tulnbouwRewassen sierk belemmerd. Dc vroege sla Is er zeker twee weken door verlaat. v-ulrn weer kan voor peen enV0Ql den achterstand nog geaeeitelljjc inhalen, tenminste voor K?«V®r er aan bloemkool geen onjvende schade ls aangericht, wat eerst na weersverandering zal zün vast te stellen Het Westland," dat onze - door Zijn bodemgesteldheid tot 14 dagen voor 13, kan wellicht volgende week reeds met Bia aan de veiling komen.; de ankele kleine hoeveelheden sla, 'bloemkool en rabarber, die door kunstmatige" verwarming reeds geoogst konden worden, zijn van .weinig beteekenis. Voor stookkassenls geen brandstof verstrekt en het gaat hier dus slechts om zeer beperkte partijtjes, die hoofdzakelijk voor eigen gebruik zijn bestecid.' Hier rekent men er op, dat het wel de laatste week van Maart zal worden vóór de eerste sla op de velling zal komen.; - Gaat het bij genoemde profiucten nog slechts-om enkele weken achter stand; erger ls hel met de jonge, reeda onder glas'.-uitgezette komkommer-, plantjes, waarvan ongetwijfeld een zeer groot gedeelte als verloren te beschouwen ls. In verband met de kolenschaarschte ls slechts aan enkele tuinders b^yVdstof verstrekt om zaal-, goed te trekken. Hiervan moeten, zij de tuinders in de omgeving van plantgoed voorzien. Door het ongun stige .weer ls de ultplantnu eenige weken vertraagd, waardeer de uitzaai van een nieuwe serie, producten door plaatsgehrek verhinderd is. Straks komen dus alle tuinders tegelijk om Plantgoed, aan welke vraag eerst ge leidelijk ten volle zal kunnen worden voldaan. Men kan dus begrijpen met hoeveel spanning de tuinders de weerberichten volgen en naar zonne schijn hunkeren. Zwit«ersche wapens naar Franco Wellicht zal de Zwits. bondsrege ring vandaag een verklaring publi- eeeren aangaande de door radio Moskou geuite bewering, dat de Hispano-Suiza fabrieken te Genève wapens vervaardigen voor Franco. Leden van het Zwitsersch departe ment van handel en van het de partement van bultenlandsche zaken zullen bijeenkomen om deze kwestie te bespreken, maar intus- schen betrachten dc Zwltsersche autoriteiten de strikste geheimhou ding. Een zegsman van Hispano Suiza vertrouwde een correspon dent van Reuter toe; dat „de Zwlt sersche ën de Britsche overheid weten, in hoeverre de beweringen iuist zijn". Volgens officieele cijfers neeft Zwitserland in lU4o wapen- onderdeelen naar Spanje uitge voerd voor een bedrag van 882.000 Zwitsersche francs. Ir. Hollrop oovolger van mr. Trip Naar van de zijde van de Neder landsche Bank wordt medegedeeld staat, het thans vrijwel vast dat mr. L. J. A. Trip, president der Ne derlandsche Bank weldra tn deze functie zal worden opgevolgd door ir. A. Holtrop, directeur der N.V. Nederlandsche Hoogovens te Llmul- den. Hét is groot Jeestgeweest giste ren aan den Soetendaalscheweg. Vroo- Xijk wapperden den gdnschen dag de vlaggen en avonds brandden er schijnwerpers in de straat. Er werd lustig gedanst. Dc trotsche buurtbewoners, die van zijn spel door de rc.dio hadden gehoordhebben „Vaas'' Wilkes, den goal-getter van 't Nederlandsche elftal, den wan die Zondag vier van de zee doelpunten voor zijn rekening nam, een grootsche ontvangst bereid. Het viel IFijfces niet mee, e{jn huis te bereiken want er waren er honderden om hem de hand te dmk- keri. Haar eindelijk kwam hij toch binnen en konden ook zijn ouders en zijn meisje hem feliciteercn. Daar na was zijn eerste vraag: „Waar cyn de kranten Nu, kranten v:aren er genoeg en ze lazen samen de verslagen en be keken de foto's. „Vaas" vertelde er. bij hoe hij had geschoten. Op dit oogenblik, „achoot" onze fotograaf. Lang heeft de familie JTilkcs niet alleen gezeten. Er kwavu.n al heel gauw spelers en bestuursleden van Xerxes ook Wim Lag endaal was er bij er kwamen vrienden cn buren, collega 's-verhuisers Vaas is bij zijn vader in do zaak en er waren zelfs politie agenten uit de buurt om hem geluk te wenschen. Natuurlijk moest Vaas het gesel schap veel vertel!m. Hij ts 22 jaar. t Was cijn eerste wedstrijd in het Oranje-team en hij tras de ecnigo I'ottcrdammcr. Hij taas wel ccn, beetje zenuwachtig.„Herberts had gezegd, dat wc eov productief moge lijk moester, .spelen", vertelt hij ver- Een nieuwe kofenbon? Naar wij vernemen kan nog deze week de aanwijzing van den zeven de kolenbon worden verwacht. De productie van de Limburgsche mijnen stijgt eenigszins. terwijl oos. de Invoer van Amerikaansche ko len. iets vlotter verloopt. Wanneer de vorderingen aan houden en de achterstand, die is entstaan, teniet gedaan kan wor den, bestaat er een kleine kans, dat ook de achtste bon nog zal worden aangewezen. Men koestere In deze echter niet te hooge verwachtingen, daar de kwestie nog dubieus is. ZUIVERING .Nadat wb ln or.s blad 13 Januari hebben ge wezen op tiel lachwek- kende feit. dat de naam van Dr Vdlcker nog steeds prijkt op dc deur van bet huls. uat op het oogcnbllk door den Town Major wordt ge bruikt, bereiken ons berichten dat ook op andere plaahen nog .steeds Duttsehe op3cbrlf ten worden aangetrof fen, zonder dot ook maar de minste aanstalten worden gemaakt deze te verwijderen Zoo staat op den Rotterdamschen dljk.-naoq de grens van de gemeente Schiedam, nog steeds een bordje met de aanduiding Straszenbahn. terwijl op den hoek van de Park laan cn de Westerlaan ln groote letters de woorden „Deutsche .öberschule" staat ge schilderd. Wie zullen dit varkentje wasschcnf BRIEF UIT BANGKOK Er bereikt ons een noodkreet van ex- krljssgevangenen van Sumatra, die nog steeds In Sl8m vertoeven. ZIJ zonden ons van Bangkok uit een brief, waarin zij er de aandacht op ves tigen. dat zij nog steeds niet met hun gezinnen vercenlgd zlln. Op J6 Aug. "45 werden zll be vrijd. Drie en een half jaar vertoefden zij ln barbaarsehe Japansche gevangenschap waarin duizenden ven hen door ontbering en eller.de ten gronde gingen. Run ver langen gaat uit naar hun vrouwen en kinde ren, die op Sumatra "n even hard-lot hadden; zij werden daar op beestachtige wijze mis handeld. slecht gevoed en gekleed. Terwijl binnen twee maanden alle .andere krijgsgevangenen - En gelschen, Amerikanen en Australiërs - weer naar hun eigen land terugkeerden, bleven da Nederlanders achter. In de maanden na Aug. deden verscheidene En- gelscho en Nederland sche hoogere autoritei ten toezegging, dat de lanKverwachte gezins hereniging spoedig tot star.d zou komen, doch thans. na bijna zes maanden. duurt da scheiding nog steeds voort. Met klem vragen de brlefsciirljvers. dat aan dezen wantoestand zeer spoedig een einde wordt gemaakt Het gedoogt geen langer uitstel! ONDEROFFICIEREN Een dienstplichtig on derofficier van de lich ting 1938 gewaagt ln een brief aan de redactie van de onrush die er onder de dienstplichtige onderofficieren van de lichtingen 1930 t.m. 1939 heerscht Reeds vóór '40 waren zU in dienst In de oorlogsjaren illegaal werkend, ondergedoken of ln krijgsgevangen schap. kunnen zij eerst 1han9 'n normaal leven beginnen of hervatten. Nu komt de mogelijk heid van oproeping in werkelljken dienst dit verstoren en waartoe? Generaal Kruis ver klaarde kort na zijn be noeming tot chef-staf, dat het hem overbodig en nutteloos leek. om, ln verband met de mo- dernlseertng van het materiaal; het leger van 1940 een training te ge ven Waarom roept men ons, ondanks deze over- bodlKheld en nutteloos heid. dan opt En waar om gebeurt dat alles In een geheimzinnige sfeer, vraagt Inzender, die meent, dat hij en zijn lotgenootcn toch vol- hun pllcnt - Jegens het vaderland vervult heb ben. OMSCHIETEN nEEREN! Van veie zijden ont vingen wij brieven van lezers, waarin deze -wijzen op de eencrzljds- Intensieve actie, dte er van officieele zijde tegen den gtfbandel wordt gevoerd en de aan den anderen kant trage en onvoldoende wUze. waarop zeer veie Janclgenooten worden geholpen, die ln bitte ren nood verkeeren wat betf-eft hun klee ding, schoeisel etc. Kortelings publiceer den w(j een bericht, waarin wij melding maakten van het hoogst- bevreemderjde feit. dat de Nederlandsche schoe- tic-ufabrlkanlen thans groote voorraden schoe nen bezitten, terwijl daarentegen de winke liers een tekort aan bonnen hebben. Er ts neg groot gebrek aan vele artikelen, die tot de allereerste le vensbehoeften .bebooren. Vele goedwillende Ne derlanders worden ech ter In de klauwen van den glfhandel gedre ven. wanneer hun vla de Distributie (ook wan neer zulks mogelijk ls). niet het hoogstnoodlge wordt verstrekt. Onze familieleden en vrienden ln Canada en Amerika verrassen ons gaarne met pakketjes en vele firma's aldaar wedijveren ln bet ad- verteeren van de heer lijkste samenstellingen en de snelste wijte van verzending. Edoch... maanden en maanden moeten wij op deze pakketjes wachten, zoo dat de Inhoudvaak niet meer te consumee- ren ts. De stakingen ln Amerika zullen hieraan ongetwur*!- voor ccn groot deel schuld zlln. maar de loodsen, wr.or de pakketten gesorteerd worden. Ilgeen boorde vol en onzen vrienden moeten wij schrijven, dot wij ..noe steeds niets ontvangen hebben". Lieve tante Pos. Is daar niets aan te.noen? Verschillende lezers klegcn erover, dat ze van zoons, echtgenooten. broeders en verloofden, dte in militairen dienst In Indië zijn, geen post ontvangen en anders-, om. Hoe Is dit mogelijk bij de prachtige lucbt- verblndlng? der. „Daar heb ik steeds dan gr dacht. Als ik maar even een gaatje zag, dan kanjerde ik den bal zoo hard ik maar kon op het doel af. Aan Dolleman heb ik een geweldigen steun gehad. Ik hoop nog vaak .voor Nederland te speïen. Ovèr do pers zyn Wilkes én ook dc andere spelers van het Neder landsche elftal die w{j nog aan het station DJ?, troffen niet zoo erg tevreden. „Eerst hebben se ge zegd, dat we er tegen Luxemburg nog lang niet waren", zei Piet Kraak. „Nu wc dik gewonnen hebben, deugt, het weer ni.t". ,J)e critiek is overdrevenzei Kaufmann, de bondstrainer._ „We hadden veel te weinig samen gespeeld",' zei Cor Wilders. Wacht maar eens af hoe we tegen BelgiB spelen.' Zal lest meevallen. Die Wilkes is een tweede Lagendaal". Valsche tabaks-, bonnen in omloop Oplettend winkelier gaf de politie een tip Zoowel tc Rotterdam als te Amsterdam is de politie op het spoor gekomen van een verval- schlng op groote schaal van tabaksbonnen. Reeds ecnigen tijd was bekend, dat er bedr'.egelljk nagemaakte tabaksbonnen ln omloop waren. Een sigarenwinkelier te dezer ste de. die al eens de dupe was gewor den en met de valsche bonnen, welke hij niet bU den distributie- dienst kon inwisselen, was blijven zitten, besloot op zijn qui-vive te zijn. Zijn oplettendheid had succea. Dezer dagen verlangde een ven zijn klanten sigaretten op zijn tabaks bon, welke een kleine afwijking vertoonde. HIJ noteerde naam en adres van den aanbieder en stelde de politie van het geval op do hoogte. Onmiddellijk begonnen eenige rechercheurs het onderzoek en telkens Visten zij een volgenden schakel van den ketting te vinden. Het spoor leidde ten slotte naar Amsterdam, waar de Rotterdam- sche politie tot de ontdekking kwam, dat men ook in Amsterdam reeds op het spoor van de verval- sching was gekomen. In de hoofd- stadw as al een arrestatie ver richt. Aangenomen wordt, dat de valsche bonnen, in groote aantallen worden gedrukt en bij duizenden ln omloop zijn gebracht. De cen trale van de vervalschlng moet ln de hoofdstad gezocht worden. „Groep 10" voor den rechter Twee lichte en een midd et zwaar geval „Ook voor de leden van groep 19 der Rotterdamsche politie, de be ruchte S.D.-heJpers, onderscheid ik lichte en zware gevallen", zeide mr. J C. Donker, de advocaat-fiscaal van het bijzonder gerechtshof op de zitting van gisteren. De gewezen wachtmeester van de staatspolitie J. Voogd werd tot de lichte gevallen gerekend. Hij was N.S.B.-er geworden om bij de poli tie te kunnen komen en als lid van groep 10 had hij hoofdzakelijk Jood- scbe goederen bewaakt. Mr. Donker eischte 1$ jaar gevangenisstraf en ontzegging van de bevoegdheid om een functie bij de politie te beklee- öcn. Eveneens een licht geval was de hulpagent van politie A. Pleters, die als lid van groep 10 „politiek-iitte- raire" werkzaamheden had verricht. Zijn taak was het bij boekhandela ren door de Duitschers verboden lectuur op te sporen. In 1943 was hjj ontslagen, omdat hij niet actief ge nees was en per sé geen lid van de NS.B. wilde worden. Deze „rara avis", zooals mr. Donker hem be titelde, hoorde zes maanden gevan genisstraf tegen zich eischen. De 40-jarige C. B. Brugmans, eveneens lid van groep 10. was een middelzwaar geval. Hoofdzakelijk op eigen initiatief spoorde hij radio's op eri nain ze in beslag. Mr. Donker eischte tien Jaar gevangenisstraf. De verdediger, mr. Van Itterson, pleitte clementie. Uitspraken Het bijzonder gerechtshof veroor deelde gisteren den gewezen wacnt- meester der staatspolitie J. J- Ca- bolt,..die als lid van groep 10 zich o.m. heeft schuldig gemaakt aan razzia's op Joden, tot tien Jaar ge vangenisstraf, waarvan negen jaar door te brengen in een rijkswerk inrichting.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1