pwjme *uXt xn ^CU^cL ulr^nwidy METRONOME m ft IN THE NOOD m'. m;-': Willem de Jong 1 TECHNISCH ONDERWIJS De staking bi} de „Baronie' Joop Walvis gaf een orgel concert „De Zeven Gehangenen" Laatste Nieuws r scheepvaart TWEE KILO AARDAPPELEb r EXTRA NOG STEEDS OPSTANDIG „NEDERLAND VECHT DOOR" Partij van de Arbeid GROTE OPENBARE VERGADERING vr. fbOOO fer leen winkeljuffrouw exportfirma" VELLENBEREIDING C^Ajdk../Qukif? STANDPUNT DER DIRECTIE STADSNIEUWS Kaar aanlerlituj vaa de perscoafe- Tcatie, uitgaande .van de. E. V. (X, decide tie directie» van „de Baronie" CKi3 hetvolgende mede ln de eerste plaats zon de staking niet aifn nitgebmkea als gevolg van niet-iugew^lic'le looneischea van tai kde jeoguige arbeidsters, maar ver oorzaafct zijn door eet' zich niet hou den aan de bepaling, dat arbeidsters hun taschjea "niet mee in de werk plaats nrtïtyea nemen. De R V, C. - zou échter met looneischen. voor den dag zijn gekomen en thans trachten ue staking voor propagandistische dwHeindea te gebrmKwi oader die leden van bet persnsset,. die bij het If. V. V. en andere vakbonden zqta aangesloten. Dc directie hoodt vol, dat het personeel 350 maa sterk is, waarvan LO-I in staking zijn: gegaan- Zij is verder van meenmg, dat de loon- en arbeidsvoorwaarden tn baar bedrijf gunstig zijn en wjjst o-a- op bet premie vrije penstoen en een royale spaargeldregéiing voor het per- soueeL De directie verwet de E.V.C. oti-^cdexiandsche en terroristische methoden, en is niet van plan de cisclien van de E. V. C. in te wüli- gen, zeEfs niet als de prodneiie zou moeten woeien stopgezet NEDERLAND HELPT INDIe. Het hesitate van de plaatselijke af titeling van de stichting „Nederland 'helpt India**, vestigt er de aandacht op, dat voor de groote loterij nog slechts een beperkt aantal loten ver- brgghaar zijn. De trekking van deze loterij, waarvan- o.a. de hoofdprijzen zijn een schiMerg van A. Lampe cn een Philips radiotoestel, zal zoo mogelijk, voor 1 April plaats vladen. Vervolgens wordt nogmaals een be roep op de. Imrgecij gedaan om de gerepafcrieertfen uit Indiü te beipen niet lakens en dekens, door deze in broïfc- Ven af te staan. Even een telefoontje }uar het plaatselijk bureait {(ïS048> m voor de rest ntmll gezorgd. BUREAU HUISVESTING. Het Bureau tinisvesliug te Schiedam; is van .heden af telefonisch te be reiken onder No ftïlAl». Oit het politicrapport. Door de brandweer is met be hulp van een rannumeur een schoor steen bruidje gehluscht ten huize van F. v. H. arm de St. Liduiuustranc No. 9a. Uit de loods van Dr. It. aan de TninJaan ts- een rijwiel ontvreemd. De vvnd. Commissaris van Politie ite Schiedam mankt diegenen, die tn liet bezit zijn van eeu ontheffing om afgesloten stralen tc wogeu berijden, er op attent dat doze ontlieffrogeu. na afloop var» hun geldigheidsduur. - aan het Hoofdbureau vah Politie, afd. Motor- dienst, vecCciiga. kunnen worden cc n gebruikers. van vervallen of niet iu er geldige- ontheffingen 2ai streng, woe den opgetreden. Zondagmorgen gaf de organist Joop Walvis }n het Passage theater een jubi leum orgelconcert. De gr >oJc blangst l- Iing en het langdurige applaus bewezen, wolk een populariteit deze musicus bij bet Schiedamschc publiek K-zit. Het zorgvuldig door "hem samengestelde pro gramma werd met een beuondérens waardigo technische vaardrglu-d afge werkt. Achtereenvolgens hoorden we dcu marsch. „Lichte cavalerie", van Suppé, „De Perzische Afarkt" ei> „In een kloostertuin." van Ketelbyv terwijl ook 'tmeer moderne eenre vertegenwoor digd was door een vlot gespeelde Arue- nkaausche medley voor piano en orgel, met Walvis als pianist. De wals ,.An der schöaen Mauen Douaa", voor twee cfecgeö en orgef, werd uitgevoerd door Joop Wajvis en Kees Vertinde, piano, en Cor Standaart, orgeL Na de pauze speelde de ^Siameesche tweeling" (Wal vis en Stamluart) eet» orgel-quatre taa'trs. Het bracht ffDe parade- der tmoen sol daatjes" en de „Ttgcrrag*\ DE KREUPELSTRAAT IN FEESTSTEMMING. Do bourtver. „De Kreupetstruafc" gaf Zaterdag e.n geslaagden estrwend v or haar leden it» gebouw „Harmonie". De voorzitter, de heer v. d. Kaat. opendo dezen avond en bracht,dank aan allen die hadden medegewerkt tot' het «el- slagen daarvan. Leen de Bruip bracht er spoedig dc gewenschte stemming: in met een liedje en eeu praatje. Ook het optreden' van dei» lieer van Gronin gen met zijn goocheltoeren viel zeer in rfcit smaak, evenals Carree's band, wel ke tot slot vonr de dansmuziek- zorgde. Wax Croiset speelde in Irene Na z'n succesvolle toomdemet De Gedachte" kwam gislcravoud ia gebouw Irene"* andermaal Max Croisot,doch nu raet „De'zeven (.ebacjjencn", waar mede hij ziclt 'niét voor een gemak- kol yke opgave plaatste: Vooral, do fi guren Mocsja, Scrgzi Gotottrm eo Jan sen werden zeer aangrijpend en dui delijk vertolk!, waarmede Croiset on- nieuw bewees welk e^J, goede yoor dracht skuustciuuir hij is. Het is cchier tc betreuren, dat kunst: avonden als. deze zoo weinig publiek trekken. Voor b.v. Ied?a van amateur tooneetTTr.eQig'Yg vat bij d-clijke uitvoeringen onf/;ig e ij cj^ve d t- ('.oren. A 6 N D A voor Rorterd.im. V¥OKX$i>.Ui. To on c c h t'afaec 8 Uur: l£«n Uuls val bcczic. Film» A:eoa i'.-t},, f.15 mjrr v;io rf( zvvuu nuoeiL Citpilut- 2. U43, (>,15 uur. Oc vrouw va». Utu luückcr Ctuc »c il'io—S.30 uurr Nieuwe «tne.. ik.. S» l,k «;it: Mr. DeedH. Ci'!o,ïeuru 2; O-.l'» mtr= Zet 'm of»- Gco'gv'. tft»rnioni«- 2. 7, g L3» OW: My nwn Ot*lfr«»y. 2.15, 2.T5- mtr; Die verduf\-eMc waarheid. Hex £M, 7, ?.l"i uur: Het drerüjkc ia dea inoifCJ. Victoria 2, 7, •J.15 uur: Xolre Dxiue il« la Moubc-, TcntoonsfcHingcn: tn 'fcCoiHtljh VJervk W—17 nurr Wc«*f- cn Aurdoivcrk, Kuu-uml Koch It'-^ó uur: Guiliauuie ;?en>eut'»; Holt. Kuimkrin; 10—3 uue: Menno KanturlinjlrOiun»>; Mu*--uiu Hoyajan» I«>ft uur: Fran-ch© Preoikmift J. Tliom Prikker voor Schiedam. Pay.-a^e: 2, 4.:<ü. li L» nor: Het Chi- necsche landhitH: Afonopof»» 2, 4. 7, 9 uur: Do «hrppleicciiyc Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat tot en met 16 Maart op bon 027 „Aardappelen" 2 kg. aardappelen verkrijgbaar is. fn ïnterneeringsfcamp moest worden geschoten Ondank» het feit, dat do- bewaking Zondagavond "na de rcücljcs van Zoo.- dagmidtfagj den toestand in het inter- uecrüigskanip aan du Lcvantkade tc Amsterdam weer geheel meevier was, hlccf dc. verhonding tusschoa de ge- interneerden en de bewaking toch zeer getrpannen. Dit heeft Maandag opnieuw toL een uitbarsting geleid. Een der ge- interneerdeiL, een N.S.B.-er, begon d© bewakers tc provueeerea door zijn tong uit le stckou. Hij lierhaaldc dit verschillende malen, ondanks sommaiies van de wacht. Ten slotte lóste de schildwacht waarschu wingsschoten en toen zelfs dit niet hielp dc man bleef spottend zjjn tong uitsteken werd op hem ge- scIioUn. Hj> werd ernstig, doch niet dooddijk getroffen. Dit was het sein voor de andereTjeyangeaeu, maniben en vrouwen, om wederom tot ernstige ordeverstoringen over te gaan. De wacht van gezcgslcocpeu avUL de situatie ech ter meester te- blijven. Thans zyn in het kamp dusdanige anaafrcgelcn. getroffen, dat herhalingeu niet voor zullen kunnen kouieo. Do gewonde N.S.B^er is naaj een ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is bevrixligend. (üJ. De Belgen waren nu editor op hun hoede en zorgden er wel voor dat 7,dat kleine kanon", zooals zo me noemden den bal met meer kreotr. Ik ltenn»rkte dat er bij voetballen nog meer noodi^ wits dan kracht, en van samenspelen on me goed - ops tell on wist ik niet veel. Maar eindelijk schopte do reclits- binnen den bal vuoi oi-'n voeten en de Belgen konden er niet bij. In volto vaart gaf ik hot ding een schop en de mcnschen op do tribunes hielden hun adem in. De bal suisde op bet doel af, maar ik had to ver naar links gemikt, want hij" knalde- recht tegen den dcc!paal. Gclukkiir w«s. dat ^ee«r bezwaar om toch een punt te worden- De paal brak middendoor als v;cn lucifershoutje en dc bal stuitto in het net langs dca deel verdediger, die niet wist wat er ge beurde eu toonhp het wel wist was hot to laat. Dc stand was nu 2 en het gejuich wa3 oorvez- doovend. Onmiddellijk ging de bal weer haar hot midden; er waren nog maar een paar minutoa to' spelen. De Belgen zetten uu alles op liet spel, ze stormden naar voren en het begon er slecht voor ona uit te zien ieder oogunblih konden zo bet won- nende punt makea. Plotseling zag ik boo do scheids rechter op zijn -horlo^o keek.^De tijd was bgna om. Ik keek waar do oal was. baaldo diep adem en rendo er hec». t ^OTTEHDAM. aai»xtkomen n Mu^ t toasterJajji), Graweiuoulh, SchecpVaarl en ••.cenkoleu, st?.. J<>isiia\-en; Stcgchorg, Lon- tien. Burger, groenten, Morwehavcil; \Villiom Schlnrief, Vancouver, - IloUcnlam-Oceian, pramr, Merweiiaven; Lake. View Park, Philn- dolf)hia, l-'nnies.*, 5ram.' Maasliavon.; Biacnya. Oslo, Furbesf, lodig. Waalhaven; Satnue! (ïoniper.-, Baltiinure. A'iove'.LGoudrïaa„i, Waal haven. Aangekomen, 12 Sla:irt. - Dracao. Uarwich. IIuiHc' .ca Piclcr3, Hoek •an HoIIoikI, paj-snglw-»; Kt fie Maersk. Go- tlienhnrg. Vink®, Menvehavcn, noalvroniitjen; 3farga, Londen, Make, lodii, Waalhaven. ROTTERDAM, vorè<rokkeii 11 Maart. Andacia, Coat;. Ellino, Stuckholm, Boochwoort, AJ>a«lfui: ?*eK»elln, -Koywest v.o.; VeenctlbUrgh, Midd-cshoroogb; Olhcin, Grinis. by: Hasting, Grimsby-; .Mr. Linthorst lloman, Mi3d!a.horciu^b; Lynn Trader, Harwich; Jn Orde, Londen. SCIIEEPSRE WEGINGEN. Aldmtnin. 1 te ?an Franciswo; Ariadne, 10 to Jaffa; Ajnstoikerk. 9 to Cristobal; Afphard, 9 van Gran-} Bassam. naar Havre; Al»nrvc, 10 to Antwerpen; Ccttica. 0 van Trinidad murr La Guajra: Delftdijk, p. 10 Bishop Rock naar New- A*ork; Ecms, 9 te l.isfabon; Port Xac<*au, 9 te Socrabaja Frein, 9 van Fmloricia -naar R'dum; Gerard Don, 8 van Cara?*®. 27 to RMam vorwacht; Jan Ltevens. 9 u» Barry; Joannette, 10 te Antwerpen; Java. i0 Ie Antwerpen; Kijk- «fnin, 10 t© A'tjnm; Kedoe, p. 10 Oucsaant naar RMam; Jfefampui;, S van Batavia naar Fromonlle; Monica, >0 to Gont; N;ord, 9 van Lift?ah©n naar Antwerpen; TVÏ^orstrooin, 13 to AMam verwacht: Nettie. 10 van ït'daiK to Mlddfeebro; Orphetis, 10 van Gibraltar naar Aiastordam; Oranje, 9 'van Port Said naar Southampton; Prins Maurits, 10 te "Valencia; Presto, 11 to Gran^cmotjlh; San Antonio, IO van Oporto nauir Lissabon; Tegel, ber?, II ie A'dam; Trajanns, 10 van Dovor ruar Lis««l)oo; Tibia. 5 to Aruba; Tarakan, 10 te Adelaide; Theseus, 10 te Valencia; Van R'ny-nlae!, 9 to So araboj a; Vcrinoer, 9 te East London: Van dor CapoUo, 8 le Grond Ras.-am; W<Jte\redeu, 9' van Port Said naar Salmon: ZaWerburgh, 10 IJ cm idea; Gbrbaven, 11 run Grangonioalh naar Rottcrdani. Pooza. - De gezagvoerder van het Nod- s.s. Ponzo, dat 4 tlczcr uiet madn'ncsclmdc fe Gibraltar binnenliep. Iiocfl 2,lfn reederij verzocht por vliegtuig dc voor do reparatie bcnoodigdc ma- clirncondento»ïle« te zenden. Een nieuwe sleepboot Op d.-» #cli«©j)sa<rf „.Volbanling" Ic PoxImjI is een stalen molorslocpboot to wafer gelaten. Het schip, dat 20 m. lang ig, wortlt gebomvd \*oor rnkenin» ^-an ilan hoer T. do Groot te Dordrecht Op de worf *gn nog- <lr|o siecp- booten in aanbouw, reep. toot rekening van de fa. A. Goedhart ei» Zonen te Dordrecht, den he«.- T. de Rukcr- to Hordirtxvchl en de Hollarul-West-Afvikalijn. NederLmdsJie Rijnslccpboot. Diawjagmiddag is de motorsleepboot „Da nube Shell 3" van FaitnontH t© floltordaro aangekomen.' De» boot, die een geringe diepgang heeft en voorlbcwoBen wordt door tw«: Diesehuotorm \-an 600 P.l-L elk, is door de firma Plis. v. Ommerena Scheep- vaartbvL-ij f van de Engefochon overgenomen en zal onder Nederlandse!»© ving op den Kijn dienst goaa «k>en. Hengelen. Hengclconcours „De Zilvervoom". Zoudag hield ,dX> Zilvervoom" haar laat ste scriccoocoura tc Gouda. De hoofdprijR bestaande uit een zilveren visck,* wordt ge wonnen. daor dan heer D. Huiier. Gevangen worden 16 stuks mcutviscU met een totaal gewicht vaal 900 gr. WOENSDAG. ililvewim» .1 (N.C.U.V). P Kioowe. 8.20 Gr.pl. 10.80 •Mor^ondionsL - 11 Gr.pl. 11.15 Zangrocita},. 11.45- KrijgjgoX 12 Sojunorkest t3.39 floo Nederlanid©n vredo Wint- 12.35 StiloorkesL 13. NiouwS. 13.SW AH Round Sextet W Or pf- 11.30 ITuS. en tuinplnulCD. lidiO Gr.pl. 15 Sopraam viool on piano. 16 Gr.pL 16:16 KinJcrkooL 16.45 Voor jongenns en melajaa. 17.30 No4 Volkshorstel. 17.D5 Molodia (8.15 Rug. voor boginnors. 18.45 Gr.pl.i 19 Nieuws. 19.fe Departementen eprtiken. 1035 Slrijdkr. 20.® Rndio Pbilb.-Orkest 21.10 Uwn^. 21.30 Or.nL 22 Nieuws. 22 30 Pianorecital. 23 Gr.pl. 23:50 Schriftlezing, 84 Sluiting. Hilversum H (V.A..R.A..J. B Nieuws. 8.20 Cr-pl. .8.90 Huuli. praatje- 9 Gr.pl. 9.30 Waterstanden. 9.75. Gr.pl. iö Molding (VPRO) »O,20 Voor do vToinf Viool on piano 11 Continubedrijven, tg Georgo Frank. 12.35 Sylvretro Jrio- l3*rTeuwJ 13.15 Njna Dole». 13.45 AmuscmontsorkoA 14.15 Voor de vrouw. 14.30 Znng en piano. 15 Voor do kinderen. 17 Benedict SilbcrmannL 17.80 CoHo en piano. 18 Nieawe. 18.15 Gr.^ 18.30 Rijk over zo®. 18.45 Lezing. 19 Johnny Meijer. 12.30 VJMLO. 20 Nieuws, 20.20 Gr.pY. 22.15 Lezing. 23. NtOttWS. 2B.Uj Hainb!»^. 23.45 Gr.pl. 24 Sluiting. BEVOORRAAD MET SPRUITEN. Door bemiddeling van hot Bureau Con- tractfeoU vrordoo boroorraad mol spruiten fft de week van 3 |.m: 9 Maart *46: M. Pot, Rotterrhunscbo Dijk 243; J. Q-. Hoogland, Hoofd^fmnt 145; Joh. Douw, IIoofiL Siraat 217; T. Kortohuid, Vloar-lingerdtjK 278; G. V. d. Geer, WaTvischstraal 5; R r. Rijk, Lange Achlmvcy 44; M. Gravel^ft,- Afb. Thymsfraat 3f>; A. v. d. Zouwon, V. Ruysdaellftan 3; L. G.' BookOHCÜn Jr.. rfi. LiJuTnnadLraat 7tf; L. O. Boekosleijn S?, Visa ril in gord ijk 8; A. A.Dekker, Alb. Tby^|- straat 8; "W. Toni», l-artg© Kerkstraat 2^ X V* d. V-eWv. Hrooiwrwt DO. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Anthouy C„ z.v. C. do Huan on A. Tim mors. Hans C-,z.v. P. lép Hooren en G- v. Dam. Johanna ka, <Lv. J. J. v. Vliet ©Q J. v. d. Klauw, -rf Geertia Ida J., «J.v.-J. J. v. Vfcot en J. Klauw. Goerlrojda, d.v. C. J. P. V© <ta J. G. D. v. Iloj-mefon- Jan J., B..Schotel eu D. NoonJogruaf. Maria. Margaretha J., d.v. G. Heijdra ©n d.r. R J. Scbeenjooj» en J. A. Hilgcrsouu AnnelifH, d.v. B. «u W. Volhard. FranQois J., z.v. J. A. Morzilius «u W, M. Hnbrakon. drikus Tb-, tv. B. do Jong ©a E. Corudis J., z.v. A- I. C. v. en C. Droog. Jo!rannos P., z.v. J. Mdjcr en Si. Vijfwinkel. Johanna d.v. P. Holleman eu J. J. Nagtzaaic. Marianne B-,d.v. J. Hoijuomang en 0. M. v. d- Moozel. Thomas H. J., IT. T„ de Vetto cn C. Th. Verlaan. Caspar IC A., atv. J. C. dc Jong on C. M. do Rondo. Herbert, z.v. Voc cd C. ten Brecb, Anita G., d v. JL v. d. Werf en E. Dunk. Cornelia, d.jfc J. v. Diggelen on J. Soot era. Jan, z.v. J. .Kostervn >L v. d. Vliee. Johanna W. A., d.v. A. F. B. W. Laram©»^ J. Kleinekoort. hlichiol J., z.v. M. hol ca J. Rjjtling. levoaL.kind \-an Jong «n N. v. Dijk.^ OVERLEDEN: A. N. d« "Wlf, 53j echlg. von .M. A. 8igiQond. D. do La 70 jaar. St. Dart, 74 jaar, ©chfg. B. II. G, St©ens. Eenigekxnaisuevrnfl. J. M WALLS cn C. E. VAN PF-LT geven hiermede kennis, dac hun huwelijk zal worden x-ulrroleken op xs. Docdenlaö 14 Maan, 11 uur ten atadbuiac. waarna dc hu welijksinzegening zai' .geschieden door den wcfecrw. heer ds. Vis ser; en», predikant te Rotterdam 11-50 uur. in Den blaag ic de Evasg. Lu- thersche kerk te Schiedam om Gelegenheid, tot. fclicitecrcn na de inzegening in de consistorie. 10 Tone View Leeds (Eng.) Haveodijk 198. Schiedam. 12 Maart 1946, Verloofd: A*VK SWAAL en JAN A. ENGBEKTS Dordt5chestraarweg 502. Groen ezsorn- ZOO. Thais Dordschestr_w. 502 van 40 uur. Rozterdonu 15 Maart 1948. Donderdae 1 Maart 1946 werd op de militaire be graafplaats aan den Scnouwweg te Wassenaar herbegraven onze- Ueve Man en Papa A. J. W. Stoppelenburg Rij werd 23 Febr. 1942 op de Waalsdorpervlakte ge fusilleerd Uit aller naam: Mevr. Wed. A. J. K. Stoppelenburg-v. d. Graaf Anja. Noorder havenlcade 135. Met blijdschap- geven wij keu- nis- vau de geboorte van onzen zooa JAN JOHANNES F. B. SCHOTEL. D. SCHOTEL—Noordcgraaf. NETTIE. SvhiedatD. 10 Maart 194Ó. Wesi frank el attr. 8£. Gevraagd; (vr.) ijANT leeftijd 16—18 jaar. eigenhandig TOORBEDfENDE geschreven brieven. Bakkerii De Geer. Broersveld 15—17, Scbie- dam. Gevraagd: SM Jlï-PLA AT WERKER goed bekend, niet het plaatsen en reputceren vare haarden cr> kachels. C. VAN ZWOL. SCHLED.AM Rotter dam «.chedijk 247 MEISJE CL VRAAG D voor halie dagen of rootpeaoren. M. de Joog. TuL Stolberg- straat 17. "FLINKE JONGSTE BEDIENDE gevraagd voor Eabriekskantoor. Brieven oodcr letter S.D.Z. bur. van dit blad. Biedt rich aan: FLINKE HUISHOUDSTER van. buiten, middejb. ieeltiid. liefst bij heer aJlcen (stadl. Br latter B »aa J. - H. kllierius. Boekhandel, Spijkcnissc. Vooc' direct gevraagd; 2 BEKW. SCHTLDERSKNECHTS liefst bekend met bebanguork Schilderjbedr H. Verzijl. Nieuw- straat. Sptikenissc. Gevfsagd; ELECTRICfEN. Elcctro-Techn. Burean C,- .d. Most. Rotterd.dhk 250. Schiedam GEEN GELD OF GOEDEREN af te geven aan mijn vrouw N. LEV ERIN C—Staal daar door mi eiets -woedt be- l„M. A tEVF.RIN'G. Potgietoratraat 21. RUILEN VRIJ BOVENHUIS (W.) voor woning orctrck Pomp station of Singel. Tarmocd, Alcidastraat 1W. Mevr. Jansen. Musschcnbrock- suaat 1, Tel. 6//54 zoekt NAAISTER, m staar kinderkieeding prima te maken, liefst I tnaal per weck •*--3.30 uur. SMOKING TE KOOP GF.VK. xi. ujoet io pr. sL zijn. Aanb. Vcrwcij-,' Alcidastraat I03ii. TE KOOP. een damesfiets z. b.. l'bt. vilt datneshped. kl. clectr. kookslel. T.humas A Kemptsstraat Ua. Te koo? io z- c- DUTTSCHE PIANO .J.aubergcr urr Cios"". StcLtmgur met ondetdcclen .ixcclstoe'*. Te beaichtigen IT.3013.39 cn t7.50— 19.39. Rembrandtlaan 27b. WERKRUIMTE of PAKHUIS" gevr. onverscb. welke afracbng Liefst met open terrein. Br. no. 5 2949 Bureau van dit blad. PRIMA HAARD ter overname gevraagd- Rotter- damscheüijk. 52b. TE KOOP KINDERWAGEN Tc bevragen- 7—8 uur Dara_ 25a,- TE KOOP-BLA UW J. PAK maat 44 52L5I). Oustsingel nx uur-.' - "Te koop GEDEELTELIJKE INVENTARIS Dam«kapsalon 230 Volt w.g. dubbelslan^s droog motor, droog- kap. pcrTTi, ondcrdaeieiu geijsers. kaptafels, gasarmpjes. kïnder- knipMoelen enz; Zecroststraat 22. Schcvempflen.: DAMESKAPPERS te .koop peemnnenttoestel E.T.. stroomloos toestel, Hoogtezcrn. Wervelwinddioogkap, Gcvsertje, Droogkappcn, 2 Spiegels, WoSehr bakken-, -f Manncrpfatcn. p Rem- 'hrandtlaan '22. Historisch, spel trit dca bezettingstijd OOK KN SCHIEDAM Dit spel wordt opgevoerd op den Herdenlaiigsavood, uitgaan de van de Stichting „TROUW"- FONDS, op 19 MAART a-S. in de R. K. Volksbond. Lange Haven, Schiedam. Aanvang 7-30- uur. Zaal open 7J30 uur. De opbrengst, van dezen avond komt geheel ten bate van de nagelaten betrekkingen van diegenen, die tijdens dc bezet ting voor „TROUW" gevallen rijn. Toegangsbewijzen'zijn 1-50 verkrijgbaar bij: Bijkantoor ..Trouw", St. Liduinastraat !r Bcekh. Wed. A. Niemands verdriet, Lange Kerkstraat 52; J. L. Troost» Nieuwe Maas straat 2lb; A. N. Sol. Albert Cuypstraat 26: C. v. d. Berg. Prof. KamerL Onneslaan 100b. Voorzfet U tijdig van plaatsbewijzen, daar slechts één avond in Schiedam gegeven wordt, en m andere plaatsen de toeloop zoo groot was. dat velen teleurgesteld- moesten wor den: Secr. Grindweg 70 TeL 41723 Peaningm. Wolphaects- bocht JI7b Giro 93401. IN DE RIVfcRA-HAL VRIJDAG 22 MAART, 's avonds 7J0 unr. Zaal open 7 unr. Entree 25 cent. Sprekers: Prof. Ir. W. Schenncrhorn en Koos Vorrink. Kaarten verkrijgbaar: P. Goettsch. Wolpbaertsbocht 117b: Drs. J- v. d. Ploeg, Bcntincklaan 37; Mevr. N- Klein—-Kranen burg. jerichoiaan 7: H. de Lange, Kievitstraat 7b; jf. v. d. Stelt 2e Reserve Boczemstr. 13; N. C. Nauraan, Groenixstr. 12; H. Kramer, Schietbaanstr. 43b; A. Bramkamp, Craandijk- straat 4; B. v. BrakeL Fransbekkcrstr- 72; W. A. v. Noort, Meekrapstr. 46a; A. Moré, Rosestr. 390; B. Groenendijk, Bre- derodestr. 52; J. Hendriks, Millinxstr. 18b; W. B. Lagendijk, Pastoriedijk 220. Pecnis; D. P. v. Holst. Luipaardstr- 3- Kr. Veer; J. J. v. d. Kolk, Breitnersingel 71, H'berg; J. v. Hinten, Amethlststr. 10, Schiebroek; G. J. Boos. Tcrpstr. 12, Over schiet J. H. Hoogbnd. Hordijk 159, IJselmonde; cn adressen lus erende groepen. Gevraagd CHEF VOOR DE REPARATIE-AFD. Jlsn,edeA UT OL AKSPUIT ER geheeJ zelfstandig kunnende werken. Tevens: AUTOPLAATWERKER bekend met schadereperaties aan auto's. Fordgarage DE JONG, Dordrecht Geldeloózepad 74 Hccfc U y;£. Schilderwcvk Laat ons dit dan even weten en wij staan met onze- ie'klas materialen en prima geschoold personeel steeds voor U klaar om U vtus en billijk ie klas prima werk te leveren Vraagt vrijblijvend prijs opgaaf. Schildersbedrijf H00GERWER F Goereescbzsiraat 13 T71611 - Rotterdam-Z Te koop-r „Electrolux" GASKOELKAST Brieven onder, no» 5026 Adv." Bur. Gebr. Clévers, Zaag-» molendrift 35a;.' Rotterdam. - Scheepsreparatiehedrtjf I.?- tegen 19 procerit p. jaar," met als onderpand fabrieksge bouw en machinerieën-. Aflos sing nader - te regelen. - Br no. 2fl38 Adv. Bur. Keuzen- _kamp. Rochussenstraat 2ü9._ MANTECNAAISTERS Bekwame en aankomende JUACHINEST1KSTERS gevraagd. Hoog loon. Vast werk. Aanmelden; p. H. HEESELAARS, Aeibrechts- kade 23, Rotterdam-West Gevraagd op adm.kantoor JONGSTE BEDIENDE Kunnende typen. Brieven onder no. 3597 bur-. Het ParooL voor filiaal van Melkinrich ting wordt gevraagd: leeftijd 25-M jaar. Brieven met inlichtingen on der bijvoeging van foto up. 3408 bur Het ParooL van groenten en fruit vraagt voor direct: FLINKE AANK.Y BEDIENDE Brieven met opgaaf ver langd salaris no. 5042; Adv Bur. Gebr. Gevers, Zaag- moiendrlft 35a. R'dam GEVRAAGD' Adromistratïeve Kracht diploma boekhouden ge-' wenecht en v jongste Bediende (mnl. of vrt.) Uitsluitend'schrift elf) ke BOllJcitalies Assurantiekan toor FRANS HOOYKAAS Jr.. Roovalkstr R'dam Voormalig belastingambteo- (geroutln. boekb. met 20 Jaar praktijk) kan nog eenlge BOEKHODDINGEN verzorgen. Tarief voor kiclne- - bedrijven f 4.—. per maand. Br, letL T.8.M. aan Nijgh Van Ditmar. Rotterdam. TOONKUNST ROTTERDAMSCHE DANSSCHOOL DIR. COHRJH HARTONG Beroepsopleiding tot Ioonecldanncrfcs) en/of ieexoar(c«> rfiythxnlsche «rynnmstick en «luns. Vanaf 1 April voorbereideoil© cursna (duur 4 maanden), waarna beslissing tot definitieve beroepsopleiding, aanvang -H';.: v .September 1946.- ..- Inlicbtingen dagelijka 10-5 uur,'a Maandags 10-12 ntirT -■ YiijtingsavondB 7-9 uur Haringvliet 92 a, Telefoon 20858. voor a.-s.. constructeurs en bedrtjfsleldersr a. d. T. x,L S- .Technicum, opgericht 31 Maart 1903 voor oud-Ambachts- *BChoolJeeritagen. Dinsdag-, Woensdag- en Vrljdagmorgea van 9—12 uur o f avondcursus Maandag en Donderdag van 8J0—9^0 u.. belde tot 12 Juli 1946. Cursuslesgeld f89, even- 3 tueel ln termijnen te voldoen. Doel is opleiding tot het 2a studiejaar v. d. TM.s. Tcchnicum. Eendracbtsweg 27e en ?26b te Rotterdam, tel. 25575 of 255X7. Directeuren: Ir. B. B. de Regt c.l. en lr. B. S. Pocejka w.l. „<»vtc ,15 MAART VERSCHIJNT MAANOSUDVOOfl MEÉBiANDS MZZ.t«IHOUSIA5t£M VAUtAO VOOB Dt «DOERNe MUZE* EK HAAR WjSa txctusiryt uiTCAvi f VMKfKBAAR fli IOCS*EK (N CUE CQEDE MUZOKHAKOU VOO* AlöNHEMfNf&t CM IMUCHTlM«K POÏT8US 003 ROTTEBOAW fHJ KÓOFEN 5^;. jaarae goed-beepeelbare, gebruikte Gramofoonplaten. Wilt TJ ons even bellen? WIJ halen 2® blj U af y.;v voorheen.-Jtassage. Platenantlguarlaat, Thans - Wytemaweg, a.d. Mfttheuesserlaan, kruispunt - RocbussenstraatTeL 28098 Rotterdam SPANGENSCBEKADE 43 BOTTIMiDAM RIVIÈRA-HAL Zaterdag 16 Maart van 8 tot I uur- ANOVA presenteert de overweldigende SHOW 1 Na afloop GKOOT BAL» met Neerland^ 'beste Show- en Dansorkest THE GRAS SHOPPERS, ln 12-mans be- I zetting o.Lv; Cor Perez. Zang Liny van Oorschot. De I 2 Pico's, Ado Broodboom, de bekende nergertrompe- tist; Yoraha Sc Ahmed, Arabische dansen; Renê Verhij; Joe Windt. v. I Toegangskaarten £3 IncL bel. bij Muziekhandels: I Smits, I© Middeilanüstr. 99; Gantevoort, Walenburger- vreg 68; Uchtenauwer, Nieuwe Binaeaweg 257: Snoek, I 'cóolsingel A 17, teL 27874 en bij het Bestuur: Pacts-j straat 17A, Anna Pauiownastr. 46A, Essenburgsingel 169. KOERIERSTERS Personeel? Flink meisje gevr. voor dög of dag cn nacht ln Iel. geztn,. bnip werkster aamw Mevr- De Graaff, Charlotte de Bourbonlaan 16, ICralingen. tel 202C7. ScbUaersleerllng gevr. bij Bjjsdijk, Joubertstr. 11. Mevr. v. d Steur, .Graaf FIo- risstraat 40 zoekt voor zoo spoedig mogelijk een hulp ln - de hulshoudlne, boven 13 Jaar, voor den dag of dag en nacht. Werkster aanw^ Eerste kapster en 2e kapster gevr- goed loon en vervat C. J. Montbn, Voorstfhoter- laan-31. •- Bejaard echtpaar zoekt 1 Mei bekw. meld-hnishoadstBr. Adr. Bergweg 212b. Mevr.' Weinberg, Adrianalaan 160, Schiebroek vr. net meis- Jo v. d. liefst d. en n. Klein gezin, goed loon. Bij oude dame m. dochter b.b.b.h. wordt gevr. flinke hulp in de huishouding- werkster aanw. Aanm. Uefst avonds Breitnersir 24b. Naaister vraagt werk voor bet maken en vermaken van mantels, Japonnen cn kln- derWeeding. Prlna Hendrlk- Kade 41b. drukbel- Net meisje vraagt thuiswerk onversch. wat. Br. no. SM, Adv. Bur. Betcke. O. Rand- huislaan 77a. H'berg. Dame zoekt pi. als htiis- boudster bil heer .of moeder loos geri Mevr. - Breukels- - man." Pasteursingel 5t. Bej. beer zoekt als bljvefd- een betrekking als Incass. v. ver2- of tets dergeL Br. no. 3593 bur. Het ParooL Té koop Te koop een pracht Persia- ncr bontjas, z.g.a.n. Br. n0.: 3521 bur; Het ParooL Te koop aangeb nieuw Jac quet v. - o, Diergaardesfngel po. 79b. ValkeneL Te koop rieten ligstoel en luidspreker te zien Volma- rijnstraat 113. pakb: tot 4 u. Te koop aangeb 3 p dames- Bch- m. 35-36 rn. hoogen hek of ruilen voor sportsch. m. 39. en groene mantel te koop m- bont m- 44- Nagelkerke» Kerstant v. d. Bcrgel. 16b. B'berg tussclvcn 6 en 8 uur Witte bruidsjapon, turqolae avondjapon; zijden dames- Jurkje. beige bontmantel, iw. Jurkje fzs.~, mantelcost. z, blouse 12.50. Nwe Bin- pehweg' 59a. Te koop rose zijden avond japon; zw. *U tafz. Jasje i m. zw bont m- 44 zw. zijde sch.- m 40 oj 4V, als nieuw, Uchta regen m; m. 4S. v. cL Hudsonstraat .7, dr- beL bil Spanjaardstraat. Aang- Bouvier, 7 maanden, teei, zeldzaam mooi, Poel- 'hekJcen, v Lermepstr. 71 b. Damesbontmantel te Ito Op. veulen, m. 42. I g^st- Beijert. laan 106b, tel. 72394. Xant Uw kleeding naar maat breien. W. v. d. valk, ÖoC- stedestraat 46a. Gem. kamer t« huur met slaapk event, voor kantoon. Tevens nette kostgangers ge- vt. Beiman Dullaertpl, zaa. Beschaafde dame zoekt Ser. kennismaking met zeer net heer'leeft tusschen 40-50 Jr. Br.-no,. 107G Boekh. Schoe- makers, Lange Hilleweg - 85. Rotter da m-Z, Nette geadh. vrouw 31 jaar, eischeres, vlotte versch., r- kennismaking met netten, hear tot 3é Jaar lof 2 kinde ren geen bezwaar. Br. letter H, Boekh. Vos, Benthulzer- 8traat-'54 - Nette wed.. 44, j. 2 kinderen z kennismaking m. netted heer P.G Br. no. 3501 bur. •Hei ParooL Francais. Privaat- en dubL door gedlplom. Frangalse M.O. Br no. 3510 bur. Far. Schröfmacbine in huur aan geb.. Portable- Br„ no,. 072 bur. HlHevliet 7.. WotttogrulL. Halve villa bev. kamers, keuken', badkamer en zolder ln Bussum tegen, flat, 9 kamer» in Kralingen. Br. no. Z 23 Wegellnga Drukkeri). Kral. Veer. Huilen. spllntern. AmerJJk- gymn sch.1 m 43 tegen nw. m 40-41, tevens ter ovem. of te ruil gevr. tegen -: klee ding gymn. sch. m. Bcntincklaan S5c. Bullen. NW reservewiel compl m nw.'Dunlop bitt en' buitenb 5.25 x 16 v. trap- naalmach Of merk radio.- Br. no? 3481 bur Het Parool. Zig-a.n 4-wiellge invalide- wandelwagcn met nieuwe binnen- er» buitenb. aangeb. voor njeuwe radio o£ geld. - Horiog. Pootstraat 3b. WoolngruiL Aangeb. vrije 20 etage, 5 kamers, badk. tel. hoofdweg Blij dorp. gevr. r. mod ben huls Blljdorp of 'H'berg of kl woning ln het Westen Br no 3485 bur. Par. Wie ruilt 2e etage voor-, tus- scben:. achierk.. ƒ4.50 p. w. waranfla,: zonnig voor -üen,- wonlng W. gen. hoogcre huur te bet Br. no.-3553 hur. Het Parool Wonlngrull. Mooi licflt ben.: huls (N.) 3 kamers, keuken, gr tuin m. gr. kippenren G.25 p w., jvoor 'grootere woning, liefstvr. etage (n.) Br no. 3499 tejr. Het ParooL AVoolnKruii- Aangeb. ben. huls te utrecht o mg: Wllhelv minapark in ruil vopr. woj nlng te H'berg. Br. na. ii<S9 bur. Het Parool. 1 Ruilen oude kwal. swagger„ m. 40 voor swagger m. 42 o, 44 j/ v., d. Voorde; Fng. atr. DO 33.' -• Wie ruilt mijn, nieuwe Belg- bnllonftets. met bonden voor mod fabrleksradio. Kerkstra, Bergschelaao 120b. Koeriersters vinden den wet/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2