■m f- Nieuwe „nieuwe spelling" vastgesteld vtituws Opbouw moet voor het leger een offer brengen Perzië kondigt mobilisatie van 100.000 man af „Uncle Ben" redt de Betty Drie jaar di ie schrijfwijzen eatig.<dèr, dezer, zijner enz.} zullen nog-Jiadere aanwijzingen worden ge geven, tot zoolang zullen Hiervoor nog de regels van De Vries en Te Winket gelden: '}- 1L Er zal nog een lijst worden sa mengesteld van bastaardwoorden^" als-' mede van tusschenklanken en samen stellingen daarvan- - Tot het tljdstfp.- waarop deze lijst gereed is, zullen -de régels van De :Vr!es lerv Te Winkel- hiervoor noggeldend zijn. De Jfedèrlitiülsch- Tialgi.irha "spel-' lingcommissje -hrefI b\j. liet indienen "van haar verslag geadviseerd, dn' mimwe sakry ftoijze eerst - binnen drin ja ar, nadat, het ontwerp tot 'wei 'is- verheven, verplicht te stelten. Gedu rende de overgangsperiode mag gelij kelijk flebruilc worden gemankt van de beide andere. speUiiigm. In plaats von twee spellingen krijgen we er nn voorlogpig dus 'drie:ome lectuut zol :de eerstvolgende' jaren waarsohgnlijk bestaan vit e/m 'hórs d'oejtvre vimi ifla Dé' Vries en Te Tdinkeï-tlfar- eJ/ant-Netier2o.7trlteh-7Selgi.se}!e spel-': liitgsrommissiei- al sitllen.alvdri ré- greringswège uitgaande stukken in de laatste spelling gestéld sijn. Attlee biedt India onafhankelijkheid De Brltsché premier, Clement Attlee heeft gisteren verklaard, dat India desgcwènscht volledige onaf hankelijkheid kan verkrijgen, hetzij binnen of buiten het Britsche im perium. Hij voegde er aan .toe, dut de regepring van India uiteraard de - economische en sociale problemen, inclusief die betreffende de minder heden en den godsdienst, zou erven. Attlee legde ar in dit verband den nadruk op. dat de Britsche regee- ring deelt In de zorg voor dé voed selvoorziening van. India. Gandbï maant tot geduid Gandhi heeft bij gelegenheid van een godsdienstige bijeenkomst een beroep gedaan op het Indische vols om zijn geduld te bewaren en de Britsche regeerinesmlssie de gelegen heid te geven, de beloften van de Britsche regeering hl vervuiling te dóen gaan. SCHOENEN ........v.n - Het Centraal Distributie Kan-, vboyer.stootwXg—niet-*-v>n^*CorjePit.rnip.ric..rlat,Ue rantsoen-,. bonnen artikel KV welke nan re- patrieerenden uit ons ïndië worden uitgereikt, voor het koopen van schoenen.'ook na ld .""laart a.s. gel-, ,dig blijven. - De 'prins-regent, van' België- heeft Ju l: véulag van dc Belgisch-N eder- latnteéiïé -commissie ter régeling-, van de spellingskwestie.;- bekrachtigd. De- va: igéstêideï Jiieróndrr vermelde; spél'- lingsregélsziiVen .gelden, voor jhet- 'onderwijs ,-v(jn- het 2»edêrlandsa//, vóór - dé ndyiiinistr'atiepe itfve/iew-o*- ling, voor' den Kédérlandsehen-.telist dfr,'wat(fit en besluiten en- 'allé. open-. bdr'é 'arteng ïd'véiïyfigëlsi, fcymiën slechts r/rwvzigd:' worden -in; overleg -met de'Nedarlandtt'che regeering. De -■■■■ uitvoering v'derr bedoelde voon-chrif- lefijmaei-.vóltóöidl.sijiij' uiterlijk drie jaar na den dotiiin vnj dit besluit. Een wetsontwerp vmi gelijke"strek- king rol, voor wat "Nederland betreft, binnenkort agri dg .Tweede] Kamer worden voorgelegd. De offieieele 'schrijfwijze van de; A*ederlavdsché taal-is dn seïtrijfioiize volgens De, Vries jen Té Winkel, met in a cl' hi e m in ff van he ta rid ers taande; ié. De e wordt jn open-lettergrepen niet verdubbeld: aan het eind van een woord blijft echter de dubbele ée. alsmede tn samensieUinggn met en afleidingen „van woorden' op ee b.v. weemoed, onderzeeër; tweede, zeeschip.. Als samenstellingen worden ook beschouwd die woorden, waarvan/ het eerste lid op ee uitgaat ,'en die- niet of niet meer als afzonderlijk' woord voorkomen-zooals eega. lee water e.d.; 2e. De o wordt In open lettergrepen niet verdubbeld Wel In lettergrepen echter, waarvan de votger.de letter greep met rh aanvangt zooate looche nen en «rochelen, alsmede In htm samenstellingen en altetdinger». Ver kleinwoorden van woorden cp o worden' behandeld als overeenkom, stlge woorden, die op a cn u ein digen b v strootje tvlaatje): 3c. Sch wordt alleen daar geschre ven waar de rh wordt uitgesproken (schuchter». In den uitgang Isrh b'.ijfl de rh echter gehandhaafd: logisch! 4e De uiteangen e en en der tie* sitteil'ke voornaamwoorden <mijn. z'jn. Uw. haarj vervallen, behalve in bcstsar.de uitdrukkingen, die burger recht hebben verkregen zooals Hare Mcjestelt, te Uwen huize: SC De naamvalsuitgang n bij lid woorden. bijvoeglijke, aanwijzende en betrekkelijke voornaamwoorden ver val» fverbtueirtes «i. behalve tn be- staande uitdrukkingen als onder 4e. genoemd. Overgangsbepalingen. Naar wij verder van Belgische zijde vernemen, zulten de volgende over gangsbepalingen In overweging wor den genomen: I 'n Op de 'schrijfwijze van nnrd- rijksjctuidige namen -van: Nedertand Winkel, fïet ligt echter in hét voor nemen hiervoor nog nadere reae.'s te dner vaststellen:' t,.Y„„Yoor •Wwn van oardrUks- kundice Nederlondsche namen gelden w l ill rffSCls van 1-3: alleen namen dfe seti .aan het eind hebben, behou- den die; men zal dus schrijven over Den Bossche - st. Jan, maar Zierik- zcese oesters: c Namen van slroten, pleinen enz. worgen niet als aardrijkskundige na- men behandeld: hiervoor geldon dus w.-er dc regels van 1-3. het wordt cus Ronsendaalse, FJoogeveense. maar C<*oic Mark:: d Namen van landen, zeehn. rlvle- r» n. 'teden enz. bulten Nederland en ven t 3'*° 0ndcrw0rpcn san de r«R°ls "-or den tweede-nsamvatsult- EngeJands keus in hét spel der Gróoté Drie Is tol r.-j t<ie Cneeland de verliezer ge- WC.-S1. klaarblijkelijk heeft het niet cm luiste politiek gevonden Tol nu me hoeft men het gezocht tn wat de Fm-Hsehon zelf ..ophouw var» der» v-cde" noemen, anders gezegd- de I.n»eischen trachtten te bcm'ddclen --w,.n n0«iand en Amenka. al of ,b<*hu'P van de UNO Deze politiek ging uil van de Illusie, dat F-vel and tegen de and-re groot en ongewassen was. d wz zij berustte op een overschatting van eigen kracht. Rusland heeft niet het minste- bnteng bij Britsche bern'drieling, het hoeft daarentegen z.»er veel belang bij v'-meneren van het Britsche lm- want van de brokstukken l1af imperium, moet het zelf Amerika heeft voor de Br1t- r ,r L"fT-'eritl" «neen beianctH. znrlann Engeland de bood- h',."?" Washington overbrengt. ts an<1^rB dan bemld- snF»^'2nd ^an ft"Pen v,t 'rooas- se eeraken door den toestand nuchter rZZJÏPlZ* te. 2,Pn Pn 2«n Krachten '£°haF te gebruiken, indien - j T,^'|",bf,r'd'chOatscKso aangaat mnf v,.: ivf.'Ch'neesche:: republiek en een verhouding tóf "sfand" hl? ?e' 'Tri<3,a- KHmpt direct 'ai het terrein, van zijn militaire bemoel- inegn In. De ..Economist" verlangt. - dat Engeland tenminste de RT'rtdel- lan<t,seht? Eee-route ..blijft bewaken: - daar Immers Het de levensader van het tmoerlum. Is dat wel z.oo? neb ben wij ook hier niet te mak'en met een .gengrafisch-nnhtleke frase, die de publicisten elkander voortdurend nanroten? in; dezen, evenals trouwens in den von eer» wereldoorlog. Js wel geblekenv dat "hét ErtVPtnehe Jmbert- ,-..um -ook. zonder! IWIddellanrische -Tlee- route nog-wel kon leven en zelfs vechten Belangrijker lijken ons. de petroïeumgebieden .van hel nabhe Onsten. maar daafb!) heefi Amerika m'nstens zoovepl beinne als Enaeland. Het kon voor de ondrrllnve v»*rhou ding wei - eens gezond ziin als de Amerikanen, door bef retlroerpn der Btlgelschen; voor de noodzaak ge plaatst 'werden zélf demilitaire ver- -j\anfwpördelljkhefd te nemen.' Overigens iiggen ook hier/ nièf de hoofdzaken. .Engeland daalf met Buropn in macht en In prestige:'hef kan alleen met Europa herrijzen! ïfnoals "de verhoudingen thans' liggen, kan deze taak -van heropbouw niet aan Frankrijk opgedragen worden -Indien Engeland -de lejrilng nam. van een Eurnpeesch blok en voor dd bink eenpolitiek maar vooral ook een eronomlscb en sociaal, plBn uit werkte..xou het. op den duur met Europa versmelten Dwt u'-iwc macht zou' In staal "zijn de taak te torsen, die voor Eneetands schouders- thans te zwaar blijkt Einde van het Amerlksansche egoïsme, want. met dit blok. d.w.2.- met-Europa eniEnge-t ■Inpy zei Amerika voortdurend/reke-* nlng móeten hóuden, FliJNH BSltA'ÊABD vert6efV:ópjket oogcnblïk in Zwitserland m, geniet daar van 'cég-icelverdiende vdgontie. De prins in gesprek met e(jn. ski-leeraar vanliet Jungfrau 'Jfóiel iin ïVcngcmalp (Burner Oberland), waar hij voor een ski-iqclti een paar dagen logeert. MINISTER MEYNEN OP DE BRUG „Ik vind hei beslist 'niet onbillijk om van Nederlandsche mannen te Velgen wat door onze geallieerde bondgenoot en reeds jaren werd gedaan'' Taak van zuiver e:gen e«*™entn*ö belang Gisteravond heeft de minister van Oorlog, mr. J. Mfjjncn, 2icb vla de radio gewend tot dc reserve offi cieren en onder-officieren en ge sproken over hun verplichten op roep in werkelijke» dienst. Sprekend over de vraag of het cr.biuytr is de reserve-officieren en onder-officieren, die reeds in 1939 en 1940 onder de wapenen 2tfn ge weest, ppnieuw onder de wapenen" te roepen, wees de. minister op öe soldaten der geallieerden. die meer dan zes jaar onder de wapenen zjjn geweest en als consequentie van"<je bevochten overwinning aan de; be zetting en ontwapening der: over wonnen landen moeten deel.nemeh. Wij hebben.- aldus de minister, al leen maar ons in te zetten voor een taak van zuiver goed begrepen eigen belang, n l. het bevellige" van eigen, rijkshuishoudlng.. -rA;' .Weet ge, aldus de'minister, dat er nog ongeveer 300.000 Japanners In onzen archipel aanwezig zijn. die voor een belangrijk gedeelte noch ontwapend, noch in krfjgsge- Tol ui'ersfe oerdadiging uan de hoofdstad Nerveuze stemming In Teheran, de hoofdstad van Perzië. heerscht in' alie kringen een zeer groote ongerustheid. Zoowel aan het departement van; buitenlandsche zaken als; bij den geheralen staf be-' weert men'nietó af te weten van be-, wegingen" der Sovjettroepen in het-, Noordwesten'des lands. De paniekstemming komt o.a. tot uiting door het vertrek van gefortu neerde personen' idt de hoofdstad naar het.- Zuiden, De winkeliers aar- eéJen- bun zaken te- openen. - De ministerpresident - Ghavam heeft;een beroep gedaan op de be- volking - hakr kalmte te bewaren' én geen betoogingen te.; houden', Een kenmerkend feit is. dat 'gisteren twee, rechtsche organen niet. zün, uJtgcko- De toestand -wordt steeds verwar der. vooral' na de verklaringen van Ghavam voor de Kamer» waarin -bij aandrona oo "de 'noodzakelijkheid tot het handhaven van vriêndschappe- ifjke beirekkineen met Sovjet-Rus- land. terwijl hfj aan den anderen kant tegenover Enoo's^ejournaiis- ten verklaard heeft, dat bij geen enkele verplichting t.a.v. de Sovjet Unie op zich genomen heeft. Rukken de Russen op? Eencorrespondent van Reuier heeftvan-de^-bevolking- van KaraJ- een sleutelstad op ruim 35 km ten noordwesten- ven T"he>-an vprnomen. dat daar in de laatste acht .dagen vier Sovjet-Russische militaire trei nen van 22 w(Kw«s;ziir'. qouaekomen- D.e treinen Vvoerden ShermanIbnks. veldkanonnen, munitie, voorraden en manschappen voor tanks en artille rie aan. - Mobilisatie! j Iran hééft zijleger - van -200.000 ihan; gemobj'jseerd tvoor. de yerdedt- ging tot bét'-uiterste'van Teheran; meldt UJ. Minister Ammedi -die bet mqWllsatiebevel aan dé pers meedeelde, wordt een van: Perziës sterke mannen genoemd.. Het Per zische leger wordt een.' van de beste kleine, legers ter wereld-geacht. De Engelsóhe en Am^'H^^he uitrus ting, die reeds voor den oorlog iS' gekocht, is- uitgebreid door; aanzien- T aankonnep v«n militaire voertuigen, toen. de Brit sche en AmDrifcaanscha troepen* het landverlieten. -- PERZISCHE; KWESTIE VOOR DEN VEILIGHEIDSRAAD De eerste secretaris .van .de Perzi sche ambassade 'te Washington, Ab bas. Aram. heeft medegedeeld, dat Perziëde eigenzaak op 25 Maart, voor den Veiligheidsraad, zai bren gen.-, Speciale textie punten; na .1Meiongeldig f - - Op 1 Mei 1946 zullen de door den distributiedlenst uitgereikte spe ciale textielpunten hun geldigheid verliezen'. Aangezien er geen gele genheid tot omwisseling. zal .be staan, is het raadzaam deze punten dus voor dien. datum te besteden. Per I Mei zullen dan de nieuwe. textielkaarten..in gebrujk genomen worden." waarop waarschijnlijk meer gekocht zal kunnen worden dan tot- dusver -het geval ts ge weest. De punten van de. thans in gebruik "zijnde tektielk^arten; VA 510, en de sokken- enkouflénbon A -blij ven ock na I 'Méi geldig.. Wéér één 'rede van Churchill. „Oorioü noch onver mij dei ijk noch op handen Churchill heeft tijdens een diner te New York nogmaals een rede ge houden, waarin hij o.ra, zei, dat volgens hem oorlog noch onvermij delijk noch ophanden «asv Hij ge loofde nlct^daï.de'machthebbers m d_ Sovr-t-rinie-thans oorfog wen* sehen. De voornitgnng en de vrij heid van - alle volkeren der wsreld, zoo zei hÖi" zal! nietverwerkelijkt wonten zonder -voortdurende, ge trouwe en onvervaarde toepassing der rechtsbeginselen van een we" reidorrranfsalie op de. Brltsché en Amerlkaansche maatschappelijke stelsels.' v' eerbied en bewondering .voor het Russische volk en. mijn Oprechte wensch, dat Rusland een. veilig en welvarend land zij. kun nen niet verzwakt worden*', zoo. zei Churchill verder, „door welkë;Jbe weringen ook. door anderen' geuit". Evenzoo.-wenschte spreker.' dat. dit land :ppn e»rvo!ie plaats'zoir inne men aan de spits van de wereldor ganisatie. Of dit g-rohiedt .of niet; hlne af van een bandvbl bekwame mannen, die over het lót van hon derdtachtig millioen Sovjet-burgers en vele millioenpn meer .bnif^n de Sovjet-Unie hebben té beslissen. De Engelsch-sprekende wereld was bereid op een --erüjke manier en met dezelfde réchten a!s: de ande ren samen te'werken met het' Rus sische volk. Als de Povjet-regeéring van de sympathie-voor het Rus sische volk, die.de Engelsch-spre kende wereld betoont, geen vruch ten wit plukken, dan valt op haar de,verantwoordelijkheid voor die houding. Gaat de Sovjet-Unie door mëfc pressie uit. te oefenen op Tur- fcjye, dan moet in. .eerste instantie vangenkampen zijn? Uitvoerig argumenteerde de mi nister waarom hij het „beslist niet onbillijk vindt om van Nederland sche mannen te vergen, wat door anderen reeds jaren werd gedaan". De minister zeide dankbaar te zijn dat de regeering m Londen een wetsbepaling schiep, waarbij het Nederlandsche leger naar eigen overzeeseh rijksgebied kan worden geroepen orn een taak te vervullen. De regeering realiseert zich, dal onze taak in Indië een nationale laak Is van het allergrootste be lang. Warneer men, aldus de min. nagaat dat van alle accoun tants. Ingenieurs, doktoren en ad ministratieve beroepen niet meer dan eenlge pere "ten verplicht werden opgeroepen, zoodat min stens 95 procent in vele gevallen z"lfs meer. hier in Nederland kon blyven, dan ziel de regeering h°t als een eisch, dat de Netlerland-,ehe opbouw dit offer brengt. Ilierbij komt noe. dat uit deze'zeer kM^e percentages dan nog worden vrij" gelaten, zil dfe werkelijk op sleutel" posities zitten. De oproep betreft in feite éenfge duizenden op een bevolking van 9 mjilfoen. Over de vraag of het niet onbillfjk is. dat altijd weer dezelfde categorie menschen onder den pil c van militairen dienst valt. zeide de minister, ook een principieel voor stander van. algemeenen dienst plicht te zijn, maar dat steeds de zwaarste lasten blijven rusten op de officieren /enonderofficieren, en dat er vier maal ruim 2WQ onder officieren en 4 maal ruim 900 offi cieren noodig waren voor de bin nen een jaar te forraeeren vier di visies. Wat de duur van het onder, de wapenen zijn der troepen betreft, zei de. minister, dat wanneer Indië in staat is hetzelfde te bereiken op legergFbiod als wij déden binnen nauwelijks 10. maanden na onze bevrijding, onze taken aldaar niet al te lang hoeven te duren. Overi gens zal zeer. veel er. vanaf hangen. hoede toestanden in Indië zich- zelf ontwikkelen enof onze rijks- gehooten aldaar mede. zullen "wer ken aan herstel van. orde en rust. De minister zal echter (n staat zijn, nadat de divisie ts n"ar- den hear "binnen twee jaar. door een nieuwe divisie te vervangen, mocht het dan nog noodig zijn. De jongste klassen gullen ten deele worden "bestemd voor de en- cadréering der twee lichte divisies, waarvan de infanterie reeds in In dië aanwezig ts en de aanvullendé- eenheden binnen enkele-maanden vèrtrekken en ten deele voor de en- cadreerlng der Ilde divisie, waar voor de recruten In September October, van dit. jaar onder de wa penen zullen, worden geroepen. Deze groep gaat ter herscholing naar de Engeische trainingskam pen, blijft daar tot Ser" mber, krfJat dan tót taak deze Ilde divi- sie af te richten en vertrekt April 1941 naar Nederlandsch-Indlc. Dat.de jongeren.de zwaarste las ten krijgen te dragen,- aldus de minister. zu!t gjj, neem lk aan, bil lijk vinden. wat de betaling, vooral voor de onderofficierenbetreft, die er z 3 over beklagen, da* zij in-vele ge vallen ook financieel worden gedu peerd. gaf de minister toe. dat deze grief zoo spoedig .mogelijk dient te. worden weggenomen. Met, klem deed üe minister ten slotte, éen beroep op.de Nederland sche vrouwen- en vaders en moeders om het; hun mannen en zonen niet moei Jij kër- ie, maken dan het heen gaan voor hen ai is. en ze te steu nen door opgewektheid en moed. in Engeland fs. een. methode uit gedacht om zeewater drinkbaar te maken.. MOOI 'ZEEMANSWERK Kapitein Weltevreden verieli. hoe hij het Noorsche schip geborgen heeft 20 mijlen in een mijnenveld Na een gevaarvollen en spannen- den tocht van 52 uur, waarbij de geheeie bemanning onafgebroken op haar post'; is geweest, Is de motor- sleepboot ..Hudson" van L. Smit Co's internationalen Sleepdienst Vrijdagmorgen ln .de vroegte den Waterweg birmengeloopen, geassis teerd door de sieepbooten „Hector" en „Stentor" met 't 2680 t- metende Noorsche s.s. Betty", dat Dinsdag avond ongeveer 15 myi van Zand- voort op een mijn liep. Nadat het schip aanvankelijk tusschen Maas sluis en Vlaardingen aan den grond gezet was. is het in den loop van den dag naar de Waalhaven ver sleept en in een dok opgenomen. In de gezellige huiskamer aan de De Ia Reystraat 31 te Maassluis hadden wij gisteravond een onder houd met den gezagvoerder van de „Hudsón", kapitein B. C. Weite vreden, onder wiens commando dit moeilijke karwei was uitgevoerd, en met diens stuurman, zijn zoon Piet Weltevreden. Kapitein Weltevreden vertelde, dat hij Dinsdagnacht met de „Hud son" Hoek van Holland verliet om .te trachten dé „Betty" te vinden Na in vier verschillende richtingen te zün gestoomd en 20 mijl in een mijnenveld te hebben afgelegd, van de „Hudson" op 22 miji West ten Noorden van IJmuiden den Noor. Alvorens het schip door de bemanning verlaten werd, had .de' gezagvoerder draadloos met kapi tein Weltevreden een contract ge maakt om te trarhten zijn schip alsnog te behovdën. 'waarna de „Betty" voor anker werd gegooid- Bij aankomst ter plaatse bleek er ■■ndp-d^d niemand meer aan 'boord te zijn en laeen de sieepbooten ..Hertor" en „Stentor" in de nabij heid van de „Betty", eveneens voor anker. De strijd om, het behoud van de „Betty" Toen begon de strijd om het be houd van 'dit schip, waarbij twee de Veiligheidsraad hierover uit spraak doen.. ChnrchJU betoogde, dat hij nooit om een militair verbond of verdrag met de Vereeni^de Stalen had ge vraagd. wel om een. vrijwillig broe der! ük samengaan. Niemand kon 'ontkennen, dat een harmonieuze samenwerking, tus schen Groot-Brittannië en de Ver- eenigde Statendé; voornaamste hoJp r is, dié de wereld koestert; voorts ts hét een weg om den vrede op aarde te1,handhaven; Max Blokzijl heden terechtgesteld Precies om vijf minuten voor ze ven hedenmorgen weerklonken de schoten, die een einde maakten aan het leven van .den landverra der Max Blokzijl. De terechtstelling vond plaats op de schietbanen by den IVaalsdorpschen weg in de dui nen, waar de Duitsehers zoovele Nederlanders hebben vermoord. Reeds zeer vroeg ln den morgen waren alle wegen, die van de van Alkemadelaan naar de schietbanen leiden door gezagstroepen afgezet. Het oogenblik was belangrijk. Straks zou immers een van de meest geminachte Nederlandsche landverraders sterven, waardoor tegelijk voor de eerste maal na de bevrijding een doodvonnis zou wor den voltrokken.. Circa half zeven kwam rij een legerauto's aan,waaronder een ge sloten gevangenen wagen, waarin zich Blokzijl bevond. Langzaam re den zij over de spoorbaan aan den Waalsdorpschen weg, het pad op naar de schietbanen. Ook het vuur peloton. aangevoerd door luit. van. Oyen, verdween langs-den mulligen .-•weg. - Blokzü! had nog twintig minu ten te levetL Waar. hij in dezen korten tijd aan heeft gedacht 'zal; niemand ooit weten. Na het ver- blijf in den gesloten wagen; moet hij knipperend In den zon voor laatste maal hebben gestaard de duinen van het land. dat hij' verraden had. Om vijf voor zeven viel bij in het zand n»>cr getroffen door twaalf kogels; Het rechtsge voel van het Nederlandsche \olk was bevredigd. VERHOOGING VAN HET MELKRANTSOEN Etnd Maart zal het melkrantsoen voor kinderen boven-vier Jaar wor den verhoogd van 3' tot 3j liter en voor dé leeftijdsgroepen boven 20 jaar. van lj tot 2 liter per week. H; ermede is bet peil van November 1945 weer bereikt. DaRelilksche melkhezorirfne In dezen tijd van het jaar is de melk van nature minder houdbaar dan anders het; geval is Bovendien gaan «U het warme seizoen tege moet.' In verband hiermede is. her noodzskeiyk. dat de me'kbezorsine dagelijks geschiedt. Voor zoover melkhnndelaren ontheffing hadden gekregen van de verplichting om daveljiks te bezorsen. komen deze ontheffingen per 17 Maart te ver- V3Hen. Na dien datum verianee oet publiek, dat de m^kboer lederen' werkdag melk bezorgt. Het dafleüjksch besiuur van de Tndisebe CongrespartiJ heeft een speciale commissie benoemd vóór onderhandelingen' róot de Britsche kabtnetsmlssfe naar ïndlë. WEERBERICHT In den nacht lichte vorst, over dag ln het Z.-0. van het land tem peratuur tusschen 4en 7, in het overige, gedeelte tusschen 3 en 6 gr. plaatselijk nog resten van wolken velden. Verder afnemende wind. mijnenvegers aanwezig waren omv de nog-dreigende mijnen terruimen. Als ali-rouha sleepbootkapitein,, die in den oorlog tn geallieerde kringen den' bijnaam van „Uncle Ben" ver-", wierf en dezer dagen een 'schrifte- iyke oorkonde ontvingtvan den ko-; ning van Engeland voor zijn groote verdiensten, gedurende de oorlogs- jaren aan de geallieerde scheep vaart bewezen, overzag "kapitein-'v ..Ben" terstond de situatie; De „Bet- ty", die geladen was met kolen, maakte niet minder dan 38 graden slagzij en zou het zéker niét lang meer uithouden. Zij bleef op baar waterdichte schotten nog drijven, maar hoe lang nog. „Sr moest ter stond gehandeld worden", aldus de kapitein, „en aangezien het weer voor ons niet te slecht was. wilde ik zoo spoedig mogelijk pogingen in het werk stellen, bet schip uit zijn benarde positie te krijgen. De «eni ge mogelijkheid was eenige opva renden van de „Hudson" aan boord te brengen." Geilen hef risico, dat hieraan verbonden was, werden vrijwilligers opgeroepen en de mannen van L Smit Co.'s Internationalen Sleep dienst bleken ook nu weer over de noodige courage te beschikken om dit speciale werk uit te voeren. De bootsman E. FÜlekes. die In den oorlog eveneens een dergelijk kar wei met succes uitvoerde en daarbij ook werd onderscheiden door de Engelsche regeering, bijgestaan door den olieman K. Bloem, voerde dit werk uit. Kapitein Weltevreden berekende zün kans en stoomde met de -Hud- son" zoo dicht mogelijk langs de .Hetty". Op het Juiste moment be- epronaen de beide vrijwilligers als een tijger den Noor en kwamen -in derdaad aan boord van het hulpe- '■M»ze en veriaten schip Vo! lol ^as de gezagvoerder over deze prestatie van zijn mannen. Niet alleen omda* zij hiermede een schip redden.; doen tevens omdat zij iets tot stand zou den itwen. wnt anderen niet kon- dén. FMrt tevoren waren er name- :i,ik eenige opvarenden van de ..Hector" met een vlet aan boora van de-i-Betty" gebracht, om. oen ankPi-kettine door baanden. Deze ■waren" echter weer van boord ge- oaan om «ven" «=en orondapparaat te ha'en en dan dit werk uit te voe ren. Intusschen bewogen zich nn twee stoere zeeliedenop dit uitge- storven schip. De slagzijde was zoo V,oiotnrri'"'end. dat zii op hun kn"?en naar den ankerketting moesten kruipen. - De „Betty tos! Al zittend werkten ül.1 met be scheiden materiaal gedurende 7fl minuten, alvorens cfe ketting was doorgezaaed en de „Betty*-. los van haar ankers, op drift - kwam. Toen was hun werk een verbinding tot st.and te brengen, hete een promot geschiedde.. Zesevierend rukte de - ..Hudson" de „Betty" van haar on~ .geluksplaats. Toen deed zich bet geval voor dat de twee opvarenden van de „Hudson" niet meer aan boord van hun. eigen schip konden .komen, aangezien de sléeper geen risico, meer kon nemen, teneinde niet.in een gevaarlijke, positie te ge raken. Kan'Min Weltevreden daar entegen wilde, gez'en deslagzij de 'van de ..Betty", zijn mannen niet lancer dan strikt, noodzaketijk aan boord van dit schip laten,, omdat, z'^h tildens dèmeleeptócbt naar den Waterweg onvoorziene cmstanrTg- beden' konden .voordoen. Nu da •„Betty" eenmaal achter de-„Hud son" hing. kón zij .in open zee' on- Bphindprd gieren., 'terwijl de „Sten tor? van achteren. h«d vastgemaakt. Bovend'en had hU de mannen aan boord van zijn eigen schip drlnsend noodig. "Hij vérzóch t één der mijnen vegers de belde Maassluizers van de. n«rtv" te hn^n en prónmt -kwam het antwoord: '„Natuurlijk, oom Ben. Maar. gezien het*weer.,kan tk hen niet bil"!e aan boord breneen. - fk brene hen- naar TTmuiden", Zoo ftrrlveerden deze menschen Donder- daeavond te IJmufden; zü werden direct met-een auto haar Maassluis Juist toen ze het kantoor' vati "fléfht*5»fc»,ha'nni1 b'"npn-»qpjén,. r kwam het bericht door. dat het convooi inmiddels'tot; 3 mijl van den Waferw'PB genaderd was. doch, tengevolge van het gieren,- de tros <r*>br«l''rówas en de ^-tty" dreigde 'op drift te raken. De „Hudson" se'nde om zijn twee menschen. al vorens wecjprom vast te kunnen maken. Tóen volgde een autorit naar Hoek van Holland en daar lag het beroTvrvaartuIg- ..M'Mrm'n" ge reed om de twee-., opvarenden. die z^n bp'anrrbk anndM) hadden -m de. berging 'van het schip, naar de „Hudson" te brengen. Succesvol einde Toen de betnanning van de sleep boot wédèrom compleet was.- bracht de „Meermin" opnieuw een tros over ,en stoomden de „Hudson" en de - .iHector". met een verbinding 'van de ...Stentor" aan het achter schip. naar- den Waterweg, waar het convool Vrijdagnacht arriveer de. Gezien de hachelijke situatie, waarin de „Betty" verkeerde, achtte de havenmeester .van Rotterdam, die inmiddels aan boord- van de ..Hudson" was gekomen, het zeer gevaarlijk naar boven te stoomen. Kapitein Weltevreden wist. echter, wat'hij deed en nëm het risico, dat e'an dergelijk sleepw^k en een maal verbonden is. Hfj-bracht dit uiterst moeilijke karwei tot een succesvol einde en ligt nu wederom in Hoek van Holland '„klaar voor alle diensten". ■i ';§S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1