w. I Ons stadhuis brandde tweemaal af PC^IALEN IHSOTP ■Óurlé gebouwen (I) JSo-j in IHü-t irerfl in ltd nprubnar geyeeseld en gebraiicluiei lit Een nieuw stadhuis in stads plan opgenomen Laatste Nieuws Vleesclibonnen verlengd Kerkdiensten ^ubavpto s. K. v." g w/ttef-t -uxt x'a ui4°nLi^ AavanWoerkom F. v. d. HEIDEN en Zn. VELLENBEREIDING FR AS QUIT A WOUDA'S SINTMAARTENSDIJK LEERT ENGELSCH mi- STEHO-TYPISTE-FACTURISTE Kunstlijstenalelier Voss TUNNEL-EXPRESSE aankomende bediende (vr.) Abonneert U op „Het Parool'; schap werf op 2$ Dec. ltiüö geld;'uitgó-, trokken tot Let (kaatsen van ramen iii.-t ■hv-t stadswapen in de vrovdocli a ps ka mer. Deze glazen bevinden zidb ...au nog in dc burgemeesterskamer* pc steencri trappen. aan de» hoofd--, ingang, vervaardigd uit B re niersteen, werden op 22 Uebruari 1717 door N. Turk uit Amsterdam aaiigebraehL Dit karwei kostte- U2i) gulden en 12 stui vers.. liet geluw werd steeds Sn- en uitwendig' verbouwd en ivriw-terd. Z*»o werden op 21 :Sept- 17(>7 twee slee non lantaarnpalen niet moderne? lan taarns voor het stadhuisgezet." Ook hel voorplein werd opnieuw bestraat Hierop ..werden tie 'executies ten uitvoer gebracht en voor zoover we konden nagaan, zijn .volgens de acte vaó Uur- geineesteron vau 5 Jan. Ib24 no. 3, de laatste fplt^rm'ien verricht op Woens dag 7 Januitri 1821. desm JIiSony 12 uur- Het. waren Jurrien Bil en Jacobus Voorstad, dio niet een strop om 'denhals werden gcg.-ese'd en ge- brandiiHTkt. Het uitwendige van het stadhuis h:>oft bii nia geen bc'a- «rijke wijdiiin^eii m er oudirgaiin. Momc-iucd is hel, wat de rgemeeute-iidtniriistratie betreft, veel. te klein, waardoor cm gedeelte hiervan op' de Nieuwst raat is ondergebracht. Het uitbreidingsplan bevat ook duii Univv- van êen nieuw* stadhuis, zood ft i'i toekomst, evenals in vroeger jaren; alles weer. in één gebouw zal vvor den ondergebracht. In; een arükeieasvrie.;over oude go bouwëü teV- «Schiedam willen we le- gi «nenmetceu -beschrrjviisg over het --stadhuis.Di t is welniet - hel oudste, gebouw rft- Grivpte .kerkis viui viw 1 .gerendo tum), doch het is ó.i. wel bet belangrijkste, y :J:'J .'•••5'; Hpe en wanneer het gebouw, ontstaan is; is" nitHl diekemU; In tödd is. hd to; aal ui ti»« - b ri< ml, waarméd e ievuiis hef geheèie archibfverloren- g: ng.;'. AVebco- - ben echteruit een tatachrgvmg yah Mr. Arend Vink verschillenle ^igèvens ge put, die wij échter voor rekeutng van den geitorm Ien schrijver rn<>e en laten. In dit boekwerk 'stiiai vermeid, dat„in het midden van een zeer groot erv driehoekia pltytv, het marktveld ge «aanit, ointrent den jaren I28ö in'oude tijden bot lijadhuys van Schoot. Sdió-. pi-nen en Baden ra»i Nieuwen lain is geslicht geweest, meestal van bont en nu;! eén stroo óf rQië dak. overdekt". Aleer dan dat bet daarna op een „stee- .hen voet", is gézot en. aanzienlijk ver 1 beterd, weet deze geschiedsohnj'-nr. er niet van le verhalen. Het toen ma! iet raadhuis werd „op den vierden van Bloeimaand 15:17" voor de i eerste maal door brand getroffen. Men ble..f echter nietbij de pakken neer zit- ten en binnen "korten tijd werd een nieuw raadhuis opgebouwd. De oor zaak van den brand' is onbeke-ni ge bleven, hetgeen Week uit een rijmpje dat in ..steen, uitgehouweu in den muur was naogehrachi en luidde: „Maar door wie dat is geschiet,. Dat en weet nog :n ie mant niet'*. Het herbouwde c> Hieedtehuis was nog si<t'ijker en fraai'-t. dan hct gewer-sl was.AIen spr-ik ov-r een zeer, luchtig\g.;boü.w, niet schu.f- ranjen voorzien, wat. iu die jareu voi-.r zéér moderngold. Het gebouw was.32 J voeten lang en üO voeten bread,ui t een toren met klok „tot het doeu v;ui pubiicatiëu". Op de zuidzijde van den ihgaeg he^ft nog het bee id van Keizer Karei .V. Graaf van Hollanil, gestaan. De parterre bevatte een kamer voor de Burgerwacht (vroeger in ge- bruik als vieeschhal i, een geweerkamer, venfer bet comptoir van de bier accijns", een ch'ri er kamer. secr<tarie en rekenkamer, mi'sgaders een achterv trap. om van oncler tol bown aan 't da'k te komen". Op de eerste ver dieping was een kamer voor. de Vier schaar, een weeskamer en twee ver- guderkamers,- één voor de hcerou Bur gemeestereri eoéén voor de tjehepe- «en .ei»; Vroedschappen. Op 4 Mei1804 werd het voor de tweede owat door een fc'len. brand ge- - troffen, doch:' in. 160(5 was men we» r met den ópbuuw gereed. 5indsdiea zijn lalrgke- verbeteringwi; aangebracht. Bij resolutie van de vroed»: PASSAGE-THEATER. Dit theater vertoont,dczé weck een hijzonder aardige film. George Pormhy beleeft In ,^Zet 'm op. George" de zon derlingste avonturen. Wè zagen hem als dienstbode, acrobaat eajockcyv waar door hij in de zotste situaties gewikkeld wordt. De aantrekkelijkheid van deze rolprent wórdt aanzienlijk verhoogd door de vlotte liedjes, die George Fonnby met begeleiding van zo banjo zingt Op het toonecl zijn de Wama's, die met hun zocternijenop de T.T.-races eveneens" de lachspieren van het publiek op dc proef.stellen.:, i MONOPOtE-THEATER. -'ïii Monopole draait een adembene mende filmreportage van vijf jaren; oor log. gezien door Nederlandschen-.: bril en voorzien vanMedcrlandschën tekst Scenarioschrijver en spreker waren Hans Bamstijn en Robert Kick, waarbij een - Engelschman. Albert Stockweil. als monteur terzijde heeft gestaan. Para mount beschikte over vrijwel alle. gege vens, die ons Nederlanders belang in boezemen: vooral ook het aandeel, dat de Ncderlandscbe strijdkrachten - hierbij hebben geleverd.;- V-AV Doordat de opbrengstvan „Vrij On- verveerd"' aan VoJksberstel ten -goede- komt, moge dit een stimulans te méér zijn om deze uiterst suggestieve repor-' tage te'gaan zien. --- ZONDAGSDIENST DOKTOREN. ■/.uiid:>g /iju dij »puoUgu»a..en Ue vogtfiule. tlokiuivii .t»...iaa>li».e.,vn; -• I' J- \V7,. IJL'iifcws, Ü.K.Iuun 7Ü. tel. (iSUtU \V. H. F. Meijer,., bvaiiiinerdaiijjiinstil -t'V lel. - iiU.tiüü,; Cï„ in t Vent,. W„ tie Zv.-ij^i-rlanti tel. '.titöua. v; - tjénjieivl is apotlc-.;k J. II. Ever?, Lan^c Het Centraal Distributiekantoor dèelfc mede, dat de geldigheidsduur vari de bonnen 029. 030. 031, 529. 530 en 531 vleesch van de bonkaart L 602 verlengd zijn t.m. 30 Maart.. Groot e Kerk, 10 uur:ü^ Hofman, 5 uur,; Dr.-' v; i.Unnik; Neiuwe kerk,10 nur; Tih Oo-tcnl>urg.' 6 uur; lis. Holman, tVesterkerk, M en 10..10 nur: Di. Eoiton- K.P43-. VVestveift, l0.3p uuf: Dr. Fuber. Ev,Lath. Gein.. 10 aar; Ds. RijaJers. Vrije Ev; Gein., 10 uur; Harmonie ea 7 uur: Ver. lokaal: de hoer - Sjejors. Oud Kaltu Kerk. 10 uur: Pastooc Bikker. De 1 öchiedumscbe Kurthalvereeiiigmg D.S- K.V., hield Vrydag j-L eon geslaagden cluh- avond. in do benedeaxaal van „De; Am- etelbron'V.-"-'-.b A'a ..eeiiijre prestaties: van enkele leden, gaf Don Vermeulen een vïooViO'o met piatto- -l»"pteiiling. di« zeer in den amauJt viel Vervofg'oas werden rotkrdaneea en sclietsjes, alle door eigen leden Verzorgd, teï»looneete geltf-acht ..Tot slot werd op ipianomdeiek prettig gednn*t- D.S-K.V. kan qp éüa ge- slaagden a rond terugzien,' VOOR DET2Ü0LIISTEN. De DiSlribiitiedienst te Scbiéilum mankt liekend.Vdiil in de wéék van 18 Lm. 22 Maart u.s. dé v0orsc.)üLl.en versnaperingen, euikM-, bloeni.' rijst, boter, margarine," .vet, kaas. vtée^oliwaVen im talaik," .verstrekt in dé wwk van un. 22 Febr. J.I, .verrekend wor den; vo<>r metk is'dit de week vaa -t l.«n. 8 ilaa.1 j.l. F.uitliiuidélnren kunnen 'de ingenomen 6i- iian«api>e!l»nnon A 10, op Dülsdag 12 Maart inleveren. 69. Myn muedcr focirtm diw-et te huilen, toen ik zei, dat ik niutr zee wilde ea mijn viuW si'hn<k ook heel ertrm zei: „Meenee. dat ffcheurt niet. Ke- telbintiie. Je heat soms weJ heel sterk, msiarvour- - loopig^ hen je toch ook not; maar een klein vpotje. Nee, ii zal vveJ een baantje voor je zoeken, hn*r in «e stad Tk haalde diep adem e» riop: >k heb er gentief* van om roet lauMi.'U'hnpppn. te sjotiweu en altijd m die muffe stad nind te. loopcn. Ik wil wat nteor vaü de wereld, zien en te jon#- bun ik lieelenma] aiet. Xk aim bést ergens ais jongmaatje aan boord komen cu dun hoevea jullie met moer voor me te. zorgen en ik kom met een boel. duiten vaa mgu rei- zeo' ^eni)» eu-: missehien tirenfi ik 'dék Dot; wel een aap of eea papeifuai .vóór. jullie met*!Tja, dat waren ecu bt^elehoei aruuinenteq tepelükmiju vader vond het piun al niet. zoo pek meer en mijn moeder wilds wel p ra tap een; pupepaal hebben. Ik somde nog eea paaryuordeëlen op; net zoolang tot mijn vader zei moeder, wat denk jeervan.-" Zhlleu we dien kwajtuipyjii dan., zijn zin maar geven T" En terwijl niiiïi moeder - „jar zuchtte. bp[ï«»n ik te danspn van vmnrde. lhj ;moelit Wemanworden, ik zou verro. reizen maken: eü wonderlyke dingen beleven.... SCHEEPVAART RO'iTERÜAH. Hongckomcn -15 Maart: Sambrc. Londen. Muller, atokgosd, fark- ha-ven; Setvik,; Bristol. ROTTERDAM, aangekomen Ió Maart: Vis ten, .Dieppe, Continenraie, Waalhaven; West CoaKter,:"Londen. Ver. Ag., stukgoed, Mci*ehivcn; Tres Gothenburg, laatst van Antwerpen, van Omroeren. McrwehaviSn; Heron,Oden se, Sóetémeer Fekkes. Jobs- iiuTcn; Fulton, Aniwcrpen. Waalhaven: Ra pid." Middlesbro, MuKer. Jobshaven; Prague. Harwich. Hoek van Holland; Myenburgh, Hamburg, Muller, Parkhaven; Tim Randers, .Ruys: ROTTERDAM, vertrokken 15 élaart: Ga-' pern,. Stockhoim: Lake Vieuw Park. St. John; Stentor. JJmuiden; N'athonicl'Mathews Tilbury; Empire Buttress, Rouaan; Samuel Compers, Ncw-York; Piet Hein, Goole; Houtman, Einden; Linec, BiJbao; Tempo, Londen; Gaasierland. Grangemouth; Oranje Nassau. Londen; -Mecklenburg. Harwich; Lynn Trader. Harwich: Effie Maersk. Me- Thil; Vienna, Harwich: St. Hcliér, Harwich; Bjerka. Hoy anger. ROTTERDAM, vertrokken 16 Maart: Ëorc. Stockhoim via Antwerpen. De wind is Oost, matige bries,'matige Zee, heldere lucht.:-, SCHEEPSBEWEGINGEN. Barendrecht, 17 te R'dam vcrw.; Bart 15 v. Antwerpen naar Portugal; Bengkalis, 14 v.. Momhassa naar Aden; Dunav. 9 ven Huefcva naar Rotterdam; Davila, 17 te Rot terdam verwacht; Ena, p, 9 BrawJepoint om dé invest: Gouwe, p.-]4 Wicht naar Onton; .Ganymedes, 13 te FortAmboin: Hasewint, •11 van Rotterdam te Dundee; Hanoi bat. Vic-' tory. 9 v. Lós. Acgcles. naar Nederland; Hercules, 12. van Newport naar- Gibraltar: Helder, 12 te Sao Francisco do Sut; Javu.14 van Port Talbot naar Rotterdam; JanLie- vens,15 tc Bordeaux; Kota Jnten, 14 van Marseille naar Diaerta; Limburg, 14 te New lork Aïapfa.' 13. te Los Angeles; Mijdrecht. Jö te Rotterdam' verwacht; Nieuwaal, IC vaii Rotterdam teHuil; Nettie, 14 van Middlesbro naar Rotterdam; Nottincham. 14 te, Amsterdam; Odysscua.' p; 14 Gibraltar naar Candia: ürcstcs.' 14 tc Anuterdun; Br. Maurits. 13 Ie Gandia; Saidja. .10 te Suet; Strcelkerk. 14 van - Newportnaar Britsch: lridië: Saparoea. 12 tc Panama City; - Stad Maassluis. 14 van Baltimore naar Neder; land; Trompenberg. 14 te Londen; Welte vreden. 11 van Suez naar Saigon;Zuider- haveni 9 vanRotterdam té Goole. Noqrsché handelsvloot uitgebreid» Niet minder dan 1.365.ÖÖÖ ton is op hert oogenblik in' aanbouw ten behoeve van' de Noorscbe handelsvloot; slechts- 450.000 ton Is besteld bij Noorsche werven. Eerst, tegen 1950 zal de Noorscbe handelsvloot *n grootte vij« 4.CS7.000 tOn htT'.cn bereikt, hetgeen niet veel minder is dan de vooroortogsche tonnage. Het Brusselseha «gentschap van Bet In ternationale Reparatie Betalingscomité te Parijs heeft 80.000 ton Duitsche koopvaardij schepen. alsmede uet 13.751 ton melende traankokerijschip """alter Rau, aan Noor wegen toegewezen. Kustvaarders verkocht. Twee, Ncderlandsche kustvaarders,, de Prinses Beatrix, tbouwjaar 1940) eo de West Vlaanderen (1927), die gedurende den oorlog te Nexo in Drncmarken bij een vliegtuig- aanval tot zinken werden gebracht, zijn aan Deensche koopers verkocht,.: Didi cn Tandjoeng Ocban, Twee tn Australië gebouwde schepen, de Didi tn de Tandjoeng Oeban, die meer dan 50.000 pond steriino gekost hebhen. Zijn in dienst gesteld van de Vacuum Oil Cy, De schepen zulten zorgen, voor het vervoer van personeel en installaties tusschen Singapore en de raffinaderijen te Paiembsng én op het eiland Tandjocng Oeban. „Betty". De twaalf vermiste opvarenden van het Noorsche ss. Betty zijn door een Belgisch vjsschersvaartuig opgepikt en tc Antwerpen ain land gezet. De Betty, die bij Maassluis aan dén grónd was gezet, ia ten* gepompt en naaf; ,de,_Waalhaven te Rotterdam ge- geéleept. 1 - AGENDA voor Rotterdam. T o on e el: - voor. ZONDAG, «n MAANDAG. Falaec,, Z., en :il. S par: Een huis vol herrie.; Luxor, :Z. 3. 'en; 8 uiir:Er iotn(j ew sTlchd vanayoni Voordrachfc.' Lwxór, M. n uiir: Fraaquila. Chartott« Kühler; Bojinans, I M. .8 uor: Gjt/Roiaaj en F'ferre. IJou'.-dan. v-v;' Mnzielcr-'rJ- U iviérahal.' Z. 19,30 nur: Hadden tie OrkisL D,anst'--' ';VV*.'- ,.-,.Óns Hais, Z; 3.30 uuri Gorrio Hartóng-» - Pi lm n.-;4'.*- Arena, Z. 1.30, 4, 8,45, S.15 uur; AL 11.45, .9.15 uur: Aladonna van de zéven' 'nmnen; Capitol Z. lJiO, e.», ö.JStnur; ML 2, 6.45, 9.15 nuc: Soldaten zowler bniform/: Cineac, Z. en AL 9.30—5.30üar: Nieuws enz.; 6, 8, 10uur: It happened oho üii^htj Colosfèum, Z. en AI. 2, 7, 9.15 ii«ir: Zet - "m op Georga; Harmonie, Z. 2, 4.30, 7, 9,15: nuirj'.- AI. 2. 7, 9.15 uiirf. De were'.i 9.15 uur; At. 2, 7, 8,15 uur: De wc.eiii uraorin wij teven; Prinsw, Z., 2, 4.30,.7,:9.l3l uur; M. 2, 5, 1,- 9.15 uur: Alleen Ehgolcn hebben vleugels; Rexj- Z. 2.': 4.30.'- 7, 9.15 uur; M. 1.15.' 3.15, 7, 9,15 uur; Bacatella Club; Victoria, Z. 2. 4.30,; 7. 9.15 uur; At. 2, 7,: 9.1» - uur;De Wilde Briyide. TcotoonjstclUngen: Ruiiétzaai Koch, M.1U--Ö uur: fiuillaunia Sorpcoti;RotL ;:Kun-:fkrixig, j Z.1I—4 ucrj ALy J.0-^5 uur: MeimoKamerlinsh Oune^; Aluseum. Bovmans Z. 11--1. uur. M;t0—4 uur: Franscho Prentkunst. J. Thorn Jh-ikker. voor Schiedam. ZONDAG/ en 9.1"», nur: Zot 'in 1, 5, 7 en 9 uur: Passage. 2, 4.30, 7 op Geór-e-s Alonopole Vrij eu uuvtr.^id ilAANUAG. Passage, 2. 7 9.LS uur; Zet 'rij '.op Cflot*»;.' Mènópolo,;:-2, 4,, 7 én I 9 uur: Vrij en Onver» wil. BURGERIHKE stand. OFBOnKX: L.i iHe J., d v. I'. Ata'.leo ea ft: J. AL F. Bcren*i-co lloucrt R.„ /,v. If. Afu.k cn M. G. Wa-enw. - Ad ianusl J. J., z.v. J. dc Veile en C. J M. ONthoorn Jahaona C.. dv. F. J. Si moois en C. Knol. Jan, z.v. Al, Hageus e« L. Hoi»#. li-tuiIciciM. AL. z vi N. von 't'Uer ea M. II. - Gimmoweg. Adrinoiilio If. C., ilv. C. L.1L van lianen cn W. M. llirdinxvé.'l. Johannes H., z.v. Al. Mulder en i- Doorn. Hendricus If., z.v. II. 11. H-i-oer en AJlranJeiijurg. Anlun L-. z.v. I». UreiMels cn \V. v. Looa -- Uatharina. d.v. J. Fcldeniijk en F. v. d. Oovt. Tou?;<r L d.v Ja. Duucr en 11. E. At. v. Katwijk. Jan A... z v. J. de Huitor cn T. C. A«lri. utmse. (Uviaui J, z-v J. M. Kauaeiu ber^h en F. B. v. d. Raaf. - f.wiiijc J, d.v. N. d© Munnik e» F- v. Ves-om. OVFULEDIOC D. Buijtenhek. M J »«r- „Oranje". te Southampton kt 10 o! 17 Maart van Southampton :ro#r Amsterdam rin 4hft pqtiër.tcn vun de Oranje. TRANSPORTBEDRIJF in havenstad Z.-Holl. AANGEBODEN Uitbreiding tot 12 wagens. Brieven onder no. 5064 Adv. Bur.' Gebr. Gevers, ;Zaag- molendrift 35a, R'dam. Verloofd: DJNI KLELNMA.N'N LcpL ARCO COETZOFF Jew M Bde. R'dam. All piersenstr. S3a Jeruzalem. Receptie 3-5 uur 17 Mrt 1946 Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel on verwacht, doorzien vao het H. OUesel, mtjR. ge liefde zorgïame Echtge noot. onze vader. Ben en Grootvader. Broeder, Behuwdbroeder en Oom. PIETER VAN DER 1FOERDT tc den ouderdom van 59 Jaren.- Uit atler naam: Wed- J S. v. d. WOEBDT- Kuyper R'dam, 12 Maart 1946 Zwaanshals Z12 b Geen 61oi>nii>n__ Te buur gevr. éóoi 2 mcnschcn Pakhuis met bovenhuis of bel étage- met .sousterrein te Schie dam of Delf shaven. Verhuisverg Aanweziit. 8t. no. S 24 bureau van.:'dit* blad. - Wie ruilt le étage woning nieuwbouw, bev, 4." kamers en keuken, huur 5.50 per; weck v woning in Schiedam, huur tot j" A- v. d. Zouweru Rosseelsstr. 56 Den; Haag. Oige) ré koop,., merk Hörügél 16 reshtefs. in prima staat. T.v. TRTenen -Broersveld 125. Te koop Klndertedikantje bedje er bruine dameshoed (qw.) Aleidastraat 7. Schiedam. Te.koop een pracht piano, merk Biuvais. 675.Pietersen, Hot terffamschedijk 196. Schieiinin. WITTEN - Klcijheeg's Wittcrsbedrijf, Hootd- straat 239. Schiedam-* Laat nu uw - woninji witten. Zendt: brief.- kaar tof. hoodvchap.; IVfii~cMfffit, Ctosets Gonisteenen voor fabrieken inrich ringen en woonhuizen SCH 1 EDAM Broerveld 137 - Tel. 67736 tjeurwaarderskantoor vraagt vlotte STENO-TYPISTE Br. onder do. 3546 bureau van dit blad. Gevraagd door groothandel tn papier- en schrijfwaren e.d. een prima Vcrlegenweofdiqer goed ingevoerd bff.boek- en kantoorhandel te Rotter dam en omstr. Br. onder no. 115053 Bolrek, Konings plein l.A'dam. Gevraagd: MEISJE voor cL oï d. e. n. in gezin van 2 pers. Liefst, van bui ten. Mevr. van Duyvendyk, Berglustlaan .62, H'berg. Textielfabriek,in Noord- Brabant zoekt, geroutineer- den BOEKHOUDER. Leef tijd 25-30 jaar. Minimum eischen; Praktijk-diploma boekhouden en enkele jaren ervaring- Br. onder no. 503 aan boekhandel M. P.. van Here. Eindhoven. TENNISCLUB in Vlaardingen, vraagt enkele geoefende Dames- en Heereuleden. Br letters S.EC bureau v. dit', blad..';;v-\V' CF-VKAAtJD; NETTE HULP In de buiuhoiiding. Meerdere hulp aanw. Mevr. 5IELCHfcK5 Sridboiider«laan 80- T*!." 69517. EXPKDiTlE-ONDERNEMING 1JZFK- en METAALHANDEL Vellevesteinget 9. Gevraagd voor den Zickcndienst SchiedarD een in prima staat ver- keer en dc .5—7 pers. LUXE-AUTO en.'ot «hassis^ceveos losse moto: vvor Plymouth "38 (Dodjje— Chrysler 35 Mn. *40). Garag< J. S. l'EEREHOOM. Singel 22Sa Schiedam. Tet' 6»i86.v BAARN - SCHIEDAM vrij benedenhuis. Baam. huur prijs 4-75 per week, in ruil; aangeb. v-cxar. benedenhuis ói •eerste étage-woning - te Schie- dam. InJ. MULDER,; Rotterd. r dijk 68a. DRIE GENERATIES kendEn en teemden reeds AANGIFTE NIEUWE LEEKUNGEN VOOR DE SCHOLEN DKR VEREEN TOT BEV. VAN CriR. ONDERWIJS TE SCHIEDAM Pf. Juliana» houl (ULO <r CL O) OostMnüel 9. Hoot J '<?c het C. van Daniri; Spreekuur 4—5 uur llui>«tlrc.\: Staéhoudcrs aan 9t) Ur. dc Visser"i.hoql A.. Wtsttr.siraal 152 floutd de heor ,»A. C Letuwi.-. Hursadres; ran Ovtailelaan 7. Je V «nerschool Wturr.straat '.52 llootd Je heer 1. Poi dermnn. Surcvkuur 4.30—5 38 uur. Ilu.sudies; Bushucinlaan 4 Sav. LuhrianschOul. CaPkïsrraat (jó. Hoofd dc brer H (Jot-nk. Spreekuur 3.30—1.30 uur. Huisadres; L. de Cultgr.ystraat 18. kot» Wilheliniuaschmil. /.alrostraat 7. Hoofd ds heer L. Groene- vel. St'feckuur ijedurcmte ite schooluren. Ilul»aórcs: Oosis'.nstl 192. Pr. liejtrix«.-h,wil. Ruvs Bailntsmgel. Hoofd de hcur M. l.uhrroan. Spreekuur 3 301.3») uuf. SPANGENSCHEKADE 43 Tel. 34703 ROTTERDAM Wltwasscherij annex Chemische Wa^cheriJ ,te *s Gravenhage. WENSCHT IN CONTACT TE TREDEN MET DEPöTHODDERS (vertegenwoordiging); voor ROTTERDAM-ZUID, CENTRUM en SCHIEDAM. Brieven onder no. 4476 Advertentiebureau „Die Hagfae", Pieln 11, Den Haag. LUXOR THEATER mmmm MAANDAG IS MAAKT - 6 UUR Een. eokeic voorstelling van CHARLOTTEKöHLER H Pedro de Alaruon Prijzen der plaaisen van l 1,— 4.— a.r.L' ^aar-ibespr. vana' Zarerdao as. van '0 u a.d- cassa meelprobucten TTiant oantemftnr WOllUS V iCINDERMEet PUDDING 06 LUXE banxetbakxerspoéder ZetFROZENO^BAKMEEL j. wouw-s «nrmi» *.t. sta* injisrlBlS adverteehen DOET VEEKOOPEN. BK ANDSTOFFENHANDEL MATHENESSERPLEIN U KOTTEUDAM TELEFOON 31148—34355 - met schriftelijken cur»uj door onivoor bet Neder/arrdmhe Leger Hmengerield op *«r- ïoek der BUtorileifen. Eer» beperkt aantel burgers kan deze leuen ook -volgen.: Lesgeld 2.50 per maand. Voorts cursussen MALEISCH(öHicIee'en militairen cursus) in 5 maartden, Lesgeld ƒ2.90 per maand, Fransch,.Duitsch, steno, mlddemt. dïptama, boekhouden. Opleiding prsctijkexamens. - "t ERst'iiuE e a At. R 0 TT E R: D AM liiü ?<ATio'N"A*.i. n/\I4sG/atl* proefla» van: Pylj naam Ze stjn allebei soo goed gekleed! Men ziet tegenwoordig overal! Eerst zien ze er onopvallend ntt, de vol gende week lijken ze allen in 't fonkelnieuw te zijn- gestoken. Vaak dankt men dat aan Van Alpheri, die nogopzoo'n bovenslebeste'wijze alle klecdïng chemisch rei nigt in twee weken. chemisch rijgen poor 0, ZEEOtJK 222 ROTTERDAM ÏEUfDON 28028 Voor onmiddellijke' indiensttreding gevraagd: GEROUTINEERDE KenntB der moderne talen vërelscht. Leeftijd niet boven 25 jaar. Prettige werkkring, salaris nader overeen te komen. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties worden Ingewacht v'l'r';. N.V. „GIMANEX" PAPIER CARTON EN' ETALAGEMATERIAAU Thatist WESTVEST 100, SCHIEDAM, TELEF. 87354 Van Lennepstraat 44 Rotterdam (Spangen) ORNAMF.NTLUSTEN IN PRIMA. UITVOERING Elke gewenschte maat en tint. Het adres voor H.H. Kunstschilders en Wederverkoopers. Nieuwe Binnenweg 152, Rotterdam vraagt wegens uitbreiding: CHEF voor het persoueel tmni. of vr.) CASSIèRE BUFFETFERSONEEL (ultsL mnL en van 18-22 Jaar) KOKSUL'LPEN tmnl.), WERKSTERS. Hoog loon. Zondacs vrij. Alleen v.g.g.v. en T end met het vak gelieven zich aan te melden: Vrijdags van 911 uur cp ons kantoer tAdres zie boven). Voor- direct gevraagd Itetrijd 17 A 18 jaar Brieven onder "no, 3683 bureau vaa dtt bladi, Onderstaand formulier invullen met blokletters s.y.p. en Inzenden aan Het Parool, Lange Haven 141. Schie dam, Tel. 69300. De ondergetekende wonende (straat) No- \V00npla3ts geeft zich op als [wcekahonné ft 0.3J per weck* -- abonné per kwartaal ft 4.— op het dagblad „HET PAROOL". Het abonnement gaat terstond in- Bij wcekabonné s zal elke week vooruit worden gedisponeerd door den tooper. bij kwartaalabouné's per kwitantie. Datum Handteekenlng Doorhalen wat niet van toepassing ia.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2