ililllF Korfbal als exportartikel Onrust heerscht in het Spanje van Franco 1 Mff Hattys. voozspüt.... Republikeinen weren zich geducht Drijvende paleizen bleken niet rendabel Radioprogramma Waarin Gijsbert op het nippertje ontsnapt - '^4 *..- •-••;•: 1 J wi^ vj.> V* f;.;:A P. DE korfballers 'ontplooien een merkwaardige activiteit. De or~ - ganen der korfbalorganisaties praaien op volle toeren-om het spel Van bol en mand niet..slechtsin Ne derland te verbreiden, doch ook. ©ver de grenzen van ons land. Korfbal, dat een typisch Hollanösch Epel Is, wordt reeds enkele tientallen jaren ook deor de Belgen gespeeld, Het contact met onze Zuiderburen tal dit jaar zeer intensief zijn. wedstrijd Belgie—Nederland wordt op 19 Met te Antwerpen gespeeld.: Het Belgische twaalftal komt op 10 Juni voor de return-match naar Den Haag! Nog lal van ontmoetingen tegen de Belgen staan verder op het program ma. De jaarlljksche ontmoeting tus- schen vertegenwoordigende ploegen van Rotterdam en Antwerpen om den Maas-Schelde Beker, zal ook dit Jaar weer plaats vinden. Korfbal is ook reeds tot Noord-Frankrijk doorge drongen. Naar Engeland Nederland heeft de kans om ik het kader van het schema der sporlult- wisseUng tusschen Engelsche en Hol- landwhe steden korfbal naar Enge land te exporteeren. Engeland heeft belangstelling voor onze typisch Hol- landsche sport erf de Korlbalbonden doen het uiterste om de korfbal-In vasie van Holland naar Engeland te doen slagen Twee Nederlandsche keurploegen, die na den wedstrijd Noord-Zuid zul len worden saroengestéld, gaan van 5 tot 19 Juli in Engeland dem^nstree- ren Alles wordt gedaan om goed voor den dag te. komen.. De Zuid-Hollcnd- ?cfce ploeg wordt voor dit doel weke lijks te Rotterdam getraind. De korf ballers zijn bereid zich, voor de kans om de korfbslaplert in Engeland te plaatsen, groote fmanciëele offers te getroosten. Een actie is gaande om 2S.D0G bijeen te brengen. Verder zul len In Engeland op" Initiatief van het „Anglo-Neiherlands sports scheme".. Voor de vrouw Wij hebben op dezen eersten dag: van de Parijsche mode-shows onze oogen met kunnen geloovenl Die nauw aansluitende. ongelijk hangende Jurken met zeer diep uitgesneden halzen van vóór den oorlog van 1914, schenen evenveel met het tegenwoor dige vrouwentype te maken "të heb ben als een pêche raelba met elpoe- der. Maar toch durven we voorspel len, dat vele modellen, -waar we nu zoo verbaasd naar keken, over. een jaar door iedereen gedragen zullen worden. Twee modellen, welke Robb teeken- de. vindt u hiernaast afgebeeld. "A: De rok is nauw, en. schijnt uit één stuk te bestaan, door de stof om waarvan de Nederlander Ab MUhadö de geestelijke vader is, een aantal demonstraties worden gehouden. Op het programma staan Huil (Rotter dam), Liverpool (Amsterdam), Not tingham (Dordrecht) en tal van ande re steden. In de Engelsche sportpers wordt reeds aandacht aan de komende gebeurtenissen geschonken- Een arti kel „Korfbal invasion Is on the way" verscheen in de- Evening News, De goede naam, die Nederland zich in Engeland heeft verworven, heeft dus ook op het gebied van de sport eon- sequenties. Indien het mocht geluk ken het korfbalspel ln Engeland te doen inburgeren en waarom zou dlt.bl] zooveel goeden wil aan beide zijden der Noordzee niet 't geval zijn mag voor de toekomst door uit breiding van het Internationaal con tact een nieuwe stimulans voor de uitbreiding van korfbal worden ver wacht. Reeds tienduizenden beoefe nen sinds veertig jaar het"Korfbal- - spel. Deze Hollandsche sport, met zijn voortreffelijke kwaliteiten, gaat nieuwe.successen tegemoet! Uit de kazernes en depots verdwijnen wapens en munitie By de prefectuur van politie te Barcelona heerscht sedert enkele dagen een koortsachtige onmst. Al lerlei geschriften fladderen neer op de schrijftafelvan de hooge func- tiormarissen: eischen om met het, Franco-regiem te breken, protesten tegen de - terreur van de politie/ waarschuwingen aan de leiders van. deze terreur. De opstellers van deze vrijmoedige pamfletten, worden: ge zocht, maar ze worden niet gevon den. Er wordt. zelfs gefluisterd, dat deze bij de prefectuur zelve zouden zitten.De een verdenkt den ander. Daarbij komt nog, dat belangrijke, documenten van een op handen zijnd proces tegen de Spaansclie republikeinen van onder de oogen van den prefect zijn verdwenen. Talrijke arrestaties vonden plaats. Den volgenden dag vond de politie chef een strookje papier op zijn schrijftafel. waarop geschreven stond: „Doe verder geen moeite! U zoekt voor niets. De dagen van Franco zijn geteld". Op één der hoofdplelnen van Madrid zag men plotseling *s mid dags tegen twee uur een ware regen van pamfletten uit de vijfde étage van eenhuis naar. omlaag fladde ren. De menigte vocht om een blaadje te bemachtigen, waarop met reuzenletters te lezen stond: „Leve de Republiek I" De politie stormde, de trappen van het huis op ,en zocht in ieder hoekje naar de boos doeners: te vergeefs 1 Drie uur later kwam eenzelfde regen van .vlug-; schriften uit hetzelfde huis op .het plein neer. En weer bestormde de politie bet huis; urenlange verhoo- ren vonden plaats, doch tot nu toe werdniemand gevonden. Heel Ma drid lacht en heeft plezier om dat stout bravourstuk. De straathandelaars en schoen poetsers in Madrid behooren tot de meest ijverige propagandisten der republikeinen. Iedere, klant, waarin zij vertrouwen stellen, krijgt een pamflet - en 'een propagandageschrift in de hand gedrukt. Er worden ook geschriften met antl-fascist'-chen inhoud bU de Guardia Civile gevon-, den. Zoo ontdekte de politie ih een kazerne in de buurt van Sevllla sta pels pamfletten tegen den „Caudilr lo". De pamfletten werden onmia- dellijk in beslag genomen en in; het Terugkeer tot het middelgroote schip politiebureau ondergebracht; den volgenden dag waren zij echter ver dwenen! Republikelnsche politie mannen hadden het zoo kostbare materiaal in veiligheid gebracht.... 'T-'En morgén.'..'.? Zelfs in de cabarets worden er al toespelingen op de republiek ge maakt. Het publiek begrijpt iedere zinspeling en beloont deze met groo- ten bijval. In *n. klelnlnjnstth eater te Barcelona vond kortgeleden de volgende scène plaats: Een tooneel- speler zeide in een sketch o.a.: „Er ;is niets, veranderlijker dan de taal.. Gisteren zei men nog „Onze leider", vandaag zegt men „Caudillo" en wat zal men morgen zeggen De sarcastische spreker werd gear resteerd..., en weer vrijgelaten. Of Franco meende, ook eens edelmoedig te moeten zijn? De stakingen in de fabrieken ne men in Spanje steeds grooteren om vang aan. De politie tracht met de scherpste represaillemaatregelen de onrust de baas te worden. De werk gevers zetten de werklieden op straat. In een groot bedrijf in de buurt van Barcelona, werden veertien arbeiders ontslagen, daar zij ver dacht werden van ..afbakende pro paganda". "Wat geschiedde? Het ge heel e personeel lêede het werk neer, waarna de bedrijfsle'dinp de veertien „verdachten" tegen wil en dank weer moest terugnemen. Vanuit de kazernes en de depöts verdwijnen wapens en munitie.'De bewaking is reeds zoodanig ver scherpt. dat een nog grootere ver- schp-ping bijna niet meer mogelijk is. Ondanks dit feit gaan. de „recrui- s'ties" door. De autoriteiten zijn zeer ongerust, daar zij thans ook niet meer zeker van het leger zljr. Se dert korten tijd wordt de bewakings dienst in de wapendepots en aan de Fransch-Snaansche grens door Mooren waargenomen. Christiano Garcia, de Spaansche vrijheidsheld en Fransche maqui- sard, is terechtgesteld. Hij stierf met de woorden op de lippen: „Leze de Republiek! Weg met Franco!" Zijn negen kameraden stierven even heldhaftig. Den dag na de executie vond men een krans, door een on bekende neergeleed en voorzien van een rood lint met het opschrift: „Aan onzen onsterfelijke!) held, ge vallen voor Spanje's bevrijding". (Copyright by. Universum-Press.) Na de heupen te drapecren en het einde onder de ceintuur door te trekken. Om den hals ligt, luchtigjes, - ge stippelde -chiffon, dat, onder de smalle schouders door, als korte pof- Jmouwtjes weer verschijnt. B; Het nauw aansluitende Jasje, jreikt achter bijna tot aan de knieën, maar Is van voren tot de gewone JJengie afgesneden. De rok is achter langer dan van iVoren om ln overeenstemming te zijn 'met het jasje. En de hoed wil weer JJ^vereenEtemmlng zijn met dit ge- Het m at erl.a a I, dat wij op deze show zagen, was niets bijzonders: wol van niet te beste kwaliteit, zijde be drukt met origlneele motleven maar ln vale kleuren, mousseline, taffetas en tulle. De mouwen zijn Jang, maar wor den tot aan de. ellebogen „opge stroopt", en wordenmetlange hand schoenen gedragen. Ofwel het. zijn slechts kleine schouderkapjes, waar onder pofmouwtjes van contrastee- rend materiaal. De r o k k e n zijn, vooral van ach teren langer. De h a 1 s. is diep uitgesneden. Dik wijls is er een stuk zwarte tulle: In gezet. Dit ziet men zoowel bijwollen - daagsche Jurken als bij avondjapon-1 Pen. - AttfflE EDWARDS. ADAT - hei stoomschip Ln de eerste helft van de vorige eeuw Ln d.e scheepvaart, werd geïn troduceerd, bleek: al spoedig, dat grootere schepen voor het gebruik voordeeilger waren-dan kleine. De wereldhandel: onderging ln dia eeuw een greote ontwikkeling, het geen vooral moet worden toege schreven aan de. toepassing va- :t economisch liberalisme. De onder scheiden landen specialiseerden zich meer en meer in die productie- takken, waarin ztf de grootste voor sprong bezaten en de goederen- stroomen zwollen dientengevolge aan. 't Behoeft ons dus niet te ver wonderen, dat scheepsbouwers en reeders heil zagen ln aldoor groo tere schepen, temeer waar ln het begin van de negenriende eeuw Een schip van 1030 ton draagvermog »n voor zeer groot gold. Men zag dus slechts afnemende vervoerskosten bij grootere schepen en men dacht allerminst pfl'" e: i verlaging van die kosten door een rationalisatie van den scheepsbou Dientengevolge werden de hellin gen verlengd en de constructies vergroot, voorzoover de technische mogelijkheden dat toelieten. *ee£3 in 1880 werd een schip van 13.0uü b.r.t. gebouwd, de „Great Eastern", waarmede men der1-*'de grens van de technische mogelijkheden te hebben bereikt. Daarbij kwam nog, dat de zeevarende naties uit pres- tige-overwegingen druk uitoefenden op. den bouw van .no groot mese lij ke schepen. Men kan imrr ~s geen betere propaganda vc rijn land maken, dan door imponeerend vlagvertoon in vreemde ha\:ns. Zoo ontstond een wedren i« den bouw van proote scliepen. waan J. vooral de Engelse1--Duitsche na ijver ln het oog'liep. Niet all n nam de grootte der schepen haast ongelimiteerd toe, doch. hetzelfde was het geval met de snelheid. Aan de factor kosten-w^rd hoe langer hoe minder aandacht besteed. Voordeden voor hleine schepen - INTtrSSCHEN bleek wel, dat "men voor de •kustvt*"t, die het algemeen van kleine ha vens gebruik maakt, zeer goed kon volstaan» met kleine schepen en hetzelfde gold voor die scheep vaartverbindingen, waar het la dingaanbod minder overvloedig was, waardoor met groote onder bezetting van de schepen viel te rekenen. Meer en meer won de ge dachte veld, dat het geen kwestie van groote schepen was, die het vervoer van goederen err pa:. ;g* L t Fransche regenschip „horman- die", dat nooit rendabel Icon toorden geëxploiteerd, altijd met pech te kam pen Acid en in t den oorlog in de haven, can New-Fork in vlammen iv opgegaan. Hét karJcaa sal wellicht nog worden gebruikt voor proeven met atoombommen. zoo economisch nivgelijk deed zijn. doch dat het een bepaalde com binatie van factoren als groot'.e, scheepsvorm, indeeling, voortstu wing en bemanning ls, die ds kos ten van het vervoer bep"T"* T ontstond de bouw van ratloneelo schepen, waarbij de Nederlanders zich - vooral hebben onderschei "en. De uitvinding van den Dieselmotor, waardoor het mogelijk werd kleine vaartuigen op zr~r zuinige wijze voort te stuwen, heeft -daart-e hare bijgedragen. Zoo werd het mogelijk, dat de kleine kustvaar der van 300 ton laadvermogen het tegen een koopvaarder van 10.000 ton kon. opnemen. Na den eersten wereldoorlog is men algemeen gaan inzien, dat eik ln het transoceanische verkeer een optimale scheepsgrootte denkbaar is. Voor de diverse „trades" werden verschillende scheepstypen ontwer pen en in de algemeene vracht vaart bleek het rationeele s< "il_/ van 75G0 b.r.t. het best te voldoen. Alleen In de tankvaart en ia dï walvischvaart se', ijnt aan de groot- te der schepen voorloopig nog geen einde te zijn gekomen. In de iijn- vaart gebruikt men schepen van klein formaat of. van grootere af metingen, al naar gelang van de route, dlo wordt bevaren. Varende t>aleizen I N de transoceanische lljnvaart tusschen Europa en N.-Ameri ka heeft men, in hoofdzaak voor prestigedoeleinden zeer groote an luxueus ingerichte schepen ft - bouwd, die echter nie' rendeeren. De „Normandië", de „Queen Eli sabeth" en de Queen Mary" zijn bekende voorbeelden, Deze schepen zijn alleen in trek als zij gloed nieuw zijn en het Is nu eenmaal onmogelijk eon schip af te schrij ven in een paar jaar. Ais er weer een nieuwe favoriet klaar komt, verliest het oude "hip zijn aan trekkingskracht, het vaart met verlies en verdient nauwelijks zijn bedrijfskosten. - Georganiseerde jeugd en de nationale feestdag De bij de Nederlandsche Jeugd Gemeenschap aangesloten jeugd organisaties, vrijwel de gcheele Nederlandsche georganiseerde jeugd ómvattend, zal op den Nationalen feestdag op 4 Met a.s. een belang rijke bijdrage leveren tot een stijl volle viering van de herdenking van Nederlands bevrijding. Wie helpt Mr Puzz eg raag Mr. Puzzlegraaff heeft een kruis woordraadsel samengesteld. Tot In den nacht Is hij bezig ge weest, maar eindelij k is het hem toch gelukt, de puzzle „sluitend" te krij gen, Voldaan begeefi hij zich ter ruste. Des morgens gaat hij welge moed naar zijn kantoor en als hij om zes uur 's avonds weer thuis komt, is zijn eerste werk.'zijn kruiswoord raadsel nog eens te bekijken. Wie beschrijft zijn schrik, als hij bemerkt, dat er tn zijn puzzle ver schillende veranderingen aangebracht zijn? Bij onderzoek blijkt, dat zijn zoontje- Wim'de schuldige is. Wim heeft n.l. de puzzle op het bureau van zijn vader zien liggen en heeft voor alle medeklinkers een cijfer in de FRANCO: Waar maken te tiu soo'n drukte over f Ben ik dan geen echte democraatIk doe waar ik zin in heb. Ik zeg wat ik wil. Is dat democratisch of niet?" ZONDAG H1LTEBSÜM 1 (301 M.J 8.00 Nieuws; 8.15 Van won tot man; 8.SO Prof. Studiodienst0.30 Niuuws; 9.45 Kwartetten van Fi- vöWt; 10.00 Div.; 11.45 Gr. muz.; 11.30 Heilige van den dag; 11.55 Kwartet in C van Uaydn; 12.15 In 't Boeckhitps12.80 hns. Nina Dol ce; 13.10 tir. muz.; 1S.15 Vraagge sprek; 14.10 Johannes Passie; 16.00 Apologie; 15£0 öpera*s; 1G.00 Zie- kmlof16.80 Melodie Quintet; 17.00 Gew. miiz.17.30 Prat. kerm.; 18.46 NCR i'-Bacliconccrt19.15 „Iient v'U uw bijbel}"; 19.30 Ned. Htrijdkr.; 20.00 Nieuws30.15 Rubriek wedrr- opbovLV); 20J7 Jlartvelt kwartet; 20AO Cantabile sextet21.45 Jut. orlc.2.00 Nieuws22.15 Sylvestre trio; 22.35 Avondgebed9H.00 Ens. George Frank; 23NO Gr. pi. HILVERSUM II (415 M.) 8.00 Nieuws; 8.15 Gr. mus.; 9.00 Lezing; 9.15 Orgel; 9.45 Geestelijk leven; 10.00 Zondagshalfuur10NO Frot. kerkd.12.00 Harplcwartet12.80 Wat vrotiiven op het hart hebben; 12NO „Zanglust"; 18.00 Nieuws 1 18AG Les gars de Porta,' 13-60 Spoorwegen spreken; 14.00 Gitaar- mue.; 14.05 Boekbespreking; 14.30 Canccrtgeb. orfc. m. m. v. Jacques k Thiband, Egmond "BeethovenSymph. no. 96, Haydn, Symph. epigrammen, Pijper, Symph. Espagnole, halo; 16NO Bed, white and blue stars; 17.00 Gesprekken met luisteraars; 17.80 O ome Keesje; 18.00 Nieuws; 18.15 Bravour en charme; 18.30 Di*- oussie; 19.10 Accordeon; 19.30 uur „Ernst Busch"; 20.00 Nieuws; 20.05 A damschepostharmonie20.35 uur Hoorspel; 21.00 Zang en piano; 21J35 "Malando; 22.15 Actualiteiten; 22.30 Hetropole ork.; 23.00 Nieuws; 23.15 Door Discoland. MAANDAG BrrLFFRSï7M I (301 M.) 7.00 Nieuws; 7.15 Gram.; 7 SO Gr. mar.; 7.45 Woord vóór den dag; 8.00 uur Nieuws3.20 Gr. pi.; 9N0 Volksdan sen; 10.00 yyAlceale", Lully, Coms. in Bes vb or clavecintbel en ork., Han del, Concerto gross, no. 1, Handel; 10.30 Morgendienst; 11.00 NCRV- koor; lt.15 '"an oude en nieuwe schrijvers11J5 Piano; 11.45 B* richten hrijgsgev.; 1200 Vedelaars (12.SO Hoe Ned. den vrede wint); 18.00 Jfivvws; 13.20 AU round sex tet; 14.00 Voor jonge moeders; 14.20 Orgelconcert14.45 Uamuntcho, Ticmê; 15.10 TTollandsch trio; 16.00 Bijbellezing16.45 Gr. muz.; 17.05 Orgel; 17.80 B. K. praatje; 17A5 Celesta; 18.80 Gr. rrnz.; 18.45 Spart- praatje; 19.00 Nieuws; 19.80 Neit. fitrijdi.T.; 20.60 Nieuws; £0.05 N. C. B. V.-koor en -ork.; 21-30 Declama tie 21.45 Gr. mus.; 22.00 Nieuws; 22.15 Na het nieuws; SSSit Moeilijke teksten; 22AO Aria's, Handel; 13.00 Trio.in Es, Schubert; 2S.40 Gr. mus.; 28.50 Schriftlezing. HlLVEItSÜM II (415 M.) 7.00 Nieuws; 7.15 Gymn.; 7NO Gr. pl.; .8.00 Nieuws8.15 Gr. pl.; 9.00 uur Fluitmusiele9.45 Arbeidsvitaminen; 10.80 Korte gesprekken; 10.35 Mo- Duitschers vragen amnestie In Duitschland is een democra- tlsch-socialistische unie opgericht, welke streeft naar de Vereenigde Staten van Europa. Tijdens een ver gadering stelde men voer ter ge legenheid van den „eersten verjaar dag van de overwinning" een poli tieke amnestie te verieenen aan de' party leden van de N.SJD.A.P. Een al'er'aatsia gelegen heid.. De termijnen van Inlevering en aanvrage van de buitengewone aan-, giffcebiljetten. bedoeld in het buiten gewoon .navorderingsbesltut, rijn 'of ficieel gesloten. Het fiscale apparaat tegen belastingontduikers is in wer king gesteld. Van de zijde van het .departement van financiën vernemen wij echter, dat hun, die zich bezwaard gevoe len, omdat zij öf hun biljet niet Juist hebben ingevuld, öf geen'biljet hebben aangevraagd, nog een aller laatste gelegenheid wordt geboden, om er zonder-boete vanaf te komen. Wenden zij zich tot uiterlijk 1 April mondeling of schriftelijk tot hun inspecteur, dan mogen zij aan nemen, dat hun aangifte alsnog in genade zal worden aangenomen. Het verdient echter aanbeveling, dit on middellijk te doen. want als het ini tiatief van den inspecteur uitgaan, is het te laat om er zonder boete vanaf te komen. Bovendien loopt men dan het risico met den straf rechter In aanraking te komen. De gezamenlijke uitslagen van de verkiezingen in Argentinië gaven gis teren het volgende beeldj Peron 081459 stemmen tegen Tam- borini 590244 stemmen. In de provin cie "Buenos Aires, waarvan de., verkie zingsuitslag beslissend werd geacht, is de stand op het oogenbltk voor Pe^-on 25538 stemmen tegen tamborini 21655 De laatste hoop van het de mocratische blok begint als gevolg van aezen voorloop.lgen uitslag, te .verdwijnen. Tijdens de bijeenkomst te Was- -hlogton van de commissie voor het. Verre Oosten Is de Nederlander C. P. A. Weyer tot vice-voorzltter van de commissie voor herstelbetalingen he- nnemd. earts opera's; 11.00 Kinderoog en; 11.15 Lyra trio; 12.00 Orgel; 12.30 Ens. Bandi ÏSalogh; 13.00 Nieuws 13.15 Kon. Mil. Kapel; 14.00 Wat vinden vrouwen van de politiek 14.20 Viool en' piano; 15.00 Voor dracht; 15&0 „Bonbonnière16.30 Gr. pl.; 17.20. Ork. Malando; 18.00 Nieuws; 18.18 Vaudeville ork.; 19dO En nu naar, bed; 19.05 Sweelincb kwartet; 10.45 Lich. opvoeding ■Landbonwhcrstel; 20J2Q A vondviclo- dic; 21.00 Lezing; 21.15 Gr. pl.; 21.45 Radio Philh. Ork. Petite suite, prélude A l'aprjs-mMi d'vn fauna, Delntssy22.10 Voordracht; 22JI5 L'enfant prodigue, Debussy; 23.00 Nieuws; 23.15 Hallo Amerika. Voor de jeugd plaats gezet. HIJ hee/1 het echter wel systematisch gedaan.- want hij heeft voor denzelfden medeklinker steeds hetzelfde cijfer gebruikt. De klinkers heeft hij gelukkig onveranderd ge laten. Wie helpt Mr. Puzzlegraag de juiste woorden terug vinden? Onder de inzenders van- de Juiste oplossing worden drie prijzen verloot en wel: le prijs f 7.50. 2e prijs f5 3e prijsf 2.50. Inzendingen, voor 16 Maart aan de redactie van „Het Parool"; opde enveloppe vermelden:. Puzzle. Over de toekomsti; -rotte der schepen kan worden gezegd, dat normale handelschip Lu afme tingen niet zal toenemen, dcc- dat men het zal zoeken in zoo gunstig mogelijk/combinecren vc* allerlei factoren. Vooral de Zweden s; daarin een eind weegs gevorderd en ook de moierne y»—ikaansche scheepsbouw heeft economische scheepstypen opgeleverd In de Hjnvaart.-zien wij een terugk naar het snelle middelgroote "hip, dat voldoende comfort Lbiedt, doch waar by de ^"Tdreven luxe wordt vermeden.- Een schip moet In - de eerste plaats een schip zijn en geen palels lijken. Deskundigen voor spellen voor een lijnschip i maximaal 12.000 b.r.t. de beste kf-.s in - de internationale mededinging- De Holland-Amerika lijn en. ook de Engelsche en Zwr- ^cv-e lijnen z'Jn ovenzegaan tot den bouw vim hoog waardige schepen van deze grootte, ook al scWjnt men' ook hier te lan de niet geheel te kunnen afstappen van het grootere schip, getuige de plannen om een zusterschip van de Nieuw Amsterdam te bouwen. Deze schepen zfjn natuurlijk aanmerke lijk gunstiger te explolteerendan die van het type Normandië en desondanks is het een groote vraag of zij in de normale lljnvaart zullen voldoen. r WEER wist Gijsbert niet waar heen..!. Maar het wa* merkwaardig, het kon hem niet eens zoveel schelen. Alles zou wèl weer loslopen, het was immers nog steeds gelukt aan de eetliist der mensen te ontkomen? Hij kat zich over zijn eigen rust zo stille tjes te verwonderen, toen hij plotse ling-de deur van de boerderij open zag gaan. Twee mannen kwamen naar buiten, ieder met een bran dende zaklantaarn. „Het ls zonde", -zei''de' een. „Een prachtkonijn, prijswinnaar moet Je niet verge-, ten". Gijsbert zat doodstil van schrik, want hy had de stem van zijn boer herkend. „Ver weg kan-le nooit zijn", zei toen de stem van boer Tiemstra, Je moet weglopen", zei Gijsbert tegen zich zelf, „toe loop nou!" maar zijn poten leken vast geplakt aan de grond. De lichtbun dels zwierven over het erf en hadden hem nu bijna be reikt. Weg was het Ineens met zijn rustzijn. poten gingen vanzelf bewegenhybe gon te'lopen, hard, steeds harder, terwijl de liclitkegels hem op de hielen-'zaten. ,,Ze zullen met niet krijgen", dacht hij grimmig, „nu niet en nooit niet". HU liep 2oals- dat in de boaken. heet, voor zijn leven. Plotseling stond hij voor een deur, die open was, Zonder zich te bedenken schoot hij er in, Daar binnen whs tiet flauw verlicht en lekker warm. Hij holde zo hard, dat hij helemaal niet meer kon ophou den, tot hij ttgei iets aanbotste. Toen' hij stilstond en verdwaasd opkeek. zag hij in een paardege- zicht, van waaruit twee goedigev- wat treurige ogen op hem neer- blikten. „Motten ze Je hebben vroeg het Paard rustig, alsof hij er alles al van wist. „Daar", wees hij kalm met zijn been (zo heet bU een paard zijn poot) naar een paar ko nijnenhokken langs de 'muur, waarin enkele soortgenoten aan het avondmaal zaten. Een Hok stond 'n beetje open. „O juist Ja", zei Gijs bert kalm, stapte op het hok af en verdween er in. „Schik effi op", zei hij tegen het daar wonende ko nijn, dat sprakeloos deed wat hem gezegd werd. Toen kwamen de boe ren binnen. Gijsbert greep een toe vallige wortel en zo kwam het, dat toen het licht in zijn snuit scheen, de boer daar een zoet konfjn zag, dat rustie. knaagde, zoals het eefij konijn betaamt. Maar hjj hoorde niet het kloppen van Gijsberts hart/noch zag hij de zweetdruppel tjes, dLe op 2ljn voorkop parelden. Hij merkte trouwens den helen Gijsbert niet op en sloot met een klap het. hok. „Hij ls d'r niet", zet de boer teleurgesteld en toen ver dwenen de mannen. „Dat hebben we al weer gehad", zei Paard, 'k hou niet van huiszoekingen, zo on rustig '■'■■i. MARIAN SMEETS. j Teneinde deviezen te sparenE heeft de Britsche regeering kort na. het einde van den oorlog eigen sche pen verboden door het Panamaltanaal te varen, Naar Reuter uit Wellington meldt tv dit verbod opgeheven. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3