HET PARGÖL Wij hebben geen huis en geen meubelen ANTWOORD mcERNEST SfVIN prima grootwerkers patissiers K?^ssr! DE JONG FABRIEKSBAAS; PE KLERKeZN ■fc KOLENBON No. 50 GEBRS. HEUS' KOLENHANDEL STENO-TYPISTE-FAGTURISTE KOKS Maat trouwen dozfi we tochi ZES Jaar geleden is het. dat An nie en ik de volgende adver tentie plaatsten in een van de groote Hotterdarosciie dagbladen. Jongelui, diè vrillen gaan trouwen, zoeken gemeubi leerde zit-slaapkamer met kookgelegenheid of pension. Brieven onder nr. i 1592. bureau van dit blad. r We hadden toen al vijf jaar verkeé- ring en het moest er toch eens van komen, dachten Siy. - nad een vaste betrekking op kantoor, ver- diende honderd twintig gulden in de maand en er zou voorioopig elk rjaar een tientje bijkomen. Er' kwamen vele brieven op de advertentie en 'we hadden een rui me keus, Maar er kwamen ook groote stukken tn de kranten ovèr den oorlog, die was uitgebroken. En ik moest het. vaderland gaan dienen. Ons trouwen werd steeós weer uitgesteld. Na de zes, moeilijk? oorlogsjaren is er nu van onze spaarduitjes niet veel meer over ge- bleven Maar de oorlog is voorbij. Nu' rijn we weer druk bezig met onze plannen. Annie is per slot van rekening al 28 en Ik ben 32. Ik heb gelukkig mtjn vaste betrekking te rug en verdien tweehonderd gulden ln de maand. Wij vinden dat een knap salaris.. Annie en. ik zijn zoo eern gaan fantaseeren, hoe v;e bet eigenlijk zouden aanpakken met die trouwe rij. Het liefsthadden we natuurlijk ♦en eigen huisje. Maar met een verdieping zijn we ook best tevre den. We zijn nog steeds erg ver liefd, ook al zieren we nu byna ón ze koperen verloving.' "We fchjven cyttmist. Alle vernield woningen ten spijt, hadden we ons- daarom al vertrouwd gemaakt met de ge- dachte, dat het ons best zou geluk ken hier of daar een woning te be machtigen.; r. Maar lieve help, wat staan '«r een gekke bordjes in de étalages van die meubelwinkels. Deïeifde winkelier, die ons zes .jaar geleden een complete woninginrichting op afbetaling aanbood, vraagt nu vier honderd tot duizend .gulden ineens voor een huiskamer-ameublement. Een surrogaat-slaapkamer most ongeveer hetzelfde bedrag opbren gen. En dan komt de vloerbedek king nog en de gordijnen en.... Neen, het gaat niet. We zijn vk\ erg verliefd, maar een hangmat als slaapstee en een-, paar Jeege kisten als meubilair is toch ook voor ons te simpel. Daarom* heb ben we verleden week maar weer die advertentie, van zes jaar gelè- den in de krant gezet. WE kregen geen enkelen brief, ditmaal en we hadden dus heelemaal geen keus. Maar er was een collega op kantoor,- die zei, dat het logisch was, dat je op zoo'n advertentie geen brief kreeg. Je moest .tegenwoordig een annon ce een beetje aantrekkelijk stellen, er ln laten uitkomen, dat Je goed verdiende en Je moest het geheel ook een beetje artistiek maken. Annie en Uc hebben ons toen *s avonds ieder over "n stuk papier gebogen, en na rijp beraad hebben we de volgende advertentie opge steld: PAYING GUESTS: goed bemiddeld Jong paar,, met muzikale en litteraire aspi raties, zag zich gaarne op genomen in klein gezin van standing. Gelieve te schrij ven onder Nr. 7518 Bureau van dit blad. Be oi'd? juffrouw vond het eclf ook duur. Jiaar re kreeg Zondags haar Bnissckch lof ook niet voor den normalen pry's. De zelfde K\nkelief,-die ems-zea jaar gek den een complete woning-inrich ting op afbetaling aanbood, vraagt nu vierhonderd tot d uk end gulden ineens voor een huiskamer; ameublement. Er kwamen inderdaad brieven cn we gingen samen cp stap. Het eer ste adres was ln Kraiingen. Maar toen we samen de stelle trap;waren opgeklauterd en de méneer van het gezin „van standing" alt.stoiid te buigen Dp het portaal, hoorden we van de bovenverdieping'"ZOO'ntruzle en tumult, dat we ons er..':maar gauw met een smoesje v-van - af. maakten. De bovenburen waren beslist van .Jioogen huize". Maar aan hun krachttermen té hooren waren ze niet van standing. Daar om trokken Annie en ik maar fluks naar het tweede adres,inlet ver,.uit de buurt. Hier kwamen we terecht bij een eerzame weduwe, waar al een getrouwde dochter en haar man inwoonden. De weduwe vertelde ons ln een kwartier haar gebeele levensloop, die van haar overleden man er by en ging- on toen voor naar „de" kamersHet waren-een zonnige,ietwat styi ge meubileerde voorkamer .en een zij kamertje. Daar zou den we even tueel -kunnen slapen, zei het vrouwtje. Annie was het er roerend mee eens. en ze overlegde ..voor zich zelf ah hoe ze -het interieur van haar toekomstig home zou veranderen. Een rekensommetje Maar toen kwam er een leclljk punt ter sprake. De eter ij. Daar had de weduwe niet op gerekend. Ze had veronder; :e!d met artisten te doen te hebben i-n ze dacht; dat die altijd buitenshuis aten. Neen. voor het eten kon ze niet zorgen. „Dat is tegenwoordig zoo moeilijk, ziet We.zagen het niet. muur. wc wis ten het wel. Wat de kamersdan zonder pension kostten? „Zestig gulden" zei de weduwe En we rekenden samen. Twee honderd gulden salaris, min onge veer twintig galden belasting: min zestig gulden huur. maakte hon derd eu twuitlg. Reken nu voor het avondeten in een cafetaria drie gulden met zyn beiden (Je zou er natuurlijk.niet vet bij worden), dat was negentig" .gulden per .maand. Hielden we dertig gulden over om naar de bioscoop te gaan, de siga retten voor my en de;chocolaadjes voor Annie te koopen.- „Maar :U mpet toch 's morgens en 's middags ook nog eten?" vroeg het oudje. We keken elkaar eens aan v Nog duurder EEN volgende kamer kostte tachtig en een daarop vol gende. tweehonderd gld. in de maand, de eerste zonder, de twee de tóèt pension. Aan het laatsté adres kregen wenog een tip. ïn de volgende straat op nummer 392 moesten we hot maar eens pro- bcerem Daar zou een kamer leef komen en daar verhuurden ze ooL met pension, zoo ver de mevrouw van de dure kamer wist. - - Het bleek een zolderverdieping te zijn; waarop wat oude meubels stonden. Er zaten groote bruine vlekken op het behang. Die waren daar gekomen van den door de dakpannen sijpelenden regen. De prijs was 175 gulden per maand. De broodmagere, oude - juffrouw vond het zelf óok duur. Maar zoo was nu eenmaalde tyd. -Ze kreeg Zondags haar .Brusselsch lof ook niet voor den normalen prijs." Dat werd door een kruideniersbedien den meegebracht en die moest er natuurlijk wat aan verdienen. Et» wist mevrouw dan niet (Annie bloosde er by) dat een kilo vlsch; een rijksdaalder kostte?/ Bovendien' moest zy zelf de dienstbode het dubbele van het normale loon be talen. Anders liep die weg. „Ik: ben zeif ook zoo -flink niet meer, ziei.TF We zagen het. en we baggerden door de sneeuw naar een cafetaria om een kopje koffie te drinken Ik moet een beetje bedrukt ge keken bebbeh. wat niet te verwon deren was. Ik verdien toch twee-, honderd Neüerlandsche guldens, in de maand. Is dat niet genoeg; -om met zijn tweeën van te leven? Mijn vader Verdiende er vroeger hon- derdtwmtig. En daar kwamen we me: ons zevenen van rond Annie legde een hand op mijn arm. Ik wist wat er nu komen .ging. We hadden er al zoo dikwijls, samen overt gekibbeld- Maar ik sta nu eenmaal op'het standpunt, dat een man voor zyn vrouw behoort te /.zorgen en later misschien voor zyn kinderen. En:, daarom heb ik nooit willentoegeven. Nu laatIk haar praten en ik luister naar haar rustige en duidelijke uiteenzetting De eenïge mogelijkhe:d JK- weet; wel, zegtze.dat het niet je ideaal is en ik zou het zeif ook veel liever anders hebben. Maar je ziet nu, dat er maaréén mogeiyklield overblijft, wanneer we willen gaan", trouwen. Ik moet er by blijven wérken. Ten eerste Zijn er geen woningen in ons gehavende Rotterdam. En ook al waren die-er; dan nog zouden we geen geld genoeg hebben om zulke vreesdijk dure meubelen tekoopen. Dat de meubelen en. al dié andere dingen zoo duur zijn, kan ook de winkelier niet helpen. Dat zijn al lemaal gevolgen van dien afschü- weliiken oorlog. Laten we het nu ar probeeren op gemeubileerde aers en l&at mij nu maar blij ven werken. Van het geld, dat we van mijn loon overhouden, kunnen e een mooi spaarpotje maken. Hn och, zoo lang zal het toch wel niet meer duren, voor ze in Rotter dam ook eens aan het bouwen van woningen gaan denken. Natuurlijk zullen we het de eer ste jaren erg moeilijk hebben. Maar laten we vertrouwen hebben in de mannen, die den wederopbouw van Rotterdam en daarmee ook het ideaal van ons en zoo vele anderen, moeten verwezenlijken. Ik glimlach om haar gloedvolle betoog. Maar ik weet, dat Ann ie gelijk heeft. En Uc heb ook geen tegenwerpingen meer. We stellen samen een nieuwe ad vertentie op. Daar staat ln. dat wy de eer hebben. kennis" te" peven van- ons ^voorgenomenhuwelijk. - De export van bloem- J - bollen';-:'''', De resultaten van den export van bloembollen waren ln het. afgejoo-: pen najaar niet- onbevredigend. Dank zy dezen export n.I. worden de inkomsten van Nederland met ruim, 25 millioen gulden vermeer- üerü. De belangrijkste afnemers wa ren ongetwijfeld Amerika. Engeland. Zweden, België en Frankrijk. Tmus- gchen houdt men reeds de aaüdacht gevestigd op" Rusland als mogelijks nieuwe afzetbasls. Met Engeland worden thans onderhandelingen ge voerd, om te komen totverboosinsf van een .aanvankelijk voor export - naar Engeland/bepaald kwantum bloembollen. -:„-v De export van vprsche bloemen verliepminder gunstig, in- hoofd zaak. doordat Bneelapd.. eertiids-ieen der belangrijkste afnemers; weinig - geneivd Is den. )mw»r van luxe-ar-: tikeler. te bevorderen. China tal binnen het, jaar'ven doelmatig.- modern leser van Sft ft rq dlvisiee. dat lat oneeveor 1 sift n«*o man omvat, ipiiouwr Het n'euwe >cer zal vo'k-tnen ooafhankeMlk r.t'n van de nollUeke pa<"H'en en véeens de cverren'<om«t lunchen rte *«*eee- rtne«rv«rtlien »r> de eorrrnunk'en """>-1en CtrWri'wril door een «vs- '•vm. van stoptrein.» diennnti"*!. H*t ral trnnw versrhulrfied zlln aan den staat enniet !atieer aan de tradttio- ne-'n krilssrtieeren (ïeneraai Mar=hal], ral waarse'hijn- lllk een beiar.erlnte mederewaenerhao henen in het vormep var he- nieuwe nat'onate lecer onder vereenigd op- nerbevei. --"et Jaarverslag over l!U van de n T M meldf eet, n/>de<.ll,r evploita-' tle.-sldo van Ï931T1. efcehrHvln- een en ob'icfi'leren te benraaet net v<\rMee*si(?o SPI 8K De dtreetla rwljet over de toekomsf .van de maat-' «rhaonlj, - „huur l'.efje, uoe kom jc «rfcy, dot olie Amerikanen i wolkenkrabber.- wonen* Canadeezen in Wegens ziekte der tegenw. meisje gevraagd voar dag of '6- en n. Goede behandeling. -Mevr. Hïjks, Ramlehweg 57e,. Ft'Uam.- tei. 20959. Adriaan Stichting, HTjerg, '.•vraagt.;.';-';.' IIulp in de Huishouding en N'et Meisje voor de keuken. Aanm. bij de Directrice. Telefoon 41961, CAFE^VÉRGUNNI?^"" in pacht gevraagd door so- lide zaak. Br. no, 5068, Ad?. Eur.Gebr. Gevers, 2^ag- molendrift 35a. R'dam. MERK DRANKEN AlulORiC IKSUBWl Voor '-• AUIO'i - MOTOREN en RIJWIELEN (nieuwe en gebrufktei en voor ONDEBDEEtES naar Wij helpen U! HOEVESTRAAT 35-4 Rotterdam Tel. 44569 PASTELS EN hjne waterverven OPROEP ORdergeteeker.de. door hét Nederlandsche Beheerslnsttt. Bureau Rotterdam, benoemd tot bewindvoerder over NATHAN MANASSEN gewoond Hebbende van Hou tenstraat S3b te Rotterdam, BERNARD- MANASSEN gewoond hebben van Beuntn-' genstraa» 3 te Rotterdam, - SIMON VAN WEENSN gewoond hebbende Nolens- straaf 34b te Rotterdam,- FELtX MANASSEN gewoond - hebbende Noteas- atraat 34 te Rotterdam fvler huidige verblijfplaatsen onbekend zijn, verzoekt ailen die leta te vorderen hebben van. verschuldigd rijn aan, goederen, gelden ot andere waarden onder hun berusting hebben van bovengenoemde;;, al dan niet gekocht cf ten geschenke gekregen of hieromtrent kunnen verstrek ken, hl erven opgave of be taling te cjoen aan onderge- teekende vóór 31. Maart 194S. Ret niet voldoen aan dezen oproep Is strafbaar. A. VAN WEENEN, bewindvoerder kant. Beukelsd ïJa, ■■■.- Rotterdam Te koop-een groote party sandalen fzonder gamituurl, sierlijke modellen, ver bene- den grossiersprijs, ook. »n kleine kwantum s te koop. Aan hetzelfde aüres, luxe- en slerklompjw. de nieuwste snufjes op_^dltjjebled: mon- sferzendingèn faoor.- geheel Nederland &r. aan. G. Elfe rink, Kortenaerstraat 43, Leiden. CONSTRUCTIEWERKPLAATa ln onmiddellijka nabijheid van Rotterdam vraagt - goed vakt^elnvaani, geschikt om leiding te geven aan p)m> 100 man personeel. Brieven onder na. X87I boekhandel,*,*: Sehoemakers. L.. Rilieweg 86. Rotterdem-Zuld. :.!ï?e Wedero uit toanfaad leverbaa Gcedniaowj voor gecfopMrdenl „Paramount", de matras mat tja volmaakte binnenvêering, welke door haar soepelheid een ideate ligging garandeert, is op verflUSV» ninp, hoewel voorlooplfl «chtw beperkt, uit voorraad leverbaar. "fffe*- PE KLERKeZN ROTTERDAMWa'eoburgenveg 141 Beiierlzndschelaan 72-78 ■HET LUXE MAT TEM modern* blokt) Ovaal en vierkant titelt WALENBURGERWEG - „WINKELSTAD - BUJDORP*" B E IJ E R L A N D S C H E LAAN G V CST1CD J O tl a. N. W I L.L E K K N S - inrichting v Heilgymn&aUek p» Massage In bezit van staatshevoegdheid en t»0 van hei Ncd Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage Behandeling 'uitsluitend op medisch advjps Spreekuur v i—2 u. TAN VAN GHRSTELbAAN 41 - HII LEGEHSBEIRG na c H— Nakenefl, krifP*1 Uielf en'de kinderen BON et«j« wij* steeds in 't nieuw *_8r»ti* steken.., Knip, naai, verm»«k en verstel zélf «He klewen, Miép OlH-van Boren stelde mooie cursussen samen, die'U THUIS leeren hóé U leuke ki nder- en damesklee- ding maakt en vermaakt Vul dien bon ln yoar GRATIS PROEFLES! IRSTITUUTilitr OltT-VAIt BOVDKIMOVA) -ImpiB •nt*,opf1V« P Postb. so, Hllver»""-1 i -ZAAGMOLENKADE DEZE KOLENBON KAN OOK BEZORGD WORDEN: KEU.EWEG 20 ROCHUSSKNSTRAAT 289D EchtervMr - v d D"SS£NSTRaat 30 12 "UUr V.IÏU-*. BOEUGOENSCHEVLIET 185» A. VAK UEN BOOGAAUT., de eerste Nederlander, die na den oorlog Rusland t>ez<JchT."=^•"Igeefttjyözijn reisjournaal, getiteld „M O 8 C O' Vt A" N N O I 9 4 6" een beschrijvingvan zöri reis-naar Rusland iD Januari 194B. Na een kort oponriioud te/.Parijs en Berlijn kwam bij Ln Mbscou aan. - Hierdoor* kan i-hÖ treffende, vergelijkingen, maken tusschen het ileyenrlnideze drie groote wereldsteden. Hij. bracht bovendien een eontal zeer exclusieve foto's 'me- de, waarvan wi) er 20 ln het boekje hebben opgenomen. 4S pagina'» - formaat IS x 33 cm- ingenaaid pr. 1.73 .verschijnt .half-Maart. - - - Nu bestellen heteekentt niet achter het nét" vtsschen. TJw boekhandelaar wil'fJ gaarne voor dit" boekje aoteeren. .Vóór ónnuddelUlke indiensttreding gevraagd: GEROUIINÈERUE Kerinis.der*m.óderne talen, vereischt. Leeftijd ntët boven 25 jóar prettige .werkkring salaris, nbder overeen te komen Uitsluitend schriftelijke, sollicitaties worden ingewacht - NV. „GIMANEX" PAPIER - CARTÓN ENi: ETALAOEMATERÏAAL Thans*. WEST VEST IW,:* SCHtEDAftL TELEF. SWS4 L. KUSTtR Co„ Meent 114 vragen voor direct voor modern fjjn maatwerk, hoogste loonklaa Vuot. d 1 r c I gevraagd: .1 BEKWAME C O O P B U S B beschikkende, over goede coupe, mei veel smaak en fantasie voor-bet ontwerpen van modellen Hoog loon - .COUPEUSES. fJrjKMPSTERS. MAGAZIJN- JUFKROUW. xAl"8QU REERSTERS, BDR- DUURSTERS. - OEK.WAME NAAISTERS 'i.;-:!;,LEERLING NAAISTERS.AFWERKSTEKS Aflnm z Vf G HOLTHAUS'- .CONFECTIEFABRIEKEN, BeatrUsstrsat no 71 Na 5 uur; De. Oraeffsirsat no 23 Aanmelden op Woensdag 13 Maart van 10-12 en van 2—4 OUI t>y RUTTEN S CafétertaCaKtana, Matbenesseriaan 39,'Rotterdam. wat yond jij het glanspunt van de avond; Pel? „Die Bchoentjes ..van jou;; Kaan. 2oo prachtig ..met Hr'dal-schoca- creme eepoetst! schoengreme Beroemd «foor hoor glnna. Pw 2S rf S.Ï. Hij, «mm Wi»*»rwaril«| £r<lijfibr1«k, Aisolaart

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4