- Eerste resultaten van de besprekingen Ruslands öliebelangen in Perzië r :ri INDONESIË Atinict A el fric,u.v/s Feijsnoord-voorhoede faalde RED. EN ADE. LANGE HAVEN.HI SCHIEDAM - TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER "WEEK 11 CENT PER KV>'ARTAAL 11-— LOSSE NUMMERS 1 0.09 DE SCHIEDAMMER ADVERTENTIES XNIJCHTINGENDI12NST:- j SCHIEDAMSCHESINGEL 41 ROTTERDAM' f' TELEFOON NRS. 2S430 EN 69300 POSTGIRO N»J. 39SW4' - Bankier: AM5TERD. BA» .'K TE ROTTERDAM - ZESDE JAARGANG Ko. 65 MAANDAG 18 MAART: 1946 O oer toekomstiee procedure is overeen- summing bereikt ri' Lot der.;-.geïn*ef n^.erdejl/. Over de tweede bésprefcmgr -tn* schen Sjahrir en ;dr. vau Mook ia het volgende' ótflcieeie commtmque ultgeffeve^ 16en maart om 15,30 uur heeft - ten huize van den Brit Bchcn gezant wederom een ontmoe» ting plaats gehad tusschen de Ne derlandsche en de Indonesisrhe delegatie. Over de te volgen proce dure is overeenstemming bereikt. Er zjjn BUb-commLssies gevormd om de' bijzonderheden te behande len-: Zoodrade subcommissies ver-c- slag uitgebracht ;;.hrtbéri^f v «tl iydeï conferentie worden voortgezet". :Deêerate v: bespreking heeft ^^oensdag/plaats gehad:Aan het einde- 'van 'de bespreking, welke.twee uur duurde, selde l een officieels woordvoerder: „Ik geloof; dat et een- werkelijke voortgang gemaakt „Is"- Op een vraag óf .-.dr. van Mook dp de: voorstellen - van Sjah rir ant;-' ■woord uit Den Haag ontvangen, had,, antwoordde de woordvoerder:; „Dr. van Mook heeft volnvicht tot onderhandelen". Er zijn twee sub-: commissies gevormd., welke de bij- zonderheden uitwerken. Men acht-; r tehet' raadzamer, deze. subcommis-: sies in te stellen dan een overvloed van bijzonderheden In een .plenaire, vergadering te moeten bespreken.. De1 volgende ontmoeting tusschen - Sjahrirën dr. van Mook zal, naar, -men verwacht, begin van deze.' week plaats, hebben, nadat de sub-, commissies verslag hebben uitge bracht. De Indonesische delegatie;:, bestaat uit Soetan Sjahrir (leider) dr„ Darmaxvan, dr. Darma Setta-' wan. Hadji Agoes Salim en dr. A. K. Pringgodigdo (secretaris). De Nederlandsche delegatie bestaat uit. dr. van Mook. graaf van Bijlandt.' dr. Idenburg en dr; Koets. Deze laatsteIs kortgeleden uit Bangkok: te Batavia aangekomen. Voor dén i oorlog was bij ambtenaar enop net. oogenbllk is bij directeur van hetNed:-Indisch departement van' - onderwijs en eeredlenst. De tlelega- -ties zullen permanent -zijn; De -be--^ sprekingen ztfn gevoerd in- drie Soebarno Dat Soekarno een opportunist is. be twijfelen zelfs zijn naaste medewer kers niet, Hij behoort tot het onaan gename type der „begenadfgde spre-, kers", dat onder de meest autoritaire taal een zeer geringe Innerlijke ze kerheid verbergt; want de prima donna^ der revolutie" zijn altijd de gevangenen van hun succes.. Is hij ook een collaborateur? Toen' Sjahrir fn 1942. De Kadt'opzocht, ver telde hij, dat 'onder de nationalisten. Overleg had plaats gevonden: Sjari- foedln en de zfjnen zouden onder gronds verder werken: Soekarno en Hstta zouden pogen door bovengrond- sehe samenwerking hun ondergrond- schevrienden te dekken. Sjahrir heeft zich terecht tegen deze politiek verzet. Welke practische voordeden zij heeft opgeleverd Is moeilijk te zeggen, al stoat het wel vest, dat Hatta, door met aftreden te dreigen, het leven heeft gered van SJarffoe- dln, die Inmiddels gepakt en ter dood was veroordeeld. Maar dat alles zinkt ln het 'niet bij het enorme nadeel, dat vooraanstaande nationalisten ver antwoordelijk werden voor de Japan-; sche politiek van uitbuiting en men- schenroof, om niet te spreken van de fascistische ophitsing; die ook uit hun naam werd bedrevenen als gevotg daarvan door de Jeugd, te gretiger, gesdkt. Opportunist gebleven, bezat hij na- tourlijl» niet den moed tegen de ge volgen var- zijn politlekop te .treden, toen ceze tn den vorm van het «f-,, :sc!ivv.eitjke extrerofsme alles trachtte te vei woesten. Sjahrir deed dat In zljti brochure .Onze strijd waarin tevrns de strijd >erd~ aangebonden tegcn Ti te c leborateurs. Valt Soekarno duu-onder? Er zijn rbtlonrllsten, .die met de Japanners hebben tsaraefigew«nkt te eigen bate tn'ült fnscHstisehe~verblttidheld Met; deren wenséht Sjdlïi tr zelfs, K' en minuut ln één teame: te ritten Dtar- naast„staan-de nat]otvutrien, die ge collaboreerd hebben uit natlonalKtt- -Kche overwegingen. Huh fout Is trr de eerste nlanct eenpolitieke, ;al heeft, deze politieke schuld zich in den lx,p van de bezetting tot een rnoreeie u'tt- gebreid ln deze schtiid behoort Soe karno en sjahrir had ongetwijfeld' paame mét hem afgerekend, indien- de machtsverhoudingen het hadden toegestaan Het was juist de grobte fout van de Nederlandsche regeertn^. dat zij, met voorbijzien van alle pO* litleke elementen, haar aanval met volle kracht op Soeksrrto richtte;.' Soekamo Immers la een martelaar van ons koloniale systeem; men rvag nimmer 'vergeten, dat de Japansche "bezetting.voor hem In eerste instantie, een bevrijding was uitgevsngen- schap Kan men ontkennen, dat de Japansche bezetting de nationalisten een geweldigen, stap dichter bU hun doel heeft gebracht?. Hoe kan ons geroep Lover -collaboratie Indruk maken, tndien'ónze Justitie te.Batavta ,.Jn hoogste instantie vertegenwonr-, digd wordt" door een" man ala 'den procureur-géneraal Jonkers. d,w.z. door den man, die destijds de arres tatie verrichtte van Sjahrir. dezei'de Sjahrir. wiens' breedheid en .'gema- Jtlgdheid óns zooveel'hoop geeft? Soe- kaw m.a w. ls het symbool van het koloniale onrecht: door onze aanval len op hem is. hl1 tevens tot een ob-: ject.geworden van een preptige-strtjd en dit Inatste vooral verbiedt Siahrlr, óm zich thans formeel van Soek ar no 'te: dlstancleercn, De bwtrafflne der collaborateurs la de-taak. van "de ...natiónallsten zelf.. Tlpodra de onafbankelljkhotd er la en de roes dér bevrijding »1ch heeft:.get. ïegd,. kan" Sjahrir -de: strenge en niet*- ontziende - afrekenfnp beginnen, die; tévens eer» afwikkeling beteekent met Jedere IJdele agitatie en woijróenr^ke demagogie. talen en wel in het Engelech,.-Ne- cieriaadsch en MaleiEch. Intcrneerin^skampcn opge heven? Volgens een bericht van den onder geallieerde contróle staahden radio-zender te Batavia heeft de T.RXf (het leger der Indonesische republiek) besloten een groot aan tal intemeeringskampen in de bin-, penlanden van Java op te - heffen ..en alle geïnterneerden in eenige daartoe: bestemde- gebieden ln Midden-Java samen te brengen. Blijkens mededeeling^n van een Ihdoheslschen woordvoerder heb ben in de laatste dagen besprekin gen, tusschen - Sjahrir en verschil lende hooge -T.R.I.-functionnaris- sen ovér deze kwestie, plaats geha± - Over deze besprekingen is thans nog- te weinig'bekend, om met eeni ge: mate. van-, zekerheid te kunnen zeggen, Df deze maatregel al dan niet als een inleiding tot het over brengen van"20.000 geïnterneerden naar de onder Britsche contróle staande gebieden kan worden be schouwd, evenmin: is de plaats, waar, de geëvacueerden zullen wor den bijeengebracht, reeds bekend Poo'schs leger wordt ontbonden De Britsche re^eering heeft be- slatexi, dat de Poolsche strödkrach- ten van het leger, de vloot en de luchlmacht, dje t(idens den oorlog aan lïngelsche zijde hebben gestre den, ontbonden zullen worden, al dus de politieke correspondent van de News Chronicle. Unrraverkeer via Antwerpen Belsisch voorstel inden Raad van de Unrra Titdcns .de plenaire zHting van den Raad van dc Dnrra, die Zatcrüaemlrida^ to Atlantic City •rwerd gehouden, werd van Bel gische rijde voorgesteld, de ha- ven van .Antwerpen ln plaats van die van Bremen of Ham burg voor den doorvoer van Unrra-goederen voor Midden-' Europa te gebruiken. ,E>e algetneene commissie wilde dit voorstel naar den directeur-generaal verwijzen,' doch hiertegen verzette z!ch de Belgische aige vaardigde, graaf Aiain du Pare, door te ver klaren, -dat het gebruik van geal lieerde: havens ln plaats van Duifc- eche „een kwestie van principe" was. Naar aanleiding van de motie van graaf Dn Pare, die door den Nederlandschen afgevaardigde, den heer Zimmerman, werd gesteund, werd de kwestie terugverwezen naar. de algemeene. commissie. De Neder-:, landsche delegatie stelt zeer veel .belang in het voorstel, omdat, wan neer Antwerpen eenig aandeel zou. ;kri1°en .!n den doorvoer van Unrra- goederen, een dergelijke actie ook bijv. voor Rotterdim en Amsterdam zou Ininnén worden gevoerd»;:W Mooyman gepakt Ridderkruisdrager probeerde Ihuis te komen Dé P.Ö.D, te AJphen a. d» Rijn heeft de hand kunnen leggen op Gerardus Lconardua Mooyman, drager van 't ridderkruis van het IJzeren Krols en nog eenige au- -dere medailles. v iiooymanwas de eerste Neder- lander, -die deze docoratieverwierf en werd destijds persoonlijk door Seyss Inquart ontvangen en ook .Musfért bereidde hem -een grootsche ontvangst in zijn hoofdkwartier. v De „held van bet Oostfront"heeft' zich :geruimen lUd in - Duitschland verborgen- weten te houden, doch': was -tenslotte met.-een vriend. d;e bij de Kriegsmarlne heeft gediend, clandestien in Nederland terugge-, keerd. HIJ hoopte hier - incognito - te kunnen blijven, doch Zaterdag raakte hjj. te Bodegraven den weg' kwijt en. voorbijgangers, wlen hlj om- Inlichtingen vroeg, kregen door zijn gedrag argwaan en waarschuwden d e pol 1 tie. Deze reken de Mooym an en zijn vriend- in, onderwierp; hen aan een streng verhoor en leverde hen na hun bekentenis aan den P. O.D. over.v;:-;.-. worden de sinaasappelen gelost? 'Gisteren is door de haveharbel- ders een afspraak gemaakt met de regeeringsvertegenwoordlgers, waar- bil overeengekomen werd, dat he denmorgen geen arbeiders zouden worden aangenomen'voor het los-' sen van de schepen met sinaasap pelen uit Spanje. Deze afspraak is .gemaakt., opdat- de havenarbeiders, op een vergadering, die hedenmid dag om, één uur gehouden werd over.het standpunt- van het hoofd bestuur en van de landelijke advi seurs van-de E.V.C.. zouden kunnen stemmen.' De uitslaghiervan zal 'beslissen of de schepen al of met gelost zullen worden. Zoo- fttimlhrt Tahneijer hfitd bêwlixsettttr- (totlmtnt: Ptwcr htif.ft zijn 'üoel ■vtvtaten. I'aavvie en Oldtmbjirff, .tneflen toe; Haar het is al te laat. Komt kwestie voor den Veiligheidsraad? :>Tegens rijd'^e .■berichten r^t>eSovjetrussische conénéntafór, Alexeijef beschuldigt de X'erztóche regeering in de Izvestia van schen ding van hét olieverdrag ;yan\ 1921 Vol eens den schrijver zijn de-Stan dard, .Oil Company of America en de Anglo-IranianOil Cie .begunstigd met; concessies, die een bedreiging vormen voor de olievelden van-Ba-, koe. Bovendien werden olieconcesr s'es in noordelijk - Perzië aan. da Sovjet Unie geweigerd- Hierdoor krijgen de Britsche oliecohcesslés. het karakter van een monopolistisch privilege.De handelwijze 'vkn Per zië provoceert botsingen tusschen Rusland en andere groote mogend heden, aldus Alexeijef.. Russisch advies aan Perzië, Volgens den diplomatïeken corres pondent van de New YorkTimes zou de Sovjet-Unie Iran .hebben „aangeraden" geen beroep te doen op den Veiligheidsraad; wegens de aanwezigheid en de activiteit van het RoodeLeger ln Noord-Iran Iraansche beschuldlgmg In Amerikaansche regeeringskrm- gen bevestigt men, dat de Ver.'; 6ta- Lenmgrad-symphonle V:HOTTEIiDAlt,ZONDAG In deze.kolommen hebben wij reeda eerde»' naar aanleiding van. de uit-, voering van; Mjaskowky s SympbooJe- Ballade er op gewezen, dat de Rus sische muziek een geheel andere be- téekenls krygt. Indien men ze van de Russische geestesgesteldheid uit tracht te beluisteren Want-de Lenin grader Symphonte van Sjostakowttsch bevat., hoewel ze weinig^directe West- Eropeesche 'nvloeden verraadt, onxe- twijfeld verschülénde momenten, dte van teel nlsch-compositorisch stand punt beschouwd het hef*' agsch muzlekbesef, door hun onevenwich tigheid niet bevredigen. Vooral met de harmonische Inventies, die soms ■wel boetend, doch vaak ook onbe langrijk zyn, kan men slechts ge noegen nemen. Indien de melodische expressie, die veetal verrassend is. in dit werk als hel voornaamste en meest typische element wordt be schouwd. Toch Is dit werk, dat bin nen de grenzen der tonaliteit blijft,' ook. a] mede om zijn instrumentatie, indrukwekkend te, noemen door de groote muzikale spanning, die uil elk der deelen sp.reekt, indrukwekkend ook. omdat het een uiting is van de Sovjet-Russlschgn mensch, die slechts op muzikanleske wijze den gewéldi gen Indruk,: dien „.bet oorlogsgeweld op^iiem maakte, heeft willen ver klanken. Als zoodanig ts deze gym-, phonle dan ook zeer geslaagd te noe men en kan „men haar als een merk waardig specimen der hedendaagsche Jtusalsche toonkunst beschouwen. Het Residentie orkest heeft onder - leiding van Frits Schuurman dit veel- eischénde wérk prachtig" gespeeld Dé dirigent had voor '-'deze bijzondere prestatie een zeer hartelijk applaus tn ontvangst te nemen, waarin hij zijn musici ruimschoots Liet deelen. 1 Voor de pauze werd.de Altrhapso- dte van Brahms, uitgevoerd, een-van Brahms mooiste.'werken De altzan- geres Annie Woud zOng de solopartij op sublieme wijze. Het Rotie s Mapr nenkoor en het orkest muntten hierin uit door fraaie-klaokgeving. H v B. - tn Nederland begint hét werk van SJostakowltsch., dat- hier tot nu toe vrijwel' onbekend, -was.-meer de aan- dacht te trekken. Deze week zullen; in het:Concertgebouw te Amsterdam drie -'uitvoeringen gegeven worden van de-Achtste Symphonte van den Russisch en componist: - Het Concert- gebouworkest, onder leiding van Franz Andrè, den dirigent .van het Orchestre National dé BelgJque zal deze, com- pos»tie uitvoeren. De Achtste'"Symphónie zai:ln Rot-: terdam het eerst- inl'Junl door het Kotterdamscb Philharmonlsch Orkest onder Dl*. Guy la Bando worden ten gehoore gebracht. HANDEL IN GROENTEN; f KOMT VRIJ - Daar ln:1 be tvoorj aar- eenzoo- danige „aanvoer van versche. groen ten verwacht kan worden, ;dat een ledervoldoende zal kunnen.: koe pen: tegen redelijke prijzen;" zal met m- gang ,.van, een„ nog nader, vast te -' stellen datum vrije handel - en vrije „prijsbeweging voor. groenten worden tnegÊstaan. De overheid zalnauw lettend toezien, hoe: de groentepry- zen zlcti bn?- ;kèlèitL WEERBERICHT ■Matige, later aan de kust - tydeiyk krachtige wind tusschen Zuid en .Zuid-West. Meest zwaar .bewolkt. Geen regeru'van beteekerds. Verdere stijging van temperatuur. ten; dé Perzische kwestie aan den Veiligheidsraad willen zien voorgé-, legd. De handelingen, waarvan Per zië de Sovjet-Unie beschuldigt, wor-, den bestempeld als - een bedreiging van den wereldvrede, welke opvat ting men grondt op de bewegingen der Sovjettroejien, vooral in de rich ting van de Turksche grens, wel licht om Sovjet-Rusland een voor- keurspositie aan de zee-engten te verschaffen. Protest overhandigd? De Iraansche ambassade W Washington heelt verklaard, dat zij In den loop van den dae het protest der regeering van Iran tegen het verblijf van Sovjettroepen to Perzië aan den Veiligheidsraad zou over handigen. Weer opera-rumoer in Amsterdam In December van het vorig jaar rijn .de operavoorstellingen in den Stadsschouwburg te Amsterdam na het rumoer, dat op den eersten avond van de opvoeringvan „Tos- ca" ontstaan was. afgelast, Bij de gehouden interpellatie tn den Aro- sierdérrischen gemeenteredlnde, afgeloopeii wéek hebben B. en W- echter besloten de operavoorstellin gen te doen hervatten. Gisteravond, bij de première van „F'ddJo" £s het opnieuw rumoerig geweest. Na de pauze, in het derde., tafereel, riepen plotseling eenige: mannen to de bovenregïonen van den schouwburg: „Geen -frontzorg- opera in Amsterdam", waarop een vrouwenstem antwoordde: „Smijt hem er uit", heteeen epschiedde De voorstelling werd zonder ver dere incidenten voortgezet en beëin- Wijzighg vart sociale we^er» De minister van Sociale Zaken; de heer W. Drees. heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ln-: gediend,inhoudende een wijziging - der invaliditeitswet, der ongevallen wet 1921, der land- en tuinbouwon- gevfllienwet 1922. der ziektewet, der kinderbijslagwet en van het zlefcen- fondsenbeslult. De gedurende den oorlog eh na de hevTijrilna plaats gevonden, hebben de sti.jcing van de loonen heeft er toe geleid, dat vele- arbeiders, die voorheen onder de ziektewet en de invaliditeitswet vielen, de - loongrens van f 3900 welke in d**®* watten ts, gesteld hebben overschreden. De minister acht het wenschelijk dat maatregelen genomen worden, opdat dezé arbeiders onder de toe-, passing dezer .sociale verzekerings wetten blijven vallen.. De minister, is van meening, dat verhoogtog der loon ere ns tot f3750. voldoende kan woeden geacht. De minister: heeft gemeend, de looTtvrens. van f3250 voorshands niet te. moeten doen gelden ten aanzien van de-verv^ertos van de arbeiders ingevolge het ziekenfondsenbcsiuit en hier de loongrens van £3000 te behouden. - Voor de - toekenning van de .uit- ke^nng van^kraamreld aan een ver zekerde. ech teenoote of inwonende dochter/ stief- of pleeedochter van een verzekerde, wordt vereischfc.dat de 'verzekerde' ln., het Jsar, vooraf gaande aan den dag der bevalling, op ten minste 156 werkdaven ver plicht-.verzekerd is geweest. Niet meer dan redelijk is, dat de2e eisclr- verlicht wordt voor hen. die door de stUring van de loongrens onder de verr*kering gebracht wordenen die alleen,, omdat hun loon boven de 13000lag. voor dé wijziging niet verzekerd waren. Oorlogsmisdadiger gepakt °e vooral in het oosten van ons land/beruchte oorlogsmisdadiger S.S Untersturmführer - Ludwig Hetoe- mam Is in Hamm (West-Dultscb- iand)- .gearresteerd, toen hij onder ee.n vaiscben naam dlstribut^kaar- ten trachtte -te-verkrijgen. Hy be hoorde tot de Dtenststelle van den SU, te Arnhem, waar hy o.m. be last ,was met de kerkelijke zaken. Dit verhinderde hem echter niet ëen ware terreur uit te oefenen, menschen Te arresteeren, te mis handelen en zonder vorm Van pro ces te laten doodschieten, zooals ln Gorssel en Arnheta Ook -heeft hij in Vorden eenipe Bevangen genomen' vliegeniers doodgeschoten. Achterhoede be perkte de nederlaag Neen, Feljenoord, looals hel Zon* dagmlddag tegen. BlauW Wit speelde, kan geen aanspraken op een kam pioenschap laten gelden. Daarvoor was vooral het vonrhoedespel te on samenhangend, te traag en te -weinig productief. Dat wéren ook de voor naamste oorzaken van Feüenoords nederlaag, die dank zt) het ulUiteken- de, werk van de achterhoede, slechts tot i—0 beperkt bleef. Zelde», hebben we tusschen kam- ploenscHnaldaren een kleurloozer wedstrijd zien spelen dan gisteren. Kenners haaüen van te voren gezegd: „Je zult zien. dit wórdt een betere wedstrijd dan vorige week ln. Luxem- ourg I" Hoezeer hebben zij zich ver gis: Eens te meer zullende meer dan dertigduizend toeschouwers na afloop tot de conclusie gekomen zijn, dat, het^-met ons voetbal op het oogenbllk,'droevig gesteld Is Dit wa ren nu twee topclubs uit-hun afdee- Ung. cue vochten voor hun kam pioenskansen cn hoe weinig hebben zij er van terecht gebracht,'want Blauw Wit liet ai evenmin fcam- ploensvoetbal zfen Een enkele maal was er eens een flitsje van aardig combinatiespel, maar het was maar heel sporadisch.'Zegt het bijvoorbeeld niet Iets dat Blauw Wit voor de rust sieents drie hoekschoppen te nemen, kreeg en Feljenoord geen enkele? Na de rust was de hoekschoppen-verhou ding 3—1 ln het voordeel van Blauw Wit. Tn den geheelen wedstrijd heeft. Feijenoord aus één hoekschop te ne men gehad We hebben verzuimd de echbten te tellen, die Van Kaalte te stoppen heeft gehad, maar het zijn er waarschijnlijk ntet meer dan tien geweest.- Experiment mislukt, Dat Feijenoords voorhoede dezen middag faalde vond voornamelijk zijn oorzaak ln het mislukken van het experiment met Herwijnen ais Aan valsleider Bij Feljenoord bestaat al net als tn het Nederlandsch elftal een permanent, middenvoorvraagstuk. Het experiment van gistermiddag zal dan ook zeker niet herhaald warden. Feljenoords achterhoede treft geen enkel verwijt Van der Heide stond weer stoer te speien. in de midden- linie was Kroon de oude- nog niet, maar een lichtpunt was het spel van den Jongen Hoek. die voor De Vroet Inviel was het ook met Van Heel. die als reserve van Feljenoord ln het Nederlandsch elftal speelde f Tn de eerste helft was er.maar wei nig vermeldenswaardigs gebeurd: Blauw WH was over het algemeen sterker en het mees; den aanval, maar et kwam maar;weinig ult- Erustig bedreigd - wrT?*t Rotter- - damsche doei- sicc1 ipóra'dlsch. Emotie bracht een if.-iijk dave rende kopbal van :-Vé A»/zdeunt, die Van Raalteer eveh daverend uit- etompte en een pracht kogel van Wijngaarden, die Visser voortreffelijk stopte Daarmee is.alles van de eerste helft verteld. Vee] levendiger spel heeft de twee de helft laten zien. Het begon al da delijk met een schot van Van Kils- donk tegen den paal en er kwamen daarna momenten dat het even goed ging bij Feljenoord. WUders liet toen echter zien. dat hy werkelijk tot Ne derlands beate achterspelers be- hoort en Rous deed weinig voor. hem onder Te gauw verslapte Feljenoord weer en toen brak het Amsterdsm- sche offensief los Het was jammer voor de Blauw Witten, dat Wijngaar den geblesseerd raakte en op den rechtervleugel nog maar wat mee- hlnktg. Het had echter tot gevolg, dat bijna uitsluitend op links gespeeld werd. Bergman en Westphal met een stuwkracht als Stijger er echter de den hef bij vlagen uitstekend Het bleek tevens, dat Bas Paauwe in snel heid te kort gaat schieten. Te vaak Voetbaluitslagen EERSTE KLASSE DISTRICT X Ajax—Xerxes 2—1 DOS—RFC ....v»..-s_i VSV-ADO 2_7 Emma—De, Vole wij ckers 5—J- EDO—HermesDvs i— DISTRICT II HBS—Haariem S~I Sparta—DFC 2—0 DWS—stormvogels 2—0 Feljenoord-Blauw Wit 0—1 VUC-DHC I.... l~-2 le Klasse: District IllsWagenln- gen—Ensch. Boys 3—6; Be Quick— Quick 2-4; PEC-Go-Ahcad 1—4; NEC—Tubantla 2—2; Enschede—Hera cles 1—0 „Dlsirlot IV Ie klasse: Eindhoven- Helmond 4—0: nOadBvV o-ï- wtl- lem II—RKTVV 0; RBC—Vlfsslngen 11; NAC—Long a 02 District V ie kla-'te: GV4V HSC 1 0 Veiocltas—Leeu^Brd«*n 1—Sj -AchalJes Sneek I—IFrlr a Iteazenvèen 6; LSC—Veendam .4— i District' VI Ie. klassa: PSV—Mvv" I— irMaunts—Bleljerhetde 3—0', L1m- burgia—VVV 7—4; Jullana-Spoitcl - Emma I—1; Roermond—Brabantla 3—3 District n 2e klasse Af SVV—ODS 6—0; BMT-Coat 8—5; VDLOver maas 1—6;. Excelslor^HW 3—2; For- tuna—CVV 1—2. 3e klasse C: Concordia—VCS 3—S; De Hollandiaan—Terlaak 7—1: Spar taan '20—Excelsior '20 3—2; Postdui ven-De Musschen 0-^3 Se klasse D: DCL-Martlnlt 4-3; Slikkerveer—EDS 1—0. 3e klasse E: DHZ—The Rising Hope 6—0: CKC-Zwljndr, 2—3; Fluks—Al- btasserdam 1—2; EBOH—DCV 2—4. 4e klasse G." Bloemhof—DZB 4—11; S FC—Oud-BeÜerland 8—2; S3 Hooger— St Lodewtjk 8-1: Saturnus—Hlon 0—1 4e klasse H: GVR Ajo-Donk 7—2; Hellevoetsluis—Siod 4^0; NHS—Hflle- T gersberg 1—2. 4e klasse I: Wit. Rood' Wit—Her- manöad S—6; Ürsus— Aeolus 3—j.j Dln- dua—Schled 2— io - 4e klasse J: Dilettant—SMV 6—4: Progress—Belvédère 4—2; Zwervers— Bolnes. 7—2; Transvalla—FSV Pretoria 1—3; HOV—Sunrise 6—L Dezer dagen Is meegedeeld, dat, de U.n.r.r a. zich plet..zal bezig houden- met hulpverleen ing aan Ned indtë en evenmin met de peronen die uit Ned indlë naar Malakka en Siam -zijn 'Uitgeweken. '-1 Oud-mlniaterSteenberghe Is uit Londen per. vliegtuig' te New York aangekomen en doorgereisd naar At-: lantic-City om de bljeenfeorristtvaa de. tjjï.rjï.a; bij te;wonen. kori'- hijBeréman nlet houden" 'Dat' werd ook de oorzaak vsn .het;eenige doelpunt, dat ongeveer, tien minuten voor tijd ontstond. Bergman waa door zijn grootere snelheid Paauwe voorbij - Bekomen <jn alleen voor Visser ver schenen Be reman echoot echter hard tegen de bovenlat, maar Tolmeijer ving den bal goed op en gaf Visser, geen kans. Feljenoord stelde nop eem aantal hopelooze pogingen ln het. werk ge- tijk te maken. Paauwe kreeg op den rand van het strafschopgebied een vrijen schap te. nemen, maar Van Raai*e stopte het hsrde schot. Daar mee was Feljenoords laatste kans verkeken Voor,'scheidsrechter Van Moorsel waren er, ln dezen wedstrijd geen .moeilijkheden. "?-■ ■'-■ Sparta scoorde in het laatste kwartier De ontmoetingen tusschen Sparta en D.FC. hebben zich altud gekenmerkt door een groote rivaliteit en de D.F.C.'ers zijn voor de rood-wttten steeds moeilijke tegenstanders ge weest- Ook ditmaal speelden de Dord- tenaren een felle party voetbal. Da zeer talrijke Sparta-aanhangers dlo zich behagelljk ln het voorjaars-zon netje zaten de koesteren, hebben dan ook lang in twijfel moeten verkee- ren omtrent de overwlnnlng-- De eerste-drie kwartier gaven de Dordtenaren voortdurend den toon aan. Maar tot groote opluchting van de Rotterdammers bleek de Dordt- sche voorhoede even veie malen met ln staat te doelpunten. Zelfs Myn- ders, die een goede partij soeelde, wist. Landegem niet te passeeretu Ook de Sparta-voorhoede ging mank aan schotvaardigheid Verschillende schoten van Den Boer, Sonneveid en Weber gingen falikant naast De mld- denllnle der Spartanen ondersteunde den aanval maar matig. Landegem was een betrouwbaar doelverdediger. De backs, v. d. Leiy en Vermeer, speelden verdienstelijk, al liet „hua wegwerken te wenschen over Wanneer het Dordtsche doel werke lijk In gevaar kwam, dan zwierf ln die buurt steevast de „dunharige"" Litz precies daar. waar de situatie het meest penibel was Door zijn veel vuldig redden maakte Lltz zich. tot den besten speler van bet veld Eerst tégen het einde van den wed strijd— er was nog een kwartier te spelen kwam de roodwitte ploeg er goed in Na een serie goed opgezette aanvallen werd hun zv/oegen be loond Een handig aangegeven bal van Weber en Den Boer kon met een strak schot zijn ploeg de leiding geven. Een muiuut later benutte SJ. Weber een fout in de D F C.-verdedl- ging en bracht met een keurig doel punt den stand op 2—0. E.D.O -Hermes-D.V.S.1 -0 De Schiedammers hebben ln Haar lem een aardlgen wedstrijd gespeeld en ze hebban ook goede staaltjes voetbal laren zien. Zelfs de spanning ontbrak niet. H-D V S pakte direct na hei begin stevig aan en de schrik moet de E.DO'ers om het hart zijn. geslagen Maar tot doelpunten kwam het niet Zelfs was er m een kwar tier spelen niet veel meer van hun overwicht te bespeuren Hoewel Bor- ranl; verscheidene malen, probeerde te scoren, ging de rust met. blanken stand ln. Na de hervatting was het 'weer Hermes-D VS dat de leiding, nam 1 En nu duurde die periode van overwicht bijna twee maal zoo lang. In de middenlinie blonken Poulus en Van Bultenen uit en tn de voor hoede waren hetBor- ram dte het gevaarlijkst optraden, echter zonder resultaat Tien minuten voor hei einde maakte Odenthal het eenige doelpunt voor E.D.O; Gymnasiasten en H.K.V. speelden gelijk Het prachtige weer heeft ook een vlotte afwikkeling van het korfbal- compentleprograrnma bevorderd. Gymnasiasten—H.KV. was -zoowel voor den kop ais. voor den- staart yan de eerste klasse belangrijk Het ',ge-. iijke spel 4—4 deed Gymnasiasten wat afzakken, doch beteekent een positie verbetering voor K K V ten opzichte van H.S V.,dat wederom - verloor. ïxiS V kreeg Het Zuiden: op bezoek en moest een 1—8-nederlaag Lncassee- ren. Het Zuiden bad bij de rust rceda een voorsprong van vier doelpunten. Ons Eibernest gaat nog steeda aan den: kop tan boekje een groote over winning op Achilles. De uitstag was 101 voor Ons Eibernest Ook Deetos won met groote cijfers van DKC. De Dordtenaren scoorden 13 doetpun- ten tegen de Delftenaren 2 Ons Ei bernest heeft thans vijftien punten uit negen wedstrijden - Het Zuiden en Deetoa speelden elk négen partyen en vergaarden dertien, resp twaalf punten - v -V; In de Tweede Klasse A Hep Ready, twee ptinten ln op Die Haghe, dat evenwel nog steeds fraai bovenaan staat, ln 2 B wordt Spangen, dat met acht gespeelde wedstrijden 14 punten heeft, direct gevolgd "door Quick, dat na gewonnen te hebben van Deetos a thans 12 punten heeft uit 7 wedstrij den De uitslagen lulden als volgt: Ie Klas: Gymnasiasten—H.K V 4—4: Ons Eibernest—Achilles 10—1; Deetoa D K C. 13—2: H S V.—Het Zuiden 1—« v/ 2e KI. A: Keady—Dte Haghe 5—3; Hou Stand—A L-O. 6—4t Achilles S— Views-Orientls 5—3; Fluks—Gymna» slasten -.7 2e KI' B: Deetos 2—Quick 2-4: 05. CR'-T.O.V. 5—6: Rozenburg—Schie dam 31; Het Zuiden 2—Zwervers s-2.;r-: ...Se KI.: Fluks 2—Algemeene 1—2; Die Haghe 2—Olympiaan 2—7: H.S V. 2—Emma 6—3; Rood Wit—Zuider kwartier, 55; Algemeene 2Gymna siasten 3 1—6; H K V 2—Achilles 3 3—1: Velox—Ready 5 5—0: Trekvogels ODO 4—2; Zwervers' 2—Reeenboog 0—1; Rozenburg 2—Ons Huls 1—7; Succes—Barendrecht0—6; WTON— Deetos 3 7—1; Spangen 2—Sperwers 5—4; Quick 2—Spartaan 13; Mer- - wede—Actief 2— De uitslagen voor den Rotterdnm- sChen Korfbalbond luiden als volgt: Afd: U D.S K V.—Schiedam 2 8-8; Wfon 2—Succes .2 6—I;' Ons Huls Het Zuiden A I—7. - Afd2: Actief t-O.KC 2—2: Rozen burg 3—sperwers.2 0—4; Wlon 3—OS. C-R 3 67-3; De Spartaan 2—Spangen .4 1—4; Sperwers 3—Het Zuiden 1-1. Afd.' 3: 'Ons Huls f—Velox 3 1—3;-:;. De Spartaan 3—Hillesluis 0—3: Ons Huls 5—Actief 3-2—1,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1