I' wordt m Sinaasappelen Sinaasappelschip niet gelost Modus vivendi tusschen V.S. en Spanje? Fraude bij de Stichting Kindertehuizen 1945 m I I DE SCHIEDAMMER J - Vrijwilligers nemen taak over Vliegveldbouwers voor het Bijzonder Gerechtshof vfl RED. EN ADM. LANGE RAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 833M ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT KWARTAAL t A— LOSSE NUMMERS f 0.09 ZESDE JAARGANG Nj. 66 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST:. SCHLEPAMSCHESINGEL ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 6S300 POSTCIRO NO. 398044 Ban «eter: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DINSDAG 19 MAART 1946 DE E.V.C. veroorzaakte al heel wat deining sinds de bevrij ding en In vele - gevallen ls ge bleken, dat men niet ten onrechte het grove geschut ln werking stel de. Soms vraagt men zich echter ef,. of het bU de E.V.C. nu om het spel dan wel om de knikkers gaat. Wij waren allen min of meer ont hutst. toen de regeering een over eenkomst bleek te hebben gemaakt met Spanje, een ruil van Philips-, artikelen, pootaard&ppeïen en sui kerbietenzaad tegen glas, kurk, bout en wijn, al ging het om een betrek kelijk kleine hoeveelheid.^Een~pro test was toen alleszins begrijpelijk. Inmiddels ls onzerzijds de run ech ter aangegaan en Zondag is de ruil voltooid, toen de „Orpheus met sinaasappelen de haven van Rotter dam binnenvoer. Nu belegt de E.V.C. een - spoed vergadering. waarin, zooals wt) el-: ders mededeelen. besloten wordt de sinaasappelen van Franco niet te lossen. Wat bereikt men daarmee?- Inderdaad een Incident, waaruit blijkt, dat men niets van Franco wil hebben. Maar duizenden kinde ren onthoudt men tegelijk de sinaas appelen, die aan verrotting worden prijsgegeven. Dat blijft er dan .van de spontaniteit' over, die niet door het nuchter verstand wordt geleld. Is het goed deze zaak dermate op de spits te drijven? Die sinaasappelen worden na- tuurUJk toch gelost. De heele stad is bereid en de studenten hebben ook al aangeboden voor het lossen te zorgen. Bovendien is het landelijk bestuur van de E.V.C., bij monde van zijn voorzitter den heer Koe nen, ln dit geval vóór het lossen van de gekochte èn betaalde artike len. Als^men op deze wijze naar de machtsmiddelen grijpt, bereikt men het tegenovergestelde van wat men wil en verspeelt men de sympathie van de talioozen, die de bezwaren teeen de handelsbetrekkingen met. Spanje zeer wel onder de oogen zien Havenarbeiders besluiten: Duizend man niet aan hun werk Rotterdam, Dinsdag Op een gistermiddag aan den Jobsweg gehouden openluchtverga dering, uitgaande van de Eenheids- vakcentrale heeft het grootste ge deelte van de daarbU tegenwoor dige havenarbeiders,' wier aantal cp eenige duizenden kon worden ge schat, door handopsteken te ken nen gegeven, dat z\j de schepen met sinaasappelen uitFranco- Spanje niet willen lossen. Tevens werd besloten de* proteststaking, die om 12 uur was ingegaan, tot vanmorgen 8 uur voort te zetten. Het eerste schip met sinaasappe len uit Spanje, de „Orpheus", ls Inmiddels te Rotterdam gearriveerd Zooals te verwachten was,.zijn er. onmiddellijk moeilijkheden gerezen in verband met het lossen van de lading. Op verschillende vergade ringen, o.a. op de massabetoogxg in de Amsterdamsche markthallen en in de PJvièrahal werd scherp stelling genomen tegen bet aan blijven van Franco en het onder houden van handelsbetrekkingen met dat land, zoolang de Caudillo nog aan het bewind was. 'Op de vergadering van 7 Maart in de Rivièrahal heeft de advies raad van de E.V.C. aan Scherraer- horh een telegram gezonden, waar in werd aangedrongen op het ver breken van alle handelsbetrekkin gen met Franco-Span je. Voordien zouden de schepen met sinaasappe- Franco weerlegt in een memorandum twee van de vijftien Amerikaansche beschuldigingen Engeland wil Spanje nrhet vrede laten Naar uit betrouwbm-e bron wordt vernomen zyn er onderhandelingen gaande over een „modus vivendf" tusschen Spanje en de Vereenigde Staten. Er zUn echter geen bijzon- heden bekend. De Spaansche regeering heeft haar antwoord op de Amerikaan sche beschulidlgingen inzake Fran co's verhouding met de Asmogend heden neergelegd in een memoran dum. Ter verdediging van Spanjes politiek tijdens den oorlog wordt ln het antwoord ojil het volgende verklaard: De Amerikaansche regeerür; heeft de regeering-Franco op 1 April 1939 volledig en spontaan ev- kend; toen de Ver. Staten aan den oorlog deelnamen heeft Spanje zijn neutraliteitspolitiek geratificeerd den gebeeien oorlog door zijn tus schen Spanje en de Ver. Staten normale betrekkingen onderhou den; toen de geallieerden In N. Afrika landden heeft president Roosevelt generaal Franco verze kerd, dat Spanje van de vereenlgde naties niets te vreezen had; Sum mer Welles heeft schriftelijk beves tigd, dat deze verzekering niet al leen sloeg op de geallieerde landing ln N. Afrika, maar op den gehee- len duur van den oorlog; de Ameri kaansche generaals Patton, Mark- CJark en Bradley, hebben aan wij len generaal Orgaz hun dank be tuigd voor. Spanjes, houding. „Toestand in Spanje niet ge- ,ijyl vaarlyk" voor den vrede". Duff Cooper, de Engelsche am bassadeur in' Frankrijk,heeft In opdracht van de Engelsche regee ring Bldault, den Franschen minis ter van buitenjandsche zaken, een bezoek gebradnt om de. zienswijze van -de Engelsche, regeering over het." Fransche' voorstel om de >Spaansche; kwestieaan. den Veilig heidsraad voor te leggen, nóg eens uiteen te zetten. Volgens gewoonlijk welingelichte Russisch-Perzisch overleg Volgens hetFransche persagent schap is officieel aangekon digd, dat. de nieuwe ambassadeur, van.de Sovjet-Unie ln Ferzië, 6ad- tsjikof, gisteren te Teheran, zou aankomen. Waarschijnlijk zal dus, a.dus voegt A.F.P. er aan toe. het overleg tusschen Perzlë en de Sov- Jet-Unie voortgezet worden en Per- z.é geen beroep op de Vereenlgde Volkeren doen. DE SAVÓRNIN LOHMAN f Prof. Jhr. mr. B. c. de Savomin Lobman, de voorzitter van de C H Eerste Kamerfractie, is, bijna 63 Jaar' oud. overleden. HU was recda eenige dagen Hek, waardoor hu niet met de parlementaire commissie naar Ned - Indiö mee kon gaan, - - Sinds i912 was prof. De Savomlrv Lobman hoogleeraarln staats- en administratief recht en staatsleer te Utrecht en sinds 1326 was hij üd van de Eerste Kamer. Hij heeft aandeel* gehad ln de oprichting van de z.g. indoioglscho faculteit te Utrecht-en heeft in 1926 een studiereis naar Indid gemaakt. Een van zijn bekendste geschriften is zijn rectorale rede (1951). Het eigen recht der overheid. kringen bracht Cooper ln zijn on derhoud met Bidault vooral vier redenen naar voren, waarom de Engelsche regeering het omven- scheiijk acht de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad te bren gen: 1. omdat de regeeringsvorm ln, Spanje een interne kwestie is en' het een gevaarlijk precedent zou scheppen zich in de interne sou- vereine regeering van een land te mengen; 2. indien Spanje geduren de den oorlog met de Asmgoend- heden samen heeft gewerkt, dan zijn er andere landen, die dat ook hebben gedaan en. In welke bin- nenlandsche aangelegenheden men zich niet mengt; 3. de toestand in Spanje wordt niet beschouwd als gevaarlijk voor het handhaven van den vrede; 4. het valt ten zeerste te betwijfelen, of de economiscne sancties, die de Fransche regeering voorstelt, werkelijk afdoende zou den blijken. De Amerikaansche regeering zal waarschijnlijk het voorbeeld van Engeland volgen en ook het twee de Fransche voorstel om de Spaan sche kwestie voor den Veiligheids raad te brengen verwerpen. Men acht het mogelijk, dat Frankrijk, of zelfs Sovjet-Rusland, ondanks de Britsche en Amerikaansche weigering, de zaak voor den raad brengen. VRIJWILLIGERS Burgemeester Oud deelde ons hedenmorgen mede, een oproep om vrijwilligers uit te zullen laten gaan. Na overleg met mi nister Drees had Mr. Oud daar toe besloten op grond van het feit, dat htt het niet verant woord acht de sinaasappelen uit Spanje te laten llf?gen. Het standpunt van de regeering ln deze is, aldus burgemeester Oud, dat iedere Nederlander vrijelijk zijn opvatting kan hebben, ook ta.v. de handelsbetrekkingen met Spanje. Als echter Iedere groep, op elk terrein de rcgce- rlngspolitiek zou -doorkruisen, leidt dit tot een volkomen anar chie. De rijks havencommissaris Wcstra deelde ons nog mede. dat hedenmorgen met de lossing van de „Orpheus" een aanvang ls gemaakt door vrijwilligers. Proces Neuengamme te Hamburg begonnen „Niet schuldig" zeggen de verdachten Maandagmorgen om 10 uur ls. het proces tegen de; oorlogsmisdadigers van het concentratiekamp Neuen gamme begonnen. De verdachten verklaarden zich „niet schuldig", doch de acte van beschuldiging van den procureur-generaal.' majoor Stewart, isvernietigend: De kamp commandant wordt er vanbeschul- dlgd, metvoorbedachten rade de. geïnterneerden te hebben vermoord door uitputtenden arbeid, honger,, onbeschrijfelijke hygiënische toe standen en door regelrechten moord door middel van gifgas of ge- camouflcerd als medische experi menten, uitgevoerd door den kamp commandant, dr. Bruno Kitt, zelf. De cijfers zijn nog welsprekender: 90.000 personen hebben in het kamp vertoefd, en van hen zijn er 40.000; overleden. Getuigedr. Albert. Pre-, nan verklaarde, dat de kampcom mandant zich bezig hield met het besmetten der longen van Russi sche krijgsgevangenen met t.b.c,- bacillen. Een groep Franschen, die ln het kamp kwam, werd als volgt toegesproken: „Jullie hebt nu de wereld,; Je vrouw, kinderen,ouders, vrienden verlaten, het ls beter" voor Jullie rust, als Je hen maar spoedig- vergeet, want je zult ze nooit meer terugzien". BEVRIJDINGSZEGELS J De in Engeland herdrukte serie e.g. bevrijdingszegels zal, aangevuld' met een zestal waarden, 'niet In gang van 1 April in beperkte mate op* de postkantoren verkrijgbaar worden gesteld. —•In Frankrijk wordt van scheep-' vaartzijde een actie gevoerd tegen de .voorgestetde -nationalisatie ven de' handelsvloot. leD niet worden gelost- Op de bij eenkomst van gistermiddag deeiae de heer Koenen van het hoofdbe stuur van de E.V.C. mede, dat, ge zien het groote tekort aan vita minen rijke groenten en fruit in Ne derland. het wenschelijk zou zijn de partijen Spaansche sinaasappe len wèl te lossen. Franco zou men bij weigering niet kunnen treffen, daar de sinaasappelen door de re geering waren betaald in den vorm van o.a. pootaardappelen, die Fran co reeds ontvangen heeft. Wel pleitte de heer Koenen voor het stellen van een limiet aan de regee- rlno, waarbinnen alle handelsbe-/ trekkingen met Franco-Span 1e zou den moeten worden verbroken. Wanneer die termijn verstreken was, zónder dat. de regeering tot handelen was overgegaan, zouden' de havenarbeiders moeten .weigeren, schepen met Spaansche goederen voor ons land. te lossen. Het meerendeeL der op de verga dering aanwezige arbeiders gaf ech ter duidelijk blijk, meer te gevoe len voor het advies: niet lossen, dat door den heer A. van den Berg. voorn.van de" transportorganisa tie van de E.V.C., maar meer nog door enkele arbeiders-sprekers werd gegeven.. Door handopsteken gaf de vergadering te kermen, de sinaas appellading van de „Orpheus" met te willen lossen en als protest tegen de lankmoedige houding van de re geering te staken tot vanmorgen 8 uur. De vergadering, die een vol komen ordelijk verloop had, ging hierop uiteen. De reactie van het publiek op dit besluit is van dien aard. dat ln den loop van. gistermiddag en -avond van verschillende zijden, o.a; van personeel van scheepvaartkantoren - en studentenorganisaties, voorstel- len kwamen, de lossing van de „Or pheus" over te nemen. Niet lossen De E.V.C. deelde ons hedenoch tend mede, dat de havenarbeiders de consequenties van hun besluit aanvaarden en dat z(j geen sinaas appelen van Franco zullen lossen, ook al heeft de landeiykc advies raad van de E.V.C. het tegendeel aangeraden, fledenmiddag om één uur zouden de haverarbeiders die niet werken met het bestuur der E.V.C. aan den Wesizeedijk bijeen komen en daarna een demonstratie houden. Men zou zich naar het stadbuis begeven, waar een depu tatie den burgemeester te spreken zou vragen. Wij brachten vanmorgen een ;be- zoek 'aan de haven, waar in alle sectoren nog rustig werd voortge- werkt. De Lekhaven was door- po litie afgezet, doch er was 'geen spoor van onrust te bekennen. De „Orpheus" -werd gelost door een ploeg van 70 man vrijwilligers, hoofdzakelijk kantoorpersoneel. Op deze wfjze hoopt men de 16.000 kisten sinaasappelen in drie dagen' te hebben gelost, WIJ konden nog vaststellen, dat de Spaansche si naasappelen van zeer goede-kwali teit waren." Van de zijde van- de Scheepvaart--^ vereeniging Zuid werd ons nog me degedeeld, 'dat alle onderhanden* werk 'normaal, wordt uitgevoerd.' Nieuwe' taken worden alleen aan genomen voor de sinaasappelboot.- Wordt dit werk' geweigerd, dan' worden de weigeraars als stakers beschouwd' en' worden'zij uitgeslo ten van dekomende werkzaamhe-' den. Op deze w^jze zijn vanmorgen 1000 arbeiders, die zich aan-de beide kantoren van de. S.V.Z. meld- dèn, niet aan het werk gegaan. WEERBERICHT ,:V' 'In het- binnen land plaatselijk: koude nacht. Overdag matige wind. tusschen, - Zuid en Zuid- West. Gedeelte-', lijk bewolkt. Droog. 'wéér,'. Temperatuur opr loopend tot on geveer 12 gra den in het Wes-, ten en tot ongeveer 14 graden in het Oosten van het land. Waterstanden Kotterdam 20 Maart: le tij 6.07; 2e tij IS.39. 1 GES'EB. WLADy/SLAW AS DEUS rechts)j bevelhebber van het tweede Poolsche' leger in Italië, vertoeft thans in Landen, 'oaar hij o.a. gecon fereerd heeft met Ernest Beviti, den Lritschen minister van Buitcnland- 'sche Zaken, over de repatrieering co* de JPoolsche troepen. Hét schandaal bij de Unilever By de Dnox-vleeschwaren-Indus- trie te Oss is in verband met de bonnenzwendel bij de UiUJever de 45-jarige V. A. J. v. W., één der brocuratiehoudrri», gearresteerd, v. W. werd door de recherche naar Rotterdam overgebracht. Bon voor zuidvruchten De stand van den voorraad zuid vruchten in ons land maakt het mogelijk, ln de eerste helft van April een vijfden bon voor dit arti kel aan te wijzen. Voor alle leeftij den 2al 100 gram verkrijgbaar zijn. Churchill naar Nederland Naar bef A. N. P. verneemt, zal Winston Churchill, waarschijnlijk om streeks half Mei, gedurende korten tijd de gast zi)n van de Koningin. -■'■JTlJdens zUD verhIUf ln Nederland ta,\ Churchill persoonlek het hero dour den senaat der Leldsehe universiteit aangeboden eeredoctoraat In de recthsgeleerdheld aanvaarden. Voor 300 fictieve kinderen werden rantsoenen opgenomen Na de Unilevcr-bonnenzwendel en het H.A.R.K.-schandaal is er thans een nieuwe fraude engros ontward. Het betreft ditmaal de Stichting: Kindertehuizen 1945 te Rotterdam waar de hoofdadministrateur het aantal verpleegde kinderen kunstmatig met 10C procent vermeerderde en met het aldus verkregen rantsoenoverschot zijn medebestuursleden „van dienst" was. Den C.C.D. komt voor zijn prachtig opsporingswerk alle eer toe, maar wij zien met leedc oogen, hoe de corruptie in ons land hand over hand toeneemt Treffend ls in dit verband het ant woord van een ambtenaar van de economische recherche, die naar aanleiding van onze vraag: „N*a deze schandalen gaat U zeker bij an dere groote Instellingen een ondeizoek doen?" antwoordde: „Zelfs al hadden wfj er 50 man by. dan nog kunnen wij alleen een zaak in be handeling nemen. Indien er eerst aangifte van wordt gedaan. Het per soneelstekort ls te groot" Een milde gever De fraude kwam aan het licht, nadat twee ambtenaren van den C. CJD. tot de ontdekking kwamen, dat aan den Linker Maasoever duizen den liters melk zonder bon werden verkocht. In samenwerking met de economische recherche stelden zij een onderzoek' in en allé* sporen leidden naar de Stichting Kinder tehuizen 1945. gevestigd aan den Eendrachtsweg. Al spoedig bleek, dat de hoofdadministrateur G. Wüle- brord op groote schaal fraude had gepleegd. HU werd gearresteerd en ln bet huls van bewaring opgeslo ten. De zwendel geschiedde op zeer eenvoudige wUze en het is daarom temeer onbegrijpelijk, dat er van overheidswege geen betere contróle wordt uitgeoefend. In de tehuizen Margriet. Irene en Beatrix worden ca. 300 kinderen verpleegd. WUle- brord had de brutaliteit bij den plaatselljken distributiedlenst een aantal van 550 tot 600 kinderen op te geven, zoodat hij maandelijks ge middeld over een dubbel aantal rant soentoewijzingen kon beschikken Zonder dat gelukkiu de kinderen te kort kwamen, speelde G. W. de rol van den mtlden gever. Zoo zei hU tegen mevr. v. Aalst, bestuurslid en een der oprichtsters van de stichting, dat zij zooveel goed werk had ver richt, dat haar wel eens een ex traatje toekwam. Mevr. v. A. kon dat volledig onderschrijven en kon .hierdoor nvTsommigeweken voor 50 tot 90 gulden per week extra levens middelen aanschaffen. Hoewel in mindere mate, profiteerden de an dere bestuursleden en het personeel eveneens van G. W.'s vrijgevigheid. Dr. Hirschfeld getuige in de zaak tegen de Gebr. De Vilder Voor het By zon der gerechtshof le Amsterdam stonden Maandag terecht de gebroeders A. F. en C. F. d Vilder, directeuren van de N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschap pij, twee- van de meest bekende weermachtsaannemers. Hun was ten laste gelegd, dat zy tusschen JunJ 1940 en Januari 1943 hadden gewerkt op vliegvelden In dienst van de Duitscbe weermacht en dat Bescherming van den onderhuurder Verplichte aangifte bij piijzenbureaa overwogen (Van onzen parlementairen redacteur) De ten hemel schreiende mis standen op het gebied der onder huur, waarvan het aantal van 23.000 ambtelijke onderzoeken door "de Prijsbeheersching sedert de be vrijding getuigenis aflegt, hebben het Directoraat-generaal voor de Prijzen overtuigd van de noodzaal., een regeling te scheppen die den onderhuurder betere waarborgen biedt dan.thans. Naar-wij verne men wordt thans gewerkt aan een prijsvaststelling, die o.m. 2al'moe ten inhouden de -. verplichting om van elke pension- of onderhuur- overeenkomst aangifte te doen bij een der 60. Prljzenbureaux ln ons land. Overwogen wordt; een stren ge scheiding te maken tusschen beroeps- s en gelegenheidspensions, alsook tüsschen het bedrag, dat aan ihuur T wordt gevraagd, de vergoeding voormaal' - tUden en de belooning voor diensten, welke elk. voor zich in; procentueel verband werden ge bracht niet de huur. van het pand, waarvoor.de. huurovereenkomst geldt. Men gaat:er daarbij van uit, dat reeds thans, ruim 20pet. van de bevolking verplicht ls bij ande ren in té; wonen een situatie, die eerst '.geleidelik aan zal verbe ter mi; -maar die in' elk geval de eerste tien jaar nog actueel zal .blijven, Als .zoodanig ls zij niet. te vergelijken met de prijspolitiek ln den goederensector, waar del span ningen ln' veel 'sneller tempo zullen verminderen. Het dagelljksch per soonlijk contacttusschen huurder en verhuurder verleent een bijzon-", der tintje aan,deze materie, die wel een van de moeilijkst regelbare is welke men^zich' denken kan, Prof. O "w* J. Bruins ea dr. J. W, Seyen -sdJhV heden door dea-Raad- van Gouverneurs tot directeur (exe cutive director)van het internatio nale monetaire fonds en den wereld bank benoemd. zJJ arbeidskrachten van hun N.V. beschikbaar hadden gesteld voor werken aan den Atlantib wal. Als getuige werd gehoord dr. Hirschfeld, secretaris-generaalvan het departement van Handel. Nij verheid en Scheepvaart, die op 7 Juni 1940 een vergadering had 'ge had met bestuursleden van de Fe deratie van Werkgevers in 't Bouw bedrijf. De federatie wenschte advies in zake de houding tegenover den bezetter. De getuige had zich bfj deze bespr ingen laten leiden door de richtlijnen in 1937 door de re geering uitgegeven, naai* aanleiding van het bepaalde in het landoor log-reglement. Pres.: Maar ln die richtlijnen staat toch, dat het aanleggen van vliegvelden, loopgraven enz. onge oorloofd is? Getuige: In het landoorlog-regle ment worden vliegvelden, niet: ge noemd. Het dateert van 1907. Erg voorzichtig Dr. Hirschfelds advies was voor zichtig geweest. Het is een netelige kwestie, had hy gezegd. En hjj had er aan toegevoegd: als.U die.werk zaamheden uitvoert, *ls het moge lijk, dat U later ;ter "verantwoor ding wordt geroepen, Pres.: Ik kan Uw advies niet erg positief vinden. Het"*was voor de bouwindustrle van groot belang ge-- weest, wanneer zij een' stevigen steun had gekregen van de over heid. De president las daarna de lange waschlijst voor van werken, die de gebroeders De Vilder hebben laten uitvoeren op de vliegvelden Scbel- lingwoude. Schiphol, Katwijk. Dee- len en Twente. De verdachten verklaarden, dat zij de opdrachten van de Duit se hers hadden aanvaard om vor- dering van hun materieel te voor komen. V - Bij het'verhoor van den uitvoer der W. J. Hofs, eveneens verbon den aan de Ballast1 Maatschappij,' verloor de president: zijn geduld,: toen deze laconiek opmerkte dat' hij nooit had geweten, dat van de vliegvelden in; Nederland vllegtui- gen opstegen die naar Engeland vlogen. „U kunt met Uw maat schappij beter in de woestUn gaan zitten", riep de president uit, „U voert Je reinste struisvogelpolitiek".,, De rijksaccountant Jan van Ha- mersfeld gaf een. overzicht over .de financieele positie van de Bailast My. HÜ kwam tot de conclusie, dat er een bruto overschot van ruim 3 rolllioen gulden was. 1 v.r-ry- De eisch tegen de gebr. De Vilder luidde: drie en v(jf Jaren rijks" werkinrichting. o.w. de administratrice mej. P. en mej. D. van het. personeel. Tegen deze personen werd proces-verbaal opgemaakt, wegens het koopen van distributie-artikelèD 2onder bon. G. W. deponeerde n.l. zijn frauduleus verkregen rantsoenovemchotten bij diverse leveranciers en zijn proté- gées konden bij hen melk. vleesch, eieren etc. koopen. zonder bonnen in te leveren en zonder' er extra voor te betalen. De betrokken leveranciers wisten met de kwistlee toewijzingen, die 7,i| van G, W. ontvingen, geen raad. Het kon gebeuren, dat de stichting bij een slager 1700 kg rund vleesch (vier runderen) en bij verschillende bakkers ruim 300.060 rantsoenen brooi* tegoed had. BJj zijn kruide niers kon G. W. beschikken over groote hoeveelheden thee, cacao; sui ker, rfjst e.d. Het tegoed by zijn melkleveranciers liep ln de tiendui zenden liters. De melkhar.delaren wisten er ech ter wel raad mee. Zij brachten groo te hoeveelheden melk in den handel en verkochten vrij. Daar zij te eigen bate verduisterden, werd ook tegen hen proces-verbaal opgemaakt. Uit eindelijk wordt thans een dertiental personen gerechtelijk vervolgd, o.w. de mrlkhandelaren B.. V. en Z. G. W. begon deze praktijken in Juni van het vonge Jaar, daar bij volgens ri1n bewering bang was, dat öe kinderen dezen winter tekort zouden komen. Met de distributie cadeautjes ving hij tegen Sint Nico- laas aan. Gisteren vertrokken eenige recher cheurs naar Rockanje en Oostvoor- ne. teneinde daar eenige schakels na 'te gaan. Tevens wordt een onderzoek ingesteld bU de dlstributie-iastantiss. Vliegkampschip „Karei Doorman" Naar de marine-voorlichtings dienst mededeelt, zal de koninklijke marine zeer binnenkort de beschik king krijgen over een vliegkamp- schip, in bruikleen afgestaan door de Britsche marine. Het betreft hier h.m.s. „'.Vairana", een z.g. es- cortcarrier, welke na de overneming den naam Ur. Ms. vliegkampschip „Karei Doorman" zal dragen. WEER EEN NIEUW WAPEN VIT AMER! KA DE TELE VISI ÈBOAL De stroomlijn-neus van dé bom verwijderd. Hierdoor komt de fóps. den; waarachter, een viiniatuvr tele- visarend er is 'gemonteerd;' diè écu beeld van.he.t doel uitzendt naar het vliegtuig, dat de bom heeft losga-, laten. Op de televisie-ontvanger':-'is precies te zien hoe de bom valt, en door middel van radio uitzending kunnen gevoelige roeren in den staart van de bom in. werking gesteUS worden, die de baan van het. pro jee- tiel beïnvloeden. Op den ontvanger ,fam de bom net coo lang gadegesla-lv gen worden, tot zij* precies in het- 1 doel - explodeert* ■n INTERNATIONALE.'PAKKET- post hervat De Internationale pakketpost zal met Ingang van 1 Aprilmet' België, Denemarken, Finland,' Frankrijk. Groot-Brittannië en Noord- Ier- - land,'".Luxemburg, Noorwegen,*"Por tugal," Zweden, Zwitserland, -de' V.S. van Noord-Amerika, Canada, Cura cao, Suriname, de Unie van-Zuid-: Afrika en eenige landen in Midden- en Zuid-Amerika worden-.hervat. Naar een aantal landen kunnen da pakketten per luchtpost worden overgebracht. ;J i»1 '■-SP v De Holland—Canada Society t© Montreal heet' tbekend gemaakt, dat zij-plannen -koester 1 verwetkoniipgs- .commissies ln ie stellen voor het ver welkomen van alle .treinen 'met' 'Nederlandsche brudijes en haar kinderen In Canada.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1