Nationalisten nog steeds verdeeld J DE SCHIEDAMMER Formeel juist INDONESIË Zoowel 1. penlijke vijandschap als bereidheid tot samenwerken Achtee het mzuws Hongerrelletjes te Hamburg Menigte bestormt voedseltransporten Hooge kindersterlte in Weenen Weer naar het buitenland Dank zij de N.R.V. Nieuwe bonnen RED. EN ADM. LANGE HAVEN lil SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS 10.09 ET PAR© ZESDE JAARGANG No.. 68 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; - SCHIEDAMSCHESINGEL ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25130 EN 693DÖ POSTGIRO NO. 398644 Bankier; AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DONDERDAG 21 MAART 1946 Burgemeester oud hééft de deputatie van havenarbeiders, - die, door de binnenstad demon streerden. laten weten, dat er be zwaren bestonden tegen de borden d e meepedraeen werden en waarop onder meer te lezen stond: Demo cratie is stri'd tegen Franco. Bercd te werken, nooit vnor Franco er. Weg met Franco. De burgemeester trot'veerde dit met de woorden: Franco is nog alt y cl het hoofd van een bevriende natie. Deze vTatlne weku» be\neemd/.ng Franco een bevriend staatshoofd Formeel r->-«dernerd heeft mr. Qua echter ge!ilk. V De regeermg heeft betrekkineen met Spanje aange- knoopt en vermits de burgemeester ais ambtenaar eebooden is aan de d'ent Ml acties tegen de leidmv dezer rr.oeend'ieid te verb'eden. Daar ts seen speld tusschen te krijsen. Doch ledereen herinn^t 55'nh d^ daeen. toen II" r nog een bevriend staa'v^oofd was en de gevoleon. d'e deze vriend schap voor ons land heeft gehad, zntieh noo'.t vergeten worden. Het valt erg moeilijk thans wederom aan d e formpel l'*'Ste. doch met alle gevoe'ens spottende, terminologieën te '.vennen. Het schiint. Mei last'e te zijn kort en go<»d duidelijk te maken, waar- om ,dc hand 'shetrekk'noen met Spanje zoo dr.ngen-1 noodzakelijk zfl.n Dok in Palestina wroe:en voor treffelijk" naasappelen en andere landen i'au Snanie zullen stellig ook we! iets noodzoke 'iks kunnen stellen tegenover onze Fn'"o«art'kelen. ons zaa-'coeden wat we verder hebb°n te Weden. De zegelring heeft de noodzaak var. deze handelsbetrek- kineen nog niet aangetoond, wij hebben den mdruk. dat zij er ver standig aan doet de overwegingen openbaar te maken En zij moeten heel sterk 2ljn. wil de meerderheid der Nederlandse bevolking er ge noegen mee nemen Want al mie het. form"*?! dan niet. er kan geen twijfel aan bestaan, dat heel Neder land Franco ec 2ijn regiem verfoeit. Spaak vraagt zijn ontslag aan Volgens een tnededeelinjj van het kabinet van den prins-regent van België heeft deze den heer Spaak in audiëntie ontvangen. Deze laatste "Iieeft hem bet ontslag van de re geering aangeboden. De prins-regent heeft, dit ontslag aanvaard cn het-hoofd-der regeering verzocht dc loopende zaken af te handelen. Te Bern Is officieel meegedeeld. d3t de Zwltsersche regeetinjs bereid ts diplomatieke betrekkingen aan te knoopen met de sowjet-ume Sinds de omverwerping van het Tsaristisch bewind was het diplomatieke verkeer tusschen belde landen gestaakt- Ook de Sovjet-UnSe van haar kant heeft zich bereid verklaard diploma tieke betrekkingen met Zwitserland aan te gaan er dlp:omatieke verte genwoordigers uit te wisselen. Tegen overgangsperiode AU'ee over Inde Vrijdag 15 Maart legde Attlee tn: bet Engeische parlement een verkla ring af uvur de taak. die de drie naar India gezonden ministers hebben te vervullen. Het feit dat het Engelsche kabinet drie van zijn leden, onder wie de minister vóór Overzeesehe Gebieden, voor deze missie vrijmaak te. bewijst al. hoe ernstig men (n Engeland de Indische kwestie neemt: het bewijst verder, hoe weinig men zich daar door overwegingen van formalisme en prestige iaat leiden als het um belangrijke beslissingen gaat. De ministers hebben een vrij mandaat gekregen: alleen over de belangrijkste kwesties zal ruggespraak worden gehouden. Men krijgt uit Attlee's rede den indruk, dal dit niet als rem bedoeld Is eu In guun geval tot vertraging mag telden. India za: zelf moeten beslissen welke regeerlngsvorm het wenscht en het zal ock in vrijheid uitmaken of het Ud wil blijven van het- Brioche Gemeenebest Niet ten onrechte her innert Attlee eraan, dat geen enkel land zich veroorloven kan alleen te staan; ook voor Wdto zal straks de vraag rijzen. of het niet voordeellger is als vrij (ld In het Gemeenebest te blijven dao we! als onafhankelijk land in den greep te raken van het Ame- rikaansche kapitaal Dat laatste brengt 't gevaar mee. dal de Industrialisatie van Ir.dta aangepast zal worden aan de. beiangén var. den Amerikaanschen export Énceland beroept zich niet meer op de onderlinge geschillen der Indiërs om rijn heerschappij te rechtvaardi gen. De Indiërs zullen deze geschillen ze'? moeten oplossen en de redenee ring der Rr.fielschcn Is klaarblijkelijk, dat meerderheden cn minderheden inschikkelijk worden zoodra zij zelf de verantwoordelijkheid moeten dra gen. De voornaamste moeilijkheid 13 die van Pakistan, het verlangen naer een onafhankelijke Mohammedaan- sche provincie.die als een enclave temidden van bet fllndoescbe land komt te liggen Men kent'de wrijving, die de komst van een Noordelijk protestant ver oorzaakt In een Brabantsch dorp. dat geheel door t katholieke organisatie- leven wordt beheerscht In Indtë hebben wij te maken met goeddeels enatphabetlsche massa s. wier religi euze gevoelens geladen zijn met een heel wat primitiever fanatisme Maar tenslotte schijnt ook hier de oplossing in zicht Jahawarlai Nehroe. de socia listische-leider van het nationalisti sche congres heeft aangekond-ed. dat naar zUn rneenlng Pakistan voor 'JS Vr kan worden toegekend Tenslotte 2ull«?n ook de vorsten In het groote Jr.d»sehe geheel moeten opgaan wat zonder twijfel beteekent. da» zij hun bevoorrechte positie kwijt raken Dat vorstelijk privltege was trouwens door niets gerechtvaardigd De toe stand is gespannen.- zoo gespannen, dat de nationalisten geweigerd hebben zitting te nemen ln het comité, dat den dreigenden hongersnood moet bestrijden zij wenschen de volle verantwoordelijkheid daarvoor op de Engelsche regeering af te wentelen Tegen dezen achtergrond moet men de vèr-retkende verklaring van Aiive zien. De verschillende politieke stroo- mingen in*. Indonesië vertolken- nog (steeds de meest .uiteenloopende mee ningen. Zoo heeft hetoverblijfsel van hel „Volksfront", de schepping van Tan ivralakka, toen het te Ma-/ dloen (Oost-Java) tusschen den löen eh; den 17en Maart een con gres (hield. een motie aangenomen, (waarin wordt aangedrongen op een 200 vroeg mogelijke algemeene mo bilisatie en welke in acht punten Indonesische (eischen aan den „vij and:! bevat.: (1 riV'v Toch. as bet Bataviasche thad „Rajat". dat. vroeger bekend stond alshet meest radicale, nationalis tische dagblad. onlangs in.zijn hoofdartikelen. wat toon en tenden tie aangaat, aanzienlijk veranderd. Een typisch voorbeeld daaxvan vond men in het hoofdartikel van Dins dag, waarin o.a.* verklaard werd. dat de overgangsperiode, zooalsdeze vervat was in de Nederlandsche voorstellen van den .ltïen. Februari, niet noodzakelijk was en dat kleine landen, als Abessinië en Liberia, reeds lid van de Vereenigde Naties waren. :v -v Het blad schrijft voorts: „Wij zijn er ons van bewust, dat er tekort komingen aan onzen kant bestaan, doch v vreemde overheersching kan daarin geen verbetering brengen. Wij kunnen ohzè tekortkomingen het.' best zelf verbeteren en, .-voor zoovrwij öie noodig hebben, met vreemde hulp. (Van dit standpunt uit. gezien, zuilen de Nederlanders in staat zijn daaraan geen gering aan- deel te hebben".. Het blad brengt dan de woorden in herinnering, welke. het. hoofd van den Ned.-Indischen regeeringsvoor- iichtmgsdienst -••.te/.'.Bandoeng heeft gewijd aan de nieuwe taak van de Nederlanders in' Indonesië, welke, naar hij zeide. met bestaat uit lei- dine geven, maar uit helpen. Het blad besluit dan: „Wij /uilen deze hulp tnet beide handen aan grijpen, maar het is te hopen, dat h?t artlkel-over-.de- overgangsperiode uit de voorstellen geschrapt zal wor den". Parlementaire commissie gearriveerd De leden van de parlementaire commissie, die gistermiddag op het vliegveld van Batavia zijn gearri veerd. werden bij hun aankomst be groet door kolonel D. Asjes. De héér Van Pöll werd begroet door zijn dochter, die bij voor den oorlog het laatst gezien had. •Aflossing, van de wacht Het Bandoengsche dagblad ..De Courant" meldt, dat generaal-ma-? joor Hawthorn een uiteenzetting ge geven heeftvan deredenen vanhet. terugtrekken der Britsch-lndische troepen.. De generaal merkte o.m op, dat het ..terugtrekken van de Brltsche strijdkrachten echter 1 eerst zal geschieden, wanneer voor een behoorlijke vervanging (.van., 'hen. door Nederlandsche troepen is ge zorgd., (l Alleen vreedzame oplossing wenschèlijb. De eerste politieke raadsman-van" Sj ahrir heeft aan een correspon dent, over den huidigen politieken toestand in Indonesië het volgende medegedeeld: „Indonesië voelt zich thans vol komen in staat met de Nederlan ders doeltreffend samen te werken; de Nederlanders moeten dezelfde gevoelens koesteren. Indien beide partijen tot een samenwerking kon den komen, zou dit verre de voor keur verdienen boven het mengen van een derde hierin. Alleen e->n .vreedzame,oplossing is voor beloe. partijen wenscbelijk." r Britsch-Indiërs beginnen Indo nesië te verlaten. .(De Daily., Express van gisteren bevatte een bericht, volgens het- welk vandaag het eerste troepen-, transportschip met Britsch-lndi sche troepen uit Nederlandsch-In- dië. zal vertrekken. Dit is. het be gin van het plan. om binnen 6 maanden alle Britsche troepen uit Java weg te voeren. 5^ Volgens het blad 1 zouden nog 2.000 man Nederlandsche troepen op Java zijn aangekomen. Bakkers onievreden Klachten ongemofiueerrf zeggen deskundigen Zal de Minister van Voedselvoor ziening zwichten vuur bet protest viui de bakkers, die met stakin-j drei gen wanneer zij don broodprija aiet niugen verhoogenl Van btvuegde.^zydo deeido - men1 ons hierover uet 'volgende -tnede: VVeliswaar zyn de prijzen m het bakkerslii'drij? niet in die mate ge stegen ab de bedrijfskosten, doch daar staat tegenover, dut dc prijzen van kleiubrood geheel vrij. znii. zoo- dat duttr eon behoorlijke winst «»p: Ccmankt. kan worden. Bovendien ver leent dc rr gee ring nog eeu toeslag vau y'.cr cent per "chthonjerd gram' brood. Vele broodbakkers zyn tege lijk I hui kei bakker. Teder kun ziêh dagelijks overtuigen, dat de prnzen van velo lekkernijen, die in de'ban- kot I 'akkors-ofjilages zijn uitgestnld! en waarvoor bovemlion veelal de grondstoffen zooals buler en suiker] m.wten worden icgcleverd, alles be- halve afui den lagen kant zjjn. JIet! kan den kleinen ondernemers -toch t ook slechts tot voordeel strekken, wanueér de vastgestelde - maximum- pryzen voor het brood meestal têge- lijk minimumprijzen ztjn. Deze m'nnt- regel voorkomt immers het uitbre ken vj.u een broodpri.jzenoorlog, zov als die vf-iir den oorlog op den rug vno de kleine zclfst--digen werd uit gevochten Met voorbijzien vao bovengenoemd voorschrift hebben eekter sommige bakkers gemeend. zelf-aiand;g^...de- prijzen te- moetmr verboogen. 'Zij dir*- nen torii te weten, en ook het pu- blipk moet er op gewezeo wordon, dat te Rotterdam de prijs van volks- wit- en bruin brood 1 f>.2<! |h'r acht honderd gram is, terwijl' vt»i»r het '«5^ zorgen hoogstens fO.PI in rekening mag worden gebracht. Van dezo prijzen mng noch naar boren, noch nanr beaedeo worden afgeweken. Bij de stemmingen voor de ver kiezing van gemeenteraden in 'Italië nam de Unksche coalitie der socialis ten en communisten spoedig de let- ding. Hiermede/ behaalde' zij 19S ze tels; de christen democraten behaal den er, ut), de onafhankelijken 53 en de coalitie der middenpartijen 25. FÖjV.//v/(i,/*f/i£ SPORT. In het begin rtrn Ifcwtrf werd in zVoor- mgen, voor den eersten keer na de bevrijding, te Bolmenkollen hst ski-kampioenschap georganiseerd, tvaarbrj meer dan 100.000 toeschouwers oonwesig waren. Ook de Noorsche koninklijke familie ontbrak niet bij dit evenement voor het hmd. Van Uinks ttnor rechts ziet men? Koning Baakon, prinses Rygnhilri, prins Jlarnld, Jcroooprins Olav, prin ses Astiid en kroonprinses Martha, terwijl r\j vol aandacht zyn voor da deelnemers aan den afdalingswetlstrijti. Maandag hebben te Hamburg de eerste vnedselrelletjes sedert het verminderen der rantsoenen plaats gevonden, in verschillende deelen der stad bestormden groepen van 20 tot 30 menschen bakkerswinkels en stalen brood. Een voedseltrein werd door een groep van 130 tnen- Rchen aangevallen. Goederenwa gens werden opengebroken en zak ken meel gestolen. De menigte vluchtte na aankomst van een spe ciale poljtie-afdeeling. In verband met het toenemen van diefstalen uit goederen- en kolentrelnen zijn speciale noodrechtbanken ingesteld. Gisteren zfjn te Washington be richten uit de Amerikaansche be zettingszone van Duitschland ont vangen. die waarschuwen voor de kwade gevolgen, indien de voedsei- norm in het bezette deel van Duitschland tot 1003 calorieën per dag wordt teruggebracht Amerikaansche militaire bevet- hebbers deelden aan Amerikaan sche correspondenten Ln interviews mede. dat de vermindering der Duitsche rantsoenen aanleiding zou -geven -tot epidemieën, bet herstel vandè Duitsche Industrie zou tegenliouden. de bekeering van de Duitscbers tot democratische ideeën zou verti-agen, de eontröie. op. de zwarte markt zou ontwrich ten en bet noodzakelijk zou maken meer Amerikaansche troepen naa- Duitschland te zenden om onlusten; te bedwingen. Sombere, berichten uit Wecneu Over den nood waarin de bevol king van de stad Weenen verkeert heeft de heer. Meiklejohn, medisch adviseur, inzake voeding en ge2iond-' heid voor de D.N.R.R.A., verslag K.L.M. stewardessen Opleidiru* neemt een aanvang Morgen begint (de opleidingscur sus van de. veertig nieuwe - ..airhostesses". die '- tot eind April zal duren. De meisjes zullen eerst tot' eind Maart m DenHaag onder richt ontvangen en daarna nog ge- .durende een maand ln het gebouw van deK N.I.L.M. te Amsterdam:: - DeCandida ten. wier leeftijden- varieeren "van 23 'tot 30' jaar., zijp - na. een zeer strenge algemeene. me dische en psychotechnische keuring uit honderden sollicitanten gekozen en afkomstig uit alle déelen van net land.Op talenkennis is o.m spe ciaal gelet.'en In. verband met de Üjn Madrid—Lissabon zullen. 2dj ook onderricht in het Spaahsch krijgen Het ligt, ln de bedoeling, dat de meisjes op alle Europeescbe lijnen zuilen gaan vliegen en ln de toe komst ook- op de. Amerika- en de West-Indië-route. Op deze belde laatste routes zullen in elk vliegtuig een steward en een stewardess aan wezig zUn, terwijl op de Ind;ë-!ijn geen airhostesses doch alles stewards d:enst zullen doen. De K.L.M streeft er naar, de nieuwe stewardessen niet „in het zonnetje", te zetten Het beroep van a:rhostess wordt een normaal- t>e- roep. wnarm. evenals in elk ander, en vooral bU hetzich snel uitbrei dende luchtverkeer, hard gewerkt zal moeten worden! WU ?aan weer naar net - buitenland: naar Zwitserland, Engeland, Frank rijk. en België. Aldus belooft de Ne- .derlandsche "Reis Vereeniging, die Zaterdag haar 40-jartg bestaan, zal herdenken. Het spréékt van.zelf, dat wegensgebrek, aan deviezen •"voorloo- plg slechts. de reislust bevredigdkan worden van een betrekkelijk klein aantal Nederlanders,- maar een goed begin wordt toch reeds gemaakt. Binnen enkele weken vertrekt een"' eerste groep leden van de N R v,y naar België, svaar zij voor 90.-.per-, persoon zeven dagenzullen, rond- trekken. De N.R.V heefteen =over-! .eenkomst getroffen mei de Touring Club de Belgique, waarbij tegen Pa- schen 50 Belgen naarNederland zul len komen om; de bloembollenvelden 'té'békQkeh .".'.,;::-'' .-v,,■•••-(':v Deze uitwisseling van touristen (zal gedurende het Veheele relsselzoea voortgezet worden. De Nederlandsche, regeering behoeft voor ..deze reisjes dus geen deviezen beschikbaar te /stellen.:*-.''. Ten minste 1500 leden van dé N.R.V. «uilendit Jaar een reis door Enge land kunnen maken. Veertien dui zend leden hebben zich": hiervoor^ reeds aangemeld. Door iotlng zal" be- slist worden wie zuilen gaanj' Niètté-/ ■min.staat vast, dat een aantal afbel; ders naar manchester zal' reizen-' en een aantal studenten Daar Oxford. De. N R.V heeft voorts ook een' rë- gellng getroffen met de Zwitsetséhe- relscluh Popularls en met de Fran se he Vereenlgln2 Tourlsroe et Travail, waardoor he«. mogelijk zal ztjn vrU groote groepen toeristen naar deze landen te krijgen. Naar Knsiand. Zelfs Rusland komt dit Jaar reeds aan de beurt. In samenwerking tr.et Geen verhooging der tramtaneven NaarCtvy vcmemenj beeft' de di- rceteur-generaal .vobr'/èe^'pryzen het door de. gemeëntcbesriLrea van Am sterdam en Rotterdam ingediende verzoek tót verhoóging vim de tmm- tarieveu - afgowezen. Dit besluit wordt .'semótivcerd door de /overwe ging, dat 'de bezetting per wnpjen- kiïometeT in (normnle tijdén drie en een halvo" passagier bedroej?, maar. •thans nop steens schommelt tns- éehen do twaalf en. dertien, zoodat do kostenstijgincr voldoende; wordt gecompenseerd. Wanneer déze' bezet- itin^- atei rééhlÈflat van een ruime, be-, schikbaarstelling van schoenen, ry- wiel- en autobanden vermindert; kan ren taricfsverlinoging opnieuw onder de oogen wordca gezien. het. Russische reisbureau tntourist, zorgt de N R V. er vexsr, dat' een groote groep studenten onder leiding van prof.'C W de Vries de-Sowjet- Unie zal. kunnen bezoeken. Gedurende den oorlog is de N R-V. tot de overtuiging gekomen, dat ook arbeiders m.: groote zoowel als ln kleine bedrijven ln staat gesteld moe ten worden het buitenland te bezoe ken om dit doel te Derelken ts een Stichting voor den Vrijen Tijd opge richt De /N.R.V streeft naar een nauwer contact met religieuze groe pen in ona land. ZtJ heeft daarom de Protestantsche en Katholieke reisver- eenlgingen hier te lande verzocht zich •bij haar aan te sluiten, zoodat Neder land, ln het buitenland vértegenwuor-. dlgxl zat worden „door., een machtige reisvereenlging. Het Canadian Wives' Bureau heeft thans zijn kantoor in de Cana- deesche legatie te Den Haag geves tigde Het doel van dit kantoor ls-het, registreeren van vrouwen en kinde ren van leden der Canadeesche strijdkrachten in Nederland. Ook zgl. dit. kantoor alle benoodigde schikkin gen/treffen voor. den overtocht naar Canada. Alle reisankosten, die ten behoeve van' de betrokkene gemaakt worden voor haar tocht van haar huis in Nederland ..tot - een haar nieiijve tehuis ln Canada, zullen de Canadeesche autoriteiten betalen. Het vervoer van de verloofde meisjes valt. onderhetdepartement van im migratie in Canada. üe Bederlondsche doelman Kraak trad te IJmniden ti» het huwedyk met vicj. de Bru\jn. uitgebracht. Hij zeide, in ""-«men reeds fceekenen gezien te hebben van ziekten door ondervoeding, o schoon deze nog geen ernstig pro bleem vormen Voor der zomer zal er naar zijn meening nog niet veel verbetering te verwachten zijn. De kindersterfte, die voor den oorlog 67 per duizend pasgeborenen be droeg, was terstond na de be vrijding 250 en is thans 140. De kinderen zijn echter veel beter af dan de oi _.en van dagen. De kin deren krijgen nog behoorlijk melk en calorieën, kinderen beneden zes jaar nooit minder dan IGÜO. De ouden van dagen daarentegan zijn- volkomen hulpbehoevend. „Oosten rijk, en speciaal Weenen, ..staat achteraan ln de Eüropeesche broodrfj". Havenarbeiders weer aan het werk De Scheepvaart Vereeniging Zuid deelde, gisteren het volgende mede: De bij de H.A.R. geregistreerde arbeiders, die- zich overeenkomstig het bepaalde, in artikel 2 van het H.A.R.-reglement bereid verklaren allen havenarbeid te verrichten, dus ook de goederen van Spanje te lossen, kunnen zich daartoe op de gebruikelijke wijze en tijden be schikbaar stellen. Door het zich thans beschikbaar stellen, c.q. werk aanvaarden, erkent de arbeider deze bereidverklaring te hebben ge geven. Indien later zou blijken, dat. n of meer der arbeiders zich hieraan niet wenschen te houden, zul hun inschrijvingsbewijs van de 3 A.R. worden ingetrokken. - Het onderhoud dat het bestuur ,v 1 de E.V.C. me t den burgemees- t heeft gehad is op niets uitge- -pen.: In een daarna gehouden (,penluchtvergadering heeft de heer., v. cL Berg, plaatselijk voorzitter van de E.V.C., het woord gevoerd. Zyn standpunt was ons niet vol komen duidelijk, zoodat wij hem na afloop van de vergadering en kele vragen hebben gesteld. Dè heer v, d. Berg beklaagde er zich over dat de autoriteiten zoo star hieven, waar het hier ging om Franco te bestrijden. De S-V.Z. lokt een staking uit, doch de arbeiders zullen zich niet laten mislelden. Ket komt ons voor dat de leden vhn dë E.V.C. nog niet precies we- fn waaraan rij toe zijn. De uit- raak dat d*^ arbeiders zich op het cogenblik nit t 2Mllen laten verlei den'tot een staking, klinkt in leder geval hoopvol. Arbeiders melden zich. In tusschen is gebleken, dat zich gisteravond een groot aantal arbei ders heeft gemeld voor arbeid in de haven overeenkomstig de rege len door de - S.V.Z. gesteld. Het conflict In de haven kan daardoor als.vooriropig bedwongen worden beschouwd, ri tn het oegln van de 'volgende week kan het s.s. Prins Maurits uit Spanje in de Kotterdamsche haven wo; riwachtafgewacht dient te worden hoe dan de houding van de haver>prv,eidprs r.an. van de los sing van dit schip zal zijn, tenzij tegen dien tjjd een andere oplos sing is bereikt. Weer naar college. De rector-magnificus van de Ne derlandsche Economische Hooge- school heeft vanmorgen meegedeeld, dathij het spontane elan van de studenten b|j de lossing der sinaas appelen' heeft gewaardeerd. Hij heeft den studenten echter verzocht, zich - niet .verder In het conflict te mengen,'omdat.zü zich daardoor op het terrein van de politiek zouden begeven./Er ia. niet gelost uit sym pathie voor Franco, maar omdat het zonde zou zijn, dat waardevolle voedingsmiddelen aan bederf zou den yrnrden prysgegeven. De colle ges 2ajn vandaag danook gewoon hervat.- - - DE „KAKEL DOORMAN" Deze week heeft de commandant, kapitein ter zee - A. -de Booy het vliegkampschip „Karei Doorman" dat de Britsche admiraliteit in bruikleen aan de Nederlandsche marine heeft afgestaan officieel "overgenomen. Een deel van de; be manning blijft vrijwillig indienst om 'de Nederlandsche bemanning bij te staaiL Het schip is 120 meter lang. Het zal worden uitgerust met. -twintig „Fire fUes". Het -schip heeft een snelheid van 17 mijl. De bemanning bestaat uit 700 koppen.- Het schip zal vermoedelijk ln Rot terdam worden gestatkmneerd. voor dev eerste helft van do vierde periode 1946 (17 te.m. 30 Maart). Elk der'volgende bannen, 'geeft recht op' het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 604: 137 Algemeen 250 gram jam, stroop enz. 138 Algemeen 50 gram thee 139 Algemeen 3 doosjes lucifers Bonkaarten LA, LB, LC 601: A20 melk iVs liter melk B20, C20 melk 3 liter melk 088 aardappelen 2 k.g. aarapp. Bonkaarten KD. KE 604 637 Algemeen 250 gram jam, stroop enz. 638 Algemeen 3 doosjes lucifers Bonkaarten LD, LE 604 D20, E20 raelk 6 liter melk 588 aardappelen 1 k.g. aaraapp, Tabakskaarten enz. T20 2 rts. rook- of shagtabak (geen sigaren of siga retten) V20 100 gr. chocolade of suikerwerken X20 100 gr. chocolade of suikerwerken Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 22 Maart a.s. worden gebruikt met uitzon dering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met Ingang van Maandag 25 Maart mag worden afgeleverd. Bij deelneming aan maaltijden van de centrale keuken moetén aldaar de bonnen „092 of 592 vleeseh" voor vleesch en „088 aardappelen" voor aardappelen worden ingeleverd. "5*; Zeven arrestaties bij de H.A.R.K. Behalve de hoofdintendant van de H A.R.K., de heer W., zijn thans ia Rotterdam nog zeven andere em ploye's der Hulpactie Roode Kruis in bewaring gesteld, onder wie de inspecteur van Zuid-Holland,dis trict 2 in het rayonmagazijn, v. d. B. Er. moet een onderscheid worden gemaakt tusschen deze magazijnen en de hoofdintendance aan de loods ven ^akhuismeesteren waar aile goe deren aankomen en van waaruit do artikelen naar de rayons in Neder land worden gezonden. Naar ver luidt zyn nog verscheidene huiszoe kingen gedaan, waarbij in een uis 27 costuums (werden aangetroffen. De politie bewaart nog steeds befc stilzwegen. Het tabakprobleem Detailhandel wiL geen donkere shag accepteéren Ook in de vergadering; van Woens dagmorgen is geen oplossing bereikt- van het shag-vraagstuk, dat de iaatste weken de gemoederen - der Nederl andsche rookers zoo boven matig heeft bewogen. Inzonderheid de pakjes donkere shag. die nu ah een half jaar bU de winkeliers lig gen uit te drogen en thans worden verkocht op den shagbon onder h«t motto: stof züt gU. en tot stof zuM gij wederkeeren, ontmoeten bU d« koopers weinig waardeering. De vak groep Detailhandel in Tabak heelt dan ook reeds besloten, vooreerst geen toewijzingen in donkere shag meer te accepteeren, hetgeen ten gevolge. zal hebben, dat nog aan t* wijzen tabaksbonnen' niet gehono reerd kunnen worden, daar sigaret ten en lichte shag bijna overal uit verkocht zijn. Nu de regeering het in den handel brengen van 59 gram pakjes shag in uitzicht heeft gesteld, zal de eenige (oplossing wel zijn, dat. de pakjes van 40 gram door d« - Overheid worden teruggenomen om een bijzondere bestemming te krij gen, waarna zoo spoedig mogelij k met het beschikbaar teilen van kerftabak in 50 gram pakjes een aanvang kan worden gemaakt. LIJSTAANVOERDERS VAN DK PASTIJ VAN DEN ARBEID Op Zaterdag j.L kwam te Am- steraam do partijraad van de Partij van den arbeid byeen,-bestaande uit omstreeks 180 vertegenwoordigers vnn de gewestelijke,.en stedelijke fe deraties en de verschillende onder deden en instellingen van de party. De beraadslagingen waren geheel gewijd aan de-candidaatsteliing voor de Tweede Kamer. Da- volgende lijstaanvoerders tra den op:: Amsterdam ,K. Vorrtnk; Rotterdam prof. ir. W. Bchennet- liomDon HaagLeiden W. Drees; Haarlem—Den Helder - S. L. Mans- boltDordrecht-Middelburg mr. J. A.: W. Burger; Den Bosch-—Tilburg Maastricht prof. ir.. ^7. Sehorracr- horn: Friesland mr. A. M. .Toekes; Clromngen en Acaen K. yon.nk; Zwolle H. Vo*: Arnhem—Nijmegen mr. M. v. d. Goes "an Ntiters en Utrecht prof. P.Vinflinek. WEERBERICHT Matige Zuid-Wcste- liike - wind. Behoudens een tijdeWke onklaring meest half tot. zwaar •■swolkt. Geen neerslag van- be teekenis. -Vrjj zacht. Waterstanden Rotterdam 22 Maart Ie tij 7.10; 2e «3 19 40. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1