m v.. Geen éigen vliegveld voor Rotterdam Russische duikbooten bij Java's Zuidkust? Radioraad geïnstalleerd mm DE SCHIEDAMMER medewerking te verleehen aan de uitvoering der plannen richten het nieuws Merkwaardige berichten, die tot du's :vr geen bevestiging vonden Verrassing in Batavia Minister geeft zijn denkbeelden Contra Franco Tan Malaka in arrest WEERBERICHT - - .v' t r ïfc •-• Vïfcfc. RED. EN ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS 10.09 HEI PA RGD L ZESDE JAARGANG No, 69 ifi»" Ministerraad zou niet bereid zijn Betreurenswaardig besluit Uit den Haag' bereikt ons het ge rucht wij hebben reden om aan te nemen, dat dit gerucht waarheid bevat dat de ministerraad niet meer bereid z^u zijn medewerking te verleen en aan de uitvoering van d« plannen voor een eigen vliegveld ie Rotterdam. Het kabinet zou dit althans voorloopig hierin ligt een reserve inopportuun achten. Vooral nu blykt, dat Rotterdam niet wil volstaan met de gedachte, fe eeniger t|jd een eigen vliegveld te zullen krijgen, maar Integendeel ernst maakt met de voorbereiding van den aanleg, zou het kabinet zün reeds toegezegde medewerking willen intrekken.. "Deze laatste verklaring verwon- i dert ons zeer. Heeft Zijne Excel lentie Ringers werkelijk gedacht, dat Rotterdam genoegen £OU nemen met een luchthaven In de lucht? Wat voor zin heeft het over een luchthaven te praten, die men niet direct projecteert. Ook al treedt niet het minste oponthoud in,, dan nog duurt het jaren, vóór Rotter dam zijn luchthaven zal openen. Wij betreuren het besluit van den ministerraad^ Rotterdam moet eon eigen luchthaven hebben. Wij la ten argumenten van prestige, van luchtvaart, trekt scheepvaart en van luchtvaart schept handel bui ten beschouwing. Gelooft het kabi net dat toch overigens blijk ge geven heeft van een vooruitzienden Bijeenkomst van den Veiligheidsraad, niet uitgesteld Tres id ent Truman heeft op zijn persconferentie verklaard, dat de bijeenkomst van den Veiligheids raad nte t\ zal Ti orden uitgesteld. De president zeide, dat de Ver. Staten~gekant "zlJn~tegen *het"'Rus-~ sische voorstel, om de bijeenkomst zestien dagen uit te stellen. A.F.P. meldt nog, dat dc Brltsclie regeering aan haar permanenten vertegenwoordiger by den Veilig heidsraad, Sir Alexander Cadogan, instructies heeft gegeven, het ver zoek van Stettinius, om de Perzi sche kwestie als eerste punt op de agenda van den Raad tc plaatsen, te ondersteunen. Spaak faalt Spaaks poging het kaMnet-Van Acker in extra-parlementairen vorm voort te 2etten, heeft gefaald en men had nauwelijks anders kunnen ver wachten. ongetwijfeld, de combinatie Spaak bad een nominale meerder heid, zij het een kleine, maar de ka- tholiekén, die hij tegenover zich rond, waren zoojuist versterkt ln het parlement teruggekomen en men kan «Jet regeeren tegen een verkiezings overwinning in. Deze psychologische factor deed bet wankele getalsover- .wlcht van Spaak lenlet. Intusschen zit de Belgische politiek klem Er woel ook .door België een iinksche wind, maar deze kwam voor- al den communisten ten goede, bij Het" he katholieke blok onberoerd. Een opschuiving in den linkervleugel naar het extremisme toe maakt den Ilnker- vleugel nog niet sterker. Om den pro- gressleven vleugel te versterken had men het katholieke blok uiteen moe ten breken, de Christelijke partij, die thans nog katholieke progressieven en conservatieven op ongeoorloofde wijze bijeenhoudt. Do socialisten waren niet geheel vrij hun verkiezingstactiek te kiezen: de anti-clericale tradities van Wallonië hebben een groote rol gespeeld, de koningskwestie beeft ook het hare ertoe bijgedragen om de socialisten ln de richting der communisten* te drijven intusschen ligt het i'eU er, dat het socialistische.program door de Kamer !s afgewezen. Voor België kan dit ernstige, gevolgen hebben;het heeft dat zeker voor de economische sa- menwerking-met-Holland. Men wacht te onzent met een zeker ongeduld op een tol-unle, maar een tol-unie ver onderstelt, dat ln belde tanden ln hoofdzaak een zelfde economische po litiek wordt gevoerd. Met het regelen van den wisselkoers Is dat nog niet gedaan. Ook de goederenvoorzlenin- gen moeten op overeenkomstige wijze geregeld worden. Dal nu Is op hef oogenbllk zeker niet het geval. De Nederlandscbe regeering heeft de zonder twijfel Juiste politiek ge- - voerd van versobering;, dat komt, op normale wijze tot uiting ln de goe deren schaarste, al ontbreekt dan nog steeds het complement daarvan:-, de spaaractie, die de zwevende koop- kracht moet- opvangen. In België. heeft men een veel vrijere goederen- voorziening met het gevolg, dat -de betrekkelijke gocdcrenruimte ibetrek-' kelijk, want de goederen zijn voor de - massa toch onbetaalbaar) leidt tot een prijspeil, dat een verkapte Inflatie nabij komt Stelt men de grens'tusschen ons:en - „België zonder meer open, dan zal'dc versoberlngspolitiek van onze regee- ring doorbroken worden en de. ver- kapte Inflatie dtc dan waarschijn-"V 'lijk niet eens meer verkaDt zou zij tl/ kanvervolgens terugslaan op ons. Het verschil tusschen Nederland en België, wordt echter, nog grooter,In zeilende gelelde economie in België wordt "afgewezen, terwijl wij er In Ne derland naar toe gaan. Alleen een - sociaUstlscho"Belglsc"ne*"regeerIng kan met een socialistische Nederlandscbe regeering: een tol-unle sluiten en dan nog eërsf, nadat hun beider plannen zin harmrfnfe zijn gebracht.- J - blik. van' voorstellingsvermogen en durf werkelijk, dat een stad als Rotterdam met straks 700.000 in woners" bulten een eigen .vliegveld kan? Binnen vijf jaren zullen wy dagelijks tientallen vluchten Daar Parijs, Londen, Antwerpen, Brus sel, Scandinavië, Duitschland, Ita lië hebben. Het zou verkeerstech nisch de grootste dwaasheid zijn, die op éénvliegveld te concenfcreeren. Binnen vijf Jaren zullen wij een uitgebreide particuliere luchtvaart hebben. Het zou de dwaasheid ge kroond zjjn deze-te wilten centrali- seeren. Indertijd was een bezwaar 'tegen den stoomtrein, dat de koelen er zoo van zouden schrikken en dat de melkproductie quantatatief en naar vetgehalte zou dalen! De gang der techniek, is niet te stuiten. Rotterdam, eerste baven van Eu ropa, ban riet buiten een eigen luchthaven. Dit Is een onontkoom bare schakel in de ontwikkeling van het 'luchtverkeer. Rotterdam móét luchthaven worden, n' en dé- plaisc Amsterdam, Schiphol, minis ter Ringers, \ex-burgemeestcr De Boer en geldnood! Nieuwe opdracht aan De Schrijver Zal hij ditmaal slagen? De prins-regent van, België heeft De Schrijver, voorzit ter der Chris telijke Volkspartij, in audiëntie ontvangen "en heeft hem belast met een informatie-opdracht. De Schrijver heeft reeds een aan vang'gemaakt met de uitvoering hiervan. Hij - heeft Donderdagmid dag een onderhoud gehad met de voorzitters van Kameroen Senaat. Vandaag zal De Schrijver den eer sten minister - en waarschijnlijk- tevens een aantal vooraanstaande pprsonen uit alle partijen ontmoe: -ten.—1-—-"w Filfaa van Philips in den Achterhoek Naar verluidt, zijn momenteel onderhandelingen gaande tusschen de directie der Pbilipsfabrieken te Eindhoven én het aemeeatebestuur van Groenlo over öe stichting van een filiaal aldaar. Het is vrijwel zeker, dat een Philips fabriek Sn den' Achterhoek zal worden gesticht; deze zou aan 400 man werk ver schaffen. Prinses Juliana in Zwitserland In den loop van gistermiddag is prinses Juliana aangekomen te Du- bendorf in Zwitserland. Kort daar na is zij naar het Bemer Oberland Eerste DC-4 op Schiphol geland Donderdagmiddag Is het eerste DC— 4 vliegtuig van de K.L.KT., bestuurder Parmentler, op Schiphol geland. Aon boord bevonden .zich 16 passagiers, waaronder 10 leden van het K.L.M.- personeel en een groote hoeveelheid onderdeelcn voor de 18 vliegtuigen van do lijn Amsterdam—Batavia. De DC—4 biedt plaats aan 40 passagiers,, dus 12 meer dan de Skymaster, de militaire uitvoering van de DC—4, waarmee- opi^de Indië-route wordt gevlogen, •-i"V xh Gistermorgen £szeen - voltallige be manning van de K.L.M. naar New York vertrokken om het tweede :van de vier bestelde DC—4 toestellen to gaan halen. In Mei zal "de eigen dienst Schiphol—New York met der.e toestellen geopend worden. ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: -.- SCHIEDAMSCHESINGEL 42 BOTTERDAM TELEFOON NRS. 2343D EN 692D0 POSTGIRO No. 399644 Bankier: AMSTERD. BANK TEROTTERDAM VRIJDAG 22 MAART 1946 Op lS Maart herdacUtydc JcathoKeltewercld hei feitfdat Tans Tins XII seven jaar geleden werd gekroond. Te^Sbme i gevierd met een pontificale Ü.iMis; in dc bcroonde :Sixtijïische TcapfjkpDe H. 21is werd opgedragen door een - der-onlangs gecreëerde lccrdytialcn en wel volgens den Armccmchcn ritus. Het was.voot het eerst itn dc geschiedenis, dat in dc Siztijnschc Icdpel een H. Mis ov Arviectschc wijze werd op- gedragen. Linies fop den troon) de Paus, reïfits het altaar Minister Van der Leeuw .heeft gisteren den Radioraad geïnstal leerd, welke raad binnen den kortst mgoeiykcn tijd een ontwerp van een nieuwe Radiowet zal samen stellen, welke terstond na de ver kiezingen aan de dan opgetreden rcgccring zal worden aangeboden. Minister Van der Leeuw zeide een straffe organisatie van het ge- heele zend- en omroep-apparaat en -bedrijf in één hand als eenigen ger zenden toestand tebeschouwen, in deze organisatie moet de staat zich niet bemoeien met het hoe en wat, van de uitzendingen, doch de zorg daarvoor toevertrouwen aan een daartoe in het leven' te roepen zelf standig orgaan, waarin zij vertegen woordigd te. Dit orgaan zal. zich-op zijn beurt moeten beperken tot een scherpe contröle op de. kwaliteit van de uitzending en de coördinatie van - wat uit de verschillende kringen en laeen van het volk opkomt. Het lijkt my. zeide de minister.; onontbeerlijk, dat groepen of' ver- eenigingen van luisteraars worden gevormd.Deze. groepen zouden, elk moeten- zorgen,- .datdelevenswaar- ""dén. welkD^zU*Tiêt""hoogste stéllen, in den oproep tot haar recht ko men, maar zij zouden niet een om roep ais geheel verzorgen en bet executie-apparaat zou -natuurlijk geheel bulten hen omgaan.. Dat laatste lag trouwens reeds ln de bedoeling van het huidige com promis. maar het schijnt niet 4e zijn begrepen of het wordt althans niet uitgevoerd. De groote fout van het itegen- •woordige bestel lijkt mij, "dat elke vereeniglng zich op de radio als ge heel werpt en alles wil verzorgen. Op die wijze krijgt men een wed loop in radioverzorging, die de kwa liteit schaadt, de kosten' opvoert en het volk in volkjes splitst. Naar de merning van den mini ster zouden Ue groepeeringen van VERGA HAND Toiletzeep, petroleum en leder Bon 07 der Iederkaart is aonge- wezen voor 't doen repareeren van schoenen met leder en/of rubberzo- lenmateriaal. Voor het tijdvak van 25 Maart t/m 20 April 1946 wordt op de bon nen 140 en 639 der bonkaartenK 604, 2 liter -petroleum beschikbaar gesteld.'; Binnenkort 'zal 90 giram toilet zeep beschikbaar worden gesteld; voor kinderen geboren na 31 De cember 1944. Men .moet hiertoe bon E, 32 der bonkaart Ke 604 uiterlijk op 30 Maart a^. bij den winkelier inleveren, tegen ont vangstbewijs. V Nader zal bekend worden gemaakt - wanneer - men, tegen afgifte van het ontvangstbe wijs, dc zeep zal kunnen betrekken: luisteraars het best tot haar recht komeD, wanneer zjj zich vormden naar drie gezichtspunten: wereld- beschouwing,-;.politiek - en' maat-: schappelijke ^structuur. De Radto- raad zal voorstellen moeten doen omtrent de - bevoegdheden van deze groepeeringen.» Voorloopig alleen shag Naar wjjlememen, heeft het Rijksbureau voor tabak alle aan wezige voorraden sigaren en siga retten geblokraerd. Nog zeker twee weken zal,- ook op de bonnen der dameskaart alleen shag beschikbaar worden gesteld.: Misschien wordt., deze periode.wel tot vier weken uit-, gebreid, tenzij} een extra-bon wordt aangewezen,..hetgeen niet te uitge sloten. "v - :ring detail- en TABAK S- DÜCTEN over het Tabaks- e van een verga- verzuimd was te plaafcs-vcmd.*-- De vakgroep Rotterdam van den detailhandelin - tabaksproducten gaat volgende weck Woensdag om. twee uur. vergaderen fn „Ons Huis" aan de-Gouvernestraat. Oslo's huisvrouwen lossen Spaansche tomaten Havenarbeiders zetten boycot Voort De Rotterdamsche iiavenarbei- ders hebben op ondubbelzinnige wijze te kennen gegeven, dat zil van Franco-Spanje niets -willen weten. Hun collega's uit de Noor- sche hoofdstad Oslo doen. In dit op-, zichtv nietvoorhen onder.' Met een meerderheidvan: 110 stemmen heb ben zij besloten, den boycot- ten aanzien van goederen uit -Franco- Spanje voort, te zetten. Het betreft tomaten aan boord van het Spaan sche schip „Dicto". Doch evenals te Rotterdam rhëbben zich te Oslo on middellijk v. vele vrjjwilügers be schikbaar gesteld om het werk van de havenarbeiders:: over te nemem Duitzen den huisvrouwen, 'die banie ren ^meevoerden met de woorden: iiWfj' wenschen-geen dictatuur -van -havenarbeiders'.5;:, hebben het poli- tiecordon omde-- haven doorbroken en- zich -- toegang verschaft tot de .Dlcto".-Zij rzQn toen begonnen met het lossen van de tomaten. De leid sters van de huisvrouwen hebben verklaard,-, dat -zij tot haar daad, zijn overgegaan :iniet uit sympathie jegens* Franco, maar om geen voed sel -verJoren-t laten gaan. In Londen komen berichten bin- nen uit Batavia, als zou een aan talRussische duikbooten onder de zuidkust van Jai-a liggen. Het oorspronkelijke bericht is af komstig uit een bron, welke tot dus-, ver - nog niet kan worden genoemd, doch bekend staat als zeer betrouw baar. Met het oog op het volkomen gebrek aan nadere bijzonderheden (b.v. het aantal onderzeebooten, waar zij zouden zijn waargenomen en door wie) is het geheel en al onmogelijk dit bericht op zijn Juis te waarde te schatten. Aangaande h-tzeHde bericht seint Reuter nog uit Batavia: Heden hebben officleele bronnen de be richten. dat een aantal Russische onderzeebooten aan de kust van Zuid-Java zou liggen, tegengespro ken. Een Nederlandsch stafofficier hetrft medegedeeld, dat het bericht uit Indonesische bronnen afkomstig is en dat büj nader onderzoek geen bevestiging kon worden verkregen. Verrassing in Batavia Het bericht, dat Russische duik booten aan de Zuidkust van Java zouden zijn gesignaleerd, heeft de meest gezaghebbende militaire en politieke kringen in Batavia vol komen verrast.,.Op het geallieerde, hoofdkwartier heeft - een woord voerder, een officier, van hoogen rang, evenals de woordvoerders van de hoofdkwartieren d* kriti sche cn van de Nedcriandsche ma rine verklaard volkomen onkundig van dit bericht te zijn. Sjahrir heeft aan een correspon dent ln een telefoongesprek ver klaard: „Dit is het eerste, dat ik over deze aangelegenheid ver neem". Verder vroeg hij of de fei ten reeds bevestigd waren. Op de- Vraag van den correspondent of de aanwezigheid van de. Russische duikbooten in verband kon worden gebracht met dén polltieken toe stand in de binnenlanden van Ja- va, antwoordde Sjahrir: „Volgens mij fn geen enkel opzicht", Japansche of Duitsche bodems? De geallieerden hadden Duitsche duikbooten in de havens van 1 Noord-Java aangetroffen en het is mogelijk, dat er eenige Ln de ha vens aan de Zuidkust warén ach-.: tergebleven. Men - denkt aan de mogelijkheid, dat een of meer van deze schepen met Japansche of In donesische bemanning zee. hebben Propaganda-commissie gevormd Dezer dagen vond. een bijeen komst plaatsvan vertegenwoordi gers van verscheidene organisaties, groepeeringen en eenige weekbla den, om tot een gcmeenschappe- De. nieuwste veronderstelling, ge- „opperd omtrent de geheimzinnige onderzeebooten, Is hedenmorgen naar voren gebracht door - een re- publikeihschen zegsman, die als zijn meening te kennen gaf, dat het Japansche bodems geweest kunnen zijn.Hij deelde hierbij na-, drukkelijk mede niet over positieve berichten te beschikken, doch hij - geloofde, dat bij de capitulatie een klein aantal Japanscheonderzee booten in de haven van Tjilatjap aan de Zuidkust van Java. Is ach tergelaten. Hij veronderstelde, dat deze door de Indonesische marine zfjn overgenomen en dater dan '^chien een proefvaart mee ge- -Uf Is. Spitfires op verkenning Gisteren zijn door Brltschè Spitflre-vllegtuigen, welke hun ba sis op Java hebben, verkennings vluchten uitgevoerd over het ge bied, waar, naar, men beweert, Rus sische onderzeebooten onder de kust Uggen. Van de resultaten Is niets bekend. Heden zullen andere Spitfire toestellen nog: meer ver- Jijke„actie, te geraken'.tegen de„ge=.„ varen van het fascistische regiem in Franco-Spanje.' Een propaganda-commissie werd gevormd en bestaat uit de afge vaardigden van de navolgende or ganisaties: J. N. Stempels, namens den Bond van Jong-Liberalen; J. Van Zan ten namens den Bond van Oud- Ulegale Werkers; G. B. Neering namens Chr. Dem. Volkspartij; mr. dr. Benno Stokvis namens C.P.N.; A. C. Koenen namens E.V.C.; J. G. Suurboff namens N.V.V.; mr. G. J. Van Heuven Goedhart namens Het Parool en Comité voor actieve de mocratie; M. Smits namens S.V. V.K.; L. Alma-Heijnen namens „Ver, Vrij Spanje"; D. Schüp na mens VIamgroepenN. Boudewijn namens Vrjje Katheder; E. Götze 'namens vrijd. ver. De Dageraad.:;:.; De bedoeling Is deze propaganda- commissie nog uit te breiden. Met eenige organisaties en periodieken, worden nog besprekingen gevoerd Hootdintendant der H.A.R.K. weer vrij Door personeel gehuldigd Woensdagmiddag is de heer Wol- ders, UoofdIntendant van de H.A. R.K., na twee dagen door de Rot- tcrdamsche politie te zUn vastge houden, weer op vrije voeten ge steld,. Zijn aanhouding gescbieddc in verband met het onderzoek naar frauduleuze handelingen van ILA. U.K.-personeel t<j Rotterdam Zoo wel in zjjn woning als ln het hoofd- magazijn, van de H.A.R.K. aan de Wilhelminakade,; is" deheer. Wol- itlersna: zijn ihvryheidstëlllng op hartelijke wyze gehuldigd. v WU Vwaren op Pakhuismeesteren iü'de - gelegenheid - van den h'eër Wotders het een en nder te .ver nemen over de-'aanleiding totzjjn ■arrestatie.- Wij kregen hierbij 'den Indruk, datdepolitie wel wat al ■te vlug. van stapel*is .geloopen. bij haar overigens zeer, te .waardeeren pogingen, algeheele- klaarheid te. verschaffen in dc H.A.R.K.-af faire. - Maandagmorgen had dc heer Wolders een bespreking met twee •heeren van het ministerie van-So ciale Zaken, toen een rechercheur zich bU hem meldde, die Inzage wenschte van de personeetelijsten. De heer. Wolders „verzocht hem; even te wachten, daar hij in con ferentie was. De rechercheur heeft .dit antwoord blijkbaar opgevat als een poging het onderzoek te willen bemoeilijken. Een bij den heer Wolders verrichte huiszoeking"had. hoegenaamd geen resultaat. Maan dagavond werd hij door de recher che op het Hoofdbureau van: politie-, verhoord en daarna Ingesloten. In de daarop voleende digen werden den heer Wolders door de recher che en door den Officier- van Jus titie, Jonkheer Dedel vele vr- e" - gesteld, die hij zonder eenige -terughoudendheid heeft beant woord." Uit niets -is gebleken.'dat hij -zich persoonlijk aan goederen van' de H.A.R.K. vergrepen bad. waarop - prompt zijn invrijheidstelling volgde.- V De. heer - Wolders wenscht echter, op te merken, dat'de politie, alvo- rens het- onderzoek -te - Rotterdam ter 'hand* te nemen, .zich met de directie van de H.A.R.K. In verbin ding'had "moeten stellen. Verschil lende.misverstanden hadden hier- door waarschijnlijk vermeden kun- hen wórden;. Nu heeft men b.v. bij tientallen personen kleeding in be slag genomen, waarover deze men- schen, afgezien van enkelen, aie zlcli werkelijk aan diefstal hebben schuldig gemaakt, naar het oor.-, deel van de HAR.K.-leiding, vrije- lijk mogen beschikken. Maandelijks wordt het personeel één kleedingstuk toegewezen. Dit geschiedt in volle overeenstemming met de directie van de H.A.RK. en - eveneens op aandrang van de buf- tenlandsche relief-comités, die dezen maatregel--.noodzakelijk achten om diefstallen, op groote schaal te voorkomen.;; Op weinig tactvolle, wijze heeft-de politie bij vele leden van het personeel van het hoofd- magazyn.' die volkomen ter goeder trouw waren, kleedinglaten wèg- halexv als zou deze gestolen zyn. Diefstallen zouden ,lnderdaad i pleegd zijn door personeel van het per 1, Maart opgeheven Rayon-ma- gazfjn aan de -Vlerhavenstraat. Hiervoor.-; wenscht de heer "Wolders geen verantwoordelijkheid te r- vaarden. In het hoofdmagazijn. aan de Wilheiminakade zijn sedert ge- ruimen tijd uitgebreide- maatrege- len van kracht om diefstallen te •voorkomen: - Eigen recherch ,j.' houden ".voortdurend een oogje in het zeil,; terwijl:voor het vrouwelijk personeel;.;-een r vlsiteuse ^T. v waakt, dat niets naar buiten wordt r.? De politieheeft het onderzoek nogr.nict beëindigd. Doch al 'ouden.: nog eenige arrestaties worden ver richt - en nog i'eenige honderden kleedingstukken in beslag genomen worden, dan kan men daarmede toch kwalijk het prachtige werk van de H.A.R.K. of van het Roode Kruis ln zyn geheel veroordeelen! Hoe licht zou hier, .door .overdrij ving in'het buitenland een ver keerde meening over debesteding Aan de geschenkgoederen kunnen- •ontstaan. Dit tot groote schade van onze volksgemeenschap i NIEUW AMSTERDAM NEEMT EVACUéSOP Ongeveer 800 Nederlandsche vluchtelingen, die met'' een specla- len trein naar Kandy gebracht wa-, ren, zijn te Colombo aan boord van de ..Nieuw Amsterdam", ge. ;,in, op welk schip zich reeds 3000 passa giers bevonden. Dc „Nieuw Amster dam" is Donderdagmorgen zijn reis. naar Southampton begonnen. Uitbreiding van het corps '■ëy mariniers 1 De marinevoorlichtingsdienst meldt: Bij hetcorps mariniers kan op kor ten termijn beroepspersoneel aange nomen worden. De aanmelding kan: geschieden bij alle aanmeldlrigsbu reaux vooroorlogsvrijwilligers. Het dienstverband: strekt zich uit overv zes jaar. Uitsluitend ongebuwden m den leeftijd van 17 tot.en, met 24 jaar komen; ln aanmerking. Alle dicnstpl'phtleen van de'H^'nt- 1945. d.w^. zij, die geboren zijn in 1925, kunnen zich eveneens opgeven voor ditdienstverband. .kenningen doen. Gisteravond heeft de radiozender van. de geallieerden te Bataviahet oude en vaak tegengesproken be richt; omgeroepen dat de Indonesi schecommunist Tan Malaka door het republïkeinscbe leger te gear resteerd. Bevestiging van dit be richt kan nog van geen enkele of ficleele Instantie verkregen word"v Een; woordvoerder vanhet Indone sisch ministerie van voorlichting heeft medegedeeld, dat het zeer waarschijnlijk is, dat Tan Malaka is gearresteerd, doch dat het. ral- nlsferie nog berichten afwachtte, welke de feitenzouden, bevestigen, berichten, waarop men reeds ver schelde weken heeft gewacht Zijn invloed was in het bijzonder groot in-West-Java, waar het repu-, bllkelnsche Leger onlangs slaags Is geraakt met .de Britecbe troepen, die de convoolen van Batavia naar Bandoeng hadden beschermd, Plaats, hoofdred. Th. Ramaker. Onder toezicht der regeering Van welingdich le zijde vernemen wff, dat het in het voornemen ligt van den minister van Vocdselvoor- zienlng, een regeeringsvertegen- iroordlger aan te stellen by de Unl- lever Verkoopcentrale. De Amerilcaansche stad Albany, een stad van 15D.OOO inwoners in de sta a tNew York, h eef t NJj m egen ge- adopteerd. -... - "v"- kv.ji Nieuwe kleine storingen .naderen ons-land uit het Z.-W.Onder hun invloed zal hetmorgen zwaar .be wolkt zijn. en.', zal het 'opnieuw, ge durende eenigen tijd regenen. De wind blijft tusschen Z. en W. cn zal,; aan de kust UjdeUjk krachtig zyn. Weinig verandering in temperatuur. waterstanden. Rotterdam 23 Maart: le tij 7.41; 2e tij 20.IL VEJHVAAKLOOSDE KINDEEEN EEN 1TAL1AAKSCH PEOBLEEM, Deze drie jongens zijn typeérend- voor de duizenden roixdmcrvende kinderen, die m het huidige Italië een ernstig pr ''leem vormen. Velen van len eyr toccsen, anderen sijn eenvoudig van huis vjeggé[ooi}en: Koode Kruk cn-nndere- organisaiics-Aiebbcnr eieh hét-tot-vdn^deèe ^verwilderda hinderen, die zich „shoc&hine boys" noemen, aangetrokken, doch tafv loozen averven nog rond en vormen een gevaarvoor :de rustigef -samenleving.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1