1 mtsoen wordt tot 2400 gram verjaagd Doodstraf geëischt tégen Luyendijk V— - DE SCHIEDAMMER ln 'Amsterdam gaat per week ongeveer 20.000 k.g: in den schillebak Acktez Uet nieuws Lieftinck he*-1 succes Kardinaal Von Galen overleden WlecUscke cu&cielc Laaghartig verrader van Engeland- vaarders voor den rechter Zes menschen aan S.D. overgeleverd :m mSi - RED. EN' ADM.'. LANGE HAVEN'141 SCHIEDAM - TELEFOON G9SM ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK SI CENT PER KWARTAAL f i.— LOSSE NUMMERS 0.03 ■ZESDE JAARGANG No. 70 ills: J Mansholt,,'Of>de' brug" Geen verlaging van1 suikerrantsoen Als ik over de voedselvoorziening. geen opwekkende //klanken /ton laten 'hooren,zoo zei minister Mansholt gisteravond .voor. de radio, beteekent dat niet, dat ik u moet voorbereiden op catastrophalo ont wikkelingen in de voedselpositie, .-..'zooals-die zich elders voordien. Doch wü hebben allen wel zooveel begrip voor den samenhang der dingen, dat wij inzien, dat een her-/ vèrdeeling van - de beschikbare voorraden voedingsmiddelen b« de bestaande tekorten onvermijdelijk de - Nederlandsche voorziening rdet onaangetast kan laten. Niemand behoeft bevreesd te zijn voor een acuten voedsel nood in ons land, noch voor- dreigend gebrek. - Aan honger behoeven wij zelfs niet te denken. Hef tekort, alleen al aan brood- graan, is voor heteerste - halfjaar van 1946! geraamd op acht millioen ton. Het naakte cijfer 'zal u wel lichtweinig zeggen. Het ia' echter zeer welsprekend, als ik u -ver" 1, dat het geheels Nederlandsche volk van een dergelijke hoeveelheid acht jaar lang zou kunnen eten. De période, die ons nog scheidt van den hieuwen oogst, moet over brugd worden en het voeren van een banque-politiek zou onverant woordelijk .zijn. Aan verlagingvan het; broodrantsoen kan het .Neder landsche volk dan ook niet ontko- Russen nemen schepen in beslag --Naar „Trouw meldt,hébben de /Russen: to. Hamburg éeu". Belgisch ca: een ISfederlandseU ^ih jbéBlag-ge nomen en naar de Russische zönè ge sleept. Do schepen waren onderweg naar, Nederlandcmiet-ï goederen van Nédcrlandseh(3t on BelgischeiL='por? sprong. -Dc/NetlerlaiidseUeeaSBelgi- scho regeering - zonden gez.ameiili.ilc stappcn;-;he>benl;;dnöcrnbinen:- Tjljt/jdo Spvjet-rdgcering^"; welkeStappch -no^ geenhoshltaat^heb^en gëbo< Roe staan -de-onder handelingen De derde conferentie tusschen van Mook en sjahrirIs uitgesteld, maar de besprekingen in de. sub-commis sles gaan door. Sjahrir. heeft tegenvoorstellen ingeT dfend en onze correspondent te Bata- vla schrijft ons, datzijzeer veel redelijks bevatten. Dit vindt steun In de gematigde uitingen van Hadji A go es Salim. Er zou dus geen enkele reden tot ongerustheid zijn,- indien wij niet waren opgeschrikt, door het landen der Nederlandsche, troepen en In/bet- bijzonder, door .de invoering' van het Nlca-geld. Het eerste, kon men nog als een uitvloeisel vanSln- gapore zien,, op gedöchtelooze wijze uitgevoerd, zonder rekening te hou den, met het .delicate moment. Het laatste echterWijst; op; een. doelbe wuste politiek.' en wat voor een .poli tiek. Een die niet alleen uitgaat van het oude souverelnlteltsbegrip,. maar, wat hier.-; onmiddellijk: bljhoort» van." de oude machtsverhoudingen. Van Mook ls omringd door een ap- paraat van ambtenaren'-uit deoude school, groot geworden in de koloni ale atmosfeer.-; Deze menschen,. zijn ambtenaren, 'bekwaam In hun vak; geen politici. Zij zijn bovendien voorv het grootste deel conservatief Inge- steld en gespeend van iedere politieke fantasie. Zij kunnen zich een. niéuwe Indouslsche - samenleving eenvoudig ,piet Indenken en werkenwij ne- men gaarne aante goeder trouw lnide oude ambtelijke.aleer zonder te beseffen, hoe prikkelend. Ja krenkend .deze soms moet zijn voor de men- schen van „den overkant" die nu een- - :maal op het. standpunt van; de gewij zigde machtsverhoudingen staan en vanuit' dit standpunt leven, denken enreageeren1 De rechterzijde hier te lande, niet zonder bohème-achtige vlotheid ver- tegenwoordig^ door Meyer Rsnneft - en .Gerretson,. heeft de vrees geuit, dat Nederland door van Mook voor een voldengen feit/val worden, ge- plaatst. Er. dreigt echter een- ander gevaar,n.l, dat ambtelijke. instanties te Batavia, door; tactloos optreden,*' iCyWederland voor bet voldongen feit zouden plaatsen van mislukte onder handelingen. Dat zou natuurlijk een' zotte.omkee- ving der verhoudingen - wezen. De - Partij van den Arbeid beheerscht met zeven ministers het huidige t kabinet. Zb Is bovendien dé komende regee- - iTlngapartlj, zooveel staat toch wel vast.. Hierin Ugt-nujutst de krachtig- ste beweegreden voor het overwinnen; van het wantrouwen, want de Indo-; neslsche /nationalisten mogen er daardoor bp rekenen, dat een 'over- eenkomst door Nederland straks op socialistisched.l.loyale wijze zal worden uitgevoerd. Juist wijl./ wij/ hiervan verzekerd zijn, 'kunnen wij,, met klem hetzelfde vande Indone siërs verlangen. r,iet hoe de ambtenaren - te Batavia, het-zien, maar voor Ne- derland en zeker voor de Party van den Arbeid zou het misiukken van de onderhandelingen een geweldige -te- /genslag< zijn.. De verkiezingsactie zou daardoor vertroebeld 'worden. In de partijv. zelf zouden onoverbrugbare1 tegenstellingen, ontstaan;-de^gewelds-" politiek; zou; de gehee2e volksenergie verslinden; en ./het;;-socialet program van Droes,'Vos en Mansho 11* eenvou- v dig. onmogelijk maken. Gelukkig zijn wij zo6 ver nog:niet, maarep.'is wel<; reden voor de Partij y'; van -den Arbeid l om waakzaam te blijven'. En in; af wacht Ingvii'n'dever-;, 'dere ontwlkkcllng zou het' niet kwaad zijn, als men liet: apparaat te BatavIa - liet bezetten.door: menschen,; die wat meer: doordrongen zljn' van den; geest;, -.'waaruitvde party van"den .Arbeid; Is;' voortgekomen. Te eeniger "tijd tnoet mcn dnar;toch toe óvergaan; 'jolèxi? Het-Jjroodrantso en; dat voor r den normalenconsument. 2800 gram Ihedraagt; zal met ingang van 31 Maart worden - teruggebracht tot 240p": gram" per' .week, T waarbij de rantsoenen der kindergroepen en de toeslagen' voor bözondereh arbeid onaangetast zullen worden gelaten. r Met klem wil-ik er bij u allen op -aandringen'zoo zuinig mogelijk met "het voedsel; om te 'gaan en tegen verspilling te waken. - Het Is ons gebleken, dat de schil- 1 ehophalers aanzienlijke - hoeveel heden oud brood ophaalden;, in Amsterdam, om een vdorbeeld-.te -geven;, per week ongeveer 20.900 kilogram. Dit brood is nu nog wel niet verloren/ daar het als veevoe der wordtgebruikt,doch gij zult het met mij eens zijn, dat het beter, is het'..aan zijn eigenlijke .bestem-, ming ten goede te doen komen. - Geen verdere, verlagingen - Wij hebben goéde .hoop, dat het bij deze rantsoenverlaging, die tegen den achtergrond van den interna tionalen toestandonvermijdelijk Is, kan bleven. Voor-de zoo belangrijke vetvoorziening kunnen wij ons, mi het goede seizoen in aantocht is, in-de naaste toekomst voor een be langrijk deel -uit - eigen: productie bedruipen. -Reeds gaat; zooals u weet, het melterantsoen omhoog. Door vertraging- in de verscheping van suiker, heeft noveen verlaging van; het/ suikerrantsoen gedreigd,: doch,de regeerlng. Iser ingeslaagd op het laatste moment het gevaar af te wenden. - - Wij gaan; geen. periode van ge brek tegemoet, doch zullen ons ge durende den tijd tot den nieuwen oogst op enkele punten, wat moe ten beperken. Door een voorzich tige politiek onzerzijds, zoobesloot de minister,' en volledige medewer king/van uw kant zullen we de moeilijkheden zeker overwinnen. ADVERTENTIES EN INLICHTIN GEITOIENST; 5 SCHIEDAMSCHESDJ./L', Vl r.OTTERDAM - TELEFOON NRS. S543Ö EN 693DO 'J7\ 1 POSTGIRO No. S98B44 Bankier:, amsterd. baNK te ROTTERDAM ZATERDAG 23 MAART 1346 Credict van 200/ millioen voor Neder/and i Minister Lieftinck heeft in Wash- - ington -.verklaard, .dat het*>.iö',|zija. bedoeling ligt, zoodra de intern^tio-; nale bank voorhandel 'en-;,wéder- opbouw functioneert, >namén^.^,de Nederlandsche"régeering 'één: •Aan vraag voor een leëning bij'haar';ih te dienen. - 1,-j Minister Lieftinck vér telde Vvér'deri dat... hij had deelgenomen';aah5-.dè- eerste bijeenkóinst: te Savahn'ai^;1van den raad van gouverneurs i/yafèidei internationale bank., en hèpln~ temationale monetaire >fonds^'Bcir.« vendJen had hij .tijdens eém-b'ffiipeK^ dat hy daarna aan Washlngtoi? had .gebracht, de middelen .en^wegenibe-,1; sproken om te voorzien';in--dc - crediet; behoefte van ons land ini de-periode, die verloopt alvorens de wereldbank haar 'werkzaamheden'aanvangt^. i „Het Is mij gebIéken'^;'z<Mi;tzéiöe de minister,- „dat de export-, ;portbank bereid Is,leen dcrgelük- tns-r schentljdsch credict tot eenbedrag van 200 millioen dollar te}'vèri^enén, en naar ik verneem, zal de. ërport- en importb^Jk binnenkort nadere bijzonderheden - bekend trent de. Voorwaarden voor.het-. cre-" diet en voor de deelneh^^ vah h'et: particuliere kapitaal aan dit/CTediet. De noodlgc slappen worden gedaan om ie voldoen aan de voorwaarden, volgens welke dit korüoopéhd icrer; diet zal worden beschikbaargj H.A.R K.-inspecteurj op vrije voeten gestejei Nadat do EótterdaniBche/póli tie c-erst den intendant van .de iiARK, den heer \V.: heeft 'vrij gélaieói,: is thans ook do voormalige./uij^cétcur van, hetdistrictZuid-HoI^hd-II, do heer H. J, v.-cLvB. opi vf^^vdetoji- gcsteld. - l Hel. stoomschip Kota -Agpehg; Is pa trie éren den.. Deatgemeenegezörid- heidstoestand aan boord Is- bevredi gend. j- «SS; SI Maart -werden tc Amsterdam ÏO,'studenten van Zwitsersche, Belgische en Frunsche nationaliteit door hm AmsterdamscJie;collega's ingehaald. De studenten, 'die e enige idelcen tn ons land, sullen verb lijven,' vierden in' een kar naar het stadhuis vervoerd! Zending horloges- aangekomen Voonoopig alleen op aankoo püergu nning - Naar wij vernemen, zyn de eerste zendingen horloges uit Zwitserland inons land aangekomen. Dit zyó; de eerste zendingen, die Nederland na den oorlog bereiken In het kader wan het tusschen ons land en Zwit serland in November j.Lv gesloten handelsverdrag. De aflevering zal,via den detail handel, voorlooplg uitsluitend - ge schieden op aankoo'pvergunningen, welke door de betreffende instanties-: aan directies van vitale bedrijven;': zooals spoorwegen, mfjnen, .zieken-': huizen enz.- ter - beschikking -worden gesteld. Wanneer hét van te voren" vastgestelde aantal aankoopvergun- ningen gehonoreerd is,: zal, dever koop direct wordenvrijgegeym President paaslvikl Ivan.Finland heeft, volgens een bericht;'uit Hel- slnkl, den soc. demoeratlschen oud-.; minister Pekkala verzocht'een hleüwe- regeerlng; samen tc pteUen." De drie voornaamste partijen van -tiet 'parle-u: ment hehben'over dé candldatuur van Pekkala als toekomstig JminlSter-prG- sldeut -overeenstemming bereikt. Onderzeebooten- verhaal een canard Het geheimzinnige, verhaal .óver de onderzeebooten is' nu een „ver gissing"' gebleken. Toen op 't geven van' nadere: bijzonderheden 'aange drongen werd, heeft aezelfd^ bron, welke het bericht eergisteravond ge lanceerd heeft, de. volgende verklar ring afgelegd- „Er is niets meer .be- kehd over:i - de -aanwezigheid van Russische .onderzeebooten onder ,de kust van -Java. Van officieuze ri[Me wordt bekend gemaakt, dat: het be richt: waarschijnlijk- een ongegrond gerucht is". J Ia'Amerika- bouwt man Llberty- schëpen 'dm *lh'V.jëugdherbergsche- .pep,';, Dêzqschepen,die alle, wereld--, zéeën zullen bëva'rén, dienen om „de ijepgd dér; weréld incontact met', elkaar te brengen." Gevangenis-directeur in arrest Aan retiefgoederen Vergrepen Dezer dagen is door de centrale recherche gearresteerd de 56-Jarlge D. de R., adjunct-directeur bij het gevangeniswezen te Den Haag, die er van verdacht wordt, zich aan een partij kleeding, deel uitmakende van relief goede ren door, Amerika aan Nederland gezonden en welke ter sorteering/en'herstelling in de celr lenbarakken te Scheveningen waren opgeslagen,te hebben vergrepen: Eveneens is een bewaakster gearres teerd, die' een partij: datneskleeding (mantels/ japonnen en ondergoed) verduisterd heèft. Zij wist n.1;, dat De R. een partij-; goed terzijde had gelegd, die*hij bestemd,had voor een gedetineerde N.S.B.-vrouw, met wie hijeenigentijd geleden een verhou ding had en op grond waarvan hij geschorst" werd. Als deze vrouw in vrijheid zou worden gesteld, kon zij over die terzijde gelegde goederen beschikken. De R. is 'in verzekerde bewaring "gesteld. De bewaakster is na 'verhoor weer In. vrijheid gesteld. Het onderzoek duurt nog voort. Eveneens - is geaiTcsteerd dofliree-:. teur van do: Scheyeningscbo collön- l«irak kapitein Koopmau, doopvol ger van den heer Do Roos. Eenigo gevangenen hehbeu'-yoor.'z^n arresta- tie ^kapitein:. Koopman herkend als /.lid van do vroegere NSKK. Do ka- pitein-NSKK'er zou binnenkort' bc- Jybrderd worden tot inspecteur; van éènigo gevangenenkampen. —De onderhandelingen-tusschen; dé Eransche regeerlng. en. de Llbaneesche delegajleover deontrulmirig van Libanon door de Fransche troepen, naderen haar' einde. >Daor het- ver- schaffen .van vervoer mi ödêten én werkkrachten-" zullen de Llbaneezen de* ontruiming wellicht vergemakke lijken: zoodat de Franschs. troepen eerder kunnen vertrekken dan op l April* 1W7.. I verband met; dekleine opper— vlakte vau ons blad,; hebben van. Qé autoriteiten vergunning gekregen eenmaal fin ;de v week/ des Zaterdags meteen „dubbel nummerté' ver* schenen, - 'Clemens von Galen, -aarbjtechon vm Munster,41e kort i e,K1 ttardlnaalBüoedtoi •SjiSSJ-Seöt.onirauged, li eiste- twestfnlenjop 68- j üJd overleden. - - e; „kardinalen: Bootto en zijn -hiermede 'dit jaar reeds dae leden van het College SerrfS?01" n°?dat de ^et Kerstmis gSSpen S^eid t0t 67 teru8" ^aï"dmaal „Von Galen is beroemd afwijzing van'het .naL-socialisme eade Gestapo. In :in 0ct<>bEr 1941-heeft hy.gezegd:.-Rngelsche bommen zijn viij voo{ Duitschland dan 't nat.- sociaiisme;. Later werd gemeld, dat Hitler .den bisschop heeft - willen 'maar dat <ie. léger- leiders hem hiervan hebben, weer- houden wegens: de uitwerking,' die' ditZou,hebben op dé katholieken-inr het Duitsche leger. .Voetbalprogramma EERSTE KLASSE. ^District.- niEnschedesché Boys—Be Quick; AGOW-PEC; Go Ahead-NE c; Tubantla-EnEchede; Heracles—Wa- gentngen. - v_- - District IV:.'- Willem H-NO AD; De Barotites—Helmond; LongaREC; VIIs- •Slngen—Eindhoven.' BW—RKTW. ^DMtrict V! Heerenveen— GVAV. Be Quick—Frlsia; Velocltas—Achilles". Sr, gek—veen dam. Leeuwarden—HSC.: District VI: Sportclub Emma—PSV; MW—Bleljerhelde; Brabantta—Mau ri ts; Roermond—VVV;Dé Spechten— Juliana. District D: 2e klasse A: CW—VFCJ Coal—sw; Overmaas—BMT;:HV V— ,VDL;iFortuna—Excelsior. 'L. Derde klasse c; De Musscton—VCS; K. v. Holland—Concordia; Terlaak—B EC; Excelsior '2D—de Hallandi3an; Postduiven—Spartaan '20. Derde klasse D: DHSLpoortugaal; •Leonldas—VOC; .-Martinit—Pechvogels; Slikkerveer—DCLrRDM—EDS. V* Derde klasse E;DCV—The Rising .Hope; DDC-DHZ; Alblasserdam-CK ,C; EBQH—Fluks. Vierde, klasse G: Flakkëe—DZB; Oud Beyerland—Bloemhof: DHL—SFC;. Hlon—Steeds "Hooger; Saiurnug—St. Lodewijk.; vierde klasse H:. DONK-NHS; DEH GVRSIOD—Florissant; VND—Hel- leVoètsluis; Hillegërsberg—OVV. vierde klasse l: PFC—Hlllesluls; Ur- sus—wit Rood Wit; SchiedamAeolus; St. Volharden—Dindua; Vierde klasse-J; Sunrise—SMV; Bel- - vedère—Dilettant;Bolnes—Progress; Het Noorden—Zwervers; "HOV-'Trans-, valia. KORFBAL VAN ZONDAG .;;Vcor;1Zondag':sïaanér/eenlgéj.lntè-.> Tessante:-;irqfittzUS 'èn£cpZri etikerinSai-i:,- progrqmma. II.S V. - gaat' haar „Ons 2Efbmést".7 Het .Is te verwachten dat -dan ■•-Ons''. Ei berries tzekerder, op -de- eerste;én rttSiV,^stevigerjopi-dè] laatste: vploata; zal-kom"cn>'jtè staén;;S"H:X5.V. ghe^tfeenVJkans om"vfn ,'Dëlft/tegériD. K.c,.*-altüanséén winstpurit:;te beha-' 1 en enzlchlvzoo va'n de. laatste pjaatü te dlstancleeren: *..- - Deètps—Het/ 'Ziildëri -ïs"v belangrijk. "Voor ;den. verllezer gaat 'de kans^óp dé ,1ste /plaats practlsch vèrlóréh; - Vleus - Orlentls-ZAchllles pil/doof de Lelde- •naars,-worden, gewonnen. :-;-Ih'.2A ;zal uDle,Ha?hé"f dat bij „Hou Stand" qp', hezqëk:gaat,: waarschijnlljic geen feut maken.- Voor onze 'stadgehoótè Spangen I: het -zaak. dé In- Schiedam -altijd ;aah: 'Wézlgekilp tef omzeil en." Spangep <zal bovendien'- gebaat zijn bij 6 mogelijke /overwinningen .van 'Deetos 2 op Zwer: ,/vers eh van Rozenburg op Quick. OVER de Mte ellende, die de oorlog ons gebracht heeft, heb- ben we al veel vernomen. Het kwam mij voor,, dat U er belang, in zoudt stellen, ook eens iets te hoo ren van den invloed op,den gezond heidstoestand' van het .Nederland-; sche volk, In het bijzonder in het: Westen van- *t: land. Vele oorzaken, waarvan ik enkele zal -opsommen, hebben hiertoe meegewerkt. - In de eerste plaats heeft het ge brek; aan brandstof in -de koude - Jaargetijden een f unesten invloed -gehad op zuigelingen en ouden, van dagen, van' wie zeer velen door ziekten van de ademhalingswegen stierven. Bovendien ontbrak de ge-" legenheid. de melk voor de zuigelin gen te koken of zelfs te verwarmen; De .buitengewoon slechte voedsel positie leidde tot eriistige honger- toestanden, vele met doodelijken af- -loop/, verzwaktede algemeene con stitutie'zoodanig, dat de natuurlijke ■weerstand tegen infectieziekten groo-, téndeeIs. teloor ging. Móéders brach ten kinderen - ter wereld met een te, laag lichaamsgewicht, dus minder weerstandskrachtig; borstvoeding, zoo heilzaam voor den zuigeling, ontbrak."- - - ■■"./.a//-a:/ ".Gemis aan zeep- en textiel maak ten hygiënische voorzorgen tegen verspreiding van Infectieziekten vrij-'; ;wel onmogelijk.: Schurft en etterige huidaandoeningen kwamen in/groo- ten 'gètale>öor; besmettelijke darm- ziekten/ waarbij de ziektekiemen met - de ontlasting .uitgescheiden worden, -zooals typhus en dysenterie, verbreidden- zich ;tó ernstige mate. Het dicht op elkander hokken in kampen/ dan wel in één kamer door gebrek aan brandstof of slechte, behuizing,/ bevorderde de versprei ding ih' .hetbijzonder van' die be smettelijke ziekten, die door aan- hoésten ;infecteeren, o.a. tuberculose en 'diphtherie.;- Verdere' oorzaken: de zwarte han del,. .die een typhusepidemle, tenge- volge/ van besmetten gerookten pa ling/-voor zijn rekening had; de beperkte/ ziekenhidsopnemlng dop» gebrekaan - voldoende verplegend personeel, ende geringetijd, die de huismoeders: voor. de verzorging 'van - haarkinderenoverbleef. - r Geen wonder dan ook, dat de zui gelingensterfte een .staging, tot vier-/ maal/, het-normale vertoonde, de sterfte 'aan/ tuberculose- steeg tot. driemaal het normale cijfer, 'deal- gemeene sterf te -vlak vóör de bevrij- Wel zelden zal een eisch tot dood- straf zoo het rechtsgevoel bevredigd' hebben 'als dié, welken mr.J. c. Donker, de advocaat-fiscaal' van het Bijzonder .Gerechtshof, gisteren te Rotterdam uitsprak tegen, den' 42- jarigen H. Luyendijk.. Een geval'van. zulk infaam' en laaghartig verraad is -zelfs/voorhet Hof, dat wekèUjles verraderszaken te; behandelen krijgt, een.unicum, Een viertal goede Nederlanders, .waaronder eenige Joodsche, hadhet plan opgevat, zich per, motorboot naar Engeland te begeven. Onder hen bevond zich de heer J.F, Goed hart, die staatspapierenmoest over handigen aan zijn-broeder mr. Van Heuven Goedhart, destijds minister van Justitie In het Nederlandsche kabinet te Londen. De plannen da teerden, al van December 1941', maar zij konrien pas uitgevoerd .worden op 21 "Maart 1942, doordat men moest wachten, tot de rivieren ijsvrij wa ren. Het gezelschap had .in dien tijd eenige malen besprekingen gehou den over de voorbereidingen van den tocht. Verdachte Luyendijk was op." die bijeenkomsten' aanwezig, ge weest. Hijzou .nj. deEngelandvaar- dersnaar de= 'haven van afvaart ^nujèés£^bét^a^2r?iaeixto^i^e:^£4S> n chauffeur in Dultschen: dienst, tot zün beschikking had. Door zyn aiiti- Duitsche/.uitlatingen was -men ver-; 'hrouweh in'hem gaan stellen. Luyen-, dijk-' was hetook, .die. de benzine levérde voor den tocht en die,'door zijn papieren, in staat was de brug bh v Spijkenisse tepasseeren, want bij /het dorp/Slmonshavenzou men; aan.boord' gaan. 'tl Deh 'i8cen Maart werd de -laatste - bespreking*:tenhuize van denheer Zellérmeijer gehouden. .Luyendijk zou - de.: deelnemers in twee .groepen met- de auto - naar Slmonshaven brengen* en daar zou men den 2len /Maart/ afvaren/- Tevoren waren er nóg /moeilijkheden geweest, want de mofnr'wilde, op de door verdachte geleverde benzine, niet draalen.. De tocht naar Simonshaven .verliep goed, maar nauwelijks was het ge zelschap aan boord, of een troep gewapende-Duitschers verscheen en arresteerde: alle deelnemers op één na, n.1. dr. Fischer, een Slowaaksch professor, die op" miraculeuze wijze ontsnapte. Het'was; nu duidelijk, dat er verraad ln het spel was. De faee- ren J. F. Goedhart, K. M.: Zeiler- meljer, M. N, Baum, M. M. Meyers, ,E. T. Meiers en J. Rechters waren de 'eerste slachtoffers van het laag hartig verraad; zijwerden, na een z.g. proces, gefusilleerd. De heeren G/Palms en W. Blomme en de ka pitein van de boot, de heer P. Gras- Laatste zitting van dén Volkenbond Volgens Zwitsèrsche radioberich ten zyn 40 landen uitgehoodlgd'op 6 April, vertegenwoordigers naar de'- 'zitting van den Volkenbond te Ge- riève te zenden. Tijdens de zitting zal de overdracht van taken en ac- tiva van den Volkenbond aan de Vereenigde Naties worden bespro- ken, ENGELSCHE ROETPLOEGEN NAAR ONS LAND Ter gelegenheid van -het driehon derd-Jarig, bestaan van de Utrechtsehe universiteit zullen te utrecht' lustrum feesten gehouden worden.1 Voor dé internationale' roei wedstrijden hebben de bekende Engelsche ploegen van Oxford en Cambridge reeds toege zegd, terwQl.\'waarschijnlijk ook ver tegenwoordigers der .Scandinavische" landen hierbij zullen, uitkomen. In de sportweek voor de burgerij zullen op 13 en 14 JuU roelwedstrljden om ita- tlonale kampioenschappen gehouden, worden- Ook staan voetbal- en wie lerwedstrijden en lange-afstandsmar- schen op. het programma. Een open baar feestpark zal \vorden Ingericht., - De Amerlkaanscheregeerlng heeft in haar antwoord op dc tweede Fransche nota In zake Spanje haar bezwaren tegen de door Frankrijk; voorgestelde procedure herhaald. De Fransche ministerraad dient thans te beslissen of Frankrijk de -zaak wil -doorzetten,' -/> hoff,-werden in concentratiekampen, opgesloten, maar hebben bèt drama overleefd/"/',/"-'' :/'./- Indirecte slachtoffers waxen nog de heeren Bróerhave, die hét schip geleverd /had; en. De Graaf, de eigenaar van de boerderij te Simons haven, waar de afvaart zou plaats hebben. Belden zijn in gevangen schap 'omgekomen.Voor den vorm werd ook Luyendijk gearxresteerd, maar nógdenzelfden avond losge- laten. Het was een geluk, zooals mr. J. O. Donker, de advocaat-fiscaal, zei- de, dat de twee S.D.-leden-K. Scholl en P. Burghof f, 'die hler: gevangen zitten, als getuige konden, worden géhoord. Beidén erkenden dan: ook, door Luyendijk'reeds in December '41 .'op de hougte te zijn gesteld van de plannen der Engelandvaarders. Menbad de deelnemers met rust gelaten tot het; moment van afvaart, omdat men door het lugubere ver raad van LuyendUk zeker was, 'de arrestaties op het juiste oogenblik te kunnen verrichten. Als getuigen traden verdér nog op de heeren G, Palms, diemet ver- dachte over de benzine onderhan- "deld/had; W. Blomme, die verklaar-/ de, dat bij de arrestatie bleek, dat de. Duitschers van alles volledig, op de hoogte warenen datLuyendijk - voor - zijn. - vèrvoer f 1800ontvangen "béd,""'en kapitein P. Grashof f. /De laatste was op 2! Maart alleen naar Simonshaven: gegaan om aan boord alles fn gereedheid fe brengen ï/iVan een' dér/slachtoffers, werd een brief voorgelezen, waarin hU ver klaarde, .vast overtuigd te -zijn van het verraad :van Luyendijk/en ver zocht, den verrader na den oorlog niet- ongestraft te laten, Verdachte ontkende cynisch het; hem ten laste gelegde. - Ito.Donker: /Hoe verbaart "U dan, dat u terstond werd vrijge laten?" //">-;// Verdachte: „Ik had den S£). voor- gesteld voor hem te gaan werken". Mr.. Donker: „Dat was niet meer; noodigi U - werkte al maandenlang i voor .den 8.D." In zfjn. requisitoir zeide mr. Don ker. dat hij zich hl de tenlasteleg ging had beperkt tot het allerlaatste verraad, want het gold hier een. reeks van verraadplegingen. Direct, heeft deze infame daad zee men- scheu, aUengoede Nederlanders, het leven gekost en tweevonden e* Indirect den dood 'door. Spr. kon hier -slechts de zwaarste. Btraf, de doodstraf, eischen. Als .-erdedlger trad op mr. Anems. Uitspraak over 14 dagen ding tot driemaal het gewone 'cijfer. Het is een hoopvol verschijnsel, dat de gezondheidstoestand;; zich" danig herstelt en dat de cijfers voor ziekte en sterfte de oude norm gaan. benaderen.- - - Ik stel mij "voor/-*U bij gelegen-/ held iets naders te' vertellen, overde sociaal-hygiënische maatregelen, die tot hei-stel naar dennormalen ge zondheidstoestand hebben geleld.. v. ARTS S.- SPIJER Stalin over de U.N.O, Volgens radio Moskou heeft Sta-, lin een Amerikaanschen,: correspon dent. gezegd,dat. hjj veel waarde hecht aan deOrganisatie der, Ver eenigde Naties als belangrijk instru- ment ter bescherming - van den vrede en internationaleveiligheid. Hij zeide te gelooven, dat de volkeren geen nieuwen, oorlog, maar vrede, wenschen en dat het/huidige spre- ken over oorlog door eenige politici/ die het zaad van oneenlgheid en onzekerheid; -zaaien, wordt veroor zaakt. - Krachtig ingrijpen gewaarborgd In aansluiting op ons bericht van. gisteren wordt van officleele zijde nog medegedeeld In verband met de onregelmatig heden bij de UnileverVerkoopcen trale beraamt de regeerlng maat regelen om een directer toezicht tec/ kunnen uitoefenen1 op die bedrijven, welke ln het kader van de distri-, butderegeling voor de voedselvoor ziening van ons land van vitaal be-1 lang zün. - ZJj heeft, met Instemming van v den raad van bestuur van .Lever Brothers en,CTnilever N.V.,; besloten, S; in' afwachting >-an een algemeene regeling van déze materie, reeds thans bfj de Nederlandsche bedrij ven van Lever Brothers en: Unilever N,V. een regeerln es vertegenwoordiger: aan te stellen. .DezeregeerIngEver-/.. tegenwoordlger. krijgt tot taak/ de regeerlng: in. staat te stéllen,/zicli een volledig- inzicht In. de goederen- beweging in die - bedrijvente ver schaffen. - In - hoeverre overheidsorganen in J de uitvoering van huntaak tekort zijn geschoten,wordt op het oogen-// blik grondig onderzocht. De regee- rjng zal niet aarzelen ook daar zoo noodig, krachtig in te gfUpcn/ - 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1