iMsi DE SCHIEDAMMER Kwestie-Iran in behandeling Achtte het nieuws --r Waar blijft de begrooting? llilifêiii Huiveringwekkéhd beeld van verwoesting Schulte - Boeyen Parijsche wonnen eerste Einde April nieuwe textielpunten Prijzen moeten door grootere productie omlaag Harder werken Dit jaar uitgebreid herstel van huizen Levensmiddelen voor Indië RED. EN ADM. LANQE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f 4.—- LOSSE NUMMERS 10.09 ZESDE JAARGANG No.: 73 Russisch voorstel om behandeling Iraahsche kwestie uit te stellen verworpen De Veiligheidsraad heeft gisteren te New York zijn zitting voortgezet met een bespreking over de Iraan- sche kwestie. Het Russische voorstel de Rus sischPerzische kwestie niet op de. agenda van den veiligheidsraad te plaatsen is in den Veiligheidsraad verworpen met negen tegen, twee stemmen. - Nadat het "Russische voorstel tot uitsluiting van de Perzische kwestie van de agenda van den yeüigheids- ra&d was verworpen, verklaarde Gromyko, dat uitstel van de behan deling dezer kwestie tot 10 April als een minimum-elsch van de Rus sische regeering moest worden be schouwd. „Indien niet tot dit uit stel wordt overgegaan, aldus voegde hij er aan toe, zal de SowJet-regee ring niet bereid zijn aan de dis cussies over de kwestie deel te nemen".Vandaag worden de be sprekingen voortgezet. Ontruiming van Pcrzië. Naar gisteren te Teheran werd vernomen zijn spoorwegarbeiders en tunnel wachten, behoorende tot de Sovjetbezettlngsstrijdkrachten. uit Simin en Poel Sefid, aan de Kas pische Zee, teruggetrokken. Mili taire uitrusting is van Kordan, nabij Jaraj, dat 30 km. ten noord westen van Teheran ligt en dat het dichtst bij Teheran gelegen punt is, waar de Sovjettroepen gestation- Massamoord uit „medelijden" De doodstraf wegens moord met voorbedachten rade werd door een geallieerd gerechtshof te Moabit ge- eischt tegen dr. Hilde Wernicke en de hoofdverpleegster Helene Wiec- sorek. Beide vrouwen hadden zich in 't zwakzinnigengesticht te Ober- walde in Duitschlaad schuldig ge maakt aan een gruwelijken massa moord op 600 patiënten. De Duit- sche doktores bekende, dat zij zon der nader onderzoek allen, die haar ongeneeslijk leken, voor een doodc- lijke injectie had aangewezen. De hoofdverpleegster had de injecties samengesteld en toegediend; Beide: verdierlijkte - vrouwen - - beweerden,., dat zij „handelden uit medelijden". Het hof vond" geen termen voor verzachtende omstandigheden en vonniste „zonder medelijden". De Schrijver faalt weer August de Schrijver, de leider van den Belgischen rechtervleugel, deelde Dinsdagavond laat mede, dat hü den prins-regent van Bel gië ervan op de hoogte had ge steld, dat het ..onmogelijk" zal zijn om op 2'n minst binnen een week een regeering te vormen, aldus een bericht van Associated Press. De Schrijver zeide, dat hij toe gaf, dat hij voor de tweede maal geslagen was en deelde prins Char les mede. dat „de partijleiders vol hardden in hun weigering om een nationale eenheid te vormen". Brokje geschiedenis Langzamerhand lekt uit. hoe de samenzwering tegen Hitler, die tot den bomaanslag van Von Stauffenberg leidde, la ontstaan. De wortels liggen in de Rijksweer. Het begin dateert al vanaf het oogenbilk, dat Hitler poog de de Rijksweer met Nazi-elementen te doorspekken. De Rijksweer had geen - bezwaar tegen denatlanaal- sociallstische politiek. De generaals meenden echter wel,' dat "het heft van het leger in handen moest blijven van de traditioneele krachten van de oude offfclerskaste, grootgebracht in den echten Pruisischen geest. Dat was dan het begin en rondom dezen kern sloot zich alles aan. wat reacUonnair was en op zijn tijd het nationaal-socialis me dan ook had gesteund, of op zijn minst de hand boven het hoofd ge houden. Al deze groepen waren ech ter diep verontwaardigd, dat het rauwe natlonaal-sociallsme zelfs de oude kasten aan zich wilde onder werpen en zij trokken zich terug, voor de roekelooze methoden, waar mee Hitier dit doel wilde bereiken. Dat zi} roekeloos rijm Neurenberg kan het getuigen! Niet zoo zeer van wege het proces, dat daar plaats vindt. als wel vanwege de pulnhoo- pen die het Gerechtsgebouw omrin gen en die een sprekende get^enis zijn van den toestand, waarin tien Jaren Hl tl er-politiek het land hebben gebracht. Bij bet afrollen van den hlstorlschen draak stuit tnen op een treffend de tal U De generaals dan wa ren reeds in 1938 bevreesd voor de risico's en die bezorgdheid zette hen aan tot consplreoren Reeds was men tot het besluit gekomen om HUler te arresteeren. toen plots bericht werd, dat Chamberlain naar Godesburg was gekomen oro daar. voor Adolf te ca- pituieeren Men kent het gevolg: MOnchen Hitier behaalde een schit terende diplomatieke overwinning. Het Dultsche volk verafgoodde den man, die zonder oorlog klaarspeelde, wat zelfs Frederik de Groote nog een zevenjarigen strijd kostte. - De mili taire opstand werd afgelast en de generaals moesten op een gunstiger gelegenheid wachten. De gelegenheid kwam eerst in het voorjaar van 1944. Daartusschen lagen vijf oorlogsjaren.- de capitulatie van Frankrijk, de ver nieling van de Londensche wijken, de martelgang van Rusland, Stalin grad El Alamein, en de moeilijke trt- omphante weg naar boven. Zoo 'dicht was men dus bij de af rekening met Hitler geweest en zoo veel heeft men later moeten doen. om goed te maken wat men In 1938 verzuimde. Een oogenbilk van aarze ling.' van knikken der knieën en een geheele wereld moest er voor bloe den. Het Is een harde les geweest, maar men kan er tenslotte iets uit leeren. De democratie* zal. cnergfek rijn of zU zal "te* rijn' neerd waren, weggevoerd, Een Sov- jettrein werd te Karaj verwacht om militaire uitrusting mee te ne men, welke reedsvoor het vervoer was gepakt. Reizigers die uit het westen te Teheran aankwamen, deelden mede, dat zij Russische tanks aan den kant van den weg hadden gezien,'welke klaarblijkelijk van Karaj in noordwestelijke, rich- ting oprukten. Vlootcommandant over gezag Admiraal Pinke, opperbevelhebber van de Nederlandsche vloot in het Verre Oosten, heeft aan boord van de „Van Kinsbergen" een toespraak gehouden, waaruit bleek, dat de onderhandelingen over den graad van onafhankelijkheid van de repu bliek Indonesië hem koud laten. Hij zei o.m., dat het de taak van de Nederlandsche vloot is het Neder landsche gezag te handhaven en dat doorsijpelen van wat hij opstan dige elementen noemt, voorkomen moet worden. SJahrirs regeering heeft Soebar- djo doen arresteeren wegens colla boratie met de Japanners. Soebar- djo was korten tijd minister van buitenlandschc zaken in het - kabi net- Soekarno. Door deze daad heeft Sjahrir opnieuw bewezen, dat hjj de republikelnsche beweging zuiver wil houden. ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: BCHIEDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 693QO POSTGIRO NO. 393014 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG 27 MAART 1946 Niets dan „kleingoed" in de Kamer (Van onzen parlementairen redacteur) De volksvertegenwoordiging werd gistermiddag wreeJ vit haar voor- jaarsslaap gewekt door de stem van denliberalen afgevaardigde Wen- delaar. Verontwaardigd wendde bij zich. tot de regeering met de vraag, of deze Kamer alleen maar goed was om wat kleingoed te behan delen. Waar blijft de begrootmg met: "Tiaar" voorstellen~rtot'^tagrfïpen(Ie leger organisatie, vroeg hij; waar.de wetsontwerpen aangaande de pers zuivering-, de grondwetsherziening, de vcxmogensaanwasbelasting. waar de nota-Gerbrandy, hoe staat het met de kwestie-De Geer en de ont wikkeling ln Indië? Het parlement kan zich een dergelijk dictatoriaal regeeren zonder volksvertegenwoor diging niet langer laten welgevallen en een krachtig protest is hier op zjjn plaats. Voorzitter Van Schalk wees met een verontschuldigend gebaar naar de regeeringstafel, waar slechts de ministers Van der Leeuw, Beel en Ringers hadden plaatsgenomen/en verklaarde, dat. hU het ook niet kon: helpen. Hij kon niet ontkennen, Üat de Kamer in Februari slechts vier- en in Maart nog maar twee maal was bijeengekomen, doch wees den afgevaardigde er op, dat hij slechts aansprakelijk was voor het beleid van de Kamer en niet v.or dat van de regeering. Zoo ver zandde deze boutade en de .Kamer ging over tot de orde van den dag. IVAAR DE VEILIGHEIDSRAAD DER - VEREEEIGDE VOLKEREN SAMENKOMT: Het Hunter Colleg8-geboiiw,-dat burgemeester O'Dwycr van New York de N. O. voor* een j periode ongeveer twee maan den heef t'aangeboden. Met de „Valk" boven Duitschiand De K. L. M. heeft een gelukje ge had. De ,Valk, een voortreffelijke DC 3 machine met SI -passagiers-, plaatsendie de Duitschers in 1940 tn ons land vonden en inpikten, is te Barcelona teruggevonden. Nadat zy door in Barcelona rondlcopende lé den vcm da voormalige Luftwaffe vlieglclaar was gemaakt, is eyj naar. Nederland gevlogen, waar Fokker haar weer keurig opgeknapt heeft. Dcse onverhoopte aanwinst eal nu tn het bimenlandsche luchtverkeer ge bruikt worden. Maar voor de „Valk" aan>haar werk gaat. hebben wij er op.uitnoo- diging van de gastvrije KL.Mi; een onvergetelijke vlucht mee gemaakt. Drie uur lang heeft gezagvoerder Eilders ons van een hoogte van on geveer 500 meter op de wereld laten neerkijken. Wat voor een wereld! Van Schiphol over het ongedeerde Utrecht naar het zwaar beschadig- de Wageningen en Arnhem, langs 'den Rijn naar het volkomen ver nielde Dultsche stadje Emmerik; naar Rees en Wezel, waar geen huis meer gaaf Is De - passagiers waren diep onder den indruk van 't -beeld dat., dit .stuk. van" het i.DuitscheilamL bood. Uitgestorven steden, vernielde,. Amerikanen,, keihard' zegt Lieftinck (Van onzen parlementairen .redacteur) De voorwaarden van de Amcri- kaansche leening van 200 mülioen dollar, waarmee minister Lieftinck ln ons land Is teruggekeerd, rallen eerst -later worden bekend gemaakt in overleg met de credïetgevers. Meer wenschte men hedenmorgen op bet ministerie van Financiën niet mede te deelen. De minister van Financiën heeft al zijn reisge- nooten strikte geheimhouding opge7 legd en het eenige, dat wij konden gewaar worden, was, dat de Ameri kanen „keihard" waren geweest. De eerste'zesflaagsche sinds 1939 ln" .het Vélodrome. d*Hlver te Parijs, is geëindigd ln een Nederlandsche ovër- - winning Het bekende- koppel. Schul pte—Boeyen won na feilen strijdmet één. rónde", voorsprong -h'p het; koppel. •Seres—Lapeble. In de kopgroep zag de einduitslag er .als .volgt, Üitï; -!-• Schulte—Boeyen 284 punten.' Op één .ronde: 2. Sercs—Lapeble 373. punten. Op twee ronden: .3. Bruneel—De- bruyeker 917 punten. 4. Prat— Peile-' naars 464 punten; Gedurende de laatste uren gaven Schulte—Boeyen den toon aan. Het peloton lag geheel uit elkaar, waar na het zich eenlgen-.tijd later, her- stelde.'-Tijdens' eenperiode van ont- -spanning' trachtte een der leidende -koppels te ontsnappen. Hierdoor werd het peloton weer volkomen uit. elkaar gerukt. Het klassement ver anderde voortdurend. SeresLape- .ble, Prat—Pellenaars, Schulte—Boeyen namen afwisselend de leiding, terwijl de Belgen Bruneel—Debruycker ter rein verloren. Vermoeidheid deed zich kennelijk gelden, valpartijen kwamen herhaaldelijk voor. Om 2135 uur deden SchulteBoeyen een ge slaagde ontsnappingspoging. zy lie pen een ronde uit en wisten hun voorsprong tot het einde te behouden. De eerste zesdaagsche na den oor log Is een „tnlllloenenzaak" - gewor den Aan entréegeld werd meer dan 12 mlUloen francs ontvangen, terwijl voor 2.700.000 francs premiegeld aan de renners kon worden uitgekeerd. Op het oogenbilk reiken de plaatselijke distributiediensten nieuwe textielkaarten uit. Einde April zal een aantal punten van deze kaart worden aangewezen voor het koopen van textielartikelen. De - punten van de textiel-! toer kaart blijven geldig en hebben de zelfde waarde als de punten van de nieuwe textielkaarten. De kousen-- en sokkenbon A van de oude tex- tielkaart blijft eveneens geldig. Hiervan heeft het koppel Bruneel— Debruycker 600.000 francs In de wacht gesleept Men is van plan, ln Novem ber van dit Jaar neg een zesdaagsche ln Parijs te organlseeren. Geïnterneerden naar de mijnen Een aantal politieke delinquenten zal, naar wtf te bevoegder plaatse vernamen, binnenkort in de mijnen te werk worden gesteld. Het aan'ri gedetineerden, dat zich hiervoor als vrijwilliger "heeft aangemeld, over treft de behoefte, zoo dat in overleg met de directie der Staatsmanen de meest geschikten zullen worden Uitgezocht. r-xv' -• Deze maatregel is geheel in over eenstemming met de opvatting der regeering, dat de elementen, die politiek fout zyn- geweest, zoo spoe dig mogelijk In het opbouwwerk moeten worden ingeschakeld. BOTER VOOR MARGARINE Daar in den aanvoer van grond stoffen voor de margarine-Industrie eeaige vertraging ls ontstaan, zal in de eerste helft van April voor de gebruikers boven 4 jaar de hoeveel heid boter in het rantsoen voe- dlnesvetten worden verdubbeld.' ten koste van de margarine. vDeze maatregel is alleen van toepassing op de periode van 31 Maart tot 13 April. Met ligt in het voornemen ln de daarop volgende 14 dagen aan de bovengenoemde leeftijdsgroepen geen boter, doch ten deelemarga rine, ten deele bak- en braadvet te verstrekken. WEERBERICHT Weinig wind; op de meeste plaat sen zonneschijn, in het bijzonder ln het Zuiden des lands. In het Noor den wat meer bewolking. Zacht weer. Waterstanden, Rotterdam Zi Maart:' le ty 12.39, 2e ty 5 bruggen en wegen, het geheele land i overdekt met bomkraters. Essen, Ruhrort. Duisburg, Düsseldorf, puin hoopen. Misschien zon het beeld bü een wandeling door de straten minder huiveringwekkend geweest z(jn. Van j vele hulzen immers stonden de ge- i veis nog min of meer overeind» "maar van het vliegtuig uit keken ij wij meedoogenloos door de leege hulzen heen in de kelders. De regen, die bier dien Zondagmiddag viel, maakte het schouwspel nog naar- geestiger. .- Maar ondanks den Zondag gleed hier en daar een gele tram onder ons voort. Het leek wel. of .Je wei- ;n!ge menschen. die deze doode vSteden nog bevolken, zich verzameld hadden om een 'paar voetbalvelden, waar werkelijk nog Jongelieden er zin inhadden om te voetballen „Droog" Walcheren De „Valk" voerde ons terug naar het vaderland, over het prachtige Limburgsche land. Maastricht, dat ook uit de lucht een onzer mooiste steden ts. Over België naar Antwer- pen. door V I's geteisterd: we weten het. maar het was niet te zien De breede Schelde, waar het zelfs cp i Zondag bedrijvig is, langs naar ^Vlissmgen. En dan een indrukwek- Jkende ..vlucht over..Walcheren, droog ja. 'maar dan ook nauwelijks, overal noe plassen, alles bedekt door een grijze massa. De juist gedichte ga ten in de dijken rijn noe goed zicht baar. Je moei er we! bij denken. In hoe korten tijd dit eens zoo mooie eiland droog gemaakt Is.^ wil Je bij den aanblik van deze grijze woeste nij n'et a) te triest worden. De ove rige Zeeuwsche eilanden met hun duidelijk zichtbare kustversterkln- een volcden onder ons; al spoedig kwam Rotterdam, waar de aange richte catastrophe ln het centrum niet „aansprak!1., omdat de groote open vlakte zoo volkomenNeder- landsch zindelijk daar lae, alsof het. 'Zoo hoorde. In tegenstelling tot de, Dultsche steden,, die wij zoojuist ge-; zien h addenwaar zoo op het oog niemand een hand naar uitgestoken heeft. Het glazen Westland was het laatste, dat wij zagen vódrde lan ding op Schiphol, waar tientallen kleurige machines- op rijtjes getuig den van Nederlands herrijring, van Nederlands hoopvolle toekomst, die ln een bedrijf als de R.L.M. wel treffend belichaamd is. IN APRIL EXTRA VXEESCH EN KAAS Zooals minister Mansholt; -Vril- dag mededeelde, zal het door„ de verlaging van net broodrantsoen gedaalde peil der rantsoeneering zoo goed mogelijk worden aange vuld met producten, die voorname lijk onze eigen landbouw- en. vee teelt zullen moeten verschaffen. Dit komt reeds uitermate tot -uit drukking in de rantsoenen, die ge durende April zullen wordenver- strekt- Zoo zal op 23 Maart een extra bon voor 50 gram kaas wor den bekendgemaakt. Aan' de kin deren, voor wie een rantsoenkaart E is uitgereikt, zal een literblik ap pelmoes worden uitgegeven. De leeftijdsgroepen boven 4 Jaar krij gen in de 2de helft van April, ais Paschen ln zicht Is. 200 gram vleesch extra. Tenslotte zal in April voor alle leeftijdsgroepen een. bon voor een ei worden aange wezen. Al zijn de hoeveelheden niet groot, met de verhooging van het melkrantsoen, die in de nieuwe tiistributleperiodl ingaat, vormen zij een welkome aanvulling op de rantsoenen van de komende maand. OP VRIJE VOETEN. VanJ officieels zijde wordt mede gedeeld: V De heer D, Roos, voormalig com- mEindant van de cellenbarakken, adjunct-directeur van- de strafge vangenis te Schevenïngen, is Zater dag JL voor den officier van Jus titie geleid. Deze heeft hem onmid dellijk op vrije voeten gesteld,, daaxj niet is gebleken, dat hij zich aan eerüg strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. De verschillende mede- aeelingen ln de pers zijn op zijn minst zeer voorbarig gebleken, BON VOOR APPELMOES Het Centrale Distributiekantoor deelt mede, dat-binnenkort voor kinderen, geboren in 1945of later, een liter appelmoes in blik; beschik baar wordt gesteld. Men moet hier- to 7 uiterlijk op Zaterdag - 8 April bon E 35 der bonkaart KE 604 bij, een detaillist ln conserven ln blik Inleveren. De aflevering van de ap pelmoes zal zoo spoedig mogelijk geschieden. Aan prijs- en loonsuerhoogingen moet een einde komen De directeur-generaal van de.- prijzen, prof. G. Brouwer, heeft gisteravond voor'de radio gesproken over de ontwikkeling van de prijs politiek. Wij.hebben aldus spr. sedert de bevrijding een periode van aanpas sing achter den rug. Zoowel de loonen als de prijzen moesten stij gen. Dit proces ls op beheerschte wijze verloopen en bijna afgewik keld. Handhaving van het huidige niveau van prijzen en loonen be- teekent, dat er aan de prijs- en ioonsverhoogingen een eind moet komen, en dat wy harder zullen moeten werken. De arbeids productiviteit bier te lande houdt het gevaar In niet alleen de nood zakelijke opvoering van de produc- tie te remmen, maar ook den kost prijs van onze productie te verhóo- gen. Hoe meer vrij produceeren, hoe lager de kostprijs wordt en hoe goedkooper het levensonderhoud. De straffe prijspolitiek- zal nog geruimen tijd gehandhaafd moeten Worden en hier en daar zelfs moe ten worden verscherpt. Andere prij zen zullen nog omlaag gaan. Een zekere verhooging van den vleesch- prijs, die zwaar gesubsidieerd wordt, zal daar tegenover moeten staan. De vischprijzen zullen opnieuw naar beneden moeten. Mocht de vrije werking van vraagenaanbod niet tot redelijké prijzen voor de nieuwe groenten leiden, dan zullen wij aldus spr. niet aarzelen in te grijpen. Binhenkort meer huishou delijke artikelen Textiel, schoenen, meubelen, glas en aardewerk, potten en pannen, kortom huishoudelijke artikelen van- alle mogelijke soort,' zullen binnen kort in. iets ruimere mate beschik baar komen en er zal voor gezorgd moeten worden, - dat deze goederen gekocht kunnen worden. De prijzen van japonnen, mantels en costuums zullen dalen, evenals die van de meubelen. Medewerkingvan publiek noodzakelijk Wanneer -hetr publiek zelf 'hlet voldoende meewerkt kan de prijs politiek niet tot een succes worden gbmaakt. Daarvoor moet het pu bliek de prijzen kennen. Met deze; voorlichting is reeds begonnen door PROF, BROUWER: DOODELIJK ONGEVAL v Gistermiddag 4 uur. wérd de 64-jarige IJ. IJ., gewoond hebben de aan het Bolnesserdijkje, op de Bovenstraat te IJssélmondedoor een auto overreden en op slag ge dood. De 7-jarige O. de Snol kreeg bij dit ongeval een wonde boven het linkeroor'1 en moest ln hét'Zui derziekenhuis worden - opgenomen. - de uitgifte van een prij2enhlad, dat door de distributiediensten wordt uitgereikt. Deze weck komt een tweede exemplaar en over twee maanden zal een derde exemplaar uitkomen, dat voor zoover mogelijk een overzicht zal bevatten van de prijzen van alle goederen en dien sten, die voor het levensonderhoud van belang zijc. (Van onzen parlementairen -redacteur) Het wetsontwerp tot aanvulling van het vorderingsbesluit woon- ruimte, gistermiddag in de Tweede Kamer aangenomen, heeft tijdens de openbare behandeling nog een veer moeten laten.' De A.R.,, liberale en R.K. fracties toch wènschten geen vorderingsbevoegdheden tn. handen te leggen 'van allerlei door de regeering aan te wijzen ambte naren, doch deze uitsluitend toe te kennen aan de burgemeesters. Met-. 49 tegen 22 stemmen werd dus deze bepaling afgestemd. Ook zag minis- ter Beel zich tenslotte genoodzaakt, een amendement Sweens (R:K.) over. te nemen, er toe strekkende, dat binnenlandsche zaken en bur gemeesters wel voorschriften en - richtlijnen, maar geen aanwijzin gen kunnen geven. Nog twee an dere amendementen van meer for- tneelen aard nam deminister over. v Het debat over dit onderwerp be paalde nog eens de aandacht bÜ den noodtoestand, die er in ons land öp woninggebied bestaat. Minister Ringers antwoordde den heeren. Ploeg (S.D.A.FJ,; AlgeraAR.) en Sweens (R.K.), dat inderdaadhet herstel van beschadigde woningen zal. kunnen bijdragen tot verlichting van den woningnood,.;die naar het oordeel van dein tweeden genoem den spreker eerder nog zal toe- dan afnemen. Opzettelijkheeft de mtnlater voorrang doen verleenen aan lichte., herstelwerkzaamheden. In den loop van dit jaar zijn de uitgebreide ?- herstellingen aan ..de. beurt. Deze - wet - en -het wetsbesluit,; waarop het is 'geënt, verschaffen de overheid de mogelijkheid, onwil- •iige eigenaren, die uit ontevreden-, heid over de financieele regeling geen opdracht tot herstel .geven, hiertoe te dwingen. Of dan de re geering het herstel van het bescha digde pand voor haar rekening neemt, vermeldde de minister er niet bij.- - ;.;y De Koningin Leeft opdracht ge geven een onderzoek te stellen naar de gedragingen gedurende de bezetting van die vereenlgingen. wsarvan zij Ud of beschermvrouwe is o: waaraan zij bet praedicaat „Ko- "nH.klljk" heeft verleend, :;r' ,Kota Gede" brengt ze erheen EOTTEBDJ.1I, WOENSDAG Gisteren heerschte op de Lloyds- fcade dezelfde gezellige drukte, die wij vóór den oorloggewend waren bij het vertrek naar Indiëvan een van onze groote mailbooten. Het vertrek van de „Kota Gede" is; in drieërlei; opzicht belangrijk, In de eerste plaats stemt het; tot groote voldoening, dat v nu daadwerkelijk een begin wordt gemaakt met den steun aan Indonesië, een daad van vriendschap, die alleen maar kan leiden tot een goede verstandhou ding tusschen beldeRIjksdeelen. Ten tweedeis Rotterdam dé: al-'" scheephaven voor deze belangrijke hulp, nadat Amsterdam belast is geweest met de ontvangst van de repatrieerenden env Den Haag de sociale zórg voor zijn rekening heeft genomen. Ten derde ls c de ,Kota Gede" het eerste schip, dat den regelraatlgen dienst op Indiëopent, na een onderbreking van welhaast zes jaren.- wy hebben vroegerreeds opge somd, wat er alzoo naar Indonesië zal worden verscheept; de geheele zending, die over verschillende schepen wordt verdeeld, bedraagt '3509 torn Vóór het vertrek van het schip vond een kleine plechtigheid plaats, waarbij Ir, D. de Jongh, voorzitter van het landelijk comité „Neder- land helpt Indië", het woord heeft De ,JZota Gede9*. gercod voor vertrcJt .gevoerd. HU wees er op, dat dó ■levensmiddelen bestemd zullen zijn voor hen, die zich- in ziekenhuizen bevinden, ongeacht ras of stand. Doordat; depatiënten rouleeren, zullen velen op" deze wijze worden geholpen.Het is hier "een werkelijk offer, dat Nederland voor In die brengt.' - Vlak voor het verfcek van het schip -heeft burgemeester Oud een vlag1 geheschën aan den voormastvan de „Kota Gede". Hij zeide," dat het lot Nederland en Indië heeft samen' gebracht en dat de samenwerking tusschen belde landen, in beider be lang, kan worden voortgezet, in dien er - voldoende begrip bestaat voor elkanders wenschen en noo- den. Te één uur 's mldds^s voer de „Kota .Gede" in prachtig :voorjaars- weer zijn bestemming tegemoet. DE GEUZEN GEVONDEN Op de Wa3lsdorpervlakte ls eea nieuw massagraf ondekt, dat de lij-, ken bevatder slachtoffers van het z.g. Geuzenproces, die op 13 Maart 1841 aldaar gefusilleerd werden. Van de ia mannen van deze groep be schikt men van 11 over het signale ment. Elf lijken konden dan ook reeds geïdentificeerd worden," waar-, van 3 door middel van trouwringen. Zeven, lijken uit het graf konden nogi niet herkend worden, aangezien de signalementen ontbreken. Nabestaan-- den wordt dringend verzocht alle.be schikbare gegevens aan den - Dienst Identificatie en Berging, Carelvan Bylandttaan, de -kamer;'trtn y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1