/:ll Mi IIS RVilll SPI DE SCHIEDAMMER tl Russische delegatie verlaat vergadering Veiligheidsraad Achtec hel nieuws Kath. Volkspartij gaat vooruit Een wedstrijd zonder sterren Engersche sigaretten Nieuwe bonnen Vlucht naar het nazi-asyl r-.- üfH iêM-i - mmmmsmm. N -•-"' V i RED. EN ADM- LANGE HAVEN. 141 SCHH3)AM^ TELLFOON E53W ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK SI CENT;/ PER KWARTAAL M - LOSSE NUMMERS f 0.C3 .-■ 1 ZESDE JAARGANG No- 74 ■ADVERTENTIES ENINLICHTINGENDIENST:; //;/--/'■- /'S//// .-'SCHIEDAMSCHESINGEL 42 ^'ROTTERDAM -II tÉlEFOON NRS. 25430 EN 63300 I T POSTGIRO NO. 33BS 14 Bankier:- AMSTERD. BANK 8TE ROTTERDAM DONDERDAG 28 MAART 1.9-16 Crmnyko ontstemd over verwerping van zijn voorstel De 'vVeiligheidsraad heeft het - Sovjet-voorstel, om de bespre king der Perzische kwestie tot 10 Aprü uit te stellen, met tien tegen twee. stemmen verworpen. Gromyko ze ide hieropdat bij .om de redenen/"die hüdiódêliJk- uiteen gezet. had. niet lErnger; ate «rtegmj; woordiger - van deSovje^Urue aOQ de besprekingen; to^dn.TelUghejas- raad kan deelnemen, daar .de raad Hjn voorstelniet had aangenomen. Hij zeide verder, ook .niet ^anger. la de bijeenkomst van den raad aanr werig te kunnen zijn en daarom deze te verlaten. Na de vertaling van deze verklaring nam Gromyko ^zyn papieren op en liep de zaal'uit. Bins; nen vijl minutenwashijmet zijn geheele delegatie inrijn auto ge stapt en reed hij met een 1 groote 'snelheidhet. hoofdkwartier van.,; de Ver. Naties uit. in Londen is men' van meenlng, dat het - voorstel van Gromyko, om de besprekingen:- van de8Perzische kwestie in /denVeiligheidsraad ^.tot: 10 April- uit te. stellen,: slechte; een Tbewijs is vahe het ;ffeg,HatA-^danks; de ontruiming van Perzifi: tusschen, Teheran enMoskou een overeen-* komst hetzij nog niet voUedig. of wel neg steeds hangende is. Ook heert de Perzische regeering .verklaard,: dat er. nog geen. uiteindelijke eenkomst tusschenPerzieen kus- lfl C5sca?r 'xlange, de PMlEche ofgh- vaardigde bij den Veiligheidsraad, Nederlandsch bier naar de V.S. Het te New - York verschijnende dagblad „World Telegram" schryit üi zijn nummer van Woensdag,dat Nederland, hoewel het fa 1946 10 procent van zijn graan moet: invoe ren, ongeveer-300 ton gerst beschik baar stelt, -dat door de Heinekens brouwerijen gebruikt zal worden voorv de productie van ongeveer 24 000 kasten prima kwaliteit export bier voor de V.S. In 1945 ontving Nederland geen hulp van de UNRRA, doch in het - loopende kwartaal - ontvangt -het; 45.000 ton Amerlkaansche tarwe, - waarvan exportslechts mogelijk is door vermindering van de kwaliteit van betAmerikaahsche_ meel j_en verminderde" productie" "varTTilèr sterken drank .door. Amerikaanscher; maatschappijen. De Amerlkaansche brouwerijen-zijn'gedwongen de pro ductie met ongeveer dertig procent te verminderen. I*'vertegenwoordiger van de Hci= nri-ens brouwerijen In de V.S., de heer Van Munching, heeft ver klaard. dat slechts twee monster- flesschen Nederlandsch bier in de Verecnigde Staten zijn aangeko men, doch dat bij hoopte, dat de eerste zending van verscheidene- duizenden kisten begin Aprilzou aankomen, .waarna de verschepln-:. gen regelmatig zouden geschieden. Naar hij verder zeide. zou. het Ne-, derlandsche bier, dat' op de Araari- kaaosche markt verkrijgbaar zal zijn, geen invloed op deze markt kunnen-hebben, daar de bierproduc tie .in de VS. het vorig Jaar meer dan een n:* ^n kisten heeft be dragen De Veiligheidsraad Rusland vraagt uitstel van behan deling der Perzische kwestie,- maar Amerika houdt vast. Voor het eerst vindt Engeland steun bU zijn Angel- saksischcn bondgenoot, voor het eerst Is de politieke opinie der Vereenglde Staten uit den dommel ontwaakt. Ongetwijfeld is de pacifistische stroo- ming in Amerika sterk en de stem ming wordt aangewakkerd door de terugkeerende soldaten, die vechtens- en nog meer bczettingsmoe. het naar waren hongerende Europa met groo- ten-apoed ontvluchten Er Is In Ame rika ook nog altijd een vrij sterke sympathie voor Rusland, maar deze sympathie wordt niet weinig gevoed door het besef, dat^een. conflict met. Rusland in de eerste plaats len-laste kom» van de VereenIgde Staten. Des alniettemin groeit het besef,'dat het zoo nie; langer kan en In 't CongTes zijn belangrijke figuren m het krijt getreden tegen de Russische politiek. De Iraansche kwestie Is niet slechts een diplomatieke, zij heeft ook een stratéglschén kant.De'Angelsaksen5 hebben alles tesamentoch' vrij - veel van/ ;hun -soldaten gedemobiliseerd,:' en wat nog belangrijker is. zij -heb- ben -geestelijk 'gedemobiliseerd. het- geen het verlangen': naar demoblllsa-- tie - der nog /dienstdoende, soldaten - alleen nog meer - vergroot. /y/;// ■"Rusland heeft daarentegen veel j minder soldaten naar huls gezonden: en den "aiarmtoestandfeitelijk; geen oogenbllk opgeheven.; ,De overwin-:, t'ningssaiyo's waren,:.nog ?niet :yerklon-' .'/ken of rde regeer!ng kondigde een/in- tenslveerlng aan' derf militaire: voor- - bereidingen;, de - dienstplichtige'.leef-; tijd werd verlaagd tot 14 'JBar. - Terwljl Ruslan(i 'Van' -de^ landzijde net Perzische.: terrein' ;beheerscht,v heeft Engeland In den OÓsthoek van; de Mlddellandsehe zèe.zélfs,"nog ^eèn vloot/geconcentreerd-Dè,,;Amerfkanèn zijn pas bezig een idliéllandschei; Zeevloot; op i te-rbouwériir-pn^-hét^tsl niet,; uitgesloten, dat^dlt;':géheél> vah;- AngelFQkslschen 8achterstand./oorzaak:: Is van deaarzeling,'/;:waarmee •-\dé. Amerikanen inde U.N ö^eèrst'iiTeb"- ben .opgetreden. InmIddels/Iffa^hiin's houding flinker geworden.;,De.Russen'1 zijn bezig hun houdingte/ hérzféntf' wa tV er oo k o mtrent ;hetui t3tel^be-f sl 1stword t, een impas^é' zal ^er \vaar- schijnlljk 'niet; uit, ontstaan, want^blJv belde partijen" bestaat t T.üTd e" wtl - om- -een conflict teVvermijden.' Eén"ding lijkt on3 toch wel waarsehijnlljk;dat •dit tournool zijn sparen achterlaat ln; de: versterklngi. -van: de Angelsaks!- - sclie positieIn het- Oostcn i^an/Vde;: - Middellandsche Zee. - gaf op een persconferentie als zyn meening te kennen, dat Gromyko's weggaan geen opzij zetten van den raad beteekende, doch alleen maar een niet aanwezig willen' zijn op de bijeenkomst van' den raad. Lange; verklaarde verder,dat de pogingen .van de pooisché delegatie er op; gericht'waren allé twist tus- schen degroote' .mogendheden te voorkomen én eon bemiddelende 'rol te spelen. Reizigers,.dieIn .Teheran aan- kR'amen, melden, datde wegen jn Noord-lran volgepropt zijn van terugtrekkendeRussische kolonnes. Deze kolonnes zijn op weg naar .de Zwarte Zeehavens,; om. aldaar inge scheeptte worden voor- Bakoe. Zal Van Acker wel slagen? Opdracht tot vormen van" nieuwe reseering aanvaard .-De Belgische prinsregent hééft i; den a- héér Achüie van y Acker, minister van arbeid en sociale - voorzorg, belast met het vormen t van een regeering. - Afgevaardigden:- van de Belgische, socialistische staatspartij hebben zich naar den; zetel van deliberale .partij '/begeven om. door.recht- stre'eksch contact; de vorming van een/ Tegeering van links gemakkelij- - •kér -te maken. De liberale partij heeft echter een beslissinggenomen, die' in' feite geen'onderhandelingen tusschen de partijen van links meer aanvaardt. Het gratieverzoek voor Mussert Zonder zijn voorkennis en instemming ingediend De verdediger- van" ir.' A. A; Mus- serfc,^mr;i;C.??;^^IL^i^'iWycfcerhóid, Bisdom, deelt mede, dat Ir. Mussert /er/prijsóp stelt te verklaren, vdat dér indiening" van een, gratieverzoek: door een' zyhérfamilieleden isge-I schled,* volkomen bulten zijnvoor- •kennls ;-ën ^zonder :'zijn ^liiBtfeinjnlpgr:' D¥"aI^ofTnlétrvöffcBekftTing^ vonnis - is;; eenaangelegenheid 'van de; ICrooni waarop,, naar Musserts meening,noch doorbem„ - noch door een zijner familieledeneenl-., gen invloed-- mag worden uitge- Qflfon/t j_ Nationaal welvaarts- plan jWefsonflóerp fcij de Tweede Kamer ingediend De ministers van handel en nij verheid, van landbouw, visscherij en voedselvoorziening, van scheepvaart a.i., van verkeer en energie, van openbare; werken en wederopbouw, .van financiën a.i;, van buitenland- scbë zaken, L van overzeesche ge- bledsdeelen en van sociale :...zaken hebben bfj de Twee-de Kamer inge diend een. ontwerp van „Wet tot voorbereiding van de vaststelling van 'eén nationaal welvaartsplan In de. 'memorie, van toelichting wordt - gezegd, dat bewuste leiding, in het-economische leven noodzake lijk- is. De, noodzaak van" een syste-,. matisch herstel van hét': zwaar; gè- troffen 'productie- en verkeersappa- raathoudt volgens de memorie op, zichzelf reeds een dringend motief, in 'voor de opstelling Ivan een der- gelijk "planl voor de eerste Jaren. Het regeerlngsbeleld zal ln ■^groote lijn i voorloopig -moeten; worden uitgestippeld voor ..een - p—jode van dr!° laren, voor on- ';:Z derdeelen, - als een program voor "iv woningbouw voor Iangeren t tüd. Aan de hand van dit plan,dient - v tel kensvoor de periode. >an ,een Jaar.een meer gedetailleerd on— derzoek te worden Ingesteld. :>;.Voor-Ide verwerkelijking van Vdlt plan Is het naar de méening van de onderteekenaars noodig,dat een,' centra! 'niaubureau met de verdere/ noodzakelijke r apparatuur In het leven wordt geroepen. De taak van dit; lichaam beperkt zich uitsluitend tot advies aan; de regeering om- trent hét economisch rsgeeringsbe-, leid. - Het nationaalwelvaartspïanldiéni uitvevoerd te worden door,middel van de normale organen van over- beid en C bedryfslevén.-I/De ;noodigé" bevoegdheden- zullen in dehanden - der overheid moeten'geconcentreerd zijn om regelend te ;kunnen; ingrij-; I penin'.; h et,5,bed H*'vc! oyénHet-.- Cen traal 'Bureau-: voor/i'de Statistiek vormt; het apparaat, dat'.de. econré m"1 pcb-F fat's r ische gegevens vèrza- melt en bewerkt.; Ini» nauw contact-, -hiermedeheefthet. vplanbureau^.tot7 en-der daar—1 géwönnen conelu^ifs ée'n/projêcrl te"">ntwerpen /'vóór hét ^economisch beIeld.; Voor l946 is' het totaai'.'def ipëi^neelsuitgayéri'.'hlefvóör geraamd óp:,.f28Ml4:;".en:dat;der^materieele; uitgaven bp f68.715. iGlasgow^helotV Nederland ^i-Te£:Gla^o^;^e,:^chotsche;stad, met anderhalf;/ millioen inwoners, wordt; -een straatcollecte georgani seerd dóórde ;,;HelpHóllandV Coun- cil^i-Er zal I wordengecolporteerd metklei n eNe derlandsche I vlaggetj es.;j BtiliGEN-BKLStitl BUNA EBH JAAR it# DE BEVHUDLNG. Ba ellendige iarahlen; vxiarr'hond^rdm^mde^^U^ventt-heeft ^671 ver- trand- Er woncn enpeok'eT^lëtffróepen Pólen^ dignog - niet naaf Mn 7and_ 7^nden;fcni^7ccer^: <n;Jd5;;6et6ro;;::6arakI:sn, ;wcar:. T. vroeger. dc ^&lS.^huisdef~'aanden.- rand strekt zich f.een t-' onafzienbaar kerkhof«iï,v dclaatst e/rtfsfplaatj t n 7i, dia nog na, de bevr\jding .van 1§Apfp. .l545 het Jev'en Heten. Proefstemmmg in Maart vrijwel klaar was." Geen enkele on- - deryraagae heeft .bij /"dit oplnle-on- dernjék den;.'naara van deze partij gep^emd.- 'Hiér öjh de uitslagen van deze drieV;.'.„proefverkiezingen" die voor. '^Hét /Parool" gehoudenzttn: T'w? begin begin begin jan. Fèbr.'Mrt.' Kath,Volkspartij 27 V# 26 *U v 30 V» S .D-A :P MnZO lw 16 V» 3 Partöïv.; dl.Arbeid io .21V. 37 Anti-Rev. - - g a *h 9 "U '.Chr jAKlsti" '1.:\ "6*/. 5*/. 6»/« :>C.PN 6 G 5 vUbaralenV^:' .2'V*4 Ve' - s.V# /Vrfji-Démocr. 1/1; 3*t*'■■■'-'31 N-V/BI. /-v'"; 11 0 1 Andere r'B Vi 4 3 V« De groote verrassing Is de- sprong, .ill.eh;de,,'Kat'rio1 leke vVolkspartij Imaakt van! 28. tiaar 30.V*r Hierdoor wordt aani'de Rartlj - van denArbeid: aan hangontnomen en- dezei; komt dan ook" op Iets. meer dan 40 Men zou/hieruit dus: moeten con^. cludeeren.' dat een 'deel van dé door braak ongedaan Ib gemaakt: De aard en;dé krachtder verklezings'sctie kah natuurlijk ;op de onderlingever houding dezer; partijen, nog - Invloed 'uitoefenen De "Liberalen zijn geste- :rén>;en die stijging zalzich 'door de formatievan de Pa.rtö;, van de vrlj- held'-' nog 'voortzetten Dit verklaart het' betrekkelijk lage cijfer der Anti» Reyolutionnalren. De - Chr.-Historl- schèn zulleni/waarschljnlljk: aan die Partij van de vrijheid nogwel iets - afstgati; Een klein deel - der C.R zal §ifch>- minstens nog bijde?.- Antt'-Revo- lutionnalrëri'•vdegen,r -een'/'tiog r-veel kleiner;, dèel gaa? naar de Partij van ^den /-Arbeid -Dé; Vri]z -i>emaer3Ten en cJe N V B;/staan Ieder .met vl Men mag; aannemen, dst dlK meéren-; deels mbnschen. zUn, die niet-gepor- te era zijn voor de - Pa rtlj van den Arbeid. Een deel van de 'V'D istem- ïïi£ïi rzaS: naar ds Party van;de. Vrij heid ga an. een' deel der N V B. even eens near deze ofen naar Chrlsto- foor De algemeene tendens voor de communisten ;is: achteruitgang.; (Overneming slechts toegestaan met volledige;: bronvermelding). Partij v.d; Arbeid iets; meer dan 40% De Vraag, die-'de- enquêteurs .van het- Nederlandsch" instituut Ivoor 'de Publieke- Opinie begin deze maand èn in Januari - èn; jn Februari -aan' mannen en* vrouwen "uit alle bevol kingsgroepen' en óver het .geheele land verspreid gesteld;hebben,-luidt: „Indien de verkiezing*en vandaag; zouden plaats vinden', op welke par tij zoudt u .dafi; stemmen t"/"..-*- Tusschen de opfnie-pelllng van Fe bruari en die van Maart Is er veel; gebeurd. Vlak nè de Februari^onder- vragingen vonden do verscnllïenüe,., Partijcongressen plaats en traden de Partij van „den Arbeid en de. Kalk tVolkspartijvoor hét eerst als/ zooda nig voor bét voetlicht, waardoor de politieke doelstellingen en;., verschil; len duidelijker, gesteld werden (pu- bilcatfe urgentie-programma's) Vlak voor de Ma.airt-onquête vond., de. voorlezing; van .den Vastenbrief: der bisschoppen plaats :- De nieuwe. Partij van de Vrijheid verscheen eerst; toen betenqtiêteeren Partij badhanddoeken in een loods onldekt Waarom btijuen ze. f ydaar»igf en J -^^.'Hotterdain,'' bontlerdag wv Door een tü/vaJ ksramen wU ytot de ontdekking, dat in een t/ loods aan de. Merwchaven. circa 05000 badbanddoeken van prf- -:;, ma kwaliteit in balen en klFlen Vj verpakt, sinds.half JaiKJari van r; dit; jaar daar liggen öi>ge- stapeld. HoV komen'die handdoeken daar, wie is de. ontvanger van deze groote partij i en waarom wedden deze -vJf kostbare textielproducten, waaraan onsgeheele volk - zulk een schreeuwt' -"oefte heeft, een-" voudig maanden - lang opgeborgen in een. groote loods/ waar veel rat ten aanwezig zijn, waar vocht de goederen aanvreet en diefstal met. denkbeeldig is? ,j.-- Wijweten, dat1 uit het Amerl- .kaansche schip Elreno Victory, om streeks half Januari deze 650QO badhanddoeken ln balen .en kisten' verpakt,:, te Rotterdam zijn gelost en daarnaopgeslagen In eén der groote loodsen aan de Merwehaven.: De normale gang van zaken in' zoo'n geval is, dat een expediteur; na' lossing uit het schip,.de. goede-.: ren: bij den ontvanger aflevert. .Dit Is ln dit' geval-niet gebeurd, al thans: hétafhalen niet, Wel tsYrb' naam; vandeexpedltiéfIrma be* kend, die ln relatie staat met den ontvanger, doch zU. weigert 'diens naam te noemen. Evenmin sebflat zij van. zins te zijn de reden va.i ditzonderling: gedrag bekendte maken. De.„betreffende firma, scheepte ons af inet dé mededee- ling, dat v ditHet .Parool niet aan ging. Ddch wij-zijn integendeel van meening, "datdit niet alleen Het Rarool aangaat, doch dat bet ge heele .Nederlandsche volk recht; heeft te weten, - waarom deze 651KK) handdoeken nu reeds ruim twee maanden - aan hun bestemming worden: onttrokken! Handdoeken, waar o.a. onze ziekenhuizen zoo dringend om verlegen zijn! Amenkaansch crediet brengt uitkomst Morgen spreekt minister Lieftinck voor de radio Door het crediet >van 266 millioen dollar, dat ónze regecrlnj van de Import-Export Bank heeft verkregen, kan ons land de meest dringende ln- ■koopen in-de V.S. financieren zonder dat tot verpanding óf tot. overhaaste liquidatie van leen deel onzer Amerl kaansche fondsen behoeft te worden overgegaan, aldus deelt het- mlnlBte-; rie (.van Financiën mede. Verder vernémen, wji uit .«.dezelfde bron, dat bet crediet 2V1V1 kost en in -twee termijnen van één ij aar.moet.; •wórüenvafgelosj/ De .vérdere voor-; waarden kunnen eerst-:worden be kend gemaakt, nadat de volledige for- müleerlng van: de- overeenkomst ln •de ~V.S. is vastgesteld. Minister Lief- .tinck zal Vrijdag om 21; uur over bel de zenders een - radiorede tot de Ne-; derlandsche ■bevolking' richten. 'J— De N.V^ „Vereenigde Industrieën" Rotterdam, heeft Jn;het*boekjaar 1944 ^-1945'. een Avlnst gemaakt van 179.779./ Aan aandeelhouders zal S procent di vidend worden uitgekeerd. z i-vVolgens/een bericht';uitBuenos 'Aires van een ver slaggever, van radio New York is kolonel Peron nu defi nitief tot president; van Argentinië gekozen met £7^:stemmen'-meer dan hij noodig had. - NEDERLAND A-B 2-1 Verdubbe'de uitgifte van tetsbanderf In April. 350 000 stuks In 'April a.s. zullen 350.D0D buiten banden in distributie, gebracht wor den, v zoodat .-'/bulten den kring van de .vporkeursgroepen als artsen,, ambtenaren,/ politie, mijnwerkers en fabrieksarbeiders, thans ook een grooter publiek van de banrtendistri- butie zal kunnen proflteereo. Van dit*groote aantal -banden' ls. 70 pet. afkomstig .van blnnenlandsche 'fabricage én 30 pet. van, Import, t.W,; ult-'Amerika. en Engeland. Hoe-' be-- langrljk'. dp blnnenlandsche productie oploopt, kan blUken uit -hét felt; dat ln Februari Jl^;.slechts" 115,000 en ln Maart 155.000 buitenbanden uitgege ven konden' worden. Dé uitgifte, ■wordt thans dus. bijna verdubbeld. De productie van onze bandenfa- brleken zounog belangHjk opgevoerd kunnen worden, indien men over,/ voldoende/canvas en 'staaldraad ..be schikte. Minister, Vos zet er. alles óp.,; geheel Nederland zoo snelmogelijk van banden te voorzien. zf>odathet- waarschijnlijk ts, dat de bandendi&trl- butle: volgend:Jaar Januari geheel*af- geschaft', zalkunnen" worden, ómdat - de"Nederlandsche productie de be hoefte dan gehoel zal kunnen dek- ken. Daarna zal' men- pas tot ban denexport overgaan. v 'i/Ter;-:vergelijking moge diénen, dat onze productie en consumptie vóór den oorlog:'4.053.DOÖ, stuks per Jaar -was-, :v: - :-t; ;i ^Dè-5 kwaliteit' van de banden, die" thans afgeleverdworden,' kan ong nLet gelijkgesteld worden met die van 1940. ofschoon zij belangrijk be tter Isdan in de oorlogsjaren. De te genwoordige banden /hebben bi]' Intensief gebruik' een gemiddelde le vensduur van ongeveer een jaar. iér,-Ter gelegenheid van de herden' Mng'/dcr - bevrijding' ïn HeiÓJs. sal ccn e ss t r a bon voof iinporB vigarettenworden aangewezen. WEERBERICHT fn den ochtend hier en daar tij delijk;, mist. Over dag/zonneschijn,: 'behoudens -plaat-: seUJke/ wolken velden.; Geen re gen, Wind over wegend tusschen- N. en O,, in; het ;N. des lands meest zwak,, in 'chet Zuiden zwak tot matig. Waterstanden*; Rotterdam, "9 Maart': le'UJ 2.21; 2a tij 14.97. - „Gefeliciteerd hoorl". -zeiT gisteren'-" ln ;Amsterdani .eëntcollegafóa ;aflopp van'den oefenwedstrijdder Neder*. landschë 'elftalclub. „We hebben wet: we wenschentegen de Belgen/ Een goede middenvoor, een prima rechts buiten eri.. -Het was helaas schertsend, dat hij deze opmerking maakte, want be houdens ."mooie staaltjes Individueel voetbal;van; Rijvers en. Van Raalte,; had dezen middag geen enkele ster aan v het Nederlandsche yoetbal-fir- mameritgeschlttera.: :zelcëri/.aé ywed- strijd bêgon goed We zagen vooral In de eerste'helft mooi solo-spel. dik-/ wijls prachtig team-work en keurig opgebouwde aanvallen in behoorlijk/ tempo.: Maar in "de'tweede helft was het soms.' maar een tam. partijtje voetbal7 dat we te zien kregen en uit gesproken cracks hebben we nog! steeds'.niet7 ontdekt,.- "v;5 Er'waren twee béste keeperB.' Van Raalte. vwiens doel hel meest; In ge- vaar-was. verrichtte talrijke prachtige saves. Dan waren er twee goede: ver dedigingen -van de „stugge" soort, Pdtharst—Vari der Linden ln het A- tean»; wat; zekerder, dan Wijders—De Jong ln h»t B-elftal.Er waren twee waardevolle mlddenllnles. .'Ai. De Vroedt—Van der.Veen^Vati Buitenen: B:„ Van der Hoeven—Langelaan—Hol, Van het blauwe B-trio ging wat. meer stuwkracht; uit dan van, het .roode, maar Vander Veen was'óls «pil meer waard dan. Langelaan. De HBS'er" speelde .-echter lang niet slecht.. Be halve werkelijk goede dingen gaf hij helaas een schitterenden kopbal, die In zijn eigen doel .terecht /kwam (1^-0J).-' De Vroet en Van Bultenen waren technisch beter danhun col lega's ln B maar zij deden het nogal .„kassian*'; ;-• Tenslotte waren er twee zeer ma tige aanvalslinles. Van de centervoors voldeden Róozén noch Ehlen Roozen, miste zijn clubgenoot Smit en was te dikwijls onzeker Ehlen wist slechts een enkele kans te benutten Hij scoorde zijn doelpunt/ een minuut voor de rust (1—1). De. link er-vleugel Rijvers—Bouw-. N.S.B. - stamboek opgevischt Goedé üanssf in de hatien y van A'meto - 'Wij vernemen dat het stamboek van de N .S.B. uit het voormal Ige hoofdkwartier te Ütrecht, waarin zoowel de namen van; de leden ais van de sympathiseerende 4eden van de partij /staan opgeteekend, to. de haven óp de Markt te Almelo door ambtenaren van den Almeloschen en UtrechtschenP.O.D. Is opge- vischt./De,. N^.B^haddif.voor_.haar.; zoo belangrijke register in de haven" van Almelo tn denletteriykeh zlh des woords laten onderduiken. Tü- dens een:onderzoek.van- den P.O.D. rkwam deze schuiipJaats 'aan/t licht en werden de Genie en- een b"- roepsduiker ult. Rotterdam aan het /ïrsrk gezet om de napieren, die. nog menigen losloopenden N.S^B.-er achter, slot; en grendel zullen hel pen, boven water te brengen Reeds werden eeniee dossiers opgevlscht. De verwachtingen van de nog ko mende vangst zijn'hoog gespannen. Mocht men er; niet in slagen, alle papleren boven water té brengen, dan zal men de havenkom afdam men en leegpompen. Chemici "zyh bezig de verbleekte letters weer leesbaar te maken, ,-- - - Schöngart in Nederfand. /verhoord als getuige - ..Eberhard Schöngart, de op ruiger van Rauter, Is In de gevangenis'aan den Amstclveenschewcg te Amster dam opgesloten,/teneinde als/getuige verhoord te worden In verband met verschil lende oorlogsmïsdrüvenJ Schöngart ls onlangs te Hamburg tot *den strop veroordeeld.De Engel- fiché; bezettingsautoriteiten hebben hem - voor een maand „tiitgéleénd"",; voordat hét vonnis te Ham burg ^vol trokken wor/t. Hlj ls iiL een belang rijke getuige ln verschillende/ Dult- sche misdaden in ons land gepleegd. Hij wordt verantwoordelijk, geaclit.. voor het fusllleeren van /117 verzets lieden te Woeste Hoeve na den. aan- slag-op Rauter. STICHTING RADIO ^VERKEND f'/-^NEDERLAND'.. :C' Te Amsterdam is. naar >rDe Waar-/ held" meldt, de stichtingsacte ge- teekend vande Stichting Radio; Werkend Nederland. Oprichters'ztjn de heeren H. J. "Mefjers, 2de' voor-- zltter E.V.C.;?J. Bot, architect; mr. D, Barmes, advocaat; MZ A.-Trap- man, gemeente-ambtenaar; Theun de Vries; schrijver; ir. S.J. Rutgers en N.ivan der Drift. Het ligt in de bedoeling om tezljnertijd een eigen orgaan uit te geven en voor het ver krijgen van zendtijd te; ijveren. meesier/"was stukken bet'ér dan het 7 .duo*-; Van der; /Gijp~Bergman^: Hét/^W doelpunt: van Rijvers was: een Juweel/-il? (2—1). Als recbtsbulten bléek. Bakker niet: de ware/man. 'evenmin als Van/ 7 den Engel, die na de rust vervangen werd door//.Van den vegt - wukes werd te zeer op zijn/huid gezeten ora- gevaarlijk te worden,/ Hij la zeker, te^py verkiezen boven v. d. Bogert Er was In Amsterdam' vonr/ dezen Oefenwedstrijd.; die in 'een vx>!gepropt-/; Ajax-stadlon ;werd gespeeld., een on- gekende .belflnssteillna_veie bonder- den er-waren er.~dle 'tien gulden vooreen staanplaats b oden ;h ebb en de hekken gesloten gevonden BONKAARTEN KA, KB, KC 604 152 tTn 157 alg. 800 gram brood 151 algemeen 200gram brood 150 algemeen 400 gram suiker 149 algemeen 125 gram boter 148 algemeen 100 gram'vet 147 algemeen 100 gr. 20 - of magere kaas 146 algemeen/ 50 gr. 40 of vette kaas B34.B35 rés. 800 gram brood C 34 reserve 800 gram brood B36 reserve .2 kg. aardappelen. BONKAARTEN LA. LB, LC 604 I. 100, 101 vleescll 100 gram vleesch 095aardapp. 2. kg. aardappelen A 22 melk 2 liter melk B22,C22melk3'i't liter melk BONKAARTEN KB. KE 604 652,653 algem. 800 gram brood 651 algemeen 200 gram bloem 650 algemeen 500 gram suiker 649 algemeen 125 gram boter 648 algemeen 125 gr. margarine 647 algemeen 100 gram 20 of magere kaas 640 algemeen 50 gram 40 of -vette kaas D 34, D 35 res. 400 gram brood E34 reserve 500 gram:rijst of kindermeel E 35 reserve 1 liter.'appelmoes (voorin'.evering) BONKAARTEN LD, LE 604 599, 600, .601 vleesch 100 gr. vleesch 595 aardapp. 1 kg. aardappelen D22, E22 melk 6 liter melk .taEakskaarten, .ENZ. T 21 2 rants, shag- of rooktabak ;'{-..i,-/-(geen:iCigaretten of sigaren) a V 21 100 gram chocolade of suikerwerken X21 2 ram-s. shagtabak SV/:':':™ i (geen cigaretten of sigaren) De bonnen, voor melk en aard- appelen ab'n geldig tot en met. ZaterdBg6 Anrii a.s. •Voor de week' van 7 fm"13 April zullen nogbonnen worden aan gewezen; voor melk, aardappelen,- jam, thee, koffie, boter/ tabak,.;; versnaperingen, huishoudzeep, margarine en gedr. zuidvruchten., Op de bonnen 147 en647. voor 20 of magere kaas; mag ultslul-, tend magereof 20 kaas worden /betrokken... In België 'en Frankrijk is - een la- tensieve Jacht ingezet op dé z.g. Zwarte Maquls,een organisatie, die door - dén Belgischen fascistenleider Léon Degrello op de been werd ge- bracht/ Deze organisatie -heeftreeds 12.000 Duitsche krijgsgevangenéh laten „ontsnappen, zorgt voor valsche paspoortenen het .vluchten"; naar Spanje, Portugal en Zuid-Amerika./ .Vele vooraanstaande, nazi's .zijn zoo- doende; reeds, in. de g^egenheld ge-. steld het veege .iljf teredden - ea voor de fascistische bolwerken Ar- gentlnlë en7 Spanje beteekent;1 hun.//:? komst een welkome versterking.' ;/;/,- i REGISTRATIE MOTÓRVOER- TÜIGEN WORDT AFGESCHAFT./;; Dé: minister van Verkeer en Energie; overweegt de inhet/na-;/ jaar. 1945 Ingestelde verplichte re gistratie voor houders" van motor-,/:? rijtuigen binnenkort af te sóhaffeuL Het gevolg: hiervan,zal „echter niet: zijn; dat rij die hun1 auto lietenon+ derduiken, nu weer-rystie /op den weg kunnen - verschijnen, daar men, toch altijd nog in het -bezit moet zfjn van eengeldige rijvergunning.;/ Dat déze "maatregeltot registratie;^ wellicht noodzakelijk: -was; willen wij niet ontkennen, 7 dat zijden Staat echter 3 millioen gekost 7 heeft kunnen wij niet toejuichen.. k;:,; - mr' '-f DC 'Jlu.vscn eiin dmTs bezig het Lcenscho^eiland. Bornhalm, te. -onU vuivimf dat zy^p dZ^MèijVanvhet^vorigo jaar r "bezetten,, omdat \ao; \&*sïl)i(itMèZ>commto8ant peigerdélie.capitnleefen. De •Mhage.dcr.--r"^:, v. "5-" bezettingstroepen wordt opgeladen. -// 'h1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1