Overeenstemming in Indonesië Mm Van Mook vertrekt Donderdag voor overleg met regeering naar Den Haag v [DAMMER Nog geen formeel accoord Erkenning van status quo? Achiec ket nieuws Peron dictator Nieuwe Belgische regéering. Amerika informeert haar H.A.R.K.-aHaire - St Sparta's kansen verkeken? Onze tabakspositie miserabel illioen gulden verdiend aan waardeloozen rommel SS-er .smokkelde halt edelsleeven van België - naar Nederland iers maakten zaken Van Vliet kampioen Feijenoord geslagen Een goede reis Feijenoord! RED. EN; ADM. LANGE HAVEN 141 TELEFOON 69300 TELEFOON NRS. 25430-EN 69300 ABONNEMENTSPRIJS: PER WEEK per KWARTAAL li— LOSSE NUMMERS XO.09 APRIL 11946 ZESDE JAARGANGNo. 77 ï)e Nederlandsch-lndonesische besprekingen zijn mo menteel opgeschort om dr. Van Mook gelegenheid te geven, naar Nederland te reizen voor besprekingen met de Nederlandsche regeering. Sir Archibald Clark Kerr en drie IndoqesiS£he autoritei ten, door Sjahrir aangewezen en een'stat* Van raad gevers zullen Van Mook vergezellen. *-De door Sjahrir benoemde Indonesiërs zijn Soewandi, Soedorsonu en A. K. Pringodigdo. -Nader wordt vernomen, dat hel aanstaande overleg vanzelfsprekend een incidenteel overleg zal zijn over bepaalde punten. Uit de oüicieele verklaring, gepubliceerd na de derde conferentie tusschen Van Mook en Sjahrir blijkt dat de gezichtspunten van de Nederlandsche en dé Indonesische delegaties betreffende de toekomst van Indonesië elkaar nu voldoende genaderd zijn om een bezoek van dt. Van Mook aan Nederland ter raadpleging van zijn reijeering te rechtvaardigen. Van Mook zal op Donderdag 4 April naar Den Haag reizen. In een offlcteele verklaring heeft Van Mook medegedeeld, dat hij hoopte, dat de komende besprekin gen in Den Haag slechts een kwes tie van een week of korter zouden zijn en hil voegde er aan toe, dat do onderhandelingen in Batavia zouden worden afgesloten. - De overeenkomst-tusschen Frank rijk en 'Anham'tiad de onlangs ge houden besprekingen belangrijk be- voraerd ^hoewel de.omstandighe-^ den in:r Indonesië' verschillend: wa ren en eèn oplossing gegeven, welke anders moeilik te vinden zou zijn-geweest; j Reuters bijzondere correspondent te Batavia schrijft, dat de overeen stemming, welke Zaterdag tusschen de Nedenandschc en' dc Indoncsi" scbe vertegenwoordigers werd be reikt, geen formeel accoord betec- kent, doch eerder een gelijksoortige kijk is op essentieele punten, waar van men volgens welingelichte kringen hoopt, dat zU wellicht een grondslag zullen zUn voor een Ne~ dcriandscbIndonesisch verdrag. Een lid van SJarirs kabinet, dat aan dc besprekingen heeft deelge nomen, heeft medegedeeld, dat dr. Soewandi. dr. Soedarsono en dr. Prlnggodlgdo, de leden van het In donesische. „kabinet" die dr. van Weer heeft .Peron het gewonnen; men had nauwelijks anders kunnen verwachten. Want wat haddenzijn tegenstanders te bieden: een demo- cratlsche. program, dat' ten "hoogste sprak tof de bétere, kringen en de Intellectueelen. En wat waren die te- genstanders:' een eenheidsfront van- partijen. dat wil-zeggen van groepen die door enkele namen bijeen werden gehouden 'en vergaderden onder .de schaduw van den- polttleknuppel. Daartegenover stond Peron. met een polltleleger. dat In geschooldheid en uitrusting het Argentynsche. leger overtrof met een party, die de groote- massa van arbeiders en boeren stevig In den nek heeft gegrepen en met een sociaal program, dat In ruwe trekken een niet onaanzienlijke' verbetering brengt Niet het prograqvechter.be- Bliste, maar de geestelijke en physle- ke terreur Peron heeft zijn politieke opvoe ding voltooid in het. nationaal-socla- liatlsche Dultschland Naar Argentinië teruggekeerd heeft .hy "er een dlcta-1 tuuropgehouwd naar. Dultsch model en met behulp van Dultscbers, die Th" grootèn getale naar .Argentinië trok- kén, eerst om er een steunpunt te vormen voor Dultschlanda Intematlo- nale. politiek, later om een vluchtha- ven te bouwen voor het verslagen Nazisme..-.-' -f Ahes werd door Peron getoonzet op de melodie van het felste nationalis me Het sociale program keerde zich tegen de buitenlanders, -want het Ar- gentynsche bedrijfsleven wordt voor- nomelUk gedreven, door uitheemsch kapitaal De meest elementaire rech ten werden den Argentijnen onthou den, maar tn ruil daarvoor: werd hun een briljante bultenlandsche politiek voorgespiegeld. „Argentinië eerst", onder die leuze opgevoed, begint de jongere Argenttjnsche generatic lang zamerhand te gelooven. dat Argenti nië voorbestemd Is - het Zutd-Ameri- kaan6che schlerellond.te.verlossen uit zijn onmondigheid en kapitaalsslaver- iUJ Jlt beleekent .echter dat Argent!- nlë desnoods, met geweld de. hegemo nie op zij o i buren moet .veroveren ziehier het program, dat In sommige' Argcntljnsche hoofden spookt en met een 't zwakke punt van Perona re giem. Noord-Amerika, dat den Dult- schen Invloed In Argentinië; en den Argentynschen Invloed In Zuld-Ame- rlka met leede oogen aanziet, kan zich niet veroorloven' In te grijpen zonder heel Zuid-Ameriko tegen het. Yankee- Imperlallsme op te Jagen. Maar het kan gebruik maken van lederen stap dien Peron van zijn buren ver vreemdt. Het rapport'dat Amerika, bij de UNO indiende cn dat de fas-' oLstlsche praktijken van Peron. ont-. hulde Is een diplomatieke manoeuvre In die richting. Mook en sir Archibald Clark Kerr naar Nederland zullen vergezellen, geen volmacht zullen hebben om verdere onderhandelingen te voe ren. Zij zullen het Indonesische standpunt bij de. Nederlandsche re geering uiteenzetten. Dezelfde bron zelde voorts: „de Nederlanders zul len waarschijnlijk een deel van hun prestige opofferen In ruil voor reëele economische voordeelen". Naar verluidt, komt dc overeen stemming gi-ooténdeels neer op een erkenning van den status quo In Nedcrlandsch-Indfë, doch bü een eventueel verdrag zal men wel na- dere regelingen treffen. Men ge*, looft,.dat de..thansabereikte oyer-/ - ëénSlénimlng^uè" erkenning insïuli van de feitelijke macht der Indone siërs over' Java cn mogelijk Sumatra. .De positie"van de buitengewesten is niet duidelijk, doch naar men aanneemt, erkennen dc Indonesi dat het In de huidige nhase moei lijk zal zijn hun gezag over Borneo en Nederlandsch Nieuw-Guinea uit te breiden T," ':v' Verklaard, wordt, dat' men by de overeenstemming ock ,hët oog had op een igemeenschappelijk burger- schap voor. Nederlanders en Indo- - nesiërseri 'op waarborgen voor de Nederlandsche" economische be langen, T - In het'meuwe.kab'lnet^Viyi Acfer,-: waarvan de samenstelling -gisteren} werd'gepubliceerd; hebben, zes- soóla-; listen, zes liberalen, - vier- coinmüniëi ten eri drie extra-parlémëritairën; zitting, 'De,, belangrijksteposteriori als volgt' verdeeld:XX p Eerste minister £éaminister- vari" kolenproductie: Achille - -van - -Acker (soc.)économische;,- zaken:. Albert; Deveze(lib.)-binnenlandsche: za- ken: Augusts Buisseret: (llb.)'buh. tenlandsche zaken. en buitenl,:,han-, del; PaiilSpaak(soc.); financiën. Franz de Voghel (extra -pari.) JuS:é£ title: Adolphe vari Glabbeke nationale .verdediging- kol.'; de leurL (extra 'pari.)oii derwijs.; kun-- „sten. en wetenschappenHerman Voa (soc.)^Wederopbouw: Jean- Terfve:; (commi). -- Het ministerie:; zal zich speciaal, bezighouden met. sociale;economj-. sche enfinancieelevraagstukken ;«a- geen- party politiek voeren.-'Het rileü-fi; we -ministerielzal zlch/waarechyniyk-; Woensdagaan' de Kamervoorstel^i len. 'X':;- Het HARK-schandaal;' dat "de: laatste." weken de gemoederenbezifc-J houdt, is ook ln dé-Verèenlgdé;:.Sfcar5- ten niet onopgemerkt vgeblevemr-VIn.; een brief aan het hoofdbestuur-"van - hetNederlandsche i Roode Kruis-, schrijft het hoofd vanXde Amëri-,? kaansché hulporganisatie, mr.Mans^ field, dat hij een toelichting y, "N^ derlandsche zijde op' prijs:zkl len, ten einde voor. zijn landgenoo- ten de affaire ln het julsté?-Ucht-te kunnen steIlen.>H3j voegt: er>aan;: toé: zeer wel te beseffen,- dat dergelijke, dingen kunnen; .voot^jTiimwanneer er InVzulk een korten tijd zooveel moet gebeuren.;: Tntn ld dels verneX men wij, dat een regberingscommui niqué over de zaak zal' worden uit gegeven. v J 4 Siaking opgeheven De .stakers - by de 'meelfabrieken ^Holland" eri.„Ceres'*;:ter Amster-; damv hebben.;Zaterdagavorid"'Dnder: Iëidlng' van rieXEiV.O.;., irivj^èbouw ,,de:Valk" vergaderd. Besioten wprd vandaag weer-aan het werk - 'te; gaan',?;-terwijl tegelijk de E.v.c.: onderhandelingen met de "directie zal voeren. Van de zijde der directie van de meelfabriek „Holland" wordt mede gedeeld, dat" van rechtstreeksche onderhandelingen, tusschen' de star kende - arbeiders emof het E.V.C.- bestuur,: met de directie geên sprake, zal zijn. Voordebemiddeling in.: het con flict zal uitsluitend het collie van rijksbemiddelaarsoptreden. De- ult- spraak 'zal voor de directie "yan- de meelfabriek „Holland" bindend zijn: Mcl derde aoclimnt ya» Blauw-Wit kwam een minuut vour de rust. Doel- Lande gent had den lal juist weg gestompt. Maar middenvoor Dc JVofficr -was cr, als dc Trippenén sette zyn-hoofd er onder: Ook Veer- 7nan en v. d. Lely .Toonden- geen redding meer Irengen. i-ATVel hebben; van den Spart a-burcht' gedreund gisteren, maar I dat kwam van-dë"g?b'óte beroering, die ontatohd tpen",Blauw-Wlt zoo- ovêr- donderend de leiding -nam: En een tltaneostrijd is hét niet geworden. Want Sparta, zooals het gist éren speelde, kan zekér geen aanspraken maken op 'een kampioenschap. .Én ook Blauw-Wit liet verder geen daverende din- gen zien. Het was een zeer-matige wedstrijd waarin Sparta met 3—0 ver- - loor en \vaarvan-"dé!-aantrekkelljkheld, naar mate ïiet 'einde naderde, be langrijk minder werd. vr Het geluk; dat bij vorige gelegen heden zoo dikwijls mét; de rood-witten' was,-heeft hen ditmaal tegen' Blauw wit in den steek gelaten. Wel hebben adj hard gewerkt ln ,de eerste mi nuut.reeds ondernamen zy een storm, aanval op het Amsterdamsché doel maar de voorhoede had te groote te- kortkomlngen en ook ln de overige j Unies klopte het :niet heelemaalZoo 'stelde het aarzelende spel van de-: Sparta-verdediging den Amsterdam- mer3: in staat, binnen r het- kwartier een 2—0. voorsprong te behaien.; Nadat' rechtsbinnen- Maas bij;.: een doel worsteling, na drie minuten;. spe-, len. zijn club met een prachtlgen kop-r; ba] de .leiding had gegeven,; -maakte de Blauw-Wit middenvoor De Wek- i.ker, die Van Wijngaarden verving,: eveneens door een kopbal het tweede doelpunt in tegenstelling met de nerveus zwoegende,Spartanen, versterkten de Blauw-Witten rustig hun verdediging en bekommerden zich behoudens plotselinge uitvallen nog maar weinig om den aat'.val Steeds weer verplaatste zich het Epel naar de Amsterdamsche helft en talloos wa ren de aanvallen der Spartanen. Maar het was tragisch, de voorhoede bracht er hoegenaamd niets van terecht Van de vleugelspelers was Vermeer slecht, en' Webc-r had "ook ;?ljn dag; niet'- Den Boër"'mer* Sonnevcld en' Van Loon .waren, vol IJver, maar zij verzuimden 'veie kan-cn en hun trefzekerheid was 'ver te zoeken •- Onze tabaksposltlD staaVèr aller- mlnts fraai voor, zoö vernemen wij van deskundige zijde. Men had zich aanvankelijk gebaseerd op de ge-: dachte dat de nieuwe;? Indië- tabakken ln 1947 beschikbaar zou- den "komen en daarop een op- loopende productie ingesteld. In Februari jJ. was deze reeds 36 "/i van die in 1939 en ze zou geleidelijk vérder toenemen zoo was het plan tot 569/» in Juni a^.,_ welke capaciteit danverder zou worden gehandhaafd. -v -• Na de situatie ln Indië echter van dien aard is» dat misschien eerst in 1948, zoo niet In 1949 -"e nieuwe Indië-tabakken mogen wor den verwacht, Is de opvoering der productie weer gestagneerd en be droeg deze in blaart weer 30 V», welke capaciteit zal worden ge handhaafd, wellicht tot 1948 toe.n kunnen worden aangekocht, maar daarop moet niet te vast gerekend worden; Hieruit vloeit voort, dat de distributie vóór binnentandsch ge bruik nog wel eenlge jaren op bescheiden schaal zal kunnen plaats hrtbeau--:;;;-t-. Een klein .mannetje,;; dat met niet3 ontziende middelen 'vooruit wilde - komen ,ln- de wereld, en daartoe in .den bezettingstyd de karis van.zyn leven.kreeg, zoo moe ten W-yj-dèn^Hagèriaar; M. zien,' die internationaal smokkelaar^werd in half-edelsteenen of iets wat j daar voor door kon gaan en daarmee meêr dan een mihioen verdiende.- Door een uitstekende samenwer king van den P.O.D. te Alkmaar met de Rijkspolitie in dit district. Is het gelukt dezen M.» die evenals zijn vrouw contrlbueerend lid was van de „Nederlandsche" SSen kans .'had gezien 'de beeneri .tene- men naar ..Parijs, op ;een snoep-, reisje naar Nederland, waar hij on gestoord orde op zijn zaken dacht te kunnen stellen, achter slot cn grendel te zetten. Reeds in 1944 kreeg de economi sche dienst van de Rykspoliüe ln •het district Alkmaar een draad in-: handen om "dezen Internationalen smokkelaar op het spoor;te: kómen. Bij een kleinen handelaar Lrrigoud-, .en zilverwerken in een Noordhol- landsch dorpje werd eenring in beslag genomen, die veel te hoog' geprijsd was voor zijn werkelijke waarde. Dit spoor leidde naar den importeur der steenen, den Hage- naar M. Bij een huiszoeking werd. een groote,party.z.g. aquamarijnen, synthetische steenen, waarvan de werkelijke.-waarde-niet boven die van - glas uitkomt, aangetroffen. Maar dit niet alleen, er .werd ook. ontdekt, dat op grond van 's mans politieke «inzichten, de "noodige voorzichtigheid ln acht genomen moest worden, wilde-men zelf-geen risico's loopen. Voornamelijk door bemiddeling van de Duitsche weer- macht, waorby M. velo vrienden had,-werden de partijen immers van Frankrijk naar Nederland gesmok keld. Dit geschiedde öf per auto óf per trein; Met behulp van.een tus- schenpersdon deed M. de steenen- weer van de hand aan groote gros- sierderijen in edelsteenen in óns' land, 'die om-der wille van de smeer hun goeden naam leenden-om dezen waardeloozen rommel ln den •handel tebrengen.: Voor; den oorlog kostten de steenen misschien 30 cfc. per karaat, nu werd er t 2.50 tot f 3'per karaat voor betaald. Na maandenlang speuren .heeft de Rijkspolitie aan het licht kunnen bréngen, dat er In;,de jaren 1942— 1944 voor meer dan anderhalf, mil-; lioen gulden aan 'deze steenen van uit Frankryk naar Nederland.ge smokkeld werd. Er zijn grossiers, die voor f 300.000 en meer van den tus schen persoon van M. van dezen rom mel betrokken hebben. Zij schroom den niet, zooats het politioneele on-, derzoek heeft uitgewezen, In hun boekhouding te knoeien om de for- midabele winsten, die deze handel; -.hun opleverde.' te verdoezelen. Te gen hen allen Is thans proces-ver- baal opgemaakt. SMOKKEL GAAT DOOR In feite is M., die in zijn smok keltijd geen concurrentie had, voor ganger 1 van veel andere - ongure elementen. Er is immere aan het licht gekomen, dat tót op den hul digen. dag deze - smokkelhandel wordt voortgezet, zij het dat-daarblj het contact met. M: én;-zijn tus- schenpersoon niet meer: bestaat. Nog slechts veertien dagen geleden legde dezelfde r»oIitie-instantie be- slag op een partij ^waardelooze stee- nen, die .voor. een bedrag vari 7000 aan eeri juwelier In de hoofdstad te koop Werd aangeboden. Desmok- kelaarster, een -.damevari, Foolsche^ nationsliteit, die in ons laad gast-.; vrijheid' genoot, had den rommel in! België gekocht 'en- betaald met-; echte diamanten, die 'zij op 'eenvou-> dige wijze over.de-grens had kun nen krijgen. Waardevol materiaal,: ging op deze manier, ons landuit, waardeloos spui kwam ervoor terug. Als onderdeel van het onderzoek tegen-M., dat eerst tot vollo ont plooiing kon komen toen hfj in dc handen der politie gevallen was," werd in Januari het erf van een groentenhandelaar in Oud-Beljer- land grondig geïnspecteerd." Aan de politie was namelijk ter oore geko- LANDECCM OEED GEVAARLIJK Enkele ooyenblfkken voor de rust loste Tolmeier een gevaarlijk boog schot/ De bal werd door Landegem onvoldoende wpi'^fwerkt er» het was weer De Wekker.'die. froat Inkopte Landegem heeft ook. ln de tweede helft zijn clubgenaoteii nog enkele benauwde oogenbMkken bezorgd door zijn roekeloos ver ültloopenAls be- :wijs van het. schijnbare;vefdoverwicht van Sparta geldt, dat het elf hoek schoppen toegewezen kreeg, terwijl Blauw-Wit er s)echts''drie te nemen had Van de Water >n. Leningdie de beste speler 'van zijn elfta] was zet ten hun voorhoede lel kenmale aan het - werk Maar óf het ontbrak de aanvalsllniè aan tscbotvaardlghèid, óf ;de stoer spelende Rous en -de kat-; achtlge Van Roalte brachten- de Sparta-kansen om zeep. Tot de over winning van Blauw-Wit, hebben de vleugelspelers "Bergman- en Tolmeler -veel bygedrapen BILJARTEN Zondagavond ts ln. Den Haug. de be slissende party voor het hoofdklasse kampioenschap. van Nederland 45-2 anker kader gespeeld tusschen Van der Pol en Van Vliet'De'. Laatste was ongeslagen; én Van det Pol had één verliesparllj. zoodat Van der Pol de partij moest winnen o» den titel te behalen Dit was blijkbaar êerr te "zware op gave voor dén Rotterdammer, want hij- kwam 9lechts een enkele maal In deze .party los.-Van Vliet daarentegen had vele 'britllante momenten -en bleek zUn .zenuwen volkomen de baas De basis van zyn ruime; zege op Van der Pol legde hij tn de vUfde en zesde buurt, toen hy achtereenvolgens 127 en 124 scoorde met welhaast artis tiek spul, waarbU de ballen prachtig bUeen bleven en vooral zyn spel vla de banden volkomen op maat was. Met een schitterende serie van 73 ln de" elfde beurt deed Van der Pol. nog een laatste poging om zyn achter stand ln te loopen- maar zonder: suc ces-*-:-Volkomen -zeker maakte Van Vlietvrustig de party met45 uit ln vyfticn beurten. Het ls ln het'Stadion een.; slechte, wedstrijd geworden. De zooveelste wyzlglng in de Feljenoord-voorhoede werd de zooveelste mislukking. On danks alle variaties heeft deze voor- hoede -ln de. laatste drie wedstryden. nog geen enkel doelpunt weten te raaken. van Kllsdonk, die ln de eer ste, speel helft maar weinig -.gepres teerd had, keerde na de, rust niet terug Ook de weer als rechtsbuiten 1 opgestelde Ber^ moest zich laten ver vangen. /Buitengewoon te betreuren; was het. dat Paauwë wegens een ern stige overtreding uit het veld gezon den: moest -worden. - Even later werd bovendien deNeptunus-Hnksbuiten Ravenschot naar de kleedkamer ge- .'stuurd. De 'wedstrijd zelf was een rommelige vertooning, waarby, vooral door Neptunüs onbesuisd werd ge speeld: Het eenlge lichtpuntje ln de zen onverkwikkclljken .wedstrijd was doelman Landman..die de Feijenoord- voorhoede volkomen de baas;/bleef. Halverwege de eerste helft ontstond het eenlge doelpunt. Na een serie mistrappen ln de Feljenoord-achter- hoede kwam de bal bU Batslecr. die hem met een diagonaal schot In, zond. Intusschen heeft Neptunus .door deze „verrassende overwinning.1 haar -.ongeslagen"record 'over 1946 gchand- h-afd. Nieuw spoorboekje Op 6 Mei zal een nieuw Spoor boekje in zijn vroeger en vorm- ver schijnen, zij het voorloopig nogin bescheiden formaat. PRINSES BEATRIX ZINGT Bij de uitvoering van öe Mat- thaua Passion, die de Werkplaats. Kiridergemeenschap Bllthoven -Zondagmiddag in onverkorten vorm ln de Oude Kerk te Amsterdam heeft gegeven, bevond zich onder de leden van het koor. ook prinses Beatrix.';. 40 GULDEN EEN POND ZALM ■Vanmorgen is to Kiulingscho Veer de eersto winterzalm aangevoerd, die", vaör veertig gulden per pond werd- verkocht. WEERBERICHT Aanvankelijk nog onbewolkte lucht met ln den nacht plaatselijk mistvorming later van de Noord zee of het IJsselmeer landinwaarK drijvende i;:; wolkenvelden.Droog weer. Iets lagere temperaturen, dan ..vandaag.-Meest'zwakke wind: Rotterdam/ vaterstandeo 2 April: le ty 4.34. ze tij 17.12. ,/,'Z Van-Vliet Van der Pol 409 15 127 20.CB 228 15 73 13.20 De eindstand luidde: Van Vliet 2. Van der Pol 3. De Leeuw 4 Sweerlng 5. Jacobs 6. Wevers 5 2000 77 127 25.97 3 1733 CO 217 2B.88 3 LG05 75 208 21.40 2 1522 91 124 16.72 2 1277- 81 120 '15.76 0 1283 92 101 13.94 Dezer dagen ls de-benoeming te verwachlen van mr dr' L. N Dcc-- kers. lid der tweede kamer en oud- minister van defensie, tot' lid van den Raad van State - men, dat M.,"die in dit-dorpje een' fabriekje had van spiraalvecren, kisten met zilverwerk, vermoedelijk het oorspronkelijke, eigendom van Joodsche Nederlanders, hier begra ven had om eventueel een'appeltjc voor 'den dorst te hebben- Er wer den 2even kisten met zilverwerk op- gegraven. Voorts" werden in het' fa- brtekje 20.000 gloeilampen in beslag genomen, die,voor dezen allround-, smokkelaar ook ai waarde hadden. - Elders diepte de politie voor eenlge honderdduizenden'guldens aan ef fecten op. Zij waren gedeponeerd bij tal van bankrelaties in verschil lende plaatsen in Nederland. Een onderzoek naar deherkomst van deze waardepapieren is gaande. De nederlaag van Sparta tegen Blauw-Wit hoewel met ongst en vreeze tegemoet gezien is de' bit terste teleurstelling, tik* 'de Rotter dammers de laatste i weken heb ben ondervonden. Ofschoon nu voor Rot terdam nog niet alles.verloren: Is. heeft het vertrouwen In de .rood-witten toch een geduchten knak'gehad. Sen-* satle verwekte de uitslag Feijenoord -—Neptunus (9—1) Goede reis Feyenoord En veel plezier! Ook Haarlem—D F C bracht eenvon- verwachten uitslag (1—3). D W.S.— D.H.C n— 1) en Stormvogels— H.B.S. (0i) gaven meer normale resultaten Blauw Wit D H C Feyenoord Sparta Haarlem D W.S •D F C. HBS. Neptunus .V U-C Stormvogels Het kan byna niet anders, of het kampioenschap" van d 1 g t r 1 c t t blijftvoor Amsterdam.'. Ajax staat zeven, - De votewUckers' vyf punten voor op den na asten concurrent Bo vendien, speelde Ajax een' wedstrijd minder R F C bracht het er. gisteren niet eens.zoo. heel 'slecht:af;tegen de rood-witte topclub (4—2)/ Dë .Velewij- ckers gaven DO.S geen kans uit den band te springen én. zorgden voor een stevige 3—O-overwinning;: Op'^-geiyke wyze rekende -A.D.O. ln- Hilversum met :t Gooi af. dat nu aardig ln de put zit. *- Bij Emma—Hermes JJ.V.S. heeft het lang gespannen Dc Schiedammers moesten zich tenslotte met een. enkel winstpunt tevreden ateilcn (3—3). V s V werkte zich waarschUnlljk tij delijk een rang omhoog door IJ.D O te kloppen (3—2). - 13 a 2 3 18 32—12 13 6 4 3 16 23—23 14 6 3 3 15 42—23 13 I 4 15 21-18 U 6 1 4 13 42—23 13 4 9 4 13 21—19 13 5 2 6 12 2936 13 3 t 7 11 31—34 11 3 4 4 10 17—21 13 4 0 S 8 IB—36 12 3 1 8 7 1433 Ajax 12 11 1 0 23 49—18 De Volewyckers 13 10 1 2 21 51—29 D O.S 13 8 0 5 18 30—27 H D ViS. 12 .7 t 4 15 40—29 A.D.O. - 14 7 •l 8 13 28—34 Emma 1 13 .'5 S 5 13- 31—28 E.DO... 14 4 l 9 9 20—35 Xerxes 11 4 0 7 8 40—36 R.FC. 10 S 0 7 8 15—34 V-SV. 13 3 0 10 6 30—59 'f Gooi 11 2 0 9 4 19—34 Ondergrondsche Nazi- oroanisatie ontdekt In de Britsche en Amerlkaansche bezettlngszöne In Dultschland ts een wljdvertokte ondergrondsche Nazl- organlsatJe aan het licht gebracht Zes leiders van de organisatie, welke bestond uit voormalige leden van de ..Hftlerjugend** en de „Bund Deut-7 scher MHdel", zijn gearresteerd, o.a Arthur Axmann, dc vroegere - rijks-: jeugdleider. - -•' De organisatie:die werkte-onder der» eamouflagenaam ..Kindergarten" stel de zich niet ten doel 'om sabotage of directe acties tegen dc bezettings troepen uit te voeren, doch zij tracht te op tangen termyn vat op de jeugd te krijgen, teneinde de na2l-ideotog1e te doen voortleven Voorts voorzag zU door financieele manipulaties ln het onderhoud van ondergedoken Nazi's. Hoewel eenlge sporen naar de Russische zone leidden ls er geen be wijs, dot de organisatie ook vertakt was in de Fransche cn Russische zones. De Tcheraanscho pers en radio heb ben bekend gemaakt, dat - Ham!d Sayah, het pro-Russische lid van de politieke afdeeltrig van de Perzische afvaardiging, die onlangs te Moskou verwijlde, tot Perzisch gezant to Mos kou Js benoemd. J Uitslagen EERSTE KLASSE District I Ajax-^R.F.C. 4—2 't Gooi—A.D.O. 0—3 D.O.S.De Volewyckers 03 V.S.V.—E.D.O. 3-7-2 Emma—Hermes-D.V.S. 3—3 District n HaarlemD.F.C. 1—3 StormvogelsH.B.S. 0—4 SpartaBlauw-Wit 0—3 D.W.S.—D.H.C. 1—1 Feijenoord—Neptnnus 0—1 y -./[Verdere uitslagen District HZ, eerste klasse:/ P.E.C.—Quick 1—3; N.ELC.—A.G.O.V." V. I—l; Enschede—Go Ahead 1—2; -Heracles—Tu ban tl a - S-0; Wageningea —Be Quick 2—1 (onder protest van Be Quick). ri-;-. District IV. eerste klasse: rjc t. v. v.—Baron l e Üonga^-'^ B.V.V,; 0—0; R.B.C.—Wülem m:Wf -NA.C.—N.O.A.D 5—1; Helmond-VUS- slngen 1—0 r'ir District. V, eerste klasse: Velocltas—Heerenveen 6—1; Veen» dam—Sneek 3—1; L.S. G.—G. V. A.V. 15; AchlHés—Leeuwarden 1—2; Frlsla - Be Quick 16. District VI, eerste klasse: De Spechten—Brabantia .1—3; Blélj- erhelde—Roermond 3—2; V.V.V.—M.V. V. 3—3;Sportclub -Emma—Limburgia 1—31 Maurlts—Juliana -1—2, w«- - District II. 2 a: v F.c.-O.D.S. 0-3: s.V.V;—Over-' maas 3—2; H.V.V. 2—0; V.D.L. Fortuna 0—0 Excelsior—C.V.V. 2—0. 3C:V.C.S.—Hoek van Holland 5—1; Concordia—Terlaak 11—l; B.E.C.—Ex celsior '20 4—1; De Hollandlaan— Postduiven 6—2; Spartaan '20—De Musschen 2—2. 3D: Portugaal—V.O.C. O—2;'D.H.S.— Pechvogels l; Martinlt—E.D.S. l—ij. Slikkerveer—R.D.M: 3—1. 3E: The Rising Hope—D.D.C.- 2—0; D.H.Z.—Zwyndrecbt 1—0; C.K.C.—E. B.O.H 2—9; Fluks—D.C.V. 1—1. 4G: D.Z.B.— Oud-Bcyerland 1—2;.' Bloemhof—D.R.L. 1—3: S.F.C.-SL Lo- devrijk 1—1; Saturnus—Flakkee 1—0. 4H: Hlllcgersberg—D.O.N.K. 5—1; M H.S.-D.E.H.I—G.V.R.A.J.O.-S. IO.D. 2—3; Florissant—V M D. 2—1' 41; Hlllesluls—Hermandad 4—1; Wit Rood W!t—Schiedam 3—1; Aeolus—SL Volharden 2—3. 4J: S.M.V—Belvedere 0—3: Dilet tant—Bolnes 2—2; Zwervers-^Fretorla 0—1; Transvalia—Sunrise.2—3/ KORFBALUITSLAGEN -r; le klasset Achilles—HetZuiden 2—7,' Deetos— Gymnasiasten: 4—4. HKV—Vlé/: CUS Orlentis 2—3, HSV—DKC 1—6. i 2e klasse a: Hou Stand—Vlcus'l Orlentis 2 3—1,: Die Fiaghe-?-Ons Ei-:: bernest 2 .1—3, Ready—FJuks II—2, ?y •Achilles 2-ALO 2—7 "f 2e klasse B: Zwervers—Rozenburg r: 3—4, Dectos 2—Het Zuiden.2l—1 Quick—Spangen 1—2 -- •/■;'- i/•- Se klasse: Algémeene—Rëady: 3 '4—I, - :Flüks—Die. Haghé 2: 4—l/ Olympiaan— 1 :vicus, O r lentis; ï-:; 0 A lgemeene 2-— Achilles 3 1—Iv /Phoënix—Velox- Or-11.' Gymnasiasten 3—Rood Wit 4—1/ Re. •genboog—Ons Kuis 2-0.'; ODO--Succes'1--" 2—3/ Zwervers 2-[-Trekvogcls. 0^5/.Hétv..: Zul den 3—Ba r en' d r eeh t 1—2, /.-Actief— Spangen 2 /'5—3;-/-dev .Spai-taan—TOV 2 - 2-^3, WioriSperwers ,9—li': QUiek'-S— iv DèetOS2 2—3. Van/dc Indische gerepatrleoTden kunnen alleen zy. die voor of op 5 April ln het. bevolkingsregister, ecner gemeente --zijn opgenomen, deelnemen nar» de n v cn..'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1